Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare"

Transkript

1 Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Övriga deltagare Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Utses att justera Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna, den 18 april 2007 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Marge Aab Svensson Justerande Tommy Eckelöv 1 (9)

2 Innehållsförteckning: Sid. Yttrande över förslag till KP Fråga om Karby Tennisklubb...8 Bokningssystem för idrottshallar och andra kommunala lokaler (9)

3 Yttrande över förslag till KP AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar godkänna fritidskontorets yttrande över kommunstyrelsens förslag till KP innebärande.. att 450 tkr anslås till att förstärka Tryggare Vallentunas fältgrupp för att kunna stödja ungdomar med behov av särskilt stöd enskilt och i grupp samt att anslå 200 tkr för att kunna starta denna verksamhet från höstterminen 2007, att erforderliga investeringsmedel tillskjuts så att om- och utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats får genomföras enligt Etapp 1 i fritidsnämndens förslag, d.v.s. en grus- och två konstgräsplaner samt en ny omklädningspaviljong på 200 kvm, att ca tkr anslås till ett motionsspår på 2,5 km i Bällstabergsområdet inklusive ett anslutningsspår till Vallentuna idrottsplats, att fritidsnämnden kompenseras för ökade driftkostnader för nya investeringar, internhyror, städning och tillsyn samt att vissa delar av resultatet från utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna, som kräver beslut av kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige aktualiseras under senare delen av Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till kommunplan till samtliga nämnder för att lämna synpunkter på Driftramar Förslag till kommungemensamma/prioriterade mål och uppdrag samt en redovisning av hur nämnderna avser leva upp till dessa under planperioden Investeringsplan Bostadsbyggnadsprognos Befolkningsprognos Förslag till ändrade taxor Kommentar till driftram Förslaget innehåller en årlig generell uppräkning för kostnadsökningar och kompensation för volymökning. Den generella uppräkningen är 2,25 % år 2008, 2 % 2009 och Detta innebär ca 560 tkr 2008, 517 tkr 2009 och 530 tkr Denna uppräkning skall täcka inflation, lönerörelse, eventuella hyreshöjningar, höjda energitaxor och vissa kapitaltjänstkostnader. 3 (9)

4 Forts. 38 Osäkra poster är dels utfallet av lönerörelsen för Kommunal och SKTF, som sannolikt kommer att överstiga 3 % (ca 90 % av förvaltningens personal tillhör dessa organisationer) och dels kommunens elavtal, som skall omförhandlas under Vallentuna IP och Kvarnbadet förbrukar tillsammans ca 2,3 miljoner kvh per år till en kostnad av ca 1,7 mkr. Kompensation för volymökning är en positiv nyhet som fritidsnämnden arbetat för i flera år. Kompensationen beräknas utifrån den årliga befolkningsökningen för de åldergrupper som utgör respektive nämnds målgrupp. Underlaget för fritidsnämnden är ca 90 % av befolkningsökningen för gruppen 6-19 år. Denna uppräkning innebär ca 440 tkr 2008, 354 tkr 2009 och 382 tkr Anm.: Fritidsnämndens målgrupp är 7-20 år. Anledningen till beräkningsgrundens 6-19 år är befolkningsprognosens konstruktion. Aktuella projekt som påverkar driftbudgeten Tryggare Vallentuna. Ett problem i Tryggare Vallentunas verksamhet är att fältgruppen saknar resurser att kunna arbeta förebyggande och ta hand om de ungdomar man stöter på ute på gator och torg och som behöver extra stöd enskilt eller i grupp. I den nyligen redovisade utredningen om VIP:s verksamhet redovisas ett alternativt sätt att arbeta med de ungdomar som behöver särskilt stöd inom nätverket Tryggare Vallentuna. (Se fritidsnämnden dnr ) För att kunna ta hand om och arbeta med dessa ungdomar krävs, enligt fritidskontorets uppfattning, att fältgruppen förstärks med ca timmar, vilket innebär en kostnad på ca 450 tkr per år. För att ersätta VIP och kunna stödja de medlemmar, som eventuellt önskar detta, krävs en förstärkning av fältgruppen redan från höstterminen Beräknad kostnad 200 tkr. Två nya sporthallar kommer sannolikt att tas i bruk 2008, nämligen en mellanhall vid Ekebyskolan och en fullmåttshall i Tellusområdet. De nya hallarna innebär ett sammanlagt verksamhetstillskott för föreningslivet på ca timmar och ca deltagare per år. Denna verksamhetsökning innebär ökade bidragskostnader för det kommunala aktivitetsstödet med ca 180 tkr per år. Fritidsnämnden har tidigare påpekat att driftkostnadseffekterna av dessa efterlängtade anläggningar i form av internhyror, städning och tillsyn förutsätter motsvarande budgettillskott. 4 (9)

5 Forts. 38 Den planerade ombyggnaden och utvecklingen av Vallentuna IP innebär ett nettotillskott av en fullmåtts fotbollsplan och en ökning av vinterfotbollsplaner från en till två. Detta innebär ett verksamhetstillskott för föreningslivet på sammanlagt ca timmar och ca deltagare. Denna verksamhetsökning innebär ökade bidragskostnader för det kommunala aktivitetsstödet med ca 160 tkr per år. Fritidsnämnden har också i detta sammanhang påpekat att de driftkostnadsökningar som belastar fritidsnämnden i form av kapitaltjänstkostnader och underhåll (ca 100 tkr per år) förutsätter motsvarande budgettillskott. Anm.: Ovannämnda anläggningar ger tillsammans ett verksamhetstillskott på ca timmar med ca deltagare per år. Detta innebär en ökning av kommunens totala föreningsverksamhet med ca 25 %. Dessutom tillkommer all skolverksamhet på dessa anläggningar. Fritidsnämnden har påbörjat en utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna i syfte att ta reda på hur kommunens bidrag och avgifter slår mot olika föreningsverksamheter, tillgången på olika verksamhetslokaler m.m. Dessutom skall en jämförelse göras med övriga UNO-kommuner. Utredningen skall vara klar och redovisas hösten Resultatet kan innebära förslag till förändringar, som kommer att aktualiseras i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige redan Kommungemensamma/prioriterade mål och uppdrag Fritidsnämndens åtaganden redovisas i bilaga. Kommentar till Investeringsplan Fritidsnämndens investeringsplan omfattar följande poster: Vallentuna idrottsplats ombyggnad och nya konstgräsplaner tkr år 2007 och Summa tkr. Årligt investeringsanslag tkr. Vallentuna idrottsplats ombyggnad m.m. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans tagit fram en plan för ombyggnad och utveckling av Vallentuna idrottsplats. Ombyggnaden är föranledd av genomförandet av Centrumplan för Vallentuna där Lindholmsvägen skall anslutas till Arningerondellen, vilket kräver vissa omdisponeringar av idrottsplatsen. I samband med detta projekt har fritidsnämnden tagit fram en plan för en fullt utbyggd 5 (9)

6 Forts. 38 idrottsplats. Tuna Fastigheter har tagit fram en plan och kostnadsberäknat projektets olika delar. (Se fritidsnämnden dnr ). Fritidsnämnden har redovisat sitt förslag till en etappvis om- och utbyggnad av idrottsplatsen enligt följande: Etapp 1 Omfattar tre fullmåttsplaner varav en grus- och två konstgräsplaner. Nuvarande omklädningspaviljong rivs och ersätts med en ny i annat läge. Denna flytt är nödvändig för att kunna anlägga tre hela planer. Kostnadsmässigt innebär förslaget en merkostnad på ca tkr i jämförelse med kostnaden för ombyggnaden förorsakad av den nya vägdragningen. Skälen till att etapp 1 bör genomföras samtidigt är att det gäller både byggnadstekniskt, verksamhet och sannolikt också ekonomi. Senare etapper Följande delar av utbyggnadsplanen kan genomföras i ett senare skede: Dubbelsidig läktare med tak tkr Parkering norr om idrottsplatsen tkr Samordnas och samnyttjas lämpligen med projekt Hagaskolan. Parkering och spårcentral vid Arningerondellen. 330 tkr Internränta tillkommer. Övriga ofinansierade projekt Motionsspår i Bällstaberg Frågan om ett motionsspår i Bällstabergsområdet har åter aktualiserats i bl.a. fritidsnämnden. Redan 2005 uppdrog kommunfullmäktige åt fritidsnämnden att redovisa ett förslag till motionsspår i Bällstabergsområdet. Föreningen Vallentuna/Össeby OL åtog sig uppdraget och har redovisat ett intressant förslag på en ca 2,5 kilometer lång slinga runt Bällstaberget med utgångspunkt från Bällstabergsskolan. Förslaget innehåller också ett anslutningsspår till spårområdet vid Vallentuna idrottsplats. Kostnadsbedömning: Ca tkr för 2,5 km elljusspår (spårkostnad ca 625 tkr och belysning med stolpar ca tkr). Anslutningsspår till Vallentuna IP ca 250 tkr. 6 (9)

7 Forts. 38 Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar godkänna fritidskontorets yttrande över kommunstyrelsens förslag till KP innebärande.. att 450 tkr anslås till att förstärka Tryggare Vallentunas fältgrupp för att kunna stödja ungdomar med behov av särskilt stöd enskilt och i grupp samt att anslå 200 tkr för att kunna starta denna verksamhet från höstterminen 2007, att erforderliga investeringsmedel tillskjuts så att om- och utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats får genomföras enligt Etapp 1 i fritidsnämndens förslag, d.v.s. en grus- och två konstgräsplaner samt en ny omklädningspaviljong på 200 kvm, att ca tkr anslås till ett motionsspår på 2,5 km i Bällstabergsområdet inklusive ett anslutningsspår till Vallentuna idrottsplats, att fritidsnämnden kompenseras för ökade driftkostnader för nya investeringar, internhyror, städning och tillsyn samt att vissa delar av resultatet från utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna, som kräver beslut av kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige aktualiseras under senare delen av Beslutsgång vid arbetsutskottets sammanträde Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. Handlingar i ärendet Fullmäktiges förslag till gemensamma mål och uppdrag i KP med fritidsnämndens åtaganden. 7 (9)

8 Fråga om Karby Tennisklubb AU 39 Fråga Tommy Eckelöv (s) framför synpunkten att det i kommunstyrelsens skrivelse om ett eventuellt bidrag till föreningen skall framgå att detta bidrag är avsett för att täcka föreningens åtaganden gentemot banken. Detta för att undvika att kommunens borgensåtagande verkställs. 8 (9)

9 Bokningssystem för idrottshallar och andra kommunala lokaler AU 40 Information Ordförande Marge Aab Svensson (m) informerar om att man från politiskt håll överväger att genomföra en översyn av fritidsnämndens uthyrnings- och upplåtelserutiner av idrottshallar och andra lokaler. För detta arbete avser man att anlita en utomstående konsult. 9 (9)

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-03-26 Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2013-30 Dpl 10 Omvärldsförändringar

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer