Barn- och utbildningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningskontoret"

Transkript

1 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson (S), tjänstgörande ers. Sven-Olov Jansson (S) Hans Öijerstedt (C) Emelie Löthgren (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) Gail Watt (M) Christina Frisk (L) Robert Johansson (ROOP) Ingmar Ögren (SD) Ersättare Stefan Törnqvist (C) Marie Larsén, (MP) Nina Jones (M) Jörgen Jansson (M) Britt-Marie Bardon (V) Övriga närvarande Agneta Brus, nämndsekreterare Heinz Glöckler, verksamhetschef gymnasieskolan & vuxenutbildningen Anna Billman, verksamhtesansvarig/medicinskt ansvarig skolsköterska Helene Walukiewicz, elevhälsostrateg Justerare Sören Forslund Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus Ordförande Hanna Stymne Bratt Justerare Sören Forslund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Agneta Brus

2 2(14) Ärendelista 95 Dnr 8636 Ändringar i föredragningslistan Dnr 8101 Information från förvaltningen Dnr Ekonomisk månadsrapport per oktober 2015 för utbildningsnämnden Dnr Redovisning av årsbudget 2016 för utbildningsnämnden Dnr Upphävande av beslut om ökad möjlighet för elever på Språkintroduktion att söka till nationella yrkesprogram på Rodengymnasiet Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) om inrättande av en specialistklass i matematik på Rodengymnasiet Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) om att ge utbildnings-nämnden i uppdrag att organisera och erbjuda Ung Företagsamhet (UF) till samtliga program på Rodengymnasiet Dnr Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden år Dnr Meddelanden till utbildningsnämnden år Dnr 8099 Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande... 14

3 3(14) 95 Dnr 8636 Ändringar i föredragningslistan fastställer föredragningslistan.

4 4(14) 96 Dnr 8101 Information från förvaltningen tar del av rapporterna. ande sammanträde Följande rapporter lämnas: Lägesrapport implementeringen av ny organisation för elevhälsan Verksamhetsansvarig/medicinskt ansvarig skolsköterska Anna Billman och elevhälsostrateg Helene Walukiewicz informerar om implementeringen av den nya organisationen för elevhälsan. Från och med höstterminen 2015 organiseras elevhälsan i s.k. elevhälsoteam som innefattar skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger. Elevutveckling på Språkintroduktion och SFI Verksamhetschefen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Heinz Glöckler informerar om utvecklingen av antalet elever inom gymnasieskolans Språkintroduktion, samt inom Svenska för invandrare (SFI). Antalet nyanlända elever har ökat kraftigt, och bedöms fortsätta öka under kommande verksamhetsår. Öppna jämförelser 2015 Verksamhetschefen informerar vidare om resultat från Öppna jämförelser för gymnasieskolan som nyligen publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

5 5(14) 97 Dnr Ekonomisk månadsrapport per oktober 2015 för utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2015, och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober För budgetår 2015 beräknas ett överskott på ca 5 mnkr för utbildningsnämndens verksamheter. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteutlåtande inklusive ekonomisk månadsrapport per oktober. et ska skickas till Kommunstyrelsen

6 6(14) 98 Dnr Redovisning av årsbudget 2016 för utbildningsnämnden godkänner redovisningen av årsbudget 2016 för utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens styrprocess ska varje nämnd utarbeta en årsbudget (internfördelad budget). Årsbudgeten ska vara klar senast i december och lämnas för information till respektive nämnd. Årsbudgeten kan innehålla en mer detaljerad information om nämndens budget, resultatmått, a-priser och volymer. sunderlag Tjänsteutlåtande inkl. Årsbudget 2016 för utbildningsnämnden ande sammanträde Yrkanden Ordförande Hanna Stymne Bratt (S) föreslår att utbildningsnämnden godkänner redovisningen av årsbudget sgång Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden säger ja. et ska skickas till Kommunstyrelsen

7 7(14) 99 Dnr Upphävande av beslut om ökad möjlighet för elever på Språkintroduktion att söka till nationella yrkesprogram på Rodengymnasiet upphäver beslut fattat den 29 maj om att höja åldersgränsen för sökande från Språkintroduktion till nationella yrkesprogram vid Rodengymnasiet. Sammanfattning av ärendet beslutade den 29 maj att höja åldersgränsen för sökande från Språkintroduktion till nationella yrkesprogram vid Rodengymnasiet till och med det år eleven fyller 20 år. Bakgrunden var att det bedömdes vara svårt för språkintroduktionselever att få en gymnasieutbildning på ett nationellt yrkesprogram, bl.a. på grund av att eleverna i många fall påbörjar sina studier så sent som vid års ålder. Under de senaste åren har förutsättningarna förändrats. Dels har kommunen ett kraftigt ökat mottagande av elever till Språkintroduktion. Dessutom finns i dag större möjligheter att via Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning (NKV) erbjuda alla kurser och utbildningar som behövs för att komma in på arbetsmarknaden, och för att skapa förutsättningar för eleverna att studera vidare på eftergymnasiala utbildningar på högskolan och yrkeshögskolan. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteutlåtande et ska skickas till Verksamhetschefen för gymnasieskolan Rektor

8 8(14) 100 Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) om inrättande av en specialistklass i matematik på Rodengymnasiet antar barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses besvarad. Reservationer Sören Forslund (M), Nils Matsson (M) och Gail Watt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet Ann Lewerentz (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige och föreslår att utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att inrätta en specialistklass i matematik inom ramen för Naturvetenskapsprogrammet på Rodengymnasiet. Syftet med motionen är enligt motionären att höja Rodengymnasiets status, och i möjligaste mån få eleverna att stanna kvar och studera i Norrtälje. Vidare anser motionären att fler elever utifrån kan lockas att resa till Norrtälje. Barn- och utbildningskontoret stödjer syftet i motionen att Rodengymnasiets utbildningar ska vara attraktiva för fler elever, men ställer sig tveksam till om inrättande av en specialistklass i matematik skulle göra att fler elever väljer Rodengymnasiet. Detta mot bakgrund av att flertalet elever inom naturvetenskapsprogrammet redan i dag läser den högsta kursen i matematik som kan erbjudas. För elever som är särskilt intresserade av matematikämnet finns möjlighet att söka riksrekryterande spetsutbildning.

9 9(14) sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteutlåtande Motion KS ande sammanträde Yrkanden Sören Forslund (M) för Moderaterna föreslår att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Ordförande Hanna Stymne Bratt (S) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och antar barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses besvarad. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsen

10 10(14) 101 Dnr Motion från Ann Lewerentz (M) om att ge utbildningsnämnden i uppdrag att organisera och erbjuda Ung Företagsamhet (UF) till samtliga program på Rodengymnasiet antar barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses besvarad. Reservationer och protokollsanteckningar Sören Forslund (M), Nils Matsson (M) och Gail Watt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet Ann Lewerentz (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utbildningsnämnden ska få i uppdrag att organisera och erbjuda Ung Företagsamhet (UF) vid samtliga program på Rodengymnasiet. Barn- och utbildningskontoret ser positivt på förslaget i motionen att UF ska kunna erbjudas för alla elever vid Rodengymnasiet. Förutsättningarna för att erbjuda UF vid de olika programmen ser dock lite olika ut. Exempelvis är det lättare för Handel- och administrationsprogrammet och Ekonomiprogrammet att inom ramen för kurserna Företagsekonomi och Handel erbjuda möjlighet till UF. Vid andra program som inte innehåller dessa kurser blir det upp till lärarna att skapa möjligheter till UF inom ramen för undervisningen. Hur detta kan göras, och vilka förutsättningar som krävs måste därför noga utredas i samverkan med såväl rektor som personal. Barn- och utbildningskontoret ser positivt på att genomföra en utredning av frågan för att därefter inarbeta ett förslag i kommunens verksamhetsplan för kommande budgetår.

11 11(14) sunderlag Arbetsutskottets protokoll Tjänsteutlåtande Motion KS ande sammanträde Yrkanden Sören Forslund (M) för Moderaterna föreslår att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Ordförande Hanna Stymne Bratt (S) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och antar barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses besvarad. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsen

12 12(14) 102 Dnr Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden år 2015 godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden november 2015, och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en delegationsordning som beslutats av nämnden. som fattas med stöd av denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation sunderlag Förteckning över delegationsbeslut

13 13(14) 103 Dnr Meddelanden till utbildningsnämnden år 2015 tar del av förteckningen, och lägger den till handlingarna. sunderlag Förteckning över meddelanden

14 14(14) 104 Dnr 8099 Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande tar del av rapporterna. ande sammanträde Följande rapporter lämnas: Föreläsning Ungdomsbarometern Ordförande informerar om inbjudan till föreläsning om den studie av ungas attityder till studier, karriär och framtid som genomförts i Norrtälje kommun under hösten Resultatet av studien, som genomförts i samverkan med Ungdomsbarometern, kommer att presenteras den 10 februari En inbjudan kommer att skickas ut till barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens ledamöter. Öppet hus Rodengymnasiet Ordförande informerar från öppet hus på Rodengymnasiet den 26 november.

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(22) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(25) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.10 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Katrine Mattsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Katrine Mattsson (S) Karl Hedström (S) Jessica Blomdahl (S) Stefan Törnqvist (C) 38-39

Katrine Mattsson (S) Karl Hedström (S) Jessica Blomdahl (S) Stefan Törnqvist (C) 38-39 1(20) Plats och tid Sal Skonaren, Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning, Astrid Lindgrens gata 2A, Norrtälje, kl. 14.00-16.15 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(21) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00 15.25 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Ersättare Jan Sjöblom (S) Stefan Törnqvist (C) Marie Larsén (MP) Nina Jones (M) Jörgen Jansson (M) ( 57-66) Göte Vaara (KD)

Ersättare Jan Sjöblom (S) Stefan Törnqvist (C) Marie Larsén (MP) Nina Jones (M) Jörgen Jansson (M) ( 57-66) Göte Vaara (KD) Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 10 oktober 2018 kl. 14:00-15:55 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Katrine Mattsson (S), (tj ersättare) Patrik

Läs mer

Katrine Mattsson (S) Jessica Blomdahl (S)) Marie Larsén, (MP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus

Katrine Mattsson (S) Jessica Blomdahl (S)) Marie Larsén, (MP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus 1(25) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.00 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Karl Hedström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP)

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP) 1(16) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Grindskolan, Timotejgatan 4, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Anders Leander (S), tjg. ersättare Emelie

Läs mer

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 16 januari 2019 kl. 14. 14.45 Ledamöter Patrik Dahl (C) ordförande Jörgen Jansson (M) Gustav Palm (M), tj ersättare Nina Jones (M) Sören Forslund (M) Peter Cederholm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.20 ande Ersättare Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Anders Leander

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Roger Pettersson (S), tjänstgörande ers.

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och skolnämnden 1(20) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Roger Pettersson (S),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14.05-14.50 Ledamöter Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M) Elisabet Ek (L) Ingrid Markström (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden (18) Tjänstgörande ersättare Inger Nordqvist (M) Anneli-Björck-Andersson (S) Conny Andersson (S)

Utbildningsnämnden (18) Tjänstgörande ersättare Inger Nordqvist (M) Anneli-Björck-Andersson (S) Conny Andersson (S) Utbildningsnämnden 2014-02-18 1 (18) Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 15.30 ande Louise Branting (C), ordf. Kristian Krassman (S) Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Ordförande S/k^LC^.^C. Louise Branting (C) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande S/k^LC^.^C. Louise Branting (C) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE... KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-11 -27 Plats och tid ande Sammanträdes rum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje ki. 15.00-16.00 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl. 15-15:45 Ledamöter Robert Beronius (L) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Camilla Modenius (M), tj ersättare Emma Wicksell (M),

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin Broström (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP)

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin Broström (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP) 1(30) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.00 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin

Läs mer

Paula Christofidi Cederqvist (FP)

Paula Christofidi Cederqvist (FP) 1(18) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.35 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Nils Mattsson (M) 42 Cecilia Nordström (M), tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Rodengymnasiet, Sal G33, Baldersgatan 14, Norrtälje tisdagen den 12 mars 2019 kl. 14:30-17:00. Plats och tid

Utbildningsnämnden. Rodengymnasiet, Sal G33, Baldersgatan 14, Norrtälje tisdagen den 12 mars 2019 kl. 14:30-17:00. Plats och tid Plats och tid Rodengymnasiet, Sal G33, Baldersgatan 14, Norrtälje tisdagen den 12 mars 2019 kl. 14:30-17:00 Ledamöter Patrik Dahl (C) ordförande Jörgen Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M) Nina Jones

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Sida 1(16) NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-28 Utbildningsnämnden Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl.14.00-14.40 Beslutande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsnämnden Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl ,

Utbildningsnämnden Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl , Utbildningsnämnden 2011-06-21 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.15, 14.45-15.00 Närvarande och beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Per Ahlin, kulturchef Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Tim Greneby, avdelningschef bad Helena Wallner, nämnd- och utredningssekreterare

Per Ahlin, kulturchef Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Tim Greneby, avdelningschef bad Helena Wallner, nämnd- och utredningssekreterare 1(18) Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 12, Norrtälje, torsdagen den 13 oktober 2016 klockan 17:00 18:30. Ledamöter Se separat närvarolista. Ersättare Se separat närvarolista.

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 13.00-14.10 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl

Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl Plats och tid Ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl. 14.00-15.50 Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M) Elisabet Ek

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl. 13-13.50 Ledamöter Övriga närvarande Robert Beronius (L) (ordförande) Ganimete Kalludra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och skolnämnden 1(26) Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset-ankaret, Estunavägen 14, måndagen den 4 december 2017 kl 14:00-17.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M)

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrift

Läs mer

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare

Petra Wahlqvist, controller Sara Yousef, sekreterare Estefanía Luna Delgado, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtäljesalen, torsdagen den 1 juni 2017 kl 10:00-10:25 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M), v. ordf. Roine Wallin (L) Lars Hasselfeldt (KD) Ola Nordstrand

Läs mer

Kanslienheten, kommunstyrelsekontoret

Kanslienheten, kommunstyrelsekontoret 1(9) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 22 augusti 2017 kl 13:00-13.25 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M), vice ordförande Christina Pettersson (S) Helena Ekekihl (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 15.50-16.20 Louise Branting (C), ordförande Ann Lewerentz (M), 1 :e vice ordförande Sören Forslund (M) Ulrika

Läs mer

Utbildningsnämnden Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13:00-13:45, 14:30-15:00

Utbildningsnämnden Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13:00-13:45, 14:30-15:00 Utbildningsnämnden 2011-08-30 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13:00-13:45, 14:30-15:00 Närvarande och beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

Holger Forsberg (S) Sune Rehnberg (SD) 38-43, Nina Svensson, nämndsekreterare och valsamordnare Pontus Gillnäs, valadministratör

Holger Forsberg (S) Sune Rehnberg (SD) 38-43, Nina Svensson, nämndsekreterare och valsamordnare Pontus Gillnäs, valadministratör 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 12 juni 2018 kl 13:00-14:00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M), vice ordförande 38-43, 45-49 Christina Pettersson (S) Andreas

Läs mer

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP)

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP) 1(9) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 22 mars 2016 kl 13:00-13:39 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Ulla Malutchenko (M) tjg. ersättare Christina Pettersson (S) Helena Ekekihl (MP) Roine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Töcksfors skola, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Allan Spets, V. ordförande (C) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Thord Andersson (C)

Läs mer

Utbildningsnämnden. Sören Forslund Sida 1 / 21

Utbildningsnämnden. Sören Forslund Sida 1 / 21 Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 5 december 2018 kl. 14:00-15:40 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Katrine Mattsson (S), (tj ersättare) Patrik

Läs mer

NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida t,n+ *x MX.1. i Sammanträdesdatum KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott

NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida t,n+ *x MX.1. i Sammanträdesdatum KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott m NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t,n+ *x MX.1. i KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Gottröra, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 10.00-11.15 Louise

Läs mer

Norrtäljesalen, kommhuset Ankaret, Norrtälje måndagen den 11 mars 2019 kl Sune Rehnberg (SD) Christina Hamnö (V) Johan Österberg (ROOP)

Norrtäljesalen, kommhuset Ankaret, Norrtälje måndagen den 11 mars 2019 kl Sune Rehnberg (SD) Christina Hamnö (V) Johan Österberg (ROOP) Plats och tid Norrtäljesalen, kommhuset Ankaret, Norrtälje måndagen den 11 mars 2019 kl. 15.00-15.58 Ledamöter: Robert Beronius (L) (ordf) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Gannimete Kalludra

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-13.40, 14.00-14.30 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M) Holger Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Helena

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin Broström (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP)

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin Broström (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP) 1(20) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.20 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Karin

Läs mer

Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom (S) Roine Karlsson (MP) Irene Solberg Ruhn (M) Johnny Mattsson (M)

Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom (S) Roine Karlsson (MP) Irene Solberg Ruhn (M) Johnny Mattsson (M) 1(9) Plats och tid Konferensrum Gottröra, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 12, Norrtälje, måndagen den 28 augusti 2017 kl 09:00-09:45. Beslutande Ledamöter Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom

Läs mer

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande...

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande... Utbildningsnämnden 2010-10-26 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.15-14.45 Närvarande och beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Ulf Gustavsson,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Travmuseet, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson

Läs mer

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare 1(16) Plats och tid Häverösalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 16:00-17.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Hanna Stymne Bratt (S), tjänstgörande ersättare Anders Olander (C) Ingrid Landin (MP)

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid

Utbildningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Plats och tid Klassrum Knölsvanen, Norrtälje teknikgymnasium, sommargatan 11, Norrtälje, tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14-14.55 Ledamöter Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M) Elisabet Ek (L)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet

Förvaltningen informerar om dagens ärenden. Information om skolmåltidsverksamhet Utbildningsnämnden 2008-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.30-15.40 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.30-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.30

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Måndagen den 19 juni 2017 kl 15.00-15:43 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 10 april kl. 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Marcus Granström (S) Margareta Sundström (S) Linda Kogler (C) Henrik Eriksson (C) Inger Lundh Jansson (MP) Magnus Hellström (MP)

Marcus Granström (S) Margareta Sundström (S) Linda Kogler (C) Henrik Eriksson (C) Inger Lundh Jansson (MP) Magnus Hellström (MP) 1(29) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Emelie Löthgren (C), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Barn och skolnämndens arbetsutskott. sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl

Barn och skolnämndens arbetsutskott. sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl Plats och tid Ledamöter sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl. 10 12.30 Robert Beronius (L) (ordförande) Linda Hiort af Ornäs (M) Christina Frisk (L) Henrik

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 20 april Tid: 17.00 19.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 28 april Paragrafer: 23-31 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Ola Andersson, säkerhetschef Pontus Gillnäs, administratör Nina Svensson, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Nina Svensson

Ola Andersson, säkerhetschef Pontus Gillnäs, administratör Nina Svensson, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Nina Svensson 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 6 februari 2018 kl 13:00-14:30 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M), vice ordförande Christina Pettersson (S) Roine Wallin (L)

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, fredag 10 mars. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Sara Wiik

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, fredag 10 mars. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Sara Wiik 1(10) Plats och tid Konferensrummet Rimbo, torsdagen den 9 mars 2017 kl 09.00-10.38 ande Ledamöter Ingrid Landin (MP), ordförande Hanna Stymne Bratt (S) Conny Andersson (S) Anders Olander (C) Lotta Lindblad

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 20:30 Plats och tid 71-78 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Marlene Segersson (S) Daniel

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, tisdagen den 25 april. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-11 Estefania Luna Delgado

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, tisdagen den 25 april. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-11 Estefania Luna Delgado 1(11) Plats och tid Konferensrummet Rimbo, torsdagen den 13 april 2017 kl 09.00 10.50 Beslutande Ledamöter Ingrid Landin (MP), ordförande Hanna Stymne Bratt (S) Conny Andersson (S) Anders Olander (C) Lotta

Läs mer

N0RRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

N0RRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida m N0RRTÄL1E, KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2012-10-22 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje ki. 12.00-13.45 Nils Matsson (M) Åsa Wennerfors

Läs mer

Madelene Fredriksson, ekonomichef Anne Josefsson, sekreterare. Justerande. [Jansson (S)

Madelene Fredriksson, ekonomichef Anne Josefsson, sekreterare. Justerande. [Jansson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje ki 14:00-16:00 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Studiebesök vid nya skolan kl

Studiebesök vid nya skolan kl 1(14) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 3 mars kl. 16.00-18.30 Studiebesök vid nya skolan kl 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, tisdagen den 9 juni 2015 klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, tisdagen den 9 juni 2015 klockan 1(19) Plats och tid ande Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, tisdagen den 9 juni 2015 klockan 17.32-18.19. Ledamöter Enligt bifogad närvarolista. Ersättare Enligt bifogad närvarolista. Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-08-09 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 13:00-14:00 Beslutande Louise Branting

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2014-06-13 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.50, 10.30-11.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Helena Karlsson, nämnd- och utredningssekreterare Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Björn Wallgren, finanscontroller 46-49

Helena Karlsson, nämnd- och utredningssekreterare Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Björn Wallgren, finanscontroller 46-49 NORRTÄLJ KOMMUN 1 (13) Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, stunavägen 12, Norrtälje, torsdagen den 16 juni 2016 klockan 17:00-18:18. Ledamöter Se separat närvarolista. rsättare Se separat

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer