Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg"

Transkript

1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Kund Sölvesborgs kommun Repslagaregatan Sölvesborg Konsult WSP Environmental Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Hanna Emenius, Sölvesborgs kommun Anna Nilsson, WSP (10)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 Innehåll 1 Uppdrag, bakgrund och syfte 4 2 Undersökningens omfattning 4 3 Områdesbeskrivning Allmänna geologiska förhållanden Recipienter och skyddsområden 6 4 Genomförande av undersökningen 6 5 Jämför- och riktvärden 7 6 Resultat 7 7 Förenklad riskbedömning Konceptuell modell Föroreningskällor Spridnings- och exponeringsvägar Skyddsobjekt, skyddsvärde och känslighet Framtidsscenarier, händelsescenarier Sammanfattning och bedömning 10 8 Övrigt 10 9 Referenser 10 Bilagor Fältprotokoll Sammanställning av samtliga analysresultat Originalprotokoll från laboratoriet Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 3 (10)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 1 Uppdrag, bakgrund och syfte WSP Environmental har på uppdrag av Sölvesborgs kommun utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Finland 19 i Sölvesborg. Sölvesborgs kommun avser att upprätta en ny plan över det aktuella området och enligt denna planeras det för byggnation av flerfamiljshus inom fastigheten. Syftet med den utförda undersökningen har varit att ge ett underlag för bedömningar gällande förekomst, art och koncentration av eventuella markföroreningar inom den aktuella fastigheten. 2 Undersökningens omfattning Arbetet har genomförts i följande steg: q q q q Lednings- och kabelvisning på plats Provtagning av jord genom skruvborrning med borrbandvagn Laboratorieanalyser Sammanställning och rapportering Provtagningen har utförts i enlighet med tidigare upprättad provtagningsplan, WSP Områdesbeskrivning Det aktuella området utgörs av fastigheten Finland 19 som är ca m 2 stor. Fastigheten ligger sydväst om järnvägsstationen i Sölvesborg och angränsar i norr till bostadstomter, i sydväst till Idrottsvägen och i sydöst till Järnvägsgatan. För det berörda områdets placering, se figur 1. 4 (10)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 Figur 1. Det berörda området är markerat med en röd ellips. 3.1 Allmänna geologiska förhållanden Markytan inom fastigheten består av gräs och sly. Enligt kartunderlag från SGU är marken på fastigheten delvis utfylld och delvis bestående av sand, se jordartskartan i figur 2. Det finns inga uppgifter om när området fylldes ut eller varifrån fyllnadsmassorna kommer eller vad de innehåller. 5 (10)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 Figur 2. Enligt jordartskartan på bilden består fastigheten delvis av sand och delvis av fyllning. Fastigheten märks ut med röda gränser. 3.2 Recipienter och skyddsområden Enligt Länsstyrelsens kartdatabas WebbGIS ligger närmsta skyddade område ca 100 m österut och utgörs av naturreservatet Sölvesborgsviken. Sölvesborgsviken utgör även närmsta recipient. Det aktuella området finns inte utpekat som ett potentiellt förorenat område i länsstyrelsens inventering. WSP har ingen kännedom om att någon potentiellt förorenade verksamhet ska ha bedrivits på platsen annat än potentiellt dumpning av trädgårdsavfall. Närmaste bostadsbebyggelse finns omedelbart norr om fastigheten. 4 Genomförande av undersökningen Undersökningen genomfördes den 24 september 2014 av Tomas Leufstadius, WSP. Provtagningen utfördes genom skruvborrning med borrbandvagn i enlighet med tidigare upprättad provtagningsplan (WSP, 2014). För det aktuella området, som bedömdes vara heterogent i både djupled och horisontalled, placerades provpunkterna slumpvis då inga uppgifter kring specifika områden som borde provtas på fastigheten framkom under den historiska inventeringen. Fältmätning med PID-instrument utfördes på samtliga prover. Ett urval av de uttagna proverna lämnades till det externa laboratoriet ALS Scandinavia AB för analys. 6 (10)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland 19 5 Jämför- och riktvärden Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. För det aktuella området bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning vara användbara då området planeras att bebyggas med bostadshus. Analysresultaten jämförs även med Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk (MRR) vid användande av avfall för anläggningsändamål (NV Handbok 2010:01). Dessa jämförvärden ska användas om fyllnadsmassorna avses grävas upp och återanvändas för anläggningsändamål. Om fyllnadsmassorna innehåller föroreningshalter överskridande haltgränserna måste en anmälan om återvinningen göras till tillsynsmyndigheten innan massorna kan återanvändas. 6 Resultat Provpunkternas placering framgår av figur 3. Resultaten av fältobservationer redovisas i bilaga 1. En sammanställning av samtliga analysresultat redovisas i bilaga 2. Originalprotokoll från laboratoriet redovisas i bilaga 3. 7 (10)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland Figur 3. Provpunkternas placering visas av röda cirklar. I samtliga provpunkter påträffades fyllnadsmassor. I provpunkt 2 och 4 fick flera försök göras på grund av borrstopp. Fyllnadsmassornas mäktighet uppgick till minst 1 m i varje punkt och som mest 3 m. Fyllnadsmassorna bestod i huvudsak av sand och grus, men även av sandig siltig lera. I flera provpunkter påträffades tegel och i en punkt påträffades gatsten. Under fyllnadsmassorna påträffades sand, lera, silt, torv och siltig sandig mulljord. I provpunkt 2 på 0-0,5 m djup påträffas bly och PAH-H i halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. Halterna av kadmium och zink överskrider haltgränserna för MRR. I provpunkt 5 på 0-0,5 m djup påträffas alifater >C16-C35 i en halt överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning. 7 Förenklad riskbedömning Riskbedömningen görs för det aktuella området som planeras att bebyggas med bostadshus. I praktiken innebär detta att riskbedömningen görs för barn och vuxna som är boende inom området. 8 (10)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland Konceptuell modell För att illustrera föroreningssituation, spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt har en enkel konceptuell modell för aktuellt område tagits fram, se tabell 1. Modellen följer Naturvårdsverkets konceptuella förorenings- och spridningsmodell. Tabell 1. Enkel konceptuell modell i form av ett exponeringsschema enligt Naturvårdsverkets mall som illustrerar aktuell föroreningssituation, spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt för det aktuella området. Föroreningar i jord Utlakning till grundvatten Spridning via luft (damm) Spridning via ångor/gaser Upptag i växter Exponeringsvägar Intag av jord Inandning av damm Hudkontakt med jord eller damm Barn och vuxna som bor och vistas inom området Skyddsobjekt Miljö Naturresurser Markekosystem Föroreningskälla Spridningsmekanismer Människor Ytvatten 7.2 Föroreningskällor Föroreningar har påträffats i fyllnadsmaterialet. 7.3 Spridnings- och exponeringsvägar Spridning av föroreningar kan ske genom grundvattnet. De kan även spridas med vinden på dammpartiklar och genom förångning (flyktiga ämnen). Föroreningar kan även tas upp i växter och spridas som fri fas (framför allt oljor och andra flytande ämnen). Människor kan exponeras för föroreningar via direkt intag av jord, inandning av förorenad jord eller damm, via hudkontakt med förorenad jord eller via inandning av ångor från föroreningar. Exponering kan även ske genom intag av växter. Exponeringsvägen intag av dricksvatten är inte aktuell eftersom området ligger endast ca 100 m från Sölvesborgsviken och därmed troligtvis kan vara påverkat av havsvatten. 7.4 Skyddsobjekt, skyddsvärde och känslighet Skyddsobjekten är i det här fallet boende inom och besökare till området. Grundvattnet bedöms inte vara skyddsvärt annat än indirekt genom risken för spridning. 9 (10)

10 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Finland Framtidsscenarier, händelsescenarier Utöver den planerade byggnationen av bostäder har inga ytterligare framtidsscenarion tagits med i riskbedömningen. Det finns inga planer på att i framtiden använda grundvattnet inom området som dricksvatten. Det är möjligt att framtida klimatförändringar kan innebära påverkan på området i form av ökad/minskad nederbörd och stigande havsnivå etc., men inga särskilda beräkningar har gjorts för ett sådant scenario. 7.6 Sammanfattning och bedömning Föroreningshalter över KM har påträffats i totalt 2 av 6 provpunkter. Halter över MRR har påträffats i provpunkt 2. Det kan inte uteslutas att det finns ett saneringsbehov inom området baserat på uppmätta halter. Jord som schaktas bort av anläggningstekniska skäl kan köras till deponi. Om massor avses återanvändas på annan plats ska en anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten. 8 Övrigt Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. WSP rekommenderar därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten. Innan hantering av förorenade massor påbörjas ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd inom förorenat område lämnas till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 9 Referenser Avfall Sverige 2007: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Rapport Naturvårdsverket, 2010, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 WSP, 2014, Historisk inventering och förslag till provtagningsplan, Fastighet Finland 19, Sölvesborgs kommun 10 (10)

11 Bilaga 1. Fältprotokoll Finland 19, Sölvesborg Uppdragsnummer: Provpunkt Djup, m.u.my 1 0-0,55 F/musiSa mbr 1 <3 PID ppm 0,55-1,0 F/Samu br 2 <3 1,0-1,5 F/mu(gr)Sa mbr 3 <3 1,5-2,0 F/Sa mbr 4 <3 2,0-2,6 F/Sa mbr 2,6-2,7 Sa br 2,7-3,0 Si ljbr 6 < ,5 1 <3 F/(st)grSa(tegel) br 0,5-1,0 2 <3 Stopp, 3 försök ,5 1 <3 F/stgrSa 0,5-1,0 br 2 <3 1,0-2,0 F/stgrSa(gatsten) br 3 <3 lite material 2-2,5 F/sagrSa mbr 4 <3 Stopp 3 0-0,35 F/musiSa mbr 1 <3 0,35-1,0 F/(gr)Sa ljbr 2 <3 1,0-1,3 F/lemn br <3 3 1,3-1,55 F/Sa ljbr 1,55-2,0 T mbr 4 <3 2,0-2,7 Samu br 5 <3 Stopp 4 0-0,4 1 <3 F/(gr)Sa 0,4-0,8 ljbr 2 <3 4 (Flyttat 1m mot 2) 0-0,8 F/(gr)Sa ljbr 1 <3 0,8-1,0 F/grSamu br 2 <3 1,0-1,4 F/mugrSa(tegel) mbr 3 <3 Stopp ,4 F/mugrSa 0,4-1,0 F/grSamu 1,0-1,5 Jordart Inget prov 1,5-2,0 F/mugrSa mbr 1 <3 2-2,5 2 <3 F/(mu)grSa tegel 2,5-3,0 mbr 3 <3 3-3,65 Inget prov <3 3,65-4,0 Le br 4 < ,5 1 <3 F/grSa (kalk) 0,5-1,0 ljbr 2 <3 1,0-1,5 3 <3 F/grSa 1,5-2,0 br 4 <3 2,0-2,5 5 <3 2,5-3,0 F/(st)grSa(mu,tegel) 6 <3 3,0-3,3 mbr 7 <3 3,3-4,0 Sa 8 <3 w 3,8mumy Prov nr. 5 < ,35 F/grSa ljbr 1 <3 Färg 0,35-1,0 F/Samu br 2 <3 1,0-1,5 3 <3 SiSamu 1,5-2,0 br 4 <3 2,0-2,8 LeMn gr 5 <3 2,8-3,0 SaleMn br 6 <3 lite material

12 Bilaga 2. Sammanställning av analysresultat Finland 19, Sölvesborgs kommun Uppdragsnummer: Prov 2 3 4,4 5 4, Provtagningsdjup m 0-0,5 0, ,5 0-0,5 2, ,55 Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans % 94,6 93,4 94,5 95,2 - - Torrsubstans % ,4 95 Mindre än ringa risk KM MKM FA Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Arsenik, As <2,3 <2,2 <2,2 <2, Barium, Ba 61 9, Bly, Pb 230 <1,7 11 5, Kadmium, Cd 0,28 <0,17 <0,18 <0, ,2 0, Kobolt, Co 2,5 0,64 2 2, Koppar, Cu 20 3, Krom, Cr 7,3 6,2 6, Nickel, Ni 2,9 1,9 3,1 8, Vanadin, V 9,9 6,2 8, Zink, Zn 150 8, Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg 0,049 <0,01 0,051 0, ,1 0,25 2, Organiska miljöanalyser - Bekämpningsmedel Aldrin ug/kg TS <1 < DDD-o,p ug/kg TS < DDD-p,p ug/kg TS < DDE-o,p ug/kg TS ,5 < DDE-p,p ug/kg TS < DDT, summa ug/kg TS < DDT-o,p ug/kg TS < DDT-p,p ug/kg TS < Dieldrin ug/kg TS <1 < Endosulfan-alfa ug/kg TS <1 < Endosulfan-beta ug/kg TS <1 < Endrin ug/kg TS <1 < HCH-alfa ug/kg TS <1 < HCH-beta ug/kg TS <1 < HCH-delta ug/kg TS <1 < HCH-gamma ug/kg TS <1 < Heptaklor ug/kg TS <3 < cis-heptaklorepoxid ug/kg TS <1 < trans-heptaklorepoxid ug/kg TS <1 < Isodrin ug/kg TS <1 < cis-klordan ug/kg TS <1 < trans-klordan ug/kg TS <1 < Klordan, summa ug/kg TS <2 < Quintozen ug/kg TS <1 < Telodrin ug/kg TS <1 < Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen <0,003 0,0031 <0,003 <0, ,012 0,04 - Toluen <0,1 <0,1 <0,1 <0, Etylbensen <0,1 <0,1 <0,1 <0, Xylener <0,1 <0,1 <0,1 <0, TEX, Summa <0,15 <0,15 <0,15 <0, Organiska miljöanalyser - Halogenerade lösningsmedel Hexaklorbutadien ug/kg TS <1 < Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <3 <3 <3 < Alifater >C8-C10 <5 <5 <5 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C35 17 < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar Acenaften <0,03 <0,03 <0,03 <0, Acenaftylen <0,03 <0,03 <0,03 <0, Naftalen <0,03 <0,03 <0,03 <0, PAH-L,summa <0,03 <0,03 <0,03 <0, , Antracen <0,03 <0,03 <0,03 <0, Fenantren 0,13 <0,03 0,064 <0, Fluoranten 0,38 <0,03 0,14 0, Fluoren <0,03 <0,03 <0,03 <0, Pyren 0,37 <0,03 0,13 0, PAH-M,summa 0,88 <0,05 0,33 0, Benso(a)antracen 0,17 <0,03 0,058 <0, Benso(a)pyren 0,2 <0,03 0,072 0, Benso(b)fluoranten 0,28 <0,03 0,093 0, Benso(k)fluoranten 0,096 <0,03 0,033 <0, Benso(ghi)perylen 0,16 <0,03 0,06 0, Chrysen/Trifenylen 0,22 <0,03 0,069 0, Dibenso(a,h)antracen 0,032 <0,03 <0,03 <0, Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,13 <0,03 0,052 0, PAH-H,summa 1,3 <0,08 0,44 0, , PAH,summa cancerogena 1,1 <0,2 0,38 0, PAH,summa övriga 1 <0,3 0,39 <0, Halter överskridande Naturvårdsverkets haltgränser för minder än ringa risk (MRR) visas med fet och understruken stil. Halter överskridande Naturvårdsvverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) markeras med gul färg. Halter överskridande Naturvårdsvverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) markeras med röd färg. Halter överskridande Avfall Sveriges rekommenderade hatlgränser för farligta vfall (FA) markeras med röd färg och fet och understruken stil.

13 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.6 ±9.46 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 61 ±12 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 230 ±46 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.28 ±0.056 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 7.3 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.9 ±0.58 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 9.9 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 150 ±38 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.012 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 17 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

14 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren 0.13 ±0.026 GC/MS Fluoranten 0.38 ±0.076 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.37 ±0.074 Beräknad PAH-M,summa 0.88 GC/MS Benso(a)antracen 0.17 ±0.034 GC/MS Benso(a)pyren 0.20 ±0.040 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.28 ±0.056 GC/MS Benso(k)fluoranten ±0.019 GC/MS Benso(ghi)perylen 0.16 ±0.032 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.22 ±0.044 GC/MS Dibenso(a,h)antracen ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.13 ±0.026 Beräknad PAH-H,summa 1.3 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.1 Beräknad PAH,summa övriga 1.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

15 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 93.4 ±9.34 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 9.5 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb <1.7 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.17 ±0.034 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 0.64 ±0.13 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 8.1 ±2.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

16 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

17 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4.4 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.5 ±9.45 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 34 ±6.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.0 ±0.40 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 6.8 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.1 ±0.62 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 8.9 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 54 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.013 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 27 ±6.8 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

18 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4.4 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ±0.013 GC/MS Fluoranten 0.14 ±0.028 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.13 ±0.026 Beräknad PAH-M,summa 0.33 GC/MS Benso(a)antracen ±0.012 GC/MS Benso(a)pyren ±0.014 GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.019 GC/MS Benso(k)fluoranten ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.012 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.014 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.010 Beräknad PAH-H,summa 0.44 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.38 Beräknad PAH,summa övriga 0.39 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

19 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 5 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.2 ±9.52 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 5.1 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.4 ±0.48 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 8.3 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 27 ±6.8 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±38 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

20 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 5 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten ±0.010 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ±0.016 Beräknad PAH-M,summa 0.13 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren ±0.011 GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.015 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.013 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.018 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.32 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.25 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

21 RAPPORT Sida 1 (1) ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Avser Projekt Mark Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 1+3 Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 95.0 ±23.8 % GC/MS Aldrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Dieldrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDT-o,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDT-p,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDT, summa (1) <2 ug/kg TS GC/MS DDE-o,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDE-p,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDD-o,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDD-p,p (1) <1 ug/kg TS GC/MS Endrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Telodrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Isodrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Quintozen (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-alfa (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-beta (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-gamma (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-delta (1) <1 ug/kg TS GC/MS cis-heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS GC/MS trans-heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS GC/MS Heptaklor (1) <3 ug/kg TS GC/MS cis-klordan (1) <1 ug/kg TS GC/MS trans-klordan (1) <1 ug/kg TS GC/MS Klordan, summa (1) <2 ug/kg TS GC/MS Endosulfan-alfa (1) <1 ug/kg TS GC/MS Endosulfan-beta (1) <1 ug/kg TS GC/MS Hexaklorbutadien (1) <1 ug/kg TS (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

22 RAPPORT Sida 1 (1) ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Avser Projekt Mark Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : Provtagningsdjup : m Provtagare : Thomas Leufstadius Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet NEN-ISO Torrsubstans (1) 88.4 ±22.1 % GC/MS Aldrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Dieldrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS DDT-o,p (1) 100 ug/kg TS GC/MS DDT-p,p (1) 380 ug/kg TS GC/MS DDT, summa (1) 490 ug/kg TS GC/MS DDE-o,p (1) 1.5 ug/kg TS GC/MS DDE-p,p (1) 120 ug/kg TS GC/MS DDD-o,p (1) 12 ug/kg TS GC/MS DDD-p,p (1) 13 ug/kg TS GC/MS Endrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Telodrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Isodrin (1) <1 ug/kg TS GC/MS Quintozen (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-alfa (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-beta (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-gamma (1) <1 ug/kg TS GC/MS HCH-delta (1) <1 ug/kg TS GC/MS cis-heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS GC/MS trans-heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS GC/MS Heptaklor (1) <3 ug/kg TS GC/MS cis-klordan (1) <1 ug/kg TS GC/MS trans-klordan (1) <1 ug/kg TS GC/MS Klordan, summa (1) <2 ug/kg TS GC/MS Endosulfan-alfa (1) <1 ug/kg TS GC/MS Endosulfan-beta (1) <1 ug/kg TS GC/MS Hexaklorbutadien (1) <1 ug/kg TS (1) Resultat levererat av ALcontrol B.V.NL. RvA acknr L028 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr