RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ"

Transkript

1 repo001.docx LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON DANIEL HERTZMAN

2 repo001.docx Sammanfattning På uppdrag av Laholmshem AB (Laholmshem) har Sweco Environment AB (Sweco) genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Kobben 2 i Laholm. Uppdraget utfördes i syfte att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i jord och grundvatten, inför planerad planändring och byggnation av bostäder. Då bostäder ska byggas, har bedömning av rådande föroreningssituation gjorts genom jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Arbetet inleddes med en översiktlig historisk genomgång. Fältarbetet omfattade jordprovtagning i 11 provpunkter med hjälp av borrbandvagn med skruvborr, samt installation av grundvattenrör och uttag av vattenprov i 3 av borrpunkterna. Efter avslutat fältarbete, valdes totalt 11 jordprov ut för laboratorieanalys. Samtliga grundvattenprov skickades till laboratorium för analys. Proverna analyserades i olika omfattning avseende metaller, PAH, oljekolväten och klorerade lösningsmedel. Resultat från undersökningen visar på en oljeförorening som primärt är belägen under befintlig byggnads södra del. Föroreningen bedöms härröra från en trasig överföringsledning mellan cistern och panna, båda belägna i byggnadens källarplan. Sweco rekommenderar att påvisad förorening grävs bort. Då byggnaden ska rivas i och med planerad byggnation, rekommenderar Sweco att konstaterade oljeförorenade jordlager grävs bort i samband med detta arbete. Vidare rekommenderar Sweco att miljökontrollant närvarar vid grävsaneringen, för kontroll och styrning av utförande entreprenör samt masshantering. Resultat från undersökningen visar vidare på att fyllnadsmassor på fastigheten generellt innehåller föroreningshalter betydligt under riktvärdena för KM. Massorna bedöms därmed i huvudsak kunna återanvändas fritt inom fastigheten vid byggnation. Undantaget är massor från ett tydligt missfärgat jordlager öster om byggnaden, där bensen har påvisats i en halt strax över riktvärdet för KM. Om borttransport av massor blir aktuellt, bör massor från den södra delen av fastigheten särskiljas för extra provtagning. Analys på ett jordprov från delområdet visar på föroreningshalt över Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk, vilket innebär att ett godkännande krävs från tillsynsmyndighet för mottagande fastighet innan uttransport får påbörjas. Det kan inte uteslutas att föroreningar över riktvärdet för KM även finns inom delar av fastigheten som inte har undersökts. Om tecken på förorening uppmärksammas vid schakt (syn- och/eller luktintryck), skall arbetet avbrytas omgående och miljökontrollant kontaktas för vidare konsultation. Sweco Kungsgatan 2 SE Helsingborg, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm AnnaOlofsson Helsingborg Miljö och Arbetsmiljö Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Historik 1 3 Omgivning 2 4 Geologi och grundvatten 2 5 Utförda undersökningar 3 6 Riktvärden Jord Grundvatten 5 7 Resultat Fältobservationer jord grundvatten 7 8 Bedömning 7 9 Rekommendationer 9 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Borrprotokoll jord, med jämförelse av generella riktvärden grundvatten, med jämförelse av generella riktvärden Laboratorieprotokoll jord Laboratorieprotokoll grundvatten ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

4 repo001.docx ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

5 repo001.docx Inledning På uppdrag av Laholmshem AB (Laholmshem) har Sweco Environment AB (Sweco) utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom industrifastigheten Kobben 2 i Laholm. Uppdraget utfördes i syfte att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i jord och grundvatten, inför planerad planändring och byggnation av bostäder. Resultat från utförd undersökning skulle vidare ligga till grund för vägledning av hur överskottsmassor som potentiellt kan uppkomma vid framtida schakt och byggnation, kan hanteras. 2 Historik Under 1936 började Jönssons Handskfabrik sin tillverkning på fastigheten. Enligt uppgift förekom ingen garvning. Inga uppgifter har framkommit om att skinnrester el dyl ska ha grävts ner inom området. Handskfabriken lades ner runt Efter att handskfabriken lades ner, bedrevs möbelhandel på fastigheten köpte Diedrichs Industri AB (Diedrichs) fastigheten, vilka tillverkade blockväggar och portlösningar. I verksamheten hanterades små mängder lösningsmedel. Diedrichs har inte någon verksamhet på fastigheten idag och byggnaden står tom. Sweco har ingen kännedom om när verksamheten lades ner. Lokalerna värmdes upp genom eldning med olja. Cisternen för eldningsolja finns kvar och är enligt uppgift från beställaren belägen i ett rum i källarplanet, i den västra delen av byggnadens södra flygel. Cisternen har en volym av 5,4 m 3. Cisternen klassas som markförlagd, då rörledningar finns under mark. Det är oklart om översföringsledningarna mellan cistern och panna är ingjutna i bottenplattan, eller är dragna under densamma. Exakt lokalisering av ledningarna är heller inte kända. Enligt uppgift från beställaren är cisternen tömd och inga tecken på spill eller läckage finns inne i pannrummet. Det är inte känt om cisternen är rengjord. Påfyllningen till cisternen är placerad på byggnadens sydvästra del. Inga synliga tecken på spill eller läckage har noterats. Baserat på den översiktliga historiska inventeringen, bedömdes potentiella föroreningar primärt utgöras av lösningsmedel från Diedrichs:s verksamhet samt oljekolväten härrörande från eldningsolja från pannrummet, rörledningar samt påfyllnad av eldningsoljecisternen. Baserat på erfarenhet, bedömdes även fyllnadsmassor inom fastigheten kunna innehålla förhöjda halter av metaller och PAH. Ingen information om tidigare utförda miljörelaterade undersökningar på fastigheten, har framkommit. Vid MIFO-inventering har fastigheten tilldelats riskklass 2. 1 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

6 repo001.docx Omgivning Aktuell fastighet ligger i Laholms tätort och begränsas av Klarabäcksgatan i norr och Toffelgatan i söder, se figur 1. I väster och öster angränsar Kobben 2 direkt till andra fastigheter. Kobben 2 omges av bostadsbebyggelse i alla vädersträck. Närmaste vattendrag är Lagan, som återfinns ca 300 m norr om fastigheten. Topografin sluttar ner mot Lagan. Figur 1. Kobben 2 är markerat med röd cirkel. På fastigheten finns en byggnad i vinkel, vars långsida löper längs fastighetens östra gräns. Vinkeldelen är belägen i byggnadens södra del. Ytan på fastigheten är i huvudsak asfalterad. Söder om byggnaden utgörs dock ytan av gräsmatta. Gräsytan ligger i nivå med Toffelgatan i söder, vilket är ca 1,8 m högre än nivån för Klarabäcksgatan i norr. Direkt öster om byggnaden utgörs ytan av gräsmatta i söder och en asfalterad parkeringsplats i norr. 4 Geologi och grundvatten Enligt SGUs kartvisare utgörs de naturliga jordlagren inom fastigheten genomgående av sand (SGU, 2015). Vid utfört fältarbete noterades i huvudsak grusig till något grusig sand till ett djup av 3-4 m under markytan (m u my), vilken underlagrades av sand. Grundvattnet återfanns vid undersökningstillfället på 2,1-2,4 m under markytan. Uppmätta nivåer i installerade grundvattenrör tyder på en nordlig till nordostlig grundvattenriktning. 2 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

7 repo001.docx Utförda undersökningar Fältarbetet utfördes , genom skruvborrning med borrbandvagn. Borrtekniska arbeten utfördes av Sweco Civil AB. Totalt borrades 11 provpunkter, betecknade , varav grundvattenrör installerades i tre av dessa (1501, 1503, 1505). En översikt av provpunkternas placering framgår av figur 2 nedan. Vid den historiska inventeringen framkom ingen information som föranledde platsspecifik misstanke om förorening, undantaget en eldningsoljecistern i källarplan. Även lösningsmedel bedömdes som en potentiell förorening, men ingen information om exakt var detta har hanterats har framkommit. Riktad provtagning (provpunkt 1501) utfördes invid den del av byggnaden där cisternen enligt uppgift var belägen. Provpunkt placerades spritt över ytan, primärt i närhet till befintlig byggnad. Enligt överenskommelse med miljökontoret, placerades två skruvborrningar på angränsande fastighet i öst ( ). Provpunkt utgör avgränsningspunkter, vilka borrades efter att tydlig oljelukt konstaterats vid borrning i provpunkt Borrning utfördes till 4,0 m under markytan (m u my). Jordprov togs ut som samlingsprov efter jordlagerföljd, dock omfattande maximalt 0,5 m. Innan uttag av prov från skruven, skrapades det yttersta jordlagret bort i syfte att minska risken för korskontaminering mellan olika nivåer. Samtliga jordprov har uttagits till diffusionstäta påsar som omgående tillslutits. Vid misstänkt oljeförorening har dubbelprov uttagits, varav det ena i diffusionstät påse och det andra i glasburk. Vattenytan i installerade grundvattenrör uppmättes med hjälp av ljuslod. Grundvattenprov uttogs med hjälp av peristaltisk pump, efter omsättning av vattnet i rören. Vattenprover uttogs direkt till flaskor tillhandahållna av laboratoriet för respektive analys. Jordlagerföljder och eventuella observationer (syn- och luktintryck) dokumenterades. I bilaga 1 redovisas borrprotokoll med jordlagerföljder och inmätta koordinater för samtliga provpunkter, liksom uppmätta grundvattennivåer i förekommande fall. Efter avslutat fältarbete valdes 14 jordprov och 3 grundvattenprov ut för laboratorieanalys. Proverna analyserades i olika omfattning avseende PAH, metaller, oljekolväten och klorerade lösningsmedel. Samtliga analyser har utförts av laboratoriet Alcontrol AB, som är ackrediterat av den svenska styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). 3 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

8 repo001.docx Jordprovtagning Jordprovtagning, grundvattenrör Figur 1. Översikt provtagningspunkter vid utförd miljöteknisk markundersökning. 4 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

9 repo001.docx Riktvärden 6.1 Jord Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord är avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden. Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning inte bedöms föreligga. Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är framtagna för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009): - KM, Känslig Markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. - MKM, Mindre Känslig Markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av markanvändning; till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Då undersökt fastighet planeras att bebyggas med bostäder, har riktvärden för känslig markanvändning (KM) använts för utvärdering av föroreningssituationen. Hänsyn har även tagits till Naturvårdsverkets riktvärde för nivåer för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010), för vägledning om hur potentiellt uppkommande överskottsmassor i samband med planerad byggnation kan/ska hanteras. I bedömningen inkluderas även riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM), för vägledning om hur förorenade massor från fastigheten ska hanteras. 6.2 Grundvatten För bedömning av föroreningssituationen avseende metaller i grundvatten, har rikt- och referensvärden enligt SGU använts (SGU, 2008). För bedömning av föroreningssituationen avseende oljekolväten i grundvatten, har riktvärden enligt SPI använts (SPI, 2010). SPI:s riktvärden är primärt tillämpliga vid bedömning av föroreningssituationer inom bensinstationsområden, men de kan användas som vägledning även för andra typer om områden. För aktuell fastighet, bedöms riktvärden avseende ångor i byggnader respektive miljörisk ytvatten vara tillämpliga. 5 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

10 repo001.docx Resultat 7.1 Fältobservationer En önskan fanns att utföra borrning vid påfyllningsplatsen, men detta var ej möjligt på grund av mycket begränsad tillgänglighet med borrbandvagn inom delområdet. Provpunkten (1501) placerades istället runt hörnet av byggnaden, åt nordväst. Vid handgrävning i ytan invid påfyllningen, noterades inga tecken på förorening. I 1501 noterades en tydlig oljelukt (troligtvis diesel) i såväl uttaget prov på grundvatten, som på jordprov uttagna i grundvattenzonen. Vid omsättning av grundvattnet inför provtagning, noterades även en tunn oljefilm. I 1506 noterades ett ca 0,2 m mäktigt lager av något oljig, svart sand. Massorna observerades på ca 1,0-1,2 m djup. Ingen avvikande lukt noterades. I övrigt noterades inga tecken på förorening, varken i form av syn- eller luktintryck. 7.2 jord Totalt valdes 14 jordprov ut och skickades för laboratorieanalys, i två omgångar. Proverna analyserades i olika omfattning avseende oljekolväten, PAH och metaller. En sammanställning av erhållna analysresultat återfinns i bilaga 2. Kompletta analysprotokoll återfinns i bilaga 4. Resultaten visar: 1501: I prov från nivån 2,7-3,0 m under markytan (m u my), påvisades halter överskridande riktvärdet för KM av flera alifatfraktioner, aromater >C10-C16 och bensen. Flera uppmätta halter, överskrider även riktvärdet för MKM. Vidare påvisades PAH med låg molekylvikt (PAH-L) i en halt över nivå för mindre än ringa risk samt PAH med hög molekylvikt (PAH-H) i en halt som ligger precis i nivå med Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk. 1502: I prov från nivån 2,0-2,5 m u my påvisades alifater >C5-C8 i en halt strax över riktvärdet för KM (14, jämfört med 12 ). 1506: I prov från nivån 1,0-1,2 m u my påvisades bensen i en halt strax över riktvärdet för KM (0,014 jämfört med 0,012 ). 1508: I prov från nivån 0,0-0,5 m u my påvisades bly i en halt överskridande nivå för mindre än ringa risk (28, jämfört med 20 ). Vidare påvisades PAH-H i en halt som tangerar nivå för mindre än ringa risk (0,53 mg/kg TS, jämfört med 0,5 ). Övriga uppmätta halter ligger väl under riktvärden avseende KM, MKM och nivå för mindre än ringa risk. 6 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

11 repo001.docx grundvatten Vattenprov uttogs från samtliga installerade grundvattenrör (1501, 1503 och 1505) och skickades för laboratorieanalys. Proverna analyserades i olika omfattning avseende metaller, oljekolväten och klorerade lösningsmedel. En sammanställning av erhållna analysresultat återfinns i bilaga 3. Kompletta analysprotokoll återfinns i bilaga 5. Resultaten visar: 1501: Vid analys påvisades alifater >C10-C12 i en halt som överskrider riktvärdet för såväl ångor i byggnader som för miljörisk ytvatten. Vidare påvisades kobolt i en halt strax över SGU:s referensvärde (0,64 jämfört med 0,5 ). 1505: Vid analys avseende klorerade lösningsmedel detekterades inga halter över analysmetodens rapporteringsgränser. Vid analys avseende oljekolväten i prov från 1503 och 1505, påvisades inga halter över analysmetodens rapporteringsgränser. Uppmätta metallhalter ligger väl under tillämpliga riktvärden, med undantag av påvisad halt kobolt i 1501 enligt ovan. 8 Bedömning Baserat på information från den historiska inventeringen, observationer från utfört fältarbete samt erhållna analysresultat, bedöms det som troligt att oljeföroreningen vid 1501 härrör från en trasig överföringsledning mellan cistern och panna. Föroreningen bedöms i och med utförd undersökning vara grovt avgränsad och i huvudsak vara belägen under byggnadens södra del. Bedömningen grundas på att det vid fältundersökningen inte noterades några tecken på förorening avseende syn- eller luktintryck, i någon av provpunkterna 1502 (norr om byggnadens södra flygel), 1507 (öster om byggnadens södra del), 1508 (söder om byggnadens södra del), 1509 (söder om 1501), 1510 (norr om 1501) och 1511 (väster om 1501). Från nämnda provpunkter valdes 3 jordprov, alla uttagna i den bedömt övre grundvattenzonen, ut för laboratorieanalys avseende oljekolväten (1502, 1508 och 1510). I enlighet med resultat redovisade ovan: 1508, 1510: I prov från nivån 3,5-4,0 (1508) respektive 2,0-2,5 m u my (1510), påvisades inga halter överskridande KM. 1502: I prov från nivån 2,0-2,5 m påvisades alifater >C5-C8 i en halt överskridande KM. Den oljefraktion som påvisats i analyserat prov från 1502, har inte påvisats i vare sig jordeller grundvattenprov från Då provpunkt 1502 ligger bedömt nedströms 1501, och därmed även nedströms en påvisad oljeförorening, kan det dock inte uteslutas att de förhöjda halterna av oljekolväten i de båda provpunkterna härrör från en och samma källa. 7 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

12 repo001.docx En mycket grov skattning av föroreningens horisontella utbredning framgår av figur 2. 8 (12) Figur 2. Grov skattning av föroreningsplym. Ingen fullskalig avgränsning i djupled har gjorts. I 1501 noterades tydlig lukt av olja från 2,5 m u my ner till 4,0 m u my där borrningen avslutades. Enligt bilaga 1 återfanns grundvattenytan vid undersökningstillfället på ca 2,4 m u my, i den aktuella provpunkten. Vid analys av jordprov uttaget ovan grundvattenytan, i nivå ca 2,0-2,5 m u my, detekterades inga halter över analysmetodens rapporteringsgränser. Föroreningen i 1501 bedöms därmed vara begränsad till grundvattenzonen, där oljeförorening enligt ovan har påvisats i både jord och grundvatten. Till följd av att föroreningen ligger i grundvattenzonen, är det svårt att bedöma om förorening verkligen förekommer i jordlager ner till 4,0 m (eller djupare), eller om jordprov från nivåer under grundvattenytan påverkats av det förorenade grundvattnet då skruven drogs upp. Mäktigheten av det förorenade jordlagret beror vidare av på vilket djup källan till föroreningen är belägen. Enligt uppgift från beställaren är befintlig byggnad i souterräng, med ett skyddsrum som ligger lite lägre än källaren. Någon uppgift om grundläggningsdjup finns inte. Det är således inte känt på vilket djup de markförlagda, alternativt ingjutna, överföringsledningarna ligger. Uppmätta grundvattennivåer på fastigheten, indikerar en nordlig till nordostlig grundvattenriktning. Installerade grundvattenrör i provpunkt 1503 respektive 1505, är således ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

13 repo001.docx placerade bedömt nedströms påvisad förorening i Vid laboratorieanalys avseende oljekolväten i vattenprov från 1503 och 1505, påvisades inga spår av förorening. Ingen uttransport av förorening från fastigheten, bedöms därmed äga rum. De förhöjda halterna av bensen som detekterats i provpunkt 1506, påvisades i ett jordlager som okulärt avvek från övriga jordprofilen. Uppmätta halter överskrider KM marginellt. Då inga halter över analysmetodens rapporteringsgränser har påvisats vid analys av prov från jordlager över respektive under det missfärgade lagret, bedöms föroreningen vara begränsad till detta lager. Inga försök har gjorts att avgränsa föroreningens horisontella utbredning. Vid laboratorieanalys av 5 utvalda prov på fyllnadsmaterial från ytliga jordlager (ca 0,0-0,5 m i provpunkt 1502, 1503, 1505, 1506 och 1508), påvisades förhöjda halter av bly och PAH-H i 1 prov (1508). Uppmätta halter ligger här väl under riktvärdet för KM, men överskrider nivå för mindre än ringa risk. Resultaten indikerar att fyllnadsmassor från ytliga jordlager, kan återanvändas fritt inom fastigheten vid planerad byggnation av bostäder. Om överskottsmassor uppkommer, bedöms massor från större delen av fastigheten fritt kunna transporteras till annan fastighet. Eventuell borttransport av massor representerade av analyserat prov från 1508, kräver dock erhållet godkännande från tillsynsmyndighet för mottagande fastighet. Området där provpunkt 1508 är belägen, ligger i den södra delen av fastigheten där markytan är högre än i den norra delen. Erhållet resultat indikerar att de förhöjda halterna av bly och PAH-H redovisade ovan, är begränsade till massor i denna högre nivå. Någon källa till de förhöjda halterna har inte kunnat fastställas. 9 Rekommendationer I och med antalet utförda provpunkter i anslutning till 1501, punkternas placering och erhållna analysresultat, bedöms påvisad oljeförorening vara begränsad i den mån det är möjligt med tanke på befintlig byggnad. Mot bakgrund av att byggnaden enligt plan ska rivas inom kort, bedöms vidare försök till avgränsning, exempelvis genom borrning genom bottenplattan, ej vara motiverat. Istället rekommenderas att miljökontrollant är på plats när schakt inom delområdet utförs. Det bedöms som troligt att föroreningen primärt återfinns under byggnaden. Rivning av byggnaden, ner till bottenplattan, kan därmed utföras utan närvaro av miljökontrollant. Om oljelukt noteras, i jord eller rivningsmassor, rekommenderas att arbetet avbryts och miljökontrollant tillkallas. Erhållen information från beställaren indikerar att den förmodat läckande överföringsledningen, kan vara ingjuten i bottenplattan. Sweco rekommenderar därför att miljökontrollant närvarar vid rivningen av denna. Vidare närvarar lämpligen en miljökontrollant vid utförande av schaktsanering, för att styra och övervaka utförande entreprenör samt masshantering. Området kring provpunkt 1502, där alifater påvisats i en halt över KM, inkluderas i schaktsaneringen av oljeförorenade massor vid Miljökontrollanten styr saneringsarbetet genom kontinuerliga fältmätningar avseende flyktiga organiska ämnen (VOC), med en fotojonisationsdetektor (PID). Förorenade massor transporteras till behörig mottagningsanläggning för behand- 9 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

14 repo001.docx ling. Då bedömt friklassade schaktväggar och -bottnar nås, uttas samlingsprov för verifierande laboratorieanalys. En bedömning av om vattenrening krävs, kan göras först när föroreningens omfattning är känd. Avseende den förhöjda halten bensen i provpunkt 1506, bedöms föroreningen enligt ovan vara begränsad till det missfärgade lagret. Vid schakt skall detta lager hanteras separat och transporteras till behörig mottagningsanläggning för behandling. Schakt kan utföras utan närvaro av miljökontrollant. Om lagret visar sig vara del av en förorening av större utbredning, rekommenderas dock att miljökontrollant kallas till platsen för konsultation om hur föroreningen ska hanteras. Efter avslutad schakt, uttar miljökontrollant kontrollprover i schaktväggar och -botten för att verifiera att ingen förorening lämnats kvar. Vid schakt i den södra delen av fastigheten, bör massor från den högre marknivån särskiljas om borttransport potentiellt kan bli aktuellt. Innan borttransport rekommenderas att samlingsprov tas ut och skickas för analys avseende metaller och PAH, för verifierande av aktuella halter. Utförd undersökning är översiktlig, varför det föreligger risk att förorening påträffas även inom andra delområden än redovisat ovan. Vid misstanke om förorening skall tillsynsmyndigheten meddelas omgående. Sweco rekommenderar även att miljökontrollant kallas till platsen för konsultation om fortsatt arbete. Enligt miljöbalken 10 kap, 11 ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare skall anmälan om avhjälpandeåtgärd göras till aktuell tillsynsmyndighet i god tid innan arbetet påbörjas. 10 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

15 repo001.docx Sweco Environment AB Helsingborg Miljö och Arbetsmiljö Josefin Andersson Handläggare Anna Olofsson Uppdragsledare Daniel Hertzman Granskning 11 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

16 repo001.docx Referenser Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 SGU, 2015: Kartvisaren jordarter 1: : , Information hämtad SGU, 2008: Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. SGU-FS 2008:2. SPI, 2010: Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diesleanläggningar. 12 (12) ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KOBBEN 2, LAHOLM OAU p:\1237\ \000\19 original\ra.docx

17 BILAGA 1 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1501 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,3 Fyllning: Stenig, grusig sand 0,0-0,3 0,3-0,7 Fyllning: Mullhaltig sand 0,3-0,7 0,7-4,0 Något grusig sand 0,7-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 2,7-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 Lukt olja Tydlig Stark Stark Lab X X X Inmätt röröverkant: +25,35 Inmätt markyta: +24,35 Grundvattennivå : +21,95 / 2,40 m u my Rörunderkant: +20,35 / 4,00 m u my X: ,15 Y: ,43 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 1 (11) pm04s Sweco Environment AB Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

18 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1502 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,1 Fyllning: Asfalt - Lukt olja Lab 0,1-3,0 Något grusig sand 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X X X: ,04 Y: ,15 Z: + 24,04 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 2 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

19 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1503 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,1 Fyllning: Stenig, grusig sand - Lukt olja Lab 0,1-2,7 Något grusig sand 2,7-3,6 Finsand 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-2,7 2,7-3,0 3,0-3,6 X 3,6-4,0 Lera 3,6-4,0 Inmätt röröverkant: +24,53 Inmätt markyta: +24,13 Grundvattennivå : +22,05 / 2,08 m u my Rörunderkant: +20,53 / 3,60 m u my X: ,21 Y: ,88 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 3 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

20 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1504 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) Lukt olja Lab 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-3,0 Något grusig sand 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X: ,82 Y: ,86 Z: + 24,29 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 4 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

21 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1505 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,1 Fyllning: Asfalt - Lukt olja Lab 0,1-1,4 Sand 1,4-4,0 Något grusig sand 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 X Inmätt röröverkant: +25,20 Inmätt markyta: +24,20 Grundvattennivå : +21,80 / 2,40 m u my Rörunderkant: +20,20 / 4,00 m u my X: ,93 Y: ,43 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 5 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

22 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1506 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) Lukt olja Lab 0,0-0,3 Fyllning: Sandig mulljord 0,0-0,3 X 0,3-0,5 0,5-1,0 X 0,3-3,0 Fyllning: Något grusig sand. Svart fläck, oljig vid 1,0-1,2 m u my. 1,0-1,2 1,0-1,5 1,5-2,0 X X 2,0-2,5 2,5-3,0 X: ,08 Y: ,27 Z: + 24,93 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 6 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

23 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1507 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) Lukt olja Lab 0,0-0,5 Fyllning: Sandig mulljord 0,0-0,5 0,5-3,0 Fyllning: Något grusig sand 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X: ,05 Y: ,47 Z: + 25,23 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 7 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

24 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1508 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) Lukt olja Lab 0,0-0,3 Fyllning: Sandig mulljord 0,0-0,3 X 0,3-0,8 Fyllning: Stenig, grusig, siltig sand 0,3-0,8 0,8-1,4 Fyllning: Något grusig sand 0,8-1,4 1,4-2,0 Fyllning: Något siltig, något grusig sand 1,4-2,0 2,0-4,0 Något grusig sand 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 X X: ,22 Y: ,88 Z: + 26,14 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 8 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

25 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1509 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,3 Fyllning: Stenig, grusig sand - 0,3-0,9 Fyllning: Mullhaltig sand - Lukt olja Lab 0,9-3,0 Något grusig sand 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X: ,54 Y: ,02 Z: + 24,95 Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 9 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

26 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1510 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) Lukt olja Lab 0,0-0,1 Fyllning: Asfalt - 0,1-0,3 Fyllning: Stenig, grusig sand - 0,3-3,0 Något grusig sand 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X X: ,13 Y: ,48 Z: - Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 10 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

27 BORRPROTOKOLL Beteckning: 1511 Provtagningsmetod: Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 605 DD m u my = m under markytan Djup (m u my) Jordart Uttagna jordprov (m u my) 0,0-0,1 Stenig, grusig sand - Lukt olja Lab 0,1-0,7 Fyllning: Mullhaltig, grusig sand - 0,7-3,0 Något grusig sand 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 X: ,13 Y: ,48 Z: - Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med GPS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH Datum fältundersökning: Medverkande personal: Josefin Andersson Jan Stomberg 11 (11) pm04s BILAGA 1 Uppdrag ; JFAS p:\1237\ \000\19 original\bilaga 1 borrprot.docx

28 Provtagning Kobben 2 Bilaga 2 jordprov Uppdragsnummer: Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning (KM och MKM) samt nivåer för mindre än ringa risk. Alla halter i. Halter över respektive riktvärde är markerade med gult (KM), orange (MKM) eller grönt (mindre än ringa risk). m u my - meter under markytan Metaller Provpunkt Djup Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Nickel Vanadin Zink m u my Riktvärde KM , Riktvärde MKM Nivå för mindre än ringa risk , ,1-0,5 <2,2 9,2 <1,8 <0,18 1,9 2,2 2,9 2,3 4, ,1-0,5 <2,5 12 5,7 <0,20 1,9 3,3 3,4 2, ,1-0,5 <2,3 7,6 <1,9 <0,19 1,5 2 1,6 1, ,0-0,3 <2, <0,20 1,9 7,3 4,6 2, ,0-0,5 <2, <0,20 2,6 19 5,5 3, BTEX Alifater Aromater PAH Etylbensen >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C5-C16 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 Alif Alif Alif Alif Alif Alif Arom Arom Arom Provpunkt Djup Bensen Toluen Xylen PAH-L PAH-M PAH-H m u my Riktvärde KM 0, Riktvärde MKM 0, Nivå för mindre än ringa risk 0,6 2 0, ,5-2,0 0,0084 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,0-2,5 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,7-3,0 0,012 <0,1 <0,1 <0,1 < <1 36 <1 2 0,29 0, ,1-0, <0,03 <0,05 <0, ,0-2,5 0,0092 <0,1 <0,1 <0,1 14 7,4 <10 <10 <10 21 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,1-0, <0,03 <0,05 <0, ,1-0, <0,03 <0,05 <0, ,0-0, <0,03 <0,05 <0, ,5-1,0 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 12 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,0-1,2 0,014 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,5-2,0 <0,003 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,0-0, <0,03 0,33 0, ,5-4,0 0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0, ,0-2,5 0,0067 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 <10 <10 <10 <10 <1 <1 <1 <0,03 <0,05 <0,08

29 Provtagning Kobben 2 Bilaga 3 grundvatten Uppdragsnummer: Jämförelse med SGUs generella rikt- och referensvärden för grundvatten samt SPIs förslag på riktvärden för grundvatten. Metallhalter i och organiska ämnen i. Halter över respektive riktvärde är markerade med blått (SGU) eller lila (SPI). m u my - meter under markytan Metaller Provpunkt Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Nickel Vanadin Zink SGU - Riktvärde SGU - Referensvärde 1-0,5 0,1 0, ,72 52 <0,02 0,028 0,64 1,8 0,077 1,7 0,11 1, ,29 40 <0,02 0,015 0,23 0,96 0,1 0,28 0,18 1,3 BTEX Alifater Aromater PAH Etylbensen >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 Alif Alif Alif Alif Alif Arom Arom Arom Provpunkt Bensen Toluen Xylen PAH-L PAH-M PAH-H SPI - ångor i byggnader 0, ,1 0, , ,01 0,3 SPI - miljörisker ytvatten 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,15 0, ,5 0,12 0,005 0,12 0,005 0, <0,0001 0,0016 <0,001 0,0013 <0,01 <0,01 0,38 1,5 1,5 <0,01 0,025 <0,002 <0,0001 <0,0002 <0, <0,0001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,0001 <0,0002 <0, <0,0001 0,0013 <0,001 0,0011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 0,0001 <0,0002 <0,0003

30 Bilaga 4

31 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.7 ±9.57 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

32 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

33 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 SS-ISO :1995 Torrsubstans 89.6 ±8.96 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± (forts.)

34 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

35 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.8 ±8.38 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 55 ±11 GC/MS Alifater >C10-C ±160 GC/MS Alifater >C12-C ±400 Beräknad Alifater summa >C5-C GC/MS Alifater >C16-C ±350 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 36 ±7.2 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften 1.6 ±0.32 GC/MS Acenaftylen 0.12 ±0.024 GC/MS Naftalen 0.28 ±0.056 Beräknad PAH-L,summa 2.0 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ± GC/MS Fluoranten ±0.014 GC/MS Fluoren ± GC/MS Pyren 0.14 ±0.028 Beräknad PAH-M,summa 0.29 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen 0.17 ±0.034 GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

36 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1501_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen 0.12 ±0.024 GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.18 ±0.036 Beräknad PAH-H,summa 0.50 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.33 Beräknad PAH,summa övriga 2.5 Kommentar Resultatet för Alifater >C8-C10 är över vår högsta kalibreringspunkt vilket ger en högre mätosäkerhet. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Annika Björk Granskningsansvarig Kontrollnr

37 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1502_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.9 ±9.59 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 9.2 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb <1.8 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 2.9 ±0.58 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 4.5 ±0.90 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 12 ±3.0 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

38 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1502_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

39 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1502_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 83.9 ±8.39 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 14 ±2.8 HS-GC/MS Alifater >C8-C ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 21 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

40 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1502_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

41 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1503_0-0.5 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.9 ±9.29 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.20 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 3.3 ±0.66 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 15 ±3.8 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

42 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1503_0-0.5 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

43 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1505_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 96.6 ±9.66 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 7.6 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb <1.9 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.19 ±0.038 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.5 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 2.0 ±0.40 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 1.6 ±0.32 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 12 ±3.0 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

44 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1505_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

45 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506_0-0.3 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.0 ±8.40 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.50 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 34 ±6.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.20 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 1.9 ±0.38 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 7.3 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 4.6 ±0.92 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 2.3 ±0.46 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 54 ±14 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

46 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506_0-0.3 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

47 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 SS-ISO :1995 Torrsubstans 96.3 ±9.63 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 12 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± (forts.)

48 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

49 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 89.5 ±8.95 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

50 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

51 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.3 ±9.23 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen <0.003 ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± (forts.)

52 Rapport Nr Box MALMÖ Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Olle Lund : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1506; Provtagningsdjup : - : Lina Glad Fakturareferens : Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2300 GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

53 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1508_0-0.5 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 86.4 ±8.64 % SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.4 ±0.48 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 43 ±8.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 28 ±5.6 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.20 ±0.040 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.6 ±0.52 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.5 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.3 ±0.66 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 70 ±18 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren ± GC/MS Fluoranten 0.15 ±0.030 GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren 0.14 ±0.028 Beräknad PAH-M,summa 0.33 GC/MS Benso(a)antracen ±0.016 GC/MS Benso(a)pyren ±0.016 GC/MS Benso(b)fluoranten 0.12 ±0.024 GC/MS Benso(k)fluoranten ± GC/MS Benso(ghi)perylen ±0.011 GC/MS Chrysen/Trifenylen ±0.020 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren ±0.010 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

54 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1508_0-0.5 Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Beräknad PAH-H,summa 0.53 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.47 Beräknad PAH,summa övriga 0.38 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

55 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1508_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 87.2 ±8.72 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

56 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1508_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

57 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1510_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 SS-ISO :1995 Torrsubstans 85.3 ±8.53 % HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 ±0.90 HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 ±1.5 GC/MS Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC/MS Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC/MS Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC/MS Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC/MS Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 HS-GC/MS Bensen ± HS-GC/MS Toluen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Etylbensen <0.1 ±0.030 HS-GC/MS Xylener <0.1 ±0.030 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC/MS Acenaften <0.03 ± GC/MS Acenaftylen <0.03 ± GC/MS Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC/MS Antracen <0.03 ± GC/MS Fenantren <0.03 ± GC/MS Fluoranten <0.03 ± GC/MS Fluoren <0.03 ± GC/MS Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC/MS Benso(a)antracen <0.03 ± GC/MS Benso(a)pyren <0.03 ± GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

58 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Mark Mark Provtagningsdatum : Provets märkning : 1510_ Provtagningsdjup : - : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr

59 Bilaga 5

60 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1501 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 6 C HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <0.01 ± HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Alifater >C10-C ±0.076 GC/MS Alifater >C12-C ±0.30 GC/MS Alifater >C16-C ±0.38 Beräknad Alifater summa >C5-C GC/MS Aromater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Aromater >C10-C ± GC/MS Aromater s:a C8-C GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX GC/MS Aromater >C16-C35 <0.002 ± HS-GC/MS Bensen < ± HS-GC/MS Toluen ± HS-GC/MS Etylbensen <0.001 ± HS-GC/MS Xylener ± GC/MS Acenaften < ± GC/MS Acenaftylen < ± GC/MS Naftalen < ± Beräknad PAH-L,summa < GC/MS Antracen < ± GC/MS Fenantren < ± GC/MS Fluoranten < ± GC/MS Fluoren < ± GC/MS Pyren < ± Beräknad PAH-M,summa < GC/MS Benso(a)antracen < ± GC/MS Benso(a)pyren < ± GC/MS Benso(b)fluoranten < ± GC/MS Benso(k)fluoranten < ± GC/MS Benso(ghi)perylen < ± (forts.)

61 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1501 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 6 C GC/MS Chrysen/Trifenylen < ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen < ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren < ± Beräknad PAH-H,summa < Beräknad PAH,summa cancerogena <0.001 Beräknad PAH,summa övriga <0.001 SS-EN ISO :2005 Arsenik, As 0.72 ±0.14 SS-EN ISO :2005 Barium, Ba 52 ±10 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb <0.02 ±0.005 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd ±0.006 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co 0.64 ±0.13 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu 1.8 ±0.36 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr ±0.015 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni 1.7 ±0.34 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V 0.11 ±0.022 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn 1.6 ±0.32 Kommentar Resultat för Aromater och PAH kan vara påverkat av störningar från andra ämnen i provet. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Erika Einarsson Granskningsansvarig Kontrollnr

62 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1503 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 6 C HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <0.01 ± HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Alifater >C10-C12 <0.01 ± GC/MS Alifater >C12-C16 <0.01 ± GC/MS Alifater >C16-C35 <0.01 ± Beräknad Alifater summa >C5-C35 <0.01 GC/MS Aromater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Aromater >C10-C16 <0.01 ± GC/MS Aromater s:a C8-C16 <0.01 GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <0.01 GC/MS Aromater >C16-C35 <0.002 ± HS-GC/MS Bensen < ± HS-GC/MS Toluen <0.001 ± HS-GC/MS Etylbensen <0.001 ± HS-GC/MS Xylener <0.001 ± GC/MS Acenaften < ± GC/MS Acenaftylen < ± GC/MS Naftalen < ± Beräknad PAH-L,summa < GC/MS Antracen < ± GC/MS Fenantren < ± GC/MS Fluoranten < ± GC/MS Fluoren < ± GC/MS Pyren < ± Beräknad PAH-M,summa < GC/MS Benso(a)antracen < ± GC/MS Benso(a)pyren < ± GC/MS Benso(b)fluoranten < ± GC/MS Benso(k)fluoranten < ± GC/MS Benso(ghi)perylen < ± (forts.)

63 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1503 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2350 Temperatur vid ankomst : 6 C GC/MS Chrysen/Trifenylen < ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen < ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren < ± Beräknad PAH-H,summa < Beräknad PAH,summa cancerogena <0.001 Beräknad PAH,summa övriga <0.001 SS-EN ISO :2005 Arsenik, As 0.29 ±0.058 SS-EN ISO :2005 Barium, Ba 40 ±8.0 SS-EN ISO :2005 Bly, Pb <0.02 ±0.005 SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd ±0.003 SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co 0.23 ±0.046 SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu 0.96 ±0.19 SS-EN ISO :2005 Krom, Cr 0.10 ±0.020 SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni 0.28 ±0.056 SS-EN ISO :2005 Vanadin, V 0.18 ±0.036 SS-EN ISO :2005 Zink, Zn 1.3 ±0.26 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Annika Björk Granskningsansvarig Kontrollnr

64 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 1 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1505 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Temperatur vid ankomst : 7 C HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <0.01 ± HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Alifater >C10-C12 <0.01 ± GC/MS Alifater >C12-C16 <0.01 ± GC/MS Alifater >C16-C35 <0.01 ± Beräknad Alifater summa >C5-C35 <0.01 GC/MS Aromater >C8-C10 <0.01 ± GC/MS Aromater >C10-C16 <0.01 ± GC/MS Aromater s:a C8-C16 <0.01 GC/MS Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <0.01 GC/MS Aromater >C16-C35 <0.002 ± HS-GC/MS Bensen < ± HS-GC/MS Toluen ± HS-GC/MS Etylbensen <0.001 ± HS-GC/MS Xylener ± GC/MS Acenaften < ± GC/MS Acenaftylen < ± GC/MS Naftalen ± Beräknad PAH-L,summa GC/MS Antracen < ± GC/MS Fenantren < ± GC/MS Fluoranten < ± GC/MS Fluoren < ± GC/MS Pyren < ± Beräknad PAH-M,summa < GC/MS Benso(a)antracen < ± GC/MS Benso(a)pyren < ± GC/MS Benso(b)fluoranten < ± GC/MS Benso(k)fluoranten < ± GC/MS Benso(ghi)perylen < ± (forts.)

65 Rapport Nr Kungsgatan HELSINGBORG Sida 2 (2) Grundvatten Konsult/ProjNr : Josefin Andersson : Grundvatten Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : 1505 : Josefin Andersson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2340 Temperatur vid ankomst : 7 C GC/MS Chrysen/Trifenylen < ± GC/MS Dibenso(a,h)antracen < ± GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren < ± Beräknad PAH-H,summa < Beräknad PAH,summa cancerogena <0.001 Beräknad PAH,summa övriga <0.001 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Annika Björk Granskningsansvarig Kontrollnr

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD repo001.docx 2012-03-2914 PM MUR MILJÖ HALMSTAD KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad UPPDRAGSNUMMER 2351083 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD HANDLÄGGARE: ANNA-KARIN

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö RAPPORT Fyrmästaren AB Ängelsberg 1:19 Uppdragsnummer 1186310000 Utredning och bedömning avseende buller, säkerhetsrisker, magnetfält samt markföroreningar i anslutning till den f.d. ventilfabriken i Ängelsberg.

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad Datum Beteckning 2008-02-08 2-0711-0759 Ert datum Er beteckning Malmö Stad Miljöförvaltningen Torbjörn Håkansson 205 80 Malmö Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad SGI 2 (18)

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN UPPDRAG Herrgårdsudden_MIFO2 UPPDRAGSNUMMER 1662035000 UPPDRAGSLEDARE Samuel Bergquist UPPRÄTTAD AV Emil Wiberg DATUM 2015-02-27 Reviderad GRANSKAD AV Samuel Bergquist Bakgrund Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Vår referens Karlstad, Annika Niklasson Rapport Datum 2013-05-07 Uppdragsnr 10007135 Namnteckning

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. Härnevi 1:17 FLEXHOUSE HOLDING AB KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER 1156168000 2015-04-16

RAPPORT. Härnevi 1:17 FLEXHOUSE HOLDING AB KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER 1156168000 2015-04-16 repo001.docx 2012-03-2914 FLEXHOUSE HOLDING AB Härnevi 1:17 UPPDRAGSNUMMER 1156168000 KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNING SWECO ENVIRONMENT MILJÖ BYGG & FASTIGHET ERIKA SCHEDIN ARNULF HEDENVIND repo001.docx

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer