Gunhild 4 och 7, Spånga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunhild 4 och 7, Spånga"

Transkript

1 Iterio AB Östgötagatan Stockholm Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: Rev: Org.nr Styrelsens säte Stockholm

2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga 1. Objekt, bakgrund och syfte Iterio AB har på uppdrag av JM AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Gunhild 4 och 7 i Spånga, Stockholm Stad. De aktuella fastigheterna är idag en del av Bromstens industriområde. Området är beläget mellan Mälarbanan och Skogängsvägen (41 och 49). Marken består till största del av hårdgjorda ytor med några byggnader. Befintliga byggnader inrymmer mindre industriverksamhet (Gunhild 7) och Spånga Boll och Badmintoncenter (Gunhild 4). Ett arbete med att ändra detaljplanen pågår. Den översiktliga undersökningen utgör ett underlag i den fortsatta detaljprojekteringen samt detaljplanearbetet för området. Detaljplanearbetet syftar till att utveckla Bromstens industriområde till en stadsdel med en blandning av bostäder och lokaler för centrumändamål. Planerad bebyggelse utformas som en kvartersstad med privata gårdar. Syftet med uppdraget är att få en översiktlig bild och indikation på om det finns föroreningar inom området samt översiktligt kunna klassa de massor som kommer att hanteras under byggskedet i enlighet med gällande föreskrifter. Föreliggande PM består dels av redovisning av den utförda miljötekniska markundersökningen inkl. förenklad riskbedömning, klassning av massor samt förslag på ev. skyddsåtgärder i samband med schaktarbeten. 2. Tidigare utförda undersökningar Inga tidigare miljötekniska markundersökningar har utförts inom de berörda fastigheterna. 2 (8) 3. Omfattning och utförande Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes under V. 35 och V Undersökningen utfördes kombinerat med geoteknisk undersökning som redovisas i separat rapport (Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Iterio AB). Sammanlagt har 20 provpunkter provtagits med lätt borrbandvagn och skruvborrning. På Gunhild 4 är större delen bebyggd och provtagning i 6 provpunkter har utförts inom fastigheten. Gunhild 7 består till större delen av en öppen hårdgjord yta med två byggnader i dess södra del och 14 provpunkter har utförts inom fastigheten. Provpunkternas lägen framgår av bilaga 1. Jordprover har uttagits som samlingsprover varje halvmeter eller vid övergång mellan jordlager till mellan 2-2,5 meters djup. Området består överlag av fyllning ned till ca 1 meter som underlagras av lera. Fältprotokoll med

3 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga jordlagerföljd samt notering av avvikande material, färg samt lukt har upprättats för samtliga provpunkter, se bilaga Analyser och resultat Sammanlagt 22 jordprover har analyserats med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater, BTEX samt PAH. I fem av dessa prover har även TOC analyserats. Urvalet av de prover som analyserats har baserats på noteringar i fältprotokoll. Jordprover från både fyllnadsmaterial (0-1 m) samt lera (1-2 m) har analyserats. Laktester (L/S 10) samt ANC har utförts på sex samlingsprover som bestått av provmaterial från tre provpunkter. Ett samlingsprov (15IT ) har analyserats från Gunhild 4. Resterande samlingsprover som analyserats har uttagits på Gunhild 7. Samtliga analyser är ackrediterade och har utförts av ALS Scandinavia i Täby och analysresultat redovisas i sammanfattande tabell (Bilaga 2) samt i analysprotokoll (Bilaga 3). Förhöjda halter av en eller flera parametrar har detekterats i 7 prover. I tabell nedan redovisas översiktligt vilka parametrar som detekterats i förhöjda halter jämfört med de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) 1. Även jämförelse med nivå för mindre än ringa risk, MRR 2 för totalhalter har gjorts. Inga halter som överskrider det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) 1 har detekterats i något av de analyserade proverna. Resultaten av laktesterna (L/S 10) har jämförts med gällande gränsvärden för utlakning för inert avfall 3. Gränsvärdet för utlakning för flourid (F) överskrids i 4 och sulfat (SO 4 ) i 1 av de analyserade samlingsproverna. I övrigt underskrider övriga parametrar respektive gränsvärde, se bilaga 2. Vidare har resultaten av laktesterna jämförts med nivåer för mindre än ringa risk, MRR. I 4 av samlingsproverna överskrids nivån för MRR för sulfat (SO 4 ). I övrigt underskrider övriga parametrar nivån för MRR, se bilaga 2. 1 Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket Rapport 5976, September Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket Handbok 2010:1, februari 2010, 3 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 2004:10 3 (8)

4 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga I ett av samlingsproverna (15IT ) överskrider PCB7 det generella riktvärdet för KM. Vidare har mineralolja (C10-C40) detekterats i halter överskridande gränsvärdet (500 mg/kg TS) för inert avfall i tre samlingsprover. och TOC har uppmätts till mellan 0,8-2,8 % av TS i de sex samlingsproverna. Provpunkt/ Parameter/ Parameter/ Djup >MRR<KM >KM<MKM 15IT01 Kadmium, Krom, 1,0-2,0 Bly, Zink 15IT06 Arsenik Arsenik 0-1,0 m 15IT07 Kadmium, Zink Alifater C16-C35 1,0-2,0 m 15IT08 Kadmium, Zink 0-1,0 m 15IT12 Alifater C16-C35 1,0-2,0 m 15IT14 Alifater C16-C35 0-1,0 m 15IT16 Alifater C 16-C35 1,0-2,0 m 15IT17 Vanadin 4 (8) 0-1,0 m 15IT19 0-1,0 m 15IT m Bly, Zink Kadmium, Koppar, Nickel, Bly, Zink Barium Vanadin Alifater C 16-C35

5 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Översiktlig riskbedömning och rekommendationer Den utförda miljötekniska markundersökningen är översiktlig och har omfattat jordprovtagning i tjugo provpunkter i fyllnadsmaterialet samt leran på Gunhild 4 och 7. I samband med fältundersökningarna har inga avvikande lukt- eller synintryck noterats. Inga förhöjda halter jämfört med de generella riktvärdena för MKM har detekterats i något av de analyserade proverna från någon av fastigheterna. Dock har halter över de generella riktvärdena för KM detekterats i 7 av proverna. Det är framförallt alifater C16-C35 som överskrids och detta i fyra prover (15IT07, 12, 14 och 16). Alla dessa prover, utom 15IT14, är lerprover. Dessa provpunkter ligger inte i direkt anslutning till varandra men samtliga ligger i den centrala delen av området på den öppna ytan mellan befintliga byggnader. Halterna är dock endast något förhöjda jämfört med riktvärdet. I övrigt överskrids de generella riktvärdena för KM för arsenik i ett prov, vanadin i ett prov samt barium och vanadin i ett prov. Även PCB7 har uppmätts över KM i ett av samlingsproverna. Samtliga dessa jordprover är från fyllnadsmaterialet. Inga metallhalter över KM har detekterats i den underliggande leran. Baserat på de analyser som utförts inom ramen för föreliggande undersökning är det Iterios bedömning att ingen omfattande föroreningssituation föreligger på fastigheterna Gunhild 4 och 7. Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms därmed nödvändiga i samband med de framtida schaktarbeten som kommer att utföras i byggskedet. Dock har endast de ytor som är fria från byggnader omfattats av undersökningen. I dagsläget består fastigheten Gunhild 4 huvudsakligen av byggnader (Spånga Boll och Badmintoncenter) vilket har begränsat omfattningen i den delen av området. När befintliga byggnader rivs bör kompletterande miljötekniska markundersökningar utföras för att säkerställa att inga föroreningar föreligger inom dessa delar av fastigheterna. Analyser av totalhalter samt laktester har utförts dels för att kunna klassificera schaktmassorna ur avfallssynpunkt (deponi) samt dels för att kunna klassificera schaktmassorna för återvinning. Det mest fördelaktiga ur miljösynpunkt är om återvinning av massor kan ske så lokalt som möjligt, helst på plats. Schaktmassor är per definition avfall oavsett om de är förorenade eller inte och omfattas av avfallsförordningen samt miljöprövningsförordningen. Anmälan alt. tillstånd för mellanlagring och/eller behandling av avfall kan därmed behöva inhämtas. Vidare bör kontakt tas med olika mottagningsanläggningar för att diskutera hur klassning av massorna utifrån gränsvärdena för inert avfall ska tolkas i och med att flouridhalten, sulfathalten samt mineralolja överskrids i flertalet samlingsprover från fastigheten Gunhild 7. Mottagningsanläggningarna kan utifrån sina respektive tillstånd bedöma hur massorna ska klassas och därmed 5 (8)

6 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga kan kostnaderna komma att variera för slutligt omhändertagande om det blir aktuellt. Vid schaktarbeten ska personal (arbetsledning) på plats informeras om att arbetena ska stoppas i det fall de påträffar okänd förorening (avvikande lukt och färg). Om detta sker ska beställaren genast underrättas så att vidare hantering kan ske på ett ur hälso- och miljösynpunkt säkert sätt. Om okänd förorening påträffas ska även tillsynsmyndigheten genast underrättas om detta (11 10 kap. Miljöbalken). Inom fastigheterna kan schaktmassor komma att hanteras något/några av följande fyra scenarior i byggskedet: 1. Ingen schakt alls, 2. Återvinning på plats, inom fastigheterna Gunhild 4 och 7, 3. Återvinning på annan plats, samt 4. Godkänd mottagningsanläggning/deponi. I tabell nedan följer bedömning för respektive fastighet och scenario hur schaktmassor bör hanteras i byggskedet utifrån resultaten av utförda analyser, totalhalter samt laktester 6 (8)

7 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Fastighet Gunhild 4* Gunhild 7 Scenario Ingen schakt 1 Återvinning på plats 2 Återvinning på annan plats 2 Godkänd mottagningsanläggning 1+3 Inga förhöjda halter har detekterats i sådan omfattning att schakt behöver utföras p.g.a. att förorenade massor måste avlägsnas. Endast tekniska schakter bedöms behöva utföras. Förhöjda halter jämfört med nivån för MRR (totalhalter samt laktester) har detekterats. Anmälan avseende återvinning av avfall kan behöva inhämtas. Förhöjda halter jämfört med nivån för MRR har detekterats. Anmälan avseende återvinning av avfall kan behöva inhämtas. Beroende på val av mottagningsanläggning kan kostnaden variera. Fluorid, sulfat samt mineralolja överskrids jämfört med gränsvärdena för inert avfall. Inga totalhalter över riktvärdet för MKM har detekterats. Det är mottagningsanläggningens tillstånd som avgör klassning och kostnad. *Begränsad omfattning på undersökningen och analyser. Inga förhöjda halter har detekterats i sådan omfattning att schakt behöver utföras p.g.a. att förorenade massor måste avlägsnas. Endast tekniska schakter bedöms behöva utföras. Förhöjda halter jämfört med nivån för MRR (totalhalter samt laktester) har detekterats. Anmälan avseende återvinning av avfall kan behöva inhämtas. Förhöjda halter jämfört med nivån för MRR har detekterats. Anmälan avseende återvinning av avfall kan behöva inhämtas. Beroende på val av mottagningsanläggning kan kostnaden variera. Fluorid, sulfat samt mineralolja överskrids jämfört med gränsvärdena för inert avfall. Inga totalhalter över riktvärdet för MKM har detekterats. Det är mottagningsanläggningens tillstånd som avgör klassning och kostnad. I den fortsatta detaljprojekteringen för respektive fastighet får det eller de scenario som är mest kostnadseffektivt utredas vidare. 7 (8)

8 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Stockholm 16 oktober 2015 Lina Werneman Uppdragsledare/Seniorkonsult Miljö Iterio AB BILAGOR Bilaga 1: Planritning med provpunkter. Bilaga 2: Sammanfattande tabell med analysresultat. Bilaga 3: Analysprotokoll Bilaga 4: Fältprotokoll Referenser: Riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket Rapport 5976, September 2009, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket Handbok 2010:1, februari 2010, Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 2004:10 8 (8)

9 BILAGA 1 - Planritning provtagningspunkter -

10

11 Bilaga 2 - Sammanfattande tabell analyser -

12 Bilaga&2.1.&Analysrestultat Gunhild&4&och&7 2015;10;15 Provpunkt 15IT01 15IT02 15IT05 15IT06 15IT07 15IT08 15IT10 15IT12 15IT12 15IT14 15IT15 15IT16 15IT16 15IT17 15IT19 15IT20 15IT21 Naturvårdsverket,(1) Avfall,Sverige,(2) Ämne&(mg/kg&TS) Djup&(m) 1;2 0;1 0;1 0;1 1;2 0;1 0;1 0;1&m 1;2 0;1 0;1 0;1 1;2 0;1 0;1 0;1 1;2 KM MKM FA Torrsubstans,TS_105 C,(%) ,8 97,1 65,9 86,8 94,6 92,3 46,5 90, , ,7 91,8 93,7 65,1 alifater,>c5ic8 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < ,(C6IC10) alifater,>c8ic10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < ,(C6IC10) alifater,>c10ic12 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 < ,(C10IC12) alifater,>c12ic16 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 < ,(C10IC12) alifater,>c5ic16 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 < I alifater,>c16ic35 <20 <20 46 < <20 < aromater,>c8ic10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < aromater,>c10ic16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < ,(C10IC35) aromater,>c16ic35 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < ,(C10IC35) bensen <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,012 0, ,(BTEX) toluen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < ,(BTEX) etylbensen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < ,(BTEX) xylener,,summa <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < ,(BTEX) PAH,,summa,cancerogena <0.3 <0.3 <0.3 0,21 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0,082 <0.3 0,2 <0.3 <0.3 I I 100 PAH,,summa,övriga <0.5 <0.5 <0.5 0,25 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 I I 1000 PAH,,summa,L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 < I PAH,,summa,M <0.25 <0.25 <0.25 0,25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 < I PAH,,summa,H <0.3 <0.3 <0.3 0,21 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0,082 <0.3 0,2 <0.3 < I Arsenik,,As 4,14 2,45 17,7 2,94 2,11 3,08 1,23 4,2 1,28 1,75 4, Barium,,Ba 81,5 23,4 22,7 71,5 30,2 67,8 33,9 35, , Bly,,Pb 28,9 17, ,2 35,5 15,2 13,3 12,2 19,9 25,9 24, Kadmium,,Cd 0,229 0,119 <0.1 0,362 0,33 <0.2 <0.1 0,16 <0.1 0,112 0,491 0, /1000* Kobolt,,Co 11,1 5,94 4,7 12,3 4,69 6,58 5,96 7,96 3,22 3,58 14, /2500* Koppar,,Cu 35,8 19,5 20,5 31,9 31,4 38,3 19,7 30,8 10,6 11,8 45, Krom,,Cr 41 14,6 17,8 30,2 13,2 27, ,7 10,4 13,2 36, /10000** Kvicksilver,,Hg <0.3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.5 <0.2 <0.3 <0.2 <0.2 <0.3 0,25 2,5 500/1000*** Nickel,,Ni 30,7 12,8 11, ,1 20,7 14,5 22,1 9,19 11,4 41, /1000* Vanadin,,V 50,2 25,9 29,8 40,2 26,8 46,8 29,1 27, , Zink,,Zn ,2 57, ,7 50,7 69,2 88, TOC 0, ,6 *Klassning&enligt&färgkod: <KM,kan,lämnas,på,platsen >KM,I,<,MKM >MKM,I>FA >FA Erhållna,analysresultaten,jämförs,med,Naturvårdsverkets,generella,riktvärden,[1],för,känslig,markanvändning,(KM),och mindre,känslig,markanvändning,(mkm),samt,avfalls,sveriges,rekommenderade,haltgränser[2],för,klassificering,av,förorenade,massor,som farlig,avfall,(fa). Referenser 1),Naturvårdsverket,,Riktvärden,för,förorenad,mark,,rapport,5976,(2009). 2),Avfalls,Sverige,,Uppdaterade,bedömningsgrunder,för,förorenade,massor,,rapport,2007:01.

13 Bilaga&2:2&Analysresultat&laktester,&ANC,&TOC&och&mineralolja Gunhild&4&och&7,&Bromstensstaden& 2015C09C24 Provpunkt 15IT IT IT IT IT IT Gränsvärde&(1) 15IT IT IT IT IT IT Nivå&MRR&(2) Ämne&(mg/kg&TS) Djup&(m) 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 0C1 Torrsubstans*TS*innan*lakning 98,5 99,2 99,4 99,5 99,4 90,2 L/S*10 99,4 98, ,7 99,4 99,7 L/S*10 Arsenik,*As 0,0145 0,0202 0,0529 0,0208 0,0448 0,0162 0,5 0,0145 0,0202 0,0529 0,0208 0,0448 0,0162 0,09 Barium,*Ba 0,0642 0,0492 0,0938 0,306 0,201 0, ,0642 0,0492 0,0938 0,306 0,201 0,303 Kadmiun,*Cd <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,02 Krom,*Cr ,00614 <0,005 <0,005 <0,005 0, , ,00614 <0,005 <0,005 <0,005 0, Koppar,*Cu 0,222 0,125 0,167 0,0281 0,0854 0, ,222 0,125 0,167 0,0281 0,0854 0,415 0,8 Kvicksilver,*Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01 Molybden,*Mo 0,113 0,0436 0,0678 0,0812 0,101 0,112 0,5 0,113 0,0436 0,0678 0,0812 0,101 0,112 Nickel,*Ni 0,0416 0,0149 0,0243 0, ,0119 0,0766 0,4 0,0416 0,0149 0,0243 0, ,0119 0,0766 0,4 Bly,*Pb ,0102 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0, ,0102 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,2 Antimon,*Sb 0,0081 0,036 0, , , , ,06 0,0081 0,036 0, , , ,00738 Selen,*Se <0,03 <0,03 <0,03 0,0497 <0,03 <0,03 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 0,0497 <0,03 <0,03 Zink,*Zn 0,0289 0,0513 <0,02 <0,02 0,0219 0, ,0289 0,0513 <0,02 <0,02 0,0219 0, Kond.* 14 6,42 17,4 35,7 24,2 42,9 14 6,42 17,4 35,7 24,2 42,9 DOC ,8 70,7 33, ,8 70,7 33, Klorid,*Cl <10 <10 <10 26,2 21,8 27,4 800 <10 <10 <10 26,2 21,8 27,4 130 Fluorid,*F 7,8 2,71 13,8 19,2 17,5 20,1 10 7,8 2,71 13,8 19,2 17,5 20,1 Sulfat <50 < <50 < Mineralolja PCB7 0,013 0,0024 <0,0070 <0,0070 <0,0070 <0, ,013 0,0024 <0,0070 <0,0070 <0,0070 <0,0070 TOC*%*av*TS 0,9 0,8 0,9 1,1 1,3 2,8 3 0,9 0,8 0,9 1,1 1,3 2,8 ph 7,6 7,8 9,5 10,2 9,2 8,3 7,6 9,4 8,1 8,3 7,8 8,4 *Klassning&enligt&färgkod: <Gränsvärde*(1) >Gränsvärde*(1) *Klassning&enligt&färgkod: <Nivå*för*MRR >Nivå*för*MRR Referenser 1)*NFS*2004:10*Naturvårdsverkets*föreskrifter*om*deponering,*kriterier*och*förfarande*för*mottagning*av*avfall*vid*anläggningar*för*deponering*av*avfall 2)*Handbok*2010:1*Återvinning*av*avfall*i*anläggningsarbeten

14 BILAGA 3 - Analysprotokoll -

15 Sida 1 (9) T BLIIAVHR4J5 Registrerad :39 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Gunhild 7 Bestnr P Analys av fast prov Er beteckning 15IT02 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 96.0 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

16 Sida 2 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT02 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign glödrest av TS 98.7 % 3 O ANBI glödförlust av TS 1.3 % 4 O ANBI TOC* 0.75 % av TS 5 1 ANBI TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

17 Sida 3 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT06 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 97.1 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.13 mg/kg TS 2 D STGR pyren 0.12 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.21 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 0.21 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

18 Sida 4 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT08 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.8 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

19 Sida 5 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT15 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.0 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 65 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR glödrest av TS 98.2 % 3 O ANBI glödförlust av TS 1.8 % 4 O ANBI TOC* 1.0 % av TS 5 O ANBI TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Maria Bigner Danderyd Tel: Fax: :43:00

20 Sida 6 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT15 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

21 Sida 7 (9) T BLIIAVHR4J5 Er beteckning 15IT17 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 89.7 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 88 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

22 Sida 8 (9) T BLIIAVHR4J5 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev Bestämning av glödgningsrest enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Bestämning av glödgningsförlust enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödgningsförlustbestämningen är ackrediterad. Rev Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:00

23 Sida 9 (9) T BLIIAVHR4J5 Metod 6 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev ANBI ERJA LISO MISW STGR Godkännare Anton Birgersson Erika Jansson Linda Söderberg Miryam Swartling Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Maria Bigner Danderyd Tel: Fax: :43:00

24 Sida 1 (9) T QPKJQ8R4Q Registrerad :42 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Gunhild 7 Bestnr P Analys av fast prov Er beteckning 15IT19 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 91.8 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen 0.11 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.20 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 0.20 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

25 Sida 2 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT19 0-1m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign glödrest av TS 98.2 % 3 O ANBI glödförlust av TS 1.8 % 4 O ANBI TOC* 1.0 % av TS 5 1 ANBI TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

26 Sida 3 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT01 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 70.0 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.3 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

27 Sida 4 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT07 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 65.9 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR glödrest av TS 91.4 % 3 O ANBI glödförlust av TS 8.6 % 4 O ANBI TOC* 5.0 % av TS 5 O ANBI TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Maria Bigner Danderyd Tel: Fax: :03:27

28 Sida 5 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT07 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

29 Sida 6 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT12 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 46.5 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd <0.2 mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.5 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

30 Sida 7 (9) T QPKJQ8R4Q Er beteckning 15IT16 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 63.0 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 STGR alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 2 N STGR TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.3 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

31 Sida 8 (9) T QPKJQ8R4Q * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev Bestämning av glödgningsrest enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Bestämning av glödgningsförlust enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödgningsförlustbestämningen är ackrediterad. Rev Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :03:27

32 Sida 9 (9) T QPKJQ8R4Q Metod 6 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev ANBI ERJA LISO MISW STGR Godkännare Anton Birgersson Erika Jansson Linda Söderberg Miryam Swartling Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Maria Bigner Danderyd Tel: Fax: :03:27

33 Sida 1 (4) T RNNHVL4QW Registrerad :45 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Gunhild 7 Bestnr P Analys av fast prov Er beteckning 15IT21 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 65.1 % 1 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D LISO alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D MASU alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D MASU alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D MASU alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MASU alifater >C16-C35 51 mg/kg TS 2 D MASU aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D MASU aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D MASU metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D MASU metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D MASU aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D MASU bensen <0.01 mg/kg TS 2 D LISO toluen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D LISO xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N LISO TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MASU acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MASU acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MASU fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MASU fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MASU antracen <0.1 mg/kg TS 2 D MASU fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D MASU pyren <0.1 mg/kg TS 2 D MASU bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D MASU krysen <0.08 mg/kg TS 2 D MASU bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D MASU bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D MASU bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D MASU dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D MASU benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D MASU indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D MASU PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D MASU PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N MASU PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N MASU PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MASU PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N MASU PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N MASU Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :17:30

34 Sida 2 (4) T RNNHVL4QW Er beteckning 15IT21 1-2m O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign glödrest av TS 90.3 % 3 O ANBI glödförlust av TS 9.7 % 4 O ANBI TOC* 5.6 % av TS 5 O ANBI TS_105 C % 6 V ERJA As mg/kg TS 6 H ERJA Ba mg/kg TS 6 H ERJA Cd mg/kg TS 6 H ERJA Co mg/kg TS 6 H ERJA Cr mg/kg TS 6 H ERJA Cu mg/kg TS 6 H ERJA Hg <0.3 mg/kg TS 6 H ERJA Ni mg/kg TS 6 H ERJA Pb mg/kg TS 6 H ERJA V mg/kg TS 6 H ERJA Zn mg/kg TS 6 H ERJA Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :17:30

35 Sida 3 (4) T RNNHVL4QW * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev Bestämning av glödgningsrest enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Bestämning av glödgningsförlust enligt SS /1 Torkat prov glödgas i ugn vid 550 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödgningsförlustbestämningen är ackrediterad. Rev Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :17:30

36 Sida 4 (4) T RNNHVL4QW Metod 6 Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105 C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev ANBI ERJA LISO MASU MISW Godkännare Anton Birgersson Erika Jansson Linda Söderberg Mats Sundelin Miryam Swartling D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Maria Bigner Danderyd Tel: Fax: :17:30

37 Sida 1 (8) T M63AOZC1B Registrerad :42 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Gunhild 7 Bestnr P Analys av fast prov Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 88.8 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C35 46 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

38 Sida 2 (8) T M63AOZC1B Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.9 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

39 Sida 3 (8) T M63AOZC1B Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 94.6 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

40 Sida 4 (8) T M63AOZC1B Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.3 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C35 85 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

41 Sida 5 (8) T M63AOZC1B Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 86.7 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C35 26 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

42 Sida 6 (8) T M63AOZC1B Er beteckning 15 IT O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 93.7 % 1 O JOTA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 2 1 MISW alifater >C16-C35 40 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

43 Sida 7 (8) T M63AOZC1B * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev JOTA MISW STGR D N O Godkännare Joanna Tagai Miryam Swartling Sture Grägg Utf 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Sture Grägg Danderyd Tel: Fax: :15:48

44 Sida 8 (8) T M63AOZC1B Utf 1 SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :15:48

45 Sida 1 (8) L Q1F7P8PR Registrerad :43 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Bromstensstaden Analys: LV4A Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 98.5 % 1 W ANRE Invägning 91.4 g 1 V ANRE Volym tillsatt 899 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H ULGE Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se <3 µg/l 1 H ULGE Zn µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl <1.00 mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO 4 <5.00 mg/l 5 1 KRBE Fenoler mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

46 Sida 2 (8) L Q1F7P8PR Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 99.2 % 1 W ANRE Invägning 90.7 g 1 V ANRE Volym tillsatt 899 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H ULGE Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se <3 µg/l 1 H ULGE Zn µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl <1.00 mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO 4 <5.00 mg/l 5 1 KRBE Fenoler <0.005 mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

47 Sida 3 (8) L Q1F7P8PR Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 99.4 % 1 W ANRE Invägning 90.6 g 1 V ANRE Volym tillsatt 899 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H SVS Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr <0.5 µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb <0.2 µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se <3 µg/l 1 H SVS Zn <2 µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl <1.00 mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO mg/l 5 1 KRBE Fenoler mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

48 Sida 4 (8) L Q1F7P8PR Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 99.5 % 1 W ANRE Invägning 90.4 g 1 V ANRE Volym tillsatt 900 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H SVS Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr <0.5 µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb <0.2 µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se µg/l 1 H SVS Zn <2 µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO mg/l 5 1 KRBE Fenoler <0.005 mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

49 Sida 5 (8) L Q1F7P8PR Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 99.4 % 1 W ANRE Invägning 90.6 g 1 V ANRE Volym tillsatt 899 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H SVS Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr <0.5 µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb <0.2 µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se <3 µg/l 1 H SVS Zn µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO mg/l 5 1 KRBE Fenoler <0.005 mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

50 Sida 6 (8) L Q1F7P8PR Er beteckning 15IT m Samlingsprov L/S 10 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innan lakning* 90.2 % 1 W ANRE Invägning 90.8 g 1 V ANRE Volym tillsatt 899 ml 1 V ANRE Volym efter filtrering* ml 1 I MKA As µg/l 1 H SVS Ba µg/l 1 H HEBE Cd <0.05 µg/l 1 H HEBE Cr µg/l 1 H HEBE Cu µg/l 1 H HEBE Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H HEBE Ni µg/l 1 H HEBE Pb <0.2 µg/l 1 H HEBE Sb µg/l 1 H HEBE Se <3 µg/l 1 H SVS Zn µg/l 1 H HEBE ph V MARH Kond ms/m 3 V MARH DOC mg/l 4 1 KRBE Cl mg/l 5 1 KRBE F mg/l 5 1 KRBE SO mg/l 5 1 KRBE Fenoler mg/l 6 1 KRBE Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

51 Sida 7 (8) L Q1F7P8PR Metod 1 Analys av lakvatten. Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Vid analys av W har provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCl. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO (mod) samt EPA-metod (mod). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även om provmängden är begränsad. Om laktestet har utförts av ALS i Luleå se bilaga 1 för omräknade halter till mg/kg TS. 2 Prov för mätning av ph bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter är tidskänslig. Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO Mätning av ph baseras på SS-EN ISO Prov för mätning av konduktivitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter är tidskänslig. Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO Mätning av konduktivitet baseras på SS EN CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC) and total inorganic carbon (TIC) by IR detection (based on CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310). 5 CZ_SOP_D06_02_068 Determination of dissolved fluoride, chloride, bromide, nitrite, nitrate and sulphate ions in water matrix by liquid chromatography of ions (based on CSN EN ISO , CSN EN ISO ). Turbid samples will be filtrated prior to analysis. 6 CZ_SOP_D06_07_030 (CSN ISO 6439) Determination of phenol index by spectrophotometry. ANRE HEBE KRBE Godkännare Annika Reimhagen Heidi Bernas Kristina Berglund MARH MKA SVS TALA ULGE F H I V Utf 1 AFS Maria Hansman Martina Krekula Svetlana Senioukh Tanja Larsson Ulrika Genberg ICP-SFMS Man.Inm. Våtkemi 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Aurorum 10 E-post: signerat av Kristina Berglund Luleå Tel: Fax: :25:02

52 Sida 8 (8) L Q1F7P8PR Utf 1 W Våtkemi 1 För analysen svarar ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Prague 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Kristina Berglund :25:02

53 Sida 1 (3) L QRJZ7DHXD Registrerad :30 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Bromstensstaden Analys: A01 Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 93.5 % 1 W TJ GF* 1.6 % av TS 2 W TJ TOC* 0.9 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.3 h 5 I MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 92.3 % 1 W TJ GF* 1.4 % av TS 2 W TJ TOC* 0.8 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.3 h 5 I MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 90.8 % 1 W TJ GF* 1.6 % av TS 2 W TJ TOC* 0.9 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.1 h 5 I MARH Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :17:09

54 Sida 2 (3) L QRJZ7DHXD Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 89.3 % 1 W TJ GF* 1.8 % av TS 2 W TJ TOC* 1.1 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.1 h 5 I MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 90.7 % 1 W TJ GF* 2.3 % av TS 2 W TJ TOC* 1.3 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.2 h 5 I MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS* 86.4 % 1 W TJ GF* 4.7 % av TS 2 W TJ TOC* 2.8 % av TS 3 W TJ ph* W MARH Tid skakning-->mät ph* 2.2 h 5 I MARH Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :17:09

55 Sida 3 (3) L QRJZ7DHXD Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Analys enligt SS TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmelen factor. 4 Analys enligt ph SS-ISO efter uppslamning med vatten. 5 Analys enligt SS-ISO efter uppslamning med vatten. MARH TJ Godkännare Maria Hansman Thea Johansson I W Utf 1 Man.Inm. Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Aurorum 10 E-post: signerat av Niklas Boden Luleå Tel: Fax: :17:09

56 Sida 1 (3) L RIJX0VAMR Registrerad :37 JM AB Utfärdad Jessica Paulin Kvalitet och miljö Telegrafgatan Stockholm Projekt Bromstensstaden Analys: ANC Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* mol/kg TS 2 W HUCH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* mol/kg TS 2 W HUCH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* mol/kg TS 2 W MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* 1.42 mol/kg TS 2 W MARH Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* mol/kg TS 2 W MARH Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :06:17

57 Sida 2 (3) L RIJX0VAMR Er beteckning 15IT m Samlingsprov U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 I TJ ANC vid ph 4,0* 1.02 mol/kg TS 2 I HUCH Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :06:17

58 Sida 3 (3) L RIJX0VAMR Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Analys av ANC. HUCH MARH TJ Godkännare Huimin Chen Maria Hansman Thea Johansson I W Utf 1 Man.Inm. Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Aurorum 10 E-post: signerat av Niklas Boden Luleå Tel: Fax: :06:17

59 Bilaga 4 - Fältprotokoll -

60 F * = 11 \ t.t F.a v a l?t '\,\ N * A, E-- E g E + il t\ k El^ F* E E 6 i { : o E o : = : * i iie : : ^ l NI Ftr, trlri -\, I E! < : o, 2 : Y A :9 fre- - E q >ice' E6EE 9rE,{.=o >gl d E E! =;s I L c.as o i i \ \i,* i as v I : j --T--r- L +Y i+- ;G,/.14 i I ti, \tl i a i E i r ' o : E : l o i E ' o ; E E ' o i E E i f, o i E : - SR I r88zl o $ e s c *t A F4 EK o l _d ]K l-' fr * 3A.E 6 o t o > + 6 p I f VJ 5-. o E g : :, - :? - E d --l g t\/,.td <f. R(4 E : i i : e 6 :9 *E E: k =iep i6ee.s E,6 6 o,r 9.. d E FE +;s,df t,4,9 e - bt.2y o J I I I d0 L \ \ Ii e b 5 i>.- i'$- l" i) ij i : { a-, \ \ F :o E I' c t J E, o : E i >, o i E i r E, o ; E : r o l E i t!bq ) ( 9t88zt

61 c{1 = /1 \ d,e F4 e4 E I N lrf F E d 5 1: P E E 9 : ' - : : \ g : o : = : 6 3 I : gj \ I rae p9 1 E : 6 : { : E 6 :9 8E -o q :eee'?;ee 9E,I c h- 6 o >gl 6 E h_9 +;s o { E = - o l r is i t o ; s ii $. = rr',_l- v,, l \,, ' \ A; -\.SJ C\\ \J 'I i i : iv r S l f--l ifi l\.-l) : \ i "li oi -{ l *l; \ TIt r* iuli i : - l i irj J jvl : i fi, o i E i - E i ' ' o ; E i : o, E ' o i E, o ; E i l, o ; E $\ skb\ 9 r88zl_ o Y o 'a 6 o (L s >- -a s \.,'{ \ a' t,j FJ\ fo -la.3, N f{ F E 5 6 d F I o a E E 9 { : a i AJ se : d < : E 6 8E 'E q >ie='?;ee - o 6 a > g d :.>: E 8.9 +;g c s 1/' i tī t \a r.if.ri, : i i i i j 6i 6t cl --l s G ls.-,- fj iil J p 'o ie i:, o r E i r ' o i E i > ' o i E ; r,"ie E ' o i E i t, o i E i t - N \rk N \ J 9 r8821

62 o o o $ fr \ - (-i d s ri A --a f,,/l EJ, B 5h " t E\ c{ arh. E 'a g d :i+ ln 5 T ta f t l E E l E I < : E :e 6 * E: F 'lep?;ee '- ce.x F;,x- >9. UE' i ^ *;g ) ] i s- \ {ri - B d i i { =.= - o ) s\x t \n 3 il: :}).\ -s I i \. I ij -l i> :.s iui A 9 ) :, o i E ' o : E : r ' o i E i r, o l E l r E, o i E t r E ' o i E i r t88zl o E o t 5 n d F h ;/) s s E' srt :l il E g i * F EC t- '-tj - E E E o : > : E o :9 TE :ihe' 36pE PPE - o 6 a > g UE' t E-e =;s c : - o N aa e i i\ r$ (, : : : r t i : ( r : :s t - F qp avr it J $- r i i (l r4i ; o : E l l E ' o i E i l ' o i E : t, o i E ' o ; E i J ' o i E : : S.= I t8821

63 Y o Y J *D( J h ^F{ 6 > + s -\ e[ _yl 1 J -lry E -:; il 'l-.* -.fi o I t t T..IJ E E :: 9 i 6 : : o, - : i x \ i = : * i e6 l : q?:!a\ : i 1 i il. r t,l E-Y < : r i o, Y A E :B 6 * 'iep?6ee 9-o{.F F;,5.: 6 o > g UE'! : l H F9 +;s d - I I i J : J i:f+ t4. l! l { : E i ' : - o a\ R i i 5 -t */s '" i Et, o : E : l ' o i E i r, o : E I t8821 o o o q $ Ia(t _f n ff "i G E^ =a EI Iq ct * + '- P * I tt d VF d E!\ F o a g : o P - o : a; : o :E TE E: k = e F.g?niE c =":,r 9, t, :.FE :E 8.9 +;s c te -.ay o ] I,L i il s- ct ( l i l t i El. ' bqse ' o j E l ' o i E : r ' o i E ' o i E E 9r88zl

64 o q (! B 5 t 1 q4 ET NAl # -z g l: o E + J *i T d $ I r L'I.9 o E E 6 :. - : = \ u : ; c ai --t t i i a l : 3r.\ =lt in br-l : E o :9 fre- 'ieb i6pe 9rE,t :E,i t, d E,fr E =;g E a c r1 s - o N \. I :, ( -lā) CV f r.o I E Ia,, o j E i 5 ' o! E 'o E, o : E b{ 9t8821

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer