Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping"

Transkript

1 Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB

2 Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping AB har på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen, Stadsbyggnadsavdelningen i Falköping utfört en miljöteknisk markundersökning av ett område där det planeras att uppföras ett nytt flerbostadshus. Undersökningen utfördes då det tidigare utförts en geoteknisk undersökning på platsen och vid borrning i marken kunde det kännas lukt av petroleum. Uppdragsledare var Johan Rodéhn och Helena Westin utförde markundersökningen i fält samt utvärderingen av den miljötekniska markundersökningen. Innehållet av föroreningar i den undersökta jorden anses som lågt baserat på dagens kunskap. Jorden innehåller svagt förhöjda halter metaller. Ett prov taget på nivån 0,4-0,8m djup innehöll arsenik och kadmium som översteg riktvärdet för KM (känslig markanvändning). Halterna understeg dock riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). I det djupare tagna samlingsprovet var alla uppmätta metallhalter under riktvärdet. Den djupare jorden som har en svag lukt av petroleum uppvisar inte ett analysresultat av organiska ämnen, som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning. Lukten är markant när man gräver i jorden på djupet ca 1,3-1,8m. De organiska ämnena är troligen så flyktiga att de inte kan uppmätas i laboratoriet efter provtagning. Det rekommenderas att massor som uppstår vid schaktning av de förorenade fyllnadsmassorna, som är organiskt rika på djupet ca 0,4-0,8m inte återanvänds ytligt inom fastigheter som används för bostadsändamål. Detta då den innehåller svagt förhöjda halter arsenik och kadmium. De djupare liggande massorna som luktar svagt av olja kan ge lukt inomhus och orsaka hälsomässiga olägenheter. Det rekommenderas därför att man bygger radonsäkert och uppgrävda massor bör inte återanvändas inom bostadsfastigheter.

3 Sida 3 (12) Innehåll 1 Inledning Tidigare undersökning Beskrivning och provtagning Riktvärden Analysmetoder Resultat Metaller Organiska ämnen Slutsatser och rekommendationer Bilagor Bilaga 1 Fältprotokoll Bilaga 2 Analysprotokoll från ALS

4 Sida 4 (12) 1 Inledning Structor Nyköping AB har på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen, Stadsbyggnadsavdelningen i Falköping utfört en miljöteknisk markundersökning av ett område där det planeras att uppföras ett nytt flerbostadshus. Det hade tidigare utförts en geoteknisk undersökning på platsen och vid borrning i marken kunde det kännas lukt av petrolem. Det utfördes därför en enkel markunderökning i september samt en kompletterande undersökning i november Uppdragsledare var Johan Rodéhn och Helena Westin utförde markundersökningen i fält samt utvärderingen av den miljötekniska markundersökningen. Området ligger nordöst om järnvägsstationen i Falköping (Figur 1). Figur 1. Undersökningsområdet med omnejd.

5 Sida 5 (12) Figur 1. Karta över provgropar. 2 Tidigare undersökning Vid första markundersökningen som utfördes den 2 september 2015 grävdes endast en provgrop (PG 1) intill borrpunkt 15S4 där man tidigare noterat lukt av petroleum, vid den geotekniska undersökningen. Två samlingsprover skickades till det ackrediterade laboratoriet ALS för analys av metaller och organiska ämnen Analysresultatet med avseende på organiska ämnen visade dock inte på någon förekomst av petroleumrelaterade ämnen.

6 Sida 6 (12) 3 Beskrivning och provtagning Området ligger längs med järnvägsgatan och består idag av en gräsmatta och ytan är relativt plan. Provtagningen av marken utfördes den 18 november 2015 med hjälp av grävmaskin och det togs ut material från 4 provgropar (Figur 2). Det togs ut samlingsprov från varje provtagningsgrop av det material som luktade petroleum. Fältprotokoll visas i Bilaga 2 Figur 3. Jordprofil i provgrop (PG) 2.

7 Sida 7 (12) Figur 4. Jord på 1,5-2 m djup i provgrop 1, som luktar petroleum (PG1). Utvalda prover skickades in för kemisk karaktärisering och laboratorieanalyser utfördes av ALS Scandinavia. 4 Riktvärden Vid utvärdering av analysresultat har halterna jämförts med generella riktvärden för

8 Sida 8 (12) förorenad mark som tagits fram av Naturvårdsverket. Riktvärdena är framtagna för att indikera upp till vilken nivå det inte förväntas finnas risk för negativ påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning. Riktvärdena är framtagna för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 1999): KM, Känslig Markanvändning, där det inte finns några begränsningar för hur marken kan användas och där grundvattnet skyddas. Exempel på markanvändning kan vara bostäder, daghem eller t.ex. odling av livsmedel. MKM, Mindre Känslig Markanvändning. Vid halter över denna nivå anser Naturvårdsverket att markkvalitén begränsar markanvändningen. Marken anses utan risk kunna användas för industrier, kontor och vägar mm. 5 Analysmetoder Vid tidigare undersökning hade jorden analyserats med analyspaketet OJ-21A SPIMFAB A, som ger en bestämning av alifater- och aromatfraktioner, en bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX) samt en bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Metoden baseras på en gaskromatografisk analys av olja med detektion med masspektrometri (GC-MS). I tillägg undersöktes även förekomsten av metaller och för detta valdes analyspaketet MS1. Då tidigare analyser inte visade att marken innehöll organiska ämnen till trots för att jorden luktade petroleum, valdes vid denna kompletterande undersökning andra analyspaket. Jorden analyserades med följande analyspaket för analys av organiska ämnen: OJ12 a GC-MS screening av semivolatila föreningar för jord, ex. olika alifater och polycykliska aromatiska kolväten OJ13 a GC-MS screening av volatila föroreningar i jord, såsom olika alifater och aromater, samt klorerade alifater och aromater. OJ20 b Olja IR (infrarödspektroskopi) i jord som visar totalt extraherbara alifater och aromater OJ20 c Olja GC-FID (oljeindex) som visar olika fraktioner av mineralolja, detektionen sker med flamjonisationsdetektor (FID). Dessa analyspaketen baserar analysmetoden på olika tekniker, vilket borde kunna fånga upp de flesta organiska föroreningar.

9 Sida 9 (12) 6 Resultat Analysresultaten visas i tabell 1, 2 och 3 och analysprotokollen bifogas i Bilaga Metaller Jordprov som analyserades med avseende på metaller togs på följande djup: 0,4-0,8 m och 1,1-1,4 m djup i provgrop PG1. Djupet som proverna som togs ut på valdes då jordmaterialet antogs kunna vara förorenat och verkade inte vara naturligt avsatt utan dittransporterat. Det ytligaste provet innehöll arsenik och kadmium som översteg riktvärdet för KM (känslig markanvändning). Halterna understeg dock riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). I det djupare tagna samlingsprovet var alla uppmätta metallhalter under riktvärdet. Tabell 1. Metaller i jordprover ELEMENT SAMPLE PG1 0,4-0,8 PG1 1,1-1,4 TS_105 C % 91 90,5 KM MKM Farligt avfall As mg/kg TS 15,5 4, Ba mg/kg TS , Cd mg/kg TS 0,548 0,191 0, **/100* Co mg/kg TS 7,43 5, **/100* Cr mg/kg TS 4,09 3, `/1 000` Cu mg/kg TS 46,6 24, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 0,25 2, '/500 ' Ni mg/kg TS 19,8 16, ``/100` Pb mg/kg TS 42,6 16, V mg/kg TS 28,9 18, Zn mg/kg TS , Organiska ämnen Jordprov som analyserades med avseende på organiska ämnen, såsom alifater, aromater och PAH togs ut på djupet 1,5-2,0m och 2-2,3m. Vid markundersökningen kändes det en mycket tydlig lukt av oljerelaterad, när man kom ned till ett djup på runt 1,3 m och lukten ökade med djupet till ca 2 m. I massor djupare än 2 m avtog lukten. Analysresultatet visade inte på att jorden innehöll några av de parametrar som analysen täcker in med avseende på organiska ämnen, baserat på de vanliga analyspaketen. Analyspaketet OJ20 b Olja IR (infrarödspektroskopi) i jord som visar totalt extraherbara alifater och aromater, visade på en detekterbar nivå på 35 mg/kg TS av totalt extraherbara alifater. Det finns inte några framtagna riktvärden för tot. extraherbara alifater. Innehållet på 0,35 mg/kg TS är dock så lågt att det inte ger utslag med de andra metoderna för de mätbara olika alifatfraktionerna

10 Sida 10 (12) Tabell 2. Organiska ämnen i jordprover tagna i november Analysmetod OJ-12A+OJ-13A OJ-12A+OJ-13A OJ20b OJ-12A+OJ-13A OJ20c OJ-12A+OJ-13A ELEMENT Prov PG2 1,9-2,1 PG3 1,6-1,9 PG3 1,6-1,9 PG4 1,8-2,0 PG4 1,8-2,0 PG5 2-2,2 TS_105 C % 90,7 96,3 93,6 93,8 alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 klorbensener, summa mg/kg TS <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 PCB, summa mg/kg TS <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 naftalen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 acenaftylen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 acenaften mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 fluoren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 fenantren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 antracen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 fluoranten mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 pyren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 bens(a)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 krysen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 bens(a)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.080 <0.080 <0.080 <0.080 benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 PAH, summa 16 mg/kg TS <0.64 <0.64 <0.64 <0.64 PAH, summa cancerogena mg/kg TS <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 PAH, summa övriga mg/kg TS <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 PAH, summa L mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 PAH, summa M mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 PAH, summa H mg/kg TS <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 andra föreningar (semi-vol.) ej det ej det ej det ej det alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 bensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 xylener, summa mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 indan mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.95 <1.95 <1.95 <1.95 diklormetan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 triklormetan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 tetraklormetan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,1-dikloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,2-dikloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,1,1-trikloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,1,2-trikloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,1,2,2-tetrakloretan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 < ,2-diklorpropan mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 trikloreten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 tetrakloreten mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 monoklorbensen mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 diklorbensener mg/kg TS <0.090 <0.090 <0.090 <0.090 andra föreningar (volatila) ej det ej det ej det ej det tot ext alifater mg/kg TS 35 opolära alifater mg/kg TS <21 tot ext aromater mg/kg TS <20 oljeindex >C10-<C40 mg/kg TS <20 fraktion >C10-C12 mg/kg TS <2.0 fraktion >C12-C16 mg/kg TS <3.0 fraktion >C16-C35 mg/kg TS <10 fraktion >C35-<C40 mg/kg TS <5.0

11 Sida 11 (12) Tabell 3. Organiska ämnen i jordprover tagna i september ELEMENT SAMPLE PG1 2-2,3 PG1 1,5-2,0 TS_105 C % 94,8 90,2 KM MKM KM=Känslig ma alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 < MKM=Mindre kä alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 < alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 < alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 < alifater >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 < aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 < aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 < metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1 <1 metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1 <1 aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 < bensen mg/kg TS <0.01 <0.01 0,012 0,04 toluen mg/kg TS <0.05 < etylbensen mg/kg TS <0.05 < m,p-xylen mg/kg TS <0.05 <0.05 o-xylen mg/kg TS <0.05 <0.05 xylener, summa mg/kg TS <0.05 < TEX, summa mg/kg TS <0.1 <0.1 10* 40* naftalen mg/kg TS <0.1 <0.1 acenaftylen mg/kg TS <0.1 <0.1 acenaften mg/kg TS <0.1 <0.1 fluoren mg/kg TS <0.1 <0.1 fenantren mg/kg TS <0.1 <0.1 antracen mg/kg TS <0.1 <0.1 fluoranten mg/kg TS <0.1 <0.1 pyren mg/kg TS <0.1 <0.1 bens(a)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08 krysen mg/kg TS <0.08 <0.08 bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08 bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08 bens(a)pyren mg/kg TS <0.08 <0.08 dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08 benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.1 <0.1 indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.08 <0.08 PAH, summa 16 mg/kg TS <1.5 <1.5 PAH, summa cancerogena mg/kg TS <0.3 <0.3 0,3* 7* PAH, summa övriga mg/kg TS <0.5 <0.5 20* 40* PAH, summa L mg/kg TS <0.15 < PAH, summa M mg/kg TS <0.25 < PAH, summa H mg/kg TS <0.3 <

12 Sida 12 (12) 7 Slutsatser och rekommendationer Innehållet av föroreningar i den undersökta jorden anses som lågt baserat på dagens kunskap. Jorden innehåller svagt förhöjda halter metaller. Ett prov taget på nivån 0,4-0,8m djup innehöll arsenik och kadmium som översteg riktvärdet för KM (känslig markanvändning). Halterna understeg dock riktvärdet för MKM (mindre känslig markanvändning). I det djupare tagna samlingsprovet var alla uppmätta metallhalter under riktvärdet. Den djupare jorden som har en svag lukt av petroleum uppvisar inte ett analysresultat av organiska ämnen som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning. Lukten är markant när man gräver i jorden på djupet ca 1,3-1,8m. De organiska ämnena är troligen så flyktiga att de inte kan uppmätas i laboratoriet efter provtagning. Det rekommenderas att massor som uppstår vid schaktning av de förorenade fyllnadsmassorna, som är organiskt rika på djupet ca 0,4-0,8m inte återanvänds ytligt inom fastigheter som används för bostadsändamål. Detta då den innehåller svagt förhöjda halter arsenik och kadmium. De djupare liggande massorna som luktar svagt av olja kan ge lukt inomhus och orsaka hälsomässiga olägenheter. Det rekommenderas därför att man bygger radonsäkert och uppgrävda massor bör inte återanvändas inom bostadsfastigheter. Vid undersökningen i november så var intrycket att lukten skulle kunna komma från stenmaterialet. Det kan vara av intresse att ta fram lokalt geologiskt kartmaterial och texter som skulle kunna ge en indikation om lukten kan kommer från befintliga stenar.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (17) Undersökning av mark och grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Granskare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Mats Dorell, Structor

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden

Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad Håkan Johansson. Sweden Sida 1 (4) T1838942 17X7D1LTZML Ankomstdatum 2018-11-28 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2018-12-12 Håkan Johansson Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1800149 Analys av vatten Er beteckning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun Sida 1 (9) Nyköping 170315 Uppdrag: 8662 Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell,

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Sida 1 (11) Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg För: Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2017-08-14 Uppdrag: 1217-186 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik.

Detta PM skall läsas samman med den geotekniska utredningen som utförts av Skanska Teknik. PM TILL Peter Claesson, Skanska Teknik DATUM 2016-03-15 KOPIA Karin Tilgmann, Skanska Teknik FRÅN Kristoffer Lindö UPPDRAGSNUMMER 1546232 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING PLATZER GÅRDA Inledning Golder

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun PM UPPDRAG Bräcke 1:95, Miljö UPPDRAGSNUMMER 12702576-002 UPPDRAGSLEDARE Filip Granström UPPRÄTTAD AV DATUM 2017-11-09 Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun Bakgrund Sweco har fått i uppdrag

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Östertälje 1:15, tidigare handelsträdgård, Södertälje kommun

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Östertälje 1:15, tidigare handelsträdgård, Södertälje kommun Sida 1 (13) Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Östertälje 1:15, tidigare handelsträdgård, Södertälje kommun Uppdragsledare och författare: Markteknisk undersökning: Granskning: Kajsa Andersson,

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING NIAM V HOLDING AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHETEN VANDENBERGH 9, STOCKHOLM RAPPORT Stockholm 2013-11-14 Uppdragsansvarig: Anders Johnson HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm 010

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Detaljplan för Torsby 1:265 m fl (Kajshedskrysset) ÅF AB RAPPORT Handläggare Virpi Nõmtak Tel 010-5055806 E-post virpi.nomtak@afconsult.com Datum 2016-05-19 Projekt-ID 717391 Kund Torsby kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Detaljplan för Torsby

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WIKOWIA VSO NORRKÖPING AB Kvarteret Skeppet 13, Norrköping UPPDRAGSNUMMER 2180772 PROJEKTERINGSUNDERLAG NORRKÖPING 2013-05-24 SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1

Rapport T Analys av fast prov. Utfärdad Jelina Strand. Solnavägen Stockholm. Projekt. Er beteckning S1 0-1 Sida 1 (12) Ankomstdatum 2016-04-08 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Utfärdad 2016-04-19 Solnavägen 4 113 65 Stockholm Projekt Bestnr M1600037 Analys av fast prov Er beteckning S1 O10759268 TS_105 C 89.8

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

16U PM Miljöteknisk markundersökning. Kv Hästen 19 Botkyrka kommun

16U PM Miljöteknisk markundersökning. Kv Hästen 19 Botkyrka kommun 16U31448 PM Miljöteknisk markundersökning Kv Hästen 19 Botkyrka kommun Uppdrags nr. 16U31448 Sida 1 (8) Uppdragsnamn Kv Hästen 19 Botkyrka kommun PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsgivare Bothwidia

Läs mer

Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (14) Undersökning av grundvattenförhållanden på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell, Structor Nyköping

Läs mer

Komplettering av miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Brädgården 1och 3 i Nyköping

Komplettering av miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Brädgården 1och 3 i Nyköping Sida 1 (21) Komplettering av miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Brädgården 1och 3 i Nyköping Uppdragsledare och författare: Revidering 2017-10-18 Helena Westin, Structor Nyköping AB Carina

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Varberg Västerport Bilaga 1. Fältprotokoll med XRF- och PID-mätningar

Varberg Västerport Bilaga 1. Fältprotokoll med XRF- och PID-mätningar Bilaga. Fältprotokoll med XRF- och -mätningar 3 4 5 6 7 8 Nivå Jordart/material Färg Arsenik Koppar Bly Zink 0-0, 0,- Asfalt Svart Bitumen 0-0, 0,-0,5

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Orrefors Kosta Boda AB, Kosta Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Datum: 2018-03-14 Uppdragsnr: 413358 Dokumentnr: 9025-18 DGE Mark och Miljö RAPPORT

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Pilängen samt Karlslundsgatan etapp 2, Karlslund, Landskrona För: Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad Upprättad: 2018-04-19 Uppdrag: 1318 060 Structor

Läs mer

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde

KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN. Exploatering av nytt bostadsområde MILJÖRAPPORT Skanska Sverige AB Teknik Geoteknik och Infra KV BILLDAL 21:1, 22:8 OCH 28:3 BILLDAL, GÖTEBORGS KOMMUN Exploatering av nytt bostadsområde Miljörapport Översiktlig miljögeoteknisk undersökning

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Brunnsäng SÖDERTÄLJE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng UPPDRAGSNUMMER 2177001000 ÖVERSIKTLIG MARKUNDERSÖKNING 2016-04-07 SWECO ENVIRONMENT AB STOCKHOLM MILJÖ OCH FASTIGHET OSCAR FOGELBERG ANNA BÄCKSTRÖM GUNILLA THEORIN repo001.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åsenvägen, Lerums kommun För Ernst Rosén AB Maria Warringer Upprättad: 2017-01-20 Uppdrag: 1116-278 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7)

Peab Sverige AB. Södra Innovatumområdet Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark. LA Geo Miljö AB 1 (7) LA Geo Miljö AB 1 (7) 15-11-16 Peab Sverige AB området Detaljplan Etapp 2 Hantering av förorenad mark Foto 2015-10-21. Provgrop 1508 med Byggnad 79 i bakgrunden. Ängelholm 2015-11-16 LA Geo Miljö AB LA

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA

PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA PROVTAGNING AV VATTEN OCH SEDIMENT FÖR ORGANISKA OCH ICKE-ORGANISKA MILJÖGIFTER VID SOLLENTUNA KOMMUNS OFFICIELLA STRANDBAD Stockholm 2017-12-07 Slutlig Version SEKA MILJÖTEKNIK AB tfn: 08-23 53 00 Okvistavägen

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MUR MILJÖ (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/MILJÖTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE

MUR MILJÖ (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/MILJÖTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE MUR MILJÖ (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/MILJÖTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE 2016-05-10 Reviderad 2017-11-10 UPPDRAG 269328, Lövdungen Geo och Miljö Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/MILJÖ

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3 OKTOBER 2012 REVIDERING A, OKTOBER 2012 FASTICA 42 KB/ICA FASTIGHETER SVERIGE AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ICA MAXI KALLEBÄCK 2:3 RAPPORT ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Åsbro nya och gamla impregneringsplats Fiskundersökning i Tisaren

Åsbro nya och gamla impregneringsplats Fiskundersökning i Tisaren PM Åsbro nya och gamla impregneringsplats Fiskundersökning i Lantmäteriet, ordernummer 694932 Version 1.0 Sundsvall 2017-02-20 SGU , Askersunds kommun 2017-02-20 s 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning

Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning Bilaga X Kemakta AR 2015-36 Midsommarkransen - miljöteknisk undersökning Håkan Yesilova, Håkan Svensson och Mark Elert Februari 2016 1 Uppdrag och syfte Beställare Kemakta Konsult AB har på uppdrag av

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall

PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN. Sidsjövägen. Sundsvall PM Miljöteknisk markundersökning SUNDSVALLS KOMMUN Sundsvall 2011-05-26 PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2011-05-26 Uppdragsnummer 61811144958 Utgåva/Status 1 GARDFORS LARS Uppdragsledare/granskare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke Översiktlig miljöteknisk markundersökning Mölnlyckemotet, Mölnlycke För: Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Upprättad: 2018-08-28 Reviderad: 2019-01-23 Uppdrag: 1318-145 Structor Miljö Väst AB

Läs mer

KV. SIGNALEN 1 I SOLNA

KV. SIGNALEN 1 I SOLNA RAPPORT 2018-02-26 KV. SIGNALEN 1 I SOLNA Miljöteknisk markundersökning Framställd för: Fabege AB Uppdragsnummer: 1654619 SIGNALEN 1 - MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Innehållsförteckning 1.0 INLEDNING...

Läs mer

RAP001 - KV GRYTAN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Bilaga 2a - Sammanställning av porgasanalyser

RAP001 - KV GRYTAN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Bilaga 2a - Sammanställning av porgasanalyser RAP001 - KV GRYTAN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Bilaga 2a - Sammanställning av porgasanalyser NGV KTV Ref PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11 PG 12 PG 13 PG 14 PG 15 PG 16 PG 17 PG 18

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Skälläckeröd 1:12 och 1:45

Skälläckeröd 1:12 och 1:45 Skälläckeröd 1:12 och 1:45 Miljöteknisk markundersökning Redovisning av analysresultat 2017-03-30 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Genomförande... 2 3 Resultat... 4 4 Slutsats... 5 Bilaga

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av Kviberg 741:27 och del av Kviberg 741:169 Göteborgs Stad För: Veidekke Bostad AB Region Väst Upprättad: 2014-06-09 Uppdrag: 914-072 Version: 1 Structor

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning

Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Översvämningsskydd och gestaltning av å-rummet, etapp Kolla PM - Miljöprovtagning 2016-04-08 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län Vägplan, 2017-11-06 GRANSKNINGSHANDLING nummer: 152644 SGSHANDLINGObjektnumme52 6 Innehåll 1 Objekt... 3 1.1 Blivande

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer