RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp"

Transkript

1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp

2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp KUND VFF Östgöta AB Östgötagatan Linköping KONSULT Sverige Malmö Besök: Jungmansgatan 10 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER PROJEKT Susanne Schou Nielsen, , UPPDRAGSNAMN MMU Kabbarp UPPDRAGSNUMMER FÖRFATTARE Susanne Schou Nielsen DATUM ÄNDRINGSDATUM GRANSKAD AV Maria Fransson GODKÄND AV Susanne Schou Nielsen MMU Kabbarp

3 INNEHÅLL ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KABBARP 8:110, ÅKARP UPPDRAG OCH BAKGRUND 4 UNDERSÖKNINGENS SYFTE 4 OMFATTNING MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING OMRÅDESBESKRIVNING 5 UTFÖRANDE 5 JORDPROVTAGNING 5 GRUNDVATTENPROVTAGNING 6 TILLÄMPANDE RIKTVÄRDEN/JÄMFÖRVÄRDEN 6 JORD 6 RESULTAT 7 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 7 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 8 LABORATORIEANALYSER Jord Grundvatten 8 8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 9 Bilagor 1. Provtagningsplan 2. Fältprotokoll Analysprotokoll Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 3

4 1 UPPDRAG OCH BAKGRUND På uppdrag av VFF Östgöta AB har WSP Sverige AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Kabbarp 8:110 i Åkarp. På fastigheten Kabbarp 8:110 bedrivs idag ingen verksamhet men det har tidigare funnits en ICA Närabutik. Tidigare markanvändning dessförinnan är inte känd. Väster om fastigheten har det från 1951 till 1983 legat en kemtvätt som har klassats enligt MIFO fas 1 till riskklass 2 (stor risk för förekomst av markföroreningar). 2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE Inför ändring av detaljplan till flerbostadshus vill VFF Östgöta AB göra en översiktlig miljöteknisk undersökning för att undersöka eventuell förekomst av markföroreningar. 3 OMFATTNING 1.1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Den översiktliga miljötekniska markundersökningen inom fastigheten Kabbarp 8:110 har omfattat följande moment: Upprättande av provtagningsplan. Provtagning av jord genom skruvborrning i fem provpunkter ned till ca en meter i naturligt material. Fältmätning med PID-instrument med avseende på lättflyktiga organiska ämnen. Laboratorieanalyser av åtta jordprover med avseende på fraktionerade alifater, aromater, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener), PAH (polycykliska aromatiska kolväten) samt metaller. Installation av grundvattenrör (PEH, 50 mm Ø) i tre punkter i enlighet med provtagningsplanen, se bilaga 1. Provtagning av grundvatten i tre grundvattenrör (1601, 1602 och 1604). Analys av grundvattenprover med avseende på fraktionerade alifater, aromater, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener), PAH (polycykliska aromatiska kolväten), klorerade alifater (inkl. trikloretylen och vinylklorid) samt metaller. I samband med fältarbetet för den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes också fältarbete för en geoteknisk undersökning i sju punkter inklusive radonmätning i två punkter (den geotekniska undersökning redovisas i separat rapport). Undersökningens genomförande beskrivs och resultaten av de utförda undersökningarna redovisas och utvärderas i denna rapport tillsammans med en jämförelse med tillämpliga rikt- och jämförvärden och en beskrivning av föroreningssituationen MMU Kabbarp

5 4 OMRÅDESBESKRIVNING Undersökningsområdet är beläget inom fastigheten Kabbarp 8:110 i den sydöstra delen av Åkarp, se figur 1. Figur 1. Undersökningsområdet är markerat med rött. Källa Eniro. Fastigheten är 2173 m 2 och bebyggd med ett par mindre byggnader (bl.a. den gamla ICA Närabutiken) på den västra delen av fastigheten. I den nordöstra delen av fastigheten finns det en mindre gräsmatta och i sydöst ligger en större asfalterat yta som har använts som parkeringsyta. Fastigheten är delvis belägen i ett bostadsområde med villor i öster, söder och väster. Norr om fastigheten ligger en genomfartsväg och på andra sidan ett mindre grönområde. Enligt SGU:s jordartskarta är naturliga jordarter bestående av isälvssediment (sand) och moränlera eller lerig morän. Fastigheten är inte belägen inom något skyddsvärt område men det ligger en energibrunn ca 250 m nordväst om fastigheten samt två brunnar med okänd användning ca 200 m öster om fastigheten. Grundvattenflödet i området bedöms utifrån topografin i området vara åt väster mot Öresund. 5 UTFÖRANDE Undersökningen har utförts i enlighet med WSPs kvalitetsinstruktioner och tillämpliga delar enligt SGFs rutiner (rapport 2:2013) samt instruktioner från analyslaboratoriet. 5.1 JORDPROVTAGNING Jordprovtagning med hjälp av skruvborrning genomfördes i totalt fem punkter den 13 april Grundvattenrör installerades i tre av provpunkterna. Omfattningen av provtagningen är baserad på framtida planer, på historik om fastigheten Kabbarp 8:110 samt MIFO fas 1-undersökningen från grannfastigheten. Två av provpunkterna är placerade längs Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 5

6 fastighetsgränsen mot grannfastigheten för att undersöka om eventuell förorening av klorerade lösningsmedel (från kemtvätten) spridit sig in till aktuell fastighet. Resterande provpunkter placerades ut slumpvis över övriga delar av området för att undersöka eventuell föroreningssituation på fastigheten. Jordprovtagning utfördes generellt ner till 2-3 meter under markytan och ner i naturligt lagrad jord i alla provpunkterna. En provtagningsplan redovisas i bilaga 1. Jordprover togs generellt ut som samlingsprov per halvmeter. Fyllning och naturligt material provtogs generellt var för sig och jordproverna placerades i diffusionstäta plastpåsar. Alla enskilda prover analyserades med PID (Photo Ionization Detector) med avseende på lättflyktiga kolväten. Prover valdes ut för laboratorieanalys utifrån observationer vid fältprovtagningen samt för att representera både fyllnadsmassor och naturligt material. Sammanlagt skickades åtta samlingsprov till laboratoriet ALcontrol AB för ackrediterad analys med avseende på PAH, fraktionerade alifater och aromater, lösningsmedel (BTEX) samt metaller. 5.2 GRUNDVATTENPROVTAGNING Grundvattenprovtagningen utfördes den 21 april 2016 i tre grundvattenrör (1601, 1602 och 1604). I samband med provtagningen utfördes vattennivåmätning med ett elektrisk ljud- och ljuslod. Omsättningspumpning samt provtagningen genomfördes med hjälp av en peristaltisk pump. Samtliga rör omsättningspumpades med ca 3 rörvolymer före provtagningen. Grundvattenprover skickades till laboratorium för ackrediterad analys med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH, tungmetaller samt klorerade alifater (inkl. trikloretylen och vinylklorid). 6 TILLÄMPANDE RIKTVÄRDEN/JÄMFÖRVÄRDEN 6.1 JORD Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas MMU Kabbarp

7 Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: Exponeringsväg KM MKM Människor Intag av jord (oralt) X X Hudkontakt X X Inandning av damm X X Inandning av ångor X X Intag av grundvatten Intag av växter X X Miljö Effekter inom området X X Effekter i ytvattenrecipient X X Med nuvarande markanvändning inom fastigheten bedöms de generella riktvärdena för mindre känslig mark (MKM) vara tillämpbara. Då byggnaderna på fastigheten ska rivas och exploatering med bostäder ska ske bedöms de generella riktvärdena för känslig mark (KM) vara aktuella i framtiden. För att få en uppfattning om eventuella föroreningshalter görs en jämförelse med både riktvärdena för KM och MKM. Grundvatten I denna rapport jämförs analysresultaten för grundvatten med SGUs Bedömningsgrunder för grundvatten SGU-rapport 2013:01 med avseende på metaller, SPI rekommendationer för efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2011) samt Holländska riktvärden (RIVM 2019) gällande klorerade alifater. De riktvärden i SPI:s rapport som valts är ångor i byggnader samt miljörisker i ytvatten då byggnader finns och kommer finnas inom området och området är beläget ca 900 m från närmsta ytvatten (Åkarps dammen ca 900 meter nordväst om fastigheten). 7 RESULTAT 7.1 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Markytan bedöms vara relativt plan inom undersökningsområdet med en liten höjning på 0,5 meter mot nordväst (punkt 1601). En stor del av fastigheten är antingen bebyggd eller asfalterad och resterande del består av gräsmatta. Fyllnadsmassor förekommer inom fastigheten. Mäktigheten av dessa fyllnadsmassor varierar generellt mellan 0,5-2,0 meter under markytan (mumy). Fyllnaden består generellt av sand, grus och lermorän och i Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 7

8 provpunkt 1601 förekommer inslag av tegel och i provpunkterna 1602 och 1604 förekommer även inslag av tegel och aska. Fyllnadsmassorna underlagras generellt av naturlig lermorän. Grundvattenytan påträffades i samtliga provpunkter och ligger på 2,5-3,2 mumy. Fältprotokoll återfinns i bilaga FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER Resultaten av fältanalyser och fältobservationer redovisas i bilaga 2. I provpunkt 1604 påträffades lukt på nivån 2-2,4 mumy i naturlig lermorän och något förhöjda halter av lättflyktiga kolväten detekterades med PIDinstrumentet. I de övriga provpunkterna observerades inte någon särskild lukt eller avvikande färg. 7.3 LABORATORIEANALYSER Jord En sammanställning över uppmätta halter i jord jämfört med de generella riktvärdena för KM och MKM finns i bilaga 3.1. Analysprotokoll från utförda jordanalyser redovisas i bilaga 4. Totalt har åtta jordprover analyserats på laboratorium med avseende på metaller, fraktionerade alifater, aromater, BTEX, PAH och PCB. Av de åtta jordproverna är tre prover på ytliga fyllnadsmassor. Resultaten av laboratorieanalyserna visar på halter i nivå med eller strax över de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) i två av åtta analyserade jordprover. Förhöjda halter förekommer i ytliga prover i provpunkterna 1602 samt Provpunkt 1602 ligger i det sydvästra hörnet av fastigheten och provpunkt 1605 ligger i den sydöstra delen av fastigheten. I provpunkt 1602 på nivån 0,05-0,5 mumy förekommer halter av PAH-H över riktvärdet för KM. I provpunkt 1605 på nivån 0,05-0,4 mumy påträffades halter av kobolt och fraktionerade alifater C16-C35 i nivå med eller strax över riktvärdena för KM. Alla påvisade föroreningar förekommer i fyllnadsmassorna och inga föroreningar påträffades i prover från de naturligt lagrade jordarterna. Inga förhöjda halter påträffades i det prov där lukt noterades i samband med fältprovtagningen Grundvatten Resultaten från laboratorieanalyser av grundvatten i jämförelse med tillämpade riktvärden återfinns i bilaga 3.2. Analysprotokoll från utförda laboratorieanalyser på grundvatten redovisas i bilaga 4. I grundvattnet (punkterna 1601, 1602 och 1604) påträffades inga föroreningar över tillämpade rikt- och jämförvärden. Halterna av fraktionerade alifater, aromater, BTEX samt PAH ligger alla under analysmetodernas detektionsgränser i provpunkt 1601 och I 1604 detekterades fraktionerade alifater (C10-C12, C12-C16 samt C16-C35) men alla under SPI rekommendationer för miljörisk ytvatten. För metallerna är det generellt mycket låga halter. I provpunkt 1601 är halterna av nickel måttliga men nästan 10 gånger lägre än riktvärdet för otjänligt dricksvatten. Kvicksilverhalterna ligger under detektionsgränsen vilket dock ger höga halter enligt bedömningsgrunderna. Halterna är dock under MMU Kabbarp

9 dricksvattennormen som ligger på 1 för tjänligt vatten med anmärkning. Av klorerade lösningsmedel detekterades enbart ett ämne (triklormetan också kallat kloroform) i provpunkt 1602 men detta i en halt som ligger under de Holländska riktvärden för Taget Value (som är ett slags målsättningsvärde). 8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Föroreningshalter i jord av kobolt och fraktionerade alifater C16-C35 har påträffats i nivå med eller precis över de generella riktvärdena för KM. För halter av PAH-H ligger dessa något över riktvärdena för KM. Inga övriga föroreningar påträffades vid denna undersökning. De påvisade föroreningarna förekommer i fyllnadsmassor. I provpunkt 1602 där halter av PAH-H påträffades förekom även tegel och aska i fyllnadsmassorna. Föroreningen förekommer endast i de ytliga fyllnadsmassorna. Ingen förorening av de analyserade ämnena påträffades under de ytliga fyllnadsmassorna. I grundvattnet påträffades inga föroreningar av metaller, olja, BTEX, PAH eller klorerade alifater. Med nuvarande markanvändning bedöms något åtgärdsbehov inte föreligga. Vid ändrad markanvändning till bostäder är det dock riktvärdena för KM som är tillämpbara. Den styrande exponeringsvägen för riktvärdet för KM för kobolt är intag av växter. Vid framtagande av de generella riktvärdena för KM görs antagandet att 10 % av det dagliga växtintaget kommer från egen odling på aktuellt område. Med tanke på att det planeras flerbostadshus på fastigheten kan detta anses högt och väl konservativt. I rapporten Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborg och Stockholms stad (Sweco, 2009) antar man istället att 2 % av det dagliga intaget kommer från platsen. Med det antagandet höjs riktvärdet för kobolt till 20 och påvisad halt understiger då riktvärdet. Utifrån att halter av alifater och PAH-H påvisats i nivå med eller över riktvärdena för KM föreligger det ett åtgärdsbehov i samband med markexploatering. Då föroreningen endast förekommer i de ytliga fyllnadsmassorna kommer sannolikt stora delar av de ytliga förorenade fyllnadsmassorna att schaktas ur av anläggningstekniska skäl i samband med eventuell exploatering. De förorenade massorna måste då omhändertas utifrån aktuell föroreningsgrad och transporteras till godkänd mottagare. WSP rekommenderar därför att miljökontroll och provtagning ska utföras i samband med schaktarbete. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig varför en anmälan om avhjälpande åtgärd enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste skickas in och godkännas av tillsynsmyndigheten om schakt ska ske. Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 9

10 MMU Kabbarp tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten.

11 VI ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 11

12 Förklaring Skruvborrning 1603 Skruvborrning m installation av grundvattenrör Undersökningsområdet Geoteknik samt Radon Geoteknik ca 10 m

13 WSP Sverige Uppdragsnummer: Provtagare: Tomas Leufstadius Skruvborrning Bilaga 2 - Fältprotokoll Punkt nr Nivå Jordart Färg Lukt Nivå PID m.u.my m.u.my ppm ,0-0,05 asfalt 0,05-0,45 F/(sa)Lemn(tegel) brun 0,0-0,05 <3 0,45-1,0 F/Sa brun 0,05-0,45 <3 1,0-1,5 F/LeMn brungrå 0,45-1,0 <3 1,5-2,0 F/LeMn brungrå 1,0-1,5 <3 2,0-2,5 LeMn brun 1,5-2,0 <3 2,5-3,0 LeMn brun 2,0-2,5 <3 3,0-6,0 Lemn (vid 5,10-sa si sa) brungrå gw 50 mm 2 m filter 3 m rör w 2,5 m u my dexel w 3,0 m u my ,0-0,05 asfalt 0,05-0,5 F/MustgrSa, tegel, aska mörkbrun 0,05-0,5 <3 0,5-1,0 F/musiLe mörkbrun 0,5-1,0 <3 1,0-1,7 F/musile mörkbrun 1,0-1,7 <3 1,7-2,0 lemn brun 1,7-2,0 <3 2,0-2,5 grlemn brun 2,0-2,5 <3 2,5-3,0 grle Mn brun 2,5-3,0 <3 3,0-4,0 LeMn brungrå 3,0-4,0 <3 gw 50 mm 2 m filter 2 m w 2,3 m u my dexel w 2,5 m u my ,0-0,05 asfalt 0,05-0,5 inget prov 0,05-0,5 0,5-1,0 F/saleMn brungrå 0,5-1,0 5,1 1,0-1,6 F/LeMn musa brungrå 1,0-1,6 <3 1,6-2,0 LeMn brungrå 1,6-2,0 <3 2,0-2,5 LeMn brun 2,0-2,5 <3 2,5-3,0 lemn grå 2,5-3,0 <3 4,0-6,0 SaLeMn grå 4,0-6,0 w 3,2 m u my ,0-0,4 F/musiSa mörkbrun 0,0-0,4 <3 0,4-1,0 F/mugrSa, tegel, aska mörkbrun 0,4-1,0 <3 1,0-2,0 LeMn brun - grå 1,0-1,5 <3 2,0-2,4 LeMn blågrå Lukt 1,5-2,0 5,1 2,4-3,0 LeMn brun - grå 2,0-2,4 12,7 3,0-6,0 LeMn grå 2,4-3,0 3,9 gw 50 mm 2 m filter 2 m w 2,3 m u my rök = 0,32 w 2,6 m u my ,0-0,05 Asfalt 0,05-0,4 F/grSa grå 0,05-0,4 <3 0,4-1,0 LeMn gråbrun 0,4-1,0 3,2 1,0-2,0 LeMn brun 1,0-1,5 <3 2,0-6,0 LeMn grå 1,5-2,0 3< w 3,2 m u my WSP Fältprotokoll Bilaga 2

14 WSP Sverige AB VFF Östgöte AB - Kabbarp 8:110. Åkarp Bilaga Sammanställning av analysresultat för jord Analyserade halter i jord jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (Känslig Mark) markerad med fet stil samt MKM (Mindre Känslig Mark) markerad med fet understruken stil. Provets märkning Provtagningsdjup m 0,05-0,45 0,05-0,5 0,5-1,0 1,0-1,6 0,4-1,0 2,0-2,4 0,05-0,4 0,4-1,0 KM MKM Torrsubstans % 88,6 87,5 84,5 86,1 87,2 87,2 94,5 86,3 Metaller Arsenik, As 3,7 4,8 2,9 4 7,1 <6,2 <2,5 4, Barium, Ba Bly, Pb 7, ,9 13 6,3 7, Kadmium, Cd 0,24 0,32 <0,2 <0,2 <0,2 <0,50 <0,2 <0,2 0,5 15 Kobolt, Co 4,8 5,9 3,6 5,6 3,2 4,1 17 7, Koppar, Cu 9,4 20 7, , Krom, Cr Kvicksilver, Hg 0,016 0,035 0,016 <0,01 0,21 0,012 <0,01 0,033 0,25 2,5 Nickel, Ni ,8 13 7, Vanadin, V Zink, Zn Olja Alifater >C5-C8 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1, Alifater >C8-C10 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 < Alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < Alifater >C16-C35 <10 37 <10 <10 11 < < Aromater >C8-C10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < BTEX Bensen <0,003 0,0036 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,04 Toluen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, Etylbensen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, Xylener <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, PAH PAH-L,summa <0,03 0,032 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0, PAH-M,summa 0,079 1,5 <0,05 <0,05 0,66 <0,05 <0,05 <0, PAH-H,summa <0,08 3,5 <0,08 <0,08 0,92 <0,08 0,089 <0, WSP Jord Bilaga 3.1

15 WSP Sverige AB VFF Östgöte AB - Kabbarp 8:110. Åkarp Bilaga Sammanställning av analysresultat för grundvatten Analyserade halter i grundvatten jämfört med SGUs "Bedömningsgrunder för grundvatten" för metaller samt SPI rekommendation. Provets märkning Enhet Klassindelning enligt bedömningsgrunder SPI Holländska riktvärden Provtagningsdag Ångor i byggnader Miljörisk; Ytvatten Target value Intervention value Metaller Arsenik, As 0,42 0,31 0,91 <1 Bly, Pb 0,025 <0,02 <0,02 <0,5 Kadmium, Cd 0,022 0,018 <0,01 <0,1 Kobolt, Co 0,84 0,14 0,51 Koppar, Cu 0,63 1 0,12 <20 Krom, Cr 0,14 0,37 0,38 <0,5 Kvicksilver, Hg <0,1 <0,1 <0,1 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1,0 Nickel, Ni 2,4 1,3 1,5 <0,5 0,5-2 2,0-10 Vanadin, V 0,43 0,31 0,16 Zink, Zn <1 <1 <1 <5 Olja Alifater >C5-C8 <10 <10 < Alifater >C8-C10 <10 <10 < Alifater >C10-C12 <10 < Alifater >C12-C16 <10 < Alifater >C16-C35 <10 < Aromater >C8-C10 <10 <10 < Aromater >C10-C16 <10 <10 < Aromater >C16-C35 <2 <2 < BTEX Bensen <0,1 <0,1 <0, Toluen <1 <1 < Etylbensen <1 <1 < Xylener <1 <1 < PAH PAH-L,summa <0,1 <0,1 <0, PAH-M,summa <0,2 <0,2 <0, PAH-H,summa <0,3 <0,3 <0, ,5 Klorerade lösningsmedel diklormetan <2,0 <2,0 <2,0 1,1-dikloretan <0,10 <0,10 <0,10 1,2-dikloretan <0,50 <0,50 <0,50 trans-1,2-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 cis-1,2-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 1,2-diklorpropan <1,0 <1,0 <1,0 triklormetan <0,30 1,15 <0, tetraklormetan <0,10 <0,10 <0,10 1,1,1-trikloretan <0,10 <0,10 <0,10 1,1,2-trikloretan <0,20 <0,20 <0,20 trikloreten <0,10 <0,10 <0,10 tetrakloreten <0,20 <0,20 <0,20 vinylklorid <1,0 <1,0 <1,0 1,1-dikloreten <0,10 <0,10 <0,10 Mycket låg halt Låg halt Måtlig halt Hög halt WSP Grundvatten Bilaga 3.2

16 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1601_0,05-0,45 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 88.6 ±8.86 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.004 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 41 ±8.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 7.1 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.24 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.8 ±0.96 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 9.4 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 29 ±7.3 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

17 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1601_0,05-0,45 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren ± Beräknad PAH-M,summa GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

18 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1602_0,05-0,5 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 87.5 ±8.75 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.009 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.8 ±0.96 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 29 ±5.8 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.32 ±0.064 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.9 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 87 ±22 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 37 ±9.3 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

19 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1602_0,05-0,5 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen ±0.011 GC-MS, egen metod Fenantren 0.29 ±0.058 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.57 ±0.11 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.57 ±0.11 Beräknad PAH-M,summa 1.5 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.40 ±0.080 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.55 ±0.11 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.68 ±0.14 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.27 ±0.054 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.58 ±0.12 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.39 ±0.078 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ±0.012 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.52 ±0.10 Beräknad PAH-H,summa 3.5 Beräknad PAH,summa cancerogena 2.9 Beräknad PAH,summa övriga 2.1 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

20 Ackred. nr 1006 Provning Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1602_0,5-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2320 Temperatur vid ankomst : SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.5 ±8.45 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.004 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.9 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 81 ±16 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.6 ±0.72 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 7.4 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.8 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 30 ±7.5 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

21 Ackred. nr 1006 Provning Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1602_0,5-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2320 Temperatur vid ankomst : Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

22 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1603_1,0-1,6 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 86.1 ±8.61 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 48 ±9.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 7.9 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.6 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 33 ±8.3 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

23 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1603_1,0-1,6 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

24 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1604_0,4-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 87.2 ±8.72 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.21 ±0.053 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 7.1 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 45 ±9.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.2 ±0.64 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.5 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 39 ±9.8 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 11 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

25 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1604_0,4-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.32 ±0.064 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.21 ±0.042 Beräknad PAH-M,summa 0.66 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ±0.015 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.11 ±0.022 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.27 ±0.054 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ±0.012 GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.13 ±0.026 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.20 ±0.040 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.015 Beräknad PAH-H,summa 0.92 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.79 Beräknad PAH,summa övriga 0.79 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

26 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1604_2,0-2,4 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 87.2 ±8.72 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 42 ±8.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 6.3 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.50 ±0.10 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 9.6 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 31 ±7.8 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

27 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1604_2,0-2,4 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Ingrid Södersten Granskningsansvarig Kontrollnr

28 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1605_0,05-0,4 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.5 ±9.45 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 7.3 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 40 ±8.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 32 ±6.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 54 ±11 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 67 ±17 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C ±25 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

29 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1605_0,05-0,4 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 Temperatur vid ankomst : 4 C Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ±0.011 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

30 Ackred. nr 1006 Provning Rapport Nr Sida 1 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1605_0,4-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2320 Temperatur vid ankomst : SS-ISO :1995 Torrsubstans 86.3 ±8.63 % SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 4.9 ±0.98 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 84 ±17 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 7.2 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 24 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 20 ±4.0 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 39 ±9.8 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

31 Ackred. nr 1006 Provning Rapport Nr Sida 2 (2) Rubrik 1 : Rubrik 2 : 30 Mark Provets märkning : 1605_0,4-1,0 Provtagningsdjup : 0.00 m Provtagningsdatum : : W Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2320 Temperatur vid ankomst : Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

32 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1601 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C SS-EN ISO mod. Alifater >C5-C8 <10 ±4.5 SS-EN ISO mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.5 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 ±0.40 SS-EN ISO mod. Bensen <0.1 ±0.050 SS-EN ISO mod. Toluen <1 ±0.30 SS-EN ISO mod. Etylbensen <1 ±0.20 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-L,summa <0.1 GC-MS, egen metod Antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa <0.2 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 ±0.030 (forts.)

33 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1601 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-H,summa <0.3 Beräknad PAH,summa cancerogena <1 Beräknad PAH,summa övriga <1 SS-EN ISO :2005 Arsenik, As, filt 0.42 ±0.084 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb, filt ±0.005 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd, filt ±0.004 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co, filt 0.84 ±0.17 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu, filt 0.63 ±0.13 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr, filt 0.14 ±0.028 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni, filt 2.4 ±0.48 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V, filt 0.43 ±0.086 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn, filt <1 ±0.25 SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 ±0.020 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Frida Björklund Granskningsansvarig Kontrollnr

34 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1602 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C SS-EN ISO mod. Alifater >C5-C8 <10 ±4.5 SS-EN ISO mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.5 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 ±0.40 SS-EN ISO mod. Bensen <0.1 ±0.050 SS-EN ISO mod. Toluen <1 ±0.30 SS-EN ISO mod. Etylbensen <1 ±0.20 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-L,summa <0.1 GC-MS, egen metod Antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa <0.2 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 ±0.030 (forts.)

35 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1602 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-H,summa <0.3 Beräknad PAH,summa cancerogena <1 Beräknad PAH,summa övriga <1 SS-EN ISO :2005 Arsenik, As, filt 0.31 ±0.062 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb, filt <0.02 ±0.005 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd, filt ±0.004 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co, filt 0.14 ±0.028 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu, filt 1.0 ±0.20 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr, filt 0.37 ±0.074 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni, filt 1.3 ±0.26 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V, filt 0.31 ±0.062 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn, filt <1 ±0.25 SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 ±0.020 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Frida Björklund Granskningsansvarig Kontrollnr

36 1006 Rapport Nr Sida 1 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1604 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C SS-EN ISO mod. Alifater >C5-C8 <10 ±4.5 SS-EN ISO mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.5 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 12 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 43 ±8.6 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 65 ±16 Beräknad Alifater summa >C5-C GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 ±0.40 SS-EN ISO mod. Bensen <0.1 ±0.050 SS-EN ISO mod. Toluen <1 ±0.30 SS-EN ISO mod. Etylbensen <1 ±0.20 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-L,summa <0.1 GC-MS, egen metod Antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-M,summa <0.2 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 ±0.030 (forts.)

37 1006 Rapport Nr Sida 2 (2) Projekt Grundvatten Projekt : :30 Konsult/ProjNr : Susanne Schou Nielsen Provtyp : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1604 Provtagare : Petra Löf Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 9 C GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 ±0.030 Beräknad PAH-H,summa <0.3 Beräknad PAH,summa cancerogena <1 Beräknad PAH,summa övriga <1 SS-EN ISO :2005 Arsenik, As, filt 0.91 ±0.18 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb, filt <0.02 ±0.005 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd, filt <0.01 ±0.003 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co, filt 0.51 ±0.10 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu, filt 0.12 ±0.024 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr, filt 0.38 ±0.076 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni, filt 1.5 ±0.30 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V, filt 0.16 ±0.032 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn, filt <1 ±0.25 SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 ±0.020 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Frida Björklund Granskningsansvarig Kontrollnr