Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker Sjögren (KD), vice ordf Hans Heneby (M) AnnCharlotte Höglund (C) Roswitha Melzer (FP) Christer Borgström (M) Maria Östfalk (M) Anneli Gutenberg (M) Alexandra Herlin (M) Anette Karlsson (S) Ersättare Alexandra Herlin (M) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Utbildningschef Roland Beijer Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Kvalitetshandläggare Jennie Falk Eriksson Kostchef Ingrid Fuchs Nämndsekreterare Lotta Lann Rädda Barnens lokalförening i Vallentuna, Elsie-Britt Rosengren och Margaretha Norrbom Personalrepresentant Saila Wallén (Lärarförbundet) Personalrepresentant Inga Höglund (LR) Anette Karlsson (S) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Lotta Lann Raimo Vuojärvi (M) Paragrafer Omedelbart justerad 34 Justerande Anette Karlsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna 1 (16)

2 Innehållsförteckning: Dagordning...3 Rädda Barnens lokalförening i Vallentuna information...4 Redovisning av kostenkät information...5 Kontroller och ombyggnationer av skolornas kök information...6 Skriftliga omdömen information...7 Fusion mellan Täbypedagogerna Förskolor AB och Täbypedagogerna Förskolor i Vallentuna AB information...8 Barn- och ungdomsnämndens månadsuppföljning februari Remissvar Detaljplan för Skördevägen...10 Kvalitetsredovisning 2009 information...11 Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna kulturskola...12 Rapport från förvaltningsråd...14 Anmälningsärenden...15 Postlistan...16 Sid 2 (16)

3 Dagordning BUN 25 Barn- och ungdomsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg; - Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna kulturskola 3 (16)

4 Rädda Barnens lokalförening i Vallentuna information BUN 26 Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Elsie-Britt Rosengren och Margaretha Norrbom från Rädda Barnens lokalförening i Vallentuna besöker nämnden och presenterar föreningens verksamhet. 4 (16)

5 Redovisning av kostenkät information BUN 27 Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Kostchef Ingrid Fuchs presenterar resultat från 2009 års kostenkät. Handlingar i ärendet 1. Resultat från 2009 års kostenkät 5 (16)

6 Kontroller och ombyggnationer av skolornas kök information BUN 28 Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Kostchef Ingrid Fuchs informerar om de kontrollrapporter som inkommit till förvaltningen från Arbetsmiljöverket och från myndighetsnämnden för teknik och miljö, samt om planerade ombyggnationer av skolornas kök. 6 (16)

7 Skriftliga omdömen information BUN 29 Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod informerar om skolornas arbete med att införa skriftliga omdömen från år 1. Handlingar i ärendet 1. IUP-processen 7 (16)

8 Fusion mellan Täbypedagogerna Förskolor AB och Täbypedagogerna Förskolor i Vallentuna AB information BUN 30 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod informerar om den fusion som har ingåtts mellan Täbypedagogerna Förskolor AB och Täbypedagogerna Förskolor i Vallentuna AB. 8 (16)

9 Barn- och ungdomsnämndens månadsuppföljning februari 2010 BUN 31 Dnr Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen. Månadsuppföljning februari Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen. Beslutsgång Beslut Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning februari (16)

10 Remissvar Detaljplan för Skördevägen BUN 32 Dnr Barn- och ungdomsnämnden har ingen erinran mot detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden har sänt detaljplan för Skördevägen på remiss. Svar ska ha inkommit den 23 april Planområdet gränsar i norr till Tuna torg och i öster till Banvägen. Planens syfte är att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för såväl biltrafik, som för gående och cyklister. Den huvudsakliga förändring som föreslås är att Skördevägen öppnas mot Banvägen via befintlig cirkulationsplats. Programsamråd ägde rum i maj-juni Barn- och ungdomsnämnden lämnade då förslaget utan erinran. Förslag till detaljplanen var utsänt för samråd under april-maj Barn- och ungdomsnämnden lämnade även denna gång förslaget utan erinran. Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden har ingen erinran mot detaljplanen. Beslutsgång Beslut Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar i ärendet 1. Länkar till ärendet på kommunens hemsida Plankarta: a_utstllning.pdf Planbeskrivning: 1/SKRDEVGEN_Planbeskr_UTSTLLNING_rev.pdf Genomförandebeskrivning: 1/Skrdevgen_Genomfbeskr_utstllning.pdf Samrådsredogörelse: 1/SKRDEVGEN_Samrdsredogrelse_UTSTLLNING.pdf 10 (16)

11 Kvalitetsredovisning 2009 information BUN 33 Dnr Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Kvalitetshandläggare Jennie Falk Eriksson presenterar kvalitetsredovisningen för kommunens skolverksamheter Handlingar i ärendet 1. Övergripande kvalitetsredovisning för kommunens skolverksamheter (16)

12 Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna kulturskola BUN 34 Dnr Barn- och ungdomsnämnden föreslår att: Kommunfullmäktige beslutar att huvudmannaskapet och budgeten för Vallentuna kulturskola överförs den 1 augusti 2010 från barn- och ungdomsnämnden till kulturnämnden. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att utarbeta en kulturpedagogisk plan. Kommunfullmäktige fastställer nya reglementen för barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden. Anette Karlsson (S) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Barn- och ungdomsförvaltningen och kulturförvaltningen anser att Vallentuna kulturskola bör tillhöra kulturförvaltningen i stället för barnoch ungdomsförvaltningen. Vallentuna kulturskola är en del av kulturverksamheten i Vallentuna kommun. Om huvudmannaskapet ändras kan kulturskolans verksamhet knytas närmare till och lättare samordnas med all annan kulturverksamhet i kommunen. Barn- och ungdomsförvaltningens och kulturförvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden föreslår att: Kommunfullmäktige beslutar att huvudmannaskapet och budgeten för Vallentuna kulturskola överförs den 1 augusti 2010 från barn- och ungdomsnämnden till kulturnämnden. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att utarbeta en kulturpedagogisk plan. Kommunfullmäktige fastställer nya reglementen för barn- och ungdomsnämnden och kulturnämnden. Beslutsgång Yrkande Anette Karlsson (S) yrkar avslag till förslaget om ändrat huvudmannaskap enligt Socialdemokraternas förslag: Vi anser att kulturskolan ska vara en naturlig del av skolan och dess pedagogiska verksamhet. Det finns en stor risk att samarbetet mellan skolorna och kulturskolan försämras vid ett ändrat huvudmannaskap. Det finns ingen anledning att hasta igenom denna förändring. Det vore bättre att först ta fram en kulturpedagogisk plan och när denna finns framtagen ta ställning till att eventuellt ändra 12 (16)

13 huvudmannaskapet till kulturnämnden. Om huvudmannaskapet ändras bör också en utvärdering göras för att se om skolornas samarbete med kulutrskolan har påverkats. Vi yrkar avslag till detta förslag om ändrat huvudmannaskap. Beslut Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på Anette Karlssons (S) yrkande och förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvatlningens förslag. Reservation Anette Karlsson (S) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse Huvudmannskap för Vallentuna kulturskola 2. Socialdemokraternas förslag 13 (16)

14 Rapport från förvaltningsråd BUN 35 Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. AnnCharlotte Höglund (C) rapporterar från förvaltningsråd på Kårsta skola tisdagen den 6 april AnnCharlotte Höglund (C) rapporterar från förvaltningsråd på Gustav Vasaskolan torsdagen den 8 april Hans Heneby (M) rapporterar från förvaltningsråd på Ormstaskolan måndagen den 12 april Maria Östfalk (M) rapporterar från förvaltningsråd för Resurscentrums enheter onsdagen den 24 mars Raimo Vuojärvi (M) rapporterar från förvaltningsråd på Karbyskolan torsdagen den 25 mars Raimo Vuojärvi (M) rapporterar från förvaltningsråd på Ekebyskolan torsdagen den 18 mars Protokollen från förvaltningsråden finns att läsa på skolornas hemsidor: 14 (16)

15 Anmälningsärenden BUN 36 Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. Anmälningsärenden. Handlingar i ärendet Barn- och ungdomsnämnden - Delegationsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott - Protokollsutdrag Bostadsbyggnadsprognos 2010 Kommunförbundet Stockholms län - Rapport Resultat från brukarenkäter riktade till förskola, grundskola och gymnasium i Stockholms län Skolinspektionen - Beslut Barn- och elevombudet - Rapport Kvalitetsgranskning på Bällstabergsskolan uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling 15 (16)

16 Postlistan BUN 37 Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen ur postlistan. Postlistan. Handlingar i ärendet 1. Postlistan (16)

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl Barn- och ungdomsnämnden 2009-03-03 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl. 19.00-20.40 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (M) ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 Plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 8 februari 2011, kl. 19.00-19.40 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009, kl Ajournering mellan 3 och 4, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009, kl Ajournering mellan 3 och 4, kl Barn- och ungdomsnämnden 2009-01-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009, kl. 19.00 21.50 Ajournering mellan 3 och 4, kl. 20.25 20.35

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-04-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 21 april 2009, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 11 juni 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 11 juni 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-06-11 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 11 juni 2009, kl. 19.00 20.50 ande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-06-10 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 10 juni 2008, kl. 19.30 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-03-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00-19.53 ande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M) ordförande, Hans Heneby (M), Jenny

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Ordförande Raimo Vuojärvi (M)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Ordförande Raimo Vuojärvi (M) 1 (14) Plats och tid Ekebyskolan, Teknikvägen 25, Vallentuna, kl. 16.00 18.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordf., Roswitha Melzer (FP),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2009-03-03 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 3 mars, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, torsdagen den 16 juni 2011, kl. 19.00-20.40. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-06-17 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl. 19.00 20.20 Beslutande Ersättare Karin Unnerstad (FP) Anders Idermark

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Barn- och ungdomsnämnden 2007-03-27 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2007 kl. 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20. Ajournering 32, kl.19.45 19.50. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Zarah

Läs mer

Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/ Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Agneta Westerberg (s)

Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/ Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Agneta Westerberg (s) Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-01-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 16/1 2001

Läs mer

Kl. 19.00 i Bällstarummet

Kl. 19.00 i Bällstarummet KALLELSE BARN - OCH UNGDOMSNÄMNDEN TISDAGEN DEN 16 NOVE MBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Bällstarummet Kallade tjänstemän Barn- och ungdomsförvaltningen: Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00

Utbildningsnämnden 2011-01-13. Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 19.00-20.00 Björn

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen

Vallentuna den 30 oktober OBS! Borgerlig grupp kl , Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tuna torg 2, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 november kl.19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55. Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20.

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55. Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20. Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 6 maj 2008, kl. 19.00 20.55 Ajournering mellan 57 och 58, kl. 20.00-20.15 ande

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl. 19.00 20.30 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (m) ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00 21.16 ande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Roswitha Melzer (FP), Irene Öman (M), Alexandra

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Lotta Lann Utbildningsnämnden 2007-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 26 november kl. 18.00 Utbildningschef Roland Beijer Nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Kl 17.30 19.50 ande närvarande Övriga närvarande Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Redovisningsekonom Pia Kron Nämndsekreterare Tomas Anderson. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Redovisningsekonom Pia Kron Nämndsekreterare Tomas Anderson. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-08-15 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 Utbildningsnämnden 2007-06-14 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Tisdag 2 oktober kl Agneta Westerberg (s) Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Tisdag 2 oktober kl Agneta Westerberg (s) Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 2001-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-10-16 Justeringens plats Sekreterare Granbyrummet, Tuna torg 1,

Läs mer

E-_. ,yl/,, ft^ Justeri. kommun. har tillkännagivits genom anslag. Vallentuna. zorb-o4-ro $+o. zors-o5-o5. Underskrift. sår ut

E-_. ,yl/,, ft^ Justeri. kommun. har tillkännagivits genom anslag. Vallentuna. zorb-o4-ro $+o. zors-o5-o5. Underskrift. sår ut srd 1/1 Organ Justeri har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Parasrafer zorb-o4-ro $+o Datum för anslag zor9-o4-tz Överklagandetiden sår ut zors-o5-o5 Förvaringsplats

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S)

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Stora mötesrummet kl 15:00-15:40 ande närvarande Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) Övriga närvarande Marie Gustavsson (Bibliotekschef),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 november

Läs mer

Förvaltningschef Göran Nydahl Nämndsekreterare Louise Steengrafe Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Göran Nydahl Nämndsekreterare Louise Steengrafe Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna torsdagen den 11 mars 2003 kl 16:00-18:40 Jerker

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, 19.00-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Johan Skog (M) ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), Alexandra

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30. Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Barn- och ungdomsnämnden 2005-10-25 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 25 oktober kl.19.00 21.30 ande Ajournering 129 kl.19.35-19.40 Jerker Sjögren

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 12 januari 1999 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 12 januari 1999 kl AB VALLENTUNA KOMMUN Grundskolenämnden 1999-01-12 1(1) Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 12 januari 1999 kl 19.00-22.40 Beslutande Mikael Bæcklund (m),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32) Plats och tid Vargmötet, 08:00 9.55 Beslutande Parisa Liljestrand, ordförande (M), Roswitha Melzer (FP) Ersättare - Övriga närvarande Marie Truedsson, utbildningschef,

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 5 movember 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Lars Hasselcrona (m) Hans Temrin (fp)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-02-07 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg

Läs mer

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll Tid och plats Tisdagen den 9 november 2010, kl 18.00 20.15 i kommunhuset ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Jan Runesten (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Åke Svensson (M) Lotta Claussnitzer (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 18:00 19:00 Beslutande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Alexandra Herlin(M), Thomas Arctaedius (S), Kerstin Strängbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-03-07 Plats och tid för sammanträdet ande Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.00 10.30 Jerker Sjögren (kd), ordförande

Läs mer

Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Inger Olsson-Blomberg, 1 vice ordf.

Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Inger Olsson-Blomberg, 1 vice ordf. 1(15) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, torsdagen den 6 februari, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 107-119 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Inger

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Tid och plats Kl Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. Kallade tjänstemän KALLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2012-09-18 Tid och plats Kl. 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Eva Lod, t.f utbildningschef Britt-Marie Lövquist, t.f ekonomiadministrativ

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2006-03-21 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 mars kl.19.00 i Bällstarummet Förvaltningschef Roland

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00-22:20 ande Ersättare Jerker Sjögren

Läs mer