KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING"

Transkript

1 KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport Uppdragsnr: Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av

2 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Författare: Michelle Tryggvesson Laholms kommun KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun KUND LUBBEN I VARBERG FASTIGHETER AB Box Varberg KONSULT Halmstad Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx KONTAKTPERSONER Ulf Hempel (10)

3 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Laholms kommun Författare: Michelle Tryggvesson L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 4 2 INLEDNING UPPDRAG OCH SYFTE OMRÅDESBESKRIVNING OMFATTNING TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 6 3 FÄLTARBETE PROVTAGNING AV JORD PIDMÄTNINGAR PROVTAGNING AV ASFALT 7 4 LABORATORIEANALYSER 7 5 RIKT OCH JÄMFÖRVÄRDEN RIKTVÄRDEN JORD JÄMFÖRVÄRDEN ASFALT 8 6 RESULTAT FÄLTOBSERVATIONER LABORATORIEANALYSER JORD ASFALT 9 7 SLUTSATS & REKOMMENDATIONER 9 8 ÖVRIGT 10 BILAGOR Provtagningsplan Bilaga 1 Fältprotokoll Bilaga 2 Sammanställning av analysresultat: Jord och asfalt Bilaga 3 Laboratorierapport: Jord och asfalt Bilaga 4 3 (10)

4 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Författare: Michelle Tryggvesson Laholms kommun 1 SAMMANFATTNING har på uppdrag av Lubben i Varberg Fastigheter AB, utfört en markmiljöteknisk undersökning på fastigheten Äpplet 7 i Laholm. Syftet med den kompletterande markmiljötekniska undersökningen har varit att inför byggnation av bostäder få en uppfattning om eventuell ytterligare förekomst av föroreningar på aktuell fastighet. Jordprovtagning har utförts genom skruvborrning med borrbandvagn i 13 punkter samt handborrning i källare i 5 punkter. I en provpunkt (punkt 109) har halter av PAHM och PAHH överstigande riktvärde för KM påvisats. Halten PAHH överstiger även riktvärde för MKM. I en provpunkt (punkt 111) har halt av bly strax överstigande riktvärde för KM påvisats. Inga halter av övriga analyserade ämnen har påvisats överstigande riktvärde för KM. Halter av metaller och PAH:er överstigande nivåer för mindre än ringa risk har påträffats i fyra (103, 109, 111 och 112) av totalt 18 provpunkter. Inom fastigheten har föroreningar i jord av PAH samt bly påvisats över kriterier för planerad markanvändning. För att fastigheten ska kunna användas enligt planerat (bostadsändamål) kommer det bli nödvändigt att hantera dessa föroreningar. Påvisad förorening förekommer i den ytliga fyllnadsjorden. Området i anslutning till påvisad blyhalt och PAHhalt bör schaktas bort tills halterna i kvarlämnad jord understiger riktvärden för KM. Jorden skickas till godkänd mottagningsanläggning, förslagsvis sker det i samband med att de markförlagda cisternerna och pumpöarna demonteras. Om jordmassor i anslutning till pkt 103 och 112 ska grävas bort och köras från fastigheten bör dessa provtas för att kontrolleras enligt Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 4. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx 4 (10)

5 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Författare: Michelle Tryggvesson Laholms kommun 2 INLEDNING 2.1 Uppdrag och syfte har på uppdrag av Lubben i Varberg Fastigheter AB utfört en kompletterande markmiljöteknisk undersökning på fastigheten Äpplet 7 i Laholms kommun, se figur 1. Syftet med den kompletterande markmiljötekniska undersökningen har varit att inför byggnation av flerbostadshus få en uppfattning om eventuell förekomst av föroreningar på aktuell fastighet. 2.2 Områdesbeskrivning Fastigheten är belägen cirka 1 km sydsydväst om Laholms centrum, se Figur 1. Fastigheten gränsar till LP Hanssons väg och Ängelholmsvägen. Närmaste recipient är Lagan ca 500 m norr om fastigheten. Närområdet består mestadels av bostadshus, handel och skolområde. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område (källa: redigerad). 2.3 Omfattning Den kompletterande markmiljötekniska undersökningen har omfattat följande: Förberedelser omfattande bl.a. upprättande av provtagningsplan och ledningsvisning. 5 (10)

6 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Laholms kommun Författare: Michelle Tryggvesson Provtagning av jord med hjälp av skruvborrning med borrbandvagn samt handborrning i källare i totalt 18 provpunkter. Karaktärisering av jord och fyllning i samtliga provpunkter. PIDmätning på samtliga jordprov. Laboratorieanalyser på utvalda jordprov med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. Laboratorieanalyser på utvalda asfaltprov med avseende på PAH. Upprättande av en rapport med redovisning av fält och laboratorieresultat där analysresultat i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden Tidigare undersökningar På aktuell fastighet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts 2. Vid undersökningen upptäcktes förhöjda halter av alifater och MTBE i grundvattnet samt förorening av alifater, aromater och BTEX i jorden. I inomhusluften påträffades dessutom förhöjda halter av bensen. 3 FÄLTARBETE Provtagning av jord har utförts i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, SGF:s Fälthandbok 3 samt enligt instruktioner från anlitat analyslaboratorium. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx 3.1 Provtagning av jord Provtagning av jord utfördes den 14 och 15 juli 2016 av Ulf Hempel, WSP Environmental i Halmstad. Jordprovtagning har utförts genom skruvborrning med borrbandvagn i 13 punkter (punkt ) samt handborrning i källare i 5 punkter (punkt ). Provtagning av jord togs generellt ut för varje halvmeter alternativt anpassades provtagningen till olika fyllnadsmassors eller jordarters mäktighet. Jordarter och lagerföljder noterades i varje provtagningspunkt, se fältprotokoll i Bilaga 2. Totalt har 17 jordprover analyserats på till laboratorium, för omfattning se kap PIDmätningar Scanninganalyser av flyktiga organiska ämnen (VOC) utfördes med fotojonisationsdetektor (PID) av typ Photovac 2020 PRO. Före analys kontrollerades instrumentet mot 100 ppm isobutylen. Resultatet redovisas som ppm isobutylenekvivalenter. De uppmätta PIDresultaten redovisas i fältprotokollet. 1 Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad mark. Rapport , 2015, Översiktlig miljöteknisk markundersökning Amber Advokater. Uppdragsnr: , daterad SGF, 2013, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden. Rapport 2: (10)

7 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Laholms kommun Författare: Michelle Tryggvesson Ett PIDinstrument kan liknas vid en elektronisk näsa för lättflyktiga kolväten. En UVlampa genererar fotoner, vilka joniserar specifika molekyler i den gasmängd som sugs in i instrumentet. De gasmolekyler som normalt finns i luft kväve, syre, koldioxid, argon mm har relativt hög joniseringsenergi och joniseras därför inte av UVlampan. Många av de gasmolekyler som normalt betraktas som föroreningar, inklusive de flesta kolväten, joniseras däremot i PIDinstrumentet. De laddade molekylerna kan sedan i ett magnetfält generera en elektrisk signal, vilken omvandlas till en koncentration i ppm. Vid PIDmätning placeras jordprovet i en ren gastät polyetenpåse, homogeniseras och skakas varefter man mäter halten av de lättflyktiga kolväteföreningar som finns i luften i den stängda påsen. 3.2 Provtagning av asfalt Provtagning av asfalt utfördes i samband med provtagning av jord. Totalt har tre prover analyserats på laboratorium med avseende på PAH. 4 LABORATORIEANALYSER Laboratorieanalyser av jord och asfalt har utförts i följande omfattning: Analys Ämnen/ föreningar Jord Asfalt Laboratorium Organiska Alifater, aromater, BTEX, PAH 3 Alcontrol ämnen PAH PAH 13 3 Alcontrol Metaller As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg 16 Alcontrol Laboratorierapporter med utförligare information om vilka analysmetoder som använts presenteras i Bilaga 4. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx 5 RIKT OCH JÄMFÖRVÄRDEN 5.1 Riktvärden jord Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: Känslig användning (KM): kvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. en skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig användning (MKM): kvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. en kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin 7 (10)

8 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Laholms kommun Författare: Michelle Tryggvesson yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: Exponeringsväg KM MKM Människor Intag av jord (oralt) X X Hudkontakt X X Inandning av damm X X Inandning av ångor X X Intag av grundvatten Intag av växter Miljö Effekter inom området X X Effekter i ytvattenrecipient X X Halterna jämförs även med nivåer för mindre än ringa risk 4. X X Då man planerar att bygga flerbostadshus på fastigheten bör riktvärden för KM vara mest relevanta. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx 5.2 Jämförvärden asfalt Resultaten av asfaltanalyserna brukar jämföras med Vägverkets publikation 5. På sidan 3 anges: vid halter < 70 mg/kg PAH16 betraktas massorna som fria från stenkolstjära och kan återanvändas fritt, d.v.s. både som slitlager och bärlager. Massor som innehåller halter > 70 mg/kg av PAH16 betraktas som massor som innehåller stenkolstjära, s.k. tjärasfalt. I publikationen beskrivs även vad som gäller för återanvändning av massor. När massor med halter > 70 mg/kg av PAH16 ska återanvändas ska kontakt tas med berört miljö & hälsoskyddskontor för att klargöra krav på hantering, lagring mm. När halterna uppgår till > 300 mg/kg PAH16 bör bl. a dokumentation om mängder samt placering av massorna ske och rapporteras. Halter > mg/kg PAH16 kräver en särskild bedömning. 6 RESULTAT 6.1 Fältobservationer Provpunkternas placering framgår av Bilaga 1. Jordlagerföljder framgår av Bilaga 2. Skruvborrning med borrbandvagn samt handborrning har utförts i 18 punkter ner till mellan 1,04,2 meter under markytan (m u my). 4 Naturvårdsverket, 2010, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. 5 Vägverket, 2004, Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Publikation 2004:90. 8 (10)

9 Uppdragsnr: Kompletterande markmiljöteknisk Datum: undersökning Äpplet 7 Ändringsdatum: Laholms kommun Författare: Michelle Tryggvesson Vid de utförda borrningarna har fyllnadsjord påträffats till mellan ca 0,031,0 m u my. Fyllnadsjorden består i huvudsak av sand, grus och sten med inslag av makadam och mull i någon punkt. Den naturligt lagrade jorden under fyllnadsjorden består av mullhaltig sand. Vid de utförda borrningarna noterades grundvattennivå mellan 0,73,4 m u my där de ytligaste nivåerna är från handborrning i källaren och de djupare nivåerna är från skruvborrningen. Under fältarbetet noterades inga syn eller luktintryck av petroleumprodukt. 6.2 Laboratorieanalyser en för jord och asfalt har sammanställts i Bilaga 3. Laboratorierapporterna för jord och asfalt redovisas i Bilaga Jord I en provpunkt (109 0,050,3) har halter av PAHM och PAHH överstigande riktvärde för KM påvisats. Halten PAHH överstiger även riktvärde för MKM. I en provpunkt (111 0,040,5) har halt av bly strax överstigande riktvärde för KM påvisats. Inga halter av övriga analyserade ämnen har påvisats överstigande riktvärde för KM. Halter av metaller och PAH:er överstigande nivåer för mindre än ringa risk har påträffats i fyra (103, 109, 111 och 112) av totalt 18 provpunkter Asfalt Inga analyserade asfaltprov har halter av PAH överstigande aktuella jämförvärden. Halterna understiger även laboratoriets rapporteringsgräns. L:\3158\Laholm\Äpplet 2016\Rapport\Rapport kompletterande undersökning Äpplet 2016_ docx 7 SLUTSATS & REKOMMENDATIONER Inom fastigheten har föroreningar i jord av PAH samt bly påvisats över kriterier för planerad markanvändning. För att fastigheten ska kunna användas enligt planerat (bostadsändamål) kommer det bli nödvändigt att hantera dessa föroreningar. Påvisad förorening förekommer i den ytliga fyllnadsjorden. Området i anslutning till påvisad blyhalt (punkt 111) och PAHhalt (punkt 109) bör schaktas bort tills halterna i kvarlämnad jord understiger riktvärden för KM. Jorden skickas till godkänd mottagningsanläggning, förslagsvis sker det i samband med att de markförlagda cisternerna och pumpöarna demonteras. Om jordmassor i anslutning till pkt 103 och 112 ska grävas bort och köras från fastigheten bör dessa provtas för att kontrolleras enligt Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 4. 9 (10)

10

11 BILAGA 1

12 Pneu Fastighets AB Äpplet 7 i Laholm Uppdragsnummer: BILAGA 2 Fältprotokoll Punkt nr Nivå Jordart Färg Lukt Nivå PID Analyserade m.u.my m.u.my ppm prover ,03 Asfalt 0,030,7 F / Sa, Gr brun ingen 0,030,7 < 2 PAH, metaller 0,71,0 gr mu Sa brunmörkbrun ingen 0,71,2 < 2 1,02,0 Sa brun ingen 1,22,2 < 2 2,02,8 Sa brun ingen 2,22,8 < 2 ca 2,5 Grundvattennivå ,05 Asfalt 0,050,4 F / Sa, Gr brun ingen 0,0,50,8 < 2 PAH, metaller 0,40,8 F / Sa brun ingen 0,81,0 mu Sa mörkbrunbrun ingen 0,81,3 < 2 1,02,0 Sa ljusbrun ingen ,05 Asfalt PAHASF 0,050,6 F / Sa, Gr, St brun ingen 0,050,6 < 2 PAH, metaller 0,60,9 mu Sa brunmörkbrun ingen 0,61,2 < 2 0,92,0 Sa ljusbrun ingen ,05 Asfalt 0,050,8 F / Sa, (Gr) brun ingen 0,050,8 < 2 PAH, metaller 0,81,0 mu Sa brun ingen 0,81,3 < 2 1,02,0 Sa ljusbrun ingen 1,32,0 < 2 2,03,0 Sa brun ingen 2,03,0 < 2 3,04,0 (gr) Sa brun ingen 3,03,6 < 2 ca 3,23,3 Grundvattennivå ,06 Asfalt 0,060,4 F / Sa, Gr brun ingen 0,060,5 < 2 0,41,0 F / Sa, Gr brun ingen 0,51,0 < 2 PAH, metaller 1,02,0 Sa ljusbrun ingen 1,01,5 < ,03 Asfalt PAHASF 0,030,4 F / Sa, Gr brun ingen 0,030,5 < 2 PAH, metaller 0,41,0 F / Sa brun ingen 0,51,0 < 2 1,01,2 gr mu Sa mörkbrunbrun ingen 1,01,5 < 2 1,21,5 Sa ljusbrun ingen ,05 Asfalt 0,050,6 F / Sa, Gr brun ingen 0,050,6 < 2 PAH, metaller 0,60,7 mu Sa brunmörkbrun ingen 0,61,0 < 2 0,71,0 Sa ljusbrun ingen 1,02,0 Sa ljusbrun ingen 1,02,0 < 2 2,03,0 Sa ljusbrun ingen 2,03,0 < 2 3,03,8 Sa brun ingen 3,23,8 < 2 3,84,2 (gr) Sa brun ingen ca 3,4 Grundvattennivå ,05 Asfalt 0,050,5 F / Sa, Gr brun ingen 0,050,5 < 2 PAH, metaller 0,50,7 gr mu Sa brunmörkbrun ingen 0,51,0 < 2 0,71,0 (gr) Sa brun ingen ,05 Asfalt 0,050,3 F / Sa, Gr brun ingen 0,050,3 < 2 PAH, metaller 0,30,4 mu Sa brunmörkbrun ingen 0,31,0 < 2 0,41,0 (gr) Sa brun ingen

13 Pneu Fastighets AB Äpplet 7 i Laholm Uppdragsnummer: BILAGA 2 Fältprotokoll Punkt nr Nivå Jordart Färg Lukt Nivå PID Analyserade m.u.my m.u.my ppm prover ,03 Asfalt 0,030,3 F / Sa, Gr brun ingen 0,030,3 < 2 PAH, metaller 0,30,4 gr mu Sa mörkbrun ingen 0,30,8 < 2 0,41,0 (gr) Sa brun ingen 1,01,3 < 2 1,02,0 Sa ljusbrun ingen 1,32,0 < 2 2,03,0 Sa brun ingen 2,03,0 < 2 3,04,0 Sa brun ingen 3,03,6 < 2 ca 3,2 Grundvattennivå ,04 Asfalt 0,040,6 F / Sa, Gr, St brun ingen 0,040,6 < 2 PAH, metaller 0,60,65 mu Sa mörkbrunbrun ingen 0,61,0 < 2 0,651,0 (gr) Sa brun ingen ,05 Asfalt PAHASF 0,050,4 F / Sa, Gr, Mu mörkbrunbrun ingen 0,050,4 < 2 PAH, metaller 0,40,7 mu Sa brunmörkbrun ingen 0,41,0 < 2 0,71,0 Sa ljusbrun ingen 1,02,0 Sa ljusbrun ingen 1,02,0 < ,05 Asfalt 0,050,4 F / Sa, makadam, St, Gr brun ingen 0,050,4 < 2 PAH, metaller 0,40,8 F / Sa brun ingen 0,40,8 < 2 0,81,0 sa Mu brunmörkbrun ingen 0,81,3 < 2 1,02,0 Sa brun/ ljusbrun ingen 1,32,0 < 2 2,03,1 Sa brun ingen 2,33,0 < 2 ca 2,62,7 Grundvattennivå Handborrning i källaren: ,1 Betong 0,10,25 F / makadam, Sa brun ingen 0,10,6 < 2 ORGNV, metaller 0,251,2 (gr) Sa/ Sa brun ingen 0,61,0 < ,1 Betong 0,10,2 F / makadam, Sa brun ingen 0,10,6 < 2 0,21,0 (gr) Sa brun ingen 0,61,0 < 2 ca 0,9 Grundvattennivå ,3 Betong 0,30,7 Sa brun ingen 0,30,7 < 2 ORGNV, metaller 0,71,2 Sa brun ingen 0,71,2 < 2 ca 1,0 Grundvattennivå ,1 Betong 0,1ca 0,2 F / Sa, Gr brun ingen 0,10,6 < 2 0,21,0 Sa brun ingen 0,61,0 < 2 ca 0,7 Grundvattennivå ,1 Betong 0,10,6 Sa brun ingen 0,10,6 < 2 metaller 0,61,0 0,61,0 < 2 ORGNV ca 0,7 Grundvattennivå

14 Pneu Fastighets AB Äpplet 7 i Laholm Uppdragsnummer: BILAGA 3 jord och asfalt Prov Mindre än ringa risk* KM** MKM** Provtagningsdjup m.u.my 0,030,7 0,050,8 0,050,6 0,050,8 0,51,0 0,030,5 0,050,6 0,050,5 0,050,3 0,030,3 0,040,6 0,050,4 0,050,4 0,10,6 0,30,7 0,10,6 0,61,0 asfalt asfalt asfalt Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans % 94,9 95, ,5 95,6 95,4 96,3 96,8 94,4 93,8 95, ,4 97,1 94,9 92,5 81,4 Metaller Arsenik, As <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2, Barium, Ba 9, , ,8 6, Bly, Pb 2,1 <2 25 <2 <2 2,7 2,7 <2 10 3, ,6 <2 <2 < Kadmium, Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,8 12 Kobolt, Co 1,8 1,8 3,2 1,6 1,5 2,1 2,7 1,7 2,9 1,6 2,6 3,2 2 1,6 1,7 1, Koppar, Cu 3,7 6, ,5 4,5 7 4,4 9,4 6,8 9,2 15 9,6 2,5 2,7 < Krom, Cr 2,3 4,2 5,4 2,4 2,5 3,4 4,1 2,1 14 3,5 5,2 5,1 4,1 1,6 1,8 1, Nickel, Ni 2,1 2,9 4,8 2,1 2,3 2,9 3,2 2 3,7 2,7 3,8 3,4 3,7 1,9 2,1 1, Vanadin, V 4,9 5, ,3 7,8 7,2 4,7 8,8 5,1 7,1 8,5 7 4,8 5,6 3, Zink, Zn , Kvicksilver, Hg <0,01 <0,01 0,01 0,014 0,1 0,25 2,5 Organiska miljöanalyser Bensen <0,003 <0,003 <0,003 0,012 0,04 Toluen <0,1 <0,1 <0, Etylbensen <0,1 <0,1 <0, Xylener <0,1 <0,1 <0, TEX, Summa <0,15 <0,15 <0,15 Alifater >C5C8 <1,2 <1,2 <1, Alifater >C8C10 <2 <2 < Alifater >C10C12 <10 <10 < Alifater >C12C16 <10 <10 < Alifater >C16C35 <10 <10 < Alifater summa >C5C16 <10 <10 < Aromater >C8C10 <1 <1 < Aromater >C10C16 <1 <1 < Aromater >C16C35 <1 <1 < PAHL,summa <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,85 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <2,5 <2,5 <2,5 0, PAHM,summa <0,05 <0,05 0,25 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 15 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <1 <1 <1 2 3,5 20 PAHH,summa <0,08 <0,08 0,21 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 15 <0,08 <0,08 0,26 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <1,5 <1,5 <1,5 0, Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet ) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), publicerade juni 2016

15 Pneu Fastighets AB Äpplet 7 i Laholm Uppdragsnr: BILAGA 4 Laboratorierapporter LABORATORIEER JORD OCH ASFALT ALCONTROL

16 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 101; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 94.9 ±9.49 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 9.9 ±2.0 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 2.1 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.8 ±0.36 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 3.7 ±0.74 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 2.3 ±0.46 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

17 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 101; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.1 ±0.42 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 4.9 ±0.98 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 12 ±3.0 SSISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

18 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 102; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 95.3 ±9.53 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 11 ±2.2 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.8 ±0.36 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 6.9 ±1.4 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 4.2 ±0.84 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

19 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 102; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.9 ±0.58 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 5.3 ±1.1 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 12 ±3.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

20 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 103; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 97.0 ±9.70 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren ±0.010 GCMS, egen metod Fluoranten 0.11 ±0.022 GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren ±0.017 Beräknad PAHM,summa 0.25 GCMS, egen metod Benso(a)antracen ±0.010 GCMS, egen metod Benso(a)pyren ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.012 GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa 0.21 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 34 ±6.8 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 25 ±5.0 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 3.2 ±0.64 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 17 ±3.4 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 5.4 ±1.1 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

21 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 103; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 4.8 ±0.96 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 11 ±2.2 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 38 ±9.5 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

22 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 104; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 95.5 ±9.55 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 8.6 ±1.7 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 3.0 ±0.60 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 2.4 ±0.48 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

23 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 104; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.1 ±0.42 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 5.0 ±1.0 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 11 ±2.8 SSISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

24 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 105; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 95.6 ±9.56 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 11 ±2.2 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.5 ±0.30 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 3.5 ±0.70 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 2.5 ±0.50 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

25 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 105; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.3 ±0.46 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 5.3 ±1.1 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 13 ±3.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

26 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 106; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 95.4 ±9.54 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 13 ±2.6 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 2.7 ±0.54 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 2.1 ±0.42 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 4.5 ±0.90 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 3.4 ±0.68 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

27 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 106; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.9 ±0.58 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 7.8 ±1.6 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 16 ±4.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

28 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 107; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 96.3 ±9.63 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 18 ±3.6 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 2.7 ±0.54 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 2.7 ±0.54 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 7.0 ±1.4 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 4.1 ±0.82 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

29 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 107; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 3.2 ±0.64 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 7.2 ±1.4 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 17 ±4.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

30 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 108; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 96.8 ±9.68 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 13 ±2.6 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.7 ±0.34 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 4.4 ±0.88 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 2.1 ±0.42 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

31 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 108; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.0 ±0.40 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 4.7 ±0.94 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 11 ±2.8 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

32 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 110; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 93.8 ±9.38 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 17 ±3.4 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 3.1 ±0.62 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 6.8 ±1.4 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 3.5 ±0.70 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

33 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 110; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.7 ±0.54 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 5.1 ±1.0 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 14 ±3.5 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

34 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 109; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 94.4 ±9.44 % GCMS, egen metod Acenaften ±0.016 GCMS, egen metod Acenaftylen 0.77 ±0.15 GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa 0.85 GCMS, egen metod Antracen 1.0 ±0.20 GCMS, egen metod Fenantren 3.6 ±0.72 GCMS, egen metod Fluoranten 5.8 ±1.2 GCMS, egen metod Fluoren 0.41 ±0.082 GCMS, egen metod Pyren 4.0 ±0.80 Beräknad PAHM,summa 15 GCMS, egen metod Benso(a)antracen 3.0 ±0.60 GCMS, egen metod Benso(a)pyren 2.3 ±0.46 GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten 3.0 ±0.60 GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten 1.2 ±0.24 GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen 1.3 ±0.26 GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen 2.5 ±0.50 GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.46 ±0.092 GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren 1.3 ±0.26 Beräknad PAHH,summa 15 Beräknad PAH,summa cancerogena 14 Beräknad PAH,summa övriga 17 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 23 ±4.6 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 10 ±2.0 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 2.9 ±0.58 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 9.4 ±1.9 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 14 ±2.8 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

35 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 109; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 3.7 ±0.74 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 8.8 ±1.8 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 25 ±6.3 SSISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

36 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 111; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 95.9 ±9.59 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 21 ±4.2 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 54 ±11 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 2.6 ±0.52 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 9.2 ±1.8 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 5.2 ±1.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

37 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 111; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 3.8 ±0.76 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 7.1 ±1.4 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 50 ±13 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

38 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 112; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 93.0 ±9.30 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten ±0.013 GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren ±0.011 Beräknad PAHM,summa 0.12 GCMS, egen metod Benso(a)antracen ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.013 GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren ± Beräknad PAHH,summa 0.26 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.22 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 21 ±4.2 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 34 ±6.8 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.22 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 3.2 ±0.64 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 15 ±3.0 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 5.1 ±1.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

39 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 112; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 3.4 ±0.68 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 8.5 ±1.7 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 37 ±9.3 SSISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.004 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

40 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 113; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 93.4 ±9.34 % GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 22 ±4.4 SSEN ISO :2009 Bly, Pb 8.6 ±1.7 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 2.0 ±0.40 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 9.6 ±1.9 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 4.1 ±0.82 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

41 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 113; mumy Provtagningsdjup : SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 3.7 ±0.74 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 7.0 ±1.4 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 45 ±11 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

42 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 114; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 97.1 ±9.71 % SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 7.0 ±1.4 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.6 ±0.32 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 2.5 ±0.60 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 1.6 ±0.32 SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 1.9 ±0.38 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 4.8 ±0.96 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 11 ±2.8 SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C5C8 <1.2 ±0.54 SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C8C10 <2 ±0.60 GCMS, egen metod Alifater >C10C12 <10 ±3.0 GCMS, egen metod Alifater >C12C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5C16 <10 GCMS, egen metod Alifater >C16C35 <10 ±4.5 GCMS, egen metod Aromater >C8C10 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C10C16 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C16C35 <1 ±0.30 SSEN ISO 22155:2016 Bensen <0.003 ± SSEN ISO 22155:2016 Toluen <0.1 ±0.040 SSEN ISO 22155:2016 Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

43 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 114; mumy Provtagningsdjup : GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

44 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 116; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 94.9 ±9.49 % SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 7.8 ±1.6 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.7 ±0.34 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu 2.7 ±0.60 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 1.8 ±0.36 SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 2.1 ±0.42 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 5.6 ±1.1 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 12 ±3.0 SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C5C8 <1.2 ±0.54 SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C8C10 <2 ±0.60 GCMS, egen metod Alifater >C10C12 <10 ±3.0 GCMS, egen metod Alifater >C12C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5C16 <10 GCMS, egen metod Alifater >C16C35 <10 ±4.5 GCMS, egen metod Aromater >C8C10 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C10C16 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C16C35 <1 ±0.30 SSEN ISO 22155:2016 Bensen <0.003 ± SSEN ISO 22155:2016 Toluen <0.1 ±0.040 SSEN ISO 22155:2016 Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS (forts.)

45 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 116; mumy Provtagningsdjup : GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

46 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (1) Provtagningsdatum : : 118; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 92.5 ±9.25 % SSEN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SSEN ISO :2009 Barium, Ba 6.3 ±1.3 SSEN ISO :2009 Bly, Pb <2 ±0.50 SSEN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SSEN ISO :2009 Kobolt, Co 1.1 ±0.22 SSEN ISO :2009 Koppar, Cu <2 ±0.60 SSEN ISO :2009 Krom, Cr 1.3 ±0.26 SSEN ISO :2009 Nickel, Ni 1.6 ±0.32 SSEN ISO :2009 Vanadin, V 3.3 ±0.66 SSEN ISO :2009 Zink, Zn 7.8 ±2.0 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

47 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 1 (2) Provtagningsdatum : : 118; mumy Provtagningsdjup : SSISO :1995 Torrsubstans 81.4 ±8.14 % SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C5C8 <1.2 ±0.54 SSEN ISO 22155:2016 Alifater >C8C10 <2 ±0.60 GCMS, egen metod Alifater >C10C12 <10 ±3.0 GCMS, egen metod Alifater >C12C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5C16 <10 GCMS, egen metod Alifater >C16C35 <10 ±4.5 GCMS, egen metod Aromater >C8C10 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C10C16 <1 ±0.30 GCMS, egen metod Aromater >C16C35 <1 ±0.30 SSEN ISO 22155:2016 Bensen <0.003 ± SSEN ISO 22155:2016 Toluen <0.1 ±0.040 SSEN ISO 22155:2016 Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GCMS, egen metod Acenaften <0.03 ± GCMS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GCMS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAHL,summa <0.03 GCMS, egen metod Antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Fenantren <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Fluoren <0.03 ± GCMS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAHM,summa <0.05 GCMS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GCMS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GCMS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± (forts.)

48 Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Konsult/ProjNr : Rapport Nr Sida 2 (2) Provtagningsdatum : : 118; mumy Provtagningsdjup : GCMS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GCMS, egen metod Indeno(1,2,3cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAHH,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr:

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun 2015-02-17 Uppdragsnr: 10209261 Uppdragsnr: 10209261 Daterad: 2015-02-17 Handläggare: Ulf Hempel Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås 2016-09-20 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörblomman 5 m.fl., Mönsterås KUND Mönsterås kommun KONSULT Sverige Box 503

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åby 1:19 och 1:10, Valbo, Gävle kommun Lena Åhman konsult AB 2016-01-08 Upprättad av Granskad av: Ylva Persson Godkänd av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10220093 Daterad:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport 2015-10-23 Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander \\ser01kar2se\projects\3155\10217494 - Kompletterande miljöteknisk

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun 2007-08-30 Uppdragsnummer: 10093648 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Sander Anfinset Godkänd av: Johan Alm RAPPORT

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer