RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan"

Transkript

1 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn Kund Bygg Arvid AB Johan Persson Dalgatan Ulricehamn Konsult Box Göteborg Besök: Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Joakim Odenberger, , Anders Lindquist, , 2 (18)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Innehåll Uppdrag och bakgrund 4 Områdesbeskrivning 4 Historik och tidigare verksamheter 5 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 5 Generella jämför- och riktvärden 6 Riktvärden i jord 6 Jämförvärden för PAH i asfalt 6 Genomförande av undersökning 7 Resultat 9 Fältanalyser och fältobservationer 9 Laboratorieresultat jord 9 Slutsatser och rekommendationer 16 Referenser 18 Bilagor Miljöteknisk markundersökning. Provtagningsplan Bilaga 1 Beskrivning båtbyggeriverksamheten Bilaga 2 Dokumentation av fältobservationer samt utförda analyser Bilaga 3 Laboratorierapport Bilaga 4 L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Uppdrag och bakgrund har på uppdrag av Bygg Arvid AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom ett detaljplaneområde för fastigheten Kv Ekan 7 i Ulricehamns kommun. Bygg Arvid AB avser att bygga bostäder på den aktuella fastigheten som ligger väster om sjön Åsunden ca 1,5 km från centrala Ulricehamn. Syftet med undersökningen är att översiktligt undersöka om en eventuell förorening förekommer inom fastigheten. Den genomförda översiktliga miljötekniska markundersökningen bestod av inventering av historik, provtagning av jord och sediment sant sammanställning av resultat i föreliggande rapport. Då det planeras för bostäder krävs att de eventuella markföroreningarna underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (känslig markanvändning) Fältarbetet utfördes i augusti 2012 av personal från. Områdesbeskrivning Fastigheten Kv Ekan 7 ligger i anslutning till Brunnvägen i Ulricehamns stad (se Figur 1). För närvarande finns två byggnader från tidigare båtbyggeri och en båthamn på fastigheten. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 1. Kv Ekan 7, Ulricehamns Stad (flygfoto från eniro). 4 (18)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Historik och tidigare verksamheter Information kring fastighetens historik och tidigare verksamheter baseras på studier av tillgängligt material i bygglovsarkivet, historiska flygbilder och samtal med anställda på miljökontoret i Ulricehamns kommun (Intervju ( ). Kontakt med Jan Andersson anställd och tidigare verksamhetsutövare för båtbyggeriet har beskrivit historiken i bilaga 2. Vid studie av lantmäteriets kartdatabas påträffas tre historiska kartor över fastigheten Ekan 7. En karta från 1810 som visar att fastigheterna låg inom Reftle skogs ägor (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 15-BRH-7, Enskifte, 1810). På karta från benämns området Sofiestrand och inga byggnader förekomer (Rikets allmänna kartarkiv, Ulricehamn J , Häradsekonomisk karta, ). På karta från 1960 syns byggnad A enligt bilaga 1. Strandlinjen har fyllts ut och en pir har byggts ut i Åsunden (Rikets allmänna kartarkiv, Brunn J133-7D2b62, Ekonomiska kartan, 1960). Mot bakgrund av studerade kartor samt dagens kartbild har strandlinjen på fastigheten förändrats mellan åren 1897 och 1960 samt mellan år 1960 och idag. Enligt erhållen information har strandlinjen fyllts ut med okända schaktmassor. Enligt Jan Andersson startade båtbyggeriet ca år 1946 med tillverkning av träbåtar i byggnad A. Verksamheten förändrades i mitten av 1960-talet då plastbåtar gjorde sitt inträde och en ny byggnad uppfördes på fastigheten, byggnad B i början av 1960-talet, se bilaga 1. Gjutning av plastskrov pågick till ca år 1976 då tillverkningen avslutades och plastanvändningen begränsades i den efterföljande verksamheten som inriktades på montering av detaljer. Uppgifter från Jan Andersson, anställd och tidigare verksamhetsutövare på båtbyggeriet, har skriftligen beskrivit historiken kring kemikalianvändningen på båtbyggeriet, se vidare bilaga 2. Ytterligare intervjuer har gjorts med exploateringsprojektets ansvariga mätingenjörer och exploateringsingenjörer samt representanter från Samhällsbyggnadskontoret 1. Inga ytterligare uppgifter om båtbyggeriets historiska verksamhet framkom vid intervjuerna. Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) internetbaserade jordartskarta utgörs området som fastigheten ligger i generellt av lera och silt på berg. I närområdet finns också moränlandskap och isälvssediment med sand och grus. Underliggande berg utgörs av granit, gnejs med gångar av gabbro. Topografin på den undersökta fastigheten är sluttande med olika avsatser i en lutning åt öster mot Åsunden. Enligt information från Vatten Informations System Sverige (VISS) internetbaserad databas ( är området som fastigheten ligger i inte beläget inom något kommunalt vattenskyddsområde. Vid fältprovtagningen på fastigheten påträffades en ytlig grundvattenkälla som mynnade ut i hamnområdet. Baserat på 5 (18)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: observationer gjorda i fält antas grundvattnets generella strömningsriktning följa topografin med riktning mot sjön Åsunden vilken gränsar till fastigheten i öster. Generella jämför- och riktvärden Riktvärden i jord Resultaten från laboratorieanalyserna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Jämförvärden för PAH i asfalt Uppmätta halter PAH i asfalt jämförs med de riktlinjer för återanvändning som tillhandahålls av Miljöförvaltningen i Göteborg (faktablad 135). L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Jämförvärden för metaller, alifater och PAH i sediment Då det inte finns några svenska nationella riktlinjer eller gränsvärden för metaller, alifater eller PAH för sediment görs en jämförelse mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sediment samt i relation till kanadesiska empiriska jämförvärden. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och Hav (NV rapport 4914). Halterna jämförs med nivåerna för mycket stor avvikelse/hög halt. Kanadensiska empiriska jämförvärden för akvatiska organismer i sötvattensediment (CCME 2002). ISQG är en nivå där biologiska effekter inte är troliga och PEL är en nivå där biologiska effekter är troliga. Halter mellan de två nivåerna betecknas som halter med måttligt stor risk för biologiska effekter. 6 (18)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Genomförande av undersökning Fältundersökningen på den aktuella fastigheten utfördes den 9 augusti 2012 av handläggare från i Göteborg. Provtagningspunkternas lägen redovisas i bilaga 1. Den miljötekniska markundersökningen utfördes genom provgropsprovtagning och sedimentprovtagning. Provtagning av jord utfördes i sammanlagt 4 st provtagningspunkter (PG1-4) grävda med grävmaskin. Provgroparna har placerats ut med hjälp av den information som framförts kring tidigare kemikalihanteringen vid båtbyggeriverksamheten. PG1 har placerats vid påfyllning till pannrum, PG2 vid betongplatta där tidigare båtbottnar har behandlats, PG 3 har placerats vid fläktutsug och PG4 för kontroll av de utfyllnadsmassor som använts vid byggnation av pir. Informationen har erhållits från beställaren, se figur 2 och bilaga 2. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Figur 2. Kemikalihantering båtbyggeriverksamhet (Jan Andersson ). 7 (18)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Sedimentprover togs ut i 2 st provpunkter (PS 5-6) i båthamnen. Sedimentproppar uttogs med hjälp av en sedimentprovtagare. Sediment ned till 0,5 meter ned i sjöbotten uttogs. Sedimentproppen delades upp i ytligt sediment (0-0,3 m)och djupare sediment (0,3-0,5 m). Det ytliga sedimentet analyserades på laboratorium avseende på metaller, organiska ämnen, TOC och ph. Jordlagerföljden och iakttagelser i form av syn- och luktintryck noterades kontinuerligt. Generellt togs prover som samlingsprover med 0,5 till 1 meters intervall. Olika jordartstyper blandades inte i samlingsprovet. Provtagningsindikationer d.v.s. lukt, färg, jordlagerföljd m.m., har dokumenterats. Fältdokumentationen omfattar bl.a. blanketter för jordprovtagning, se bilaga 3. Samtliga jordprover analyserades i fält med ett PID-instrument (fotojoniseringsdetektor) i syfte att detektera lättflyktiga kolväten. Med utgångspunkt från PID-resultat och fältobservationer gjordes ett representativt urval av jordproverna för analys på laboratorium. 6 st. jordprov, 2 st. sedimentprov och 1 asfaltsprov skickades till ALcontrol i Linköping för laboratorieanalys av alifatiska- och aromatiska kolväten, BTEX, PAH, metaller inklusive Hg, TOC och ph. Resultaten redovisas i resultatdelen och analysprotokollen i bilaga 3. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Resultat Fältanalyser och fältobservationer Vid jordprovtagningen konstaterades att jordlagren huvudsakligen domineras av fyllnadsmassor bestående av sand, sten och enstaka bitar av porslin och avfallsrester. Provtagning genomfördes ned till maximalt 2,3 meter ned till naturliga jordlager. I flera provpunkter påträffades naturliga ostörda jordlager på drygt 1 till 2 meters djup. Inga jordprov gav utslag vid fältanalys med PID-instrument (fotojoniseringsdetektor). I provgrop 2 påträffades en träkulvert med en svag oidentifierbar lukt. Laboratorieresultat jord Resultat från laboratorieanalyserna av jord redovisas tillsammans med riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden i Tabell 1 och Tabell 2 nedan. Analysrapporterna redovisas i bilaga 4. Provpunkternas lägen framgår av ritning i bilaga 1. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

10 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: metaller Tabell 1. Sammanställning av analysresultat avseende metaller i jord (mg/kg TS) jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden (2009). Halter över riktvärdet för KM är markerade med fel stil och halter över riktvärdet för MKM med fet stil och understruket. Jord Prov (m u my) Riktvärde PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 (0,5-1,0) (0-0,1) (0,3-1,2) (0,05-0,5) TS_105 C 80,0 81,7 87,0 88,6 KM Arsenik 3,7 5,2 3,6 4, Barium Bly , Kadmium 0,65 0,24 0,29 0,2 0,5 15 Kobolt 4,6 5,1 6,1 6, Koppar Krom total 9,2 8,1 9,7 8, Kvicksilver 0,052 0,052 0,02 0,029 0,25 2,5 Nickel 8,8 9, Vanadin Zink MKM L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Av resultaten i tabell 1 ovan framgår att: en för provgrop PG 1 och PG 2 påvisas halter av bly och koppar över riktvärdet för MKM. Förhöjda halter över riktvärdet för KM påvisades även för metallerna kadmium, bly och zink i provgrop PG 1. en för provgrop PG3 och PG 4 uppvisar halter under riktvärdet för KM. För fullständiga analysresultat se bilaga (18)

11 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 organiska ämnen Tabell 2. från prov tagna av jord avseende organiska ämnen (mg/kg TS om inget annat anges). Halter överskridande KM markeras i fet stil. Jord Ämne Prov (m u my) PG 1 PG 2 PG 2 PG 3 (0,5-1,0) (0,1-0,5) (0,5-1,2) (0,3-1,2) TS_105 C 80,0 84,5 73,4 87,0 TOC 1,9 1,0 - - ph 8,5 8,5 - - Alifater Riktvärde (mg/kg) KM >C5-C8 < 3 < 3 < 3 < >C8-C10 < 5 < 5 < 5 < >C10-C12 < 10 < 10 < 10 < >C12-C16 < 10 < 10 < 10 < MKM >C16-C < 10 < Aromater Bensen < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,012 0,04 Toluen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, Etylbensen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, Xylener < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0, PAH L 0,037 < 0,03 < 0,03 < 0, PAH M 1,6 < 0,05 0,29 < 0, PAH H 3,4 < 0,08 0,5 < 0, PAH canc 2,8 < 0,15 0,44 < 0,15 PAH övriga 2,2 < 2 < 2 < 2 >C8-C10 < 1 < 1 1,1 < >C10-C16 < 1 < 1 < 1 < >C16-35 < 1 < 1 < 1 < (18)

12 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Av resultaten i tabell 2 ovan framgår att: et för provgrop PG 1 uppvisar halter av PAH H över riktvärdet för KM. Samtliga övriga analysresultat uppvisar halter under riktvärdet för KM. Värdena för TOC avviker något från Naturvårdsverkets antagande om TOC (ca 2%). Att TOC är lägre än 2 % innebär att det finns en risk att en eventuell förorenings spridningsbenägenhet underskattas något. ph värdena ligger något högt jämfört med Naturvårdsverkets modell, men bedöms inte utgöra ett hinder för att använda de generella riktvärdena. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

13 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Laboratorieanalys av asfalt Ett asfaltsprov har analyserats med avseende på 16 PAH (P-asfalt 7). I detta prov konstateras < 8 mg/kg TS 16 PAH. Detta ligger väl under den gräns på 70 mg/kg TS som anges i faktablad 135 från Miljöförvaltningen i Göteborg och bedöms därför vara asfalt utan innehåll av stenkolstjära. Denna typ av asfalt bedöms enligt faktablad 135 kunna användas fritt i trafikprojekt, dock kan restriktioner förekomma i känsliga områden. Fullständiga laboratorierapporter redovisas i bilaga 4. Laboratorieanalyser av sediment Sedimentproven bestod av lera och gyttja med inslag av organiskt material (nedbrutna växtrester). Vattendjupet för prov PS 5 var ca 2 meter ned till sjöbotten och för prov PS 6 ca 2,5 meter ned till sjöbotten. Sediment uttogs 0,5 meter ned i sjöbotten. För båda proven noterades ingen avvikande lukt och sedimentet hade inga stora skillnader i sammansättning och karaktär. De översta uttagna sedimentproven (0-0,3 meter) analyserades med avseende på metaller och oljeprodukter (fraktionerade alifater och aromater) samt PAH (polyaromatiska kolväten). Resultaten för de detekterade ämnena i sedimenten redovisas i tabell 3. Fullständiga analysprotokoll redovisas i bilaga 4. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

14 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Tabell 3. från prov tagna av sediment avseende metaller och organiska ämnen (mg/kg TS om inget annat anges). I tabellen redovisas detekterade ämnen. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Analys Prov (0-0,3 m ned i sedimentet) Jämförvärden (mg/kg) TS PS5 PS6 NV 1 CCME 2 Ämne (0-0,3) (0-0,3) ISQG PEL Torrsubstans 72,9 55,4 TOC beräknad 1,0 2,8 ph 8,2 7,4 Metaller Arsenik 7,8 3,9 >45 5,9 17 Kadmium < 0,18 0,21 >3 0,6 3,5 Kobolt 11 6,0 >60 Koppar >79,5 35,7 197 Krom >72 37,3 90 Bly 9,0 15 > ,3 Nickel >110 Vanadin Kvicksilver < 0,025 0,11 >1 0,17 0,486 Zink > Alifater >C16-C PAH PAH M < 0,05 0,21 PAH H < 0,08 0,15 PAH 11 0,034 0,352 < 2,5 1) Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och Hav, NV rapport Nivåerna för mycket stor avvikelse/hög halt. Jämföreslsevärden finns inte för samtliga analyserade parametrar. Halter överskridande Kust och Hav jämförvärden markeras i fet stil. 2) CCME Kanadensiska empiriska jämförvärden för akvatiska organismer i sötvattensediment. ISQG är en nivå där biologiska effekter inte är troliga och PEL är en nivå där biologiska effekter är troliga. Halter mellan de två nivåerna betecknas som halter med måttligt stor risk för biologiska effekter. Jämförvärden finns inte för samtliga analyserade parametrar. Halter överskridande Kanadesiska jämförvärden markeras i fet stil understruket. 14 (18)

15 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Av resultaten i tabell 3 ovan framgår att: en för samtliga metaller underskrider Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sediment (NV rapport 4914). Förhöjd halt av arsenik påträffas i PS5 (jämfört med kanadensiskt jämförvärde (CCME 2002.)). Låga halter av polycykliska aromatiska kolväten påträffas i båda provgroparna jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (11 st. polyaromatiska kolväten). L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

16 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Slutsatser och rekommendationer Bygg Arvid AB avser att bebygga fastigheten med bostäder och inför detta har WSP fått i uppdrag att genomföra en översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och sediment. Mark Genomförd markundersökning inom fastigheten Kv Ekan 7 har visat på följande: Två jordprov uttaget från provtagningspunkterna (PG1 och PG2) uppvisar bly och koppar i halter över riktvärdet för MKM och kadmium, zink, bly över riktvärdet för KM. I ett jordprov uttaget från provtagningspunkt (PG1) påträffas PAH H över riktvärdet för KM. Samtliga övriga jordprov uttagna och analyserade avseende metaller och organiska föroreningar uppvisar halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). en för asfalt avseende 16 PAH visar på halter under laboratoriets detektionsgräns. Undersökningen baserar sig på jordprover från olika djup, där samlingsprover ner till maximalt ca 2,0 m djup har analyserats. Utförda fältanalyser med hjälp av ett PID-instrument (fotojoniseringsdetektor) gav inga utslag av lättflyktiga kolväten. Sediment Genomförd sedimentundersökning inom fastigheten Kv Ekan 7 har visat på följande: Förhöjd halt av arsenik har uppvisats i sedimentprov PS 5 över det kanadesiska jämförvärdet ISQG men inte PEL, dvs. en måttlig risk för negativ påverkan av akvatiska organismer (CCME 2002). Övriga analysresultat visar på låga halter av metaller, organiska ämnen och PAH. Utifrån resultaten från den genomförda undersökningen bedömer WSP att de högsta föroreningshalterna (påträffade i PG 1 och PG 2) förekommer vid den äldre båtbyggeribyggnaden (byggnad A). Det aktuella området kring byggnad A är förorenat (halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och för vissa fall för MKM). Övriga analysresultat kring byggnad B och den äldre piren visar på halter under riktvärdet för KM och utgör inte ett hinder vid byggnation av bostäder i området. Asfalten bedöms inte vara asfalt med innehåll av stenkolstjära. Asfalten bedöms kunna användas fritt i trafikprojekt dock kan restriktioner förekomma i känsliga områden. Av de analyserade sedimentproven på 0-0,3 meters djup innehåller ett av proverna arsenik som överstiger nyttjat jämförvärde. Övriga analyserade ämnen påträffas i låga halter, dvs. under nyttjade jämförvärden. De uppmätta halterna av arsenik bedöms som begränsade och bedöms i sig inte utgöra oacceptabla risker för miljö- eller hälsa vid nuvarande markanvändning. 16 (18)

17 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar i denna översiktliga undersökning är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Rekommendationer Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. WSP rekommenderar därför att denna rapport översänds till den lokala tillsynsmyndigheten. WSP rekommenderar att riskreducerande åtgärder vidtas med avseende på de påträffade föroreningarna inför eventuellt uppförande av bostäder i anslutning till det före detta båtbyggeriet. Riskreducerande åtgärder kan bestå av t.ex. urschaktning i kombination med kompletterande provtagning. Beroende på hur konstruktioner etc. ska uppföras kan även platsspecifika riktvärden övervägas. Schaktning i förorenad jord är anmälningspliktig. WSP rekommenderar därför att en anmälan lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten om entreprenadarbete utförs i det aktuella området. Anmälan innehåller bland annat uppgifter om vad som ska göras, hur föroreningar i marken skall hanteras samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Detta bör göras i god tid innan arbetet skall påbörjas. L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Göteborg den 14 september Avdelningen Mark och Vatten Uppdragsledare Anders Lindquist Handläggare Joakim Odenberger 17 (18)

18 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Joakim Odenberger Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kv Ekan 7, Ulricehamn Status: Referenser Litteratur: Naturvårdsverkets generella riktvärden NV rapport Faktablad nr Asfalt och Tjärasfalt, Miljöförvaltningen i Göteborg. Intervju ( ), Emel Tuna (miljöinspektör), Kjell Eriksson (mätingenjör), Jan Boger (exploateringsingenjör), Ulricehamns kommun. Vatten Informations System, VISS, ( Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Kust och Hav NV rapport Kanadensiska empiriska jämförvärden för akvatiska organismer i sötvattensediment (CCME 2002). Bilagor Miljöteknisk markundersökning. Provtagningsplan Bilaga 1 Beskrivning båtbyggeriverksamheten Bilaga 2 Dokumentation av fältobservationer samt utförda analyser Bilaga 3 Laboratorierapport Bilaga 4 L:\3500\ \3_Dokument\Rapport-PM\MMU Kv Ekan Ulricehamn_JO.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (18)

19 Uppdragsnr: BILAGA 1 Provtagningsplan Box Göteborg Besök: Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

20

21 Uppdragsnr: BILAGA 2 Beskrivning båtbyggeriverksamhet (erhållits från beställaren) Box Göteborg Besök: Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

22

23

24

25 Uppdragsnr: BILAGA 3 Fältprotokoll Box Göteborg Besök: Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

26 FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnummer: Miljöteknisk markundersökning, Uppdragsnamn: Kv Ekan 7 Provtagningsdatum: Augusti 2012 Metod: Provgropsprovtagning Fält: Joakim O, WSP Environment Bilaga 3 Punkt nr. Nivå Jordart Anmärkningar Prov Anmärkning PID ppm Lab.analys PG 1 0-0,3 Mu Brun, Ingen lukt, (jord, mull) 0-0,5 <1 0,3-0,5 F Brun, Ingen lukt, sand, sten 0,5-1,0 <1 0,5-1,0 F Fyllnad, sand, grus, sten, <1 O, M, TOC, ph 0,5-1,0 asfalt 1,0-1,5 F Fyllnad, sand, porslin 1,0-1,5 <1 1,5-2,0 F Fyllnad, sand, tegel kulvert 1,5-2,0 Grundvatten <1 2,0 2,3 F Bottenprov, Silt lera, sand, blött i gropen (korskontaminering) 2,0 2,3 Grundvatten <1 PG 2 0-0,1 Mu Brun, Ingen lukt, jord, mull 0-0,1 <1 M 0,1-0,5 F Fyllnad, ljusbrun, Ingen <1 O, TOC, ph 0,1-0,5 lukt, sand, mull 0,5 1,2 F Fyllnad, svart, lukt, sand, <1 O 0,5 1,2 Glasburk uttaget trä kulvert (lukt okänd) 1,2-1,5 Si Ljus silt/sand, Ingen lukt, <1 1,2-1,5 rötter, växter, vass 1,5-2,0 Si Ljus silt/sand, Ingen lukt, <1 1,5-2,0 Grundvatten rötter, växter, vass 2,0-2,3 Sile Ljus silt/lera, Ingen lukt, <1 2,0-2,3 Grundvatten rötter, växter, vass PG 3 0-0,3 Mu Brun, Ingen lukt, (jord, mull) 0-0,3 <1 Fyllnad, brunt, Ingen lukt, <1 O, M 0,3-1,2 F 0,3-1,2 jord, mull, asfalt 1 (2)

27 FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnummer: Miljöteknisk markundersökning, Uppdragsnamn: Kv Ekan 7 Provtagningsdatum: Augusti 2012 Metod: Provgropsprovtagning Fält: Joakim O, WSP Environment Bilaga 3 1,2-1,5 Sile,Vx Ljust, silt lera, växter, vass, rötter, Ingen lukt 1,2-1,5 Äldre botten <1 PG 4 0-0,05 Mu Brun, Ingen lukt, jord, mull 0-0,05 <1 0,05-0,5 F Fyllnad, sand, ljusbrunt, <1 M 0,05-0,5 Ren sand ingen lukt 0,5-1,0 F Fyllnad, sand, ljusbrunt, <1 0,5-1,0 Ren sand ingen lukt 1,0-1,2 Sile, vx Ljust, silt lera, växter, vass, Äldre botten, <1 1,0-1,4 rötter, Ingen lukt Grundvatten PS 5 0-0,3 Sedimentpropp 0-0,3 M, O, TOC, ph 0,3-0,5 Sedimentpropp 0,5-1,0 PS 6 0-0,3 Sedimentpropp 0-0,3 M, O, TOC, ph 0,3-0,5 Sedimentpropp 0,3-0,5 P-asfalt 7 0 0,05 Asfaltprov 0-0,05 PAH O = alifater, aromater, BTEX och PAH, M = Metaller inkl Hg 2 (2)

28 Uppdragsnr: BILAGA 4 Labprotokoll Box Göteborg Besök: Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

29 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 1 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 80.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 150 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 87 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.65 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 200 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 9.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 8.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 460 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 13 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 1 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger Beräknad PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS Antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren 0.30 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten 0.62 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren 0.62 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa 1.6 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen 0.35 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren 0.49 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten 0.74 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten 0.25 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen 0.59 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.39 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.55 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa 3.4 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena 2.8 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga 2.2 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 3.3 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 96.7 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.9 % av TS SS-ISO utg 2 ph i mark 8.5 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 84.5 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 19 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 1.8 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.0 % av TS SS-ISO utg 2 ph i mark 8.5 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 73.4 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten 0.12 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren 0.13 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa 0.29 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen mg/kg TS +/-20-30% (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa 0.50 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena 0.44 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (1) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 81.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 5.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 32 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 860 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.24 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 5.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 37 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 8.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 9.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 21 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 3 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 87.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.6 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.29 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 23 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 9.7 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 93 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

37 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 3 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

38 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (1) : : Mark Mark Provets märkning : PG 4 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 88.6 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 37 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 6.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.20 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 8.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 24 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 35 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

39 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO SS-EN 12880, utg 1 Torrsubstans 72.9 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 7.8 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 9.0 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd <0.18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 24 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 43 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 64 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.025 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 15 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

40 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 1.8 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.0 % av TS SS-EN 12176, utg 1 ph i slam 8.2 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

41 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO SS-EN 12880, utg 1 Torrsubstans 55.4 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.9 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.0 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 25 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 82 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.11 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 49 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

42 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 0.21 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 0.15 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 4.9 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 95.1 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 2.8 % av TS SS-EN 12176, utg 1 ph i slam 7.4 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

43 RAPPORT Sida 1 (1) ALcontrol AB Rapport Nr Asfalt : : Asfalt Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : P-asfalt 7 : Joakim Odenberger GC/MS Benso(a)antracen <1 mg/kg GC/MS Benso(a)pyren <1 mg/kg GC/MS Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg GC/MS Chrysen/Trifenylen <1 mg/kg GC/MS Dibenso(a,h)antracen <1 mg/kg GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg Beräknad PAH,summa cancerogena <3.5 mg/kg GC/MS Acenaften <1 mg/kg GC/MS Acenaftylen <1 mg/kg GC/MS Antracen <1 mg/kg GC/MS Benso(ghi)perylen <1 mg/kg GC/MS Fenantren <1 mg/kg GC/MS Fluoranten <1 mg/kg GC/MS Fluoren <1 mg/kg GC/MS Naftalen <1 mg/kg GC/MS Pyren <1 mg/kg Beräknad PAH,summa övriga <4.5 mg/kg Beräknad PAH,summa 16 st <8 mg/kg Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Frida Björklund Granskningsansvarig Kontrollnr

44 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 1 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 80.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.7 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 150 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 87 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.65 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 200 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 9.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 8.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 460 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 13 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

45 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 1 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger Beräknad PAH-L,summa mg/kg TS GC/MS Antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren 0.30 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten 0.62 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren 0.62 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa 1.6 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen 0.35 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren 0.49 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten 0.74 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten 0.25 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen 0.59 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen 0.39 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.55 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa 3.4 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena 2.8 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga 2.2 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 3.3 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 96.7 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.9 % av TS SS-ISO utg 2 ph i mark 8.5 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

46 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 84.5 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 19 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

47 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 1.8 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.0 % av TS SS-ISO utg 2 ph i mark 8.5 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

48 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 73.4 % +/-10% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten 0.12 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren 0.13 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa 0.29 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen mg/kg TS +/-20-30% (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

49 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa 0.50 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena 0.44 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

50 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (1) : : Mark Mark Provets märkning : PG 2 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 81.7 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 5.2 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 32 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 860 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.24 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 5.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 37 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 8.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 9.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 21 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 180 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

51 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 3 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 87.0 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.6 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 46 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.29 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 23 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 9.7 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 22 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 93 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS +/-25-45% GC/MS Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Bensen <0.003 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Toluen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Etylbensen <0.1 mg/kg TS +/-20-30% HS-GC/MS Xylener <0.1 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS Acenaften <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Acenaftylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Naftalen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

52 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Mark Mark Provets märkning : PG 3 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS GC/MS Antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fenantren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Fluoren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS +/-20-30% GC/MS Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS +/-20-30% Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS Beräknad PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS Beräknad PAH,summa övriga <2 mg/kg TS Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

53 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (1) : : Mark Mark Provets märkning : PG 4 Provtagningsdjup : m : Joakim Odenberger SS-ISO 11465, utg 1 Torrsubstans 88.6 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 4.4 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Barium, Ba 37 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Bly, Pb 6.1 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.20 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.2 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 17 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 8.8 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 24 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 35 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg mg/kg TS +/-25-30% Metallerna är uppslutna med HNO3, förutom Sb och Mo som är uppslutna med kungsvatten. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Britt Karlsson Granskningsansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

54 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO SS-EN 12880, utg 1 Torrsubstans 72.9 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 7.8 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 9.0 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd <0.18 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 24 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 18 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 20 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 43 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 64 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg <0.025 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 15 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

55 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 1.8 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 98.2 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 1.0 % av TS SS-EN 12176, utg 1 ph i slam 8.2 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

56 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 1 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO SS-EN 12880, utg 1 Torrsubstans 55.4 % +/-10% SS-EN ISO Arsenik, As 3.9 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Bly, Pb 15 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Kobolt, Co 6.0 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Koppar, Cu 21 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO Krom, Cr 14 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Nickel, Ni 11 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Vanadin, V 25 mg/kg TS +/-20-25% SS-EN ISO Zink, Zn 82 mg/kg TS +/-25-30% SS ISO 16772, utg1 Kvicksilver, Hg 0.11 mg/kg TS +/-25-30% HS-GC/MS (*) Alifater >C5-C8 <3 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Alifater >C8-C10 <5 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS GC/MS (*) Alifater >C16-C35 49 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS GC/MS (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Bensen <0.005 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Toluen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Etylbensen <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) Xylener <0.1 mg/kg TS HS-GC/MS (*) TEX, Summa <0.15 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

57 ALcontrol AB 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Sida 2 (2) : : Sediment Sediment Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : PS : JO GC/MS (*) Antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Fenantren mg/kg TS GC/MS (*) Fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Pyren mg/kg TS GC/MS (*) PAH-M,summa 0.21 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(a)pyren mg/kg TS GC/MS (*) Benso(b)fluoranten mg/kg TS GC/MS (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Chrysen/Trifenylen mg/kg TS GC/MS (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS GC/MS (*) PAH-H,summa 0.15 mg/kg TS SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsförlust 4.9 % av TS +/-15% SS-EN 12879, utg 1 Glödgningsrest 95.1 % av TS +/-15% Beräknad (*) TOC 2.8 % av TS SS-EN 12176, utg 1 ph i slam 7.4 +/-0.2 enh (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kristina Hallqvist Analysansvarig Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD

PM MUR MILJÖ. Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad HALMSTAD KOMMUN 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD repo001.docx 2012-03-2914 PM MUR MILJÖ HALMSTAD KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad UPPDRAGSNUMMER 2351083 2015-02-23 SWECO ENVIRONMENT AB HALMSTAD HANDLÄGGARE: ANNA-KARIN

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkuddsvägen Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Översiktlig miljöteknisk markundersökning på Mjölkudden 3:10, Luleå Lulebo 2013-09-06 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Granskad av Ylva Persson Innehåll 1 Uppdrag och bakgrund 3 2 Utförd undersökning

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö RAPPORT Fyrmästaren AB Ängelsberg 1:19 Uppdragsnummer 1186310000 Utredning och bedömning avseende buller, säkerhetsrisker, magnetfält samt markföroreningar i anslutning till den f.d. ventilfabriken i Ängelsberg.

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer