DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Lessebo Kommun KONSULT WSP Sverige AB Box Kalmar Besök: Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Nathalie Enström, WSP Tel: e-post: 2 (9)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: INNEHÅLL BAKGRUND OCH SYFTE 4 OMRÅDESBESKRIVNING 4 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 5 Jord 5 Grundvatten 6 RESULTAT 6 förhållanden 6 Föroreningar 7 Jämförvärden jord 7 Jämförvärden grundvatten 7 Föroreningar i jord 7 Föroreningar i grundvatten 7 SLUTSATSER 8 8 Grundvatten 8 ÖVRIGT 8 REFERENSER 8 BILAGOR Sammanställning laboratorieresultat- Jord Bilaga 1 Sammanställning laboratorieresultat- Grundvatten Bilaga 2 Provtabell med PID-resultat Bilaga 3 Laboratorierapporter Bilaga 4 Ritning M2 3 (9)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: BAKGRUND OCH SYFTE I processen att fastställa en ny detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. i Lessebo kommun har Länsstyrelsen i ett samrådsyttrande ansett att en miljöteknisk markundersökning ska genomföras. Det föreligger misstanke om föroreningar inom området då fastigheten i söder gränsar till Skrufs glasbruk. Tidigare provtagningar vid glasbruket visar på höga halter av bly och arsenik. Inom området finns en träindustri som branschklassats (BKL) till ytbehandling av trä, BKL 4, denna har således inte inventerats eller riskklassats enligt MIFO. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ökning av industrimark genom att nu gällande natur- och bostadsändamål tas bort. WSP har fått i uppdrag av Lessebo kommun att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning för det aktuella detaljplaneområdet. Syftet är att öka kunskapen om eventuella föroreningar inom området. OMRÅDESBESKRIVNING Industriområdet ligger på en isälvsavlagring, Salebodaåsen, som utgör grundvattenförekomst för grundvattentäkten i Skruv (figur 1). Figur 1. Grundvattenförekomst i Salebodaåsen. Området aktuellt för detaljplanen är inringat med rött. Källa: VISS. 4 (9)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: Figur 2. Vattenskyddsområdet för Skruvs grundvattentäkt i blått och området som är aktuellt för detaljplan i rött. Källa: VISS. Norr om planområdet ligger Skruvs vattenverk och planområdets norra delar berör vattenskyddsområde för grundvattentäkten (figur 2). Enligt yttrande från länsstyrelsen ligger närmsta grusfilterbrunn till vattentäkten mindre än 200 meter norr om plangränsen. Kända fyllnadsmassor inom området består av massor från detaljplaneområdet, dvs. åsmaterial. I norra delen ska det tidigare ha bedrivits barktipp, spår från denna syns i skogen i form av kullar med bark och instabila träd. Tidigare markundersökningar utförda i Glasbruksprojektet, och därmed i direkt anslutning till Skrufs glasbruk, visar på mycket höga halter av arsenik (>MKM), bly (>FA) och barium (>MKM). Även halter av kadmium över KM har påträffats i jord. proverna är uttagna från 0,0-0,5 meter under markytan. Grundvattnet innehöll mycket hög halt av arsenik och bly samt måttlig halt av nickel och zink. GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Jord Undersökning och provtagning av mark har utförts med skruvprovtagning i 10 punkter. Provtagningspunkternas placering har valts utifrån att få en geografisk spridning över området. Punkterna har justerats och 15W01 och 15W11 har utgått på grund 5 (9)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: av ledningar samt svårigheter att komma fram i terrängen. Jordprov har uttagits som samlingsprov för varje halvmeter alternativt beroende på jordlagerföljd. Fältobservationer så som jordlagerföljd, färg och lukt har antecknats i fält. PID-mätningar (fotojoniseringsdetektor) utfördes med avseende på lättflyktiga kolväten. Vid analyserna gjordes head-space-mätningar, dvs. mätningar i luften ovan jord i slutna diffusionstäta påsar. En mätning á 60 sek på varje prov. Resultatet av dessa mätningar redovisas i provtabell (bilaga 2). Totalt skickades 12 jordprover på laboratorieanalys. 12 metallanalyser, 12 PAHanalyser, 6 BTEX samt 6 fraktionerade alifater och aromater. Urvalet baseras på fältobservationer, PID-mätningar och den historiska inventeringen. Samtliga analyser har utförts av AlControl Laboratories AB som är ett ackrediterat laboratorium. Grundvatten I samband med skruvprovtagningen av jord installerades 2 grundvattenrör. På grund av svårigheter med installation uteblev grundvattenrör i punkt 15W10 och grundvattenröret i 15W06 flyttades till 15W07. Grundvattnet i 15W02 mäter 20 m u my och i 15W07 till 83 m u my. Provtagning av grundvatten utfördes efter omsättning. Prov uttogs med peristaltisk pump och ett prov från vardera rör skickades på laboratorieanalys. Vid provtagningsomgång 1 filtrerades inte vattnet för metall-analys i fält utan laboratoriet utförde dekanterings och därefter genomgick proven spädning 10 gånger. Vid provtagningsomgång 2 filtrerades proverna för metall-analys i fält. Samtliga analyser har utförts av AlControl Laboratories AB som är ett ackrediterat laboratorium. RESULTAT I Ritning M2 redovisas provpunkternas placering. I Bilaga 1 och 2 redovisas en sammanställning av laboratorieanalyserna med tillämpade riktvärden. I Bilaga 3 redovisar provtabell inklusive resultat från PID-mätning. I Bilaga 4 redovisas originalprotokoll från laboratoriet. förhållanden Fyllningen inom området består av stenig grusig sand och den naturliga jorden är sandigt grus/grusig sand eller siltig sandig morän. Det kan därför antas att större delen av fyllnadsmaterialet härrör från området. Punkt 15W02 och 15W04 innehöll endast naturliga jordlagerföljder varvid de övriga punkterna har överlagrande fyllnadsmaterial. I punkt 15W08 och 15W05 underlagrades fyllningen av torv, detta har sitt ursprung i en igenfylld vårmark/kärr. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar mellan 1-2 meter, med större andel omkring 1 m. 6 (9)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: Föroreningar Jämförvärden jord Resultat från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig användning (KM): kvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. en skall t.ex. kunna användas till bostäder, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig användning (MKM): kvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. en kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Utifrån planerad markanvändning bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) vara tillämpbara. en för jord jämförts även med Naturvårdsverkets rekommenderade nivåer för mindre än ringa risk (MRR), avseende återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Handbok 2010:1), samt med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige Rapport 2007:01). Jämförvärden grundvatten Resultat från laboratorieanalyser av grundvatten har jämförts med Sveriges geologiska undersöknings Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01), Holländska listan (VROM 2000) och Livsmedelsverket dricksvattenskriterier, Otjänligt (SLV FS 2001:30). Föroreningar i jord Samtliga analyser utförda på jordprover visar på halter under känslig markanvändning (KM). Endast två prover visar på halter över mindre än ringa risk (MRR), bly i punkt 15W08 och 15W12. Sammanställning av laboratorieanalyserna för jord återfinns i bilaga 1. Föroreningar i grundvatten en från första provomgången visade på mycket höga halter av metaller i grundvattnet. Andra provomgången visade på måttlig halt av nickel vid 15W07. För 15W02 visade laboratorieanalysen alifater över detektionsgränsen, måttlig halt för arsenik, nickel och zink. Hög halt av bly samt över Target value för koppar och krom. 7 (9)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: I prov 15W02 är blyhalten högre än vad som utgör gränsen för tjänligt dricksvatten. Sammanställning av laboratorieanalyserna för grundvatten återfinns i bilaga 2. SLUTSATSER Enligt denna översiktliga miljötekniska markundersökning förekommer inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. Dock bör det beaktas att mycket höga halter av metaller har påträffats inom och i nära anslutning till det tänkta planområdet i samband med Glasbruksprojektets (2006) provtagningar. Ytterligare provtagning föreslås för att avgränsa glasbrukets föroreningar. Grundvatten Grundvattnet var mycket grumligt vid båda provtagningstillfällena. Ett filtrerat vattenprov visar endast på halterna som är lösta i vattnet medan ett dekanterat vattenprov visar till viss del halterna av de partikelbundna metallerna likväl som de lösta. Dock bör ett dekanterat vattenprov visa på halter närmare resultatet av ett filtrerat vattenprov än ett vattenprov där totalhalten mätts. Ett filtrerat vattenprov riskerar alltid att kontamineras vid handhavandet och vid filtreringen av vattenproverna var det 15W02 som var det grumligaste provet och det prov som därmed löpte störst risk att kontamineras av yttre faktorer. Vid provtagningen visade provet som ligger uppströms det undersökta området (15W02) på högst halter. De högre halterna i provet kan till viss del bero på yttre faktorer varvid en ytterligare provtagning rekommenderas. ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på tidigare utredningar, erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna PM delges tillsynsmyndigheten. Efterbehandlingsåtgärder är anmälningspliktiga enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 28. REFERENSER Avfall Sverige, 2007, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:1 Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. 8 (9)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare Detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. ÖMMU Status: Glasbruksprojektet, Miljötekniska undersökningar Etapp 1, 19, Skrufs glasbruk och deponi. FB Engineering AB (Flygfältsbyrån), Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976 Samrådsyttrande angående förslag till detaljplan för Skruv 2:85 m.fl. i Skruv, Lessebo kommun. Länstyrelsen i Kronobergs län SGF 2013, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, SGF Rapport 2:2013 Kalmar WSP Sverige AB Nathalie Enström Hanna Hällstrand 9 (9)

10 Bilaga 1 Sammanställning laboratorieresultat- Jord

11 Uppdragsnummer: Bilaga 1 Tabell. Sammanställning av laboratorieanalyser från markprover tagna vid detaljplanområdet Skruv 2:85 m.fl.. 15W02 15W03 15W04 15W05 15W06 15W07 15W08 15W09 15W10 15W10 15W12 15W12 Mindre än ringa risk* KM** MKM** FA*** m Metaller i fast material Arsenik, As <2.5 <2.5 <2.5 3,9 <2.5 <2.5 4,1 <2.5 <2.5 <2.5 2,7 < Barium, Ba , Bly, Pb 6,1 4, ,5 3, ,1 8,7 34 3, Kadmium, Cd <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 0, Kobolt, Co 0,94 1,7 1,7 13 2,5 0,95 2,4 2,2 2,5 2,5 1 0, Koppar, Cu 6 4,6 3,4 12 6, ,4 10 9,8 < Krom, Cr 4,6 4,6 4,3 5,4 7,7 1,2 5,9 6 7,8 10 5,4 1, Nickel, Ni 2,2 1,7 1,9 5,3 3,2 <1 4 2,8 2,9 3,9 1,7 < Vanadin, V 3,2 6 9,5 19 5,7 3,1 17 7,9 5,8 5,5 3,5 2, Zink, Zn 7, Kvicksilver, Hg <0.01 <0.01 0,021 0,012 <0.01 <0.01 0,021 <0.01 <0.01 <0.01 0,033 <0.01 0,1 0,25 2, BTEX Bensen <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 < ,012 0,04 - Toluen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Etylbensen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Xylener <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 < Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <2 <2 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C < < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 <1 <1 < Polyaromatiska föreningar PAH-L,summa <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0, PAH-M,summa <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,099 <0.05 <0.05 <0.05 0,36 < PAH-H,summa <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0,12 <0.08 <0.08 <0.08 0,46 <0.08 0, *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

12 Bilaga 2 Sammanställning laboratorieresultat- Grundvatten

13 Uppdragsnummer: Bilaga 2 Metaller i vatten bestämda med ICP/MS Organiska miljöanalyser - BTEX Skruv 15W02 Skruv 15W07 Skruv 15W02 Skruv 15W07 Bakgrundshalter opåverkat, ytliga jordgrundvattnet 1: mycket låg halt, ingen el obetydlig påverkan 2: låg halt, måttlig påverkan 3: måttlig halt, påtaglig påverkan 4: hög halt, starkt påverkat 5: mycket hög halt, stark påverkat Target value Intervention value Livsmedelsverket Arsenik, As ,3 0,18 0,12 < > Bly, Pb ,28 0,03 <0,5 0, > Kadmium, Cd 4,7 2 0,065 0,065 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 <5 0, Kobolt, Co ,6 1,7 0, Koppar, Cu ,3 0,88 < > Krom, Cr ,9 0,14 0,19 <0,5 0, > Nickel, Ni ,2 3 0,38 <0,5 0, > Vanadin, V ,9 0,19 0, Zink, Zn ,3 < > Bensen 0,27 < , Toluen <1 < Etylbensen <1 < Xylener <1 < Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <10 < Alifater >C8-C10 <10 < Alifater >C10-C12 <10 < Alifater >C12-C16 <10 < Alifater >C16-C35 14 < Alifater summa >C5-C35 14 < Aromater >C8-C10 <10 < Aromater >C10-C16 <10 < Aromater s:a C8-C16 <10 < Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 < Aromater >C16-C35 <2 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar SGU 2013:01 Holländska listan PAH-L,summa <0.1 < PAH-M,summa <0.2 < PAH-H,summa <0.3 < , ,5 3 Dricksvatten, otjänligt Dricksvatten Ångor i byggnader SPI Bevattning Miljörisker i Ytvatten Miljörisker i Våtmarker

14 Bilaga 3 Provtabell med PID-resultat

15 Bilaga 4 Laboratorierapporter

16 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W03 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 93.1 ±9.31 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 6.0 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 14 ±3.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

17 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W03 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

18 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W04 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 89.9 ±8.99 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 4.3 ±0.86 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 9.5 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 24 ±6.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.005 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

19 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W04 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

20 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W07 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 88.6 ±8.86 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 3.6 ±0.72 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 0.95 ±0.19 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 2.0 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1.2 ±0.25 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni <1 ±0.25 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 3.1 ±0.62 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 14 ±3.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

21 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W07 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

22 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W08 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 82.6 ±8.26 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 35 ±7.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.4 ±0.48 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.9 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 36 ±9.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.005 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten ±0.011 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren ± Beräknad PAH-M,summa GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen ± GC/MS Chrysen/Trifenylen ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

23 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W08 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa 0.12 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

24 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W10 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.6 ±9.26 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 8.7 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.9 ±0.78 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 5.5 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 30 ±7.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

25 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W10 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

26 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W12 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 93.4 ±9.34 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 47 ±9.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 34 ±6.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.0 ±0.20 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 9.8 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.4 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 3.5 ±0.70 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 42 ±11 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ± GC/MS Fluoranten 0.16 ±0.032 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.16 ±0.032 Beräknad PAH-M,summa 0.36 GC/MS Benso(a)antracen ±0.013 GC/MS Benso(a)pyren ±0.016 GC/MS Benso(b)fluoranten ±0.020 GC/MS Benso(k)fluoranten ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.013 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.017 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± (forts.)

27 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W12 : m GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.46 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.40 Beräknad PAH,summa övriga 0.43 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

28 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W02 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 91.9 ±9.19 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 14 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

29 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W02 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 6.1 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 0.94 ±0.19 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 6.0 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 3.2 ±0.64 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 7.8 ±2.0 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

30 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W05 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 79.3 ±7.93 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 32 ±8.0 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

31 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W05 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.9 ±0.78 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 38 ±7.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.4 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 5.3 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 39 ±9.8 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

32 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W06 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 97.5 ±9.75 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

33 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W06 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 7.5 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 6.9 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 7.7 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.2 ±0.64 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 26 ±6.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

34 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W09 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 89.9 ±8.99 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 21 ±5.3 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

35 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W09 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 6.0 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.8 ±0.56 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 7.9 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 25 ±6.3 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

36 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W10 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.4 ±9.44 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 13 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

37 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W10 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 9.1 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 8.4 ±1.7 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 7.8 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.9 ±0.58 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 5.8 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 26 ±6.5 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

38 Rapport Nr Sida 1 (2) : : : 15W12 : m SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.9 ±9.49 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± (forts.)

39 Rapport Nr Sida 2 (2) : : : 15W12 : m GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 9.4 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 3.8 ±0.76 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 0.62 ±0.13 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu <2 ±0.60 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1.4 ±0.28 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni <1 ±0.25 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 17 ±4.3 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

40 Rapport Nr Sida 1 (2) Grundvatten : : Grundvatten Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - : Skruv 15W02 Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Temperatur vid ankomst : 15 C SS-EN ISO mod. Alifater >C5-C8 <10 ±4.5 SS-EN ISO mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.0 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C16-C35 14 ±4.5 Beräknad Alifater summa >C5-C35 14 GC/MS Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 GC/MS Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 GC/MS Aromater s:a C8-C16 <10 GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 GC/MS Aromater >C16-C35 <2 ±0.40 SS-EN ISO mod. Bensen 0.27 ±0.054 SS-EN ISO mod. Toluen <1 ±0.20 SS-EN ISO mod. Etylbensen <1 ±0.20 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC/MS Acenaften <0.1 ±0.030 GC/MS Acenaftylen <0.1 ±0.030 GC/MS Naftalen <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-L,summa <0.1 GC/MS Antracen <0.1 ±0.030 GC/MS Fenantren <0.1 ±0.030 GC/MS Fluoranten <0.1 ±0.030 GC/MS Fluoren <0.1 ±0.030 GC/MS Pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa <0.2 GC/MS Benso(a)antracen <0.1 ±0.030 GC/MS Benso(a)pyren <0.1 ±0.030 GC/MS Benso(b)fluoranten <0.1 ±0.030 GC/MS Benso(k)fluoranten <0.1 ±0.030 (forts.)

41 Rapport Nr Sida 2 (2) Grundvatten : : Grundvatten Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - : Skruv 15W02 Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Temperatur vid ankomst : 15 C GC/MS Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.1 ±0.030 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-H,summa <0.3 Beräknad PAH,summa cancerogena <1 Beräknad PAH,summa övriga <1 Kommentar Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet bör vara så kort som möjligt. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

42 Rapport Nr Sida 1 (1) Grundvatten : : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - : Det-Skruv 15W02 Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2050 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-EN ISO :2005 Arsenik, As 2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb 14 ±2.8 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd ±0.013 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu 22 ±4.4 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V 5.9 ±1.2 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn 18 ±3.6 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

43 Rapport Nr Sida 1 (1) Grundvatten : : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - : Det-Skruv 15W07 Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2050 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-EN ISO :2005 Arsenik, As 0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb 0.28 ±0.056 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd ±0.013 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu 7.3 ±1.5 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr 0.14 ±0.028 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni 3.0 ±0.60 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V 0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn 9.0 ±1.8 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

44 ± Förklaringar Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem H D Störd provtagning laboratorieundersökning, grundvattenrör Störd provtagning, laboratorieundersökning Uppskattat deponiområde fr Glasbruksområde 1940-tal Föreslaget Detaljplanområde Ritningsunderlag Erhållet från beställare och bing Koordinatsystem Koordinater i SWEREF Höjdsystem i RH2000 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Detaljplan Skruv 2:85 m.fl. Lessebo kommun WSP Sverige AB Avdelning 3155 och Vatten KALMAR Tel: +46 (0) meters UPPDRAG NR DATUM SKALA :2 000 A3 RITAD/KONSTRUERAD AV ANSVARIG NUMMER NE HH,NE Översiktlig miljöteknisk markundersökning Förhandsbesked M2 HANDLÄGGARE NE, JF, HH BET

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD repo001.docx 2012-03-2914 PM MUR MILJÖ HALMSTAD KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad UPPDRAGSNUMMER 2351083 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD HANDLÄGGARE: ANNA-KARIN

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer