ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne Carlqvist Fors Maja Stopek Lotta Öhlund Lars-Åke Zettergren Ewa Unevik Lennart Pettersson Solveig Eriksson Erik Storsveden Birgitta Liljerås Majlis Telemo Niklas Tiedermann Torbjörn Dybeck Roland Johansson Elin Jensen Utses att justera Ewa Unevik Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-5 Niklas Tiedermann Ordförande Justerare Siw Lunander Ewa Unevik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

2 KS 1 Dnr KS 3/2012 Ny chef för teknik- och planförvaltningen efter omorganisation Till ny chef för kommunens teknik- och planförvaltning utses Marianne Christensen samtidigt som Peter Israelsson entledigas från samma uppdrag. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om viss omorganisation av såväl nämnder som förvaltningar. Ett led i detta har varit att ändra ansvarsförhållande mellan kommunstyrelse och teknik- och plannämnden. I detta sammanhang har även frågan om vem som ska vara chef för teknikoch planförvaltningen diskuterats. Kommundirektören föreslår nu att kommunstyrelsen ska besluta att Marianne Christensen, som nu är teknisk chef, ska utses till att vara chef för teknik- och planförvaltningen, samtidigt som Peter Israelsson entledigas från samma uppdrag. Kommundirektören har genomför förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet i frågan, protokoll bifogas detta utskick. I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

3 KS 2 Dnr KS 120/2011 Region Mälardalen, underlag för ansökan om att bilda regionkommun - remiss Hallsbergs kommun tillstyrker att Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland gemensamt ansöker hos regeringen om att genom sammanläggning få bilda en regionkommun år Hallsbergs kommun anser därtill att ytterligare motiv bör anföras som skäl till regionbildning: Klimathotet kräver ökad regional samverkan. Vi måste kunna bygga upp ett effektivt kollektivtrafiksystem och en bättre sammanhållande översiktsplanering som gynnar hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har under en längre tid haft frågan om regionbildning uppe till information om diskussion vid flera tillfällen. Vid senast kommunstyrelsesammanträdet redovisades i mycket korta drag det förslag till bildande av storregion genom sammanslagning av landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Den 8 december 2011 distribuerades även det remissmaterial som återkommer i detta ärende, till kommunstyrelsens ledamöter för att ge möjlighet till inläsning. Remissmaterialet som Hallsbergs kommun har fått från Örebro läns landsting innehåller motiv för och effekter av att landstinget bildar en regionkommun tillsammans med Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Landstingen avser att gemensamt hos regeringen ansöka om att genom sammanslagning få bilda en regionkommun från år Kommunkansliet lämnar mot bakgrund av dels den diskussion som har nämns ovan och dels direktiv som ordföranden har lämnat, följande förslag till svar på remissen. Hallsbergs kommun instämmer i landstingets bedömning att bildandet av en regionkommun är en viktig del i utvecklingen av samhällsorganisationen på regional nivå. Demokratin vidgas och fördjupas i och med att regionkommunen, med sitt direktvalda parlament, får ett sammanhållande ansvar för hälso- och sjukvården och regionala utvecklingsfrågor. Det är i dag otillfredsställande att de senare frågorna finns uppdelade på landsting, regionförbund och länsstyrelser.

4 KS 2 forts Vidare anser Hallsbergs kommun att en regionkommun kommer att utgöra en mer ändamålsenlig enhet. Såväl hälso- och sjukvård som regionala utvecklingsfrågor kräver en större geografi och en större befolkning för att kunna organiseras mer effektivt. Hallsbergs kommun noterar att landstinget i underlaget för resonemang om att Region Mälardalen skapar en bredare bas för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. Hallsbergs kommun noterar särskilt landstingets bedömning att detta skapar bättre möjligheter att säkra människors tillgång till en god vår i närområdet och utvecklad specialistvård i alla regiondelar. Hallsbergs kommun har också noterat att staten under senare år allt mer eftersökt en stark, legitim part på regional nivå för dialog och förhandlingar inom områden som t ex infrastruktur och kultur. En regionkommun som Region Mälardalen, med drygt invånare och ett direktvalt parlament med beskattningsrätt, kan ta den rollen. För Hallsbergs kommun innebär detta också att vi kommer att ingå i en region som med kraft kan föra dessa samtal. Under senare år har frågan om bildande av regionkommuner i Sverige diskuterats ingående. Frågan om lämplig geografi för en regionkommun som omfattar bland annat Örebro läns landsting har utretts och debatterats i olika fora i Örebro län under de senaste 5-6 åren. Den geografi Sörmlands, Västmanlands och Örebro läns landsting som nu föreslås är mot bakgrund av diskussioner som förts både i Örebro län och i grannlänen en bra lösning ur Hallsbergs kommuns perspektiv. På samma sätt som kommuner i t ex Skåne och Västra Götaland deltar i arbetet med att utveckla sina regioner måste Region Mälardalen finna former för dialog och medinflytande för kommuner i den regionen. Hallsbergs kommun är beredd att konstruktivt medverka till att det etableras en god och välorganiserad dialog mellan kommunerna i regionen och Region Mälardalen. Mot bakgrund av detta föreslås att Hallsbergs kommun ska tillstyrka att Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland gemensamt ansöker hos regeringen om att genom sammanläggning få bilda en regionkommun år I kommunstyrelsen yrkar Majlis Telemo avslag på förslaget att ansöka om att få bilda regionkommun.

5 KS 2 forts Lotta Öhlund yrkar bifall till förslaget att ansöka om att få bilda regionkommun. Hon lägger dessutom två tilläggsyrkanden (se även bilaga): 1. Att diskussioner med Värmland som part i en regionkommun fortsätter. 2. Att ytterligare motiv bör anföras som skäl till regionbildning: Klimathotet kräver ökad regional samverkan. Vi måste kunna bygga upp ett effektivt kollektivtrafiksystem och en bättre sammanhållande översiktsplanering som gynnar hållbar utveckling. Andreas Svahn yrkar bifall till dels förslaget att ansöka om att få bilda regionkommun, dels till Lotta Öhlunds andra tilläggsyrkande. Han yrkar avslag på Lotta Öhlunds första tilläggsyrkande. Ewa Unevik instämmer i Andreas Svahns yrkanden. Lars-Åke Zettergren yrkar bifall till Lotta Öhlunds samtliga yrkanden. Propositionsordning och beslut Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på frågan om avslag eller bifall till förslaget om att ansöka om att få bilda regionkommun. Hon finner då att kommunstyrelsen har beslutat bifall förslaget om att ansöka. Ordföranden ställer därefter proposition på Lotta Öhlunds första tillläggsyrkande och finner då att kommunstyrelsen har beslutat avslå detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Lotta Öhlunds andra tilläggsyrkande och finner då att kommunstyrelsen har beslutat bifalla detta. Reservation Majlis Telemo reserverar sig mot beslutet att bifalla förslaget om att ansöka. Särskilt yttrande Malis Telemo ger in särskilt yttrande enligt bilaga.

6 KS 3 Dnr KS 5/2012 Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för linje, för befintlig 400 kv-luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg Hallsbergs kommun tillstyrker en förlängning av linjekoncessionen för befintlig 400 kv-luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg. Hallsbergs kommun har från Energimarknadsinspektionen fått möjlighet att yttra sig över ansökan om koncession för linje, befintlig 400 kv-luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg. Stadsarkitekten har i bilaga lämnat förslag på beslut att tillstyrka en förlängning av linjekoncessionen för befintlig 400 kv-luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg (anläggningsnummer 8000), se bilaga. I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

7 KS 4 Dnr KS 4/2012 Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun, samrådshandling Kommunstyrelsen godkänner med stöd av 5 kap 11 plan- och bygglagen för samråd en den 9 januari 2012 upprättad samrådshandling avseende detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att ge teknik- och planförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn. Fastigheten ligger i centrala Hjortkvarn längs med riksväg 51. Planeringsarkitekten har nu i bilaga lämnat förslag på samrådshandling. Hon förslår att kommunstyrelsen med stöd av 5 kap 11 plan- och bygglagen godkänner för samråd en den 9 januari 2012 upprättad samrådshandling avseende detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. Syftet med planen är att kunna möjliggöra utbyggnad av bensinstation och restaurang/service. Planarbetet avses att genomföras med så kallat förenklat planförfarande. I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.

8 KS 5 Information om verksamheten vid Hallsbergsterminalen Informationen läggs till handlingarna. Kommundirektören lämnar information om verksamheten vid Hallsbergsterminalen. I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kjell Rapp Socialförvaltningen 2009-02-02. Sekreterare Paragrafer 1-14. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kjell Rapp Socialförvaltningen 2009-02-02. Sekreterare Paragrafer 1-14. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-01-28 Plats och tid Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 08.30-11.45 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer