Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74"

Transkript

1 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1: Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein Projektnummer: Structor Miljö Öst AB Kalmar/Linköping

2 Rapportdata Rapportnamn Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Beställare Uppdrag Projektnr Structor Uppdragsledare och granskare Handläggare Saga Wingård, Linköpings kommun Undersökning och utredningen har utförts av Structor Miljö Öst AB Ebba Wadstein Mattias Karlsson (handläggare fält och rapport), Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel vxl:

3 Innehåll Inledning Bakgrund Mål och syfte... 1 Utförda undersökningar och metod Jordprovtagning med skruvborrning Installation av grundvattenrör och provtagning grundvatten... 3 Resultat Resultat Resultat jord Resultat grundvatten... 4 Slutsats och rekommendationer... 5 Bilaga 1. Borrprotokoll jord Bilaga 2 Borrprotokoll grundvattenrör och fältprotokoll grundvatten Bilaga 3 Sammanställning analysresultat samt samtliga analysprotokoll Bilaga 4 Mätningar fältinstrument

4 Inledning 1.1 Bakgrund Linköpings kommun har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan över fastigheten Kungsbro 1:74 m.fl., i Ljungsbro, för att justera så att gällande detaljplan stämmer överens med Ljungsbrovägens vägområde och befintlig användning. På fastigheten Kungsbro 1:74 finns idag verksamheten Ljungsbro Plåtslageri och Smidesverkstad som tillverkar och svetsar tunnplåtsdetaljer. Verksamheten är ett MIFO-objekt och har branschriskklass Mål och syfte Structor Miljö Östs uppdrag avser en översiktlig markundersökning av jord och grundvatten på fastigheten Kungsbro 1:74. Syftet är att kontrollera ifall industriverksamheten som bedrivits på fastigheten gett upphov till förorening av marken som kan medföra restriktioner för planerad markanvändning. Utförda undersökningar och metod Undersökningen innefattar skruvborrningar i fem punkter, installation av tre stycken grundvattenrör, samt en riskbedömning med förslag på åtgärder. Fastighetens topografi och dess ledningsritningar studerades för att finna lämpligast punkter för skruvborrningar och grundvattenrör. I flöjande underrubriker presenteras metodiken bakom respektive undersökning. 2.1 Jordprovtagning med skruvborrning Fem stycken provpunkter för jordprovtagning med skruvborrning utfördes på fastigheten, två stycken väster om byggnaden och tre stycken provpunkter öster om fastigheten, nedströms byggnaden. I Figur 1 presenteras de tre provpunkterna för skruvborrningen. Borrningen utfördes genom fyllnadsmaterial, ned till bedömd naturlig jordart eller ned till grundvattennivå i punkter där grundvattenrör sattes. Okulär bedömning protokollfördes. Jordprov togs varje 0,5 m eller vid förändring i jordart och analyserades med fältinstrumenten XRF (metallmätning), PID (mätning av lättflyktiga kolväten) och HDI (mätning av halogenererande flyktiga organiska föreningar). Fyra stycken jordprov skickades in för analys på ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia. Tre stycken jordprov analyserades avseende metaller (paket MS-2) och ett jordprov avseende alifater, aromater, PAH och BTEX (paket OJ-21a), se bilaga 3 för analysresultat. 1

5 Figur 1. Karta över provtagningspunkterna jord och grundvatten, Kungsbro 1:74. 2

6 Installation av grundvattenrör och provtagning grundvatten Tre stycken grundvattenrör (GV-rör) installerades på fastigheten, ett installerades nordväst om byggnaden, ett nordost om byggnaden och ett sydost om byggnaden, se Figur 1 för dess placering. Två av GV-rören (GV-rör_1 och GV-rör_2) installerades med skruvborr och det tredje och djupaste GV-röret (GV-rör_3) installerades med foderrörsborrning (ODEX). GV-rör_1 installerades 5 meter under markytan (m.u.my), GV-rör_2 installerades ca 7 m.u.my och GV-rör_3 ca 8,5 m.u.my. Innan provtagning av vatten omsattes grundvattnet, om möjligt, tre gånger brunnsvolymen. Omsättning av grundvattnet utfördes med engångsbailer. I fält undersöktes temperatur, ph och konduktivitet. Ett vattenprov per GV-rör skickades till ALS för analys av parametrarna metaller (paket V2), alifater, aromater, BTEX, PAH (paket OV 21 a) och klorerade kolväten (paket OV6a), se bilaga 3 för analysprotokoll. Resultat 3.1 Resultat Borrprotokollen från skruvborrprovtagningarna redovisas i bilaga 1 och resultaten från mätningar gjorda med fältinstrumenten redovisas i bilaga 4. Analysrapporter och sammanställda resultatfrån laboratoriet redovisas i bilaga Resultat jord Jordprofilen består av ett fint material bestående av silt och finsand som på sina ställen överlagras av ett tunt lager fyllnadsmaterial med sand-grus och ett mullskikt. Borrprotokollen redovisas i bilaga 1. Okulärt upplevdes jorden som en naturlig oförorenad jord. Vid installation av GV-rör 3 var det förmodat berg på 8,30 m.u.my. Borrkaxet från foderrörsborrningen visade på block eller berg från kalksten. Resultaten från fältmätningarna gav låga halter och indikerar en normal oförorenad jord. På grund av fältresultatet av jordproverna gjordes mindre förändringar i analysomfattningen så att ingen analys av klorerade kolväten utfördes och endast en analys av alifater och aromater (enl överenskommelse med Malin Johansson på miljökontoret). Även laboratorieanalyserna visar på låga halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. För sammanställning och fullständiga analysprotokoll se tabell 1 och bilaga 3. 3

7 Tabell 1. Laboratorieresultat från Jordprovtagningen, halter i mg/kg TS. Punkt JS_5 skickades in för analys av Alifater, Aromater, BTEX och PAH, samtliga halter visade under rapportgränsen. Punktnr. JS_1 JS_2 JS_4 Nivå, m. 0, ,4 0-0,2 KM Ämne. As 1,27 1,65 0, Ba 13,4 24,3 18,1 200 Cd <0.1 <0.1 <0.09 0,5 Co 1,69 2,3 2,68 15 Cr 2,33 4,52 4,04 80 Cu 2,06 18,2 7,04 80 Hg <0.2 <0.2 <0.2 0,25 Ni 2,14 3,38 3,77 40 Pb 3,95 13,7 9,62 50 V 4,75 7,48 7, Zn 9,47 32,2 30, Resultat grundvatten Skillnaden i marknivån inom fastigheten är 2-3 m, med högre nivå väster om byggnaden och lägst i sydost. Därför varierar grundvattenytan från ca 4 m.u.my till ca 6,40 m.u.my. I GV-rör 1 och GVrör 3 var det god vattentillrinning, medan det var något sämre i GV-rör 2. Grundvattenriktningen bedöms vara östlig. Fältprotokollen för vattenprovtagningen redovisas i bilaga 2. Laboratorieresultaten från grundvattenproverna visar på låga halter, för de flesta ämnen under rapportgränsen. Analyserade halter underskrider gränsvärdet för otjänligt dricksvatten hos användaren (SLVFS 2011:30), se bilaga 3 för analysprotokollen. 4

8 Slutsats och rekommendationer Samtliga analysresultat från utförd markundersökning visar på halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, dvs. är acceptabla för känslig markanvändning som t.ex. bostadsbebyggelse. Uppmätta föroreningshalter i grundvattnet är låga och klarar kraven för tjänligt dricksvatten. Det gjordes inte heller några observationer under fältarbetet som tyder på att den verksamhet som bedrivits/bedrivs på fastigheten lett till någon förorening av mark eller grundvatten. Structors bedömning, utifrån mark- och grundvattenundersökningen, är att marken på fastigheten Kungsbro 1:74 kan användas till så väl industri som bostadsbebyggelse. Linköping Uppdragsledare och granskare... Ebba Wadstein 5

9 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74. Bilaga 1. Borrprotokoll jord Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

10 Borrprotokoll Kungsbro 1:74 Projektnr Datum Typ av spets Skruv Djup [m] Punktnummer under markyta Jordart Fältbedömning Anmärkningar JS_1 0-0,3 mugrlesaf Fyll, mulljord 0,3-1 vxsisaf Mörka tunna skikt, rottrådar 0,6-0,8 m 1-2,7 sisaf 2,7-3,3 sasi 3,3-4,5 sisaf GV-yta runt 4 m 4,5-5 sasi JS_2 0-0,4 musa Mulljord. Förmodligen omrört. 0,4-0,65 fisa Brunfärg 0,65-1 sisaf 1-2 fisa JS_3 0-0,45 muvxfisa Mulljord. Rottrådar. 0,45-1 Saf Ljusfärg 1-2 sisaf 2-5 sisaf Togs inget prov JS_4 0-0,2 grsaf Fyll.Bärlager 0,2-1,1 fisa Mörkfärg 1,1-1,5 sisaf Ljus, med röd nyans 1,5-2 sisaf Ljus, med röd nyans ställvis JS_5 0-0,1 mugrsaf Fyll, mulljord 0,1-0,5 sisaf Rödbrun färg 0,5-1,1 sisaf Mörkfärg. Ev. omrört 1,1-5 sisaf Ljusfärg

11 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74. Bilaga 2. Borrprotokoll grundvattenrör och fältprotokoll grundvatten Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

12 Borrprotokoll GV-rör Kungsbro 1:74 Projektnr Datum GV-rör GV_1 Material GV-rör och Filtertyp PEH 50 mm, 1 m sandfilterstrumpa + bentonitstrumpa Djup [mumy] Total rörlängd inkl. filter [m] GV-yta RÖK [mumy] (efter 6 dygn) Anmärkningar 5 6 5,12 Installerat med skruvborr GV-yta 4,12 mumy GV_2 PEH 50 mm, 1 m sandfilterstrumpa + bentonitstrumpa 7,05 8 7,33 Installerat med skruvborr GV-yta 6,38 mumy GV_3 PEH 50 mm, 1 m sandfilterstrumpa + bentonitstrumpa 8,45 9 6,52 installerat med Odex. si.fisa Förmodat berg på 8,30. Morän runt 8,10. GV-yta 5,97 mumy

13 Punkt: GV1... Datum: Position: E: N:.. Koordinatsystem:. Grundvattennivå: avläsning: 5,12. typ av lod: ljuslod med ljud Vattenprovtagning: Rörinnerdiam.:. längd vatten:. Omsatt volym: 3 rörvolymer finmaterial i röret Slang/Bailer typ, dimension: smal Ny eller bef. slang/bailer... Provtagningsmetod: Bailer Provtagningsflaskor och analysparametrar: Plastflaska metaller V2, glasflaska alifater, aromater OV21a, Headspacevialer för klorerade kolväten Mätning med fältinstrument: temp 13,1.. ph 6,7. kond 41 ms/cm. O2 Redox.. Datanummer i logger. Structor Miljö Öst,

14 Datum: Vattenprovtagning Kungsbro Projekt: Kungsbro Samband rörinnerdiameter och volym/meter: Datum: Omsättning och provtagning 25 mm 0,49 l/m 51 mm 2,0 l/m 32 mm 0,8 l/m 41 mm 1,32 l/m 61 mm 2,9 l/m Punkt: GV2... Position: E: N:.. Koordinatsystem:. Grundvattennivå: avläsning: 7,33. typ av lod: ljuslod med ljud Vattenprovtagning: Rörinnerdiam.:. längd vatten:. Omsatt volym: 1 rörvolym låg tillrinning, finmaterial i röret Slang/Bailer typ, dimension: smal Ny eller bef. slang/bailer... Provtagningsmetod: Bailer Provtagningsflaskor och analysparametrar: Plastflaska metaller V2, glasflaska alifater, aromater OV21a, Headspacevialer för klorerade kolväten Mätning med fältinstrument: temp 12,5.. ph 7,33. kond 93 ms/cm. O2 Redox.. Datanummer i logger. Structor Miljö Öst,

15 Punkt: GV3... Datum: Position: E: N:.. Koordinatsystem:. Grundvattennivå: avläsning: 6,52. typ av lod: ljuslod med ljud Vattenprovtagning: Rörinnerdiam.:. längd vatten:. Omsatt volym: 3 rörvolymer finmaterial i röret lite järnutfällning Slang/Bailer typ, dimension: smal Ny eller bef. slang/bailer... Provtagningsmetod: Bailer Provtagningsflaskor och analysparametrar: Plastflaska metaller V2, glasflaska alifater, aromater OV21a, Headspacevialer för klorerade kolväten Mätning med fältinstrument: temp 12,1.. ph 6,52. kond 62 ms/cm. O2 Redox.. Datanummer i logger. Structor Miljö Öst,

16 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74. Bilaga 3. Sammanställning analysresultat samt samtliga analysprotokoll Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

17 Kungsbro 1:74 Sammanställning analysresultat Jord ELEMENT SAMPLE JS_4 0-0,2 JS_2 0-0,4 JS_1 0,3-1,0 JS_5 0,5-1,1 KM MKM TS_105 C % 95,6 91,7 93,1 As mg/kg TS 0,893 1,65 1, Ba mg/kg TS 18,1 24,3 13, Cd mg/kg TS <0.09 <0.1 <0.1 0,5 15 Co mg/kg TS 2,68 2,3 1, Cr mg/kg TS 4,04 4,52 2, Cu mg/kg TS 7,04 18,2 2, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 0,25 2,5 Ni mg/kg TS 3,77 3,38 2, Pb mg/kg TS 9,62 13,7 3, V mg/kg TS 7,66 7,48 4, Zn mg/kg TS 30,6 32,2 9, TS_105 C % 89,9 alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 alifater >C10-C12 mg/kg TS < alifater >C12-C16 mg/kg TS < alifater >C5-C16 mg/kg TS < alifater >C16-C35 mg/kg TS < aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 aromater >C10-C16 mg/kg TS < metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1 metylkrysener/metylbens(a)antracenermg/kg TS <1 aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 bensen mg/kg TS <0.01 toluen mg/kg TS <0.05 etylbensen mg/kg TS <0.05 m,p-xylen mg/kg TS <0.05 o-xylen mg/kg TS <0.05 xylener, summa mg/kg TS <0.05 TEX, summa mg/kg TS <0.1 naftalen mg/kg TS <0.1 acenaftylen mg/kg TS <0.1 acenaften mg/kg TS <0.1 fluoren mg/kg TS <0.1 fenantren mg/kg TS <0.1 antracen mg/kg TS <0.1 fluoranten mg/kg TS <0.1 pyren mg/kg TS <0.1 bens(a)antracen mg/kg TS <0.08 krysen mg/kg TS <0.08 bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.08 bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.08 bens(a)pyren mg/kg TS <0.08 dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.08 benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.1 indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.08 PAH, summa 16 mg/kg TS <1.5 PAH, summa cancerogena mg/kg TS <0.3 PAH, summa övriga mg/kg TS <0.5 PAH, summa L mg/kg TS < PAH, summa M mg/kg TS < PAH, summa H mg/kg TS <

18 Kungsbro 1:74 Sammanställning analysresultat vatten Jämförvärden SLV FS 2011:30, otjänligt Dricksvatten hos användaren, µg/l SPI-RV, Dricksvatten, µg/l ELEMENT SAMPLE GV1 GV2 GV3 Ca mg/l 49, Fe mg/l 0,0272 0,0135 1,94 K mg/l 20,3 25,2 2,84 Mg mg/l 6,9 8,28 4,94 Na mg/l 12,7 21,5 11,5 Si mg/l 4,6 5,62 7,69 Al µg/l 11,7 7,69 2,4 As µg/l 0,202 0,539 0, Ba µg/l Cd µg/l 0,021 0,0669 0,01 5 Co µg/l 0,218 0,434 0,141 Cr µg/l 0,118 0,0597 0, Cu µg/l 5,07 3,73 0, Hg µg/l <0.002 <0.002 < Mn µg/l 8, Mo µg/l 0,581 7,09 2,18 Ni µg/l 2,68 3,88 1,3 20 P µg/l 4,41 6,83 1,5 Pb µg/l 0,076 0,0188 0, Sr µg/l Zn µg/l 6,79 3,65 6,84 V µg/l 0,224 0,181 0,182 diklormetan µg/l <2.0 <2.0 <2.0 1,1-dikloretan µg/l <0.10 <0.10 <0.10 1,2-dikloretan µg/l <0.50 <0.50 < trans-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10 <0.10 cis-1,2-dikloreten µg/l <0.10 <0.10 <0.10 1,2-diklorpropan µg/l <1.0 <1.0 <1.0 triklormetan µg/l <0.30 <0.30 <0.30 tetraklormetan µg/l <0.10 <0.10 <0.10 1,1,1-trikloretan µg/l <0.10 <0.10 <0.10 1,1,2-trikloretan µg/l <0.20 <0.20 <0.20 trikloreten µg/l <0.10 <0.10 <0.10 tetrakloreten µg/l <0.20 <0.20 <0.20 vinylklorid µg/l <1.0* <1.0* <1.0* 0,5** alifater >C5-C8 µg/l <10 <10 < alifater >C8-C10 µg/l <10 <10 < alifater >C10-C12 µg/l <10 <10 < alifater >C12-C16 µg/l <10 <10 < alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 < alifater >C16-C35 µg/l <10 11 < aromater >C8-C10 µg/l <0.30 <0.30 < aromater >C10-C16 µg/l <0.775 <0.775 < metylpyrener/metylfluorantener µg/l <1.0 <1.0 <1.0 metylkrysener/metylbens(a)antracener µg/l <1.0 <1.0 <1.0 10

19 aromater >C16-C35 µg/l <1.0 <1.0 <1.0 bensen µg/l <0.20 <0.20 < ,5 toluen µg/l <0.20 <0.20 < etylbensen µg/l <0.20 <0.20 < m,p-xylen µg/l <0.20 <0.20 <0.20 o-xylen µg/l <0.20 <0.20 <0.20 xylener, summa µg/l <0.20 <0.20 <0.20 naftalen µg/l <0.010 < ,011 acenaftylen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 acenaften µg/l <0.010 <0.010 <0.010 fluoren µg/l < ,027 <0.010 fenantren µg/l < ,056 <0.010 antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 krysen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 bens(b)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 bens(a)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 dibenso(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 benso(ghi)perylen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 PAH, summa 16 µg/l < ,083 0,011 PAH, summa cancerogena µg/l <0.035 <0.035 <0.035 PAH, summa övriga µg/l < ,083 0,011 PAH, summa L µg/l <0.015 < , PAH, summa M µg/l < ,083 < ,1 2 PAH, summa H µg/l <0.040 <0.040 < ,05 * = Detektionsgränsen är högre än gränsvärdet. Structor bedömer det inte som troligt att det finns vinylklorid då det inte detekterats andra klorerade alifater och då vinylklorid är en nedbrytningsprodukt. ** = Gränsvärdet är beräknat. Parametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och migrationen från polymer i kontakt med dricksvatten.

20 Rapport Sida 1 (5) T XKRMQT5VKW Registrerad :27 Structor Miljö Öst AB Utfärdad Mattias Karlsson Projekt Kungsbro Linköping Bestnr Postgatan Kalmar Sweden Analys av fast prov Er beteckning JS_4 0-0,2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C* 95.6 % 1 W ULKA As mg/kg TS 1 H ULKA Ba mg/kg TS 1 H ULKA Cd <0.09 mg/kg TS 1 H ULKA Co mg/kg TS 1 H ULKA Cr mg/kg TS 1 H ULKA Cu mg/kg TS 1 H ULKA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ULKA Ni mg/kg TS 1 H ULKA Pb mg/kg TS 1 H ULKA V mg/kg TS 1 H ULKA Zn mg/kg TS 1 H ULKA Er beteckning JS_2 0-0,4 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C* 91.7 % 1 W ULKA As mg/kg TS 1 H ULKA Ba mg/kg TS 1 H ULKA Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ULKA Co mg/kg TS 1 H ULKA Cr mg/kg TS 1 H ULKA Cu mg/kg TS 1 H ULKA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ULKA Ni mg/kg TS 1 H ULKA Pb mg/kg TS 1 H ULKA V mg/kg TS 1 H ULKA Zn mg/kg TS 1 H ULKA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 2 (5) T XKRMQT5VKW Er beteckning JS_1 0,3-1,0 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C* 93.1 % 1 W ULKA As mg/kg TS 1 H ULKA Ba mg/kg TS 1 H ULKA Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ULKA Co mg/kg TS 1 H ULKA Cr mg/kg TS 1 H ULKA Cu mg/kg TS 1 H ULKA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ULKA Ni mg/kg TS 1 H ULKA Pb mg/kg TS 1 H ULKA V mg/kg TS 1 H ULKA Zn mg/kg TS 1 H ULKA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 3 (5) T XKRMQT5VKW Er beteckning JS_5 0,5-1,1 Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 89.9 % 2 O ANMA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 4 (5) T XKRMQT5VKW * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev ANMA LISO STGR ULKA Godkännare Anna Malmvärn Linda Söderberg Sture Grägg Ulrika Karlsson ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 5 (5) T XKRMQT5VKW D H N O W Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 1 (8) T Y0YFFOSXSP Registrerad :10 Structor Miljö Öst AB Utfärdad Ebba Wadstein Teknikringen 1E Linköping Sweden Projekt Bestnr Kunsbro Analys av grundvatten Er beteckning Provtagare GV1 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ca mg/l 1 R ULKA Fe mg/l 1 H ULKA K mg/l 1 R ULKA Mg mg/l 1 R ULKA Na mg/l 1 R ULKA Si mg/l 1 R ULKA Al µg/l 1 H ULKA As µg/l 1 H ULKA Ba µg/l 1 H ULKA Cd µg/l 1 H ULKA Co µg/l 1 H ULKA Cr µg/l 1 H ULKA Cu µg/l 1 H ULKA Hg <0.002 µg/l 1 F ULKA Mn µg/l 1 H ULKA Mo µg/l 1 H ULKA Ni µg/l 1 H ULKA P µg/l 1 H ULKA Pb µg/l 1 H ULKA Sr µg/l 1 R ULKA Zn µg/l 1 H ULKA V µg/l 1 H ULKA diklormetan <2.0 µg/l 2 1 IRSA 1,1-dikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 1 IRSA trans-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA cis-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-diklorpropan <1.0 µg/l 2 1 IRSA triklormetan <0.30 µg/l 2 1 IRSA tetraklormetan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,1-trikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,2-trikloretan <0.20 µg/l 2 1 IRSA trikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA tetrakloreten <0.20 µg/l 2 1 IRSA vinylklorid <1.0 µg/l 2 1 IRSA alifater >C5-C8 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C8-C10 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C10-C12 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C12-C16 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C5-C16* <20 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 2 (8) T Y0YFFOSXSP Er beteckning Provtagare GV1 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign alifater >C16-C35 <10 µg/l 3 1 IRSA aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 3 1 IRSA aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 3 1 IRSA metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 3 1 IRSA metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 3 1 IRSA aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 3 1 IRSA bensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA toluen <0.20 µg/l 3 1 IRSA etylbensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA m,p-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA o-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA xylener, summa* <0.20 µg/l 3 1 IRSA naftalen <0.010 µg/l 3 1 IRSA acenaftylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA acenaften <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoren <0.010 µg/l 3 1 IRSA fenantren <0.010 µg/l 3 1 IRSA antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA krysen <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa 16* <0.080 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa övriga* <0.045 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa L* <0.015 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa M* <0.025 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa H* <0.040 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 3 (8) T Y0YFFOSXSP Er beteckning Provtagare GV2 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ca mg/l 1 R ULKA Fe mg/l 1 H ULKA K mg/l 1 R ULKA Mg mg/l 1 R ULKA Na mg/l 1 R ULKA Si mg/l 1 R ULKA Al µg/l 1 H ULKA As µg/l 1 H ULKA Ba µg/l 1 R ULKA Cd µg/l 1 H ULKA Co µg/l 1 H ULKA Cr µg/l 1 H ULKA Cu µg/l 1 H ULKA Hg <0.002 µg/l 1 F ULKA Mn µg/l 1 R ULKA Mo µg/l 1 H ULKA Ni µg/l 1 H ULKA P µg/l 1 H ULKA Pb µg/l 1 H ULKA Sr µg/l 1 R ULKA Zn µg/l 1 H ULKA V µg/l 1 H ULKA diklormetan <2.0 µg/l 2 1 IRSA 1,1-dikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 1 IRSA trans-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA cis-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-diklorpropan <1.0 µg/l 2 1 IRSA triklormetan <0.30 µg/l 2 1 IRSA tetraklormetan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,1-trikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,2-trikloretan <0.20 µg/l 2 1 IRSA trikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA tetrakloreten <0.20 µg/l 2 1 IRSA vinylklorid <1.0 µg/l 2 1 IRSA alifater >C5-C8 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C8-C10 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C10-C12 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C12-C16 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C5-C16* <20 µg/l 3 1 IRSA alifater >C16-C µg/l 3 1 IRSA aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 3 1 IRSA aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 3 1 IRSA metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 3 1 IRSA metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 3 1 IRSA aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 3 1 IRSA bensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA toluen <0.20 µg/l 3 1 IRSA etylbensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA m,p-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA o-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA xylener, summa* <0.20 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 4 (8) T Y0YFFOSXSP Er beteckning Provtagare GV2 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign naftalen <0.010 µg/l 3 1 IRSA acenaftylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA acenaften <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoren µg/l 3 1 IRSA fenantren µg/l 3 1 IRSA antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA krysen <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa 16* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa övriga* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa L* <0.015 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa M* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa H* <0.040 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 5 (8) T Y0YFFOSXSP Er beteckning Provtagare GV3 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Ca mg/l 1 R ULKA Fe mg/l 1 R ULKA K mg/l 1 R ULKA Mg mg/l 1 R ULKA Na mg/l 1 R ULKA Si mg/l 1 R ULKA Al µg/l 1 H ULKA As µg/l 1 H ULKA Ba µg/l 1 H ULKA Cd µg/l 1 H ULKA Co µg/l 1 H ULKA Cr µg/l 1 H ULKA Cu µg/l 1 H ULKA Hg <0.002 µg/l 1 F ULKA Mn µg/l 1 R ULKA Mo µg/l 1 H ULKA Ni µg/l 1 H ULKA P µg/l 1 H ULKA Pb µg/l 1 H ULKA Sr µg/l 1 R ULKA Zn µg/l 1 H ULKA V µg/l 1 H ULKA diklormetan <2.0 µg/l 2 1 IRSA 1,1-dikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-dikloretan <0.50 µg/l 2 1 IRSA trans-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA cis-1,2-dikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,2-diklorpropan <1.0 µg/l 2 1 IRSA triklormetan <0.30 µg/l 2 1 IRSA tetraklormetan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,1-trikloretan <0.10 µg/l 2 1 IRSA 1,1,2-trikloretan <0.20 µg/l 2 1 IRSA trikloreten <0.10 µg/l 2 1 IRSA tetrakloreten <0.20 µg/l 2 1 IRSA vinylklorid <1.0 µg/l 2 1 IRSA alifater >C5-C8 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C8-C10 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C10-C12 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C12-C16 <10 µg/l 3 1 IRSA alifater >C5-C16* <20 µg/l 3 1 IRSA alifater >C16-C35 <10 µg/l 3 1 IRSA aromater >C8-C10 <0.30 µg/l 3 1 IRSA aromater >C10-C16 <0.775 µg/l 3 1 IRSA metylpyrener/metylfluorantener <1.0 µg/l 3 1 IRSA metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 µg/l 3 1 IRSA aromater >C16-C35 <1.0 µg/l 3 1 IRSA bensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA toluen <0.20 µg/l 3 1 IRSA etylbensen <0.20 µg/l 3 1 IRSA m,p-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA o-xylen <0.20 µg/l 3 1 IRSA xylener, summa* <0.20 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Rapport Sida 6 (8) T Y0YFFOSXSP Er beteckning Provtagare GV3 Ebba Wadstein Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign naftalen µg/l 3 1 IRSA acenaftylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA acenaften <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoren <0.010 µg/l 3 1 IRSA fenantren <0.010 µg/l 3 1 IRSA antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA krysen <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 3 1 IRSA bens(a)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 3 1 IRSA benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 3 1 IRSA indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa 16* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa övriga* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa L* µg/l 3 1 IRSA PAH, summa M* <0.025 µg/l 3 1 IRSA PAH, summa H* <0.040 µg/l 3 1 IRSA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

31 Rapport Sida 7 (8) T Y0YFFOSXSP * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket V-2. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: Vid analys av W får provet ej surgöras. Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. Rev Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Rev Paket OV-21A. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev IRSA ULKA Godkännare Iris Santeliz Ulrika Karlsson F H Utf 1 Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

32 Rapport Sida 8 (8) T Y0YFFOSXSP Utf 1 R Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

33 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74. Bilaga 4. Mätningar fältinstrument Structor Miljö Öst Postgatan 2,39233 Kalmar Tel vxl: Structor Miljö Öst Teknikringen 1E, Linköping Tel:

34 Kungsbro 1:74 Datum XRF Punkt Nivå Reading Sb Sb +/- As As +/- Pb Pb +/- Cd Cd +/- Cu Cu +/- JS_1 0-0,3 #5 <LOD 33 <LOD <LOD 18 <LOD 11 0,3-1 #6 <LOD 32 <LOD <LOD 17 <LOD #7 <LOD 31 <LOD <LOD 17 <LOD 16 JS_2 0-0,4 #8 <LOD 32 <LOD <LOD ,4-0,65 #9 <LOD 32 <LOD <LOD 18 <LOD 11 0,65-1 #10 <LOD 34 <LOD <LOD 19 <LOD #11 <LOD 31 <LOD <LOD JS_3 0-0,45 #12 <LOD 33 <LOD <LOD ,45-1 #13 <LOD 32 <LOD <LOD 18 <LOD #14 <LOD 35 <LOD <LOD 19 <LOD 12 JS_4 0-0,2 #15 <LOD 35 <LOD <LOD ,2 #16 <LOD 32 <LOD <LOD ,2-1,1 #17 <LOD 31 <LOD <LOD 17 <LOD 12 1,1-1,5 #18 <LOD 31 <LOD <LOD 17 <LOD 11 1,5-2 #19 <LOD 32 <LOD <LOD 18 <LOD 11 JS_5 0,1-0,5 #20 <LOD 32 <LOD <LOD 18 <LOD 11 0,5-1,1 #21 <LOD 32 <LOD <LOD 17 <LOD 11 1,1-2 #22 <LOD 31 <LOD <LOD 17 <LOD 10 KM ,5 80

35 XRF PID HDI Punkt Nivå Cr Cr +/- Hg Hg +/- Mo Mo +/-Ni Ni +/- Zn Zn +/-Fe Fe +/- JS_1 0-0, <LOD 5.3 <LOD 3.6 <LOD , <LOD 5.1 <LOD 3.7 <LOD <LOD 76 <LOD 7 <LOD 3.7 <LOD JS_2 0-0, <LOD 5.0 <LOD 3.3 <LOD ,4-0,65<LOD 13 <LOD 5.3 <LOD 3.3 <LOD , <LOD 5.5 <LOD 3.8 <LOD <LOD 11 <LOD 5.0 <LOD 3.3 <LOD JS_3 0-0, <LOD 5.5 <LOD 3.7 <LOD ,45-1 <LOD 12 <LOD 5.0 <LOD 3.3 <LOD <LOD 5.5 <LOD 3.9 <LOD JS_4 0-0,2 <LOD 13 8* 2 <LOD 3.8 <LOD ,2 <LOD 13 <LOD 4.9 <LOD 3.6 <LOD ,2-1, <LOD 5.4 <LOD 3.5 <LOD ,1-1, <LOD 5.7 <LOD 3.5 <LOD , <LOD 5.1 <LOD 3.7 <LOD JS_5 0,1-0,5 <LOD 12 <LOD <LOD ,5-1, <LOD 5.5 <LOD 3.4 <LOD ,1-2 <LOD 10 <LOD 5.1 <LOD 3.5 <LOD KM 80 0, * = Ej tillförlitlig, labresultat visar ingen Hg

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd AB Malmens Metallfabrik, Hovmantorp Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-29 rev 2010-07-05 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Brunnsinventering 2012-07-13 Objekt: TRV 2012/1996,

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN Due Diligence Assessment Project Vandenbergh 9 Stockholm 18/12/2013 VANDENBERGH 9 UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN FRÅN TIDIGARE VERKSAMHETER M.M. Hifab AB Page 1 Due Diligence Assessment

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Ryds industri, Tingsryds kommun FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2013-11-26 Uppdrag: 813-012 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer