Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare"

Transkript

1 Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl Ray Idermark (m), ordf Göran Seveson (m) Bertil Olsson (m) Tommy Schiött (m) Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Lars Steen (c), ers för Ritha Berg (s) Anders Hård (mp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Utses att justera Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna den 9 november 2001 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Ray Idermark Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 6 november 2001 Datum för anslags uppsättande 12 november 2001 Datum för anslags nedtagande 3 december 2001 Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (13)

2 Innehållsförteckning: Budgetuppföljning, BUF Utredning entreprenaddrift idrottsplatser...5 Prenumeration på Svensk Idrott BUS-utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd...10 IP-Råd i Össeby...11 Anmälningar och rapporter...12 Elljusspåret i Lindholmen...13 Sid 2 (13)

3 Budgetuppföljning, BUF 3 FN 99 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag (bilaga) samt fritidschefens tilläggsförslag. Ärendet Samtliga nämnder skall till kommunfullmäktige redovisa budget- och verksamhetsuppföljning efter varje kvartal enligt VASARU-modellen (bilaga). BUF 3 omfattar år 2001 t o m den 30 september. Uppföljningen visar, att verksamheten i stort följer de uppsatta målen och att ekonomin är i balans. Tidplanen för Ungdomens Hus har tyvärr uppskjutits p g a kraftigt ökade byggkostnader. Fritidsnämnden har fått ett budgettillskott på 800 tkr för att anställa fyra ungdomsfältare på halvtid under ett år. Rekrytering pågår och verksamheten planeras starta i december I VASARU-rapporten saknas fortfarande relevanta tal vad gäller kvalitets- och miljöuppföljningen. En metod för att kunna göra denna redovisning på ett tillfredsställande sätt undersöks. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår, att fritidsnämnden godkänner bilagd redovisning. Ärendets tidigare behandling Den 24 oktober 90 beslutade arbetsutskottet enligt fritidskontorets förslag (bilaga). Förslag Fritidschef Jan-Åke Bredberg föreslår följande tillägg i ärendetexten att införas efter stycket, som börjar Uppföljningen visar, : Det extra anslag på 800 tkr som avsatts för att finansiera fyra ungdomsfältare på halvtid under ett år, kommer i princip inte att användas under året p g a att verksamheten i bästa fall kan starta under december månad. Detta innebär, att budgetblocket Verksamhet och arrangemang kommer att redovisa ett överskott på ca 800 tkr i årets bokslut. Beloppet är dock uppbokat och måste ombudgeteras till 2002 p g a att ungdomsfältarna håller på att anställas. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde den 6 november Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med fritidschefens tillägg. 3 (13)

4 Handlingar i ärendet Fritidsnämndens budgetuppföljning t o m den 30 september 2001, BUF 3. 4 (13)

5 Utredning entreprenaddrift idrottsplatser FN 100 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till fritidsnämndens nästkommande sammanträde. Ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit åt fritidsnämnden att lämna förslag på hur nämndens idrottsplatser på lämpligaste sätt - och i största möjliga omfattning skall kunna konkurrensutsättas. Kommunfullmäktige uppdrog 1997 åt fritidsnämnden att redovisa konsekvenserna av att lägga ut driften av kommunens idrottsanläggningar på föreningsdrift eller entreprenad. Kommunstyrelsen har därefter gett fritidsnämnden flera tilläggsuppdrag. Då kommunstyrelsen behandlade ärendet uppdrogs åt kommunstaben att undersöka och rapportera vilka av kommunens idrottsplatser som kan konkurrensutsättas. Kommunstaben sammanfattar sina synpunkter enligt följande: Det är teoretiskt möjligt att i entreprenadform driva all den verksamhet som fritidsförvaltningens anläggningsavdelning sköter i dag. Det politiska syftet med en eventuell entreprenadupphandling måste klarläggas. Vid en entreprenadupphandling kan det vara lämpligt att i en första fas endast ta med en begränsad del av verksamheten för att få erfarenheter inför en större upphandling. En upphandling är tidskrävande och kostsam. Inför en upphandling bör en policy tas fram över hur personalen skall hanteras vid övergång till entreprenaddrift. Vid upphandling bör samråd ske med föreningarna på de anläggningar där dessa är huvudsakliga nyttjare. Kommunstyrelsen har därefter uppdragit åt fritidsnämnden att komma med förslag på lämplig upphandlingsform för kommunens idrottsanläggningar med inriktning mot entreprenaddrift i största möjliga omfattning. Fritidskontorets förslag Är den politiska ambitionen att konkurrensupphandla fritidsförvaltningens driftenhet så är detta möjligt. Fritidskontoret har i samband med kommunstabens handläggning av detta ärende redovisat driftenhetens olika verksamheter uppdelade på ett sådant sätt att de var för sig skall kunna fungera såväl drifts- som verksamhetsmässigt. Denna uppdelning ser ut på följande sätt: 5 (13)

6 Vallentuna IP Vallentuna idrottsplats är kommunens största idrottsanläggning och basen för huvuddelen av förvaltningens driftenhet med personalutrymmen, verkstäder, förråd, garage och maskinpark. Förutom driften av själva idrottsplatsen sköts också närliggande spårområde, friluftsbad, båtplatser, fotbollsplaner (skolor, Vårdbo, flygfältet ), Långhundraleden, Roslagsleden, skridskobana på Vallentunasjön, elljusspår i Lindholmen samt tillsyn av sporthallar från Vallentuna IP. Dessutom servas flera föreningsägda idrottsplatser med viss anläggningsskötsel. Sju idrottsföreningar har Vallentuna IP som sin hemmaarena. Anläggningen nyttjas dessutom av Korpen, allmänheten, gymnasiet och grundskolan samt periodvis också av andra Vallentunaföreningar. Kvarnbadet Kvarnbadet är kommunens tempererade utomhusbad med flera bassänger, omklädnadsrum med dusch och bastur, kiosk och grill. Badet är öppet från mitten av maj till början av september månad och har ca besökare per år. Ungefär 500 barn deltar i simskola varje sommar. Badets kiosk och grill är sedan sommaren 2001 utarrenderad. På badet tjänstgör vaktmästare/badvakter, maskinist och kassapersonal. Össeby IP Össeby idrottsplats består av en gräs- och en grusfotbollsplan, enklare friidrottsanläggning, sporthall samt motions- och skidspår. I anslutning till anläggningen finns också en föreningsdriven tennishall. Från idrottsplatsen underhålls dessutom en naturisbana vid Karbyskolan. Brottby SK och i viss mån Össeby OK har Össeby IP som sin hemmaarena. Anläggningen nyttjas dessutom av Karbyskolan och av olika Vallentunaföreningar. Spår/leder mm Skötseln av friluftsbad, båtplatser samt vissa spår, leder och fotbollsplaner, som redovisas under Vallentuna och Össeby idrottsplatsers driftområden ovan, kan brytas ut till en separat entreprenad förutsatt att det finns någon aktör som är intresserad av att sköta dessa anläggningar. Driftform Enligt gällande regler för entreprenaddrift respektive föreningsdrift är entreprenad den enda tänkbara driftformen för Vallentuna IP och Kvarnbadet. På Össeby IP däremot, med Brottby SK som enda nyttjande förening, kan föreningsdrift vara ett alternativ. Tidplan Ett eventuellt övertagande av driften på ovannämnda anläggningar bör planeras så att verksamheten inte störs. Lämpligaste tidpunkt för 6 (13)

7 övertagande av idrottsplatserna är halvårsskifte och för Kvarnbadet årsskifte. Övrigt Vid en konkurrensupphandling bör ambitionen vara att sammanföra de anläggningar/verksamheter som omfattas av detta beslut i en och samma upphandling. En uppdelning i flera delentreprenader kan innebära en omfattande och krånglig administration samt gränsdragningsproblem mellan de olika entreprenörernas ansvarsområden. I likhet med kommunstaben understryker fritidskontoret vikten av att en policy tas fram över hur berörd personal (totalt 10,5 tjänst) skall hanteras vid en eventuell övergång till annan driftform. Samråd/information med nyttjarna/kunderna på de aktuella anläggningarna är viktig. På Vallentuna IP finns ett IP-råd som representerar samtliga nyttjande föreningar och på Össeby IP finns en liknande organisation. Ärendets tidigare behandling Den 24 oktober 91 beslutade arbetsutskottet att bifalla fritidskontorets förslag. Yrkanden Ordförande Ray Idermark (m) yrkar att ärendet bordläggs till fritidsnämndens nästkommande sammanträde. Anders Hård (mp) yrkar återremiss till kommunstyrelsen p g a att all erfarenhet visar att det inte finns någon lämplig upphandlingsform för de aktuella anläggningarna/verksamheterna. Lars Carlsson (c) och Tommy Eckelöv (s) yrkar bifall till Anders Hårds yrkande. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde den 6 november Ordförande Ray Idermark ställer proposition mellan de två yrkandena och finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs. Fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till ordförandes förslag. Nej-röst för bifall till Anders Hårds förslag. För ja-propositionen röstar: Ray Idermark (m), Göran Seveson (m), Bertil Olsson (m) och Tommy Schiött (m). För nej-propositionen röstar: 7 (13)

8 Lars Carlsson (c), Tommy Eckelöv (s), Lars Steen (c) och Anders Hård (mp). Omröstningsresultat: Med 4 ja- och 4 nej-röster samt ordförandes utslagsröst beslutar fritidsnämnden enligt ordförandes yrkande att bordlägga ärendet till fritidsnämndens nästkommande sammanträde. Handlingar i ärendet Redovisning av driftenhetens anläggningar. Skrivelse från föreningar, som berörs av en eventuell upphandling. 8 (13)

9 Prenumeration på Svensk Idrott 2002 FN 101 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att prenumeration på Svensk Idrott 2002 skall ske till fritidskontoret samt till de ledamöter och ersättare, som så önskar. Ärendet Fritidsnämnden har under 2001 prenumererat på tidskriften Svensk Idrott till Bertil Olsson (m), Tommy Schiött (m), Kjell Björn (m) och fritidskontoret. Övriga ledamöter och ersättare avsade sig prenumeration. En helårsprenumeration år 2002 kommer att kosta lika mycket som för 2001, nämligen 400:- Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår, att förutom till fritidskontoret, prenumeration under 2002 skall ske till de ledamöter och ersättare, som önskar erhålla tidningen. Ärendets tidigare behandling Den 24 oktober 92 beslutade arbetsutskottet i enlighet med fritidskontorets förslag. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde den 6 november Fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 9 (13)

10 BUS-utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd FN 102 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig i ärendet eftersom BUS-utredningen så gott som uteslutande behandlar lagstadgade verksamheter för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Ärendet Den politiska styrgruppen, bestående av Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) vård- och omsorgsberedning och landstingets Hälso- och psykiatriutskott, har fastställt ett policyprogram med riktlinjer rörande samarbete och ansvarsgränser mellan olika huvudmän för barn och ungdomar, som har behov av särskilt stöd från såväl kommuner som landstinget. Dokumentet har tidigare under året varit ute på remiss hos bl a socialnämnden men ej hos fritidsnämnden. KSLs styrelse rekommenderar länets kommuner att anta ovannämnda slutdokument. I socialnämndens yttrande den 6 mars 2001 beskrivs bl a kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram och den samverkan som sker mellan kommunens olika förvaltningar inom ramen för det förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Socialnämnden ställer sig i princip positiv till policydokumentet i sitt yttrande den 5 oktober Fritidskontorets förslag Då BUS-utredningen så gott som uteslutande behandlar lagstadgade verksamheter och därmed endast i mycket liten omfattning berör fritidsnämndens ansvarsområde, avstår nämnden från att redovisa någon synpunkt i ärendet. Ärendets tidigare behandling Den 24 oktober beslutade arbetsutskottet att uppdra till fritidschef Jan-Åke Bredberg att samråda med socialförvaltningen i ärendet och därefter, till fritidsnämndens sammanträde, presentera ett förslag till eventuellt yttrande. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde den 6 november Fritidsnämnden beslutar enligt fritidskontorets förslag. 10 (13)

11 IP-Råd i Össeby FN 103 Dnr Beslut Fritidsnämnden beslutar att till fritidsnämndens representant i Össebys IP-Råd utse Göran Seveson. Fritidsnämnden beslutar, att utse Göran Seveson att ingå som fritidsnämndens representant i IP-Rådet i Össeby. Ärendet Göran Seveson (m) tar på sammanträdet upp frågan om det endast är föreningar och tjänstemän, som representeras i IP-Rådet på Össeby IP. Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om att så är fallet, men att någon representant från fritidsnämnden skulle välkomnas och att därmed IP-Rådet på Össeby ges samma status som IP-Rådet på Vallentuna IP. Ärendets tidigare behandling Den 24 oktober 95 beslutade arbetsutskottet att utse Göran Seveson till fritidsnämndens representant i Össebys IP-Råd. Beslutsgång vid fritidsnämndens sammanträde den 6 november Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 11 (13)

12 Anmälningar och rapporter FN 104 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den 2 oktober och den 24 oktober Se pärm. 2. IP-Rådet Minnesanteckningar från IP-Rådsmöte den 26 september Se pärm. 3. Personal Följande anställningar har gjorts: Se bilaga. 4. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 2000 Studieförbundet Vuxenskolan 2000/01 Ormsta Bordtennisklubb Ormsta Hockey Club Vallentuna Handbollsklubb 5. Kurser Vallentuna kommun medverkar i 2001 arkitekturåret med flera olika program, utställningar och visningar för allmänheten. Inför avslutningen av året fokuserar vi på kommunens offentliga rum. Förtroendemän och tjänstemän inbjuds till ett halvdagsseminarium om kommunens ansvar för den offentliga miljön torsdagen den 6 december kl i Vallentunasalen. Anmälan senast den 23 november. 6. Övrigt Johan Torstensson, ordinarie ledamot i fritidsnämnden, har p g a flyttning till annan kommun avsagt sig alla förtroendeuppdrag för Kristdemokraterna i Vallentuna kommun. Övriga ärenden delges i protokoll. 12 (13)

13 Elljusspåret i Lindholmen FN 105 Dnr Lars Carlsson (c) frågar hur långt planeringen för utbyte av elbelysningen på motionsspåret i Lindholmen kommit. Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om att samtal med de markägare som berörs av motionsspåret pågår och att ett avtalsförslag med den störste markägaren snart föreligger. Rivning av den befintliga elanläggningen pågår och montering av den nya anläggningen kommer att genomföras under våren Ordförande Ray Idermark (m) tackar för informationen. 13 (13)

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer