VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare Övriga närvarande Ola Brandell, tf fritidschef, Kalle Sönnergren, kommunsekreterare, Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare, Martin Persson, enhetschef ungdomsverksamheten, Åsa Borglund, föreningssamordnare och Anders Cederblad, arbetsledare idrotts- och friluftsenheten. Utses att justera Justeringens tid och plats Tommy Eckelöv (S) , Fritidsförvaltningen, Vallentuna Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren Ordförande Åke Uddén Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har anmälts hos fritidsnämnden.

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (17) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 70 Val av justerare Fastställande av dagordning Verksamhetsuppföljning oktober (FN ) Fritidsnämnden verksamhetsplan (FN ) Taxor Ekebyannexet (FN ) Säkerhetsrutiner Ungdomsenheten (FN ) Kvällsöppet Bällstaberg - information Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för värmepumpar (FN ) H Vallentuna, process för att hitta långsiktig lösning (FN ) Vallentuna Ridklubb ansökan bidrag för akuta åtgärder på Veda (FN ) Snapptuna IK - ansökan om bidrag för fotbollsnät (FN ) Vallentuna Skate- och BMX-förening, ärende gällande ny hyra fr o m 2012 (FN ) MOIF ansökan bidrag för renovering av omklädningsrum vid Orkesta IP (FN ) Lokalutredning - översyn prissättning av idrottsaktiviteter (FN ) Detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår längs sträckan Kragstalund-Vallentuna granskning (FN )... 17

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (17) 70 Val av justerare Tommy Eckelöv utses att justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (17) 71 Fastställande av dagordning Fritidsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar: Strykningar: - Ärende 3, Tellusprojektet information. Nytt ärende - Detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår längs sträckan Kragstalund-Vallentuna granskning

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17) 72 Verksamhetsuppföljning oktober (FN ) Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att godkänna budgetuppföljningen efter oktober månad samt att överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppföljning av nämndernas ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Efter 10 månader visar uppföljningen på de avvikelser som finns kommenterade i sifferanalysen. Ärendets tidigare behandling FNAU FN Verksamhetsuppföljning oktober 2. Verksamhetsuppföljning oktober Kommunstyrelsen Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) 73 Fritidsnämnden verksamhetsplan (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beslutar godkänna fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan , med arbetsutskottets revidering, samt att överlämna den till kommunstyrelsen. En verksamhetsplan för åren ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndmål samt drift- och investeringsbudget för perioden. Yrkanden Roger Gadde (M) yrkar att text om att förändringen som innebär att lokaler inom fritidsnämndens ansvarsområde flyttas till Tufa ska vara kostnadsneutral, dvs. Tunafastigheters debiterade hyreskostnad till fritidsnämnden motsvarar nämndens nuvarande kostnader för fastigheterna, ska föras in i verksamhetsplanen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Roger Gaddes tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Fritidsnämnden verksamhetsplan Fritidsnämnden VP Kommunstyrelsen Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) 74 Taxor Ekebyannexet (FN ) Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att hyrestaxan för Ekebyannexets replokaler justeras enligt följande: - Hyran justeras upp till 1 000kr/månaden för band med vuxna medlemmar samt till 800kr/månaden för band med medlem under 20 år. Taxan för att hyra replokaler i Ekebyannexet var under perioden januari 2002 till januari kr/mån. Därefter höjdes den 200kr/mån till 600kr/mån, dock var det en kostnad som inte belastades hyresgästerna eftersom ett samarbete inleddes med studiefrämjandet. Det samarbetet avslutades dock i december 2010 och från och med januari 2011 har vi nu enbart kvar den lägre kostnaden på 400kr/månaden. Samarbetet med studiefrämjandet avslutades då det var svårt att samverka med dem och den nya hyressättning som nu är aktuell avvaktade förvaltningen med i avvaktan på en upprustning och renovering av lokalerna. Nytt system för att fastställa taxor i enighet med fritidsnämndens mål och prioriteringar framläggs nu. Yrkanden Roger Gadde (M) yrkar att åldersgränsen för hyresrabatten sätts till 20 år. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Roger Gaddes ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Tjänsteskrivelse taxor Ekebyannexet Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (17) 75 Säkerhetsrutiner Ungdomsenheten (FN ) Arbetsutskottet noterar informationen Martin Persson, enhetschef för ungdomsenheten, informerar om säkerhetsrutinerna. 1. Säkerhetsrutiner Ungdomsenheten 2. Säkerhetsrutiner Ungdomsenheten Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (17) 76 Kvällsöppet Bällstaberg - information Arbetsutskottet noterar informationen. Martin Persson, enhetschefen för ungdomsenheten, informerar om situationen med kvällsöppet i Bällstaberg.

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (17) 77 Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för värmepumpar (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beslutar att stöd till föreningen Vallentuna Scoutkår, SFF, beviljas med kr för inköp och montering av två luftvärmepumpar i föreningens nya scoutstuga. Bidraget ska belasta potten för bidrag speciella ändamål, budgetåret Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för inköp och montering av två luftvärmepumpar till sin nya scoutstuga. Det belopp som föreningen fått ut på sin försäkring efter att förra scoutstugan brann ned, täcker inte alla kostnader för iordningställande av den nya lokalen. Yrkanden Roger Gadde (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå ett stöd på kr. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Roger Gaddes ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Vallentuna Scoutkår, SSF ansökan om bidrag för värmepumpar, tjänsteskrivelse 2. Ansökan om bidrag - Vallentuna Scoutkår SSF Vallentuna Scoutkår, SSF akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) 78 4H Vallentuna, process för att hitta långsiktig lösning (FN ) Arbetsutskottet noterar informationen. Fritidsnämnden beslutade i september 2011 ( , 58) att bevilja en ansökan om kr till föreningen Vallentuna 4H, för reparation av fårhagar och toaletter. I samma beslut gavs också fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta föreningens verksamhet på längre sikt. Fritidsförvaltningen informerar härmed om att ett första möte hållits med Vallentuna 4H, som ett första steg i en process för att, tillsammans med föreningen, finna en långsiktigt hållbar lösning avseende verksamhet och lokaler för denna. 1. 4H Vallentuna, process för att hitta långsiktig lösning akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (17) 79 Vallentuna Ridklubb ansökan bidrag för akuta åtgärder på Veda (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beslutar att bevilja ett stöd om kr för Vallentuna ridklubbs ungdomsverksamhet, att belasta potten för bidrag speciella ändamål, budgetår Begäran om övrigt stöd för åtgärdande av akuta åtgärder på Veda, avslås. Föreningen Vallentuna Ridklubb (VRK) har, tillsammans med företaget Vallentuna Ridskola, inkommit med en skrivelse till kommunen. I denna redogörs bl a för ett antal underhålls- och renoveringsbehov på ridanläggningen i Veda, Lindholmen, och framförs krav på att kommunen ska agera. 1. Vallentuna Ridklubb ansökan bidrag för akuta åtgärder på Veda, tjänsteskrivelse 2. Protokoll mögelinspektion Veda Ridhus, Otjänlig fritidsanläggning Veda 1:1, inkommen skrivelse från Vallentuna Ridklubb och Vallentuna Ridskola AB, Samarbetsavtal ridklubb ridskola, inkl prisbilaga, undertecknat Avtal om anläggningsarrende för Veda ridcenter, inkl bilagor, kontraktstid t o m Vallentuna Ridklubb Vallentuna Ridskola AB akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (17) 80 Snapptuna IK - ansökan om bidrag för fotbollsnät (FN ) Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att föreningen Snapptuna IK beviljas två (2) fotbollsnät till de fasta fotbollsmål som står monterade vid Snapptuna bollplan. Näten ska beställas av fritidsförvaltningens personal och belasta avsatta medel för underhåll av föreningsägda idrottsplatser, budgetåret Föreningen Snapptuna IK har inkommit med en ansökan om bidrag till två nya fotbollsnät, till två fasta mål på Snapptuna bollplan. Målen har tidigare införskaffats av fritidsförvaltningen, på begäran av Snapptuna IK, som fått målen som gåva. 1. Snapptuna IK - ansökan om bidrag för fotbollsnät, tjänsteskrivelse 2. Snapptuna IK, inkommen ansökan fotbollsnät, Snapptuna IK akten

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (17) 81 Vallentuna Skate- och BMX-förening, ärende gällande ny hyra fr o m 2012 (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden beslutar att hyran för den aktuella lokalen ska vara 70% av föreningens intäkter, dock lägst kr/ år. Denna hyra ska gälla från och med den 1 januari 2012 och tills vidare. Fritidsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett hyresavtal med föreningen. Reservation Tommy Eckelöv (S) reserverar sig mot beslutet. Föreningen Vallentuna Skate- och BMX-förening har ekonomiska svårigheter och har flera gånger ansökt om och fått beviljat en reducerad årshyra. Nämnden beslutade i maj 2011 att för samma år sänka hyran från kr till kr. Ett nytt beslut måste fattas av fritidsnämnden inför år 2012 om framtida hyra. Yrkanden Tommy Eckelöv (S) yrkar att hyran sätts till 70% av föreningens intäkter, dock lägst kr/år. Roger Gadde (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande ställer Tommy Eckelövs ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 1. Vallentuna Skate- och BMX-förening, ärende gällande ny hyra fr o m 2012, tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening akten

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (17) 82 MOIF ansökan bidrag för renovering av omklädningsrum vid Orkesta IP (FN ) Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden att ansökan från Markim Orkesta Idrottsförening avslås. Föreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för renovering av omklädningsrum i den föreningsägda lokalen vid Orkesta IP i Lindholmen. Föreningen uppger att en renovering av befintliga utrymmen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Ärendets tidigare behandling FNAU MOIF ansökan bidrag för renovering av omklädningsrum vid Orkesta IP, tjänsteskrivelse 2. Äskande av medel till renovering av omklädningsrum på Orkesta IP 3. FNAU 65 MOIF - ansökan bidrag för renovering av omklädningsrum vid Orkesta IP 4. Besiktningsprotokoll Markim Orkesta fastigheter 5. Protokoll mögelinspektion , äldre huset omklädning/ dusch 6. Protokoll mögelinspektion , klubbhus 7. MOIF ansökan renovering, kompletterande tjänsteskrivelse Mögelinspektör, klubbhus provsvar Markim Orkesta IF akten

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (17) 83 Lokalutredning - översyn prissättning av idrottsaktiviteter (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda prissättningen av idrottsaktiviteter, samt en fördjupad utredning av Vallentuna IP. En rapport har tagits fram angående prissättningen av idrottsaktiviteter. Yrkanden Roger Gadde (M) yrkar att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda prissättningen av idrottsaktiviteter. Åke Uddén (C) yrkar att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att göra en fördjupad utredning av Vallentuna IP. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Roger Gaddes yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ordförande ställer proposition på Åke Uddéns yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling FNAU FNAU 51 Prissättning av Idrottsaktiviteter - Fritidsförvaltningen - information

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (17) 84 Detaljplan för Roslagsbanans dubbelspår längs sträckan Kragstalund- Vallentuna granskning (FN ) Arbetsutskottet föreslår att fritidsnämnden lämnar planen utan erinran. Fritidsnämnden har av samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående remiss för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en dubbelspårutbyggnad och en kurvrätning av Roslagsbanan mellan hållplatserna Kragstalund och Vallentuna. Den nya detaljplanen ska ersätta äldre detaljplaner samt reglera mark som inte berörs av befintliga detaljplaner.

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING 2 0 1 5-01-23 D N R FN 2 011.0 58 Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE 08-587 85 1 6 9 A SA.BORGLUND@VALLEN TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer