Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering"

Transkript

1 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala

2 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl. platsspecifika riktvärden Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Granskningshandling M Svensson M Svensson L Sörenby Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78 B Uppsala Telefon Fax Unr Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Områdesbeskrivning Undersökning Tidigare undersökningar Utförd undersökning Resultat Metaller PAH Fördjupad riskbedömning Förslag till åtgärdsmål Riskobjekt och skyddsobjekt Spridningsförutsättningar Spridningsvägar och recipienter Platsspecifika riktvärden för jord Modell för beräkning av platsspecifika riktvärden Beräkning av platsspecifika riktvärden Slutsats Rekommendationer Bilagor i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Provtagningsplan 2. Fältprotokoll 3. Sammanställning av analysresultat 4. Fullständiga laborationsrapporter 5. Uttagsrapporter från beräkning av platsspecifika riktvärden, Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark, version 1.00 i

4 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl. platsspecifika riktvärden 1. Inledning Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Norrköpings kommun, mark och exploatering, utfört en miljöteknisk markundersökning inom kvarteret Rodga i Norrköping samt genomfört en fördjupad riskbedömning inom vilken platsspecifika riktvärden, PSRV, tagits fram för tre möjliga framtida markanvändningsscenarion. Med anledning av exploatering av området har föreliggande undersökning genomförts med syfte att avgränsa de föroreningar av tungmetaller och PAH som påträffats vid en tidigare undersökning samt ge förslag på lämpliga åtgärder. 2. Områdesbeskrivning Undersökningsområdet är beläget i de centrala delarna av Norrköping, ca 150 m sydost om Norrköpings centralstation, på norra och södra sidan om Rodgagatan, se figur 1. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Figur 1. Karta över Norrköping där undersökningsområdet är markerat med en röd kvadrat. 1 av 12

5 Området har varit bebyggt från mitten av 1800-talet och förutom bostäder har en rad olika verksamheter bedrivits på platsen så som verkstäder, butiker, hotell och restaurang. Busstationen som idag ligger på delar av kvarteret och som fungerar som hållplats för långfärdstrafik kom till i början av 1960-talet efter rivning av delar av bebyggelsen. På den södra delen av undersökningsområdet ligger idag en parkering. Området är flackt och markytan är till största delen hårdgjord. Enligt jordartskartan (figur 2) utgörs de naturliga jordarterna i södra delen av området av lerigt- siltigt älvsediment medan de norra delarna utgörs av postglacial lera. De naturliga jordarterna överlagras av ca 1-2 m fyllnadsmaterial. Dagvatten dräneras bort från stora delar av området. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc Figur 2. Jordartskartan. Källa: PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr av 12

6 3. Undersökning 3.1 Tidigare undersökningar Under 2007 utförde Niras tillsammans med Structor en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kvarteret Sveaparken (idag kvarteret Rodg. Man påträffade då förhöjda halter av tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i fyllnadsjorden inom området. De högsta halterna påträffades framför allt i de sydostliga delarna av området där markanvändningen idag utgörs av parkeringsyta. Detekterade halter jämfördes både med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt äldre platsspecifika riktvärden framtagna av Niras och Structor. 3.2 Utförd undersökning Provtagningspunkterna för föreliggande undersökning placerades med syfte att avgränsa tidigare påträffade föroreningar. Provtagning utfördes med hjälp av skruvprovtagare monterad på geotekniskborrbandvagn i totalt 12 punkter. Provpunkternas placering redovisas i bilaga 1. Ett prov per halvmeter togs ut eller per jordlager då dessa var tydliga ned till bedömd naturlig och opåverkad jord. Proverna okulärbesiktigades och jordartsbestämdes fältmässigt, fältprotokoll redovisas i bilaga 2. Totalt skickades 16 prover in för analys på laboratorium med avseende på tungmetaller och PAH. 4. Resultat Fyllnadsmaterialet inom nu provtaget område består till största delen av en grusig sand som mot sydost innehåller en viss andel tegel. Fyllningen har en mäktighet på omkring 1 till drygt 1,5 meter och överlagrar en lera med tydliga sandskikt. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Resultaten från utförda analyser har jämförts med, av Ramböll i samband med detta projekt, framtagna platsspecifika riktvärden (se kap 5). Tidigare platsspecifika riktvärden framtagna 2008 för Kv. Skepparen, Spinnaren och Sveaparken (Kv Rodg av Structor och Niras bedömdes som inaktuella för planerad markanvändning. 4.1 Metaller Erhållna analysresultat visar på förhöjda halter av metaller i flera provtagningspunkter, nedan har resultaten jämförts med framtagna platsspecifika riktvärden. Centrumbebyggelse med handel och kontor Samtliga analysresultat med avseende på metaller understiger framtagna riktvärden för scenariot centrumbebyggelse. 3 av 12

7 Flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter Analysresultaten visar att halten metaller överskrider framtaget platsspecifikt riktvärde i 3 av 12 provtagningspunkter (RAM1101, RAM1103 samt RAM1107). I RAM1101 har prov från två nivåer skickats in för analys och här visar endast det övre provet (0-1,4 m u my) en förhöjd halt av metaller (koppar och kvicksilver) medan det under provet visar på betydligt lägre halter. Även från provpunkt RAM1103 har skickats in prov från två nivåer för analys och det är endast det övre provet (0-1 m u my) som uppvisar förhöjda halter av metaller (kvicksilver) medan det undre provet innehåller halter under framtaget platsspecifikt riktvärde. Endast ett prov från provpunkt RAM1107 har skickats in för analys (0-1 m u my). I det analyserade provet är halterna av kadmium och krom förhöjda och överstiger framtagna platsspecifika riktvärden. Sammanställning av analysresultaten och en jämförelse med PSRV för flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter redovisas i bilaga 3.1. Provpunkternas läge redovisas i bilaga 1.1. Stadsradhus med liten trädgård Framtagna platsspecifika riktvärden överstigs i samma provpunkter som för scenariot med flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter. Sammanställning av analysresultaten och en jämförelse med PSRV för Stadsradhus redovisas i bilaga 3.2. Provpunkternas läge redovisas i bilaga PAH Erhållna analysresultat visar på förhöjda halter av PAH i flera provtagningspunkter, nedan har resultaten jämförts med framtagna platsspecifika riktvärden. I provpunkterna RAM1109 samt RAM1110 kändes en lukt av lösningsmedel, analyserna utökades dock inte då lukten var svag. Centrumbebyggelse med handel och kontor Samtliga analysresultat med avseende på PAH understiger framtagna riktvärden för scenariot centrumbebyggelse. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter Halter av PAH överstigande framtagna platsspecifika riktvärden för flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter har påträffats i 3 av 12 provtagningspunkter (RAM1107, RAM1109 samt RAM1110). Sammanställning av analysresultat och jämförelse med framtagna platsspecifika riktvärden redovisas i bilaga 3.1. Provpunkternas läge redovisas i bilaga 1.1. Stadsradhus med liten trädgård Halterna PAH överskrider framtagna platsspecifika riktvärden i samma provpunkter som för scenariot med flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter som redovisas ovan. Sammanställning av analysresultat och en 4 av 12

8 jämförelse med platsspecifika riktvärden för stadsradhus redovisas i bilaga 3.2. Provpunkternas läge redovisas i bilaga Fördjupad riskbedömning I en riskbedömning av ett förorenat område beskrivs vilka risker som föreligger vid den aktuella föroreningssituationen. Riskbedömningen omfattar både beskrivning av riskerna vid aktuell markanvändning och beskrivning av riskerna vid en framtida markanvändning. I en riskbedömning ingår även att göra en bedömning om det finns ett behov av en riskreduktion, utifrån riskerna för människa och miljö. För aktuellt objekt utreds två markanvändningsalternativ som bedöms vara likvärdiga med Naturvårdsverkets scenario Känslig markanvändning, KM, vilket innebär att människor ska kunna bo inom området utan restriktioner, samt ett markanvändnings alternativ vilket bedöms vara likvärdigt med Naturvårdsverkets scenario för Mindre känslig markanvändning, MKM vilket innebär restriktioner t.ex. avseende boende på platsen. Riktvärden kan tas fram för olika jorddjup. Indelningen i djup kan utföras på då olika exponeringstider för förorenad jord förekommer på olika djup samt att skyddet av markmiljö bedöms variera med djupet. Ingen indelning i djupled utförs för aktuellt objekt på grund av att mäktigheten av den förorenade fyllningen inom området är relativt begränsad. 5.1 Förslag till åtgärdsmål Åtgärdsmål anger vilken användning eller funktion ett område ska kunna ha efter en eventuell åtgärd eller vilken påverkan som kan, eller inte kan accepteras i omgivningen. De övergripande målen ska beskriva vad området ska kunna användas till och vad som ska skyddas vid nuvarande markanvändning och i framtiden. För aktuellt objekt har nedanstående förslag till åtgärdsmål definierats: i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Övergripande åtgärdsmål Området ska kunna användas för följande ändamål utan risk för människors hälsa och miljö: Centrumbebyggelse med handel och kontorsverksamhet Flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter Stadsradhus med små trädgårdar Förekommande föroreningar skall inte leda till risk för negativ påverkan på markmiljön eller grundvattnet inom området. 5 av 12

9 Detaljerade åtgärdsmål Förekommande markföroreningar skall inte leda till förhöjda hälsorisker för: Boende på platsen Närboende, besökande Verksverksamma barn och vuxna på platsen Människor som jobbar under en exploateringstid Människor som utför eventuellt framtida schakt- och markarbeten inom området 5.2 Riskobjekt och skyddsobjekt I en riskbedömning identifieras riskobjekt och skyddsobjekt. Riskobjekt utgör i aktuellt fall föroreningskällan och skyddsobjekt utgörs av människor inom området och i närliggande områden, miljö och naturresurser. Föroreningskällorna inom området utgörs huvudsakligen av ytlig markförorening bestående av metaller och PAH. Föroreningar kan spridas till skyddsobjekten genom olika transportvägar eller spridningsmekanismer. Föroreningar i jord kan spridas genom damning, genom utlakning till markvatten, genom upptag i växter och genom förångning. Människor som vistas inom området kan exponeras för föroreningarna, främst sker exponering genom hudkontakt med jord, intag av jord och inandning av damm. Inom de delar av området som kommer att hårdgöras eller bebyggas eller där det finns vegetation är risken för direkt exponering av förorenad jord liten. Exponeringsvägen inandning av ånga får störst betydelse inne i byggnader som finns eller kommer att uppföras inom området. För aktuellt objekt utgörs skyddsobjekten av människor som bor eller är verksamma inom eller nära området samt markmiljön och ekosystemet i marken. I figur 3 nedan redovisas identifierade risk- och skyddsobjekt samt kopplingen mellan dem. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr av 12

10 Figur 3. Föroreningskällor, spridningsmekanismer, exponeringsvägar och skyddsobjekt vid aktuellt objekt. Modellen baseras på Naturvårdsverkets modell (Naturvårdsverkets rapport 5976). 5.3 Spridningsförutsättningar Föroreningar i mark kan tänkas spridas och påverka omgivningen. Spridning sker i första hand genom vatten som strömmar genom förorenade massor men även genom partiklar som sprids via damning eller erosion. Spridning via damning eller erosion sker främst om det finns höga halter i ytnära fyllnadsmassor Spridningsvägar och recipienter Föroreningar kan spridas från området via grundvatten eller ytavrinning. Vatten som strömmar genom massorna i området för med sig föroreningar i löst form. Ytligt förekommande föroreningar kan spridas i partikelform genom ytavrinning. Då förorening når ytvatten kan spridning ske både partikelbundet och i löst form. Även via ledningsgravar kan föroreningar spridas från området. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr I samband med tidigare utförda fältundersökningar har grundvattennivån inom området uppmätts. Enligt dessa undersökningar och förekommer markföroreningen ovan grundvattenytan i markprofilen. Grundvattnet står alltså inte i direkt kontakt med de förorenade massorna och spridning av föroreningar från området är därför beroende av infiltrerande nederbörd som transporteras genom de förorenade massorna. Till en mindre del kan även ytnära förorening spridas från eller inom området via damning och yterosion, framför allt inom de delar av området som ej är hårdgjorda och där ingen vegetation förekommer. 5.4 Platsspecifika riktvärden för jord Riktvärden grundar sig på vad som bedöms vara acceptabla risknivåer för människa och miljö. Riktvärdena anger en haltgräns som ska säkerställa att inga oönskade eller skadliga hälsoeffekter uppkommer för vuxna eller barn vid den tänkta markanvändningen. Riktvärdena ska även ge ett skydd för miljön inom området och vid spridning till omgivningen. Det innebär att riktvärdena anger den 7 av 12

11 föroreningshalt som kan lämnas kvar på området med acceptabel risk. Riktvärdena utgör inte automatiskt ett eventuellt åtgärdsmål. Vid fastställande av mätbara åtgärdsmål ska hänsyn även tas till teknik, ekonomi med mera. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för ett antal olika föroreningar. De generella riktvärdena utgår från vanliga förhållanden vid förorenade områden och är beräknade för att kunna användas över hela landet för ett stort antal olika områden. Genom att ta fram platsspecifika riktvärden kan hänsyn tas till de lokala förhållandena för ett område. Det gäller till exempel spridningsförutsättningar, exponeringsvägar och exponeringstider. För aktuellt objekt har platsspecifika riktvärden tagits fram för: - Centrumbebyggelse med handel och kontor - Flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter - Stadsradhus med små trädgårdar Framtagna riktvärden har ej begränsats med hänsyn till skydd av grundvatten som en dricksvattenresurs då detta gäller generellt för området. Det aktuella området har bedömts utgöra ett område med mindre känslig markanvändning i dagsläget men det planeras för att eventuellt omvandla området till en markanvändning motsvarande känslig markanvändning. Då flera av de generella förhållandena inte är applicerbara på området har platsspecifika riktvärden beräknats. Platsspecifika riktvärden har beräknats för de ämnen eller föreningar som vid utförda undersökningar påträffats i förhöjda halter inom området, det vill säga: Arsenik, kadmium, krom tot, koppar, kvicksilver, bly, zink, nickel, PAH L, PAH M och PAH H. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc Modell för beräkning av platsspecifika riktvärden Den modell som används för att beräkna platsspecifika riktvärden för aktuellt objekt utgörs av Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 5976). Till modellen hör ett beräkningsverktyg som användes för att ta fram de platsspecifika riktvärdena. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Jämfört med de generella riktvärdena har platsspecifika justeringar avseende densiteten gjorts. Jordens densitet inom området har ändrats till 1,7 ton/m 3. Bakgrunden till ändringen är att fyllnadsmassor har högre densitet än naturlig jord, i modellen för beräkningen av platsspecifika riktvärden används densiteten 1,5 ton/m 3. Vattenhalten har reducerats till 0,15 dm 3 /dm 3 för scenariot centrumbebyggelse och flerbostadshus utan odlingsmöjligheter pga den stora andelen hårdgjorda ytor, för stadsradhus har vattenhalten satts till 0,3 dm 3 /dm 3. 8 av 12

12 För scenariot centrumbebyggelse samt flerbostadshus utan odlingsmöjligheter har den icke hårdgjorda ytan antagits utgöra 25% av den totala ytan, för stadsradhus antas denna yta utgöra 50% av totala ytan. Området antas komma att utgöras av centrumbebyggelse med handel och kontor, flerbostadshus utan trädgård eller stadsradhus med små trädgårdar. För att området ska kunna användas utan restriktioner har Naturvårdsverkets generella exponeringstider för MKM valts att användas för scenariot med centrumbebyggelse. För scenariot med flerbostadshus samt stadsradhus har Naturvårdsverkets generella exponeringstider för KM använts. I tabell 1 nedan redovisas vilka exponeringstider som används samt vilket skydd av markmiljö som bedömts relevant. Tabell 1. Platsspecifika exponeringstider och skydd av markmiljö. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc Parameter Intag av jord, barn/vuxna [dagar per år] Hudkontakt med jord/damm, barn/vuxna [dagar per år] Inandning damm, barn/vuxna [dagar per år] Inandning ånga, barn/vuxna [dagar per år] Intag av växter Skydd markmiljö PSRV Centrumbebygg. PSRV Flerbostadshus PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden PSRV Stadsradhus med liten trädgård KM, NV 5976 MKM, NV / / / /365 60/200 60/90 120/ / /120 60/90 60/ / / /365 60/200 60/ / / /365 60/200 0% 10 % 10 % 10 % 0% 50 % påverkan 25 % påverkan 25 % påverkan 25 % påverkan De exponeringsvägar som använts redovisas i tabell 2 nedan. 50% påverkan 9 av 12 Unr

13 För scenariot stadsradhus med liten trädgård antas 2% av intaget av det totala årliga intaget av frukt och grönt utgöras av växter odlade på området. För övriga scenarion har antagits att ingen odling alls sker inom området. Tabell 2. Platsspecifika exponeringsvägar. Exp.väg PSRV Centrumbebygg. PSRV Flerbostadshus PSRV Stadsradhus med liten trädgård KM, NV 5976 Hudkontakt jord X X X X X Intag jord X X X X X Inandning damm X X X X X Inandning av ånga från jord Intag av dricksvatten Intag av frukt, bär, svamp, rot- & grönsaker MKM, NV 5976 X X X X X X X X Intag av fisk X X Bevattning X X Intag av mjölk, kött och ägg Hudkontakt med sediment X X X X X X Beräkning av platsspecifika riktvärden En beräkning av platsspecifika riktvärden för jord, enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och med ovanstående platsspecifika parametrar, har resulterat i för området platsspecifika riktvärden. I tabell nedan redovisas föreslagna platsspecifika riktvärden för aktuellt objekt samt även vilken aspekt som är styrande för respektive riktvärde. I bilaga 5 redovisas uttagsrapporter enligt beräkningsmodellen. i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Tabell 3.1. Föreslagna platsspecifika riktvärden för scenariot centrumbebyggelse med handel och kontor vid samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Enhet: mg/kg TS. Ämne Platsspecifikt riktvärde Centrumbebyggelse Styrande för platsspecifikt riktvärde Arsenik 25 Intag av jord Kadmium 20 Skydd av markmiljö 0,5 15 Krom tot 150 Skydd av markmiljö Koppar 200 Skydd av markmiljö Kvicksilver 1 Inandning av ånga+exponering andra källor KM MKM 0,25 2,5 Bly 400 Skydd av markmiljö Zink 500 Skydd av markmiljö Nickel 120 Skydd av markmiljö PAH L 15 Skydd av markmiljö 3 15 PAH M 25 Inandning av ånga 3 20 PAH H 10 Skydd av markmiljö av 12

14 Tabell 3.2. Föreslagna platsspecifika riktvärden för scenariot flerbostadshus utan trädgård eller odlingsmöjligheter vid samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Enhet: mg/kg TS. Ämne Platsspecifikt riktvärde Flerbostadshus Styrande för platsspecifikt riktvärde Arsenik 25 Intag av jord Kadmium 20 Skydd av markmiljö 0,5 15 Krom tot 150 Skydd av markmiljö Koppar 200 Skydd av markmiljö Kvicksilver 1 Inandning av ånga+exponering andra källor Bly 400 Intag av jord+exponering andra källor KM MKM 0,25 2, Zink 500 Skydd av markmiljö Nickel 120 Skydd av markmiljö PAH L 15 Skydd av markmiljö 3 15 PAH M 25 Inandning av ånga 3 20 PAH H 10 Skydd av markmiljö 1 10 i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Tabell 3.3. Föreslagna platsspecifika riktvärden för scenariot stadsradhus med små trädgårdar vid samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Enhet: mg/kg TS. Ämne Platsspecifikt riktvärde Stadsradhus med liten trädgård på bottenplan Styrande för platsspecifikt riktvärde Arsenik 25 Bakgrundshalt Kadmium 20 Intag av växter+exponering andra källor KM MKM 0,5 15 Krom tot 150 Skydd av markmiljö Koppar 200 Skydd av markmiljö Kvicksilver 1 Inandning av ånga+exponering av andra källor Bly 400 Intag av jord+exponering andra källor 0,25 2, Zink 500 Skydd av markmiljö Nickel 120 Skydd av markmiljö PAH L 15 Skydd av markmiljö 3 15 PAH M 25 Inandning av ånga 3 20 PAH H 10 Intag av jord+skydd av markmiljö av 12

15 6. Slutsats Utförd undersökning har inte helt lyckats avgränsa föroreningen. I 5 av 12 provtagningspunkter överstiger föroreningshalterna framtagna platsspecifika riktvärden för ett markanvändningsalternativ motsvarande KM. För ett markanvändningslaternativ motsvarande MKM har undersökningen kunnat visa på halter som samtliga understiger framtagna riktvärden. I 2 punkter kändes en svag lukt av lösningsmedel halterna bedömdes dock i fält vara låga. Föroreningens utbredning är inte homogen och föroreningsinnehållet varierar vilket kan göra det svårt att avgränsa föroreningen utan att göra en mer detaljerad rutnätsprovtagning. Utifrån utbredningen av påträffade föroreningar av metaller och PAH förefaller det sannolikt att föroreningarna kommit till området med ditkörda fyllningsmassor snarare än vara ett resultat från utsläpp från en punktkälla. Det har dock ej undersökts vilka olika verksamheter som bedrivits inom området historiskt sett mer specifikt än vad som står skrivet i områdesbeskrivningen i kap 2. Framtagna platsspecifika riktvärden skiljer sig från de generella riktvärdena för kadmium, kvicksilver, nickel, bly och PAH. De platsspecifika riktvärdena tillåter för de flesta parametrar en något högre halt än de generella riktvärdena, för kvicksilver ligger dock det platsspecifika riktvärdet för två markanvändnings scenarion under det generella riktvärdet. 7. Rekommendationer i:\15gmo\1511\ _kv rodga\3_teknik\n\dok\redovisning av undersökning\pm miljöundersökning.doc PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Unr Vid en exploatering av området med syfte att förändra markanvändningsklassen till motsvarande Naturvårdsverkets Känslig markanvändning bör en utredning av åtgärdsalternativ samt formulering av mätbara åtgärdsmål utföras. Inför en eventuell sanering kan dels en förtätning av provpunkterna göras, förslagsvis genom kompletterande rutnätsprovtagning alternativt genomförs provtagning i samband med sanering, det är dock svårt att uppskatta en kostnad för sanering med hjälp av den information om föroreningens utbredning som finns idag. 12 av 12

16 Ramböll Sverige AB

17 Ramböll Sverige AB

18 Bilaga 3.1 Sammanställning analysresultat - jord I:\15GMO\1511\ _\3_Teknik\N\Dok\Redovisning av undersökning Tabell 1. Sammanställning av analysresultat avseende metaller för jordprover samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Platsspecifika riktvärden enligt NV modell ver Prov ID Nivå As Cd Cr tot Cu Hg Ni Pb V Zn Ba RAM ,4 3,3 0, , RAM1101 1,4-2 <2,2 <0, , RAM <2 <0,20 8,5 12 0,027 4,2 9,8 8, RAM <2,1 <0, , RAM ,6 <2,2 <0, , RAM <2 <0, ,11 9, RAM <2,2 <0, , RAM ,5 2,5 <0, , RAM1106 0,5-1,1 <2,4 <0, , RAM <1,9 7, <0, , RAM <2,0 <0, <0,0097 7,0 4, RAM ,7 <1,9 0, <0,0094 8,5 5, RAM1109 0,7-1,5 <2,2 <0, , RAM <1,9 <0, <0,0093 8,7 5, RAM ,9 <2,0 <0, <0,0096 6,7 4, RAM ,9 <2,0 <0, ,0096 7,1 5, Jämförvärde 1. KM 10 0, , MKM , PSRV Centrumbebyggelse PSRV Flerbostadshus , PSRV Stadsradshus med liten trädgård * icke lättlöslig,** oorganiskt Sammanställning analysresultat jord, PM , Norrköping , Ljust grå markerade rutor visar halter som överstiger PSRV för flerbostadshus 1 av 2

19 Bilaga 3.1 Sammanställning analysresultat - jord I:\15GMO\1511\ _\3_Teknik\N\Dok\Redovisning av undersökning Tabell 3. Sammanställning av analysresultat avseende organiska ämnen (PAH) för jordprover samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Platsspecifika riktvärden enligt NV modell ver Prov id Nivå PAH L PAH M PAH H PAH RAM ,4 <0,30 1,6 2,4 1,9 Sammanställning analysresultat jord, PM , Norrköping övriga RAM1101 1,4-2 <0,30 0,48 0,34 0,57 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,6 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM <0,30 0,79 1,1 1,0 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,5 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM1106 0,5-1,1 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,2 0,79 7,0 4,3 8,1 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,7 1,6 9,7 5,4 12 RAM1109 0,7-1,5 <0,30 0,57 0,36 0,65 RAM ,89 5,1 2,8 6,2 RAM ,9 <0,30 1,2 1,3 1,3 RAM1112 0,0,9 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Jämförvärde 1. KM MKM PSRV Centrumbebyggelse PSRV Flerbostadshus 3 4 2,5 2. PSRV Stadsradhus med liten trädgård 3 3,5 2,5 Ljust grå markerade rutor visar halter som överstiger PSRV för flerbostadshus. 2 av 2

20 Bilaga 3.2 Sammanställning analysresultat - jord I:\15GMO\1511\ _\3_Teknik\N\Dok\Redovisning av undersökning Tabell 1. Sammanställning av analysresultat avseende metaller för jordprover samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Platsspecifika riktvärden enligt NV modell ver Prov ID Nivå As Cd Cr tot Cu Hg Ni Pb V Zn Ba RAM ,4 3,3 0, , RAM1101 1,4-2 <2,2 <0, , RAM <2 <0,20 8,5 12 0,027 4,2 9,8 8, RAM <2,1 <0, , RAM ,6 <2,2 <0, , RAM <2 <0, ,11 9, RAM <2,2 <0, , RAM ,5 2,5 <0, , RAM1106 0,5-1,1 <2,4 <0, , RAM <1,9 7, <0, , RAM <2,0 <0, <0,0097 7,0 4, RAM ,7 <1,9 0, <0,0094 8,5 5, RAM1109 0,7-1,5 <2,2 <0, , RAM <1,9 <0, <0,0093 8,7 5, RAM ,9 <2,0 <0, <0,0096 6,7 4, RAM ,9 <2,0 <0, ,0096 7,1 5, Jämförvärde 1. KM 10 0, , MKM , PSRV Centrumbebyggelse PSRV Flerbostadshus , PSRV Stadsradshus med liten trädgård * icke lättlöslig,** oorganiskt Sammanställning analysresultat jord, PM , Norrköping Grå markerade rutor visar halter som överstiger PSRV för stadsradhus , av 2

21 Bilaga 3.2 Sammanställning analysresultat - jord I:\15GMO\1511\ _\3_Teknik\N\Dok\Redovisning av undersökning Tabell 3. Sammanställning av analysresultat avseende organiska ämnen (PAH) för jordprover samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Platsspecifika riktvärden enligt NV modell ver Prov id Nivå PAH L PAH M PAH H PAH RAM ,4 <0,30 1,6 2,4 1,9 Sammanställning analysresultat jord, PM , Norrköping övriga RAM1101 1,4-2 <0,30 0,48 0,34 0,57 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,6 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM <0,30 0,79 1,1 1,0 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,5 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM1106 0,5-1,1 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,2 0,79 7,0 4,3 8,1 RAM <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 RAM ,7 1,6 9,7 5,4 12 RAM1109 0,7-1,5 <0,30 0,57 0,36 0,65 RAM ,89 5,1 2,8 6,2 RAM ,9 <0,30 1,2 1,3 1,3 RAM1112 0,0,9 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Jämförvärde 1. KM MKM PSRV Centrumbebyggelse PSRV Flerbostadshus 3 4 2,5 2. PSRV Stadsradhus med liten trädgård 3 3,5 2,5 Grå markerade rutor visar halter som överstiger PSRV för stadsradhus. 2 av 2

22 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MfCÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1101 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0-1,4 MS 00:00:00 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen 0.51 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.46 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.65 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.35 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 2.2 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren 0.15 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen 0.11 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten 0.67 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.65 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.16 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 1.9 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.6 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 2.4 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 90.6 % 5% SS EN Arsenik As 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 94 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 65 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 130 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

23 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MfCÎ Kvicksilver Hg 0.38 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 21 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 250 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

24 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MucÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1103 Djup (m) Provtagare 1-1,6 MS Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 82.3 % 5% SS EN Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 38 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.9 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

25 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MucÎ Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 25 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 41 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

26 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MtZÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1112 Djup (m) Provtagare 0-0,9 MS Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Krysen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Pyren mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 94.4 % 5% SS EN Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 24 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.4 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

27 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MtZÎ Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 12 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 34 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

28 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MsQÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1111 Djup (m) Provtagare 0-0,9 MS Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen 0.24 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Krysen 0.25 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.34 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.18 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.12 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 1.2 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.52 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.11 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 1.3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.2 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 1.3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 94.6 % 5% SS EN Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 30 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.4 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

29 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MsQÎ Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 13 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 27 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

30 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MrHÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1110 Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen 0.63 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.60 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.74 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.37 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.21 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 2.7 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen 0.26 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen 0.55 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren 0.55 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren 1.8 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 0.53 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.92 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.18 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 6.2 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt 0.89 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 5.1 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 2.8 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 96.9 % 5% SS EN Arsenik As < 1.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 27 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.19 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES 0-1 MS insända provet. Sida 1 av 2

31 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"MrHÎ Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 8.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 38 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

32 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"Mq?Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1109 Djup (m) Provtagare 0,7-1,5 MS Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Krysen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(pyren mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 0.34 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren 0.18 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten 0.17 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Pyren 0.12 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 0.65 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.57 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 0.36 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 84.9 % 5% SS EN Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 39 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

33 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"Mq?Î Kvicksilver Hg 0.18 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 21 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 54 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

34 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"Mp6Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1109 Djup (m) Provtagare 0-0,7 MS Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen 1.2 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 1.2 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 1.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.71 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.40 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen 0.13 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 5.1 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen 0.71 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen 0.78 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren 0.99 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren 3.5 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 0.96 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 2.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 1.8 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.35 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 12 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt 1.6 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 9.7 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 5.4 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 96.6 % 5% SS EN Arsenik As < 1.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 29 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.62 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

35 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"Mp6Î Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 8.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 30 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping, SWEDEN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

36 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Marcus Svensson Dragarbrunnsgatan 78B UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ"Mo-Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: NONE Matris: Jord Provet ankom: Utskriftsdatum: Provmärkning: RAM1108 Djup (m) Provtagare Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Benso(antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Torrsubstans 93.7 % 5% SS EN Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES 0-1 MS insända provet. Sida 1 av 2

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en undersökning av föroreningar i marken i villaområdet

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer