Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7"

Transkript

1 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: Rapport

2 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt Handlingens status Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling Datum Rubrik 1 (Uppdragsnamn) Utökad provtagning Rubrik 2 (Uppdragsnamn) Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer Dokumenttyp Rapport Upprättad av Granskad av Godkänd av Kristina Widenberg Kristine Ek Kristina Widenberg Uppdragsledare markmiljö Teknisk specialist markmiljö Uppdragsledare markmiljö Ändring Datum Sign U Sign Gr Sign G NCC Construction Sverige AB Vallgatan Solna Besöksadress Vallgatan Solna Telefon Fax Org.nr Solna VAT nr SE

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Syfte 4 3. Miljöhistorik, beskrivning 4 4. Tidigare undersökningar 5 5. Provtagningsplan 5 6. Genomförande, metod Avvikelser från provtagningsplanen 7 7. Resultat 8 8. Förenklad riskbedömning Slutsats 12 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Analysresultat Foton Tidigare rapporter, PM 1. Slutrapport sanering av Sökvabäck 5, NCC Teknik Offert, förslag provtagningsplan

4 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 1. Bakgrund Fastställd handling NCC Teknik har, på uppdrag av Tekniska kontoret i Danderyds kommun, genomfört en utökad provtagning av fastigheterna Sökvabäck 5 och 7. I samband med undersökningen har också, enligt beslut fattat på byggmöte , sanering av den del av området som lämnades kvar vid tidigare arbete utförts. Saneringsarbetet har utförts i enlighet med tidigare inskickad anmälan och delegationsbeslut Dnr: /41, Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun. En separat rapport kommer att upprättas för redovisning av efterkontroller vid saneringsarbetet. Föreliggande rapport beskriver endast den utökade provtagningen som utförts enligt separat förslag antagen på byggmötet Syfte Undersökningen syftar till att undersöka och avgränsa föroreningshalterna i fyllnadsmaterialet på de båda fastigheterna. Utgångspunkten är att all fyllning som inte uppfyller de tidigare fastställda, fortfarande gällande, åtgärdsmålen, Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), enligt rapport 5976, ska tas omhand och ersättas av rent återfyllnadsmaterial. 3. Miljöhistorik, beskrivning Beskrivningen nedan är till stor del hämtad från Hifabs översiktliga undersökning Byggnaden elverket även kallad maskinhuset uppfördes och har inrymt många olika verksamheter. Den har inrymt stadens vattenledningsverks pumpmaskineri, belysningsbolagets generatorer och instrumentering, kommunal tvättinrättning, arrestlokal och stadens varmbadhus. Åren var elverkets maskineri uppställt i denna byggnad. På tomten fanns vattenreservoarer, en finns idag under den röda stugan. En annan fick tjäna som grund för en transformatorstation på 1950-talet- ca Transformatorerna hade oljetråg i botten och var placerade på grov sten och därunder betongfundament. Vid NCCs utökade undersökning har ytterligare 3 st reservoarer påträffats: 1 st strax öster om den röda stugan (vilken sedan 10 år tillbaka använts som sandlåda av skolverksamheten Elevverket ), 1 st strax norr om det den stora byggnaden samt 1 st öster om byggnaden (inom vilken en klätterställning monterats). Även ett betongfundament av okänt ursprung har påträffats mellan den röda stugan och det stora huset. Framför entrén till Galleriet fanns tidigare en cirkulär tank som rymde 50 m³ dieselolja och som användes till dieselgeneratorerna. Olja pumpades i ledning från Framnäsviken till oljecisternen och därefter upp på övervåningen i Elverket. Oljecisternen antas vara borttagen och ingen del har påträffats i samband med undersökningen. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

5 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling Dieselgeneratordriften upphörde helt 1933, och ombyggnad gjordes till ställverk. Under åren byggdes maskinhallen om till 6kV ställverksrum och samtidigt byggdes kontrollrummet om. Väster om huset utanför den tillbyggnad som byggdes omkring 1930 placerades ytterligare en transformator. Det är inte känt om någon del av denna transformator finns kvar i marken. Det har inte påträffats rester av transformatorstationen i samband med undersökningen. Inom detta område har enligt äldre ritningar också oljerening förekommit tidigare. I området bakom den röda stugan, vilket sanerades av NCC under sommaren 2013 har diverse avfall tippats, bland annat aska från den kokseldning som förekommit på fastigheten. Det är troligt att de metallhalter som återfunnits i fyllnadsmaterialet på fastigheten härrör från sådan typ av förbränning. Då det vid tidigare sanering konstaterats att förorenad fyllning också finns under den röda stugan, har NCC Teknik i slutrapporten för sanering av Sökvabäck 5, , rekommenderat att inomhusluften i stugan kontrolleras alternativt att stugan rivs för att ta omhand den förorening som, i okänd omfattning, ligger där. 4. Tidigare undersökningar Hifab (Envipro) har 2006 genomfört både en översiktlig och kompletterande markmiljöundersökning på fastigheterna. Man har i denna undersökning valt att begränsa analysparametrarna till analys av PCB invid de f.d. transformatorstationerna, fraktionerade alifater/aromater (olja) invid den borttagna oljecisternen samt analys av metaller, olja och PAH i avfallstippen. Detta har lett till att man inte uppmärksammat att fyllnadsmaterial inom hela fastigheten är metall-förorenat, troligtvis pga. att kokseldning förekommit inom området alt. att förorenat fyllnadsmaterial tillförts platsen för att jämna av ytorna runt den stora byggnaden. Hifab har också utfört en miljöinventering avseende förekomst av miljöfarligt byggnadsmaterial i byggnaderna på fastigheterna. Miljöinventeringen har inte kommit NCC Teknik tillhanda. 5. Provtagningsplan NCC Teknik upprättade i oktober 2013 ett förslag på utökad provtagning av fastigheterna Sökvabäck 5 och 7 (se figur 1). Detta föranleddes av att man i samband med sanering och efterkontroll av den södra schaktväggen (benämnd 11 i figur 1 nedan) uppmätte metallhalter över fastställda åtgärdsmål i fyllnadsmaterialet, ca 0-2 m under befintlig marknivå. Området har delats in i rutor om 10x10 m. Det ansågs motiverat att i första hand provta de områden som av Hifab tidigare identifierats som riskområden (där transformatorstationer och oljecisternen legat). Därefter slumpades ett antal Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

6 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling provpunkter ut för att undersöka fyllnadsmaterialets karaktär i hela området. Undersökningen genomfördes genom provgropsgrävning. Invid en ledningsgrav i tidigare sanerat område (benämnd ruta 10 i tidigare sanering, situationsplan) har det lämnats kvar föroreningshalter över åtgärdsmålen. Hälsorisker med den kvarlämnade förorenade jorden invid ledningsschakten bedömdes dock acceptabla utifrån hälsobaserade risknivåer för detta specifika fall. Denna bedömning baseras på att den förorenade jorden ligger på ett djup av 1 m och antas vara maximalt 1 m mäktig. Det betyder att människor i mycket begränsad utsträckning kommer i kontakt med föroreningarna. Därför bedöms exponeringsvägarna intag av jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av damm, inandning av ånga, intag av dricksvatten samt intag av växter kunna uteslutas. Detta gäller dock under förutsättning att grundvattenytan ligger djupare än den förorenade jorden och att föroreningen inte sprids med ytvatten. I provpunkterna NCC01 och NCC02 beslutades därför, om så var möjligt, att grundvattenrör skulle installeras i samband med provgropsgrävningen. Figur 1 Provtagningsplan, ej skalenlig. Provpunkternas läge är ungefärligt utritade på kartan. Provpunkterna, vilka återstår efter avbruten sanering (11, 12, 13, 14 och 15) kommer att mätas in. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

7 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 6. Genomförande, metod Fastställd handling Provtagningen genomfördes v.44, oktober 2013, under ledning av ingenjör Sara Carlsson. Provtagningsprotokoll och rådata/analysprotokoll från XRF-mätning finns sparade och kan redovisas på begäran av beställaren. Efterkontroll för fortsatt sanering genomfördes parallellt med provtagningen samt under helgen v.44. Då saneringen i skrivande stund ännu inte är avslutad kommer en slutredovisning av egenkontrollen att ske separat. Jordprov togs generellt ut som ett samlingsprov om fyra delprover i varje provgrop (1 st prov per schaktvägg med ett samlingsprov varje 0,5 m). Fyllnadsmaterialets mäktighet varierade mellan 0-2 meter ner till naturlig underlagrande lera. I anslutning till lekytorna togs kompletterande prov av ytskiktet, ca 0-5 cm under befintlig markyta. På underlagrande lera (schaktbotten) mättes med handhållen XRF då tidigare undersökningar visat att resultaten från XRF överensstämt väl med lab-resultat. Ett samlingsprov av schaktbotten togs alltid för att vid behov ytterligare kunna verifiera XRF-mätningen. Provtagningen anpassades utifrån oväntade variationer i jordlagerföljden eller från synoch luktintryck. Om ett jordlager med avvikande utseende eller lukt påträffas togs ett separat jordprov på det lagret Avvikelser från provtagningsplanen I samband med provgropsgrävning av NCC01 och NCC02 gjordes ingen observation av fri vattenyta/ grundvattennivå. I NCC01 påträffades berg/block på en nivå av ca 2 m. Av denna anledning installerades inte några grundvattenrör i samband med undersökningen. Om detta anses befogat bör installationen utföras med hjälp av borrbandvagn (se vidare diskussion om detta i avsnitt 9, slutsats). NCC03 förflyttades till den vattenreservoar som från skolans start fungerat som sandlåda. Ca 0,5 m ner har sand tillförts ovan en geotextil som vilar på det fyllnadsmaterial som fyller reservoaren. Inget prov har skickats till laboratorium. XRFmätning kunde konstatera att metallhalterna i detta fyllnadsmaterial översteg åtgärdsmålen varför reservoaren grävdes ur och återfylldes med bergkrossmaterial. Då det stod vatten i reservoaren samlades detta upp med slamsug och skickades till godkänd mottagningsanläggning. Inget vatten har avletts till omgivningen. NCC10 var placerad alldeles invid klätterställningen och var vattenfylld på botten av gropen. Då det senare visade sig att klätterställningen också står i en äldre vattenreservoar gjordes ännu en provgrop på sidan om klätterställningen där man vid ca m djup påträffade fyllnadsmassor. Inget prov har skickats till laboratorium för den extra provgropen. XRF-mätning kunde konstatera att metallhalterna i detta fyllnadsmaterial översteg åtgärdsmålen. I skrivande stund har beställaren inte fattat något beslut huruvida klätterställningen ska flyttas och fyllnadsmaterialet tas bort. Området kommer att hållas avspärrat tillsvidare. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

8 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling I samband med undersökningen har sanering av en del av området pågått parallellt. Saneringsschaktens utbredning kommer att mätas in och redovisas separat. Saneringen startade invid NCC07 där man under sommaren konstaterat att förorenad fyllning fanns. Efterkontroll av de schaktväggar som lämnats har utförts och kommer att redovisas separat. Sanering framför huvudentrén på framsidan av den stora byggnaden har i skrivande stund inte påbörjats då skolverksamhet pågår inom området. 7. Resultat Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 1. I tabell 1-3 har resultatet sammanställts och redovisas per provpunkt. Resultat över KM har markerats med gul färg, över MKM med röd färg. Halter över FA-gränser har markerats med lila färg. Resultatet visar att fyllnadsmaterial på båda fastigheterna är förorenat av metaller, över åtgärdsmålet KM. Denna metallförorening består i huvudsak av bly men även av arsenik, koppar, barium, zink och kvicksilver. Även halter av PAH med medelhög och hög molekylvikt har påvisats. Föroreningen återfinns i hela profilen av fyllnadsmaterialet och ingen skillnad i föroreningshalter har noterats ytligt eller på djupet. I provpunkt NCC13 har PAH-halter (med medelhög och hög molekylvikt) samt kvicksilver uppmätts i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig mark, MKM. Invid transformatorstationen vid NCC08 har det vid XRF-mätning och vid senare, kompletterande provtagning för lab-analys vid utökad schakt uppmätts halter av bly, över nivåerna för farligt avfall. Detta föranledde att man i samråd med beställaren, Tekniska kontoret, och tillsynsmyndigheten, Miljökontoret, fattade ett beslut om att omgående utvidga saneringen i detta område. Då det stod vatten även i reservoaren under tidigare transformator samlades detta upp med slamsug och skickades till godkänd mottagningsanläggning. Inget vatten har avletts till omgivningen. PCB-prov har skickats på laboratorium från både NCC08 och NCC13 men ligger under detektionsgränsen i båda provpunkterna. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

9 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling Tabell 1 Sammanställning resultat Analys Enhet NCC01 NCC02 NCC03* NCC04 NCC05 KM MKM FA Provdjup m 0,5-1 1,0 >0,5 0-0,5 0-0,5 Inom Fyllnadsjord, mäktighet m 0 0 vattenres. Ca 1,5 Ca 2 Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 - < 3,0 < 3, Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 - < 5,0 < 5, Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 - < 5,0 < 5, Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 < 10 - < 10 < Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 10 < 10 - < 10 < Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 - < 3,0 < 3, Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0 Summa cancerogena PAH mg/kg TS < 0,30 < 0,30-0,51 < 0, Summa övriga PAH mg/kg TS < 0,30 < 0,30-0,51 < 0, Summa PAH L mg/kg TS < 0.30 < < 0.30 < Summa PAH M mg/kg TS < 0,30 < ,41 < Summa PAH H mg/kg TS < 0,30 < ,57 < Arsenik As mg/kg TS 4,4 2,3 <detektion 5, Barium Ba mg/kg TS Bly Pb mg/kg TS Lättlösligt 100 Kadmium Cd mg/kg TS <0,20 <0,20 <detektion <0,12 <0, Icke lättlösligt 1000 Lättlösligt 100 Kobolt Co mg/kg TS 8,2 6, ,0 6, Icke lättlösligt 2500 Koppar Cu mg/kg TS Krom Cr mg/kg TS Oorganiskt 1000 Kvicksilver Hg mg/kg TS <0,013 0,012 <detektion 0,095 0, Organiskt 500 Nickel Ni mg/kg TS <detektion Lättlösligt 100 Icke lättlösligt 1000 Vanadin V mg/kg TS <detektion Zink Zn mg/kg TS *Endast XRF-mätning Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

10 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling Tabell 2 Sammanställning resultat Analys Enhet NCC08 NCC08 NCC09 NCC10 xncc10* NCC11 KM MKM FA Provdjup m 0,05-1 Ca 0,5 0-0,5 0,05-0,5 0,3-0,8 Fyllnadsjord, mäktighet m Inom vattenres. I oljetråg Ca 0,5 Sand ca 0-2 Fyll ej påträffat vid unders. Ca 1,5 Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - < 3, Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - < 5, Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 7,3 < 5,0 < 5,0 - < 5, Alifater >C16-C35 mg/kg TS < < 10 < 10 - < Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 10 < 10 < 10 < 10 - < Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 3,0 3,4 < 3,0 < 3,0 - < 3, Aromater >C16-C35 mg/kg TS 7,4 8,7 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 Summa cancerogena PAH mg/kg TS ,2 <0,30-0, Summa övriga PAH mg/kg TS ,97 < 0,30-0, Summa PAH L mg/kg TS 0,51 1,2 < 0.30 < < Summa PAH M mg/kg TS ,70 < , Summa PAH H mg/kg TS ,4 < , Arsenik As mg/kg TS ,5 <1,9 <detektion 4, Barium Ba mg/kg TS , Bly Pb mg/kg TS , Lättlösligt 100 Kadmium Cd mg/kg TS 0,46 1,2 0,19 <0,11 <detektion 0, Icke lättlösligt 1000 Lättlösligt 100 Kobolt Co mg/kg TS 6,4 6,4 3,9 2, , Icke lättlösligt 2500 Koppar Cu mg/kg TS , Krom Cr mg/kg TS , Oorganiskt 1000 Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,27 1,0 0,67 <0,0095 <detektion 1, Organiskt 500 Nickel Ni mg/kg TS ,1 5,5 <detektion Lättlösligt 100 Icke lättlösligt 1000 Vanadin V mg/kg TS <detektion Zink Zn mg/kg TS PCB-7 mg/kg TS < 0,008 <0, ,008 0,2 10 *Endast XRF-mätning Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

11 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling Tabell 3 Sammanställning resultat Analys Enhet NCC12 NCC12 NCC13 NCC14 NCC15 KM MKM FA Provdjup m 0-0,2 0,5 0,3-1,0 1,1-1,5 0,2-0,7 Fyllnadsjord, mäktighet m Ca 0,7 Ca 0,7 Ca 1,0 Ca 1,5 Ca 1,2 Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3, Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 < 10 < 10 < 10 < Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 10 < 10 < 10 < 10 < Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3, Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 1,0 < 1,0 6,0 < 1,0 1,2 Summa cancerogena PAH mg/kg TS 2,8 < 0,30 19 < 0,30 4,7 100 Summa övriga PAH mg/kg TS 3,1 < 0, ,36 5, Summa PAH L mg/kg TS < 0.30 < 0,30 < 0.30 < 0.30 < Summa PAH M mg/kg TS 2,8 < 0, ,30 4, Summa PAH H mg/kg TS 3,1 < 0,30 21 < 0,30 5, Arsenik As mg/kg TS 7,3 <10 < , Barium Ba mg/kg TS Bly Pb mg/kg TS Kadmium Cd mg/kg TS 0,22 < 0,56** <0, 56** < 0,58** 0, Lättlösligt 100 Icke lättlösligt 1000 Kobolt Co mg/kg TS 8,0 13 5,6 13 6, Lättlösligt 100 Icke lättlösligt 2500 Koppar Cu mg/kg TS Krom Cr mg/kg TS Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,23 0,10 12 < 0,053 0, Oorganiskt 1000 Organiskt 500 Nickel Ni mg/kg TS Lättlösligt 100 Icke lättlösligt 1000 Vanadin V mg/kg TS Zink Zn mg/kg TS PCB-7 mg/kg TS - - < 0, ,008 0,2 10 **När detektionsgränsen överskrider riktvärdet ansätts resultatet att motsvara detektionsgränsen vilket överskattar halterna något. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

12 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 8. Förenklad riskbedömning Fastställd handling Risken att exponeras för en förorening är, enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, begränsat till följande exponeringsvägar: intag av jord, hudkontakt med jord, inandning av damm, inandning av ånga från jord, intag av dricksvatten samt intag av egenodlade rot- och grönsaker, frukt, bär och svamp. Då dricksvattenuttag inte förekommer i grundvatten inom området och då ingen pågående odling sker i förorenad fyllning bör dessa exponeringsvägar kunna uteslutas i vidare riskbedömning. Påträffade föroreningar är också begränsade till metallerna bly, arsenik, koppar, zink, barium och kvicksilver, där det är bly som dominerar. Även halter av PAH med medelhög och hög molekylvikt har påvisats. Åtgärdsmålet för området har i tidigare underlag fastställts till riktvärdena för KM som är beräknade också med hänsyn till att odling och dricksvattenuttag kan ske. De möjliga exponeringsvägarna för de påträffade föroreningarna är: inandning av ånga (kvicksilver, PAH), intag av jord (samtliga), hudkontakt med jord/damm (samtliga) samt inandning av damm (samtliga). Då det kan finnas en teknisk risk med sanering väster om huset bör det utredas om det ska tas fram ett alternativt åtgärdsmål för denna del av fastigheten. En separat bedömning bör göras med avseende på inomhusmiljön i den del av huset som byggdes ut Detta då det i denna undersökning inte kan uteslutas att utbyggnaden vilar på förorenat fyllnadsmaterial. 9. Slutsats Resultatet visar att fyllnadsmaterial på båda fastigheterna är diffust förorenat av metaller, över åtgärdsmålet KM. Denna metallförorening består i huvudsak av bly men även av arsenik, koppar, barium, zink och kvicksilver. Även halter av PAH med medelhög och hög molekylvikt har påvisats. Föroreningen återfinns i hela profilen av fyllnadsmaterialet och ingen skillnad i föroreningshalter har noterats ytligt eller på djupet. En fördjupad riskbedömning bör göras får att i den mån detta fyllnadsmaterial inte kan tas bort, av tekniska eller andra skäl inom skolgårdsområdet, ta fram platsspecifika riktvärden för återstående delar av fastigheten Sökvabäck 7 där pågående sanering inte utförts eller i dagsläget tillfälligt har avbrutits. I provpunkt NCC13 har PAH-halter (med medelhög och hög molekylvikt) samt kvicksilver uppmätts i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig mark, MKM. Fyllnadsmaterialet invid NCC13 kan ha tillförts efter byggnation av huvudhuset och innan utbyggnationen Det är då troligt att husgrunden vid fortsatt sanering riskerar att undermineras. För att säkerställa inomhusmiljön i denna del rekommenderas därför att inomhusluften i utbyggnadsdelen kontrolleras med avseende på kvicksilver och PAH. Resultatet ska underskrida acceptabla halter, enligt de ändamålsenliga hygieniska gränsvärdena. Sådan kontroll kan utföras av t ex ALS Global eller Eurofins/ Pegasus lab. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

13 Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Fastställd handling Det har vid undersökningen inte påträffats grundvatten 2 m under befintlig marknivå i NCC01 och NCC02. Ytterligare schakt neråt har begränsats av metodiken för provgropsgrävning samt påträffat berg i den ena gropen. Den kvarlämnade föroreningen antas vara begränsad till ledningsschakten, ca 1 m under marknivån och det är därför inte troligt att förorening i ledningsschakten kommer i kontakt med grundvattnet och kan spridas denna väg. För att verifiera antagandet bör det dock i ett senare skede, med borrbandvagn, installeras grundvattenrör och grundvattenprover tas ut för analys av PAH-16. Då förorening påträffats på delar av fastigheten som tidigare förmodats vara ren bör grundvattenprovtagningen utökas med att också omfatta analys av metaller. Omfattningen av detta bör fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. Dokument-ID rapport provtagning rev..docx Mall-ID Rapport.dot senast ändrad: (13)

14 Bilaga 1 Analysrapporter Jord Uppdragsnr

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Bilaga 2 Foton Undersökning v.44 Uppdragsnr

45 Bilaga 2 Figur 1 NCC08, äldre transformatorstation Figur 2 Massor från NCC08, farligt avfall

46 Bilaga 2 Figur 3 Grundkonstruktion transformatstation NCC08 Figur 4 Botten av vattenreservoar, transformatorstation. Farligt avfall

47 Bilaga 2 Figur 5 Extra provgrop vattenreservoar vid klätterställning Figur 6 Extra provgrop vattenreservoar vid klätterställning. Vy mot väst

48 Bilaga 2 Figur 7 Vy mot söder. Sandlådan till höger i bild och transformator till vänster

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000

PD Startboxen, Solna. Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210. Översiktlig geoteknisk undersökning. Uppdragsnummer: 7178418-5000 PD Startboxen, Solna Granskningshandling 2014-11-14 Rev. 141210 PD Startboxen, Solna Översiktlig geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 7178418-5000 PM Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en undersökning av föroreningar i marken i villaområdet

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KABELN 5, SUNDBYBERGS STAD RAPPORT 19 DECEMBER 2013 Uppdrag: 242572, Detaljplan, Kv Kabeln och Eken, Sundbyberg Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

UTKAST PM Miljögeoteknik

UTKAST PM Miljögeoteknik 1(20) Samhällsbyggnadskontoret UTKAST PM Miljögeoteknik 2011-09-06 Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: 230234 Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

Miljökontroll och efterbehandling

Miljökontroll och efterbehandling Miljökontroll och efterbehandling Nacka Erstavik 26:608 Brantvägen 5-9, Nacka Nacka kommun Stockholm: 2013-09-13 Projekt nr: 213 048 00 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Tommi Soveri Granskad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad Datum Beteckning 2008-02-08 2-0711-0759 Ert datum Er beteckning Malmö Stad Miljöförvaltningen Torbjörn Håkansson 205 80 Malmö Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad SGI 2 (18)

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE Del 2 Åtgärdsutredning 232 137 161 2065 783 125 2061 104 2021615 507 1028 1655 223 233 960 4212 456 1309 3582 5448 6555 826 3932 6075 6473 3775 2013 15258 9150 6160 17479 10120

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN UPPDRAG Herrgårdsudden_MIFO2 UPPDRAGSNUMMER 1662035000 UPPDRAGSLEDARE Samuel Bergquist UPPRÄTTAD AV Emil Wiberg DATUM 2015-02-27 Reviderad GRANSKAD AV Samuel Bergquist Bakgrund Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr

Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Nätverket Renare Mark Norr och Marksaneringscentrum Norr Hur förändrar de nya riktvärdena bedömningen av risker i miljön? Nadja Lundgren Generella riktvärden - skyddsobjekt Riskbedömning av markmiljö,

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort

Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort Sala Kommun Slutrapport Hifabs uppdragsnummer: 318501 Upprättad: 2011-03-29 Reviderad 2011-05-17 Uppdragsnamn Sala

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

F d Gusums bruk. Riskbedömning och åtgärdsutredning

F d Gusums bruk. Riskbedömning och åtgärdsutredning F d Gusums bruk UPPRÄTTAT AV: Henrik Eriksson, Per Hübinette och Malin Ekåsen För Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik SAMMANFATTNING Under 2008 och 2009 har Valdemarsviks kommun låtit genomföra undersökningar

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer