Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren (m) Magdalena Cerha (m) Birgitta Karlsson (kd) Karin Unnerstad (fp) Ulla Lid (m) Maj Birgersson (kd) Magnus Sävenäs (fp) Lena Lantz (s) Inga-Lill Fahlén (s) Övriga deltagare Utses att justera Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Lena Lantz (s) Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Cecilia Arrgård Paragrafer Ordförande Justerande Elisabeth Rydström Lena Lantz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (15)

2 Innehållsförteckning: Sid Dagordning...3 Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden Delårsbokslut...6 Prioriteringslista gymnasiet...7 Rapport från kampanjen 1000 vägar till kunskap...8 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna år Anmälningsärenden...11 Postlistan...12 Reseersättning för elever studerande vid Torsås kommuns korrenspondensgymnasium...13 Rapport från programråd (15)

3 Dagordning UN 65 Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: - Resersättning för elever studerande vid Torsås kommuns korrenspondensgymnasium - Rapport från fordonsprogrammet 3 (15)

4 Verksamhetsplanen för utbildningsnämnden UN 66 Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg på s.5: Minst 85 % av eleverna fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. Detta kan genomföras genom att underlätta för särskilda insatser som t.ex. lärlingsutbildningar. Förvaltningen presenterar ett förslag till verksamhetsplan för utbildningsnämnden sgång i utbildningsnämnden Yrkanden Den socialdemokratiska gruppen yrkar att utbildningsnämndens mål ändras enligt följande: - 1: 85 % av eleverna vid Vallentuna gymnasium fullföljer utbildningen inom fyra år, bland annat genom att underlätta för kommande lärlingsutbildningar, samt med andra särskilda insatser för att alla ungdomar skall få en gymnasieutbildning. - 2: Minst 93 % av eleverna som lämnar Vallentuna gymnasium har grundläggande behörighet för högskolestudier. - 3: Andelen elever på individuella programmet som inom ett år kommer in på nationella program skall öka med 25 %. - 4: Andelen elever som tycker att undervisningen håller god kvalitet skall öka till minst 70 % - 5: Inom Vallentuna gymnasiums skolområde införa begränsad genomfart och införa hastighetsminskande åtgärder. - 6: 143 helårsstudieplatser ställs till förfogande för den gymnasiala vuxenutbildningen. Ordföranden yrkar att punkt 2 ändras så att det av texten framgår att i de särskilda insatserna bl.a. omfattar lärlingsutbildning. sgång Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 1 och arbetsutskottets förslag och Elisabeth Rydström (c) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Rydströms förslag. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 2 och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med socialdemokraternas förslag. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 3 4 (15)

5 och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 4 och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 5 och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på yrkande 6 och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet Verksamhetsplan utbildningsnämnden (15)

6 Delårsbokslut UN 67 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Vallentuna kommun har infört en ny modell för uppföljning fr. o. m Delårsbokslut avser 8 månader i stället för 6 månader. Förvaltningen informerar arbetsutskottet om de preliminära resultaten efter åtta månader. Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen. Handlingar i ärendet Vasarurapport 6 (15)

7 Prioriteringslista gymnasiet UN 68 Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde i november. Förvaltningen fick den 16 juni 2005 i uppdrag av nämnden att ta fram en lista över prioriterade objekt. Rektor Heléne Lagerkvist har sammanställt en lista. Kostnadsförslag saknas dock. sgång i utbildningsnämnden Yrkanden Ordföranden Elisabeth Rydström (c) yrkar på att ärendet bordlägges till nästa sammanträde i november. sgång Ordförande Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på Elisabeth Rydström (c) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 7 (15)

8 Rapport från kampanjen 1000 vägar till kunskap UN 69 Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen. Ordförande Elisabeth Rydström informerar om kampanjen 1000 vägar till kunskap. 8 (15)

9 Ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna år 2006 UN 70 Dnr Utbildningsnämnden beslutar att ansökan för 2006 skall omfatta 140 utbildningsplatser. Förordningen om statligt stöd för utbildning av vuxna, SFS 2002:398 reglerar fördelningen av statligt stöd för utbildning av vuxna på grundläggande och gymnasial nivå under åren 2003 t o m Stöd lämnas för ett år i taget efter ansökan till Myndigheten för skolutveckling. I ansökan skall kommunen ange mål för sin samlade vuxenutbildning, beskriva nuläge samt ange mål för den fortsatta utvecklingen av stödet till vuxnas lärande. Kommunen kan för gymnasial vuxenutbildning få ett grundbidrag på kronor samt ett bidrag som motsvarar kommunens andelstal enligt förordningen om statligt stöd för vuxna. För fullt stöd krävs att kommunen själv finansierar 45 procent och staten 55 procent. I den preliminära planeringsramen från Myndigheten för skolutveckling föreslås att Vallentuna kommun producerar 143 utbildningsplatser. Vallentuna kommun fick beviljat finansiering med 55 % för 143,6 utbildningsplatser 2003 men räknar med att dra ner antal platser till 120 då antalet sökande som ryms inom ramen för prioriterade åtgärder har minskat något. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att ansökan för 2006 skall omfatta 150 utbildningsplatser. sgång i arbetsutskottet Ordföranden Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. sgång i utbildningsnämnden Yrkanden Ordföranden Elisabeth Rydström (c) yrkar att antalet platser ska reduceras till 140 stycken istället för 150 platser eftersom platsbehovet minskat. 9 (15)

10 sgång Ordförande Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och Elisabeth Rydström (c) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elisabeth Rydströms förslag. Handlingar i ärendet 1. Skrivelse från Myndigheten för skolutveckling 2. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till ansökan. 10 (15)

11 Anmälningsärenden UN 71 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Den borgerliga gruppen lyfter frågan kring närvaron på programråden samt politikernas roll i det sammanhanget. Ordföranden påpekar att det finns ett intresse på gymnasiet att politiker närvarar. Handlingar i ärendet Revisionsrapport. Intern kontroll avseende fakturahantering Budgetuppföljning juni-juli 2005 Tolkning av Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda återremitterat Protokoll vid programråd för byggprogrammet UN och BUN Uppdrag i KP Öppenvårdsprojekt Kuling under (15)

12 Postlistan UN 72 Utbildningsnämnden noterar informationen ur postlistan. 12 (15)

13 Reseersättning för elever studerande vid Torsås kommuns korrenspondensgymnasium UN 73 Dnr Utbildningsnämnden beslutar att ersätta elever som studerar vid Torsås distansgymnasium enligt följande: - Eleverna ges ett schablonbelopp om två månaders inackorderingstillägg. - Möjlighet att äta skollunch på Vallentuna gymnasium efter anmälan till skolexpeditionen. - SL-kort för resor till och från tentamina i Stockholms län. SL-kortet hämtas på Vallentuna gymnasiums skolexpedition. Från och med höstterminen 2005 har Vallentuna kommun 4 elever som studerar vid Torsås kommuns korrespondensgymnasium. Vallentuna kommun betalar interkommunala ersättningar enligt Torsås kommuns prislista. Förfrågan från två av eleverna om ersättning för resor och uppehälle när eleverna besöker Torsås har aktualiserat frågan. Enligt uppgift från korrespondensgymnasiet i Torsås så besöker eleverna Torsås första gången för upprop och därutöver högst en gång per termin för att avlägga prov i estetisk verksamhet och idrott samt för laborationer i naturvetenskapliga ämnen. För andra ämnen åker Vallentunaelever till Nacka cirka en gång per månad för att avlägga prov. Det finns inga bestämmelser som reglerar reseersättningar av det här slaget. Inackorderingstillägg är inte heller tillämpbart för dessa elever. Enligt uppgift från korrespondensgymnasiet så gör kommunerna som elever vid skolan olika och en del kommuner ger ingen reseersättning alls. För att Vallentuna kommuns elever ska få en enhetlig behandling är det angeläget med ett beslut från utbildningsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Utbildningsnämnden beslutar att ersätta elever som studerar vid Torsås distansgymnasium enligt följande: - Reseersättning med 10 kronor/mil för resa mellan Vallentuna och Torsås för upprop samt därutöver för maximalt en resa per termin. Intyg från skolan skall uppvisas. 13 (15)

14 - Möjlighet att äta skollunch på Vallentuna gymnasium efter anmälan till skolexpeditionen. - SL-kort för resor till och från tentamina i Stockholms län. SL-kortet hämtas på Vallentuna gymnasiums skolexpedition. sgång i utbildningsnämnden Yrkande Elisabeth Rydström (c) yrkar att milersättningen slopas och istället ges eleverna ett schablonbelopp om två månaders inackorderingstillägg. sgång Ordförande Elisabeth Rydström (c) ställer proposition på förvaltningens förslag och Elisabeth Rydström (c) ändringsförslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. 14 (15)

15 Rapport från programråd UN 74 Utbildningsnämnden tackar för informationen. Magdalena Cerha (m) rapporterar från byggprogrammet. Lennart Edsparr (m) rapporterar från fordonsprogrammet. 15 (15)

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande. UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-11 1(24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Protokoll 2012-05-29

Protokoll 2012-05-29 2012-05-29 Gymnasienämnd Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, Stadshuset, 2012-05-29, klockan 15:00-15:40 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer