Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29"

Transkript

1 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18)

2 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Kund Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Agnes Sandstedt Kungsgatan Borås Konsult WSP Environmental Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner WSP Environmental Johan Burman, , Joakim Odenberger, , 2 (18)

3 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 1 Uppdrag och bakgrund WSP har på uppdrag av Borås Stad utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning i anslutning till projektering/byggnation av en ny förskola på fastigheten Norrmalm 1:1 i anslutning till fotbollsplanen Sagavallen i Borås. Markföroreningar har ej påträffats tidigare inom berört område (se historik), men eftersom delar av fastigheten Norrmalm 1:1 ligger på en gammal våtmark finns misstankar om att förorenade fyllnadsmassor kan ha andvänts vid anläggandet av fotbollsplanen. Syftet med undersökningen har varit att undersöka om det finns markföroreningar inom området som berörs av projektering/byggnation av en ny förskola på fastigheten Norrmalm 1:1. 2 Områdesbeskrivning Området som berörs av projektering/byggnation av ny förskola ligger på fastigheten Norrmalm 1:1 i anslutning till Sagavallen (fotbollsplan), se figur 1 och 2. Dagens omklädningsrum Norrmalm 1:1 Sagavallen Dagens förskola Figur 1 och 2. Markerat område visar fastighetens läge med byggnader. 3 (18)

4 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 2.1 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Geologin i området förväntas utgöras av sammanhängande fyllnadsmassor bestående av mull och sand i anslutning till fotbollsplanen. Under fyllnadsmassorna har torv påträffats i området där sandig morän troligen utgör den naturliga jordarten (se figur 3). Grundvattenytan uppskattas ligga på 1-2 m djup, speciellt med tanke på att Sagavallen ofta är vattensjuk. Norr ut stiger terrängen upp i ett skogsområde där man kan förvänta sig ett tunt jordlager på berg. Figur 3. Jordartskarta (SGU). 2.2 Historik En historisk inventering har utförts med syfte att identifiera eventuella platser inom projekteringsområdet där det utifrån den historiska verksamheten på platsen bedöms föreligga risk för markföroreningar. Den historiska inventeringen har omfattat: * Sökning i Länsstyrelsen i Västra Götalands EBH-register (inget resultat; Ref: Ludvig Ehlorsson). * Miljökontoret i Borås Kommun saknar uppgifter för den berörda fastigheten. (Ref: Miljöinspektör, Anneli Kylén). * Stadsantikvariet i Borås Kommun saknar uppgifter för Sagavallen. * Fritidsförvaltningen i Borås Kommun kunde informera att fotbollsplanen anlades år 1944 (Ref: Marie Öjerhed). Ytterligare genomgång av information från öppna databaser och insamling av intern information från tidigare genomförda undersökningar visade inte på någon känd föroreningshistorik för fastigheten Norrmalm 1:1 (Sagavallen) i Borås. 4 (18)

5 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 3 Generella jämför- och riktvärden Naturvårdsverkets har tagit fram generella riktvärden för mark för två typer av markanvändning (NV, 2009): Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Då det inom det aktuella projektområdet ska uppföras en förskola kommer uppmätta halter i jord jämföras med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i denna rapport. 5 (18)

6 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 4 Genomförd undersökning Fältundersökningen har inkluderat jordprovtagning inom den aktuella fastigheten och utfördes den 6:e november 2013 av handläggare från WSP Environmental (Mark & Vatten). Provtagningspunkternas ungefärliga lägen redovisas i bilaga 1. Utifrån den historiska inventeringen framkommer misstanke om att fyllnadsmassor påförts torven inom området i samband med att befintlig fotbollsplan anlades Provpunkterna har därmed placerats spritt inom projektområdet. Provtagningen utfördes med hjälp av en skruvborr/ borrbandvagn. Provtagning av jord utfördes i sammanlagt 8 stycken provtagningspunkter (BHS-1 till BHS-8). För de flesta provpunkterna gäller ett maximalt provtagningsdjup på 3 meter under markytan (se fältprotokoll, bilaga 2). Proverna togs ut som samlingsprov. Provtagningsintervallet delades in med avseende på jordprofilen. Proverna togs i för ändamålet avsedda provkärl. Samtliga jordprover analyserades i fält med ett PID-instrument (fotojoniseringsdetektor) i syfte att detektera lättflyktiga kolväten (se bilaga 2). Med utgångspunkt från PID-resultat och fältobservationer gjordes ett representativt urval av jordproverna för analys på laboratoriet. Sammanlagt skickades 8 jordprov till ALcontrol i Linköping för laboratorieanalys av alifatiska- och aromatiska kolväten, metaller inkl. kvicksilver, antimon och molybden, samt två prover med avseende på halten organiskt kol (TOC) och ph (BHS-1 och BHS-6). I övrigt uttogs också två dioxinprov (BHS-3 och BHS-4). Resultaten redovisas i resultatdelen och analysprotokollen i bilaga 3. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Provpunk BHS-1, BHS-2, BHS-5, BHS-6 och BHS-8 avslutades grundare än 3 meter på grund av berg. 6 (18)

7 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 5 Resultat och diskussion 5.1 Fältanalyser och fältobservationer Vid jordprovtagningen konstaterades att det ytnära markskiktet domineras av fyllnadsmassor bestående av brun sandig mulljord med inslag av grus och sand. Från ca 0.2 m under markytan påträffas torv i borrhål BHS-2 till BHS-6. Provpunkterna BHS2-BHS6 är lokaliserade i anslutning till fotbollsplanen. Naturliga jordarter för den västra delen av Norrmalm 1:1 utgörs vanligtvis av en siltig morän. Inom den östra delen av projektområdet (BHS 7 och BHS 8) påträffades dy och gyttja men även lager av grus med inslag av sand och silt. Inga jordprov gav utslag vid fältanalys med PID-instrument (fotojoniseringsdetektor), se bilaga 2. Ytligt grundvatten påträffades i några av de 8 borrhålen. Det maximala borrdjupet för denna provtagning bestämdes till 3 meter under markytan, medan medeldjupet för samtliga borrhål låg på ca 2.4 m djup, oftast med avslut mot berg. Prov uttagna på djup > 2 m innehöll generellt sett mer vatten och klassades som blöta(se bilaga 2). Borrpunkt BHS-6 flyttades ca 3-4 m väster ut sett utifrån den ursprungliga provtagningsplanen på grund av en telekabel. För en detaljerad beskrivning av borrprofilerna, se bilaga 2. 7 (18)

8 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 5.2 Laboratorieresultat jord Resultat från laboratorieanalyser av jord redovisas tillsammans med riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden i Tabell 1A-B, 2A-B och 3 nedan. Analysresultat metaller-sagavallen del 1 Tabell 1A. Sammanställning av analysresultat avseende metaller i jord () jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden (2009). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Prov (m u my) BHS-1 BHS-2 BHS-3 BHS-3 Ämne (0-0.5 m) ( m) ( m) (2.5-3 m) Jordart F (mu) T T (gr sa si) (si) Mn TS_105 C Riktvärde (mg/kg) Arsenik Barium Bly Kadmium < Kobolt Koppar Krom total Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Antimon <0.97 <0.93 <1.5 < Molybden KM MKM Av resultaten i tabell 1A ovan framgår att: Analysresultatet med avseende på metaller för området som inkluderas av proverna BHS-1 till BHS-3 visar för prov BHS-3 ( ) en kvicksilverhalt något över riktvärdet för KM. I övrigt påvisas inga förhöjda metallhalter för detta område. För fullständiga analysresultat se bilaga 3 8 (18)

9 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Analysresultat metaller-sagavallen del 2 Tabell 1B. Sammanställning av analysresultat avseende metaller i jord () jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden (2009). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Prov (m u my) BHS-4 BHS-4 BHS-6 BHS-7 Ämne (0-0.5 m) (2.5-3 m) (0.5-1 m) (2-2.5 m) Jordart F (sa T Dy) T (Si) F(T) sa si Gr TS_105 C Riktvärde (mg/kg) Arsenik Barium Bly Kadmium < Kobolt Koppar Krom total Kvicksilver < Nickel Vanadin Zink Antimon 1 <1.7 <1 < Molybden KM MKM Av resultaten i tabell 1B ovan framgår att: Analysresultaten med avseende på metaller för området som inkluderas av proverna BHS-4 till BHS-7 påvisas inga förhöjda metallhalter utifrån riktvärdet för KM. Analysresultatet med avseende på metaller för prov BHS-4 påvisar bly-, kadmium och kvicksilverhalter strax under riktvärdena för KM. För fullständiga analysresultat se bilaga 3. 9 (18)

10 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Analysresultat organiska ämnen-sagavallen del 1 Tabell 2A. Analysresultat från prov tagna av jord avseende organiska ämnen ( om inget annat anges). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Prov (m u my) BHS-1 BHS-2 BHS-3 BHS-3 Ämne (0-0.5 m) ( m) ( m) (2.5-3 m) Jordart F (mu) T T (gr sa si) (si) Mn Riktvärde (mg/kg) TS_105 C Alifater >C5-C8 < 3 < 3 < 3 < >C8-C10 < 5 < 5 < 5 < >C10-C12 < 10 < 10 < 10 < >C12-C16 < 10 < 10 < 10 < KM MKM >C16-C Aromater >C8-C10 < 1 < 1 < 1 < >C10-C16 < 1 < 1 < 1 < >C16-C35 < 1 < 1 < 1 < Av resultaten i tabell 2A ovan framgår att: Analysresultaten för BHS-2 ( m) och BHS-3 ( m), visar på alifater (>C16-C35) över riktvärdet för KM, men under riktvärdet för MKM. Övriga analysresultat visar värden under riktvärdena för KM. För fullständiga analysresultat se bilaga (18)

11 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Analysresultat organiska ämnen-sagavallen del 2 Tabell 2B. Analysresultat från prov tagna av jord avseende organiska ämnen ( om inget annat anges). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Prov (m u my) BHS-4 BHS-4 BHS-6 BHS-7 Ämne (0-0.5 m) (2.5-3 m) (0.5-1 m) (2-2.5 m) Jordart F (sa T Dy) T (Si) F(T) sa si Gr Riktvärde (mg/kg) TS_105 C Alifater >C5-C8 < 3 < 3 < 3 < >C8-C10 < 5 < 5 < 5 < >C10-C12 < 10 < 10 < 10 < >C12-C16 < 10 < 10 < 10 < KM MKM >C16-C Aromater >C8-C10 < 1 < 1 < 1 < >C10-C16 < 1 < 1 < 1 < >C16-C35 < 1 < 1 < 1 < Av resultaten i tabell 2B ovan framgår att: Analysresultaten för BHS-4 (0-0.5 m och m) och BHS-6 (0.5-1 m), visar på alifater (>C16-C35) över riktvärdet för KM, men under riktvärdet för MKM. Övriga analysresultat visar värden under riktvärdena för KM. För fullständiga analysresultat se bilaga (18)

12 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Analysresultat dioxiner-sagavallen Tabell 3. Analysresultat från prov tagna av jord avseende dioxiner (ng TEQ/kg om inget annat anges). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Dioxiner BHS-3 BHS-4 Prov (m u my) ( m) (0-0.5 m) Jordart T (gr sa si) F (sa T Dy) Riktvärde (mg/kg) TS (Torrsubstans) 105 C WHO-PCDD/F-TEQ Lower Bound WHO-PCDD/F-TEQ Upper Bound KM MKM Av resultaten i tabell 3 ovan framgår att: Samtliga analysresultat BHS-3 ( m) och BHS-4 (0-0.5 m), visar värden under riktvärdet för MKM och KM med avseende på dioxiner. För fullständiga analysresultat se bilaga (18)

13 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Naturvårdsverkets modell för riktvärden med avseende på TOC, ph och dioxin utgår från följande förutsättningar: Halten av organiskt kol (TOC) i jord varierar mellan 5.5 % och 13 % i de två analyserade proverna BHS-1 och BHS-6, (se bilaga 3). Naturvårdsverket har vid beräkning av generella riktvärden utgått från en TOC-halt på ca 2 %. Om TOC är lägre än 2 % innebär det att det finns en risk att en eventuell förorenings spridningsbenägenhet underskattas något. För Sagavallen beror den höga TOC halten på ett stort inslag av torv (se bilaga 2). Eftersom torv har en hög kolhalt kan nedbrytningsprodukter av torv i jordprover generera missvisande resultat med avseende på kolväten. ph i jord har uppmätts i intervallet i de två analyserade proverna BHS-1 och BHS-6, (se bilaga 3). Medelvärdet ligger på ca 6.4 vilket ligger inom det intervall (5 7) som Naturvårdsverkets modell utgår från. Ett högre ph bidrar till att flertalet metaller binder hårdare till marken med vissa undantag (t.ex. arsenik där utlakningen kan öka med högt ph). Två marknära ( m och m) prov (BHS-3 och BHS-4) analyserades med avseende på dioxiner (se tabell 3 och bilaga 3). För dioxiner, som är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (PCDD/F), har analys av 17 stycken av de mest prioriterade kongenerna utförts. För att kunna jämföra föroreningsgraden på olika platser med olika relativa halter av de olika kongenerna (kongenprofil) brukar en total dioxinekvivalens (TEQ) beräknas. TEQ beräknas genom att koncentrationen av alla kongener multipliceras med sitt TEF-värde. Därefter summeras alla produkter. I analysprotokollen har de rapporterade dioxinhalterna på detta sätt räknats om till toxiska ekvivalenter (WHOTEQ) och två olika summaparametrar har angivits av laboratoriet. Lower Bound är summan av detekterade värden. Upper Bound är summan av detekterade värden samt även detektionsgränsen för ej detekterade kongener, detta värde är således ett worst case -scenario där halterna har antagits ligga strax under detektionsgränsen på samtliga ej detekterade kongener. Provpunkternas lägen framgår av ritningen i bilaga 1. Fältprotokoll och analysrapporter redovisas i bilaga 2 respektive (18)

14 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Mass-spektrometer kromatogram för alifat (>C10-C36) analyser BHS-3 (2.5-3 m) Siltig morän Alifater >C16-C35 = 20 mg/kg BHS-7 (2-2.5 m) sa si Grus Alifater >C16-C35 = 19 mg/kg BHS-3 ( m) Torv (gr sa si) Alifater >C16-C35 = 260 mg/kg BHS-2 ( m) Torv Alifater >C16-C35 = 160 mg/kg Figur 4. GC-MS kromatogram för två prov utan torv jämfört med två prov innehållande torv. Notera fasförskjutningarna och spektrat för topparna för torv resp. icke torv som visar på udda alifater för torvproven, vilket tyder på att nedbrytningsprodukter från torven analyserats. 14 (18)

15 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 6 Slutsatser Genomförd jordprovtagning inom området för den planerade byggnationen av en ny förskola på fastigheten Norrmalm 1:1 i anslutning till fotbollsplanen Sagavallen i Borås har visat på följande: Totalt sett visar endast ett jordprov (BHS-3; m djup) på en kvicksilverhalt strax över riktvärdet för KM, men under MKM. I övrigt påvisas inga förhöjda metallhalter i de analyserade proverna. Analysresultatet för BHS-2, BHS-3, BHS-4 och BHS-6 (på varierande djup under markytan), visar på alifater (>C16-C35) över riktvärdet för KM, men under riktvärdet för MKM. Övriga analysresultat med avseende på alifater och aromater visar halter under riktvärdet för KM. Samtliga analysresultat med avseende på dioxiner visar halter under riktvärdet för KM. ph i jord har uppmätts i intervallet i två analyserade prov från Sagavallen. Medelvärdet ligger på ca 6.4 vilket faller inom Naturvårdsverkets modell-intervall som spänner mellan ph 5 7. Halten av organiskt kol (TOC) i de analyserade jordproverna varierar mellan 5.5 % och 13 % i anslutning till fotbollsplanen. Inget jordprov (av sammanlagt 41 st.) analyserade med PID-instrumentet i fält gav utslag för lättflyktiga kolväten. Undersökningen grundar sig på totalt 8 stycken jordprover från olika djup, där samlingsprover tagna ner till maximalt ca 3.0 m djup har analyserats. Utifrån de analyserade jordproven konstateras att samtliga prov (BHS-2, BHS-3, BHS-4 och BHS-6) som påvisar alifater (>C16-C35) över riktvärdet för KM är associerade med torv, vilket även bekräftas av en TOC halt på 13 % för prov BHS-6 (se bilaga 2 och 3). Nedbrytningsprodukter av torv kan ibland ge ett falskt värde på tyngre alifater som kan identifieras med hjälp av provens GC-MS (Gas chromatography-mass spectrometry) kromatogram. Typiskt för torv är en fraktionsfördelning för C10-C19 på < 1%, vilket kan ses i uteblivna toppar i kromatogrammens vänstra del, se figur 4. För torv dominerar fraktionsfördelningen C29-C35 (70%), vilket faller ut mellan ca minuter, se figur 4. Generellt sett kan man se att fraktionsfördelningen C19-C35 (17-25 min.) i prov med respektive utan torv ligger fasförskjutna i jämförelse med varandra. Detta tyder på att fragment så som fettsyror och vaxer (naturliga nedbrytningsprodukter) analyserats. Utifrån ovan fört resonemang bedöms de halter av tunga alifater som uppmätts i torven inom området härröra från naturliga nedbrytningsprodukter och inte från en petroleumförorening. Naturvårdsverkets generella riktvärden med avseende på alifater i fraktionen >C16-C35 begränsas av skydd av markmiljö. Då de halter som uppmätts bedöms vara naturliga anser WSP att halterna inte utgör en oacceptabel risk för markekosystemets funktion. Denna tolkning styrks även av PID resultatet som inte gav utslag för lättflyktiga kolväten vid fältanalys. 15 (18)

16 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 7 Bedömning I ett av totalt åtta prov påträffas kvicksilver i en halt strax över KM. Provet är taget ytligt i de fyllnadsmassor som överlagrar torven. Ytterligare tre prov bestående av fyllnadsmassor har analyserats. I samtliga tre prov är kvicksilverhalterna lägre än det generella riktvärdet för KM men något högre än de halter som uppmätts i prov tagna på ett större djup. Därmed tycks fyllnadsmassorna vara något påverkade av kvicksilver även om halterna utifrån nu utförd undersökning generellt bedöms vara lägre än de tillämpade riktvärdena. WSP bedömer att de något förhöjda halterna av alifater som uppmätts inte är föranledda av petroleumförorening utan en följd av störningar i analysmatrisen tillföljd av ett högt innehåll av organiskt kol i torvmaterialet. Detta betyder att halterna för alifater (>C16-C35) för proverna associerade med torv redovisade i tabell 2A och 2B egentligen är många gånger lägre i verkligheten. En samlad bedömning för prov BHS-2, BHS-3, BHS-4 och BHS-6 är att de inte överskrider riktvärdet för KM med avseende på petroleum relaterade alifater. Utifrån utförd historisk inventering och miljöteknisk provtagning bedömer WSP att inga ytterligare miljötekniska markundersökningar är nödvändiga inför den planerade etableringen. Utifrån utförd undersökning bedömer WSP inte heller att det föreligger något åtgärdsbehov (behov av sanering) inom området inför etableringen. Detta bör dock stämmas av med tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan planerad byggstart. 8 Upplysning Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. WSP rekommenderar att detta PM översänds till tillsynsmyndigheten om föroreningar påträffas eller misstänks vid framtida markarbeten tas en kontakt med miljökontoret på kommunen. 16 (18)

17 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman Göteborg den 29 november WSP Environmental Avdelningen Mark och Vatten Handläggare Johan Burman Granskning Linda Johnsson 17 (18)

18 Uppdragsnr: Daterad: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad Handläggare: Johan Burman 9 Referenser Litteratur: Naturvårdsverkets generella riktvärden NV rapport Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet; grundvatten. Rapport Bilagor Provtagningsplan Bilaga 1 Dokumentation av fältobservationer Bilaga 2 Laboratorierapporter-provtagning Bilaga 3 GS-MS diagram för alifater >C16-C35 Bilaga 4 18 (18)

19 Bilaga 1.

20 FÄLTPROTOKOLL JORD Uppdragsnummer: Miljöteknisk markundersökning, Uppdragsnamn: Norrmalm 1:1 Sagavallen Borås Provtagningsdatum: 6:e November 2013 Metod: Skruvborrning Fält: Therese Häggström Bilaga 2 Punkt nr. Nivå Jordart Anmärkningar Prov Anmärkning PID ppm Lab.analys BHS 1 0-0,5 Mu Matjord, mulljord 0-0,5 < 1 OM+pH och TOC 0,5-1,0 F Grus, sand, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 1,0-1,5 SiMn Siltmorän, ingen lukt 1,0-1,5 < 1 STOPP Berg BHS 2 0-0,2 Mu 0,2 matjord, ingen lukt 0-0,2 < 1 0,2-0,5 TVx torv med rötter, ingen lukt 0,2-0,5 < 1 OM 0,5-1,0 TVx torv med rötter, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 1,0-1,5 T Torv, ingen lukt 1,0-1,5 < 1 1,5-2,0 Mn 1,8 morän, ingen lukt 1,5-2,0 < 1 STOPP Berg BHS 3 0-0,2 Mu 0,2- matjord/sand, sen svart sand/silt, ingen lukt 0-0,2 < 1 0,2-0,5 T/GrSaSi Torv Grusigsandig silt, ingen lukt 0,2-0,5 < 1 OM+DIOXIN 0,5-1.0 Mu/GrSaSi Torv 0,4 0,8 m och Siltig morän 0,8 1,0 m, ingen lukt, 0,5 gv-yta 0,5-1.0 < 1 1,0-1,5 < 1 1,0-3,0 SiMn Siltig morän, 0,5 gv-yta, ingen lukt 1,5-2,0 < 1 2,0-2,5 < 1 2,5-3,0 < 1 OM 1 (3)

21 FÄLTPROTOKOLL JORD Uppdragsnummer: Miljöteknisk markundersökning, Uppdragsnamn: Norrmalm 1:1 Sagavallen Borås Provtagningsdatum: 6:e November 2013 Metod: Skruvborrning Fält: Therese Häggström Bilaga 2 Punkt nr. Nivå Jordart Anmärkningar Prov Anmärkning PID ppm Lab.analys BHS 4 0-0,5 F (Sa/T/Dy) 0,2 Sand, 0,8 torv + dy 0-0,5 < 1 OM+DIOXIN 0,5-1,0 TDyVx Torv, dy och trä rötter, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 1-1,5 Dy Dy, organisk, ingen lukt 1-1,5 < 1 1,5-2,0 T Torv, ingen lukt 1,5-2,0 < 1 2,0-2,5 T Torv, blött, ingen lukt 2,0-2,5 < 1 2,5-3,0 T (Si) Torv, blött, silt-inslag 2,8 meter 2,5-3,0 < 1 OM BHS 5 0-0,5 SaT Sand, Torv, ingen lukt 0-0,5 < 1 0,5-1,0 T Torv, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 1,0-1,5 T Torv, ingen lukt 1,0-1,5 < 1 1,5-2,0 T Torv, ingen lukt 1,5-2,0 < 1 STOPP Berg BHS 6 0-0,1 Mu Matjord, Mulljord, 10 cm, ingen lukt 0-0,1 < 1 0,1-0,5 F Tegelbitar, torv, fyllnad, ingen lukt 0,1-0,5 < 1 0,5-1,0 F Tegelbitar, torv, fyllnad, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 OM+pH och TOC 1,0-1,5 Dy Dy, ägg lukt (svavelväte) 1,0-1,5 < 1 1,5-2,0 Dy Dy, Blött gv-nivå 1,5-2,0 < 1 STOPP Berg 2 (3)

22 FÄLTPROTOKOLL JORD Uppdragsnummer: Miljöteknisk markundersökning, Uppdragsnamn: Norrmalm 1:1 Sagavallen Borås Provtagningsdatum: 6:e November 2013 Metod: Skruvborrning Fält: Therese Häggström Bilaga 2 Punkt nr. Nivå Jordart Anmärkningar Prov Anmärkning PID ppm Lab.analys BHS 7 0-0,5 F (SaGr) Fyllnad, sand grus, ingen lukt 0-0,5 < 1 0,5-1,0 F (SaGr) Fyllnad, Sand grus, glimmer, ingen lukt 0,5-1,0 < 1 1-1,5 F (Sa) Brunt, lite fuktigt/blött, sand glimmer 1-1,5 < 1 1,5-2,0 Sa Sand med glimmer, ingen lukt 1,5-2,0 < 1 2,0-2,5 GrSiSa Grus, silt, sand, blött, ingen lukt 2,0-2,5 < 1 OM 2,5-3,0 GrSaSi Grus, sand, silt, (grå), ingen lukt 2,5-3,0 < 1 BHS 8 0-0,5 F (si sa Gr) Fyllnad, brunt 0-0,5 < 1 0,5-1,0 F (si sa Gr) Fyllnad, Grå/svart, lukt 0,5-1,0 < 1 1-1,5 F (si sa Gr) Fyllnad, Grå/blött 1-1,5 < 1 1,5-2,0 si sa Gr Trä innan dy, ägg lukt 1,5-2,0 < 1 2,0-2,5 sa Gy Dy, gyttja med trä och en lins med sand som har inslag av glimmer 2,0-2,5 < 1 STOPP Berg O = Alifater och Aromater. M = Metaller inklusive Hg, Sb och Mo. Övrigt: Utvalda prov har analyserats med avseende på ph, TOC och Dioxiner. 3 (3)

23 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 1 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 72.5 ±7.25 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.0 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 61 ±12 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.1 ±0.62 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.8 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 5.2 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 64 ±16 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <0.97 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 0.90 ±0.18 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.10 ±0.025 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 75 ±19 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-ISO :2007 ph i mark 6.1 ±0.2 SS-EN Glödgningsförlust 9.6 ±1.4 % av TS SS-EN Glödgningsrest 90.4 ±13.6 % av TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

24 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 1 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad (*) TOC 5.5 % av TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

25 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 2 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 50.6 ±5.06 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 8.4 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 77 ±15 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.21 ±0.042 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 50 ±10 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 71 ±18 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <0.93 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 1.3 ±0.26 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.23 ±0.058 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±40 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

26 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 3 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 40.9 ±4.09 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 7.8 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 54 ±11 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.28 ±0.056 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.7 ±0.74 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 62 ±12 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 8.7 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 37 ±9.3 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1.5 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 1.0 ±0.20 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.28 ±0.070 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±65 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN TCDD <2 ±0.60 SS-EN PeCDD <2 ±0.60 SS-EN HxCDD 3.4 ±1.2 SS-EN HxCDD 5.6 ±2.0 SS-EN HxCDD 4.9 ±1.7 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

27 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 2 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 3 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN HpCDD 35 ±11 SS-EN-1948 OCDD 61 ±18 SS-EN TCDF 3.4 ±1.0 SS-EN PeCDF 2.4 ±0.72 SS-EN PeCDF 3.5 ±1.1 SS-EN HxCDF 3.3 ±0.99 SS-EN HxCDF 2.3 ±0.69 SS-EN HxCDF <2 ±0.60 SS-EN HxCDF 6.8 ±2.0 SS-EN HpCDF 29 ±8.7 SS-EN HpCDF <2 ±0.60 SS-EN-1948 OCDF 25 ±7.5 Beräknad I-PCDD/F-TEQ Lower Bound 5.6 ±2.0 Beräknad I-PCDD/F-TEQ Upper Bound 8.8 ±3.1 Beräknad WHO-PCDD/F-TEQ Lower Bound 4.8 ±1.7 Beräknad WHO-PCDD/F-TEQ Upper Bound 9.0 ±3.2 SS-EN-1948 Rec 2378 TCDD Extr spike 57 % SS-EN-1948 Rec PeCDD Extr spike 46 % SS-EN-1948 Rec HxCDD Extr spike 57 % SS-EN-1948 Rec HxCDD Extr spike 55 % SS-EN-1948 Rec HpCDD Extr spike 53 % SS-EN-1948 Rec OCDD Extr spike 44 % SS-EN-1948 Rec 2378 TCDF Extr spike 59 % SS-EN-1948 Rec PeCDF Extr spike 58 % SS-EN-1948 Rec PeCDF Extr spike 43 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 62 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 62 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 48 % Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

28 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 3 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 3 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 56 % SS-EN-1948 Rec HpCDF Extr spike 55 % SS-EN-1948 Rec HpCDF Extr spike 44 % SS-EN-1948 Rec OCDF Extr spike 33 % Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Den rapporterade halten av vissa dioxiner och furaner är något osäker på grund av lågt utbyte av internstandard. Samtliga komponenter är kompenserade för utbyten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

29 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 3 ( m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 82.3 ±8.23 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.7 ±0.54 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 3.9 ±0.78 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.17 ±0.034 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.2 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.4 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 8.9 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 28 ±7.0 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <0.89 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 1.0 ±0.20 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.005 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 20 ±5.0 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 4 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 51.1 ±5.11 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 5.2 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 82 ±16 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 40 ±8.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.49 ±0.098 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 45 ±9.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.6 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 75 ±19 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb 1.0 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 1.5 ±0.30 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.23 ±0.058 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±83 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN TCDD <2 ±0.60 SS-EN PeCDD <2 ±0.60 SS-EN HxCDD <2 ±0.70 SS-EN HxCDD <2 ±0.70 SS-EN HxCDD <2 ±0.70 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 2 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 4 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN HpCDD 14 ±4.2 SS-EN-1948 OCDD 47 ±14 SS-EN TCDF 6.7 ±2.0 SS-EN PeCDF 3.7 ±1.1 SS-EN PeCDF 4.9 ±1.5 SS-EN HxCDF 6.0 ±1.8 SS-EN HxCDF 4.3 ±1.3 SS-EN HxCDF <2 ±0.60 SS-EN HxCDF 5.2 ±1.6 SS-EN HpCDF 41 ±12 SS-EN HpCDF <2 ±0.60 SS-EN-1948 OCDF 49 ±15 Beräknad I-PCDD/F-TEQ Lower Bound 5.5 ±1.9 Beräknad I-PCDD/F-TEQ Upper Bound 9.3 ±3.3 Beräknad WHO-PCDD/F-TEQ Lower Bound 4.4 ±1.5 Beräknad WHO-PCDD/F-TEQ Upper Bound 9.2 ±3.2 SS-EN-1948 Rec 2378 TCDD Extr spike 63 % SS-EN-1948 Rec PeCDD Extr spike 65 % SS-EN-1948 Rec HxCDD Extr spike 65 % SS-EN-1948 Rec HxCDD Extr spike 68 % SS-EN-1948 Rec HpCDD Extr spike 66 % SS-EN-1948 Rec OCDD Extr spike 63 % SS-EN-1948 Rec 2378 TCDF Extr spike 62 % SS-EN-1948 Rec PeCDF Extr spike 74 % SS-EN-1948 Rec PeCDF Extr spike 59 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 65 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 69 % SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 51 % Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 3 (3) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 4 (0-0.5m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN-1948 Rec HxCDF Extr spike 57 % SS-EN-1948 Rec HpCDF Extr spike 61 % SS-EN-1948 Rec HpCDF Extr spike 56 % SS-EN-1948 Rec OCDF Extr spike 52 % Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 4 ( ) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 14.9 ±1.49 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.2 ±0.84 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 65 ±13 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 9.3 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.39 ±0.078 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.4 ±0.88 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 78 ±16 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.8 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 68 ±17 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 12 ±2.4 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.017 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±90 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 6 ( m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 53.0 ±5.30 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.7 ±0.74 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 37 ±7.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.20 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 7.7 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.9 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 38 ±9.5 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1.0 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 0.93 ±0.19 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.022 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C ±65 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-ISO :2007 ph i mark 6.7 ±0.2 SS-EN Glödgningsförlust 22.1 ±3.3 % av TS SS-EN Glödgningsrest 77.9 ±11.7 % av TS Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 6 ( m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Beräknad (*) TOC 13 % av TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3500 Ullevigatan GÖTEBORG Sida 1 (1) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Joakim Odenberger Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : BH 7 ( m) Provtagningsdjup : - Provtagare : Joakim Odenberger Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2200 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 81.8 ±8.18 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.3 ±0.66 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 54 ±11 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 8.7 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 60 ±15 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <0.98 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 0.60 ±0.15 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 19 ±4.8 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö RAPPORT Fyrmästaren AB Ängelsberg 1:19 Uppdragsnummer 1186310000 Utredning och bedömning avseende buller, säkerhetsrisker, magnetfält samt markföroreningar i anslutning till den f.d. ventilfabriken i Ängelsberg.

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND. Löfuddens ångsåg. Stockholm 2011-12-22

Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND. Löfuddens ångsåg. Stockholm 2011-12-22 Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND Löfuddens ångsåg Stockholm 2011-12-22 Löfuddens ångsåg Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Granskad av Ylva Persson Innehåll 1 Uppdrag och bakgrund 3 2 Utförd undersökning

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad Datum Beteckning 2008-02-08 2-0711-0759 Ert datum Er beteckning Malmö Stad Miljöförvaltningen Torbjörn Håkansson 205 80 Malmö Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad SGI 2 (18)

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl.

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl. Grap 14298 Kyrkviken, Lidingö Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Författare Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl Reviderad version Geosigma AB 2015-03-13 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer