Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station"

Transkript

1 Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0

2 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap nr ersion Antal sidor Antal bilagor Uppdragsledare Beställares referens Beställares ref.nr. Lars Nilsson Patrik Påhlsson B5 Beställare KFS Anläggningskonstruktörer AB Rapporttitel Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning - Tvärbanans förlängning till Sickla Station Datum Författad av Joel Salzer 0-0- Datum Granskad av Linda Boyle 0-0- Datum GEOSIGMA AB Bankgiro: PlusGiro: Uppsala Box 89, Uppsala attholmavägen 8, Uppsala Tel: Teknik & Innovation Seminariegatan 75 8 Uppsala Tel: Göteborg St. Badhusg. 8-0 Göteborg Tel: Stockholm S:t Eriksgatan Stockholm Tel: Org.nr: Sidan ()

3 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SAMMANFATTNING Geosigma AB har på uppdrag av KFS Anläggningskonstruktörer AB översiktligt undersökt planområdet för förlängningen av tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Torg, se figur. Trafikförvaltningen avser att utöka sträckningen av tvärbanan från nuvarande slutstation Sickla Udde i ammarby Sjöstad till Sickla Station i Nacka kommun enligt förslag till detaljplan för Tvärbanan, Sicklaön 0: m.fl., Sicklaön i Nacka kommun. Detaljplanen har varit på samråd mellan den 9 oktober och november 0. Tidigare utförda markundersökningar har konstaterat förekomsten av metall, olje- och PCBföroreningar inom angränsande fastigheter. Syftet med denna undersökning var att utreda misstänkliggraden av eventuella föroreningar inom planområdet och att bedöma om dessa utgör potentiella risker i den fortsatta projekteringen av området. Undersökningarna i fält utfördes i december 0 och januari 0. Totalt togs jordprover från 5 punkter och grundvattenprover från punkter. Proverna analyserade på ackrediterat laboratorium för innehåll av metaller, petroleumkolväten och PCB. Resultaten från analyserna påvisade lokalt halter i jord av metaller (kvicksilver och zink), petroleumkolväten (PA- och PA-M) och PCBer som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden (Naturvårdsverket, 009) för mindre känslig markanvändning (MKM). alterna i grundvatten var generellt låga förutom halter av petroleumkolväten (PA-) i ett av proverna som överstiger dricksvattenkriteriet. Baserat på resultaten drogs utfördes en förenklad riskbedömning med följande slutsatser: - Riktvärdet för kvicksilver är hälsoriksbaserat och styrs av de skadliga ångor som metallen kan ge upphov till. alterna uppmättes vid provpunkt GS0J på -5 m djup under befintlig marknivå. Under nuvarande förhållanden bedöms risken för att människor exponeras av föroreningen som liten. - Riktvärdet för zink styrs av skydd av markmiljön. alter över MKM påträffades vid provpunkt GSJ på 0- m djup under befintlig marknivå. Provet togs under hårdgjord yta och skyddsvärdet av markmiljö bedöms därför vara lågt. - Riktvärdet för tunga PAer (PA-) styrs främst av skydd av markmiljö. Bägge prover togs under hårdgjord yta och skyddsvärdet för markmiljön bedöms därför vara lågt. Riktvärdet för medeltunga PAer (PA-M) är hälsoriksbaserat och är främst kopplat till exponeringen av giftiga ångor vid t.ex. markarbeten. Under nuvarande förhållanden bedöms risken för att människor exponeras av föroreningen som liten. - Förekomsten av PCBer i mark påvisar att PCBer kan förekomma på fler platser och i djupare jordlager än vad som upptäckts i denna undersökning. - Riktvärdet för PCB i MKM-klassad mark styrs främst av grundvattenskydd. Då inga dricksvattenintressen finns i området bedöms skyddsvärdet för aktuellt planområde vara lågt. - arken inom eller nedströms om aktuellt planområde finns dricksvattenintressen och de uppmätta halterna av PAer i grundvatten bedöms därför inte utgöra en risk. Sidan ()

4 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 Rekommendationer: För att mer precist kunna avgränsa föroreningarna i jord inom planområdet och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder vid kommande markarbeten rekommenderas kompletterande provtagningar i de delar av planområdet där metaller, petroleumkolväten och PCBer uppmätts i halter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Detta avser främst området omkring provpunkterna GS0-05J och GS07-J. Jordprover skall främst analyseras på innehåll av metaller, petroleumkolväten och PCBer. Det är vår rekommendation man innan påbörjandet av markarbeten utför en förklassning av planområdet. Sträckan delas in i representativa enhetsvolymer, förslagsvis med mindre volymer i de sektorer där halter >MKM uppmätts och större volymer inom de sektioner där halterna låg mellan KM-MKM eller <KM. al av analyser väljs baserat på resultaten från denna miljötekniska undersökning. Under schaktarbetets gång tas med fördel schaktbottenprover och schaktväggsprover för dokumentation av eventuella restföroreningar. Sidan ()

5 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 INNEÅLL INLEDNING... 6 OMRÅDESBESKRINING istorik Markförhållanden... 7 MYNDIGETSKONTAKT... 7 MARK- OC GRUNDATTENUNDERSÖKNING Provtagningsplan Jord- och vattenprovtagning RESULTAT OC BEDÖMNINGSGRUNDER Föroreningar i jord Metaller Petroleumkolväten PCBer Föroreningar i grundvatten Metaller Petroleumkolväten olatila ämnen SLUTSATSER OC FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING Föroreningar i jord Metaller Petroleumkolväten PCB Föroreningar i grundvatten Bedömningsgrunder Metaller och Petroleumkolväten... 7 REKOMMENDATIONER... 8 REFERENSER... Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Planskiss - provtagningspunkter Resultatsammanställning Analysrapporter Fältanteckningar Sidan 5 ()

6 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 INLEDNING Geosigma AB har på uppdrag av KFS Anläggningskonstruktörer AB översiktligt undersökt planområdet för förlängningen av tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Torg, se figur. Trafikförvaltningen avser att utöka sträckningen av tvärbanan från nuvarande slutstation Sickla Udde i ammarby Sjöstad till Sickla Station i Nacka kommun enligt förslag till detaljplan för Tvärbanan, Sicklaön 0: m.fl., Sicklaön i Nacka kommun. Detaljplanen har varit på samråd mellan den 9 oktober och november 0. Projektområdet omfattar den östligaste delen av Båtbyggargatan, hela Uddvägen samt en sträcka söder om ärmdövägen fram till Sickla station. Tidigare utförda markundersökningar har konstaterat förekomsten av metall, olje- och PCB-föroreningar inom angränsande fastigheter. Syftet med denna undersökning är att utreda misstänkliggraden av eventuella föroreningar inom planområdet och att bedöma om dessa utgör en risk i den fortsatta projekteringen av området. Undersökningarna i fält utfördes i december 0 och januari 0. Figur. Preliminär avgränsning av planområdet för tvärbanans utökning från Sickla Udde till Sickla Station. OMRÅDESBESKRINING. istorik Inom angränsande fastigheter till planområdet har det sedan tidigt 800-tal bedrivits flera olika typer av miljöfarlig verksamhet. Bland annat har det funnits en färgfabrik i den norra änden av Uddvägen, en bensinstation i den sydvästra änden av Uddvägen och en bränsledepå i den sydöstra delen av Uddvägen. Tidigare utförda miljötekniska undersökningar av de berörda fastigheterna har konstaterat förekomsten av markföroreningar, främst bestående av metaller, oljor och PCBer. Sidan 6 ()

7 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0. Markförhållanden Geologin i området är heterogen och utgörs främst av organisk jord, lera, lerig morän och berg i dagen, se figur. De naturliga jordlagren är till stora delar bortgrävda och ersatta av fyllningsmassor med mellan -6 m djup. Fyllnadsmassorna består främst av sand, grus och lera men det förekommer även rester av tegel och frigolit. Planområdet utgörs främst av hårdgjorda ytor förutom i den norra och nordöstra delen där det skär igenom en stripa av mark söder om ärmdövägen med träd i varierande storlek och annan växtlighet. Planområdet lutar svagt åt sydväst från ärmdövägen. Figur. Geologi: organiska jordarter, lera, lerig morän och berg i dagen. MYNDIGETSKONTAKT Under arbetet med denna miljötekniska undersökning har löpande kontakt upprätthållits med ansvarig myndighet, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden på Nacka Kommun och miljöinspektör Tore Liljeqvist (miljöenheten på Nacka Kommun). MARK- OC GRUNDATTENUNDERSÖKNING. Provtagningsplan Provpunkter placerades längs med planområdet i dialog med Tore Liljeqvist från miljöenheten på Nacka Kommun. Ledningsritningar erhölls från ledningskollen och placeringen av provpunkterna anpassades efter dessa. Provpunkternas placering enligt bilaga.. Jord- och vattenprovtagning Provtagningen av jord och installationen av grundvattenrör utfördes den december 0 och 8-9 januari 0. Borrningsarbetet gjordes med en borrigg utrustad med skruvborr och Sidan 7 ()

8 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 utfördes av Geonorr i Norrland AB. Totalt togs jordprover från 5 punkter (GS0J- GS5J), se bilaga, och samlingsprov togs från varje meter eller vid tydliga skiften av jordtyper. Från de punkter varifrån det var möjligt skickades två prover från olika djup in till analys på ackrediterat laboratorium. id två punkter installerades grundvattenrör (GS0 och GS07), se bilaga. ita PE-rör (50 mm i diameter) installerades och vattenprov togs ca en vecka efter installationen. attenprov togs efter omsättning med peristaltisk pump. Baserat på upplysningar från Tore Liljeqvist från miljöenheten på Nacka kommun om resultat från tidigare utförda undersökningar inom angränsande fastigheter valdes mark- och grundvattenprover ut för analys av metaller, oljor och PCBer. Ett grundvattenprov (GS07) analyserades dessutom för innehåll av volatila ämnen. Fältanteckningar från provtagningen återfinns i bilaga. 5 RESULTAT OC BEDÖMNINGSGRUNDER Kemiska laboratorieanalyser utfördes av ALcontrol AB och. Analysrapporterna återfinns i sin helhet i bilaga. I analysrapporterna från Alcontrol AB benämns provpunkterna GS0J som GS8, GSJ som GS6, GSJ som GS och GSJ som GS. I analysrapporterna från benämns provpunkterna GS0-09J samt GS-5J som -9 och -5 och provpunkterna GS0 och GS07 som G- och G-7. En sammanställning av samtliga analysresultat samt deras relation till gällande rikt- och bakgrundsvärden återfinns som bilaga. I följande avsnitt presenteras i korthet de mest relevanta resultaten. 5. Föroreningar i jord 5.. Metaller Utvalda jordprover från samtliga 5 punkter analyserades för innehåll av metaller. Då inga platsspecifika riktvärden finns jämförs resultaten med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. Två prover innehöll halter av metaller som överstiger riktvärden för MKM. I provpunkt GS0J (-5 m) uppmättes halter av kvicksilver som motsvarar MKM. I provpunkt GSJ (0- m) uppmättes halter av zink motsvarande MKM. 5.. Petroleumkolväten Utvalda jordprover från samtliga 5 punkter analyserades för innehåll av petroleumkolväten. Då inga platsspecifika riktvärden finns jämförs resultaten med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 009). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. I två utav proverna uppmättes halter av petroleumkolväten som överstiger riktvärden för MKM. I provpunkt (- m) uppmättes halter av tunga PAer i halter som motsvarar MKM. Sidan 8 ()

9 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 I provpunkt 0 (0- m) uppmättes halter av medeltunga och tunga PAer i halter som motsvarar MKM. 5.. PCBer Utvalda jordprover från provpunkter (GS07-09J samt GS5J) analyserades för innehåll av PCBer. Då inga platsspecifika riktvärden finns jämförs resultaten med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 009). Riktvärdet för PCB anges som halten av PCB7, vars värde motsvarar summan av 7 PCB-kongener, se bilaga. Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. PCBer detekterades i provpunkter (GS07J, GS09J och GS5J). I en utav provpunkterna (GS07J, 0- m) uppmättes halter motsvarande MKM. 5. Föroreningar i grundvatten 5.. Metaller Grundvattenprov från GS0 och GS07 analyserades för innehåll av metaller. Riktvärden för metallföroreningar finns inte i Sverige utan dessa jämförs normalt mot bakgrundshalter i opåverkade områden och dricksvattenkriterier (SLFS, 00). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. alterna av arsenik, nickel och zink överstiger bakgrundsvärden för opåverkad jord från Mellansverige i provpunkt GS0. alterna av nickel överstiger bakgrundsvärden för opåverkad jord från Mellansverige i provpunkt GS07. Inga andra metaller överskrider riktvärdena. 5.. Petroleumkolväten Grundvattenprov från GS0 och GS07 analyserades för innehåll av petroleumkolväten. Resultaten jämförs med SPIs (Svenska Petroleum Institutet) riktvärden för bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 0). Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. alterna av tunga PAer (PA-) överstiger dricksvattenkriteriet med ca 0 ggr i provpunkt GS olatila ämnen Grundvattenprov från GS07 analyserades för innehåll av volatila ämnen och resultaten redovisas i sin helhet i bilaga. alterna av volatila ämnen var lägre än detektionsgränsen för använd analysmetod. Sidan 9 ()

10 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 6 SLUTSATSER OC FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 6. Föroreningar i jord 6.. Metaller - Lokalt förekommer halter av kvicksilver och zink som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning). - Riktvärdet för kvicksilver är hälsoriksbaserat och styrs av de skadliga ångor som metallen kan ge upphov till. alterna uppmättes vid provpunkt GS0J på -5 m djup under befintlig marknivå. Under nuvarande förhållanden bedöms risken för att människor exponeras av föroreningen som liten. - Riktvärdet för zink styrs av skydd av markmiljön. alter över MKM påträffades vid provpunkt GSJ på 0- m djup under befintlig marknivå. Provet togs under hårdgjord yta och skyddsvärdet av markmiljö bedöms därför vara lågt. 6.. Petroleumkolväten Föroreningen av petroleumkolväten är koncentrerad omkring provpunkterna GS0-05J och GS0-J. De förhöjda halterna i provpunkterna GS0-05J härrör sannolikt från spill eller läckage från den f.d. bensinstationen och bränsledepån. Ursprunget till de uppmätta halterna i provpunkt GS0-J går inte att fastställa med det för tillfället tillgängliga underlaget. I provpunkt GS0J (- m) och GS0J (0- m) uppmättes halter av tunga och medeltunga PAer (PA- och PA-M) i halter som motsvarar MKM. Riktvärdet för tunga PAer styrs främst av skydd av markmiljö. Bägge prover togs under hårdgjord yta och skyddsvärdet för markmiljön bedöms därför vara lågt. Riktvärdet för medeltunga PAer är hälsoriksbaserat och är främst kopplat till exponeringen av giftiga ångor vid t.ex. markarbeten. Under nuvarande förhållanden bedöms risken för att människor exponeras av föroreningen som liten. 6.. PCB Förekomsten av PCBer i mark påvisar att PCBer kan förekomma på fler platser och i djupare jordlager än vad som upptäckts i denna undersökning. Riktvärdet för PCB i MKM-klassad mark styrs främst av grundvattenskydd. Då inga dricksvattenintressen finns i området bedöms skyddsvärdet för aktuellt planområde vara lågt. 6. Föroreningar i grundvatten 6.. Bedömningsgrunder Riktvärden för grundvatten beräknas normalt utifrån tre kriterier: Skydd av människors hälsa, dvs. den teoretiska exponering människor skulle utsättas för om grundvattnet används som dricksvatten. Sidan 0 ()

11 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 Skydd av grundvatten nedströms fastigheten. Skydd av ytvatten, dvs. risken för att förorenat grundvatten tillför föroreningar till en sjö eller ett vattendrag. 6.. Metaller och Petroleumkolväten arken inom eller nedströms om aktuellt planområde finns dricksvattenintressen och det bedöms därför inte finnas risker kopplat till människors hälsa. Det är vår bedömning att berörda ytvattenrecipienter inte påverkas negativt av de uppmätta halterna av metaller och PAer i grundvattnet inom planområdet. 7 REKOMMENDATIONER För att mer precist kunna avgränsa föroreningarna i jord inom planområdet och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder vid kommande markarbeten rekommenderas kompletterande provtagningar i de delar av planområdet där metaller, petroleumkolväten och PCBer uppmätts i halter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Detta avser främst området omkring provpunkterna GS0-05J och GS07-J. Jordprover skall främst analyseras på innehåll av metaller, petroleumkolväten och PCBer. Det är vår rekommendation man innan påbörjandet av markarbeten utför en förklassning av planområdet. Sträckan delas in i representativa enhetsvolymer, förslagsvis med mindre volymer i de sektorer där halter >MKM uppmätts och större volymer inom de sektioner där halterna låg mellan KM-MKM eller <KM. al av analyser väljs baserat på resultaten från denna miljötekniska undersökning. Under schaktarbetets gång tas med fördel schaktbottenprover och schaktväggsprover för dokumentation av eventuella restföroreningar. Då föroreningssituationen i området är heterogent fördelad och förekomsten av lokala hotspots med höga halter inte kan uteslutas bör man även under markarbeten vara uppmärksam på tecken på föroreningar såsom kraftig lukt och missfärgad jord. Sidan ()

12 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 8 REFERENSER Naturvårdsverket, 009. Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverkets rapport 5976, september 009. SLFS, 00. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLFS 00:0, Livsmedelsverket, 00. SPI (0); SPI rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, Svenska Petroleum Institutet, 0. Sidan ()

13 Bilaga Översiktlig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning inom planområdet för förlängningen av tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Station, Nacka Kommun Grap 07 Planskiss - provtagningspunkter

14

15 Koordinater för provpunkter SWEREF 99 (800) X Y GS0J GS0J GS0J GS0J GS GS05J GS06J GS07J/GS GS08J GS09J GS0J GSJ GSJ GSJ GSJ GS5J

16 Bilaga Översiktlig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning inom planområdet för förlängningen av tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Station, Nacka Kommun Grap 07 Resultatsammanställning

17 PROJEKT: Tvärbanan Sickla PROJEKTNR: 600 LABORATORIEANALYSER JORD-Metaller [] PUNKT/ÄMNE Djup (m) TS_05 C Arsenik As Barium Ba Kadmium Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Cd g Nickel Ni Bly Pb anadin Zink Zn GS0J - m < < GS0J - m < < *Ej lättlöslig GS0J GS0J - m - m m - m GS05J -.6 m GS06J 0 - m < < GS07J GS08J GS09J GS0J GSJ GSJ GSJ GSJ GS5J 0 - m - m 0 - m 0 - m 0 - m 0 - m 0 - m - m 0 - m <0.6 <0.0 <0.5 <0.9 <0.07 < <0. <0. <0. < < <0. < m - m - m - m m -.6 m - m - m <0.5 < < <0. < <0. < MEDEL KM MKM FA FA* KM-Riktvärde för känslig markanvändning; MKM Riktvärde för mindre känslig markanvändning FA-farligt avfall

18 PROJEKT: Tvärbanan Sickla PROJEKTNR: 600 JORD - Petroleumkolväten [] PUNKT/ÄMNE Djup (m) TS_05 C alifater >C8- alifater >C0- alifater alifater aromater aromater aromater PA, summa PA, summa PA, summa C0 C >C-C6 >C6-C5 >C8-C0 >C0-C6 >C6-C5 L M GS0J - m 90.9 <0.0 <0 <0 <0 0. <. <.0 < <0. GS0J - m 88 <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <0.5 <0.5 <0. GS0J GS0J - m - m <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0 55 <0.80 < m - m <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0 8 <0.80 <0.80 < <.0.9 < <0.5 6 < GS05J -.6 m 87. <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 < GS06J 0 - m 9.5 <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <0.5 <0.5 <0. GS07J GS08J GS09J GS0J GSJ GSJ GSJ GSJ GS5J 0 - m - m 0 - m 0 - m 0 - m 0 - m 0 - m - m 0 - m <0.0 <0.0 <0.0 <5 <5 <5 <5 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0.0 <0.0 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0 6 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 < <0 <0 <0.80 <0.80 <0.80 < < < < <0.80 <0.80 <. 0.8 < < < <. <. <.0 <.0 < < < <.0 <.0 <0.5 <0.5 < <0.0 <0.0 <0.5 < < <0. - m - m - m - m m -.6 m - m - m <0.0 <0.0 <0.0 <5 <5 <5 <5 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0.0 <0.0 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0 <0.0 <0.0 <0.0 <0.0 <0 <0 8 <0 < <0 <0 <0.80 <0.80 <0.80 < < < < <0.80 <0.80 <. <. <. <. < < <. <. <.0 <.0 <.0 <.7 < < <.0 <.0 <0.5 <0.5 < <0.0 <0.0 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < <0.05 < <0. <0. < <0.08 < KM MKM FA

19 PROJEKT: Tvärbanan Sickla PROJEKTNR: 600 JORD - PCB [] Ämne/Punkt GS07J GS08J GS09J GS5J KM MKM Djup (m) 0 - m - m - m - m 0 - m - m 0 - m - m TS_05 C PCB 8 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 PCB <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 PCB <0.000 <0.000 <0.000 < <0.000 PCB <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 PCB <0.000 < < <0.000 PCB <0.000 <0.000 <0.000 < <0.000 PCB <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 PCB, summa < < < < GRUNDATTEN - Metaller ÄMNE/PUNKT GS0 GS07 Bakg-SWE Bakg-M > Mkt hög /SL Punktk Arsenik As.8 < Kadmium Cd <0.05 < <0,0 5 5 Kobolt Co Krom Cr <0.5 < Koppar Cu Kvicksilver g <0.0 < Molybden.57 Nickel Ni Bly Pb <0. < anadin Zink Zn Bakg-SWE - Bakgrundshalt i Sverige, opåverkad jord Bakg-M- Bakgrundshalt i Mellansverige opåverkad jord > Mkt hög /SL - Mycket hög halt samt dricksvattenkriterie Punktk - klar påverkan från punktkälla

20 PROJEKT: Tvärbanan Sickla PROJEKTNR: 600 GRUNDATTEN-Petroleumkolväten ÄMNE/PUNKT GS0 GS07 Dricks-vatten Ångor i byggnader Miljörisker i ytvatten Risk för fri fas alifater >C5-C8 <0 < alifater >C8-C0 <0 < alifater >C0-C <0 < alifater >C-C6 <0 <0 00 EB* alifater >C6-C5 <0 <0 00 EB* aromater >C8-C0 <0.0 < aromater >C0-C6 <0.775 < aromater >C6-C5 <.0 < bensen <0.0 < toluen <0.0 < etylbensen <0.0 < xylener <0.0 < PA, summa L PA, summa M 0.7 < PA, summa 0.5 < Utspädning /5000 /00 *EB=ej begränsande GRUNDATTEN-olatila ämnen ÄMNE/PUNKT GS07 alifater >C5-C8 <0 alifater >C8-C0 <0 bensen <0. toluen <0. etylbensen <0. m,p-xylen <0. o-xylen <0. xylener, summa <0. indan <0. aromater >C8-C0 < diklormetan <0. triklormetan <0. tetraklormetan <0.,-dikloretan <0.,-dikloretan <0.,,-trikloretan <0.,,-trikloretan <0.,,,-tetrakloretan <0.,-diklorpropan <0. cis-,-dikloreten <0. trans-,-dikloreten <0. trikloreten <0. tetrakloreten <0. monoklorbensen <0. diklorbensener <0.5 andra föreningar (volatila) ej det

21 Bilaga Översiktlig miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning inom planområdet för förlängningen av tvärbanan från Sickla Udde till Sickla Station, Nacka Kommun Grap 07 Analysrapporter

22 T000 Rapport Sida (8) Projekt Bestnr Registrerad Utfärdad GI7EBZ7CTB Geosigma AB Joel Salzer Sankt Eriksgatan Stockholm Analys av fast prov Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O Resultat < < Osäkerhet (±) TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 90. <0.0 <0 <0 <0 0.0 <. <.0 <.0 <.0.5 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 < < < < Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

23 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter PA, summa * O Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O Resultat <0. Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Resultat < < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 88. <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0. naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.7 <0.8 <0. <0.5 <0.5 < Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

24 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning a -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* 8.8 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 < <0.00 <0.0. naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa *.5 < Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

25 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning a -5m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign 67.0 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 <0.0.5 naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

26 T000 Rapport Sida 5 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign 87.8 <0.0 <0.0 <0 <0 <0 55 < < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten.5.09 pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten. 0.8 bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* 7 PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* 0. PA, summa M* Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

27 T000 Rapport Sida 6 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter PA, summa * O Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

28 T000 Rapport Sida 7 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05688 TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign 8. <0.0 <0.0 <0 <0 <0 8 < <.0.9 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften fluoren fenantren. 0. antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* 5. PA, summa övriga* 6.6 PA, summa L* 0. PA, summa M* 6.0 PA, summa * 5.8 Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

29 T000 Rapport Sida 8 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 5 -,60m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05688 Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 90. <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0.5 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 < < < Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

30 T000 Rapport Sida 9 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 6 0-m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05688 TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

31 T000 Rapport Sida 0 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 5 -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05688 Resultat < Osäkerhet (±) TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 8.8 <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0. naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 < < < PCB 8 <0.000 PCB 5 <0.000 PCB PCB 8 <0.000 PCB PCB PCB 80 <0.000 Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

32 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 5 -m Labnummer Parameter PCB, summa 7* O05688 Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

33 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 7 0-m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 8 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

34 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 7 0-m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

35 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 7 -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

36 T000 Rapport Sida 5 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 7 -m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat <0.000 < < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

37 T000 Rapport Sida 6 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 8 -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 < <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6*. PA, summa cancerogena* 0.6 PA, summa övriga* 0.58 PA, summa L* <0.5 PA, summa M* 0.5 PA, summa * 0.77 Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

38 T000 Rapport Sida 7 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 8 -m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

39 T000 Rapport Sida 8 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 8 -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

40 T000 Rapport Sida 9 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 8 -m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

41 T000 Rapport Sida 0 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 9 0-m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat < Osäkerhet (±) <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 < naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* 0. PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* 0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* 0. PA, summa * Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

42 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 9 0-m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat <0.000 <0.000 <0.000 < <0.000 < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

43 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 9 -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O TS_05 C alifater >C5-C8 alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C5-C6* alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 bensen toluen etylbensen m,p-xylen o-xylen xylener, summa* TEX, summa* Resultat Osäkerhet (±) Metod Utf Sign 85. <0.0 <0.0 <0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0 <0.00 <0.0.7 naftalen <0.00 acenaftylen <0.00 acenaften <0.00 fluoren <0.00 fenantren <0.00 antracen <0.00 fluoranten <0.00 pyren <0.00 bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* <0.7 PA, summa cancerogena* <0.8 PA, summa övriga* <0. PA, summa L* <0.5 PA, summa M* <0.5 PA, summa * <0. Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

44 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 9 -m Labnummer Parameter PCB 8 PCB 5 PCB 0 PCB 8 PCB 8 PCB 5 PCB 80 PCB, summa 7* O Resultat <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 < Osäkerhet (±) Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

45 T000 Rapport Sida (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05689 Resultat < < Osäkerhet (±) TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0.55 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 < < < Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

46 T000 Rapport Sida 5 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning -m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05689 Resultat < Osäkerhet (±) TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0.9 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.7 <0.8 <0. <0.5 <0.5 < Metod Utf Sign Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

47 T000 Rapport Sida 6 (8) GI7EBZ7CTB Er beteckning 5 0-m Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g Ni Pb Zn O05689 Resultat < < Osäkerhet (±) TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 87. <0.0 <0 <0 <0 <0.80 <. <.0 <.0 <.0.7 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.7 <0.8 <0. <0.5 <0.5 < PCB 8 <0.000 PCB 5 <0.000 PCB 0 <0.000 PCB 8 <0.000 PCB 8 <0.000 PCB 5 <0.000 PCB 80 <0.000 PCB, summa 7* < Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Metod Utf Sign Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

48 T000 Rapport Sida 7 (8) GI7EBZ7CTB * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod Bestämning av metaller enligt MS- (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 05 C för TS-bestämningen. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) 00.8 (ICP-SFMS). Rev Paket OJ-. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C0, >C0-C6 och >C6-C5*. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PA (6 föreningar enligt EPA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PA cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PA L, summa PA M och summa PA. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 008. Rev Paket OJ-A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PA (6 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PA cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 008. Rev Paket OJ-A. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 807, part. Mätningen utförs med GC-ECD. Rev 0-0- Godkännare Iris Santeliz Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :5:0 Client Service

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN

UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN Due Diligence Assessment Project Vandenbergh 9 Stockholm 18/12/2013 VANDENBERGH 9 UTREDNING OM EVENTUELL MILÖPÅVERKAN PÅ BYGGNADEN FRÅN TIDIGARE VERKSAMHETER M.M. Hifab AB Page 1 Due Diligence Assessment

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer