KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006"

Transkript

1 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen, bredvid Fröderbergs Fastighetsförmedling) torsdagen den 28 september 2006, kl Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Jessica Kauppi, enhetschef Inger Karlsson, ekonomiansvarig, punkt 2 Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Representanter för Vallentuna Scoutkår av NSF, kl , punkt 3 Bo Richter, VD för Vallentuna Centrumfastigheter, kl , punkt 4 Vallentuna den 22 september 2006 Jörgen Hellberg Ordförande Jan-Åke Bredberg Fritidschef 1. Justerande:... 1 (16)

2 Innehållsförteckning: 1. Justerande: Delårsbokslut Information från och diskussion med representanter för Vallentuna Scoutkår av NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Vallentuna Skateboardklubb skateboardanläggning Uppföljning av Vallentuna Ridklubbs verksamhet information och diskussion Ansökan om dispens från bidragsnormerna för barn under 7 år, Täby Galopps Ponnyklubb Ny- och tillbyggnad av paviljonger vid Vallentuna IP Belysning mellan den nya bensinstationen mellan rondellen vid Arningeledens slut och motionsspåret Inredning av sammanträdesrum på Nova Ansökan om dispens från bidragsnormerna för barn under 7 år Ansökan om aktivitetsstöd VT 2006, Vallentuna Schackklubb Standarden på IP-spåren, belysningar m.m. ersättning till Vallentuna/ Össeby OL Vad kostar det att driva Vallentuna Idrottsplats årligen? Anmälningar och rapporter Övriga ev. ärenden...16 Sid. 2 (16)

3 2. Delårsbokslut Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att delårsbokslutet per den 31 augusti godkänns samt därefter läggs till handlingarna. Alla nämnder skall till kommunfullmäktige redovisa delårsbokslut per den 31 augusti enligt fastställd mall. Fritidschef Jan-Åke Bredberg och ekonomiansvarig Inger Karlsson redovisar fritidsnämndens delårsbokslut per den 31 augusti (se bilaga). Prognosen visar inte på några avvikelser mot budget. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att redovisat delårsbokslut per den 31 augusti godkänns och därefter läggs till handlingarna. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 59, enligt fritidskontorets förslag. Handlingar i ärendet VaSaRu-rapport tertial 2 år (16)

4 3. Information från och diskussion med representanter för Vallentuna Scoutkår av NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 4 (16)

5 4. Vallentuna Skateboardklubb skateboardanläggning Dnr Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2006, 39, att uppdra till fritidskontoret att undersöka möjligheten att tills vidare anvisa klubben i första hand en plats ute vid Vallentuna IP, i andra hand vid någon annan kommunal anläggning. Fritidskontorets tjänsteutlåtande Fritidsintendent Lars Lundkvist anser att förutsättningar för de skateboardåkande ungdomarna att bedriva sin verksamhet måste ordnas. Det senaste, och kanske bästa, alternativet är i anslutning till den tilltänkta sporthallen i Tellusområdet, inte minst med tanke på närheten till Nova och dess personal. Hallen kommer inte att bli så stor som tänkt, vilket innebär att det finns plats kvar för t.ex. skateboardåkning. Bo Richter har lovat kostnadsberäkna detta alternativ och även att redovisa förslaget för fritidsnämnden. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 62, att inbjuda Bo Richter till fritidsnämndens septembersammanträde för att berätta om idéer och kostnader för detta projekt. 5 (16)

6 5. Uppföljning av Vallentuna Ridklubbs verksamhet information och diskussion Dnr Information vid arbetsutskottets sammanträde den 20 september 2006, 58 Vallentuna Ridklubbs representanter Lennart Tannlund, Leena Lundin, Johan Mossling och Malin Isaksson - informerar bl.a. om klubbens svåra ekonomiska situation. För att klara upp denna skulle man behöva ett nytt lån med kommunal borgen på 1 mkr att betalas på 10 år. Klubben arbetar hårt med att minska sina kostnader och öka intäkterna, men anledningarna till den dåliga ekonomin är många och det tar tid att komma tillrätta med dem. Fritidsintendent Lars Lundkvist framförde vikten av att man håller ett föreningsmöte för att informera samtliga medlemmar om det allvarliga ekonomiska läget. Lars Carlsson (c) framförde att det behövs ytterligare underlag för att ta ställning till vilka åtgärder som är lämpliga. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) framförde att kommunstyrelsen är ytterst restriktiv med att lämna kommunal borgen. Ett sätt att akut hjälpa föreningen skulle kunna vara att fritidsnämnden, efter ansökan från föreningen, beslutar om förskottsutbetalning av höstens bidrag. Jörgen Hellberg ansåg också, att en rapport från ett medlemsmöte skall ges till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 58, bl.a. att uppdra till fritidskontoret att, efter diskussioner med Vallentuna Ridklubb, redovisa klubbens ekonomiska problem samt om man bedömer att så är lämpligt lämna förslag till åtgärder. Vidare beslutade arbetsutskottet att ärendet tas upp på ett extra sammanträde med arbetsutskottet torsdagen den 28 september kl i Åby Scoutgård. 6 (16)

7 6. Ansökan om dispens från bidragsnormerna för barn under 7 år, Täby Galopps Ponnyklubb Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att avslå Täby Galopps Ponnyklubbs ansökan i konsekvens med övriga ridklubbars avslag. Vidare beslutar fritidsnämnden att avslå klubbens begäran om ett enhetsbidrag eftersom det inte finns någon bidragsform motsvarande detta. Fritidsnämnden beslutade den 26 augusti 2004, 61, att avslå Täby Galopps Ponnyklubbs ansökan om dispens från bidragsnormerna för barn i åldern 4-7 år. Den 5 augusti 2006 inkom klubben med begäran om ny prövning av detta beslut. Anledningen härtill är att man endast har ponnys i verksamheten och att även de små barnen vill rida och pyssla med hästar. Om dispensansökan inte skulle bifallas ansöker man om ett enhetsbidrag för denna grupp av barn. Andra föreningar, som tidigare begärt dispens för barn under 7 år, är bl.a. Ramsta Ponnyvänner och Vallentuna Ridklubb. Av dessa har fritidsnämnden endast beviljat Vallentuna Ridklubbs ansökan, vilken dock drogs tillbaka den 25 maj 2004, 33, dels eftersom klubben inte sökt bidrag för dessa åldersgrupper och dels för att andra ridklubbar inte erhållit dispens. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att fritidsnämnden beslutar avslå Täby Galopps Ponnyklubbs ansökan i konsekvens med övriga ridklubbars avslag. Huvudsyftet med att fritidsnämnden tidigare beviljat dispenser är för att förhindra att vissa föreningar skulle drabbas alltför hårt i samband med förändringar av bidragsnormerna. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att fritidsnämnden beslutar avslå Täby Galopps Ponnyklubbs ansökan i konsekvens med övriga ridklubbars avslag. Eftersom det inte finns någon bidragsform motsvarande enhetsbidrag föreslår fritidskontoret att även denna begäran avslås. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 60, enligt fritidskontorets förslag. 7 (16)

8 7. Ny- och tillbyggnad av paviljonger vid Vallentuna IP Dnr Fritidsintendent Lars Lundkvist informerade vid arbetsutskottets sammanträde den 14 februari 2005, 24, om att Vallentuna BK Damfotboll planerade att ställa upp en ny paviljong intill den gamla fotbollspaviljongen samt att Vallentuna Bollklubb planerade att bygga ut sin nuvarande paviljong på Vallentuna IP. Lars Lundkvist framförde att trångboddheten var stor på Vallentuna IP och att klubbarna själva skulle stå för alla kostnader. Eftersom fritidsnämnden är huvudman för idrottsplatsområdet har nämnden att fatta beslut i ärendet. Fritidskontoret lovade återkomma i ärendet och presentera ett komplett förslag med erforderliga dokument. Fritidskontorets tjänsteutlåtande Lars Lundkvist informerar att herrarna har sökt bidrag för uppförande av en paviljong. Denna ansökan har dock avslagits. Damerna däremot har kommit över ett par billiga baracker, vilka man ställt tillsammans med den gamla. Man har även installerat luftvärmepump, vilket gör att kommunen inte får några extra elkostnader. Av detta har det blivit en väldigt fin och bra klubbarack. Fritidskontoret anser att ärendet därmed är avslutat. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 61, att tacka för informationen, att samma information skall delges fritidsnämnden och att därmed anse ärendet avslutat. 8 (16)

9 8. Belysning mellan den nya bensinstationen mellan rondellen vid Arningeledens slut och motionsspåret Dnr Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar att det i nuläget inte finns någon belysning planerad på anslutningsspåret mellan den nya bensinstationen och det nydragna delen av elljusspåret. Lars Carlsson (c) anser att denna del av belysningen bör ingå i exploateringen. Förslag vid arbetsutskottets sammanträde Ordförande Jörgen Hellberg (fp) föreslår att arbetsutskottet uppdrar till fritidskontoret att utreda om anslutningsbelysning från bensinstationen till det nydragna spåret ingår i exploateringen samt att redovisa ärendet vid fritidsnämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 63, att uppdra till fritidskontoret att utreda om anslutningsbelysning från bensinstationen till det nydragna spåret ingår i exploateringen samt att redovisa ärendet vid fritidsnämndens sammanträde. 9 (16)

10 9. Inredning av sammanträdesrum på Nova Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2005, 20, i enlighet med Tommy Eckelöv (s) föreslag att uppdra till fritidschefen att till nämnden redovisa förslag på hur den oinredda ytan (drygt 100 m 2 ) på Nova skulle kunna inredas till möteslokal. Fritidskontorets tjänsteutlåtande Enhetschef Jessica Kauppi redogör för att fastighetsägaren anser att en ombyggnation enligt ovan skulle bli orimligt kostsam. Vidare önskar personalen på Nova att man istället för möteslokal skall kunna använda lokalen till dans, konstutställningar, live etc. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) tackar för informationen och anser därmed ärendet avslutat. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 64, att ärendet är avslutat och läggs till handlingarna. 10 (16)

11 10. Ansökan om dispens från bidragsnormerna för barn under 7 år Dnr Vallentuna 4H och Friluftsfrämjandet Södra Roslagen är för närvarande de enda föreningarna, som beviljats dispens från bidragsnormerna vad gäller barn under 7 år. Fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 13 maj 2004, 42, att till fritidskontoret återremittera frågan för vidare utredning om dispenser för barn under 7 år till dessa föreningar. Fritidskontorets tjänsteutlåtande Friluftsfrämjandet Södra Roslagen har verksamhet i Vallentuna, Täby och Vaxholm. Alla dessa tre kommuner har 7 år som undre gräns för bidrag. Varken Täby eller Vaxholm har beviljat föreningen någon dispens. Förslag Lars Carlsson (c) föreslår att ärendet skall återremitteras till fritidskontoret för närmare utredning om konsekvenser för Vallentuna 4H och Friluftsfrämjandet Södra Roslagen om dispensen från bidragsnormerna för barn under 7 år skulle dras tillbaka. Lars Carlsson föreslår vidare att denna utredning skall redovisas vid arbetsutskottets extra sammanträde den 28 september. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 67, enligt Lars Carlssons förslag att ärendet återremitteras till fritidskontoret för närmare utredning om konsekvenser för Vallentuna 4H och Friluftsfrämjandet Södra Roslagen om dispensen från bidragsnormerna för barn under 7 år dras tillbaka. Lars Carlsson föreslår vidare att denna utredning skall redovisas vid arbetsutskottets extra sammanträde den 28 september. 11 (16)

12 11. Ansökan om aktivitetsstöd VT 2006, Vallentuna Schackklubb Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att bevilja schackklubbens bidragsansökan men att föreningen skall uppmärksammas på att detta är ett undantag från normerna, vilket inte kan accepteras flera gånger. Ansökan om aktivitetsstöd för vårterminen skall vara fritidskontoret tillhanda senast den 15 augusti. Vallentuna Schackklubb har den 18 september 2006 inkommit med sin ansökan. Klubben förklarar den sena ansökan med att man bytt kassör och att därvid vissa uppgifter har fallit mellan stolarna. Man har nu börjat komma in i rutinerna och lovar att detta inte skall upprepa sig. Klubben har en god och växande juniorschackverksamhet men de ekonomiska medlen är små varför man vädjar till fritidsnämnden att, trots den för sent inkomna ansökan, bevilja klubben det sökta bidraget. Vallentuna Schackklubb har 84 medlemmar i åldern 7-20 år (fördelat på 11 flickor och 73 pojkar). Totalt har klubben sökt för 58 aktiviteter med 547 deltagare, vilket skulle ge ett kommunalt aktivitetsstöd med kr. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att schackklubbens bidragsansökan beviljas men att föreningen uppmärksammas på att detta är ett undantag från normerna, vilket inte kan accepteras flera gånger. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 69, enligt fritidskontorets förslag. 12 (16)

13 12. Standarden på IP-spåren, belysningar m.m. ersättning till Vallentuna/ Össeby OL Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar ersätta Vallentuna/ Össeby OL med kr (tas ur bidrag speciella ändamål) och tackar klubben för ett mycket väl utfört arbete. Vid fritidsnämndens sammanträde den 11 september 2005, 81, informerade fritidschef Jan-Åke Bredberg om att Vallentuna/Össeby OL åtagit sig att ta fram förslag till ett 2 km långt motionsspår i Bällstabergsområdet med anslutning till motionsspåren vid Vallentuna IP samt att undersöka möjligheten att förlänga 7,2-kilometersspåret (gamla milspåret) med någon kilometer. Klubben har i brev daterat den 15 september 2006 förklarat att detta uppdrag är klart och önskar erhålla ett bidrag på kr för sitt arbete, som tagit ungefär 96 timmar i anspråk. Dessutom har man haft kostnader för bl.a. framtagning av kartor, OH-bilder och rapporter. Klubben förklarar vidare, att man gärna hjälper till med en fortsättning av spårprojektet och att man även gärna arbetar med genomförandet av spårförändringar. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att fritidsnämnden beslutar ersätta Vallentuna/ Össeby OL med kr (tas ur bidrag speciella ändamål) för ett mycket väl utfört arbete. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 70, enligt fritidskontorets förslag. 13 (16)

14 13. Vad kostar det att driva Vallentuna Idrottsplats årligen? Dnr Ovanstående fråga, ställd till fritidsnämnden, har den 11 september 2006 inkommit från Lars Barkström, suppleant i kommunfullmäktige. Lars Barkström önskar en tydlig särredovisning av kostnader och intäkter för Vallentuna IP på helårsbasis 2006 och motsvarande budget för Dessutom önskar han information om större och mindre investeringsplaner för de närmsta fem åren. Förslag Ordförande Jörgen Hellberg (fp) föreslår att fritidskontoret får i uppdrag att ta fram de underlag som krävs för att svara Lars Barkström samt att även redovisa underlaget för fritidsnämnden. Arbetsutskottet beslutade den 20 september 2006, 71, enligt ordförandes förslag att uppdra till fritidskontoret att svara på Lars Barkström frågor samt att redovisa underlaget för fritidsnämnden. 14 (16)

15 14. Anmälningar och rapporter Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll från den 17 augusti Se pärm. 2. Personal Följande anställningar har gjorts: Se pärm. 3. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 2005 Bällsta FF GoIF Kåre Vallentuna BK Damfotboll Vallentuna Ridklubb Vallentuna Tennisklubb 4. Nybildad förening Ronin Do Vallentuna IF (kampsport) är fr.o.m. den 8 september 2006 godkänd som förening utan föreningsbidrag. Övriga ärenden delges i protokoll. 15 (16)

16 15. Övriga ev. ärenden 16 (16)

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer