Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad."

Transkript

1 Grap Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013

2 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap nr Version Antal sidor Antal bilagor Uppdragsledare Beställares referens Beställares ref.nr. Nils Rahm Karin Kuttainen Dnr Beställare Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stad Rapporttitel Datum Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholm Stad Författad av Joel Salzer Datum Granskad av Nils Rahm Datum GEOSIGMA AB Bankgiro: PlusGiro: Uppsala Box 894, Uppsala Vattholmavägen 8, Uppsala Tel: Teknik & Innovation Seminariegatan Uppsala Tel: Göteborg St. Badhusg Göteborg Tel: Stockholm S:t Eriksgatan Stockholm Tel: Org.nr: Sidan 2 (14)

3 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.1 Sammanfattning Geosigma AB har på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholms län utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik. Fabriken bestod av ett ullspinneri, väveri och ett färgeri och låg vid stranden intill Långholmskanalen på den nordöstra delen av ön Reimersholme i Stockholm. Verksamheten bedrevs på området från mitten av 1800-talet till mitten av 1930-talet. Syftet med undersökningen var att avgöra om den tidigare verksamheten orsakat föroreningar i jord och grundvatten, omfattningen av dessa samt om det kan finnas hälsorisker för boende och personer som vistas i området. Fältundersökningarna utfördes under september-oktober 2013 och omfattade provtagning av jord från 10 punkter, installation av grundvattenrör vid 2 punkter samt provtagning av grundvatten från 2 punkter. Proverna analyserades översiktligt i fält och utvalda prover analyserades sedan på ackrediterat laboratorium för innehåll av metaller, petroleumkolväten, klorerade alifater, klorfenoler samt dioxiner. Resultaten jämfördes med gällande riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM (Naturvårdsverket, 2009) för jordprover och dricksvattenkriterier (SLVFS, 2001; SPI, 2011) för grundvattenprover. Resultaten från undersökningen visade sammanfattningsvis: - Medelhalterna av arsenik, koppar, kvicksilver och bly i jord ligger mellan KM-MKM. Lokalt uppmättes halter av arsenik och barium i halter som överstiger MKM. - Halterna av arsenik och bly i grundvatten överstiger dricksvattenkriterier. - Petroleumkolväten (PAH:er och aromater C 10 -C 16 ) i jord uppmättes i halter mellan KM-MKM. - Dioxin i jord uppmättes i halter mellan KM-MKM och i grundvatten i halter som överstiger dricksvattenkriteriet. - Klorerade alifater detekterades i jord och grundvatten. Från dessa resultat drogs följande slutsatser: - Metallföroreningen kan utgöra en risk för människors hälsa då det förekommer halter över riktvärden i ytliga jordlager. Riskerna är främst kopplade till intag av jord (arsenik och bly) och förångning (kvicksilver). - Metallföroreningen i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk kopplad till människors hälsa då inga dricksvattenintressen finns i området. - Förekomsten av petroleumkolväten kan utgöra en risk för människors hälsa då det förekommer halter över riktvärden i ytliga jordlager. Riskerna är främst kopplade till markmiljö och förångning vid t.ex. tillfälliga markarbeten. - Förekomsten av TCE i marken visar att det kan finnas områden med högre halter än vad som upptäckts i denna undersökning. De uppmätta halterna i denna undersökning var dock så låga att de i nuläget inte bedöms utgöra någon risk för människors hälsa. - Förekomsten av dioxiner i mark påvisar att dioxiner kan förekomma på fler platser och i ytligare jordlager än vad som upptäckts i denna undersökning. Riskerna med dioxinföroreningen är främst kopplade till intag av jord och kan utgöra en risk för människor och djur som kommer i kontakt med jorden. Sidan 3 (14)

4 Grapnummer Uppdragsnummer Version Dioxinföroreningen i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk kopplad till människors hälsa då inga dricksvattenintressen finns i området. Geosigma AB rekommenderar att: Kompletterande provtagningar i jord utförs för hela området för att undersöka till vilken grad föroreningarna i marken har spridits. Därutöver rekommenderas att provtagningsområdet utökas till marken i anslutning till förskoleverksamheten i Malmgården. Provtagning bör också utföras på gröna ytor i anslutning till bostadshusen på Anders Reimers väg 1-7 samt 2-18, till öster om nuvarande undersökningsområde, då det är sannolikt att man även där använde fyllnadsmassor från fabriksområdet för att jämna ut marken och fylla ut strandlinjen. Kompletterande provtagning utförs främst av de övre jordlagren då de utgör den mest sannolika och högsta exponeringsrisken för människor. Prov analyseras primärt för innehåll av dioxiner, metaller (arsenik, bly och kvicksilver) och petroleumkolväten (PAH:er och alifater) då dessa utgör den största risken för människors hälsa. Kompletterande provtagning med avseende på klorerade alifater av jord eventuellt porluft och inomhusluft rekommenderas framförallt i den västra delen av området. Ackumulation av klorerade lösningsmedel i djupare jordlager kan utgöra en föroreningskälla med en spridningspotential som i nuläget inte är närmare känd. Resultaten från kompletterande provtagningar kan sedan användas till att bedöma exponeringsriskerna för människor från halterna av de enskilda ämnena och behovet av åtgärder i en fördjupad riskbedömning. Sidan 4 (14)

5 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.1 Innehåll 1 2 Inledning... 6 Områdesbeskrivning Historisk verksamhet Nuvarande områdesanvändning Markförhållanden Mark- och grundvattenundersökning Platsbesiktning Jord- och vattenprovtagning Föroreningssituationen Föroreningar i jord Metaller... 9 Petroleumkolväten... 9 Klorerade alifater Klorfenoler Dioxiner Föroreningar i grundvatten Metaller Petroleumkolväten Klorerade alifater Klorfenoler Dioxiner Slutsatser och rekommendationer Referenser Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Fältanteckningar Analysrapporter Resultatsammanställning Sidan 5 (14)

6 Grapnummer Uppdragsnummer Version Inledning Geosigma AB har på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholms län utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik. Syftet med undersökningen är att avgöra om den tidigare verksamheten orsakat föroreningar i jord och grundvatten, omfattningen av dessa samt om det kan finnas hälsorisker för boende och personer som vistas i området. Fältundersökningarna utfördes under september och oktober Områdesbeskrivning 2.1 Historisk verksamhet F.d. Stockholms Yllefabrik låg vid stranden intill Långholmskanalen på den nordöstra delen av ön Reimersholme i Stockholm, se figur 1. Verksamheten bestod av ett ullspinneri, väveri och ett färgeri och bedrevs från mitten av 1800-talet till mitten av 1930-talet. Fabriken revs i början av 1940-talet och schaktmassorna användes som utfyllning vid strandlinjen och terrasser i samband med uppförandet av bostadshusen som står där idag. Den totala verksamhetstiden var mellan år. I de olika driftsprocesserna hanterades en rad miljöfarliga ämnen i stor omfattning. Färgerna som användes innehöll bland annat krom, zink och koppar. Petroleumprodukter såsom oljor, fotogen och naftalen användes som skumdämpare i färgbaden och som kemtvättmedel (varnolen, naftalen). Därutöver användes natriumhypoklorit, som ofta visat sig innehålla dioxiner, till blekningsprocesser. Dioxinerna härstammar från pentaklorfenol (PCP) som från och med 1920-talet ofta förekom i Natriumhypoklorit. PCP kunde även användas för antimögelbehandling inom textilindustrin. Figur 1. Kartorna visar läget för f.d. Stockholms Yllefabrik 1940 innan fabriken revs t.v. och situationsplanen idag t.h. Sidan 6 (14)

7 Grapnummer Uppdragsnummer Version Nuvarande områdesanvändning Efter att fabriken revs i början av 1940-talet uppfördes flerbostadshus i två nivåer, se figur 1. Den gamla malmgården står alltjämt kvar och används idag som förskola. Därutöver fungerar området som rekreationsareal med promenadstigar, parkareal och badbryggor. Det är troligt att rivningsmassorna även användes till utfyllning på fler platser på Reimersholme men inga mer exakta uppgifter om detta har kunnat hittas. 2.3 Markförhållanden Geologin i området utgörs av lera och berg i dagen, se figur 2. Det undersökta området lutar ned mot Långholmskanalen och kan delas upp i två nivåer som skiljs åt av en brant sluttande bergvägg som löper längs med området. Den del som ligger närmast vattnet är platt och består av lera och fyllnadsmassor av varierande grovhet från betongstycken till sand. Den övre delen är kuperad och består av lera ovanpå berg eller berg i dagen. Figur 2. Geologi: Lera och berg i dagen. Sidan 7 (14)

8 Grapnummer Uppdragsnummer Version Mark- och grundvattenundersökning 3.1 Platsbesiktning Platsbesiktning utfördes den 23 september Vid platsbesiktningen gjordes en okulär besiktning av området som dokumenterades med bilder för att identifiera lämpliga platser för jordprovtagning och installation av grundvatten rör. Ledningsritningar för fastigheten erhölls vid beställning från ledningskollen.se. Därutöver rådfrågades fastighetsskötare Joakim Stål om placering av ledningar inom fastighetens gränser. Flera boende i området informerade om att man vid uppförandet av bostadshusen på Anders Reimers väg 1-7 samt 2-18, till öster om nuvarande undersökningsområde, se markerat område i figur 3, använt fyllnads massor från fabriksområdet till att jämna ut marken och fylla ut strandlinjen även där. Efter utförd platsbesiktning anpassades provtagningsplanen från anbudet efter rådande förhållanden. Lägen för provtagningspunkter redovisas i figur 3. Figur 3. Provtagningspunkter samt teckenförklaring. Markerat område avser ytor där fyllnadsmassor från fabriksområdet kan ha använts. 3.2 Jord- och vattenprovtagning Jordprovtagningen och installationen av grundvattenrör utfördes den 25 september Borrningen gjordes med en geoprobe borrigg och utfördes av Sialtech Europe från Holland. Vattenprovtagningen utfördes den 24 och 25 oktober. Vattenprover togs med engångsbailer och peristaltisk pump. Sidan 8 (14)

9 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.1 Fältanalyser utfördes på jord- och vatten prover med ett PID-instrument (Photo Ionization Detector) som mäter halten av flyktiga organiska ämnen (ppm VOC). Resultatet från fältanalyserna redovisas i fältanteckningarna i bilaga 1. Baserat på resultaten från fältanalyser och för att geografiskt täcka in så stor av området som möjligt valdes jord- och vattenprover ut för laboratorieanalys av metaller, petroleumkolväten, klorfenoler, klorerade lösningsmedel och dioxiner. Sammanlagt togs jordprover från 10 punkter och grundvattenprov från 2 punkter. Flera försök att installera ytterligare grundvattenrör misslyckades antingen på grund av ytligt liggande berg eller mycket grova fyllnadsmassor. Dessutom begränsades undersökningsarealet av flera ytligt placerade ledningsgravar (avfallsledningar samt fjärrvärme) som löper mellan samtliga hus. 4 Föroreningssituationen Kemiska laboratorieanalyser utfördes av. Analysrapporterna från ALS för jord- och vattenprover återfinns i sin helhet i bilaga 2. En sammanställning av samtliga analysresultat samt deras relation till gällande rikt- och bakgrundsvärden återfinns som bilaga 3. I följande avsnitt presenteras i korthet de mest relevanta resultaten. 4.1 Föroreningar i jord Metaller Utvalda jordprover från 8 punkter analyserades för innehåll av metaller. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3. Utvalda resultat redovisas i tabell 1. - Medelhalterna av arsenik, koppar, kvicksilver och bly ligger mellan KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009), se bilaga 3. - I 2 prover påvisades arsenik (5 1-2 m ) och barium (3) i halter som överstiger riktvärden för MKM (Mindre känslig markanvändning). - Arsenik- och kopparhalterna härrör troligtvis från färgeriprocesser då vissa färger även innehöll arsenik förutom koppar, krom och zink. - Kvicksilver- och blyhalterna kan vara spår av både färgeriprocesser och garveriverksamheten Petroleumkolväten Utvalda jordprover (4 st.) från 3 punkter analyserades för innehåll av petroleumkolväten. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3. Utvalda resultat redovisas i tabell 1. - I samtliga 4 prover uppmättes tunga PAH:er (summa H) i halter motsvarande KM- MKM. - I 3 utav proverna (2 2-3 m, 3 och m ) uppmättes halter av medeltunga PAH:er (summa M) mellan KM-MKM. Sidan 9 (14)

10 Grapnummer Uppdragsnummer Version I ett av proverna (5 2-3 m ) påträffades halter av lätta PAH:er (summa L) och medeltunga aromater C 10 -C 16 mellan KM-MKM. - Förekomsten av petroleumkolväten i samtliga prov visar att oljeprodukter använts och hanterats på hela fabriksområdet Klorerade alifater Jordprov från en punkt (7) analyserades för innehåll av klorerade alifater. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3. Utvalda resultat redovisas i tabell 1. - Låga halter (ca 10 gånger lägre än gällande riktvärde) av trikloreten detekterades i jord. - Resultatet indikerar att trikloreten har hanterats på fastigheten och kan finnas i marken på fler platser. Tabell 1. Utvalda resultat från provtagningen i jord m 0-1 m 2-3 m 0-1 m m 1-2 m 2-3 m m TS_105 C Arsenik (As) [mg/kg TS] Barium (Ba) [mg/kg TS] Kobolt (Co) [mg/kg TS] Koppar (Cu)) [mg/kg TS] Kvicksilver (Hg) [mg/kg TS] <0.2 < Bly (Pb) [mg/kg TS] Zink (Zn) [mg/kg TS] aromater C 10-C 16 [mg/kg TS] - <1 1.6 < aromater C 16-C 35 [mg/kg TS] - < PAH, summa L [mg/kg TS] - < PAH, summa M [mg/kg TS] PAH, summa H [mg/kg TS] Trikloreten (TCE) [mg/kg TS] Dioxiner (sum WHO- PCDD/F- TEQ) [ng/kg TS] ,2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (KM) resp. mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2008). Sidan 10 (14)

11 Grapnummer Uppdragsnummer Version Klorfenoler Jordprov från 3 punkter analyserades för innehåll av klorfenoler. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009) och redovisas i bilaga 1. - Halterna av klorfenoler var under detektionsgränsen för använd analysmetod i samtliga jordprov Dioxiner Jordprov från 3 punkter analyserades för innehåll av dioxiner. I analysprotokollen har de rapporterade halterna räknats om till toxiska ekvivalenter (WHOTEQ), se bilaga 2. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009) och redovisas i bilaga 1. - Dioxiner detekterades i punkt m och m. I punkt m uppmättes halter motsvarande KM-MKM. - Förekomster av dioxiner i marken påvisar att dessa ämnen kan finnas på fler platser på området och att det i den tidigare verksamheten bedrevs processer i vilka dioxiner kan ha bildats ifrån. Dioxiner bildas som en biprodukt vid bland annat ofullständig förbränning när klor finns närvarande (Vejlens, 2012). 4.2 Föroreningar i grundvatten Grundvattenprover från punkt 2 och 5 togs efter omsättning med peristaltisk pump och engångsbailer ca en vecka efter installationen av grundvattenrören Metaller Riktvärden för metallföroreningar finns inte i Sverige utan dessa jämförs normalt mot bakgrundshalter i opåverkade områden och dricksvattenkriterier (SLVFS, 2001) Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3. Utvalda resultat redovisas i tabell 1. - Halterna av arsenik och bly överstiger dricksvattenkriterier i punkt 5. - Halterna av arsenik, kadmium krom, bly och nickel överstiger bakgrundshalter för opåverkad jord i Mellansverige Petroleumkolväten Resultaten jämförs med SPIs (Svenska Petroleum Institutet) riktvärden för bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2011) och redovisas i sin helhet i bilaga 3. Utvalda resultat redovisas i tabell 2. - Låga halter av aromater C 8 -C 10 detekterades i punkt 5. - Halterna är klart under dricksvattenkriterier Klorerade alifater Halter jämförs med dricksvattenkriterier (SLVFS, 2001). Resultat redovisas i tabell 2. - Låga halter av trikloreten (TCE) detekterades i grundvattenprov från punkt 2. - Halterna är ca 20 gånger lägre än dricksvattenkriterier. Sidan 11 (14)

12 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.1 Tabell 2. Utvalda resultat från provtagning i grundvatten. Ämne Enhet/Punkt 2 5 Bakg-M 1 SLVFS 2 Arsenik (As) µg/l Kadmium (Cd) µg/l <0,01 5 Kobolt (Co) µg/l Krom (Cr) µg/l Koppar (Cu) µg/l Molybden (Mo) µg/l Nickel (Ni) µg/l Bly (Pb) µg/l Zink (Zn) µg/l Vanadin (V) µg/l Kvicksilver (Hg) µg/l < Aromater C 8-C 10 µg/l < Trikloreten (TCE) µg/l 0.44 < Dioxiner (sum WHO-PCDD/F-TEQ) ng/l Bakg-M- Bakgrundshalt i Mellansverige grundvatten i opåverkad jord 2 SLVFS dricksvattenkriterie Klorfenoler Riktvärden för klorfenoler finns inte i Sverige. Istället används kriterier för skydd av grundvatten C critgw från USEPA (US Environmental Protection Agency) (Naturvårdsverket, 2009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3. - Halterna av klorfenoler var under detektionsgränsen för använd analysmetod i bägge grundvattenprov Dioxiner Riktvärden för dioxiner finns inte i Sverige. I en sammanställning av internationella riktvärden (Rodriguez, 2008) redovisas riktvärden i ett spann mellan 0,001 ng/l (California public health goals, Interim Drinking Water Objective) och 0.03 ng/l (USEPA Maximum Permissable Concentrations, MCL). Resultat redovisas i tabell 2. - Halterna av dioxiner i grundvattenprov från punkt 5 är klart högre än de övre internationella riktvärdena. 5 Slutsatser och rekommendationer Baserat på resultaten från utförd provtagning av jord och grundvatten dras följande slutsatser: - Metallhalterna i marken visar att det finns betydande spår av framförallt färgeri- och garveriverksamheten. Medelhalterna av arsenik, koppar, kvicksilver och bly ligger mellan KM-MKM (Naturvårdsverket, 2009), se bilaga 3, och halterna uppmättes både i ytliga och djupare jordlager. - Riskerna med metallföroreningen är främst kopplade till intag av jord (arsenik och bly) och förångning (kvicksilver). Sidan 12 (14)

13 Grapnummer Uppdragsnummer Version Metallföroreningen i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk kopplad till människors hälsa då inga dricksvattenintressen finns i området. - Förekomsten av petroleumkolväten är jämnt fördelad över hela området och påträffandes i både ytliga och djupare jordlager och det går därför inte att med säkerhet identifiera ett eller flera hotspots. - Riskerna med de uppmätta halterna av petroleumkolväten är främst kopplade till markmiljö och förångning vid t.ex. tillfälliga markarbeten. - Halterna av petroleumkolväten i grundvattenprover bedöms inte utgöra någon risk. - Förekomsten av TCE i marken visar att det kan finnas områden med högre halter än vad som upptäckts i denna undersökning. - Förekomsten av trikloreten i grundvatten från punkt 2 och i jord från punkt 7 antyder att föroreningen är koncentrerad i den västra delen av området. - De halter av trikloreten (TCE) som detekterades i jord- och grundvattenprov understiger klart gällande riktvärden för känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009) och dricksvattenkriterier (SLVFS, 2001) och bedöms i nuläget inte utgöra någon risk för människors hälsa. - Förekomsten av dioxiner i mark påvisar att dioxiner kan förekomma på fler platser och i ytligare jordlager än vad som upptäckts i denna undersökning. - Riskerna med dioxinföroreningen är främst kopplade till intag av jord och kan utgöra en risk för människor och djur som kommer i kontakt med jorden. - Dioxinföroreningen i grundvattnet bedöms inte utgöra en risk kopplad till människors hälsa då inga dricksvattenintressen finns i området. Rekommendationer: Kompletterande provtagningar i jord rekommenderas för hela området för att undersöka till vilken grad föroreningarna i marken har spridits. Därutöver rekommenderas att provtagningsområdet utökas till marken i anslutning till förskoleverksamheten i Malmgården. Provtagning bör också utföras på gröna ytor i anslutning till bostadshusen på Anders Reimers väg 1-7 samt 2-18, se figur 3, då det är sannolikt att man även där använde fyllnadsmassor från fabriksområdet för att jämna ut marken och fylla ut strandlinjen. Kompletterande provtagning utförs främst av de övre jordlagren då de utgör den mest sannolika och högsta exponeringsrisken för människor. Prov analyseras primärt för innehåll av dioxiner, metaller (arsenik, bly och kvicksilver) och petroleumkolväten (PAH:er och alifater) då dessa utgör den största risken för människors hälsa. Kompletterande provtagning med avseende på klorerade alifater av jord eventuellt porluft och inomhusluft rekommenderas framförallt i den västra delen av området. Ackumulation av klorerade lösningsmedel i djupare jordlager kan utgöra en föroreningskälla med en spridningspotential som i nuläget inte är närmare känd. Resultaten från kompletterande provtagningar kan sedan användas till att bedöma exponeringsriskerna för människor från halterna av de enskilda ämnena och behovet av åtgärder i en fördjupad riskbedömning. Sidan 13 (14)

14 Grapnummer Uppdragsnummer Version Referenser Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverkets rapport 5976, september Rodriguez, C., Cook, A., Devine, B., van Buynder, P., Lugg, R.., Linge, K. & Weinstein, P., International Journal of Dioxins, Furans and PCBs in Recycled Water for indirect Potable Reuse, Int. J. Environ. Res. Public Health, vol5(5), pp SLVFS, Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, Livsmedelsverket, SPI (2011); SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, Svenska Petroleum Institutet, Vejlens, M., Dioxin i grundvatten på Gotland, Rapporter om natur och miljö nr 2012:5, Länsstyrelsen Gotland Sidan 14 (14)

15 Bilaga 1 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap Fältanteckningar

16 Fältprotokoll-Rörinstallation Fältprotokoll-Rörinstallation Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Brunnsid Datum Brunnsid 25/ P2 25/ P5 Installationsmetod: Installationsmetod: Rörmaterial: Rörmaterial: PEH X Stål Annat PEH X Stål Annat Rörkonstruktion: Ja Nej Rörkonstruktion: Ja Nej Filtersand: X Filtersand: X Bentonittätning över filtersand: X Bentonittätning över filtersand: X Bentonittätning vid markytan: X Bentonittätning vid markytan: X Rördimensioner: Rördimensioner: Rördiameter: Inner:25 mm Ytter: Rördiameter: Inner: 25 mm Ytter: Antal meter: Rör: 2 Filter: 2 Sump: Antal meter: Rör: 2 Filter: 1 Sump: Avstånd, rök - my: Dexel Avstånd, rök - my: Avstånd, rök - rörspets Renspumpning: Ja Nej Metod Renspumpning: Ja Nej Metod X X Volym: Volym: Djup till grundvattenyta gvy-rök (m). Djup till "stabil"grundvattenyta (m u my) Noteringar: Noteringar:

17 Fältprotokoll-Jord Fältprotokoll-Jord Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Provpunkt Provtagningsyta Datum Provpunkt Provtagningsyta 25/ P1 25/ P1-1 Provtagningsutrustning Provtagningsutrustning geoprobe geoprobe Nivå Prov nr Jordart Noteringar PID Nivå Provnr Jordart Noteringar PID P1 Mu svart, fink., ingen lukt P1-1 Mu svart, fink., ingen lukt F tegel, betong 0.7- F tegel, betong Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot prov- Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot provtagningsnivåer bör man redovisa dessa separt tagningsnivåer bör man redovisa dessa separt

18 Fältprotokoll-Jord Fältprotokoll-Jord Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Provpunkt Provtagningsyta Datum Provpunkt Provtagningsyta 25/ P2 25/ P3 Provtagningsutrustning Provtagningsutrustning geoprobe geoprobe Nivå Prov nr Jordart Noteringar PID Nivå Provnr Jordart Noteringar PID 0-1 P2-1 Mu/Sa/Gr grå/brun P3 Mu/Gr/F svart, tegel P2-2 F/Gr asfalt svart/grå 3.9 stopp 2-3 P2-3 Gr/Le mörkbrun svag lukt 2.1 stopp Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot prov- Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot provtagningsnivåer bör man redovisa dessa separt tagningsnivåer bör man redovisa dessa separt

19 Fältprotokoll-Jord Fältprotokoll-Jord Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Provpunkt Provtagningsyta Datum Provpunkt Provtagningsyta 25/ P4 25/ P5 Provtagningsutrustning Provtagningsutrustning geoprobe geoprobe Nivå Prov nr Jordart Noteringar PID Nivå Provnr Jordart Noteringar PID 0-1 P4 Mu/F/Le brun/grå P5-1 Mu/Gr brun/grå P5-2 Gr/Le brun/grå, trädrester P5-3 F Asfalt, lukt 2.2 Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot prov- Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot provtagningsnivåer bör man redovisa dessa separt tagningsnivåer bör man redovisa dessa separt

20 Fältprotokoll-Jord Fältprotokoll-Jord Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Provpunkt Provtagningsyta Datum Provpunkt Provtagningsyta 25/ P6 25/ P7 Provtagningsutrustning Provtagningsutrustning geoprobe geoprobe Nivå Prov nr Jordart Noteringar PID Nivå Provnr Jordart Noteringar PID P6 F svart/brun svag lukt P7-1 F/Mu brun/ljusbrun P7-2 Le/F mörkbrun, svag lukt P7-3 Le/F m. grön/brun svag lukt 2.9 Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot prov- Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot provtagningsnivåer bör man redovisa dessa separt tagningsnivåer bör man redovisa dessa separt

21 Fältprotokoll-Jord Fältprotokoll-Jord Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Provpunkt Provtagningsyta Datum Provpunkt Provtagningsyta 25/ P7-1 25/ P8 Provtagningsutrustning Provtagningsutrustning geoprobe geoprobe Nivå Prov nr Jordart Noteringar PID Nivå Provnr Jordart Noteringar PID P7-1-1 Le/Mu svart P8-1 Mu/F/Le svart P7-1-2 Le/F svart/brun 5.9 Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot prov- Obs, viktigt att jordlagerföljder noteras, om dessa skiljer sig mot provtagningsnivåer bör man redovisa dessa separt tagningsnivåer bör man redovisa dessa separt

22 Fältprotokoll-Grundvatten Fältprotokoll-Grundvatten Uppdrag Uppdragsnr Signatur Uppdrag Uppdragsnr Signatur Stockholms Yllefabrik JoS Stockholms Yllefabrik JoS Datum Brunnsid Datum Brunnsid 24/ P5 25/ P2 Provtagningsutrustning: bailer Provtagningsutrustning: peristaltisk pump Brunnsdjup (m): 2.97 Brunnsdjup (m): 3.85 Filterlängd (m): 2.00 Filterlängd (m): 2 Rörlängd ö.m.y. (m): Rörlängd ö.m.y. (m): Brunnsdiameter (mm): Brunnsdiameter (mm): Tidpunkt vid pumpstart: Tidpunkt vid pumpstart: Tidpunkt vid pumpslut: Tidpunkt vid pumpslut: Grundvattennivå start (m): 2.17 Grundvattennivå start (m): 2.32 Grundvattennivå stopp (m): 2.17 Grundvattennivå stopp (m): 2.32 Pumpdjup (m): Pumpdjup (m): Omsättningsvolym (l): 2 Omsättningsvolym (l): 4 Flöde (ml/min): Flöde (ml/min): Färg/grumlighet: först klart, sen mkt grumligt Färg/grumlighet: klart Tillrinning: god Tillrinning: mkt god Noteringar, iaktagelser, övrigt: svag oljelukt Noteringar, iaktagelser, övrigt: ingen lukt Lathund: Omsättning 63mm rör, 2 l/m ggr 3 Lathund: Omsättning 63mm rör, 2 l/m ggr 3 Omsättning 50mm rör, 1,2 l/m ggr 3 Omsättning 50mm rör, 1,2 l/m ggr 3

23 Bilaga 2 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap Analysrapporter

24 Rapport Sida 1 (8) T NAP35ZFL Geosigma AB Projekt Joel Salzer Bestnr Registrerad Sankt Eriksgatan 113 Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning 2 0-1m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 88.4 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA TS_105 C 87.1 % 2 O ANMA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren 0.43 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 1.0 mg/kg TS 3 D STGR pyren 0.80 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 0.38 mg/kg TS 3 D STGR krysen 0.55 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 0.54 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten 0.21 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren 0.35 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen 0.22 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren 0.22 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 2.2 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 2.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 2.3 mg/kg TS 3 N STGR Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

25 Rapport Sida 2 (8) T NAP35ZFL Er beteckning 2 0-1m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* 2.5 mg/kg TS 3 N STGR Er beteckning 3 0-1m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 88.2 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA TS_105 C 88.4 % 2 O ANMA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 1.0 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 3 D STGR naftalen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen 0.10 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren 0.75 mg/kg TS 3 D STGR antracen 0.10 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 1.8 mg/kg TS 3 D STGR pyren 1.6 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 0.68 mg/kg TS 3 D STGR krysen 0.96 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 1.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten 0.43 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren 0.88 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen 0.63 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren 0.67 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 4.8 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 5.1 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* 0.22 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 4.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 5.5 mg/kg TS 3 N STGR Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

26 Rapport Sida 3 (8) T NAP35ZFL Er beteckning 5 2-3m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 70.6 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA TS_105 C 64.1 % 2 O ANMA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 4 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 1.4 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 4 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 4 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 4 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 4 N MISW naftalen 2.9 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften 0.27 mg/kg TS 4 D STGR fluoren 0.67 mg/kg TS 4 D STGR fenantren 2.5 mg/kg TS 4 D STGR antracen 0.96 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten 4.3 mg/kg TS 4 D STGR pyren 3.3 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen 0.88 mg/kg TS 4 D STGR krysen 0.85 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten 1.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten 0.41 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren 0.84 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen 0.10 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen 0.50 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren 0.48 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* 4.6 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* 15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* 3.1 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* 12 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* 5.1 mg/kg TS 4 N STGR Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

27 Rapport Sida 4 (8) T NAP35ZFL Er beteckning 5 1-2m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 61.1 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

28 Rapport Sida 5 (8) T NAP35ZFL Er beteckning 2 2-3m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 82.5 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA TS_105 C 83.1 % 2 O ANMA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 2.2 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener 1.1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 3 D STGR naftalen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen 0.12 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren 0.52 mg/kg TS 3 D STGR antracen 0.30 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten 2.0 mg/kg TS 3 D STGR pyren 1.7 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen 1.5 mg/kg TS 3 D STGR krysen 1.7 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten 2.0 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten 0.77 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren 1.4 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen 0.23 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen 0.73 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren 0.77 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* 8.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* 5.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* 0.24 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* 4.6 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* 9.1 mg/kg TS 3 N STGR Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

29 Rapport Sida 6 (8) T NAP35ZFL Er beteckning 4 0-0,7m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 87.7 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA Er beteckning 7 1-1,8m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 77.0 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd <0.1 mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA Er beteckning ,7m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 89.6 % 1 V IRSA As mg/kg TS 1 H IRSA Ba mg/kg TS 1 H IRSA Cd mg/kg TS 1 H IRSA Co mg/kg TS 1 H IRSA Cr mg/kg TS 1 H IRSA Cu mg/kg TS 1 H IRSA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H IRSA Ni mg/kg TS 1 H IRSA Pb mg/kg TS 1 H IRSA V mg/kg TS 1 H IRSA Zn mg/kg TS 1 H IRSA Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

30 Rapport Sida 7 (8) T NAP35ZFL * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21H Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±35-49% Aromatfraktioner: ±29-34% Enskilda PAH: ±24-51% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±35-49% Aromatfraktioner: ±29-34% Enskilda PAH: ±24-51% Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg Client Service :46:55

31 Rapport Sida 8 (8) T NAP35ZFL Metod Bensen Toluen Etylbensen m+p-xylen o-xylen ±24% vid 0,02 mg/kg och ±26% vid 0,1 mg/kg ±26% vid 0,02 mg/kg och ±20% vid 0,1 mg/kg ±30% vid 0,02 mg/kg och ±22% vid 0,1 mg/kg ±24% vid 0,04 mg/kg och ±26% vid 0,2 mg/kg ±31% vid 0,02 mg/kg och ±19% vid 0,1 mg/kg Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev ANMA IRSA MISW STGR Godkännare Anna Malmvärn Iris Santeliz Miryam Swartling Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 511 E-post: signerat av Sture Grägg Täby Sweden Tel: Fax: Client Service :46:55

32 Rapport Sida 1 (4) T TBLFSQRK Geosigma AB Projekt Joel Salzer Bestnr Registrerad Sankt Eriksgatan 113 Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning 7a 1-1,8m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 MB diklormetan <0.080 mg/kg TS 1 1 MB 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.050 mg/kg TS 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 1 1 MB triklormetan <0.030 mg/kg TS 1 1 MB tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MB 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 1 1 MB trikloreten mg/kg TS 1 1 MB tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MB vinylklorid <0.10 mg/kg TS 1 1 MB Er beteckning 2 0-1m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 MB 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MB 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MB klorfenoler, summa* <0.18 mg/kg TS 2 1 MB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner Client Service :10:16

33 Rapport Sida 2 (4) T TBLFSQRK Er beteckning 3 0-1m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 MB 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MB 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MB klorfenoler, summa* <0.18 mg/kg TS 2 1 MB Er beteckning 5 1-2m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 MB 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MB 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MB klorfenoler, summa* <0.18 mg/kg TS 2 1 MB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner Client Service :10:16

34 Rapport Sida 3 (4) T TBLFSQRK Er beteckning 7 1-1,8m Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 1 MB 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MB 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MB pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MB klorfenoler, summa* <0.18 mg/kg TS 2 1 MB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner Client Service :10:16

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning F.d. Lövsjö Inter i Mantorp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Datum: 2006-03-24 Diarienr: 2-0510-0654 Uppdragsnr: 12616 Uppdragsansvarig: Karin Axelström Handläggare: Karin Axelström, Lennart Larsson

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer