Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun"

Transkript

1 Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: Uppdragsnummer: Envipro Miljöteknik AB Huvudkontor: Avd. kontor: Avd. kontor: Repslagaregatan 19 Tel Södra Åsvägen 43 Tel : Rehnsgatan 20 Tel Linköping Fax Österskär Fax: Stockholm Fax Org.nr

2 Inledning Hifab har fått i uppdrag av Danderyds kommun att utföra en kompletterande miljöteknisk markunderökning av Djursholms Elverk, Sökvabäck 5 i Danderyd samt ta fram åtgärdsförslag. Bakgrund Höga metallhalter påträffades vid en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Sökvabäck 5, Halterna översteg av Naturvårdsverket rekommenderade riktvärden för förorenad mark vid känslig markanvändning. Eftersom jorden i det förorenade området används för lek av barn i anslutning till den skolverksamhet som förekommer inom fastigheten beslöts att inhägna det förorenade området samt att göra en kompletterande och mer detaljerad undersökning för att bedöma dess utsträckning och mängden förorenad jord samt förekommande halter av föroreningarna. Kompletterande provtagning Vid den översiktliga markundersökningen påträffades den höga metallhalten i punkten B4, se bilaga 1. Även alifater förekom i B4, alifater >C16-C35 (360 mg/kg TS), vilket i den övre sektionen överstiger riktvärdet för KM. Syftet med denna kompletterande provtagningen är att avgränsa det förorenade området i plan och djup samt få ytterligare information om halter av förekommande ämnen. Metoder Den kompletterande miljötekniska markundersökningen genomfördes av Mikael Pyyny, Envipro Miljöteknik genom okulärbesiktning och jordprovtagning med skruvborr. Skruvborrningen utfördes av Henrik Nordén, Tyréns. Totalt borrades 12 hål ner till ett djup av 1-2 m och 4 mindre provgropar där prover togs med spade, 0-0,1 m. Provpunkterna placerades kring den fyllning som lokaliserades vid den översiktliga provtagningen. Jordprover togs varje 0,5 m i jord som visuellt bedömdes som fyllning samt minst en nivå i naturlig jord. Jordproverna klassificerades okulärt med avseende på jordart och eventuella missfärgningar eller lukt, Bilaga 2. Samtliga prover skannades på innehåll av metaller med ett handhållet XRF-instrument Niton 700. Ett antal prover skickades till laboratorium för analys av metaller, oljeföroreningar samt PCB. Inmätning av provpunkterna genomfördes med RTK-GPS. Resultat Provpunkternas placering visas i bilaga 1. Jordartsklassificering redovisas i bilaga 2. I provpunkt B5, B6, B7, B12, B13, (B15), B17, B18, B19, B20 samt tidigare B4 finns inslag av det askliknande material som förknippas med tidigare verksamhet. I provpunkterna B8, B9, B10, B11, B14 och B16 som samtliga ligger nedanför slänten finns överst en fyllning som 2

3 domineras av silt/lera. I ett stråk i läget för ledningsgravar finns fyllning som domineras av sand. Laboratorieanalyserna genomfördes av Analytica med ackrediterade analysmetoder. I tabell 1 redovisas metallhalterna för bly, koppar, kvicksilver och zink. Övriga metaller redovisas i bilaga 3. Tabell 1. Analysresultat för utvalda metaller från samtliga jordprover analyserade med ICP-metod. Markerade resultat överskrider riktvärdena för KM. Provpunkt Överyta Underyta Torrsubstans (TS) Bly Koppar Kvicksilver Zink Enhet m m % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 5 0 0,5 89,8 95,1 37,2 <1 85, ,5 90, ,1 < ,5 94, < ,5 95, ,4 <1 47, ,5 84,5 40,7 30,9 < ,3 80, ,6 < ,5 87, < ,5 86, < ,3 79, ,5 < ,5 90, ,2 < ,5 82,2 52,2 36,6 <1 98,2 16 0,5 1 95,7 9,77 8,88 < ,1 94, , ,1 94, ,8 < , ,8 <1 242 Riktvärde KM Metallhalter är förhöjda i en stor del av proverna. Som jämförelse används naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning KM. I tabell 2 redovisas analysresultatet från XRF-mätningen och motsvarande resultat med ICPanalys. Korrelationen mellan resultaten från XRF och ICP är relativt bra, se bilaga 5. Skillnaderna kan härledas till provberedning, uttag från provmängden, medelvärdesberäkning etc. Resultatet från XRF-mätningen är därmed verifierad och kan användas för bedömning av föroreningssituationen. Tabell 2. Analysresultat för bly och zink från jordprover analyserade med XRF och ICP-metod. Provpunkt 1-4 är från tidigare provtagning. Markerade resultat överskrider riktvärdena för KM. Provpunkt (XRF) (ICP) (XRF) Överyta Underyta Bly Bly Zink Zink (ICP) Enhet m m mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS 1 0 0, ,5 1 < < , < < < <

4 , ,1 <150 85,9 5 0, , , , ,5 1, , <150 47,1 7 0,5 1 <100 < ,2 <100 < ,5 <100 40, ,5 <100 < ,5 1 <100 < ,5 <100 < ,5 2 <100 < , ,5 1 <100 < , ,5 2 <100 < , , , , < , , < , ,5 2 <100 < ,5 <100 < ,5 1 <100 < , ,5 1 < , , < ,5 <100 52,2 <150 98,2 16 0,5 1 <100 9,77 < ,1 <100 < , , , Metallhalterna överstiger riktvärdena för KM inom ett relativt avgränsat område. Området som benämns Jordschakt 0-1 m på bilaga 1 bedöms avgränsa fyllningen med höga metallhalter den översta metern. Området Jordschakt 1-2 m bedöms avgränsa fyllningen med höga metallhalter på djupet. I tabell 3 redovisas analyserade PAH:er i 3 provpunkter. I samtliga prover överstiger halten riktvärdet för KM. Innehållet av alifater och PCB:er var i samma prover lågt, se bilaga 4. 4

5 Tabell 3. Analysresultat för PAH:er analyserade med GC-MS-metod. Markerade resultat överskrider riktvärdena för KM. Överyta Underyta PAH cancerogena PAH övriga Enhet m m mg/kg TS mg/kg TS 6 0 0, ,2 2,6 3, ,1 1,8 2 Provpunkt Riktvärde KM 0,3 20 Förenklad riskbedömning För att bedöma riskerna med föroreningarna har naturvårdsverkets modell för riskbedömning av förorenad mark använts. Modellen baseras på bedömningar av aktuella föroreningars toxicitet, förekommande halter och mängder, förutsättningar för spridning av föroreningen samt områdets känslighet och skyddsvärde. Föroreningarna i jorden förekommer högt upp i markprofilen och risken för exponering är därför påtaglig för dem som vistas i området. Risken för att de påträffade halterna skulle orsaka akuta hälsoproblem bedöms dock som liten eftersom den dominerande exponeringsvägen är intag av jord eller hudkontakt och relativt stora mängder måste intas för att akut förgiftning skall uppstå. Idag används området för skolverksamhet vilket gör att småbarn vistas en stor del av dagen inom området och runt den aktuella fyllningen. Det generella riktvärde som är lämpligast att använda för riskbedömningen är för känslig markanvändning. Känslig markanvändning används normal för fastigheter där bostadsbebyggelse förekommer vilket inkluderar att jorden ska kunna användas för att odla i eller att grundvattnet ska kunna användas. Varken odla eller uttag av grundvatten är i dag aktuella men i en bedömning ingår även att se över den framtida markanvändningen. Med hänsyn tagen till aktuella exponeringsvägar behöver generellt den jord inom området som innehåller halter över det generella riktvärdena för känslig markanvändning åtgärdas. Om odling eller uttag av vatten inte bedöms som betydande exponeringsvägar behöver generellt den jord inom området som innehåller halter över det generella riktvärdena för känslig markanvändning i ytlig jord åtgärdas. Åtgärdsmål Generellt ska åtgärdsmålen vid efterbehandling av förorenade områden säkerställa att önskad riskreduktion erhålls, d v s tillse att inte oacceptabla effekter på människa och miljö uppkommer, vare sig akut eller långsiktigt. Dessa ska ansättas med hänsyn till de risker ett objekt medför och till vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. 5

6 Övergripande åtgärdsmål: Området ska kunna användas för boende och för dagisverksamhet Människor ska inte komma i kontakt med förorenad jord. Mätbara åtgärdsmål Vid en grävsaneringsåtgärd delas vanligen området upp i mindre delar, som vart och ett undersöks och klassificeras separat. Den delvolym som provtas och klassificeras benämns här den Selektiva Efterbehandlings Volymen, SEV. Som förslag används medelhalten av en förorening i en SEV på ca 50 m 3 för klassificering av jordvolymen. De acceptabla resthalterna motsvarar här halterna för KM och utgör mätbara åtgärdsmål. Åtgärdsförslag De framtagna åtgärdsmålen uppfylls genom att genomföra ett antal åtgärder som reducerar risken för befintliga och framtida exponering och spridning av föroreningar inom området. Åtgärdsalternativ 1 I åtgärdsalternativ 1 är bedömningen att området Jordschakt 0-1m och Jordschakt 1-2 m enligt bilaga 1, behöver åtgärdas för att uppnå åtgärdsmålen. Den totala volymen fyllningen som bedöms överstiga riktvärdena är beräknad till ca 400 m m samt 130 m m, dvs. ca 530 m 3. Schaktmängden blir, med en bedömd skrymdensitet på 1,85 ton/m 3, ca 980 ton. Den förorenade fyllningen är välavgränsad och bedöms som lämplig att gräva upp. Den uppgrävda fyllningen transporteras bort från området till lämplig extern mottagare för omhändertagande. Medelhalterna i en SEV bedöms inte överstiga gränsvärdena för mottagning i deponi för icke farligt avfall. Vid schaktarbeten behöver en miljökontroll genomföras för att säkerställa att endast acceptabla resthalter kvarlämnas. Denna provtagning bör ske genom att större samlingsprover tas i schaktväggar och -botten som analyseras främst på metaller. Hel området som berörs av uppgrävning av fyllning ska återställas till ursprunglig nivå. För detta används rena jordmassor, ca 900 ton. De rena massorna runt träden ska vara anpassad för växtlighet. Inom den förorenade fyllningen finns en större brunn med tillhörande ledningar samt tillhörande avstängningsventil som är ur funktion. Det ytliga delarna av dessa installationer bedöms som lämpliga att ta bort. Skärmtaket som sitter ihop med det röda huset samt det långsmala skärmtaket berörs av jordschaktet och bedöms lämpliga att riva. Samtliga större träd inom området för jordschakt ska bevaras. Uppgrävning av fyllning runt träd ska ske med försiktighet (med spade). Träd och sly som avverkas inom området bedöms inte innehålla betydande metallhalter. 6

7 Åtgärdsalternativ 2 I åtgärdsalternativ 2 är bedömningen att jord med föroreningshalter över KM som ligger djupare än 1 m inte behöver åtgärdas. Det huvudsakliga syftet med åtgärden är att människor inte ska komma i kontakt med förorenad jord. Åtgärden kan antingen innebära att området Jordschakt 0-1m enligt bilaga 1, grävs upp eller att delar av området endast fylls över med 1 m rena jordmassor. Den totala volymen fyllning i Jordschakt 0-1 m som bedöms överstiga riktvärdena är beräknad till ca 400 m 3. Schaktmängden blir, med en bedömd skrymdensitet på 1,85 ton/m 3, ca 740 ton. För återställning krävs ca 700 ton rena jordmassor. I övrigt åtgärder enligt åtgärdsalternativ 1. En avgörande nackdel med åtgärdsalternativ 2, förutom ändrad riskbedömning, är att fastigheten får en framtida begränsning i användning då ytan som åtgärdas inte får schaktas om. I tabell 4 redovisas vilka åtgärder som föreslås samt uppskattad kostnad. Tabell 4 Sammanfattning av åtgärder, mängder och uppskattade kostnader. Åtgärdspost Mängd Uppskattad kostnad Uppgrävning fyllning 530 m kr Återfyllning rena massor inkl utläggning Alt m 3 Alt m kr kr Extern deponering icke farligt avfall inkl transport 5 MIL (550 kr/ton ) Alt ton Alt ton kr kr Rivning del av brunn och vattenavstängning inkl borttransport kr Rivning skärmtak inkl borttransport kr Avverkning sly och träd inkl transport kr - Labanalyser jord (grovt uppskattat) varje 50 m kr Miljökontroll inkl fältinstrument 3 dagar kr Projektledning 2 dagar kr Summa Alt 1: kr Alt 2: kr 7

8 FÖRKLARING B14 #S#S #S#S #S %U B11 %U (+2,0) #S B4 B10 B12 #S#S %U #S#S %U B13 B18 B5 #S %U #S#S %U (+4,0) B19 B6 #S#S %U #S %U B20 #S %U #S#S #S B8 #S +1,5 # #S %U B17 B9 B7 %U #S#S #S (+3,9) +3,7 #S#S %U #S#S B15 +4,2 B16 B2 #S B3 #S Pb 0-0,5 m (ICP) %U 40,7-80 mg/kg TS %U %U Pb 0-1 m (XRF) #S <100 mg/kg #S #S PLANERAD JORDSCHAKT 0-1 m PLANERAD JORDSCHAKT 1-2 LEDNINGAR URFUNKTION LEDNINGAR REVIDERAT LÄGE VADD-DGR VADD-DHLEDN VASD-SGR VASD-SHLEDN VAVD-VHLEDN VAVD-VTR OMRÅDESGRÄNS Meters BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN MILJÖTEKNIK MARKUNDERSÖKNING DJURSHOLMS ELVERK DANERYDS KOMMUN Box Stockholm Tel Fax S06039 MP DATUM ANSVARIG PROVTAGNINGSPLAN ÅTGÄRDSFÖRSLAG UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE 01 SKALA NUMMER BET 1:300 (A3)

9 PROVTAGNING JORD Bilaga 2 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 5 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,0-0,5 Fyllning: sand/grus/aska med inslag av lera 0,5-1,0 Fyllning: sand/grus/aska med inslag av lera mörk mörk 1,0-1,2 Fyllning: sand med inslag av lera Borrstopp 1,2 m 8

10 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 6 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,0-0,5 Fyllning: sand/aska med inslag av lera mörk 0,5-1,0 Fyllning: sand/grus med inslag av lera 1,0-1,3 Fyllning: sand/grus med inslag av lera 1,3-1,7 (Fyllning) lera 1,7-2,2 Sandig morän Borrstopp 2,2 m 9

11 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 7 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,4 Fyllning: sand/grus/aska Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,4-0,6 Fyllning: sand, grus, inslag av tegel 0,6-1,0 Lerig, sandig morän 10

12 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 8 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,2 Fyllning: sand Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,2-0,5 Fyllning: lera med inslag av sand 0,5-1,0 Fyllning: lera med inslag av sand 11

13 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 9 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,5 Fyllning: lera med inslag av sand Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,5-1,0 Fyllning: sand (för ledningar) 12

14 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 10 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,0-0,5 Fyllning: lera med inslag av sand och grus 0,5-1,0 Fyllning: sand, grus Inslag av trä vid 0,5 m Vitaktig 1,0-1,5 Fyllning: sand, grus med inslag av lera 1,5-2,0 Fyllning: sand, grus 13

15 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 11 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,3 Humus Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,3-0,8 Fyllning: silt/lera inslag av sand 0,8-1,0 Fyllning: silt/lera 1,0-1,5 Fyllning: sand, grus 1,0-1,5 Silt/lera 14

16 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 12 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-1,7 Fyllning: sand/grus/aska Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 1,7-2,0 Silt/lera 15

17 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 13 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,3 Fyllning: sand/grus Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,3-1,5 Fyllning: sand, grus med inslag av lera 1,5-2,0 Silt 16

18 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 14 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,0-1,0 Fyllning: sand, grus med inslag av lera Omrört 17

19 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 15 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-0,8 Fyllning: sand/grus Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 0,8-1,0 Fyllning: sand, grus med inslag av aska 1,0-1,5 Fyllning: sand, grus 1,5-2,0 Fyllning: sand, grus med inslag av aska 18

20 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh 16 Metod (t ex skr) Skr Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart 0,0-1,0 Fyllning: sand, grus inslag av keramikrester Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 19

21 Uppdragsnummer S06039 Uppdragsnamn Elverket Djursholm Datum Blad Punktnummer Bh Metod (t ex skr) Spade Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex +2.00) Signatur MP Position X-koordinat: Grundvattenobservation (Fri vattenyta i provhål) Datum Tid Djup under referennivå Y-koordinat: Grundvattenrör ja nej Material Intagsfilter under referensnivå (ange intervall) Överk. rör över referensnivå Tot rörlängd Djup (m) under ref.yta PID, XRF etc Preliminär bedömning jordart Anmärkning (lukt, färg, foto etc) XRF-analys (nr) 17: 0,0-0,1 Fyllning: sand/aska röd 18: 0,0-0,1 Fyllning: sand/aska 19: 0,0-0,1 Fyllning: sand/aska röd 20: 0,0-0,1 Fyllning: sand/aska 20

22 21

23 SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - METALLER Bilaga 3 Provpunkt Överyta Underyta Provbeteckning TS As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn Enhet m m % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 5 0 0,5 5_0-0,5 Elverket 89,8 4,94 0,121 6,76 20,4 37,2 <1 14,1 95,1 85, ,5 6_0-0,5 Elverket 90,3 4,61 1,81 7,3 32,3 44,1 <1 16, ,5 6_1-1,5 Elverket 94,6 6,36 1,11 6,78 20,1 410 < ,5 7_0-0,5 Elverket 95,4 5,12 <0,1 4,95 13,4 16,4 <1 8, , ,5 9_0-0,5 Elverket 84,5 6,96 <0,1 10,9 31,7 30,9 <1 22,6 40, ,3 11_0-0,3 Elverket 80,7 7,92 0,279 8,76 25,1 37,6 <1 18, ,5 12_0-0,5 Elverket 87,2 20,9 1,43 8,52 51,3 268 <1 21, ,5 12_1-1,5 Elverket 86,4 12,4 0,446 9,14 28,6 139 <1 20, ,3 13_0-0,3 Elverket 79,3 4,84 0,754 5,55 17,4 51,5 < ,5 16_1-1,5 Elverket 90,7 4,81 0,179 5,55 19,4 31,2 < ,5 16_0-0,5 Elverket 82,2 7,06 0,148 10, ,6 <1 23,2 52,2 98,2 16 0,5 1 16_0,5-1 Elverket 95,7 <3 <0,1 3,02 6,71 8,88 <1 5,22 9, ,1 18_0-0,1 Elverket 94,8 12,8 0,878 9,26 36, ,26 23, ,1 19_0-0,1 Elverket 94,8 15,6 0,771 4,86 15,1 41,8 < ,1 20_0-0,1 Elverket 99 11,8 0,526 5,81 17,9 46,8 <1 11, Riktvärde KM 15 0,

24 SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - ORGANISKA ÄMNEN Bilaga 4 Provpunkt Överyta Underyta Provbeteckning TS PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 summa 7st PCB Enhet m m % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 6 0 0,5 6_0-0,5 90,6 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0, ,2 11_0-0,2 71,7 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0, ,1 19_0-0,1 83,6 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,01 Riktvärde KM PCB tot = 0,02 Provpunkt Överyta Underyta Provbeteckning Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Summa 16 EPA-PAH PAH cancerogena PAH övriga Enhet m m mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 6 0 0,5 6_0-0,5 <5,0 <5,0 < ,2 11_0-0,2 <5,0 <5,0 70 6,4 2,6 3, ,1 19_0-0,1 <5,0 <5,0 <50 3,8 1,8 2 Riktvärde KM ,

25 KORRELATION MELLAN ANALYSMETOD XRF-ICP FÖR BLY OCH ZINK Bilaga 5 Korrelation Pb Korrelation Pb XRF XRF ICP ICP 24

26 Korrelation Zn Korrelation Zn XRF XRF ICP ICP 25

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Djursholms fd Elverk, Danderyds kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Djursholms fd Elverk, Danderyds kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Djursholms fd Elverk, Danderyds kommun Envipro Miljöteknik AB Huvudkontor: Avd. kontor: Avd. kontor: Repslagaregatan 19 Tel 013-35 72 70 Södra Åsvägen 43 Tel

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Bilaga 2 Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Metod: Spade Mätning: XRF Referensyta: 0.5 m över vattenytan Övrigt (t.ex. väder): Uppehåll, 12 C Provtagare: Veronika Landin Norr om bruket: 3.5

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE Del 2 Åtgärdsutredning 232 137 161 2065 783 125 2061 104 2021615 507 1028 1655 223 233 960 4212 456 1309 3582 5448 6555 826 3932 6075 6473 3775 2013 15258 9150 6160 17479 10120

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

GEOLAB PRISLISTA 2016

GEOLAB PRISLISTA 2016 GEOLAB PRISLISTA 2016 SWECO GEOLAB ÄR ETT LABORATORIUM INOM SWECO CIVIL AB. VI ÄR KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 RESPEKTIVE ISO 14001 SAMT ACK- REDITERADE AV SWEDAC FÖR MILJÖANALYSER.

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en undersökning av föroreningar i marken i villaområdet

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) 2007-10-30, rev 2008-06-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg European Wenture Group Miljöbolaget i Storfors Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014 Inom

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer