RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman"

Transkript

1 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer Falun Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare ra04s Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Peter Östman Telefon direkt Mobil ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc 1 (12)

2 2 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Inledning och bakgrund Syfte Avgränsning Organisation 5 2 Områdesbeskrivning Lokalisering 6 3 Tidigare undersökningar 6 4 Bedömningsgrunder Generella riktvärden för förorenad mark 7 5 Utförande Jordprovtagning 7 6 Resultat Analysresultat för metaller i jord Analysresultat för organiska ämnen i jord 9 7 Slutsatser 10 8 Samråd för ingrepp i naturmiljön 10 Bilagor 1 Provpunkter 2 Fältprotokoll med jordarter 3 Laboratorieanalyser jord 3 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

4 4 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

5 1 Bakgrund 1.1 Inledning och bakgrund På uppdrag av Ludvika kommun har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk och miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Ludvika 6:1, Malmgatan 7 i Ludvika där Ludvika bangolfklubb idag är belägen. Sweco Environment AB har upprättat denna rapport avseende den miljötekniska undersökningen. 1.2 Syfte Syftet med miljötekniska undersökningen har varit att klarlägga eventuella föroreningar i jorden inför anläggande av en ny parkeringsplats. I samband med den miljötekniska undersökningen utfördes även en geoteknisk undersökning. Den geotekniska undersökningen redovisas av Sweco Civil i separat rapport. 1.3 Avgränsning Undersökningen är genomförd i 7 provpunkter på del av fastigheten Ludvika 6:1, Malmgatan 7 i Ludvika och den totala undersökta ytan uppgår till ca 2800 m 2. Undersökningen har omfattat provtagning i jord. 1.4 Organisation Uppdraget har genomförts av Sweco med Peter Östman som handläggare och Per-Olof Lidén som kvalitetsgranskare. Sammanställning, utvärdering har utförts av Peter Östman. Beställarens representant har varit Jan Persson, Ludvika kommun. 5 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

6 2 Områdesbeskrivning 2.1 Lokalisering Det berörda området på del av fastigheten Ludvika 6:1, Malmgatan 7 där underökningar har genomförts är beläget ca 700 m söder om Ludvika centrum. Närmaste bostäder ligger direkt anslutning öster och söder om den aktuella fastigheten. Närmaste ytvatten är Kasttjärn belägen ca 50 m nordöst. Bild 1. Lokalisering av det undersökta området på del av fastigheten Ludvika 6:1, Malmgatan 7 i Ludvika. 3 Tidigare undersökningar Det har enligt uppgift inte genomförts några tidigare undersökningar i det aktuella området som för Sweco är känt. 6 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

7 4 Bedömningsgrunder 4.1 Generella riktvärden för förorenad mark Till stöd för bedömning av föroreningshalter i mark har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. De framtagna riktvärdena anger den halt som kan finnas i jorden utan att den bedöms utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön. De generella riktvärdena är framtagna för två olika markanvändningstyper: Känslig markanvändning (KM) bostäder, daghem etc. Mindre känslig markanvändning (MKM) kontor, industrier etc. I modellen för framtagande av riktvärden för de olika markanvändningstyperna tas hänsyn till ett flertal olika exponeringsvägar för människor och miljö, t.ex. intag av jord, hudkontakt och inandning av damm. Riskerna för exponering samt toxiciteten för de olika ämnena vägs samman och ett riktvärde erhålls. I föreliggande rapport har jämförelser gjorts mot både KM och MKM. 5 Utförande 5.1 Jordprovtagning Geotekniska och miljötekniska fältarbeten genomfördes av Sweco Civil Provtagning har omfattat jordprovtagning om totalt 7 provpunkter benämnda som Provtagningen genomfördes med geoteknisk borrvagn Geotech 604D. Provtagningen genomfördes som djupast ner till ca 6 meter under mark. Jordarten i provpunkterna utgörs generellt av fyllning 0-1 m under mark sedan följer skikt av torv som underlagras av silt i de djupaste jordlagren. Se bilaga 1 avseende provpunkternas placering samt bilaga 2 avseende jordarter i respektive provpunkt. Urval av prover för analyser har genomförts i syfte att klarlägga eventuella föroreningar i fyllning respektive torv inför uppförandet av en parkeringsplats. Provpunkter har därför slagits ihop till samlingsprover för ytlig fyllning i provpunkterna 1601/1602/1603, 1604/1605 samt 1606/1607 och djupare fyllning i provpunkterna 1606/1607. För provpunkterna 1601/1602 och 1604/1605 har samlingsprover slagits ihop för torvprover från olika djup. Proverna skickades för analys på ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia AB. Analyser har genomförts avseende alifater, aromater, PAH:er, metaller och TOC. 7 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

8 6 Resultat 6.1 Analysresultat för metaller i jord 7 jordprover (i form av samlingsprover från flera provpunkter) skickades till laboratorium för analys av metaller, resultat i nedanstående tabell 1. Samtliga analysrapporter för metaller redovisas i bilaga 3. Tabell 1. Analyssvar för metaller i jord i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Halter som tangerar eller överskrider riktvärdet har markerats med fet och gul/röd. Samtliga halter i mg/kg TS. Mumy anger meter under markytan. Resultatet från de analyserade proven från provpunkterna 1604/1605, 0-0,5 m (fyllning) påvisar en förhöjd halt av arsenik som något överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I provpunkterna 1606/1607, 1,5-2 m (fyllning) påvisas en halt av bly som något överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Övriga analyserade prover avseende metaller underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 8 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

9 6.2 Analysresultat för organiska ämnen i jord 7 jordprover (i form av samlingsprover från flera provpunkter) skickades till laboratorium för analys av alifater, aromater och PAH:er, resultat i nedanstående tabell 2. Samtliga analysrapporter för organiska ämnen redovisas i bilaga 3. Tabell 2. Analyssvar för organiska ämnen i jord i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Halter som tangerar eller överskrider riktvärdet har markerats med fet och gul/röd. Samtliga halter i mg/kg TS. Mumy anger meter under markytan. Resultatet från de analyserade proven från provpunkterna 1601/1602, 0,5-0,8 m (torv) samt 1604/1605 1,5-2 m (torv) påvisar en förhöjd halt av alifater >C16-C35 som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Övriga analyserade prover avseende organiska ämnen underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 9 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

10 7 Slutsatser Den nu genomförda provtagningen har påvisat arsenik i provpunkterna 1606/1605, 0-0,5 m samt bly i provpunkterna 1606/1607, 1,5-2 m som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Dessa analyserade prover utgörs av fyllnadsmassor. I provpunkterna 1601/1602, 0,5-0,8 m samt 1604/1605, 1,5-2 m påvisas alifater >C16- C35 som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Dessa analyserade prover utgörs av torvmassor. I och med att man planerar att uppföra en parkeringsplats på den aktuella fastigheten som undersökningen har genomförts på är bedömningen att Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) är relevant att jämföra mot. Samtliga analyserade prover avseende metaller och organiska ämnen underskrider MKM vilket gör att inga åtgärder ur föroreningssynpunkt behöver genomföras. Om den geotekniska rapporten rekommenderar urschaktning med återfyllning av massor för att erhålla bärighet för den planerade parkeringsplatsen behöver dock de uppschaktade massorna sorteras med fyllnadsmassor och torvmassor för sig. Därefter får ställning tas i samråd med miljö- och byggkontoret i Ludvika om massorna kan återanvändas på annan plats efter att anmälan om detta upprättas eller om massorna skall transporteras till mottagare av förorenade massor. Att beakta i detta sammanhang är att massorna innehållande torv har en halt av organiskt material som överskrider NFS 2004:10 krav för att kunna deponera dessa massor (deponi för icke farligt avfall TOC-halt om maximalt 5 %) vilket gör att dessa massor eventuellt måste förbrännas i en anläggning med tillstånd alternativt transporteras till en jordbehandlingsanläggning. 8 Samråd för ingrepp i naturmiljön Av miljöbalkens 12 kap 6 framgår att skyldighet att göra en anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel. Detta kan vara aktuellt om det i samband med anläggandet av parkeringsplatsen sker omfattande urschaktning ner till stora djup för att gräva bort den torv som förkommer på fastigheten. Närheten till Kasttjärn och dess närområde kan utgöra skäl till att en anmälan skall upprättas. Enligt Länsstyrelsens databas Viss är Kasttjärn och dess närområde ej utpekat som skyddat område enligt Miljöbalken avseende djur och växtskyddsområden, 10 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

11 vattenskyddsområden etc, däremot har miljö och byggkontoret i Ludvika kommun bedömt att närområdet mellan befintliga golfbanan och järnvägen har höga naturvärden såsom stadspark och våtmark som skall skyddas mot ingrepp. 11 (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

12 Referenser Naturvårdverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning. Rapport (12) ra04s RAPPORT ptot p:\2414\ _gamla_bangolfanläggningen\000\19_original\markundersökning ludvika bangolf\rapport gamla bangolfen.doc

13 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LUDVIKA KOMMUN

14 Bilaga 2 Markundersökning Ludvika minigolf Projektnummer: Fältanteckningar jordprovtagning Datum för provtagning Geoteknisk borrvagn Geotech 604D Provunkterna har mäts in med GPS i koordinatsystem Sweref , höjd RH2000. Provpunkt Nivå (m) Fältbedömd jordart Prover för analys ,5 Fyllning: mullhaltig, grusig, sandig silt 1601/1602/1603 samlingsprov 0-0,5 0,5-0,8 Högförmultnad torv 1601/1602 samlingsprov 0,5-0,8 0,8-2,7 Silt 2,7-3 Siltig morän ,5 Fyllning: mullhaltig, grusig, sandig silt 1601/1602/1603 samlingsprov 0-0,5 0,5-0,8 Högförmultnad torv 1601/1602 samlingsprov 0,5-0,8 0,8-1,5 Silt ,4 Fyllning: mullhaltig, grusig, sandig silt 1601/1602/1603 samlingsprov 0-0,5 0,4-0,6 Högförmultnad torv 0,6-1,5 Silt ,4 Fyllning: mullhaltig, grusig, sandig silt 1604/1605 samlingsprov 0-0,5 1,4-1,5 Torv 1,5-3 Mellanförmultnad torv 1604/1605 samlingsprov 1, ,7 Högförmultnad torv 3,7-4,5 Silt ,5 Fyllning: grovsand 1604/1605 samlingsprov 0-0,5 0,5-1,1 Fyllning: mullhaltig, grusig, sandig silt 1,1-1,5 Mellanförmultnad torv 1,5-3 Lågförmultnad torv 1604/1605 samlingsprov 1, ,1 Silt 4,1-4,5 Siltig morän ,5 Fyllning: grusig, sandig, siltig mulljord 1606/1607 samlingsprov 0-0,5, 0,5-1 1,5-2,1 Fyllning: grusig, sandig, siltig mullhaltig torv 1606/1607 samlingsprov 1,5-2 2,1-2,5 Fyllning: silt 2,5-2,7 Torv/mulljord 2,7-3 Siltig morän ,1 Mulljord 0,1-0,2 Fyllning: grovsand 0,2-0,5 Fyllning: siltig morän 1606/1607 samlingsprov 0-0,5 0,5-1,5 Fyllning: grusig, sandig, siltig mulljord (träinslag) 1606/1607 samlingsprov 0,5-1 1,5-3 Fyllning: grusig, mullhaltig silt 1606/1607 samlingsprov 1, ,9 Fyllning: grusig, sandig, siltig mulljord 3,9-4,5 Lågförmultnad torv 4,5-5,4 Högförmultnad torv 5,4-6 Silt 1 (1) P:\2414\ _Gamla_bangolfanläggningen\000\19_Original\Markundersökning Ludvika Bangolf\Bilaga 2 Fältanteckningar_tabell.xls

15 Rapport Sida 1 (10) T ERF7NU67SKB Registrerad :25 SWECO Environment AB Utfärdad Peter Östman Projekt Bestnr Södra Mariegatan 18E Falun Analys av fast prov Er beteckning 1601/1602/ ,5 m samlingsprov Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 91.1 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

16 Rapport Sida 2 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1601/1602/ ,5 m samlingsprov Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

17 Rapport Sida 3 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1601/1602 0,5-0,8 m samlingsprov Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 36.8 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten 0.15 mg/kg TS 4 D STGR pyren 0.13 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen 0.12 mg/kg TS 4 D STGR krysen 0.10 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.35 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* 0.29 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* 0.29 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* 0.35 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Rapport Sida 4 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1604/ ,5 m samlingsprov Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 93.1 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 5 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1604/1605 1,5-2 m samlingsprov Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 22.9 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Rapport Sida 6 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1606/ ,5 m Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 91.3 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 7 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1606/1607 0,5-1 m Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 83.4 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 8 (10) T ERF7NU67SKB Er beteckning 1606/1607 1,5-2 m Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign samlingsprov, antal delprov* STGR TS_105 C % 2 V ERJA As mg/kg TS 2 H ERJA Ba mg/kg TS 2 H ERJA Cd mg/kg TS 2 H ERJA Co mg/kg TS 2 H ERJA Cr mg/kg TS 2 H ERJA Cu mg/kg TS 2 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ERJA Ni mg/kg TS 2 H ERJA Pb mg/kg TS 2 H ERJA V mg/kg TS 2 H ERJA Zn mg/kg TS 2 H ERJA TS_105 C 71.5 % 3 O JOTA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C16-C35 26 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren 0.22 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten 0.29 mg/kg TS 4 D STGR pyren 0.23 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen 0.12 mg/kg TS 4 D STGR krysen 0.17 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten 0.16 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.55 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* 0.74 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* 0.74 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* 0.55 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 9 (10) T ERF7NU67SKB * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Tillverkning av samlingsprov. 2 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21H Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a/TKI88 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev ERJA JOTA STGR Godkännare Erika Jansson Joanna Tagai Sture Grägg D Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 10 (10) T ERF7NU67SKB Utf 1 H N O V Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 1 (2) T I94KG21R49 Ankomstdatum SWECO Environment AB Utfärdad Peter Östman Projekt Bestnr Södra Mariegatan 18E Falun Analys av fast prov Er beteckning 1601/1602/1603, 0-0,5 m (samlingsprov) Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 ERJA glödförlust % av TS 1 1 ERJA TOC* 2.0 % av TS 1 1 ERJA Er beteckning 1601/1602, 0,5-0,8 m (samlingsprov) Provtagare Peter Östman Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 ERJA glödförlust % av TS 1 1 ERJA TOC* 35 % av TS 1 1 ERJA ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 2 (2) T I94KG21R49 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödförlustbestämning, ackrediterad, metod baserad på CSN EN 12879, CSN och CSN Rev ERJA Godkännare Erika Jansson Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Klocktornet 35 Strandgatan, Kungälvs kommun Datum: 2015-05-26 Projektnummer: 151114 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Linn Carlström Ödegaard Medförfattare: Mattias

Läs mer