Universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2019/2190. Verksamhetsplan 2020 med plan för samt budget 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2019/2190. Verksamhetsplan 2020 med plan för samt budget 2020"

Transkript

1 Universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2019/2190 Verksamhetsplan 2020 med plan för 2021-

2 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 2 Övergripande uppdrag... 2 Särskilda uppdrag utifrån externa krav... 2 Mittuniversitetets vision och strategi Övriga styrdokument för verksamhetsplanering... 4 Mittuniversitetets gemensamma områden... 5 Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare... 5 Externfinansiering... 6 Regional samverkan... 6 Hållbar utveckling... 7 Internationalisering... 7 Kvalitet... 8 Budget Mittuniversitetet Ramanslag Myndighetskapital Investeringsbudget Budget

3 Utgångspunkter Mittuniversitetet befinner sig i ett styrningslandskap med förhållandevis stort handlingsutrymme där lärosätet i många fall själv kan styra agerande och fokus. Handlingsutrymmet påverkas dock av externa förutsättningar i form av bland annat uppsatta ramar och externa intressen. Nedan beskrivs Mittuniversitetets uppdrag och externa krav samt andra dokument som påverkar verksamhetsplaneringsprocessen. Övergripande uppdrag Verksamheten inom Mittuniversitetet ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) där universitetets uppdrag är enligt följande: Vår forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska komma till nytta. Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning. Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Vår verksamhet ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat. Vi ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt breddad rekrytering. Vi ska samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. Särskilda uppdrag utifrån externa krav I regeringens regleringsbrev för Mittuniversitetet anges anslagsramar, verksamhetsmål och återrapporteringskrav. Ett annat viktigt externt styrdokument för universitetet är budgetpropositionen som i utgiftsområde 16 föreslår sektorsövergripande riktlinjer samt medelsfördelning. Regleringsbrevet för 2020 presenteras i slutet av december 2019, vilket innebär att kommande års uppdrag ännu inte är helt kända. Nedanstående uppdrag utgår därför från de instruktioner som sannolikt kommer att kvarstå från regleringsbrevet Jämställdhetsintegrering Under hade samtliga lärosäten ett särskilt uppdrag från regeringen att ta fram och arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån en handlingsplan. Mittuniversitet beslutade en sådan plan och har därefter arbetat utifrån planen. 1 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering (dnr 2017/983) 2

4 Slutredovisning av nuvarande jämställdhetsintegreringsuppdrag ska ske till regeringskansliet i april Jämställdhetsintegreringsuppdraget kommer att förnyas vid årsskiftet. I vilken form uppdraget förnyas är dock inte beslutat. Utbyggnad av vissa utbildningar Vid universitet och högskolor ska antalet helårsstudenter öka bland högskoleingenjörer, samhällsbyggare och sommarkurser. Mittuniversitetet ska även fullfölja eller upprätthålla tidigare utbyggnader av grundlärar- och ämneslärarutbildningar samt sjuksköterskeutbildning. Utbildningsutbud Lärosäten som inte lever upp till målen för utbyggnaden av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015 ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att uppnå målen. Kvalitetsförstärkning Under 2015 genomfördes en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Ersättningen ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen avsatta för humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap ska i första hand användas för att öka andelen lärarledd tid på utbildningar inom dessa områden. Mittuniversitetets vision och strategi Mittuniversitetets strategi 2 är utgångspunkten för planeringen och prioriteringen av utvecklingen i Mittuniversitetets verksamhet. Strategin pekar ut riktningen för verksamhetens utveckling utifrån gemensamma förväntningar och samsyn kring vårt uppdrag. Mittuniversitetets vision: Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Mittuniversitetets arbete leder till stärkt attraktivitet, relevans och kvalitet samt till hållbar utveckling. 2 Strategi MIUN 2018/1006 3

5 Hållbar utveckling det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden. Relevans våra utbildningar och vår forskning ska vara efterfrågade därför att de tar sin naturliga utgångspunkt i samhällsprocesser. Kvalitet allt vi gör ska genomsyras av höga ambitioner och erkänd kvalitet med kunskapsutveckling som ledstjärna, vilken form den än må ta. Attraktivitet vi ska vara ett lärosäte som märks och syns. Figur Mittuniversitetets vision och mål Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Vårt arbete leder till stärkt attraktivitet, relevans och kvalitet samt till hållbar utveckling. Övriga styrdokument för verksamhetsplanering Inom Mittuniversitetet finns även andra dokument som har karaktär av styrdokument för verksamhetens kommande planering. Ett av dessa är universitetets budgetunderlag som uttrycker lärosätets viljeinriktning den närmaste treårsperioden. Dokumentets målgrupp utgörs enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag av regeringen. Nästa budgetunderlag avser perioden och skickas till regeringen i februari

6 Ett annat är Mittuniversitetets riskanalys som upprättas i enlighet med förordningen för intern styrning och kontroll, FISK (2007:603). I riskanalysen har ett antal riskområden identifierats som i sin tur resulterat i ett antal åtgärder som ska genomföras under kommande år. Andra interna dokument att beakta i processen för verksamhetsplanering är exempelvis Mittuniversitetets styrmodell, regler för intern styrning och kontroll, styrdokument för arbetsmiljö, kompetensförsörjning, miljöarbete, kvalitetsarbete och lika villkor/jämställdhetsintegrering. Mittuniversitetets gemensamma områden Utifrån målen i strategin har varje organisatorisk enhet fått i uppdrag att formulera egna aktiviteter och insatser som går mot målen samt ta fram förslag på aktiviteter som bör lyftas på fakultets- eller förvaltningsnivå eller till universitetsövergripande nivå. Utifrån dessa aktiviteter har ett antal gemensamma områden identifierats för kommande år. Områdena har diskuterats och prioriterats i universitetets- och fakultetsledning, utbildningsråd samt forskningsråd. Mittuniversitetets verksamhetsplan byggs därmed upp underifrån, utifrån den samlade färdriktning som anges i strategin och övergripande prioriteringar. Underliggande aktivitetsplaner färdigställs efter beslut om verksamhetsplan. Nedanstående avsnitt redogör för universitetsövergripande områden och aktiviteter för 2020 samt plan för aktiviteter åren Områdena ses som viktiga för att skapa förutsättningar för verksamheten att jobba mot målen. Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning och attraktivitet som arbetsgivare är frågor som ligger i kärnan för strategin samtidigt som de har uppmärksammats i Mittuniversitetets riskanalys samt i aktiviteter på fakultet- och förvaltningsnivå. Mittuniversitetets kompetensförsörjning utgör en förutsättning för all verksamhet inom lärosätet utbildning såväl som forskning. Det är därför viktigt att Mittuniversitet kan erbjuda en attraktiv arbetsplats där människor kan växa och hjälpa varandra att utvecklas. Aktiviteter 2020: Identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer och utifrån dessa genomföra åtgärder för att stärka Mittuniversitetets varu- och arbetsgivarvarumärke. 3 Riskanalys 2020 MIUN 2019/2191 5

7 Riskanalysåtgärder: o Systematisera det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och meritering av lärare. o Aktiv internationell rekrytering. o Annonsutformning av utlysning av läraranställning för bättre matchning av sökande Plan för aktiviteter : Fortsatt arbete med att stärka Mittuniversitetets varu- och arbetsgivarvarumärke. Externfinansiering Mittuniversitetets verksamhet utgör en viktig motor för samhällsutvecklingen och när universitetet växer kan även samhället växa. Externfinansieringen utgör Mittuniversitetets främsta sätt att påverka verksamhetens omfattning och möjliggör insatser som lärosätet annars inte hade haft utrymme för. Externfinansiering utgör därmed en viktig förutsättning för att nå samtliga mål i strategin och skapa goda och långsiktiga förutsättningar för forskningen. Aktiviteter 2020: Starta upp kurs för framtida framstående forskningsledare, Research Leader Initiative. Sammanställa och utveckla former för forskningskommunikation för spridning av forskningsresultat och ökat engagemang och synlighet. Riskanalysåtgärder: o Utveckla formerna för ansökningsstödet till forskare. o Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer. o Överföring av den manuella rutinen för ansökningsregistret till UBW. Plan för aktiviteter : Skapa incitament för framgångsrika projektansökningar hos de nationella forskningsråden, EU-ramprogrammen och Riksbankens Jubileumsfond. Regional samverkan En viktig del av Mittuniversitetets roll i samhället består av att bidra till utveckling och kunskapsutbyte, inte minst i närområdet. För att åstadkomma detta är det viktigt att vi bygger starka gränssnitt både internt mellan olika delar av verksamheten och mellan Mittuniversitetet och aktörer i omvärlden. Det finns här ett fortsatt behov av att se över strukturer, roller och ansvar för hur Mittuniversitetet organiserar samverkansarbete så att det blir så produktivt som möjligt för alla parter. 6

8 Aktiviteter 2020: Översyn av Mittuniversitetets interna handläggning av samarbetsavtal med kommuner och regioner. Tillsammans med kommuner, regioner och myndigheter vidareutveckla modeller och aktiviteter för samverkan inom ramen för samverkansavtal. Plan för aktiviteter : Fortsatt arbete utifrån modell för samverkan med kommuner, regioner och myndigheter inom ramen för samverkansavtal. Hållbar utveckling Hållbar utveckling utgör en viktig framtidsfråga och Mittuniversitetet bidrar dagligen till sådan utveckling i den akademiska verksamheten. Förutsättningarna för ett stärkt hållbarhetsarbete i form av bland annat tillsättandet av hållbarhetskoordinatorer 2019 innebär att Mittuniversitetet nu kan växla upp engagemanget och åstadkomma ännu starkare bidrag via gemensamma ansträngningar. Aktiviteter 2020: Utarbeta en sammanhållen hållbarhetsredovisning. Utifrån uppdrag i Klimatramverket utarbeta en klimatstrategi. Inspirera och utveckla utbildningsformer för medarbetare om hållbar utveckling. Genomföra event för intern och extern samverkan om hållbar utveckling. Plan för aktiviteter : Inspirera och utbilda medarbetare om hållbar utveckling. Kunskaps- och erfarenhetsspridning om hållbart arbetsmiljöarbete. Samverkan internt och externt om hållbar utveckling. Internationalisering Om Mittuniversitetet ska kunna bidra till en global utveckling är det viktigt att Mittuniversitetet också utgör en stark aktör på den globala arenan. Det innebär att lärosätet måste främja utbyten som både kan föra ut kunskap till resten av världen, och föra in kunskap från världen. Mittuniversitetet behöver utforma goda strukturer som kan uppmuntra och stimulera initiativ och samarbeten som stärker internationaliseringen. 7

9 Aktiviteter 2020: Utarbeta en handlingsplan för internationalisering där utbildning, forskning och samverkan ingår. Bättre rusta lärosätets förutsättningar för internationella rekryteringar genom att se över utbildningsutbud på engelska, översättning av dokument och introduktion. Plan för aktiviteter : Utifrån handlingsplan för internationalisering vidareutveckla arbetet med internationalisering. Kvalitet All verksamhet inom Mittuniversitetet bör hålla hög kvalitet och processer och åtgärder för att säkerställa detta är därför av central betydelse. Kvalitetsarbetet behöver ta hänsyn till såväl externa instruktioner, standarder och förväntningar men även skapa möjligheter att tillvarata intern utvecklingspotential, kreativitet och förändringskraft. Aktiviteter 2020: Arbete med kvalitetsförstärkande åtgärder inom lärarutbildningarna för att åtgärda kvalitetsbrister identifierade av UKÄ och återrapportera dessa åtgärder till UKÄ. Utifrån ett målgruppsperspektiv och helhetstänk säkra och förbättra processen för ny student. En pilot utifrån Översyn av resurssättningsmetoden för stödverksamheten (MIUN 2019/189) Utifrån iakttagelser i Förstudien av Universitetskanslersämbetets tillsyn av Mittuniversitetets regeltillämpning (MIUN 2019/941) fatta beslut och fortsatt arbete för att säkra kvaliteten. Riskanalysåtgärder: o o Säkerställa förutsättningarna för kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning. Stärkt stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer. Plan för aktiviteter : Fortsatt utveckling för att säkerställa kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning Fortsatt stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer. 8

10 Budget Mittuniversitetet 2020 Ramanslag Universitetets ramanslag för utbildning och forskning i budget 2020 utgår från förslag i budgetpropositionen för Ramanslag för 2020 för verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) samt forskning och forskarutbildning (basresurs) motsvaras i budgetpropositionen 2020 av 2019 års anslag uppräknade med pris- och löneomräkning (PLO) på 1,91 procent samt ytterligare anslag enligt beskrivning nedan. Takbeloppet för utbildning ökar utöver PLO med 11,6 miljoner kronor för 2020 års fortsatta utbyggnad av utbildningar som startat tidigare år. Ökningen beräknas mot 2019 års takbelopp exklusive tillskottet på 3 miljoner kronor enligt beslutad vårändringsbudget. Det reella tillskottet för 2020, exklusive ökningen för PLO, är därmed 8,6 miljoner kronor. Basresursen för forskning ökar med totalt 10,6 miljoner kronor varav 4,2 miljoner kronor motsvarar den utökning av basresursen som erhölls 2019 enligt beslutad vårändringsbudget för Det reella tillskottet 2020, exklusive ökningen för PLO, är därmed 6,4 miljoner kronor. Anslagsökningen motsvarar vad som tidigare aviserats i forskningspropositionen Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Slutliga ramanslag beslutas i kommande regleringsbrev och eventuella justeringar och kompletteringar kommer i ändringsbudgetarna för året. Ändringar som beslutas innan vårprognosen för 2020 upprättas, kommer beaktas i universitetets kommande prognos för Takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till I budgetpropositionen för 2020 föreslås ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 583 miljoner kronor för 2020 som för 2021 och 2022 beräknas öka ytterligare till 587 miljoner kronor (2020 års prisnivå). Som nämnts ovan motsvarar detta, utöver prisuppräkning av ytterligare anslag för 2020 års fortsatta utbyggnad av högskolan och vissa riktade satsningar inom vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildning, ingenjörs och samhällsbyggnadsutbildning samt sommarkurser som påbörjats tidigare år. 9

11 Anslag Grundutbildning (takbelopp) (tkr) Budgetproposition Takbelopp brutto, löpande pris Ytterligare takbelopp enligt beslutad vårändringsbudget Takbelopp brutto, löpande pris Takbelopp brutto, 2020 års pris I takbeloppen för ingår som tidigare år det extra anslaget på knappt 6 miljoner kronor för att stärka kvaliteteten på utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap samt inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Denna kvalitetsförstärkning inräknas i takbeloppet från och med 2016 och kopplas därmed till höjda ersättningsbelopp inom aktuella utbildningsområden. Mittuniversitetets utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras mot antalet helårsstudenter och helårsprestationer upp till årets takbelopp. Vid eventuell underproduktion mot tilldelat takbelopp nyttjas sparad överproduktion upp till maximalt takbelopp. Ackumulerad överproduktion uppgick till 40 miljoner kronor vid utgången av Med anledning av ovanligt stor höjning 2020 av det generella lönepåslaget för sociala avgifter så kallat lönekostnadspåslag (LKP) har internt, en tillfällig kompensation för detta beräknats för grundutbildningen med en utökad kostnadsram på 4 miljoner kronor. Basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå I budgetpropositionen för 2020 förslås en basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå på 262 miljoner kronor per år under de kommande tre åren (2020 års prisnivå). Som nämnts tidigare ökar basresursen, utöver pris- och löneomräkningen för 2020, med ytterligare 6,4 miljoner kronor mot 2019 års belopp (inklusive ökat anslag enligt beslutad vårändringsbudget 2019). Anslag Forskning (basresurs) (tkr) Budgetproposition Basresurs brutto, löpande pris Ytterligare basresurs enligt beslutad vårändringsbudget Basresurs brutto, löpande pris Basresurs brutto, 2020 års pris

12 Med anledning av ovanligt stor höjning 2020 av det generella lönepåslaget för sociala avgifter så kallat lönekostnadspåslag (LKP) görs för 2020 inga ytterligare centrala avsättningar för strategiska satsningar från basresursen jämfört mot Myndighetskapital Vid sidan av anslag och externa medel har Mittuniversitetet ytterligare en väsentlig finansieringskälla de kommande åren. Det är myndighetskapitalet som ackumulerats genom att verksamheten tidigare år uppvisat överskott. Myndighetskapitalet är en integrerad del av det ekonomiska utrymme som används då verksamheten planeras för nästkommande år. Delar av myndighetskapitalet är fördelade från rektor och fakulteter till olika ändamål i verksamheten. Andra delar av myndighetskapitalet är inte allokerat. Det kan ses som en buffert för framtida svängningar i resultaten samt för riktade satsningar. I tabeller nedan specificeras det myndighetskapital som fanns vid ingången av 2019 uppdelat per verksamhetsgren. Myndighetskapitalet förändras vid utgången av varje år med årets verksamhetsutfall. Det bundna kapitalet förändras till följd av att allokerade medel förbrukas. Det fria kapitalet utgörs bland annat av verksamhetens ackumulerade projektöverskott samt ej utdelade medel avsatta för strategiska resurser och förändras till följd av nyttjande av dessa medel. Ytterligare faktorer som påverkar det fria kapitalet är exempelvis resultatet i den ordinarie grundutbildningen, budgetavvikelser inom lokaldebitering och centrala avlyft för olika ändamål. Utgående myndighetskapital analyseras och specificeras varje år. Specifikation av myndighetskapital, Utbildning Belopp årsredovisning 2018 (tkr) Utbildningens andel Bundet Fritt Totalt varav: Univ. övergripande nivå inkl. förvaltning samt strategisk resurs Fakultetsövergripande nivå Institutioner Summa Utbildningens andel av myndighetskapitalet uppgick vid ingången av 2019 till 84 miljoner kronor och beräknas, baserat på verksamhetsutfall i prognos för 2019 och i budget 2020, minska till 55 miljoner kronor vid utgången av Detta motsvarar 9 procent av beräknad omsättning för utbildningsverksamheten

13 Specifikation av myndighetskapital, Forskning Belopp årsredovisning 2018 (tkr) Forskningens andel Bundet Fritt Totalt varav: Univ. övergripande nivå inkl. förvaltning samt strategisk Resurs Fakultetsövergripande nivå Institutioner Ack. resultat holdingbolagen Summa Forskningens andel av myndighetskapitalet uppgick vid ingången av 2019 till 130 miljoner kronor och beräknas, baserat på verksamhetsutfall i prognos för 2019 och i budget för 2020, minska till 119 miljoner kronor vid utgången av Detta motsvarar 28 procent av beräknad omsättning för forskningsverksamheten Forskningens bundna medel finns planerade för aktiviteter inom olika projekt. På fakultetsnivå finns exempelvis medel för samfinansiering som blivit framflyttade till kommande år på grund av omfördelningar av projektaktiviteter mellan åren bland annat kopplat till försenade beslut om bidragsprojekt. Efterhand som ackumulerade överskottet upparbetas måste lärosätet ha beredskap att anpassa sin verksamhet till framtida finansieringsnivåer samt fortsatt arbeta med att säkerställa den externa finansieringen för kommande år. Myndighetskapitalets utveckling beräknas till och med år 2022 enligt nedan. Myndighetskapital Utbildning, Forskning utfall , prognos , Mnkr Mnkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 12

14 Investeringsbudget 2020 Mittuniversitets låneutrymme uppgår enligt regleringsbrevet för 2019 till 150 miljoner kronor. För budget 2020 beräknas en låneram på 150 miljoner kronor. Detta utrymme ska räcka till befintliga investeringar samt tillkommande nyinvesteringar Beslutat låneutrymme för 2020 erhålls i regleringsbrev Mittuniversitetet har per den 30 juni 2019 upptagit lån till sammanlagt 119 miljoner kronor. Den totala upplåningen per den 31 december 2019 uppskattas till 124 miljoner kronor. Beräknade avskrivningar/amorteringar uppgår till 41 miljoner kronor Slutlig fördelning av investeringsmedel 2020 framgår av följande tabell. Fördelning investeringsmedel 2020 (tkr) Investeringsmedel Stödverksamhet Kärnverksamhet Totalt Universitetsgemensam Fakultetsgemensam GUanslag FOanslag Externfinansiering Fakulteten för: Humanvetenskap Naturvetenskap, teknik och medier Förvaltning Summa Fördelning investeringsmedel 2020 (tkr) Indelning per kategori Belopp Datorer och kringutrustning Kontors och presentationsutrustning Utrustning laboratorier - och datasalar Inventarier, möbler Transportmedel 400 Förbättringsutgifter annans fastighet Immateriella anläggningstillgångar (egenutvecklade system) 700 Immateriella anläggningstillgångar (rättigheter avseende IT/licenser) Summa Sammantaget minskar de budgeterade investeringarna kraftigt 2020 jämfört med Mest minskar de budgeterade investeringarna för utrustning laboratorier- och 13

15 datasalar, som var ovanligt högt budgeterad 2019 och nu återgår till en mer normal nivå. Även kategorierna datorer och kringutrustning, kontors och presentationsutrustning och immateriella anläggningstillgångar budgeteras lägre 2020 än Inventarier, möbler budgeteras högre 2020 än 2019, medan transportmedel och förbättringsutgifter annans fastighet är i princip oförändrade mellan åren. Budgeterade investeringsmedel för 2020 uppgår till cirka 47 miljoner kronor. För perioden var den genomsnittliga investeringsvolymen 37 miljoner kronor, utfall redovisas i tabell nedan. Utfall investeringar (tkr) prognos

16 Budget 2020 I Mittuniversitetets budget för 2020 beräknas ett underskott på totalt 28 miljoner kronor, varav utbildningsverksamheten budgeterar ett underskott på 18 miljoner kronor och forskningsverksamheten budgeterar ett underskott på 10 miljoner kronor. MITTUNIVERSITETET Resultaträkning Budget 2020 per verksamhetsgren (tkr) Verksamhetens intäkter Budget Varav: 2020 Utbildning på Forskning och grundnivå och utbildning på avancerad nivå forskarnivå Intäkter av anslag Intäkter av avgifter o andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar, hel- o delägda företag Uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från myndigheter och övriga för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring Mittuniversitetet är i vissa bidragsprojekt koordinator för andra projektpartners och har erhållit bidrag som enligt avtal avser övriga parter och därmed ska transfereras vidare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarar 94 procent av utbildningsverksamhetens totala omsättning. Utöver prisuppräkningen av 2019 års 15

17 anslag ökar takbeloppet 2020 med 8,6 miljoner kronor för den fortsatta utbyggnaden av vissa utbildningar. Internt har dessutom en utökad kostnadsram tillförts grundutbildningen med anledning av ovanligt stor höjning av lönekostnadspåslaget (LKP) Från takbeloppet avsätts knappt 9 miljoner kronor (1,5 procent) av årets anslag för rektors resurs för interna strategiska satsningar samt 5 miljoner kronor (0,9 procent) för vissa investeringar i huvudsak anskaffade till och med Takbeloppet efter avsättningar, så kallat nettoanslag, fördelas per fakultet och vidare per institution. Mittuniversitetets intäkter utbildning (mnkr) löpande pris Mnkr Anslag Avgifter Bidrag Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 För externfinansierade intäkter, avgifter och bidrag, budgeteras en minskning 2020 mot beräknat Inom avgifter är det främst övriga uppdrag som minskar medan uppdragsutbildningen ligger i nivå med budget Mittuniversitetet har under senare år haft stor del av uppdragsutbildning inom Skolverkets satsningar på lärarlyftet som upphör Målet är att öka utbildningens externfinansiering. 16

18 Mittuniversitetets kostnader, utbildning (mnkr) löpande pris Mnkr Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Justerat för budgetårets pris- och löneomräkningar är det i huvudsak personalkostnaderna som ökar mellan åren. Personalkostnaderna ökar inom grundutbildning där intäkterna ökar samt inom internfinansierade projekt för strategiska satsningar. Mittuniversitetet verksamhetsutfall, utbildning (Mnkr) löpande pris 0 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Mnkr Utbildningsverksamheten beräknar i budget 2020 ett underskott på 18 miljoner kronor vilket innebär att myndighetskapitalet minskar med motsvarande belopp. Underskotten beräknas inom grundutbildningen och internfinansierade projektet mot tidigare års ackumulerade överskott. Inom grundutbildningen har, som tidigare nämnts, de interna kostnadsramarna utökats med 4 miljoner kronor med anledning av ovanligt stor höjning av LKP

19 MITTUNIVERSITETET Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020 samt 2019 (tkr) Verksamhetens intäkter Budget 2020 Budget 2019 Förändring Förändring Budget 2020 Budget 2020 Prognos 2019 Budget 2019 % Prognos 2019 % Intäkter av anslag % % Intäkter av avgifter o andra ersättn % % Intäkter av bidrag % % Finansiella intäkter % -7-3% Summa intäkter % % Verksamhetens kostnader Kostnader för personal % % Kostnader för lokaler % % Övriga driftskostnader % % Finansiella kostnader % -42 9% Avskrivningar och nedskrivningar % % Summa kostnader % % Verksamhetsutfall % % Uppbördsverksamhet Transfereringar Årets kapitalförändring % % Forskning och utbildning på forskarnivå Inom forskningen och forskarutbildningen utgör det statliga anslaget, basresursen, 61 procent av totala intäkter. Basresursen ökar, utöver pris- och löneomräkningen för 2020, med ytterligare 6,4 miljoner kronor jämfört mot 2019 inklusive ökat anslag enligt beslutad vårändringsbudget. Från årets basresurs avsätts 33 miljoner kronor (13 procent) för rektors resurs för interna strategiska satsningar samt samfinansiering främst inom avtalad samverkan med regionens kommuner. Drygt 3 miljoner kronor (1 procent) avsätts för avskrivningar av vissa investeringar i huvudsak anskaffade till och med

20 300 Mittuniversitetet intäkter forskning (mnkr) löpande pris Mnkr Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget Anslag Avgifter Bidrag För de externfinansierade intäkterna, avgifter och bidrag, budgeteras totalt en minskning 2020 mot prognos Sett till de båda fakulteterna beräknar fakulteten för humanvetenskap en ökning av forskningsbidragen med 9 miljoner kronor medan fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier budgeterar en minskning på 20 miljoner kronor. Minskningen inom naturvetenskap, teknik och medier beror främst på minskade EU-bidrag med anledning av vi nu går in i det sista året inom aktuell programperiod. Stora projekt avslutas under 2019 och ser för närvarande inte ut att hinna ersättas i samma omfattning under Externfinansierad verksamhet uppgår i budget 2020 till 39 procent av forskningens totala omsättning. För 2019 var motsvarande andel 42 procent. Målet är att öka den externfinansierade verksamheten och därmed även kunna överbrygga svängningarna i samband med byte av EUs programperioder. Mittuniversitetet kostnader forskning (mnkr) löpande pris Mnkr Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget

21 Justerat för budgetårets pris- och löneomräkningar är det främst personalkostnaderna som ökar mellan åren. Personalkostnaderna ökar inom anslagsfinansierad forskning där även anslagen ökar. Kostnaderna inom externfinansierad verksamhet, avgifter och bidrag, minskar totalt sett i samma omfattning sätt som intäkterna minskar. Endast inom avskrivningar budgeteras en mindre ökning mot prognos Mittuniversitetet verksamhetsutfall forskning (mnkr) löpande pris 20 Mnkr Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Forskningsverksamheten budgeterar för 2020 ett totalt underskott på 10 miljoner kronor inom anslagsfinansierad forskning vilket finansieras med tidigare års ackumulerade överskott i myndighetskapitalet. 20

22 MITTUNIVERSITETET Forskning och utbildning på forskarnivå 2020 samt 2019 (tkr) Verksamhetens intäkter Budget 2020 Budget 2019 Förändring Förändring Budget 2020 Budget 2020 Prognos 2019 Budget 2019 % Prognos 2019 % Intäkter av anslag 1) % % Intäkter av avgifter o andra ersättningar % % Intäkter av bidrag % % Finansiella intäkter % -6-3% Summa intäkter % % Verksamhetens kostnader Kostnader för personal % % Kostnader för lokaler % % Övriga driftskostnader % % Finansiella kostnader % -36 8% Avskrivningar och nedskrivningar % % Summa kostnader % % Verksamhetsutfall % % Resultat från andelar, hel- o delägda företag Uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter och övriga för finansiering av bidrag % % Lämnade bidrag % % Summa transfereringar Årets kapitalförändring % % 1) del av forskningsanslaget har transfererats inom Nationell forskarskola. Budgeterat belopp 2019 är 50 tkr. 21

Mittuniversitetets verksamhetsplan samt budget 2019

Mittuniversitetets verksamhetsplan samt budget 2019 Mittuniversitetets verksamhetsplan samt budget 2019 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget... 3 Övergripande uppdrag... 3 Särskilda uppdrag utifrån

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017 Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2012

Delårsrapport för januari - juni 2012 2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1585 Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare

Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet

Läs mer

Mittuniversitetet Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget

Mittuniversitetet Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget 1 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget 2018... 3 2 Mittuniversitetets övergripande uppdrag... 3 2.1 Övergripande mål och uppdrag från externa intressenter... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport

Läs mer

Delårsrapport Linköpings universitet

Delårsrapport Linköpings universitet Delårsrapport 2016 Linköpings universitet 2016-08-09 DNR LIU-2016-01014 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2016 per den 30 juni 2016 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2016 uppvisar KTH ett resultat på -46,8 mnkr, samma period 2015 var resultatet -25,6 mnkr. I budgetunderlaget

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2017-08-14 Dnr V 2017/948 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Mittuniversitetets aktivitetsplan och interna fördelning av medel 2019

Mittuniversitetets aktivitetsplan och interna fördelning av medel 2019 2019-01-21 Universitetsledningens stab och Ekonomiavdelningen DNR: MIUN 2018/2456 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter för aktivitetsplan och intern resursfördelning 2019... 2 1.1 Utgångspunkter... 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad

Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2019-03-26 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016 DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2016-08-04 Dnr V 2016/881 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Fortsatt fler betalande studenter 2017

Fortsatt fler betalande studenter 2017 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning / löpnummer 2017-03-21 / 04 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Fortsatt fler betalande studenter 2017 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

Mittuniversitetets strategi

Mittuniversitetets strategi Mittuniversitetets strategi 2019 2023 Mittuniversitetets strategi 2019 2023 Beslutad av Universitetsstyrelsen den 23 maj 2018. DNR: MIUN 2018/1006 2018-05-23 Rektor har ordet Mittuniversitet verkar mitt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1575-05 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1594-06 Doknr: 1 (jfr SU 121-1379-06) DELÅRSRAPPORT 2006-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8 Delårsrapport 2013 Delårsrapport 2013 Beslutad 2013-08-13 Dnr 1-447/2013 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 7 Beslut och undertecknande

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

VERKSAMHET De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen(1992:1434).

VERKSAMHET De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen(1992:1434). Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2016/03638/UH U2017/00142/UH U2018/03001/UH U2018/04751/BS (delvis) U2018/04780/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2019

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet

Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet Högskolan som både myndighet och akademi Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet SUHF:s utbildningsdag, 20 september 2017 Uppsala universitet Omfattande verksamhet: 6,6 miljarder (72/28),

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018 Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 1 DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 Samtliga myndigheter ska senast den 15 augusti varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Rapporten är upprättad i enlighet med föreskrifter och

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

Budgetpropositionen 2015/16:1

Budgetpropositionen 2015/16:1 PM Handläggare Joakim Löfkvist Controller Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 25 01 www.uu.se joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen 2015/16:1 Denna PM är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-2037-08 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2008-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2008-08-14 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr SU FV-1.1.8-2231-13 DELÅRSRAPPORT 2013-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2013-08-12 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017 Universitetsstyrelsen Peter Tellberg PM Dnr E 2017/455 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017 I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) ska myndigheten

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV LINN VARME UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING

TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV LINN VARME UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING TEXTILHÖGSKOLANS EXAMENSUTSTÄLLNING EXIT17 DESIGN AV LINN VARME 136 UKÄ ÅRSRAPPORT 2018 HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING De senaste årens kraftiga ökning av intäkterna

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Regeringsbeslut III:3 2015-10-15 U2015/04930/UH Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Riksdagen har

Läs mer

Ekonomi och forskningsfinansiering

Ekonomi och forskningsfinansiering Ekonomi och forskningsfinansiering Under lång tid rådde nästan ständig tillväxt för universitet och högskolor, då såväl forskningen som den högre utbildningen byggdes ut. På senare år har dock forskningen

Läs mer

VERKSAMHET De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen(1992:1434).

VERKSAMHET De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen(1992:1434). Regeringsbeslut II:6 Utbildningsdepartementet 2019-06-27 U2019/02262/BS (delvis) U2019/02337/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor 8bilagor

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2017

Totalbudget för Lunds universitet 2017 FÖRSLAG 2017-02-03 Dnr V 2016/1457 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2017 Budgeterat resultat för 2017 är ett överskott på 4 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 30 mnkr och ett

Läs mer

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR Generationsskifte i forskningsverksamheten samt ökande obalans mellan verksamhetsgrenarna (rekrytering för att täcka behov i utbildningsuppdraget har under

Läs mer

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport

Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport Årsrapporten på webben uka.se/arsrapport 138 UKÄ ÅRSRAPPORT 2019 HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING HÖGSKOLANS EKONOMI OCH FINANSIERING Under 2018 nådde tre av fyra lärosäten inte upp i sina takbelopp,

Läs mer

Ekonomi och forskningsfinansiering

Ekonomi och forskningsfinansiering Ekonomi och forskningsfinansiering Staten finansierar 8 procent av den verksamhet som bedrivs vid Sveriges universitet och högskolor. Under flera år har de statliga medlen för forskning och utbildning

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2005. 1. Sammanfattning. Linköpings universitet. Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2005. 1. Sammanfattning. Linköpings universitet. Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2006-04-18 32-2005-0630 Årsredovisning för Linköpings universitet 2005 Riksrevisionen har granskat Linköpings universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer