PROTOKOLL. Fritidsnämnden Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2000-10-10. Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl 19.00-21."

Transkript

1 Fritidsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 oktober 2000 kl Ray Idermark (m), ordf Marie-Louise Löwenbeck (m) Bertil Olsson (m) Tommy Schiött (m) Kjell Björn (m), ers för Johan Torstensson (kd) Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Ritha Berg (s) Anders Hård (mp) Lars Steen (c) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Lennart Eriksson, Vallentuna Korpen, 71 Christer Klang, - - Ulrika Skarin, - - Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Ray Idermark Justerande Tommy Eckelöv BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (13)

2 Innehållsförteckning: Sid Information från Vallentuna Korpen...3 Förslag till nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar...4 Kvarnbadet utarrendering av kiosk och grill...6 Ansökan om bidrag, Friluftsfrämjandets Handikappskidskola i Stockholms län...7 Ansökan om dispens från bidragsnormerna, Bällsta FF...8 Markim-Orkesta IF 80 år...9 Anmälningar och rapporter...10 Ungdomens Hus (13)

3 Information från Vallentuna Korpen FN 71 Lennart Eriksson och Ulrika Skarin presenterar Korpens verksamhet: - Lokalavdelningen startade i Vallentuna Från början arrangerades seriespel i fotboll, hockey-bockey, bordtennis och volleyboll. - Under senare år har den traditionella verksamheten minskat något i omfattning och istället har nya verksamheter utvecklats såsom gympa/aerobics för alla åldersgrupper, spinning och vattengympa. - Idag har man 34 olika gympapass, som leds av 20 instruktörer. - Ca 70 % av deltagarna i verksamheterna är över 20 år. - Den begränsande faktorn för en vidare utveckling av verksamheten är tillgång till lokaler. Under dagtid är det extra svårt då skolans lokaler inte är tillgängliga. - Ett annat problem är att verksamheten idag är utspridd på flera olika ställen. Ett önskemål är att hitta en hemvist för verksamheten. - Slutligen efterlyser man en bättre samverkan med fritidsförvaltningen. Ordf Ray Idermark (m) understryker vikten av att fritidsförvaltningen förhåller sig neutral gentemot de olika aktörerna inom exempelvis motionsidrotten för att undvika otillbörligt gynnande av någon. Ordf tackar därefter för informationen och uppmanar Korpen och förvaltningen att förbättra kontakterna. 3 (13)

4 Förslag till nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar FN 72 AU 72 Dnr Fritidsnämnden har beslutat att öka intäkterna för uthyrning av lokaler och anläggningar med ca 15 % samt att höja priset på familjekort från 450 till 500 kronor år Vid beräkningen av de nya enskilda taxorna skall hänsyn tas till fritidsnämndens principer att... - vuxenverksamhet i princip skall bära sina kostnader - avgiften skall sättas i relation till den verkliga kostnaden - subventionerna i första hand skall läggas på ungdomsverksamhet och de olika verksamheternas normalsäsong. Bifogad handling: Fritidskontorets förslag till ändrade uthyrningstaxor. Arbetsutskottets överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar fritidskontorets förslag med vissa redaktionella förändringar. Fritidsintendent Lars Lundkvist föreslår, att fritidskontorets förslag kompletteras med en uthyrningstaxa för inlineverksamheten på Vallentuna IP. Efter avslutad överläggning görs följande yrkanden: Tommy Eckelöv (s) yrkar att den föreslagna matchtaxan för fotboll och ishockey reduceras till 400 resp 600 kronor/match. I övrigt bifaller Tommy Eckelöv fritidskontorets förslag. Ordf Ray Idermark (m) ställer sig positiv till Tommy Eckelövs förslag betr matchtaxan för fotboll och ishockey samt yrkar att en timhyra för inlineverksamheten införs med 40 kronor för Vallentunalag/grupper och 120 kronor för externa dito, att fritidskontoret ges i uppdrag att till fritidsnämndens sammanträde se över den föreslagna taxan för festarrangemang och föreslå eventuella justeringar samt att i övrigt godkänna fritidskontorets förslag till ändrade uthyrningstaxor. Ordf Ray Idermark (m) finner härefter, att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ovannämnda yrkanden. AU 72 Arbetsutskottets förslag: 4 (13)

5 att matchtaxan för fotboll och ishockey reduceras till 400 resp 600 kronor/match, att en timhyra för inlineverksamheten införs med 40 kronor för Vallentunalag/grupper och 120 kronor för externa dito att fritidskontoret ges i uppdrag att till fritidsnämndens sammanträde se över den föreslagna taxan för festarrangemang och föreslå eventuella justeringar samt att i övrigt godkänna fritidskontorets förslag till ändrade uthyrningstaxor. Förslag till justerade taxor för Festarrangemang Efter ytterligare genomgång av de föreslagna taxorna för festarrangemang och jämförelser med andra likvärdiga alternativ föreslår fritidskontoret följande reviderade förslag: Festarrangemang Fast avgift enligt följande: - Hyra av festlokal 1 dygn (kl 12-12) kronor - Hyra av festlokal 1, Anm: Festlokal, som saknar pentry, avdrag 300 kronor. Städning skall ske under förhyrd tid. Beräknad intäktsökning kr Under överläggningen yrkar Lars Carlsson (c) på återremiss med uppdrag till förvaltningen att komplettera handlingarna med kostnader och intäkter för de olika anläggningstyperna. Tommy Eckelöv (s), Anders Hård (mp) och ordf Ray Idermark (m) bifaller Lars Carlssons återremissyrkande. Efter avslutade överläggningar konstaterar ordf att det endast finns ett förslag, nämligen återremiss till förvaltningen. Enligt Lars Carlssons m fl yrkande på återremiss med uppdrag till förvaltningen att komplettera handlingarna med kostnader och intäkter för de olika anläggningstyperna. 5 (13)

6 Kvarnbadet utarrendering av kiosk och grill FN 73 AU 73 Dnr Fritidskontoret föreslår att Kvarnbadets kiosk och grill läggs ut på arrende från sommaren Kvarnbadets kiosk- och grillverksamhet har till stor del skötts av förvaltningens ordinarie personal, främst fritidsledare, som schemalagts på badet under sommaren. I samband med att nya förutsättningar kommer att gälla för den nyinrättade verksamhetsenheten kommer inte denna personalresurs att vara tillgänglig på samma sätt i framtiden. Fritidskontoret anser med anledning härav, att denna verksamhet med fördel kan läggas ut på entreprenad från sommaren 200. För att kunna göra detta måste kiosk och grill separeras från entrédelen, vilket kräver en viss ombyggnad av befintliga lokaler. Med anledning härav föreslås att fritidsnämnden uppdrar åt fritidskontoret att redovisa. - ett kostnadsberäknat förslag till ombyggnad av Kvarnbadets lokaler och - förslag till arrendeavtal för kiosk- och grillverksamheten. Arbetsutskottets överläggning AU 73 Arbetsutskottets förslag: Enligt fritidskontorets förslag. att uppdra åt fritidskontoret att redovisa - ett kostnadsberäknat förslag till ombyggnad av Kvarnbadets lokaler och - förslag till arrendeavtal för kiosk- och grillverksamheten. 6 (13)

7 Ansökan om bidrag, Friluftsfrämjandets Handikappskidskola i Stockholms län FN 74 AU 74 Dnr Friluftsfrämjandets Handikappskidskola har inkommit med en ansökan om bidrag alternativt annat stöd för handikappskidskolor. Dessa skolor har bedrivits i Flottsbrobacken i Huddinge och Ekholmsnäsbacken i Lidingö. Dessutom har liknande verksamhet i Väsjöbacken i Sollentuna diskuterats. Det sökta bidraget, :-, skall täcka kostnaderna för hjälpmedel och utbildning av instruktörer. Ansökan har gått ut till samtliga kommuner i Stockholms län. Friluftsfrämjandet anger i sin ansökan, att ett stort antal ansökningar har inkommit till vinterns skidskolor. En förutsättning för att alla skall få plats är att samtliga kommuner bidrar till verksamheten. Ingen Vallentunabo finns med bland de sökande. Arbetsutskottets överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg meddelar, att ovannämnda verksamhet skall diskuteras i UNO-gruppen (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) i syfte att undersöka möjligheten att starta upp en skidskoleverksamhet i Väsjöbacken i Friluftsfrämjandets regi. Fritidschefen föreslår med anledning härav att Friluftsfrämjandets ansökan om bidrag avslås i avvaktan på resultatet av UNO-gruppens diskussioner rörande Väsjöbacken. AU 74 Arbetsutskottets förslag: att avslå Friluftsfrämjandets ansökan om bidrag i avvaktan på resultatet av UNO-gruppens diskussioner rörande Väsjöbacken. Enligt arbetsutskottets förslag. _ 7 (13)

8 Ansökan om dispens från bidragsnormerna, Bällsta FF FN 75 AU 75 Dnr Bällsta FF har inkommit med begäran om att aktivitetsstöd för hela 1999 och VT 2000 skall utbetalas retroaktivt. Anledningen till att föreningen missat fastställda ansökningstider är att styrelsen bytts ut två gånger de senaste två åren. Arbetsutskottets överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar att det av inkomna ansökningshandlingar framgår, att klubbens bidragsansökan gjorts enligt de gamla normerna och att de sökta bidragsbeloppen är ca 7.000:- (VT- 99), ca :- (HT-99) och ca 4.500:- (VT-00). Fritidschefen klargör vidare, att budgeterade medel för bidrag gällande 1999 är slut. Ordf Ray Idermark (m) yrkar, att föreningens begäran om bidrag för 1999 skall avslås men att bidrag för VT 2000 skall beviljas. Dessutom yrkar ordf att föreningens närvarokort för VT 2000 skall begäras in för kontroll innan utbetalning sker. AU 75 Arbetsutskottets förslag: enligt ordförandes förslag. att avslå föreningens begäran om retroaktivt bidrag för 1999 men att bevilja bidrag för VT 2000 samt att föreningens närvarokort för VT 2000 skall begäras in för kontroll innan utbetalning sker. 8 (13)

9 Markim-Orkesta IF 80 år FN 76 AU 76 Fritidschef Jan-Åke Bredberg meddelar, att Markim-Orkesta IF firar 80-årsjubileum lördagen den 7 oktober och att detta bör uppmärksammas från fritidsnämndens och förvaltningens sida. AU 76 Arbetsutskottets beslut: att uppdra åt fritidschefen att företräda nämnd och förvaltning vid jubileet och där överlämna kommunens standar samt ett bidrag till ledarutbildning på 5.000:-. Fritidschef Jan-Åke Bredberg rapporterar från Markim-Orkesta IFs jubileumsfest och framför föreningens tack för uppvaktningen. att godkänna arbetsutskottets beslut att överlämna ett bidrag till ledarutbildning på 5.000:- (tas från bidrag speciella ändamål). _ 9 (13)

10 Anmälningar och rapporter FN 77 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Personal Följande anställningar har gjorts: Se bilaga. 2. Verksamhetsberättelser Inlämnade verksamhetsberättelser för 1999 GoIF Kåre Söderby Stallklubb Vallentuna Bollklubb Vallentuna Friidrottsklubb 1999/00 IF Vallentuna BK Ishockey Vallentuna Konståkningsklubb Vallentuna Volleybollklubb 3. Kurser Föreningen Storstockholms Kultur och Fritidschefer inbjuder politiskt förtroendevalda, förvaltningschefer och avdelningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholmsregionen till seminarium Därför sponsras kultur och idrott. Tid: 23 november kl Plats: Stockholms Stadion. Avgift: 500:-. Anmälan senast 1 november. 4. Skrivelser Kerstin Moricz, Orkesta Hembygdsförening, skriver i brev till fritidsnämnden, att ungdomsverksamheten Gården i Lindholmen upphört från höstterminen Övriga ärenden delges i protokoll. 25-mannabudkaveln den 7 oktober i Täby Fritidschef Jan-Åke Bredberg rapporterar från ovanstående orienteringstävling, som var ett imponerande arrangemang med totalt tävlande, funktionärer och åskådare. Täby och Vallentuna orienteringsklubbar skall ha en stor eloge för ett mycket väl genomfört tävlingsarrangemang. 10 (13)

11 Vallentunas politikerlag, bestående av Lars Barkström, Lars Steen, Mathias Andersson, Tomas Bogren och Anders Trolin skötte sig med den äran i konkurrens med Riksdagen, Hovet och Sportjournalisterna. Barnkonventionsveckan Fritidschef Jan-Åke Bredberg informerar att barnkonventionsveckan genomförts enligt plan med interaktivt demokratiprojekt för gymnasieelever, teaterprojektet Omöjligt för högstadiet samt utställning och föreläsningen Hur vet Du att Dina barn mår pyton?. Dokumentationen från det interaktiva demokratiprojektet kommer att distribueras till deltagande politiker, berörda elever och lärare på gymnasiet, de politiska partigrupperna och berörda tjänstemän. Projektet bör utvärderas av de olika deltagargrupperna och redovisas vid en gemensam uppföljningsträff. Fritidschefen meddelar vidare, att ca 200 ungdomar har utnyttjat möjligheten i populärutgåvan av Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogrammet att portofritt skicka in synpunkter på hur Vallentuna skall bli en bättre kommun att växa upp i. Dessa synpunkter skall bearbetas i arbetsgruppen för genomförandet av handlingsprogrammet. 11 (13)

12 Ungdomens Hus FN 78 FN 66 AU 66 Dnr Arbetsutskottets överläggning Fritidschef Jan-Åke Bredberg informerar om att tekniska kontoret tagit fram en kostnadskalkyl för skolans flyttning av ämnet teknik från Hjälmstaskolans teknikbyggnad till annan plats i skolan. Fritidsnämndens kostnad för ombyggnad och inredning av teknikbyggnadens lokaler till ett Ungdomens Hus ska också redovisas. Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen i september. Fritidschefens tjänsteskrivelse kommer att redovisas vid fritidsnämndens sammanträde. Ordf Ray Idermark (m) föreslår att arbetsutskottet skall göra ett studiebesök i de aktuella lokalerna. Fritidschefen informerar vidare om att tidpunkten för en informationsträff med närboende och andra intressenter, exempelvis hem- och skolaförening, nattvandrare och polis ska hållas torsdagen den 21 september. Inbjudan kommer att skickas ut under vecka 36. AU 66 Arbetsutskottets beslut: att vid lämpligt tillfälle göra ett studiebesök i de för ett Ungdomens Hus aktuella lokalerna. Bifogade handlingar Fritidschefens tjänsteskrivelse Projekt Ungdomens Hus. Tekniska kontorets kostnadskalkyl för skolans ombyggnad av lokal för ämnet teknik. Fritidschefen meddelar att kostnadsberäkningen för ombyggnad och inredning av Hjälmstaskolans teknikbyggnad till ett Ungdomens Hus föreligger under vecka 40. Detta innebär att ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen kan ske den 9 respektive 30 oktober. Ordföranden Ray Idermark (m) önskar att fritidsförvaltningens kostnadsberäkning ska innehålla beräknade investerings- och driftkostnader samt ett finansieringsförslag. FN 66 Fritidsnämnden godkänna fritidschefens tjänstskrivelse Projekt Ungdomens Hus kompletterad med ordförandens tilläggsförslag att kalkylen ska omfatta 12 (13)

13 - fritidsförvaltningens investeringskostnader för ombyggnad och inredning av teknikbyggnadens lokaler samt - förslag till finansiering av internhyra, kapital- och driftkostnader för Ungdomens Hus. Fritidschef Jan-Åke Bredberg redovisar tekniska kontorets Budgetkostnader för ändring av verksamhetsbyggnaden vid Hjälmstaskolan med skissförslag samt förslag till finansiering av internhyra och kapitalkostnad för projektet (bilagor). Efter avslutad överläggning föreslår ordf Ray Idermark (m) att fritidsnämnden godkänner redovisad kostnadsberäkning och förslag till finansiering (enligt bilagor). enligt ordf förslag. 13 (13)

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 januari 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 2 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 december 2003 kl. 07.30-10.25 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer