VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen"

Transkript

1 VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM Reviderad Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg

2 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen KUND Karlskrona kommun KONSULT Box Karlskrona Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Karlskrona kommun: Ola Robertsson, , WSP: Per Sander, , 2 (12)

3 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: INNEHÅLL 1. UPPDRAG OCH SYFTE 5 2. OMRÅDESBESKRIVNING 5 3. HISTORIK 5 4. GENOMFÖRD UNDERSÖKNING 6 5. RESULTAT Geologi och markförhållanden Jämförvärden Påträffade föroreningar 7 6. FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING Övergripande åtgärdsmål Problembeskrivning Föroreningskällor Haltvariationer Representativa halter Spridnings- och exponeringsvägar Skyddsobjekt Konceptuell modell Platsspecifika riktvärden Exponeringsanalys Representativa halter Effektanalys OSÄKERHETER SLUTSATS ÖVRIGT 11 REFERENSER 12 3 (12)

4 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: BILAGOR Ritning 1 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Genomförd provtagning Sammanställning av analysresultat Uttagsrapport från Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden Analysrapporter i original 4 (12)

5 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: 1. UPPDRAG OCH SYFTE På del av fastigheterna Västra Nättraby 6:96 och 6:16 i Nättraby, Karlskrona kommun, planeras ett nytt bostadsområde. WSP har fått i uppdrag att under pågående planarbete genomföra en geoteknisk undersökning samt en översiktlig miljöteknisk markundersökning av området inkl förenklad riskbedömning. Den geotekniska undersökningen har redovisats i separat rapport (WSP, 2014). Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att undersöka förekomsten och utbredningen av eventuella föroreningar i form av oljeprodukter (BTEX, aromater, alifater, PAH) och metaller i jord på fastigheten samt att bedöma riskerna för dessa föroreningar. 2. OMRÅDESBESKRIVNING Det aktuella området ligger i Nättraby väster om Karlskrona, se Figur 1. Figur 1. Aktuellt område är markerat med röd cirkel. 3. HISTORIK Villa Fehr hette ursprungligen Villa Palén efter fabrikören Per Palén som uppförde byggnaden När Knut Fehr köpte villan 1936 ändrades namnet till Villa Fehr. Nättraby kommun köpte huset 1959 och byggde om det till kommunalkontor men det delades då med Sparbanken och det lokala poliskontoret. På senare tid har villan bl.a. fungerat som vandrarhem. Ingen förorenande verksamhet har förekommit på platsen. 5 (12)

6 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: 4. GENOMFÖRD UNDERSÖKNING Provtagning har skett med borrbandvagn i 12 provpunkter, se figur 2 samt ritning 1. Jordprovtagning utfördes i samband med geoteknisk undersökning under v 48, 2014, av Johan Wihl och Stefan Löfgren, WSP. Figur 2. Provpunkternas placering Uttag av jordprov har gjorts som samlingsprov för varje halvmeter, alternativt baserat på jordlagerföljd och fältobservationer. För jordlagerföljder se geoteknisk ritning i geoteknisk rapport (WSP, 2014). Totalt har 10 jordprover valts ut för analys av tungmetaller, BTEX, alifater, aromater samt PAH. 8 jordprover från fyllnadsmassor och 2 jordprover från underliggande naturligt material har analyserats. Samtliga laboratorieanalyser har utförts av Alcontrol Laboratories som är ett ackrediterat laboratorium. 5. RESULTAT 5.1. Geologi och markförhållanden en på fastigheten består av fyllnadsmassor av varierande djup överlagrande silt, lera eller morän. På större delen av området är fyllnadslagret ca 0,5 m djupt. I östra delen av området (punkterna 14W09-14W12) är fyllnadslagret djupare, 1-2 m. Fyllnadsmassorna består framför allt av siltig sand, ställvis mullhaltig. 6 (12)

7 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: 5.2. Jämförvärden Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs i ett första skede med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Halterna jämförs också med nivåer för mindre än ringa risk för återanvändning av avfall för anläggningsändamål, MRR (NV Handbok 2010:1). I den förenklade riskbedömningen har platsspecifika riktvärden tagits fram för jämförelse Påträffade föroreningar I provpunkt 14W09 påträffas bly, kadmium och zink i halter över KM. I provpunkt 14W10 påträffas barium i halt över KM. Metaller påträffas i halter över MRR i punkterna 14W05, 14W07, 14W09 samt 14W FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 6.1. Övergripande åtgärdsmål Övergripande åtgärdsmål för området vid en förändrad markanvändning till bostäder är att: förorening i jord skall inte utgöra en hälsorisk för boende och besökande markekossystemet skall kunna upprätthålla de funktioner som krävs för planerad markanvändning vilket omfattar grönytor inom bostadsområde. spridning av föroreningar från aktuellt område ska inte påverka närliggande recipient (Nättrabyån) negativt Problembeskrivning Det aktuella området har konstaterats innehålla föroreningar i jord i två av provpunkterna. Riskbedömningens syfte är att uppskatta om dessa halter innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, och i så fall hur stor denna risk är. Riskbedömningen utgår från den planerade markanvändningen, bostäder, inom ett sammanhängande område Föroreningskällor Eftersom ingen förorenande verksamhet har bedrivits på platsen är det sannolikt att de föroreningar som har påträffats har följt med fyllnadsmassorna. Det är oklart när fyllnadsmassorna lades på platsen. Den största delen av området fylldes troligen upp i samband med uppförandet av byggnaderna i början av 1900-talet. Det finns inga uppgifter på varifrån fyllnadsmassorna hämtades Haltvariationer I alla undersökningar av förorenade områden varierar halterna mer eller mindre. Om variationen är för stor kan det tyda på att provtagningen har skett i olika egenskapsområden och därmed innebära en större osäkerhet avseende vilka representativa 7 (12)

8 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: halter som finns på området. Tabell 1 visar beskrivande statistik över bl.a. spridningsmått för halter i fyllnadsmassor för de ämnen som uppmätts i halter över KM. Tabell 1. Beskrivande statistik över halter för de ämnen som påträffats över riktvärden för känslig mark, KM. Antal Antal > det.gr Min Max Medel Median Varians Std.av CV Barium, Ba ,50 Bly, Pb , ,73 Kadmium, Cd 8 8 0,075 0,53 0,21 0,1 0,02 0,15 0,73 Zink, Zn , ,07 Vad som räknas som stor variation beror bl.a. på ämne och provtagningsskala. Variationskoefficienterna ovan tyder på att variationen för barium, bly och kadmium är liten eller måttlig och att halterna troligen kan betraktas som normalfördelade. Variationen för påträffade zinkhalter är något större och halterna är troligen lognormalfördelade Representativa halter Representativa föroreningshalter är de halter av varje ämne som bäst representerar föroreningssituationen på området utan att underskatta risken. De representativa halterna ska avspegla vilka föroreningshalter som människor kan exponeras för genom olika exponeringsvägar samt hur miljön i området kan påverkas. I det här fallet har analyser gjorts dels på fyllnadsmassor och dels på naturlig jord. antalet analyser i naturlig jord (2 st.) är för litet för att några statistiska beräkningar ska kunna göras. Representativa halter har därför endast tagits fram för fyllnadsmassor. I det här fallet föreslås att representativa halter utgörs av övre konfidensintervallet för medelvärde vid 95-percentilen UCLM95. Detta mått betyder att det verkliga medelvärdet med 95 procents sannolikhet ligger under den representativa halten, vilket innebär att riskbedömningen tar höjd för en viss osäkerhet Spridnings- och exponeringsvägar Området ska användas för bostadsändamål vilket innebär att människor som bor eller besöker platsen kan exponeras för förorenad jord som man kommer i kontakt med via direkt intag, hudkontakt och inandning av damm. Vissa lättflyktiga föroreningar kan dessutom förångas och tränga in i byggnader. Växter som odlas kan ta upp föroreningar och människor som äter dessa växter kan sedan exponeras. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp vilket innebär att det inte förekommer något dricksvattenintag från platsen. Föroreningar kan påverka det lokala markekosystemet negativt samt spridas med grundvattnet till närliggande recipient. Grundvatten observerades i en provpunkt, 14W01, ca 1,4 m under markytan. Grundvattennivån bör till stor del följa vattennivån i Nättrabyån Skyddsobjekt Boende och besökande är huvudsakliga skyddsobjekt. Boende kan ske under en livstid och heltidsvistelse. 8 (12)

9 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: ekossystemet skall kunna ge stöd för planerad markanvändning som omfattar grönytor och mindre planteringar. Grundvatten kan vara skyddsvärt även om det inte finns några planer på att använda det som dricksvatten, inte minst som spridningsmedium till recipienten Konceptuell modell Föroreningssituation, spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt illustreras i en konceptuell modell för området, se tabell 2. Modellen följer Naturvårdsverkets konceptuella förorenings- och spridningsmodell. Tabell 2. Konceptuell modell över föroreningskällor, spridningsvägar och skyddsobjekt för det aktuella området Föroreningskällmekanismer Spridnings- Exponeringsvägar Skyddsobjekt Människor Miljö Naturresurser Föroreningar i fyllnadmassor Utlakning till grundvatten Spridning via luft (damm) Spridning via ångor/gaser Intag av jord Inandning av damm Hudkontakt med jord eller damm Barn och vuxna som bor eller vistas inom området ekosystem Grundvatten Ytvatten Upptag i växter Inandning av ånga Intag av växter Spridning av föroreningar kan ske genom grundvattnet. De kan även spridas med vinden på dammpartiklar och genom förångning (flyktiga ämnen). Föroreningar kan även tas upp i växter och i vissa fall spridas som fri fas. I det här fallet bedöms dock inga föroreningar finnas i fri fas Platsspecifika riktvärden Området ska användas för bostäder vilket innebär att platsspecifika riktvärden utgår från samma ingångsvärden som används för generella riktvärden för känslig mark, KM. Det kommer emellertid inte att förekomma något grundvattenuttag för dricksvatten på området. Utöver detta så har Nättrabyån ett betydligt större vattenflöde än vad som antas i generella riktvärden. Samtliga platsspecifika riktvärden redovisas i uttagsrapport i bilaga Exponeringsanalys Föroreningar har påträffats i låga halter i fyllnadsmassor. Inga föroreningar över generella riktvärden, eller nivåer för mindre än ringa risk (MRR) har påträffats i naturlig jord. Det finns inga närmare uppgifter om varifrån fyllnadsmassorna kommer eller när de lades på platsen. Innehållet i fyllningen är i huvudsak lera, silt, sand, grus, sten och mulljord. Lokalt har även tegel påträffats. 9 (12)

10 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: Representativa halter Representativa föroreningshalter är de halter av varje ämne som bäst representerar föroreningssituationen på området utan att underskatta risken. De representativa halterna ska avspegla vilka föroreningshalter som människor kan exponeras för genom olika exponeringsvägar samt hur miljön i området kan påverkas. I föreliggande riskbedömning har den övre konfidensgränsen för medel vid 95- percentilen, UCLM95, bedömts som mest lämplig som representativ halt. UCLM95 har beräknats för fyllnadsmassor för de ämnen vars maxhalter överskrider generella riktvärden för KM. De representativa halterna har beräknats med bootstrapping med iterationer. Ingen uppdelning i olika ytor eller olika djup har gjorts och ingen specifik fördelning har antagits. UCLM95 redovisas i tabell 3 för de ämnen vars maxhalter överskrider KM. Tabell 3. Medelhalter, UCLM95 samt maxhalter som uppmätts i fyllnadsmassorna jämfört med generella riktvärden Antal > det.gr. Medel UCLM 95 Max KM MKM FA Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd 8 0,21 0,3 0,53 0, Zink, Zn Av tabellen framgår att inga representativa halter överskrider generella riktvärden Effektanalys De representativa halterna bör jämföras med platsspecifika riktvärden för en säkrare bedömning av riskerna. Tabell 4 visar representativa halter tillsammans med platsspecifika riktvärden uppdelade för risker för hälsa, markmiljö samt grund- och ytvatten. Tabell 4. representativa halter i fyllnadsmassorna samt platsspecifika riktvärden. Ämne UCLM95 Hälsa miljö Grundvatten/ytvatten Avrundat riktvärde Barium Bly Kadmium 0,3 0,67 4 7,2 0,7 Zink Av tabellen framgår att de platsspecifika riktvärdena är högre än de representativa halterna. Minst skillnad mellan representativa halter och platsspecifika riktvärden är det för barium. Detta riktvärde styrs av skydd av markmiljön. De riktvärden som styrs av risker för människors hälsa (bly och kadmuim) är ca dubbelt så höga som motsvarande representativa halter. 7. OSÄKERHETER Som alltid, när en modell används för att beskriva verkligheten, så finns det stora osäkerheter inbyggda. Dessa osäkerheter kompenseras för i modellen genom att 10 (12)

11 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: säkerhetsmarginaler används för alla parametrar och ingångsvärden som används i modellen. T.ex. används ett högt värde på hur mycket jord människor intar genom munnen och hur stor del av huden som exponeras för förorenad jord. Tillsammans ger alla säkerhetsmarginaler en mycket hög säkerhetsmarginal för alla riktvärden. Antalet analyser är relativt få för en säker bedömning av föroreningshalterna. Å andra sidan finns det inga uppgifter om att någon speciellt förorenande verksamhet har förekommit eller att fyllnadsmassorna kommer från något förorenat område. 8. SLUTSATS Riskbedömningen visar att det inte finns något åtgärdsbehov som kan motiveras av risker för människors hälsa eller miljön. Det finns enstaka halter som är högre är riktvärdena men överlag är halterna låga. Om exploatören ändå vill ta bort föroreningar bör åtgärder koncentreras till områdets östra del där fyllningen är djupare och innehåller en del tegelrester. Om massor ska grävas bort av anläggningstekniska skäl kan de antingen återanvändas inom området eller köras till en deponi. Massorna kan även återanvändas för anläggningsändamål på annan plats men då krävs först en anmälan till tillsynsmyndigheten. Metallföroreningar i halter över tillämpade riktvärden, KM, påträffas i fyllnadsmaterialet i provpunkterna 14W09 och 14W10. Fyllnadsmassorna i det här området (östra delen av planområdet) särskiljer sig i den geotekniska undersökningen genom att vara djupare än i övriga området samt innehålla tegelrester. 9. ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna PM delges tillsynsmyndigheten. Karlskrona, Per Sander 11 (12)

12 all: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Sander Villa Fehr, Nättraby Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen Status: REFERENSER Avfall Sverige, 2007, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:1 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976 Naturvårdsverket, 2010, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 WSP. 2014, Karlskrona kommun, Villa Fehr, Nättraby, Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96, teknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geoteknik. 12 (12)

13 W Förklaring Störd provtagning, skruvborr. Laboratorienanalys av prov genomfört 10 Störd provtagning, skruvborr. Laboratorienanalys av prov ej genomfört 14W03 14W08 3 Koordinatsystem: RT90 2,5 gon V Kartunderlag erhållet från beställaren 14W04 14W09 14W05 Dammanl. 6: W11 Nättrabyån BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN 14W W W10 4 6: W12 VILLA FEHR, NÄTTRABY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Växjö Tel: W :71 6:72 UPPDRAG NR DATUM RITAD/KONSTR AV DW ANSVARIG HANDLÄGGARE DW RITNING 1. GENOMFÖRD PROVTAGNING Åvägen , Meter 6:74 1: :73 SKALA NUMMER BET (A3)

14 Bilaga 1. Sammanställning av analysresultat Uppdragsnr Provpunkt 14W02 14W03 14W04 14W05 14W06 14W07 14W08 14W09 14W10 14W11 Provtagningsdjup m 0,0-0,35 0,45-1,0 0,0-0,5 0,0-0,5 1,0-2,0 0,0-0,4 0,0-0,45 0,05-1,85 0,0-0,75 1,0-2,0 Typ av material fyllning naturligt fyllning fyllning naturligt fyllning fyllning fyllning fyllning fyllning Torrsubstans % 84,7 74,7 73, ,4 92,3 83,5 75,2 89,3 Mindre än ringa risk KM MKM FA Metaller Arsenik, As 2,6 5,3 3 3 <2.2 3,4 <2.3 < , Barium, Ba Bly, Pb , Kadmium, Cd 0,19 <0.2 <0.15 0,23 <0.18 <0.18 <0.19 0,53 0,38 <0.19 0,2 0, Kobolt, Co 4,3 8,2 4,3 5,5 4,4 4,9 3,2 3 8, Koppar, Cu Krom, Cr ,4 11 5,7 6, Nickel, Ni 6, ,2 3,7 6,8 3,4 4,1 17 7, Vanadin, V Zink, Zn Kvicksilver, Hg 0,065 0,019 0,023 0,16 <0.01 0,097 0,052 0,12 0,1 0,012 0,1 0,25 2, BTEX Bensen <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 < ,012 0,04 - Toluen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Etylbensen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Xylener <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < TEX, Summa <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 < Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 4,8 <3 < Alifater >C8-C10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < PAH (Polyaromatiska föreningar) PAH-L,summa <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0, PAH-M,summa <0.05 <0.05 <0.05 0,84 <0.05 0,11 0,065 0,25 0,4 < PAH-H,summa <0.08 <0.08 <0.08 0,88 <0.08 0,11 <0.08 0,39 0,55 <0.08 0, PAH,summa cancerogen <0.2 <0.2 <0.2 0,78 <0.2 <0.2 <0.2 0,34 0,47 < PAH,summa övriga <0.3 <0.3 <0.3 0,94 <0.3 <0.3 <0.3 0,31 0,47 < Sida 1 av 1

15 Uppdragsnummer: Bilaga , kl. 20:17 Uttagsrapport Eget scenario: Villa Fehr Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för Villa Fehr i Nättraby Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt Barium 200 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 60 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Kadmium 0,70 mg/kg Intag växter + exp. andra källor Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 0,30 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 40 mg/kg Skydd av grundvatten Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C5-C6 8,0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C6-C8 30 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Alifat >C10-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C12-C mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av grundvatten PAH L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 3,0 mg/kg Inandning av ånga PAH H 1,2 mg/kg Intag av växter Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Villa Fehr KM PRV Villa Fehr sida 1 Blad Uttagsrapport

16 Uppdragsnummer: Bilaga , kl. 20:17 Uttagsrapport Eget scenario: Villa Fehr Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för Villa Fehr i Nättraby Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Grundvatten kommer inte att användas som dricksvatten (obl) Flöde i rinnande vattendrag 3,8 0,03171 m3/s Medelvattenföring vid Gredeby enligt SMHI (obl) Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. PRV Villa Fehr sida 2 Blad Uttagsrapport

17 Mall: Memo.dot ver 1.0 Bilaga 2. Analysrapporter i original Uppdragsnr:

18 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W02: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.7 ±8.47 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 12 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

19 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W02: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.6 ±0.52 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 87 ±17 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.3 ±0.86 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.3 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 52 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.016 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

20 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W03: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 74.7 ±7.47 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 13 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

21 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W03: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 5.3 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 120 ±24 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.20 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 8.2 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 31 ±6.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 38 ±7.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 56 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.005 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

22 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W04: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 73.7 ±7.37 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 11 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

23 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W04: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.0 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 100 ±20 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.15 ±0.030 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.3 ±0.86 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.0 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 56 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.006 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

24 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W05: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.0 ±8.30 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 20 ±5.0 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren 0.13 ±0.026 GC/MS Fluoranten 0.37 ±0.074 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.34 ±0.068 Beräknad PAH-M,summa 0.84 GC/MS Benso(a)antracen 0.13 ±0.026 GC/MS Benso(a)pyren 0.14 ±0.028 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.18 ±0.036 GC/MS Benso(k)fluoranten ±0.014 (forts.)

25 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W05: m GC/MS Benso(ghi)perylen 0.10 ±0.020 GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.17 ±0.034 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.018 Beräknad PAH-H,summa 0.88 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.78 Beräknad PAH,summa övriga 0.94 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.0 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 120 ±24 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.23 ±0.046 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.5 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 9.2 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 91 ±23 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.16 ±0.040 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

26 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W06: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.0 ±9.20 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

27 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W06: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 30 ±6.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 3.6 ±0.72 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.4 ±0.88 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.4 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.7 ±0.74 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 18 ±4.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

28 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W07: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 80.4 ±8.04 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 16 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten ±0.011 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ±0.011 Beräknad PAH-M,summa 0.11 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.013 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

29 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W07: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa 0.11 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 130 ±26 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 28 ±5.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.9 ±0.98 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.8 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 58 ±15 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.024 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

30 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W08: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.3 ±9.23 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 17 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ± Beräknad PAH-M,summa GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

31 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W08: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 46 ±9.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.2 ±0.64 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 53 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.013 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

32 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W09: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.5 ±8.35 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 4.8 ±0.96 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 21 ±5.3 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ± GC/MS Fluoranten 0.11 ±0.022 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.10 ±0.020 Beräknad PAH-M,summa 0.25 GC/MS Benso(a)antracen ±0.011 GC/MS Benso(a)pyren ±0.013 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.10 ±0.020 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

33 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W09: m GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.012 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.013 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.010 Beräknad PAH-H,summa 0.39 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.34 Beräknad PAH,summa övriga 0.31 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 88 ±18 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 70 ±14 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.53 ±0.11 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.0 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 6.8 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 440 ±110 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.12 ±0.030 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

34 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W10: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 75.2 ±7.52 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 16 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ±0.013 GC/MS Fluoranten 0.17 ±0.034 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.16 ±0.032 Beräknad PAH-M,summa 0.40 GC/MS Benso(a)antracen ±0.014 GC/MS Benso(a)pyren ±0.017 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.12 ±0.024 GC/MS Benso(k)fluoranten ± (forts.)

35 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W10: m GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.015 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.018 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.013 Beräknad PAH-H,summa 0.55 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.47 Beräknad PAH,summa övriga 0.47 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 5.0 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 260 ±52 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.38 ±0.076 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 8.4 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 28 ±5.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 23 ±4.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 130 ±33 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.10 ±0.025 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

36 Rapport Nr Sida 1 (2) : 14W11: m SS-ISO :1995 Torrsubstans 89.3 ±8.93 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 13 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

37 Rapport Nr Sida 2 (2) : 14W11: m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.5 ±0.70 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.0 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.9 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 52 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport 2015-10-23 Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander \\ser01kar2se\projects\3155\10217494 - Kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN Upprättad av: Per Sander Granskad av:

RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN Upprättad av: Per Sander Granskad av: RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUT- REDNING FÖR KV. KILEN I RONNEBY KOMMUN 2015-12-07 Upprättad av: Per Sander Granskad av: M:\3155\10224028 - Kilen, Ronneby\9_Leverans\ KUND Ronneby kommun KONSULT WSP Environmental

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling Skydd av Markmiljö Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober 2014 Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Innehåll Problemställning Befintlig vägledning Vanliga frågor

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB 2016-01-08 Upprättad av Granskad av: Ylva Persson Godkänd av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10220093 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr:

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun 2015-02-17 Uppdragsnr: 10209261 Uppdragsnr: 10209261 Daterad: 2015-02-17 Handläggare: Ulf Hempel Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Formbetong Anläggning AB Miljöteknisk markundersökning Nyköping 2016-07-15 Datum 2016-07-15 Uppdragsnummer 13200170 Utgåva/Status Claes Becker Sara Söderlund Åsa Fritioff Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96 2014-12-09 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Martin Holmberg Uppdragsnummer: 10205430 KARLSKRONA KOMMUN VILLA FEHR, NÄTTRABY Nyexploatering av tomterna

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås 2016-09-20 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås KUND Mönsterås kommun KONSULT Sverige Box 503

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Kanaludden- Sammanfattning miljötekniska undersökningar

Kanaludden- Sammanfattning miljötekniska undersökningar HÄRNÖSANDS KOMMUN Kanaludden- Sammanfattning miljötekniska undersökningar Linköping och Nyköping Kanaludden- Sammanfattning miljötekniska undersökningar Datum 2016-08-23 Uppdragsnummer 1320022777 Utgåva/Status

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer