Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB"

Transkript

1 RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer Sweco Environment AB Stockholm Förorenade områden & kemikalier Fredrik Falk Uppdragsledare Henrik Lindholm Kvalitetsgranskare 1 (10) repo03.docx Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Fredrik Falk Miljökonsult Förorenad mark Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) FF p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Syfte Objektsbeskrivning Bakgrund 4 2 Genomförande Förberedelser Fältarbete Provtagning av jord Provtagning av grundvatten Laboratorieanalyser Riktvärden Jord Grundvatten 7 3 Resultat Jordprov Fältanalyser Laboratorieanalyser Grundvattenprov 8 4 Slutsats 9 5 Referenser 10 Bilagor: 1. Situationsplan 2. Fältanteckningar 3. Analysrapporter 4. Analysresultat fältanalyser 2 (10) repo03.docx RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETEN ÅBY-VALLENTUNA 1:94 VID ÅBYGLÄNTANS FÖRSKOLA I VALLENTUNA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

3 1 Inledning Sweco Environment AB har på uppdrag av Vallentuna Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom en del av fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 i Vallentuna. Undersökningen har utförts med anledning av planerad byggnation inom fastigheten. 1.1 Syfte Syftet med undersökningen har varit att översiktligt bedöma av föroreningssituationen inom fastigheten samt bestämning av grundvattennivå. 1.2 Objektsbeskrivning Undersökningsområdet omfattar en del av Fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 som är ett planområde för en eventuell skola. Undersökningsområdets storlek uppgår till cirka m 2 (Bilaga 1). Fastigheten är belägen nordväst om Vallentunavägen längs med Lindholmsvägen (Figur 1). Den dominerande jordarten inom undersökningsområdet är enligt SGU:s jordartskarta 1: sandig morän (SGU, 2013). Figur 1. Åbygläntans förskola i Vallentuna ( Lantmäteriverket Ärende nr MS2011/02599) 3 (10) RAPPORT p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

4 1.3 Bakgrund Inför undersökningen fanns misstankar om att marken inom objektet kan ha förorenats genom dumpning av avfall. En deponi finns på andra sidan Lindholmsvägen, och dennas gränser har inte fastställts. Med förorenad avses i detta fall föroreningar i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). I närområdet har det tidigare funnits ett tegelbruk. Håligheter som uppstått i marken efter att råmaterial för tegeltillverkning hämtats har senare återfyllts (Sweco, 2006). 2 Genomförande 2.1 Förberedelser Undersökningsområdet är cirka 1 hektar stort och inför undersökningen togs en provtagningsplan fram med 8 provtagningspunkter. Minst 5 provpunkter per hektar är vedertagen praxis enligt Naturvårdsverket för översiktliga undersökningar av heterogena massor (Naturvårdsverket, 1999). Avsikten med provtagningspunkternas placering har varit att täcka så stora delar av undersökningsområdet som möjligt med hänsyn till pågående förskoelverksamhet samt byggnader och andra hinder. Inför fältarbetet gjordes ett platsbesök för kontroll av tillgänglighet till föreslagna provpunkter. Tillgängligheten bedömdes som god och inga väsentliga ändringar har gjorts med avseende på provpunkternas placering (Bilaga 1). 2.2 Fältarbete Jordprover har inhämtats med skruvprovtagare monterad på geoteknisk borrbandvagn från 8 provpunkter. I 3 av dessa provpunkter installerades grundvattenrör av PEH-plast för uttag av grundvattenprov samt mätning av grundvattennivå. Rören har försetts med låsbara lock. Provpunkternas lägen har mätts in med GPS (totalstation) och grundvattenrörens höjd har bestämts med totalstation eller avvägningsinstrument. Koordinater framgår av koordinatlista i tabell 1. Tabell 1. Koordinatlista (SWEREF RH2000) Provpunkt X Y Z s , , ,6800 s , , ,2951 s1307* , , ,1925 s , , ,4689 s , , ,5300 s , , ,9200 s , , ,9421 s , , ,0003 s1304* , , ,1318 s , , ,1700 s1305* , , , (10) repo03.docx RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETEN ÅBY-VALLENTUNA 1:94 VID ÅBYGLÄNTANS FÖRSKOLA I VALLENTUNA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

5 Fältarbetet genomfördes under två dagar ( & ). Under den första fältdagen utfördes provtagning av jord och 3 grundvattenrör installerades och renspumpades. Grundvattenrören placerades i form av en triangel för att med hjälp grundvattennivåobservationer möjliggöra en beräkning av grundvattenytans nivå och lutning. Grundvattenytans nivå är av intresse inför eventuella byggnationer och kommer att mätas vid ytterligare två tillfällen (juni och oktober 2013). Resultaten av grundvattennivåmätningarna redovisas i en separat delrapport när mätningarna är utförda. Efter avslutad provtagning återfylldes provtagningspunkterna och förslöts med bentonit eller kallasfalt Provtagning av jord Jordprover togs lagerföljdsvis eller med max 0,5 m intervall från lager med större mäktighet än 0,5 m. Provtagning genomfördes ned till minst 1 m i vad som i fält bedömdes vara naturlig jord. Jordlagerföljder och övriga fältobservationer noterades i fältprotokoll (Bilaga 2). Jordproverna togs med kniv som rengjordes mekaniskt mellan varje prov och det yttersta jordlagret på skruven avlägsnades för att minimera risken för att prov kontamineras av ovanliggande material. Jordprov placerades i väl märkta provtagningskärl som för ändamålet rekommenderats av laboratoriet samt i diffusionstäta påsar för fältanalyser. Fältanalyser utfördes med fotojonisationsdetektor (PID) och röntgenfluorescensdetektor (XRF) som är instrument för detektion av flyktiga organiska föreningar (VOC) respektive metaller (arsenik, bly, koppar och zink). Resultaten av fältmätningarna är inte lämpliga att direkt jämföra mot riktvärdena utan fungerar endast som vägledning vid valet av vilka prover som ska analyseras på laboratorium Provtagning av grundvatten Inför provtagning av grundvatten mättes grundvattennivå i respektive rör och därefter var avsikten att omsatta vattnet med minst 3 rörvolymer innan provtagning. I två av rören (S1304 & S1307) var tillrinningen allt för långsam för omsättning av vattnet och någon provtagning utfördes därför inte i dessa rör. Den långsamma tillrinningen beror sannolikt på att den sandiga moränen innehåller rikligt med finkornigt material som hämmar tillrinning av grundvatten. I provpunkt S1305 var tillrinningen tillräckligt god för omsättning och provtagning. Provtagning utfördes med peristaltisk pump. Vid provtagningen noterades att grundvattnet var klart till färgen och pumpning utfördes med ett flöde av 0,125 l/min. Vatten överfördes från röret till provtagningskärl som för ändamålet rekommenderats av laboratoriet. Proverna märktes väl och förvarades kylda tills de lämnades till laboratoriet för analys. Proverna överlämnades till laboratoriet på provtagningsdagen. Vatten för analys med avseende på metaller filtrerades i fält med ett 0,45µm filter. 5 (10) RAPPORT p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

6 2.2.3 Laboratorieanalyser Ett jordprov från respektive provpunkt och ett grundvattenprov har analyserats med ett kombinationspaket (Envipack) som omfattar ett stort antal ämnen som är vanligt förekommande markföroreningssammanhang. Vilka ämnen som paketet omfattar framgår av analysrapporter (Bilaga 3). Det breda urvalet av analysparameterar valdes på förhand då misstanke om att avfall av okänd sammansättning kunde ha deponerats inom undersökningsområdet. Vid fältarbetet noterades inga tecken på att fyllnadsmassor har tillförts undersökningsområdet. Analyserna genomfördes ändå för att styrka att marken inte är förorenad. Analyserna har utförts av som av SWEDAC ackrediterats för miljöanalys. Övriga prover sparas i 3 månader i kylrum för eventuella kompletterande analyser. 2.3 Riktvärden Jord Analysresultat för ämnen som detekterats vid provtagning av jord och grundvatten har sammanställts och jämförts mot tillämpbara riktvärden. Analysresultat för jordprover har jämförts mot Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad mark. Generella riktvärden finns framtagna för två typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). I detta fall har jämförelser gjorts mot riktvärdena för KM. Dessa innebär att markkvaliteten inte begränsar valet av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Marken kan exempelvis användas till förskola eller bostäder (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena för MKM tillämpas i de fall markbeskaffenheten begränsar valet av markanvändning. Marken kan exempelvis användas för kontor, industrier och vägar (Naturvårdsverket, 2009). 6 (10) repo03.docx RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETEN ÅBY-VALLENTUNA 1:94 VID ÅBYGLÄNTANS FÖRSKOLA I VALLENTUNA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

7 2.3.2 Grundvatten För grundvatten saknas generella riktvärden liknande dem som finns för jord. Jämförelser med avseende på metaller har därför gjorts mot holländska så kallade målvärden. Målvärdena indikerar halter för en hållbar markkvalitet med hänsyn till jordens funktionalitet för människor samt växt och djurliv (VROM, 2000). För jämförelse av organiska föroreningar har föreslagna riktvärden från Svenska Petroleuminstitutet (SPI) använts. Dessa riktvärden är branschrekommendationer som tagits fram med syfte att fungera som stöd vid planering, undersökning, riskbedömning och efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Riktvärdena finns framtagna för 4 olika exponeringsvägar och i detta fall har jämförelse gjorts mot riktvärde avsett för användning av grundvatten som dricksvatten. Uttag av grundvatten för dricksvattenändamål bedöms inte vara aktuellt inom ramen för denna undersökning. Jämförelse har dock gjorts mot detta riktvärde då det ställer högst krav på vattenkvaliteten av de 4 olika exponeringsvägarna. Planerad och nuvarande markanvändning kategoriseras som känslig vilket motiverar jämförelse mot låga riktvärden. 3 Resultat 3.1 Jordprov Fältanalyser I bilaga 4 redovisas rådata från fältanalyser utförda med XRF och PID. Av resultaten framgår att inga medelvärden av metallhalter överskrider riktvärdena för KM. Undantaget är prov s1303 0,03-0,5 m där medelvärdet av arsenik uppgår till 12,5 ppm vilket marginellt överskrider riktvärdet för KM som är 10 mg/kg (ppm). I prov från denna punkt uppmättes även 14 ppm VOC som är den högsta noteringen bland prover som undersökts med PID. Övriga prover som undersökts med PID underskred 10 ppm. Halter av VOC i storleksordningen 0-20 ppm uppmätta med PID är att betrakta som mycket låga. Fältanalyserna ger inte lika exakta analysresultat som laboratorieanalyser och resultaten har endast använts vid urvalet av vilka prov som analyserats på laboratorium Laboratorieanalyser Vid provtagningen gjordes bedömningen att marken inte har fyllts ut och några tecken på föroreningar kunde inte observeras (Bilaga 2). Av analysresultaten framgår att inga föroreningar i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har påvisats i något prov. En sammanställning av detekterade ämnen redovisas i tabell 2. Samtliga genomförda analyser redovisas i analysrapporter från laboratorium (Bilaga 3). 7 (10) RAPPORT p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

8 Tabell 2. Uppmätta ämnen i jord och jämförelse mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Ämne S ,5 S1303 0,03-0,5 S ,5 S ,5 S ,5 KM MKM Arsenik 1,18 <1.00 <1.00 2,24 2, Barium 27 67,8 34,3 43,7 53, Kobolt 4,1 10,2 4,91 10,3 9, Bly 9,1 10,1 8, , Krom ,4 24, Koppar 6,96 10,8 14,4 12,4 19, Molybden 0,9 0,48 0,78 <0.40 0, Nickel 5,4 7,1 7,5 14,1 15, Tenn 1,2 1 1,2 1,9 1,6 * * Vanadin 14,5 35, , Zink 33,3 38,2 33,7 51,4 59, *Riktvärde saknas 3.2 Grundvattenprov Av analysresultaten i tabell 3 framgår att metallerna barium, kobolt, koppar, molybden och nickel har detekterats. Utöver metallerna har naftalen som är ett polycykliskt aromatisk kolväte (PAH) detekterats. Något svenskt riktvärde för naftalen finns inte och därför har jämförelse gjorts mot PAH-L som avser PAH:er med låg molekylvikt. Till PAH:er med låg molekylvikt räknas naftalen, acenaften och acenaftylen (SPI, 2010). Samtliga halter av ämnen som detekterats i grundvattenprov underskrider riktvärdena. Samtliga genomförda analyser redovisas i analysrapporter från laboratorium (Bilaga 3). Tabell 3. Analysresultat för grundvatten samt jämförelse mot riktvärden. Samtliga halter i µg/l. S1305 Ämne Riktvärde Barium (Ba) 32,2 50* Kobolt (Co) 1,07 20* Koppar (Cu) 3,9 15* Molybden (Mo) 1 5* Nickel (Ni) 2,2 15* PAH-L (Naftalen) 0,055 10** * Holländskt målvärde (VROM, 2000) ** Riktvärde för användning av grundvatten som dricksvatten (SPI, 2010) 8 (10) repo03.docx RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETEN ÅBY-VALLENTUNA 1:94 VID ÅBYGLÄNTANS FÖRSKOLA I VALLENTUNA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

9 4 Slutsats Av resultaten för jordprov framgår att inga föroreningar i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (KM) har påvisats vid genomförda laboratorieanalyser. Resultaten av mätningar utförda med XRF och PID uppvisar inga tydliga skillnader mellan provpunkterna och samtliga uppmätta halter är att betrakta som mycket låga, inklusive de högsta som uppmättes i provpunkt S1303 0,03-0,5. I samband med provtagning gjordes bedömningen att inga fyllnadsmassor utöver ett tunt bärlager under asfalten förekommer inom undersökningsområdet. Av resultaten för grundvattenprov framgår att metaller (Ba, Co, Cu, Mo, Ni) och PAH-L har detekterats. Halterna bedöms som mycket låga. Metallhalterna underskrider målvärden som indikerar halter för en hållbar markkvalitet med hänsyn till jordens funktionalitet för människor samt växt och djurliv. Den uppmätta halten av PAH (Naftalen) underskrider ett mycket lågt riktvärde avsett för användning av grundvatten som dricksvatten. Avsaknaden av grundvattenprov från 2 av totalt 3 grundvattenrör bedöms vara av ringa betydelse vid bedömning av föroreningsförhållandena inom området mot bakgrund av framkomna analysresultat samt fältobservationer. Några kompletterande undersökningar eller andra åtgärder med avseende på markföroreningar bedöms i nuläget inte vara nödvändiga då prover som analyserats på laboratorium underskrider riktvärdena för KM. Om det vid schaktningsarbete eller på annat sätt upptäcks massor som misstänks vara förorenade rekommenderas kompletterande provtagning. RAPPORT (10) p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

10 5 Referenser Naturvårdsverket, 1999: Metodik för inventering av förorenade områden, rapport Naturvårdsverket 2009: Riktvärden för förorenad mark- modellbeskrivning och vägledning. Rapport SGU, 2013: Jordartskarta 1: Åtkomst: Datum SPI, 2010: Spi Rekommendation Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Rekommendationer fastställda i december Sweco, 2006: Riskbedömning för Vallentuna-Åby 1:125. Uppdragsnummer Rapport daterad VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), 2000: Target values, soil remediation intervention values and indicate levels for serious contamination. 10 (10) repo03.docx RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETEN ÅBY-VALLENTUNA 1:94 VID ÅBYGLÄNTANS FÖRSKOLA I VALLENTUNA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\rapport docx

11 Situationsplan - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Åbygläntans förskola i Vallentuna SWECO Environment AB Gjörwellsgatan Stockholm Org.nr , säte Stockholm

12 memo01.docx FÄLTANTECKNINGAR BILAGA 2 UPPDRAG Åbygläntans förskola UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Falk UPPRÄTTAD AV Fredrik Falk DATUM Provtagning med skruvprovtagare monterad på geoteknisk borrbandvagn Datum Sign Provtagningspunkt S1301 frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,6 mullhaltig Sand 0,6-1 Sand Noteringar: 1-1,5 grusig sandig Morän Datum Sign Provtagningspunkt S1302 Noteringar: frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 mullhaltig Sand 0,5-0,7 Sand 0,7- Metodstopp Datum Sign Provtagningspunkt S1303 frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,03 Asfalt 0,03-0,5 Fyllning sandigt Grus Noteringar: 0,5-1,5 grusig Sand p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\bilaga _2_fältanteckningar.docx

13 memo01.docx Datum Provtagningspunkt S1304 Sign frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 mullhaltig Sand 0,5-1,5 grusig Sand 1,5-3 grusig sandig Morän Noteringar: Grundvattenrör totalt 4 m (2 m filter) Datum Provtagningspunkt S1305 Sign frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 mullhaltig Sand 0,5-2,8 grusig Sand 2,8- Metodstopp Block eller berg Noteringar: Grundvattenrör ned till 2,6 m under mark yta (1 m filter) Datum Provtagningspunkt S1306 Sign frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 mullhaltig Sand 0,5-1 grusig Sand Noteringar: 1-1,5 (grusig) Sand Datum Sign Provtagningspunkt S1307 frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-1,5 grusig Sand 1,5-3 stenig grusig Sand Noteringar: Grundvattenrör totalt 4 m (2 m filter) 2 (3) FÄLTANTECKNINGAR BILAGA FF p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\bilaga _2_fältanteckningar.docx

14 memo01.docx Datum Sign Provtagningspunkt S1308 frfa Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 mullhaltig Lera (torrskorpa) 0,5-1,3 Lera (torrskorpa) 1,3-1,5 Silt Noteringar: Finkornigt 3 (3) FÄLTANTECKNINGAR BILAGA p:\1175\ _miljöundersökning_åb\000\19 original\bilaga _2_fältanteckningar.docx

15 Sida 1 (17) T U7PE0EX0P1 SWECO Environment AB Projekt Fredrik Falk Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 JOHN As mg/kg TS 1 1 JOHN Ba mg/kg TS 1 1 JOHN Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JOHN Co mg/kg TS 1 1 JOHN Cr mg/kg TS 1 1 JOHN Cu mg/kg TS 1 1 JOHN Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN Mo mg/kg TS 1 1 JOHN Ni mg/kg TS 1 1 JOHN Pb mg/kg TS 1 1 JOHN Sn mg/kg TS 1 1 JOHN V mg/kg TS 1 1 JOHN Zn mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

16 Sida 2 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 JOHN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 JOHN bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 JOHN etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 JOHN styren <0.040 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

17 Sida 3 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 28 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 52 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 101 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 118 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 138 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 153 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 180 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 JOHN heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

18 Sida 4 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S1303 0,03-0,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 JOHN As <1.00 mg/kg TS 1 1 JOHN Ba mg/kg TS 1 1 JOHN Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JOHN Co mg/kg TS 1 1 JOHN Cr mg/kg TS 1 1 JOHN Cu mg/kg TS 1 1 JOHN Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN Mo mg/kg TS 1 1 JOHN Ni mg/kg TS 1 1 JOHN Pb mg/kg TS 1 1 JOHN Sn mg/kg TS 1 1 JOHN V mg/kg TS 1 1 JOHN Zn mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 JOHN diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

19 Sida 5 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S1303 0,03-0,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 JOHN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 JOHN bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 JOHN etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 JOHN styren <0.040 mg/kg TS 3 1 JOHN MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 28 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 52 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 101 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 118 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 138 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 153 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 180 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

20 Sida 6 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S1303 0,03-0,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 JOHN heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

21 Sida 7 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 JOHN As <1.00 mg/kg TS 1 1 JOHN Ba mg/kg TS 1 1 JOHN Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JOHN Co mg/kg TS 1 1 JOHN Cr mg/kg TS 1 1 JOHN Cu mg/kg TS 1 1 JOHN Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN Mo mg/kg TS 1 1 JOHN Ni mg/kg TS 1 1 JOHN Pb mg/kg TS 1 1 JOHN Sn mg/kg TS 1 1 JOHN V mg/kg TS 1 1 JOHN Zn mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 JOHN diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

22 Sida 8 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 JOHN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 JOHN bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 JOHN etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 JOHN styren <0.040 mg/kg TS 3 1 JOHN MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 28 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 52 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 101 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 118 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 138 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 153 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 180 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

23 Sida 9 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 JOHN heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

24 Sida 10 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 JOHN As mg/kg TS 1 1 JOHN Ba mg/kg TS 1 1 JOHN Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JOHN Co mg/kg TS 1 1 JOHN Cr mg/kg TS 1 1 JOHN Cu mg/kg TS 1 1 JOHN Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN Mo <0.40 mg/kg TS 1 1 JOHN Ni mg/kg TS 1 1 JOHN Pb mg/kg TS 1 1 JOHN Sn mg/kg TS 1 1 JOHN V mg/kg TS 1 1 JOHN Zn mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 JOHN diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

25 Sida 11 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 JOHN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 JOHN bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 JOHN etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 JOHN styren <0.040 mg/kg TS 3 1 JOHN MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 28 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 52 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 101 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 118 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 138 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 153 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 180 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

26 Sida 12 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 JOHN heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

27 Sida 13 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 JOHN As mg/kg TS 1 1 JOHN Ba mg/kg TS 1 1 JOHN Cd <0.10 mg/kg TS 1 1 JOHN Co mg/kg TS 1 1 JOHN Cr mg/kg TS 1 1 JOHN Cu mg/kg TS 1 1 JOHN Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN Mo mg/kg TS 1 1 JOHN Ni mg/kg TS 1 1 JOHN Pb mg/kg TS 1 1 JOHN Sn mg/kg TS 1 1 JOHN V mg/kg TS 1 1 JOHN Zn mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C5-C16* <20 mg/kg TS 1 1 JOHN alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JOHN naftalen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaftylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN acenaften <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fenantren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa 16* <0.64 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa övriga* <0.36 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa L* <0.12 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa M* <0.20 mg/kg TS 1 1 JOHN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 JOHN diklormetan <0.80 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1-dikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-dikloretan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorpropan <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN triklormetan <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,1-trikloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,1,2-trikloretan <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN hexakloretan <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN cis-1,2-dikloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

28 Sida 14 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign trans-1,2-dikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN trikloreten <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN vinylklorid <0.10 mg/kg TS 2 1 JOHN monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,4-diklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,3-triklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,2,4-triklorbensen <0.030 mg/kg TS 2 1 JOHN 1,3,5-triklorbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN triklorbensener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 JOHN 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 2 1 JOHN tetra- och pentaklorbensener, summa* <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN hexaklorbensen < mg/kg TS 2 1 JOHN 2-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 4-monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4+2,5-diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,6-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,5-diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,4,6-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 3,4,5-triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,5-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,4,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN 2,3,5,6-tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN pentaklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 JOHN klorfenoler, summa* <0.19 mg/kg TS 2 1 JOHN bensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN toluen <0.10 mg/kg TS 3 1 JOHN etylbensen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 3 1 JOHN o-xylen <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN xylener, summa* <0.015 mg/kg TS 3 1 JOHN styren <0.040 mg/kg TS 3 1 JOHN MTBE <0.050 mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 28 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 52 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 101 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 118 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 138 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 153 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB 180 < mg/kg TS 3 1 JOHN PCB, summa 7* <0.011 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

29 Sida 15 (17) T U7PE0EX0P1 Er beteckning S ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN aldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN dieldrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN endrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN isodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN telodrin <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN beta-hch <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 3 1 JOHN heptaklor <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 3 1 JOHN Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

30 Sida 16 (17) T U7PE0EX0P1 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO Mätning utförs med GC-MS/GC-ECD. Bestämning av mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade alifater enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Rev Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX ), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på EPA 624 och EPA Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN och US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN Mätning utförs med GC-ECD. Rev JOHN Godkännare Johan Nilsson Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Johan Nilsson E-post: signerat av :21:26

31 Sida 17 (17) T U7PE0EX0P1 Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Johan Nilsson :21:26

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden

Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Miljöteknisk markundersökning av barkdeponi, Talludden Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8115003 Datum: 2015-05-12 1 (30) www.niras.se NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17

) ) < ) ) ) JÄRFÄLLA KOMMUN BETECKNINGAR. ÖMTU Ormbacka BILAGA 1 NC11 1:4 500 NC2 NC5 NC25 NC7 S S NC6 SL NC4 NC9 NC13 NC18 NC15 NC16 NC24 NC10 NC17 BETECKNINGAR PROVPUNKTER kruvborrning PROVPUNKT Provgrop ANALY PÅ LAB :JORD G:PORGA L:VATTEN ANALY I FÄLT * Ù GRUNDVATTENRÖR Röd linje: Detaljplaneområde NC11 NC12 0 60 Meters 1:4 500 Koordinatsystem:

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer