Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20"

Transkript

1 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 RAPPORT Provtagning av mark och grundvatten, Gunnesbogård, Lund Kund Nina Löfström Lunds kommun, Serviceförvaltningen Lundafastigheter Box 41, LUND \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Konsult WSP Environmental Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Environment & Energy Sweden Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Maria Fransson, WSP (13)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Innehåll 1 UPPDRAG OCH BAKGRUND UNDERSÖKNINGENS SYFTE OMFATTNING OMRÅDESBESKRIVNING UTFÖRANDE PLATSBESÖK SAMT ARKIVSÖKNING JORDPROVTAGNING GRUNDVATTENPROVTAGNING TILLÄMPADE RIKTVÄRDEN/JÄMFÖRVÄRDEN JORD RIKTVÄRDEN I GRUNDVATTEN RESULTAT PLATSBESÖK SAMT ARKIVSÖKNING GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN FÄLTMÄTNINGAR OCH FÄLTOBSERVATIONER LABORATORIEANALYSER Jord Grundvatten SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER REFERENSER \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (13)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Provtagningsplan Fältprotokoll samt resultat fältanalyser Sammanställning av laboratorieanalyser för jord Sammanställning av laboratorieanalyser för grundvatten Analysprotokoll jord Analysprotokoll grundvatten \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (13)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version Uppdrag och bakgrund På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av jord och grundvatten vid Gunnesbogård i Lund. Undersökningen har utförts med anledning av att oljelukt noterades i samband med ombyggnad av ett våtrum i det fd boningshuset där en brukshundsklubb nu har sina lokaler. WSP utförde under sommaren 2014 provtagning av byggnadsmaterial i golv, väggar samt grus strax under betonggolvet (WSP, PM Gunnebogård, Utredning av oljeförekomst i golv och väggar, ). Både golv och innervägg samt grus precis under golvet i lokalen med tilltänkt våtrum konstaterades vara kontaminerade av oljeföroreningen. 2 Undersökningens syfte Syftet med uppdraget är att undersöka om den påvisade oljeföroreningen spridits till omgivande jord och grundvatten samt att vid behov ge rekommendationer om fortsatta undersökningar eller åtgärder. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Omfattning Uppdraget omfattade i ett första steg en genomgång av ritningar på Stadsbyggnadskontorets arkiv för att försöka lokalisera den tidigare cisternen för oljeeldning samt ledningar i anslutning till denna. Ett platsbesök utfördes också för att se om tankens placering gick att lokalisera samt för att undersöka möjligheterna för provtagning. En provtagningsplan upprättades och kommunicerades till Miljöförvaltningen i Lund som godkände denna. Provtagningen har omfattat: Ledningsutsättning Provtagning av jord halvmetersvis genom skruvborrning i 4 provpunkter ner till 5,5-6 m under markytan Försök till provtagning med handborr i en provpunkt inomhus i det befintliga hålet i betongen från föregående undersökning Analys av samtliga jordprov med avseende på flyktiga organiska ämnen med hjälp av fotojonisationsdetektor (PID). Laboratorieanalyser av 8 jordprover med avseende på fraktionerade alifater och aromater, BTEX samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Installation av grundvattenrör i de 4 skruvborrade punkterna Avläsning av grundvattennivå i nyinstallerat grundvattenrör Provtagning av grundvatten i nyinstallerat grundvattenrör Laboratorieanalys av provtaget grundvatten med avseende på fraktionerade alifater och aromater, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Undersökningsresultaten redovisas och utvärderas i denna rapport. Rapporteringen omfattar resultaten från den miljötekniska markundersökningen med redovisning av laboratorieresultat, samt jämförelse med generella riktvärden och rekommendationer om eventuella fortsatta undersökningar eller åtgärder. 5 (13)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version Områdesbeskrivning Gunnesbogård är belägen på Nöbbelöv i nordvästra Lund, lokalisering av fastigheten framgår av nedanstående figur. Figur 1. Undersökningsområdet är markerat med en röd oval. Källa: Undersökningsområdet ligger inom Gunnesbogård och består av gröna ytor, grusad gårdsplan och trädgård med lekytor för förskola, se figur 2. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 2. Översiktbild över Gunnesbogård. Det aktuella undersökningsområdet är markerat med en röd streckad linje. Källa: hitta. 6 (13)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Inne i det fd boningshuset ligger en förkola (i östra delen) samt en brukshundsklubblokal (västra delen). Söder om byggnaden ligger en trädgård med lekytor som idag används av förskoleverksamhet. Då det är en förskola med utepedagogik tillbringar barnen större delen av dagen utomhus. Inom Gunnesbogård, norr om undersökningsområdet, finns en grusad gårdsplan och även en U-format byggnad där det finns omklädningsrum till fotbollplanen samt en fritidsgård med stall för djur. Närmsta ytvatten är Nöbbelövs mosse som ligger ca 600m norr om fastigheten. Det aktuella området är inte beläget inom något skyddsområde. 5 Utförande Då det förekom mycket ledningar kring det f.d. boningshuset och områden där provtagning inte kunde utföras av andra skäl placerades provpunkterna så nära intill byggnaden som det var möjligt. Provpunkter placerades runt byggnaden för att försöka kartlägga spridningen av eventuell oljeförorening. Provpunkternas läge framgår av provtagningsplanen i Bilaga 1. Undersökningen har utförts i enlighet med WSPs kvalitetsinstruktioner och tillämpliga delar enligt SGFs rutiner (rapport 1:2004) samt instruktioner från analyslaboratoriet. 5.1 Platsbesök samt arkivsökning WSP utförde ett platsbesök på Gunnesbogård den 1 september 2014 tillsammans med fastighetsförvaltaren Ken Holmberg, Lundafastigheter och Lovisa Rydberg, Miljöförvaltningen i Lund. Ett besök gjordes även på Stadsbyggnadskontorets arkiv för att se om det var möjligt att lokalisera cisternen utifrån gamla ritningar. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jordprovtagning Provtagning av jord och installation av grundvattenrör utfördes den 16 september Jordprovtagning utfördes med hjälp av skruvborr monterad på en borrbandvagn i totalt 4 punkter. Invändigt skedde provtagningen med handborr ner till 0,2 m under betonggolv då hårda ytor påträffades och handborrningen fick avbrytas. Skrovborrning i övriga punkter skedde till borrstopp eller ner till max 6 m u my. Fyllning och naturligt material provtogs som samlingsprov från normalt varje halvmeter jord. Provtagningen anpassades vid förändringar i jordart, färg eller lukt. Totalt togs 45 jordprov. Jordproven placerades i diffusionstäta plastpåsar och analyaerades med PID (Photo Ionization Detector) med avseende på lättflyktiga kolväten innan ett urval av prov skickades till laboratorium för analys. Åtta jordprover valdes ut för laboratorieanalys med avseende på petroleumkolväten (fraktionerade alifater och aromater, BTEX samt PAH) hos det ackrediterade laboratoriet ALcontrol AB. 7 (13)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version Grundvattenprovtagning I samband med skruvborrningen påträffades grundvatten ca 5 m under markytan. När grundvattenproverna skulle tas ut 1 vecka efter att rören installerats påträffades endast grundvatten i ett av de fyra grundvattenrören. Grundvattenprovtagning kunde utföras i provpunkt 1403 efter omsättning av grundvatten med peristaltisk pump. Grundvattenprovet analyserades hos det ackrediterade laboratoriet ALcontrol AB med avseende på petroleumkolväten (fraktionerade alifater och aromater, BTEX samt PAH). Försök att trycka ner grundvattenrören ytterligare för att se om det gick att få ut grundvattenprover från de återstående tre grundvattenrören (1401, 1402 och 1404) gjordes den 29 september Försöket misslyckades. Rören funktionstestades även vid detta tillfälle och konstaterades fungera. Det är därför oklart varför grundvattenytan förändrats mellan installationstillfället och provtagningstillfället. 6 Tillämpade riktvärden/jämförvärden \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jord Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 8 (13)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: Exponeringsväg KM MKM Människor Intag av jord (oralt) X X Hudkontakt X X Inandning av damm X X Inandning av ångor X X Intag av grundvatten X Intag av växter X Miljö Effekter inom området X X Effekter i ytvattenrecipient X X Inom undersökningsområdet bedrivs bl.a. en förskola och de generella riktvärdena för känslig mark (KM) bedöms därför vara tillämpbara. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Riktvärden i grundvatten I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen av grundvattnet med SPI:s förslag till riktvärde för grundvatten vid bensinstationer (SPI, 2011) och riktvärdena för dricksvatten samt ångor i byggnader. 7 Resultat 7.1 Platsbesök samt arkivsökning Ritningar från Stadsbyggnadskontorets arkiv visade att pannrummet legat mitt i det f.d. boningshuset. Tanken kan ha legat i det utrymme där våtrummet nu skulle bygggas om. Ett rör noterades på södra sidan av bygganden i fasaden i höjd med detta utrymme. Detta kan ha använts för påfyllning av oljetanken. Provpunkt 1403 placerades i närheten av det möjliga påfyllningsröret. Vid platsbesöket noterades lukt av olja i byggnaden i framför allt våtrummet som var under ombyggnad. Ingen lukt av olja noterades i källaren som finns under en liten del av byggnaden längst mot väster. 9 (13)

10 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version Geologi och grundvatten Jordlagerföljden har undersökts som djupast ner till 6 m under markytan. Undersökningen visar att det förekommer ytlig fyllning ner till ca 1m djup bestående huvudsakligen av ett mullhaltig siltig sand med inslag av lera. I provpunkt 1403 påträffades tegel i fyllnadsmassor. Fyllningen underlagras av lermorän ner till 5 m under markytan och därunder förekommer naturlig sand och silt med lerskikt. I tre av de provpunkterna har stopp erhållits på grund av sten eller berg vid 5,7-5,8 m under markytan. Grundvattenytan påträffades vid skruvborrningen ca 5 m under markytan. När grundvattenprover skulle tas ut en vecka senare påträffades grundvatten endast i en av provpunkterna. 7.3 Fältmätningar och fältobservationer I fältprotokoll i Bilaga 2 redovisas jordlagerföljd samt resultat av uppmätta PIDhalter. Vid jordprovtagningen noterades inga särskilt misstänkta förorenade skikt i marken. Inte heller noterades någon avvikande lukt vid jordprovtagningen. Fältmätningar med PID-instrument gav indikation på en något förhöjd halt av lättflyktiga kolväten i ett prov (1403, 5-6 m u my). I samband med grundvattenprovtagning noterades ingen särskild lukt eller andra tecken på föroreningar. 7.4 Laboratorieanalyser \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Jord Totalt togs 45 jordprov varav 8 prov skickades till ett ackrediterat laboratorium för analyser. Jordproven analyserades med avseende på organiska ämnen. En sammanställning av analysresultaten jämfört med riktvärden redovisas i bilaga 3. Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 5. Utifrån resultaten av jordanalyserna kan följande noteras: I ytliga fyllnadsmassor (0-0,5 m u my) från provpunkt 1403 påträffades PAH-M och PAH-H i halter över de generella riktvärdena för KM och även över de generella riktvärdena för MKM. Petroleumkolväten (aromater C10- C16) påträffades i halter högre än de generella riktvärdena för KM. I provpunkt 1404, i ytliga fyllnadsmassor (0-0,5 m u my), återfanns halter av PAH-H och PAH-M som överstiger de generella riktvärdena för KM. Uppmätt halt av PAH-H översteg även de generella riktvärdena för MKM. I jordprover från provpunkt 1403 och 1404 från drygt 5 m djup påträffades PAH-H halter över de generella riktvärdena för KM. I provpunkt 1405 som placerades inne i byggnaden påträffades låga halter av tyngre alifater (>C16-C35), dock under de generella riktvärdena för KM. 10 (13)

11 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Provpunkt 1403 och 1404 är placerade söder om byggnaden i trädgården där förskolan har sin gård Grundvatten Analysresultat för grundvatten finns redovisat i bilaga 4. Analysprotokoll från laboratoriet finns i bilaga 6. Samtliga uppmätta halter i grundvattenprov från provpunkt 1403 ligger under laboratoriets detektionsgränser. I vissa fall är dock analysmetodens detektionsgräns högre än tillämpade jämförvärden. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Slutsatser och rekommendationer I grus under golvet i provpunkten inne i byggnaden påvisades inga föroreningshalter över KM. Endast spår av tyngre alifater (>C16-C35) påvisades i denna provpunkt. Det kan bero på att hålet i betongen stått öppet sedan den förra provtagningen som utfördes i juni. Det gick endast att handborra 0,2 m ner under golvet där stopp erhölls. Det går därför inte att utesluta förekomst av olja under byggnaden. Jordprover togs ut för analys från provpunkterna som placerats utanför byggnaden för att undersöka om oljeförorening spridits till omgivande mark. Jordprover från olika djupnivåer skickades för laboratorieanalys. I två ytliga provpunkter söder om byggnaden förekom spår av tyngre alifater (>C16-C35) dock väl under det generella riktvärdet för KM. Föroreningshalter av PAH-M och PAH-H över KM och även över MKM har påträffades också i dessa punkter i ytliga fyllnadsmassor. På samma platser har halter av PAH-H även påvisats över de generella riktvärdena för KM på drygt 5 m u my. Det gick endast att få ut grundvattenprov från ett av de installerade grundvattenrören trots att grundvatten påträffades i tre av rören i samband med skruvborrning och installation av rören. Rören har funktionstestats och verkar fungera. Det finns ingen tydlig orsak till varför det inte fanns något grundvatten i rören. I det grundvattenprov som togs i provpunkt 1403 söder om byggnaden har inga förhöjda halter detekterats. De påvisade PAH-halterna härrör sannolikt inte från ett eventuellt oljespill utan har sannolikt ett annat ursprung. För att utreda förekomsten av den oljeförorening som påvisats i byggnaden rekommenderas att ett nytt försök görs att provta grundvatten i befintliga rör. Eftersom det regnat mycket den senaste tiden finns det möjlighet att grundvattennivåerna nu är högre och att det därför går att få ut grundvattenprover. Om man vill undersöka förekomst av oljeförorening under byggnaden kan ett nytt försök göras med en motordriven provtagare. Det kräver dock att nya hål görs genom betongen inomhus. Att PAH påträffas på 5 m djup bedöms svårt att förklara då det är en förorening som binds relativt hårt till jordpartiklar. För att se om det går att avgränsa den påvisade PAH-föroreningen i djupled rekommenderas att ytterligare jordprover som finns sparade i kylskåp från den utförda undersökningen skickas in för laboratorieanalys. 11 (13)

12 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version 1.0 Halterna i jordproverna kan ha förändrats något med tiden men det bedöms ändå kunna ge värdefull information att analysera proverna. WSP rekommenderar också att en kompletterande undersökning utförs för att försöka avgränsa föroreningens utbredning i horisontalled. I väntan på resultat från en kompletterande undersökning rekommenderas att området kring byggnaden där förorening påvisats spärras av så att barnen på förskolan ej vistas där. WSP rekommenderar även att förskolan informeras om resultaten av denna undersökning. PAH är en grupp ämnen som kan ge negativa hälsoeffekter efter en lång tids exponering. Enskilda intag av jord bedöms inte utgöra en hälsorisk och ämnena är med andra ord inte akuttoxiska. Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (13)

13 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Provtagning av mark och grundvatten Gunnebogård, Lund Rapport Handläggare: SGO Status: version Referenser Länsstyrelsen karttjänster. NV, 2009, Naturvårdsverkets rapport 5976: Riktvärden för förorenad mark. SGU, 2013, Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. SGU jordarter kartvisare, tusen-sv.html SPI, 2011, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport-pm\rapport MMU Gunnesbogård granskad MF_LJ_ rättad MF.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (13)

14 Provtagningsplan Förslag Uppdragsnr: H WSP1401 H WSP1402 D WSP1405 H WSP1403 H WSP1404 \\ser01mlm1se\projects\3157\lund\ \3_dokument\rapport- PM\Provtagningplan.docx Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Källa: Bygghandling , Lundafastigheter H Provpunkt _ Jord- och grundvattenprovtagning D Provpunkt _ Jordprovtagning (invändigt utrymme, om möjligt att borra för hand)

15 WSP Environmental AB Lundafastighter AB Uppdragsnummer: Provtagare: Tomas Leufstadius Skruvborrnings Datum: 2014/09/16 Bilaga 2. Fältprotokoll Provpunkt Djup, m.u.my Jordart Färg PID Startdjup Slutdjup Prov nr. ppm WSP ,6 F/musiSa mbr 1 <3 0,6 1 F/siSaLe br 2 <3 1 1,5 3 <3 LeMn 1,5 2 br 4 <3 2 2,5 5 <3 LeMn 2,5 3 br 6 <3 3 3,5 7 <3 LeMn 3,5 4 br 8 <3 4 4,5 9 <3 LeMn 4,5 5 br 10 <3 5 5,7 SiSale br 11 <3 Stopp mot block el. berg GW rör: Ø 63mm, 1m filter + 5m rör, Rök = 0,47mömy. W ~ 5,2m WSP ,5 1 <3 F/muSaSi 0,5 1 2 <3 1 1,5 3 <3 LeMn 1,5 2 br 4 <3 2 2,5 5 <3 LeMn 2,5 3 br 6 <3 3 3,5 7 <3 LeMn 3,5 4 br 8 <3 4 4,5 9 <3 LeMn 4,5 5 br 10 <3 5 5,7 SaSile 11 <3 Stoppmot block el. berg GW rör: Ø 63mm, 1m filter + 5m rör, Rök = 0,66mömy WSP ,5 1 <3 F/muSaSi (tegel) 0,5 1 2 <3 1 1,5 3 <3 LeMn 1,5 2 br 4 <3 2 2,5 5 <3 LeMn 2,5 3 br 6 <3 3 3,5 7 <3 LeMn 3,5 4 br 8 <3 4 4,5 9 <3 LeMn 4,5 5 br 10 <3 5 6 SaSile br 11 16,4 GW rör: Ø 63mm, 1m filter + 5m rör, Rök = 0,29mömy. W ~ 5,4m 1/2

16 Provpunkt Djup, m.u.my Jordart Färg PID Startdjup Slutdjup Prov nr. ppm WSP ,5 F/muSale mbr 1 <3 0,5 1 F/Lemu br 2 <3 1 1,5 3 <3 LeMn 1,5 2 br 4 <3 2 2,5 5 <3 LeMn 2,5 3 br 6 <3 3 3,5 7 <3 LeMn 3,5 4 br 8 <3 4 4,5 9 <3 LeMn 4,5 5 br 10 <3 5 5,8 SiSale br 11 <3 Stopp mot block el. berg GW rör: Ø 63mm, 1m filter + 5m rör. 0,52avkappats. W 5,4mumy wsp ,2 betonggrus 1 <3 Handborrning avbrytets 2/2

17 WSP Environmental Uppdragsnummer: Analyser utfördes av: Alcontrol Laboratories AB Provtagare: Tomas Leufstadius; Provtagningsdatum: Bilaga 3 - Sammanställning analysresultat (Jord) Halter över känslig markanvändning (KM) har markerats med fet stil och halter över mindre känslig markanvändning (MKM) har markerarts med fet understryken stil. Torrsubstans % 85,9 83, ,1 86,3 88,1 84,6 95,8 Organiska miljöanalyser - BTEX Provpunkt WSP1401 WSP1401 WSP1402 WSP1403 WSP1403 WSP1404 WSP1404 WSP1405 KM MKM Djup (1-1.5) (4.5-5) (5-5.7) (0-0.5) (5-5.5) (0-0.5) (5-5.8) (0-0.2) Bensen <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 < ,012 0,04 Toluen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Etylbensen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Xylener <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < TEX, Summa <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 < Alifater >C8-C10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C35 <10 <10 <10 12 <10 11 < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 3,5 <1 1,3 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 11 <1 4,2 <1 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar PAH-L,summa <0.03 <0.03 <0.03 1,1 0,033 0,37 0,045 < PAH-M,summa <0.05 <0.05 0, ,4 11 1,7 < PAH-H,summa <0.08 <0.08 0, ,4 14 1,8 < PAH,summa cancerogena <0.2 <0.2 < ,2 13 1,6 <0.2 PAH,summa övriga <0.3 <0.3 < ,6 13 1,9 <0.3

18 WSP Environmental Beställare: Lundafastigheter Uppdragsnummer: Analyser utfördes av: Alcontrol Laboratories AB Provtagningsdatum: Bilaga 4 Sammanställning analysresultat (Grundvatten) Halterna har jämförts med riktvärden för bedömningsgrunder för miljökvalitet (SGU 2013:01) samt holländska target values (mål) och intervention values (åtgärdsbehov). (- = ej analyserad / jämförvärde Provpunkt WSP1403 SPI Dricksvatten SPI Ångor i byggnader Ämne Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen < ,0005 0,05 Toluen < ,04 7 Etylbensen < ,03 6 Xylener < ,25 3 Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <0.01 0,1 3 Alifater >C8-C10 <0.01 0,1 0,1 Alifater >C10-C12 <0.01 0,1 0,025 Alifater >C12-C16 <0.01 0,1 - Alifater >C16-C35 <0.01 0,1 - Alifater summa >C5-C35 <0.01 Aromater >C8-C10 <0.01 0,07 0,8 Aromater >C10-C16 <0.01 0,01 10 Aromater s:a C8-C16 <0.01 Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <0.01 Aromater >C16-C35 < , Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Acenaften < Acenaftylen < Naftalen < PAH-L,summa < ,01 2 Antracen < Fenantren < Fluoranten < Fluoren < Pyren < PAH-M,summa < ,002 0,01 Benso(a)antracen < Benso(a)pyren < Benso(b)fluoranten < Benso(k)fluoranten < Benso(ghi)perylen < Chrysen/Trifenylen < Dibenso(a,h)antracen < Indeno(1,2,3-cd)pyren < PAH-H,summa < , ,3 PAH,summa cancerogena <0.001 PAH,summa övriga <0.001

19 Uppdragsnr: Bilaga 5 Analysprotokoll jord L:\3157\Lund\ \3_Dokument\Rapport-PM\Försättsblaf bilagor.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 WSP Sverige AB Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

20 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1401 (1-1.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 85.9 ±8.59 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

21 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1401 (1-1.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

22 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1401 (4.5-5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.8 ±8.38 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

23 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1401 (4.5-5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

24 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1402 (5-5.7) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 88.0 ±8.80 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ±0.012 GC/MS Fluoranten 0.10 ±0.020 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ±0.019 Beräknad PAH-M,summa 0.25 GC/MS Benso(a)antracen ± GC/MS Benso(a)pyren ± GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.012 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen ± Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

25 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1402 (5-5.7) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa 0.19 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

26 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1403 (0-0.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 88.1 ±8.81 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 12 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C ±0.70 GC/MS Aromater >C16-C35 11 ±2.2 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften ±0.011 GC/MS Acenaftylen 0.89 ±0.18 GC/MS Naftalen 0.16 ±0.032 Beräknad PAH-L,summa 1.1 GC/MS Antracen 0.59 ±0.12 GC/MS Fenantren 5.8 ±1.2 GC/MS Fluoranten 12 ±2.4 GC/MS Fluoren 0.24 ±0.048 GC/MS Pyren 10 ±2.0 Beräknad PAH-M,summa 29 GC/MS Benso(a)antracen 5.6 ±1.1 GC/MS Benso(a)pyren 7.8 ±1.6 GC/MS Benso(b)fluoranten 11 ±2.2 GC/MS Benso(k)fluoranten 3.8 ±0.76 GC/MS Benso(ghi)perylen 5.6 ±1.1 GC/MS Chrysen/Trifenylen 7.3 ±1.5 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

27 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1403 (0-0.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen 1.3 ±0.26 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 5.4 ±1.1 Beräknad PAH-H,summa 48 Beräknad PAH,summa cancerogena 42 Beräknad PAH,summa övriga 35 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

28 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1403 (5-5.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 86.3 ±8.63 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren 0.35 ±0.070 GC/MS Fluoranten 0.56 ±0.11 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.51 ±0.10 Beräknad PAH-M,summa 1.4 GC/MS Benso(a)antracen 0.21 ±0.042 GC/MS Benso(a)pyren 0.20 ±0.040 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.30 ±0.060 GC/MS Benso(k)fluoranten ±0.019 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.13 ±0.026 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.27 ±0.054 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

29 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1403 (5-5.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 ±0.024 Beräknad PAH-H,summa 1.4 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.2 Beräknad PAH,summa övriga 1.6 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1404 (0-0.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 88.1 ±8.81 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 11 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C ±0.84 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen 0.31 ±0.062 GC/MS Naftalen ±0.013 Beräknad PAH-L,summa 0.37 GC/MS Antracen 0.24 ±0.048 GC/MS Fenantren 2.4 ±0.48 GC/MS Fluoranten 4.5 ±0.90 GC/MS Fluoren 0.11 ±0.022 GC/MS Pyren 3.8 ±0.76 Beräknad PAH-M,summa 11 GC/MS Benso(a)antracen 1.8 ±0.36 GC/MS Benso(a)pyren 2.2 ±0.44 GC/MS Benso(b)fluoranten 3.2 ±0.64 GC/MS Benso(k)fluoranten 1.1 ±0.22 GC/MS Benso(ghi)perylen 1.5 ±0.30 GC/MS Chrysen/Trifenylen 2.6 ±0.52 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1404 (0-0.5) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.38 ±0.076 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 1.4 ±0.28 Beräknad PAH-H,summa 14 Beräknad PAH,summa cancerogena 13 Beräknad PAH,summa övriga 13 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1404 (5-5.8) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.6 ±8.46 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC/MS Antracen ± GC/MS Fenantren 0.37 ±0.074 GC/MS Fluoranten 0.70 ±0.14 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.57 ±0.11 Beräknad PAH-M,summa 1.7 GC/MS Benso(a)antracen 0.25 ±0.050 GC/MS Benso(a)pyren 0.26 ±0.052 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.40 ±0.080 GC/MS Benso(k)fluoranten 0.13 ±0.026 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.18 ±0.036 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.35 ±0.070 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1404 (5-5.8) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 ±0.032 Beräknad PAH-H,summa 1.8 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.6 Beräknad PAH,summa övriga 1.9 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1405 (0-0.2) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.8 ±9.58 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 22 ±5.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : WSP1405 (0-0.2) Provtagningsdjup : - Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 Uppdragsnr: Bilaga 6 Analysprotokoll grundvatten L:\3157\Lund\ \3_Dokument\Rapport-PM\Försättsblaf bilagor.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 WSP Sverige AB Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

37 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 1 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : WSP1403 Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 7 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <0.01 ± HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Alifater >C10-C12 <0.01 ± GC/MS Alifater >C12-C16 <0.01 ± GC/MS Alifater >C16-C35 <0.01 ± Beräknad Alifater summa >C5-C35 <0.01 GC/MS Aromater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Aromater >C10-C16 <0.01 ± GC/MS Aromater s:a C8-C16 <0.01 GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <0.01 GC/MS Aromater >C16-C35 <0.002 ± HS-GC/MS Bensen < ± HS-GC/MS Toluen <0.001 ± HS-GC/MS Etylbensen <0.001 ± HS-GC/MS Xylener <0.001 ± GC/MS Acenaften < ± GC/MS Acenaftylen < ± GC/MS Naftalen < ± Beräknad PAH-L,summa < GC/MS Antracen < ± GC/MS Fenantren < ± GC/MS Fluoranten < ± GC/MS Fluoren < ± GC/MS Pyren < ± Beräknad PAH-M,summa < GC/MS Benso(a)antracen < ± GC/MS Benso(a)pyren < ± GC/MS Benso(b)fluoranten < ± GC/MS Benso(k)fluoranten < ± GC/MS Benso(ghi)perylen < ± Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

38 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten MALMÖ Sida 2 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Safaa Gad Olausson Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : WSP1403 Provtagare : Safaa Gad Olausson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 7 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC/MS Chrysen/Trifenylen < ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen < ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren < ± Beräknad PAH-H,summa < Beräknad PAH,summa cancerogena <0.001 Beräknad PAH,summa övriga <0.001 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD repo001.docx 2012-03-2914 PM MUR MILJÖ HALMSTAD KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad UPPDRAGSNUMMER 2351083 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD HANDLÄGGARE: ANNA-KARIN

Läs mer

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Vår referens Karlstad, Annika Niklasson Rapport Datum 2013-05-07 Uppdragsnr 10007135 Namnteckning

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Granskad av Ylva Persson Innehåll 1 Uppdrag och bakgrund 3 2 Utförd undersökning

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1.

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1. Golder Associates AB SE-411 04 Göteborg Address: Lilla Bommen 6 Telephone: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten MIFO Objekt: 3.

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Örebro 2012-06-15 Sida 1(13) Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Skadeteknik Örebro AB 2012-05-18 Hans Nygren, VD Anders Nilsson, Miljöutredare Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-11 Upprättad av: Göran Bard WSP Uppdrag 10129907 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö RAPPORT Fyrmästaren AB Ängelsberg 1:19 Uppdragsnummer 1186310000 Utredning och bedömning avseende buller, säkerhetsrisker, magnetfält samt markföroreningar i anslutning till den f.d. ventilfabriken i Ängelsberg.

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-20 Vår referens Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SN-2015-741 Sammanfattning Inkomna protokollsutdrag

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

UTKAST PM Miljögeoteknik

UTKAST PM Miljögeoteknik 1(20) Samhällsbyggnadskontoret UTKAST PM Miljögeoteknik 2011-09-06 Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: 230234 Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer