PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02"

Transkript

1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Gunilla Andersson (m) Anders Nyberg (m), tjänstgörande ersättare Anders Unnerstad (fp) Lars Hasselcrona (c) Uno Sköld (s) Lena Lantz (s) Lena Lundgren (v) Johan Backryd (m), icke tjänstgörande ersättare Göte Axelsson (s), icke tjänstgörande ersättare Dick Ohlsson och Lars-Börje Edberg, AMU-Gruppen, 74 Studievägledare Torun Hegardt, Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Lena Lantz Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Lars Rundgren Justerande Lena Lantz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (15)

2 Innehållsförteckning: Sid Information om arbetsmarknadsutbildning, AMU-Gruppen...3 Utvärdering av centrala studievägledningen information...4 Budgetuppföljning efter nio månader, BUF III samt prognos för Skolplan Läsårsdata läsåret Ändring av läsårsdata höstterminen Val av ersättare i arbetsutskottet...13 Informationspolicy för...14 Anmälningar (15)

3 Information om arbetsmarknadsutbildning, AMU-Gruppen UAN 74 Dick Ohlsson och Lars-Börje Edberg från AMU-Gruppen informerar om Nacka Flexibla Vuxengymnasium. Informationen ges som ett led i förvaltningens arbete med att identifiera nya aktörer på utbildningsområdet. AMU-Gruppen svarar för vuxenutbildning på entreprenad. Principen är att varje elev tillsammans med sin handledare gör upp ett individuellt studieprogram i sin egen takt. Den lärarledda undervisningen bedrivs i förutbestämda block som upprepas på bestämda tider och dagar så att det är möjligt att välja dagar och tider man vill delta i undervisningen. Det går att göra uppehåll och fortsätta direkt där man slutade. Man kan välja morgon, eftermiddag eller kväll. I övrigt studerar eleverna på distans. Uppläggningen förutsätter givetvis ett stort elevantal på respektive ämne för att det skall vara ekonomiskt genomförbart. Det innebär att även i Nacka, där elevunderlaget är betydligt större än i Täby, genomförs projektet inom ett begränsat antal ämnen. Lärarna/handledarna består till en tredjedel av personal från AMU- Gruppen, till en tredjedel konsulter som köps in efter behov och till en tredjedel av mera traditionella lärare från det kommunala skolväsendet. Verksamheten påbörjades innevarande hösttermin och har hitintills mötts av mycket positiva reaktioner. s beslut: Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 3 (15)

4 Utvärdering av centrala studievägledningen information UAN 75 Sedan hösten 1998 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen en centralt placerad studievägledare för att leda och intensifiera arbetet med kunskapslyftet. I tjänsten ingår att samordna, utveckla och leda den samordnade SYV-resursen för gymnasiet, komvux och arbetsförmedlingen. Anställd på tjänsten är Torun Hegardt, under september 1999 på 100 % varav arbetsförmedlingen finansierat 50 %, och från oktober 1999 på 50 %. Torun Hegardt redovisar vilka uppställda mål som hon haft som central studievägledare och hur dessa mål har uppnåtts. 1 Samarbete med arbetsförmedlingen och komvux: Studievägledare från komvux har funnits på plats på arbetsförmedlingen på bestämda tider för att informera om och planera för studier inom Kunskapslyftet. Handläggarna på arbetsförmedlingen och studievägledarna har genom ett nytt och nära samarbete kunnat effektivisera handläggningen av många arbetssökande. Servicen för de arbetssökande har ökat. Det konkreta målet med individuella studieplaner är uppfyllt. Ett samarbete har också inletts med grannkommunerna. 2 Arbetsmarknadsenheten: Samarbetet med arbetsförmedlingens handläggare på Teamwork påbörjades Åtgärdsplaner har upprättats för arbetssökande. Kontakten med socialförvaltningen har bidragit till uppsökande verksamhet av unga som ännu inte varit anmälda på arbetsförmedlingen och som har kunnat motiveras till studier, ibland i kombination med praktik. Det konkreta målet kan sägas ha uppnåtts, men är svåra att hålla med nuvarande dimensionering. 3 Uppsökande verksamhet: Samarbetet med arbetsförmedlingen har lett till viss uppsökande verksamhet när det gäller långtidsinskrivna. Personer med kort tidigare skolgång har också själva tagit kontakt för att förändra sin situation och föräldrar har tagit kontakt för att få hjälp med sina vuxna sysslolösa barn. 4 Kunskapslyftet: Det konkreta målet med fortsatt och utökat samarbete med grannkommunerna har uppnåtts med många attraktiva utbildningar. Distansundervisning har påbörjats. Den flexibla utbildningen planeras att öka. Kontakt med företagare om kompetenshöjning har påbörjats. 5 Samarbete med näringslivet: Det finns en regelbunden kontakt men någon uppdragsutbildning förutom ett par datakurser har inte beställts. Yrkesråden fungerar bra och programråden kommer att starta under november (15)

5 6 KY-utbildningen: Planerna är att när nästa erbjudande kommer om att starta nya KY-utbildningar kunna ansöka om att starta säljutbildning. Sammanfattningsvis kan vägledningens stora betydelse för Kunskapslyftet betonas. Genom samarbetet med arbetsförmedlingen har en samordning kunna ske som gett både en kvalitetshöjning och en effektivisering. Vägledning är en viktig faktor för lyckade vuxenstudier. I planerna för framtiden ingår att erbjuda kompetensutveckling till företagen och förvaltningarna med skräddarsydda kurser och vägledning till personlig utveckling. s beslut: Informationen läggs till handlingarna. 5 (15)

6 Budgetuppföljning efter nio månader, BUF III samt prognos för 1999 UAN 76 AU 49 Dnr s nettoram för 1999 uppgår till sedan ett opåverkbart underskott från 1998 om tkr ombudgeterats. Efter nio månader är nettoförbrukningen totalt för nämndens verksamhet tkr vilket är 67 % av årsbudgeten jämfört med 69 % vid motsvarande tid förra året. Prognosen för hela 1999 beräknas till tkr, ett nettounderskott med tkr, till största delen beroende på ett prognostiserat underskott för interkommunala ersättningar med tkr och för komvux/kunskapslyftet med 452 tkr. Förväntade överskott från flyktingservice och arbetsmarknadsenheten balanserar underskottet till en del. 900 tkr har förts över till Kunskapslyftet från ansvar 661 för att kompensera för skatteväxlingen. Lärarlönerna har stigit betydligt mer än den utökning av nettobudgeten som gymnasiet fick som kompensation för ökade lönekostnader. Trots minskad lärartäthet kommer gymnasiet att få svårt att klara de ökade lönekostnaderna. Åtgärder har vidtagits i form av åtstramningar och uppskov av inköp till nästa år. Dessutom har gymnasiet under året endast haft två skolledare, saknat skolsköterska under större delen av året på grund av sjukdom samt ännu inte anställt en specialpedagog vilket visserligen inneburit besparingar men som på sikt kommer att försämra kvaliteten på skolan. Statsbidraget för Kunskapslyftet för perioden 1 juli 1997 till 31 december 1998 utökades med 762 tkr till tkr jämfört med tidigare beslut, vilket innebär att det förväntade underskottet för Kunskapslyftet har kunnat minimeras i prognosen. Även grundvux har fått ett extra bidrag från Skolverket om 317 tkr jämfört med budgeten men fördyrade undervisningskostnader gör att komvux får svårt att hålla sin budget. Dessutom har det vid terminsstarten visat sig att färre elever än beräknat kommit till de kurser de anmält sig till. Teamwork har upphört i sommar och motsvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer i stället att koncentreras på enklädsorteringsanläggning i samarbete med Erikshjälpen. Datorteket fortsätter sin verksamhet under året. Hittills under året har kommunen tagit emot nitton flyktingar, samtliga från Irak. Ytterligare familjeåterföreningar väntas under oktober, november och december. Kommunen har tecknat avtal med Integrationsverket om att ta emot tjugofem flyktingar under 1999 och prognosen är mottagande enligt avtal. Eftersom bl a kostnader för interkommunala ersättningar och intäkter via statsbidrag kommer väldigt ryckvis är en jämförelse med en rikt- 6 (15)

7 punkt i procent något vilseledande. I prognoserna har vi givetvis tagit hänsyn till detta. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag med vissa redaktionella förtydliganden. Vid nämndens sammanträde redovisar ordföranden den skrivelse, daterad som han, efter arbetsutskottets sammanträde, har överlämnat till kommunstyrelsen i avvaktan på att BUF III behandlas i kommunfullmäktige i december. I skrivelsen redovisas att nämnden prognostiserar ett underskott och de viktigaste anledningarna till detta: Påbyggnadsutbildningar med rätt till interkommunal ersättning enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning. För 1998 budgeterades kr. I bokslutet konstaterades en kostnad på kr. Då var redan budgeten för 1999 lagd, för påbyggnadsutbildningen med kr. Efter att höstterminens ansökningar kommit in kan vi prognostisera en kostnad för påbyggnadsutbildning med ca kr. Ökning av antalet gymnasieelever totalt och med interkommunal ersättning jämfört med prognosen i PLU baserad på befolkningsprognos 98 C samt en minskning av elever som sökt sig till Vallentuna gymnasium jämfört med vad som prognostiserats, totalt en nettominskning med kr. Eleverna på IV, totalt 84 stycken 1998 förrycker befolkningsprognosen, eftersom de stannar 4 år i gymnasiestudier. Höjning av priset för naturbrukselever. När budgeten för 1999 fastställdes var det preliminära priset kr per elev och år. Det faktiska priset blev per elev och år. Vi hade 16 elever på programmet under vårterminen och vi har 14 elever under höstterminen. En kostnadsökning med kr. Yrkanden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Lena Lundgren (v) yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för att täcka det prognostiserade underskottet. 7 (15)

8 Uno Sköld (s): Nämnden ställer sig bakom skrivelsen. Propositionsordning 1 Arbetsutskottets förslag. 2 Arbetsutskottets förslag med Uno Skölds tilläggsyrkande 3 Lena Lundgrens yrkande. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag med Uno Skölds tilläggsyrkande. godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Nämnden ställer sig bakom ordförandens skrivelse daterad till kommunstyrelsen. Reservation Lena Lundgren reserverar sig till förmån för eget yrkande. 8 (15)

9 Skolplan UAN 77 AU 51 Dnr antog ett förslag till del av skolplan avseende Vallentuna gymnasium och komvux. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag var tänkt som en del i en Skolplan för Vallentuna kommun, omfattande förskole-, grundskole- samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnderna. Hela skolplanen skulle därefter antas av kommunfullmäktige bestående av en gemensam del för de tre nämnderna samt ytterligare tre delar, en för respektive nämnd. Därefter har ett ny förslag till gemensamt skolplan arbetats fram av förvaltningarna på uppdrag av ordförandena i respektive nämnd. Denna skolplan anger kommunfullmäktiges inriktning för skolverksamheten i Vallentuna, betonar särskilda områden under perioden och ger anvisningar för styrning, utvärdering och utveckling. Därutöver får respektive nämnd utarbeta mera detaljerade mål i samband med upprättande av verksamhetsplan. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: 1 föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till gemensam skolplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden. 2 Den skolplan avseende utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden som nämnden antog inarbetas i nämndens verksamhetsplan för (som antogs av nämnden ) till ett gemensamt dokument, Verksamhetsplan för Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 9 (15)

10 Yrkande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Lena Lundgren (v) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till skolplan. Propositionsordning 1 Arbetsutskottets förslag 2 Lena Lundgrens yrkande. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Lena Lundgren reserverar sig till förmån för eget yrkande samt anmäler att han avser att lägga ett särskilt yttrande till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 10 (15)

11 Läsårsdata läsåret UAN 78 AU 52 Dnr Rektor för gymnasiet, Elisabeth Johansson, har överlämnat förslag till läsårsdata för eleverna år Höstterminen: Vårterminen 21 augusti - 21 december lov vecka 44 8 januari 12 juni sportlov vecka 9 påsklov vecka 15 övriga lovdagar: 30 april, 23 maj och 25 maj. Totalt 178 elevarbetsdagar. Arbetsutskottets förslag: fastställer läsårsdata för eleverna läsåret enligt förslaget. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 11 (15)

12 Ändring av läsårsdata höstterminen 1999 UAN 79 AU 53 har tidigare beslutat att höstterminen 1999 slutar den 17 december för eleverna och den 21 december för lärare. Rektor för gymnasiet önskar nu ändra elevernas slutdatum till den 21 december i enlighet med förslag taget på skolkonferens Som kompensation får eleverna 2 dagars ledighet under vårterminen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: beslutar att sista dag för eleverna höstterminen 1999 skall vara Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 12 (15)

13 Val av ersättare i arbetsutskottet UAN 80 AU 54 Nämnden har att välja ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Heine- Ivgren (m). Arbetsutskottets förslag: väljer Lennart Edsparr (m) som ersättare i arbetsutskottet. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 13 (15)

14 Informationspolicy för UAN 81 AU 55 Dnr Kommunfullmäktige beslöt att anta informationspolicy för Vallentuna kommun. Enligt policyn är varje nämnd och förvaltning ansvarig för informationen inom sitt eget område. Nämnderna svarar också för den interna informationen om den egna verksamheten och för att föra vidare den kommungemensamma interna informationen. Kommunstyrelsen har det övergripande informationsansvaret. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat ett förslag till informationspolicy. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag: antar förvaltningens förslag till informationspolicy. Arbetsutskottets förslag: Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. s beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 14 (15)

15 Anmälningar UAN 82 Meddelas och läggs till handlingarna: 1 AU-prptokoll AU , 50 2 Delegationsbeslut Rektor för komvux: Tillåtelse att läsa för slutbetyg vid Komvux p g a särskilda skäl 2 Protokoll Från kommunfullmäktige: 68/99 Kostutredning Vallentuna kommun 66/99 Budgetuppföljning 1999 hela kommunen 69/99 Översyn av kommunens organisation för de tekniska förvaltningarna 70/99 Avsägelser och val 3 Cirkulär från kommunförbundet enl bilaga 15 (15)