RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER"

Transkript

1 repo001.docx RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT FALUN MILJÖ Sweco nvironment AB Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

2 repo001.docx Sammanfattning Sweco nvironment AB, Falukontoret, har på uppdrag av Ludvika kommun genomfört en kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Ludvika :3 samt en sanering av tomt nr 7 på fastigheten Ludvika :46 belägna i Södra Biskopsnäset i Ludvika. Syftet med undersökningen har varit att klarlägga eventuell förekomst av föroreningar i jord samt kontroll av genomförd sanering inför en etablering/försäljning av tomter inom det undersökta området. Undersökningen har föregåtts av en tidigare undersökning av vilken har framkommit att det i anslutning tills det nu aktuella området har bedrivits deponering av massor som gett upphov till markföroreningar utgörande av metaller och organiska ämnen. Den nu aktuella kompletteringen har omfattat genomförande av jordprovtagning i 4 inledande provpunkter inom den berörda fastigheten Ludvika :3, samt 13 kompletterande provpunkter runt provpunkt 101 och en sammanställning och bedömning i föreliggande rapport. Analyserade parametrar i jord har omfattat organiska föroreningar såsom alifater, aromater, PAH:er samt metaller. Undersökningen som nu är genomförd påvisar föroreningar i jord av barium, kadmium, kvicksilver, bly och zink runt provpunkt 101 som överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Den påträffade föroreningarna ligger ytligt inom det delområde där schaktningsarbeten för planerade huskroppar kan komma att utföras. Om byggnation genomförs rekommenderas att schaktning genomförs av hela fastigheten Ludvika :3 ner till minst 0, m för att säkerställa att de påträffade metallföroreningarna avlägsnas. Genom att undvika byggnation på denna fastighet och istället nyttjar den som parkmark bedöms föroreningarna kunna lämnas kvar. n sanering har även genomförts av tomt nr 7 på fastighten Ludvika :46 där det vid tidigare undersökning genomförd påträffades barium som överskred Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM i det översta jordlagret om ca 0, m. n sanering genomfördes i samband med denna undersökning varav ca 8 ton massor fraktades bort till Maserfrakts upplag i Iviken. Den totala ytan som sanerades uppgick till ca 12x10x0, m. Slutprov taget i schaktbotten efter avslutad schaktning påvisar halter som underskrider riktvärdena (KM) för metaller och organiska ämnen. Sweco Södra Mariegatan 18 Box 1902 S Falun, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco nvironment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Falukontoret Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Organisation 1 2 Områdesbeskrivning Lokalisering 2 3 Tidigare undersökningar Markanvändning och historik Geologi och hydrogeologi 4 4 Genomförd markundersökning fastigheten Ludvika :3 4 Bedömningsgrunder.1 Jord 6 Analysresultat för jord 6.1 Metaller 6.2 Organiska föroreningar 7 Sanering av tomt nr Kompletterande provtagning fastigheten Ludvika :3 7 9 Bedömning Bedömning av föroreningssituationen Bedömning av spridningsförutsättningar 8 10 Slutsatser och rekommendationer 8 BILAGOR 1 Situationsplan med provtagningspunkterna Situationsplan sanering av tomt nr 7 3 Situationsplan kompletterande provpunkter 101a-m 4 Fältanteckningar jordart Sammanställning analyser 6 Laboratorieanalyser RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

4

5 repo001.docx Inledning 1.1 Bakgrund Sweco nvironment AB, Falukontoret, har på uppdrag av Ludvika kommun genomfört en kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Ludvika :3 samt kontroll efter sanering av tomt nr 7 på fastigheten Ludvika :46, belägna i Södra Biskopsnäset i Ludvika. 1.2 Syfte Syftet med undersökningen har varit att ytterligare klarlägga eventuell förekomst av föroreningar inom fastigheterna inför etablering/försäljning av tomter. Provtagning med jordlagerföljd, fältanteckningar och analysresultat redovisas i denna rapport tillsammans med en förenklad riskbedömning. 1.3 Avgränsning Undersökningen har inledningsvis omfattat provtagning av jord i totalt 4 provgropar ( ) inom fastigheten Ludvika :3 samt en kontroll efter sanering av tomt nr 7 på fastigheten :46. Kompletterande provtagning har även genomförts på fastigheten Ludvika :3 om totalt 13 provgropar runt den inledande provpunkten Organisation Uppdraget har genomförts av Sweco med uppdragsledare/handläggare. Vid fältarbetena har grävarbeten med provgropar och transporter av förorenad jord genomförts av Maserfrakt AB samt Sweco, med som provtagare. Beställarens representant har varit Jan Persson, samhällsbyggnadsförvaltingen, Ludvika kommun. 1 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

6 repo001.docx Områdesbeskrivning 2.1 Lokalisering Det berörda området är beläget i Södra Biskopsnäset som ligger ca 2 km öster om Ludvika centrum. Närmast belägna bostäder ligger i direkt anslutning till fastigheten i väster och öster. Närmast belägna ytvatten är Övre Hillen ca 100 m öster om fastigheten. På och omkring fastigheten finns inga kända skyddsvärden. Bild 1. Lokalisering av fastigheten Ludvika :37 samt Ludvika :46. Karta hämtad från 3 Tidigare undersökningar n översiktlig markundersökning genomfördes på delar av fastigheten Ludvika 6:1 med hjälp av hjulgrävare från Maserfrakt AB och med Sweco som provtagare. Undersökningen som omfattade provgropar visade att inom det undersökta området föreligger omfattande mängder av fyllnadsmassor med inslag av stora stenblock, tegel, betong, gummi och metallskrot samt gummi. Totalt togs 32 jordprover ut som samlingsprover varav 6 utvalda prover skickades för analys till ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia avseende organiska föroreningar såsom alifater, aromater, PAH:er samt metaller. Mätning av flyktiga organiska ämnen (VOC) genomfördes även på samtliga uttagna jordprover med en fotojonisationsdetektor (PID). 2 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

7 repo001.docx Resultaten från den undersökningen har redovisats av Sweco nvironment AB till Ludvika kommun i en rapport daterad Av undersökningen som genomfördes 2012 framgår att föroreningar i jord av kadmium, bly, zink, aromater >C10-C16, PAH, summa M samt PAH, summa H förekommer som överskrider riktvärdet avseende känslig markanvändning (KM). De påträffade föroreningarna låg dock relativt djupt ner under mark och bedömdes inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön baserat på den lokalisering de har idag. Utifrån den genomförda undersökning och med planerad markanvändning, dvs. bostäder, bedöms inga efterbehandlingsåtgärder vara nödvändiga att genomföras inom fastigheten utfördes en kompletterande översiktlig markundersökning på delar av fastigheten Ludvika 6:1 samt angränsande fastigheter med hjälp av hjulgrävare från Maserfrakt AB och med Sweco som provtagare. Undersökningen omfattade totalt 11 provgropar. I två av de tre provgroparna som ligger i anslutning till det tidigare undersökta området, 1406 och 1407, påvisades fyllnadsmassor med förekomst av tegel, betong och metallskrot. I övriga undersökta provgropar förekom ytligt främst naturlig fyllning utgörande av sand och grus samt mulljord med inslag av slaggsten i en provgrop (1409). Underliggande material utgjordes av naturliga massor av sand, grus, block och lera. Sju av provpunkterna placerades centralt inom de planerade tomterna och fyra punkter inom delområdet öster om det nu aktuella byggnadsområdet. Prover togs ut som samlingsprover för olika jordlager i varje provpunkt, dock minst varje halvmeter. Totalt togs 32 jordprover ut. Resultaten från denna undersökning har redovisats av Sweco nvironment AB till Ludvika kommun i en rapport daterad Av undersökningen som genomfördes 2014 framgår att föroreningar i jord av barium i en provpunkt förekommer som överskrider riktvärdet något avseende känslig markanvändning, KM. 3.1 Markanvändning och historik Fastigheten utgjordes från början av orörd mark bestående av en djup dal. Under åren har det söder om fastigheten Ludvika :3 troligen deponerats jordmassor, rivningsavfall bestående av tegel, betong, samt eventuellt annat avfall från både verksamheter och privatpersoner. 3 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

8 repo001.docx Geologi och hydrogeologi nligt uppgift från SGU:s jordartskarta består fastigheten Ludvika :3 av morän. Utifrån observationer i fält vid nu genomförd markundersökning består översta marklagren i de flesta av provpunkterna av fyllning bestående av mulljord, grus, sten, sand med inslag av block samt i någon provpunkt även inslag av tegel, metallskrot. Den underliggande naturliga jordarten i samtliga provpunkter som generellt påträffades ca 2-2, m under omgivande mark utgjordes av siltig sand, sandig silt eller siltig lera. Baserat på de genomförda undersökningarna ligger grundvattnet inom det undersökta området på ett djup om ca 3 m under markytan. Detta utifrån en okulär bedömning av framträngande grundvatten i provpunkterna/provgropar, se Bilaga 1. Grundvattenströmningen på fastigheten bedöms vara riktat åt öster ner mot Övre Hillen. 4 Genomförd markundersökning fastigheten Ludvika : utfördes en kompletterande översiktlig markundersökning på fastigheten Ludvika :3, se Bilaga 1, med hjälp av hjulgrävare från Maserfrakt AB och med Sweco som provtagare. Undersökningen omfattade totalt fyra provgropar. I två av de fyra provgroparna påvisades fyllnadsmassor med förekomst av tegel, plast, och järnskrot i de övre jordlagren 0-1 m. I övriga undersökta provgropar förkom ytligt främst naturlig fyllning utgörande av mulljord följt av sand eller siltig sand med inslag av block. Underliggande material utgjordes av naturliga massor bestående av siltig sand, sandig silt eller siltig lera. Vid nu genomförd undersökning delades fastigheten Ludvika :3 in i 4 delområden där en provgrop grävdes centralt inom varje delområde. Läget för provtagningspunkterna framgår av Bilaga 1. Lagerföljd och observationer i fält, såsom lukt och synliga tecken på föroreningar dokumenterades för varje provpunkt. Iakttagelser i fält finns dokumenterade i Bilaga 4. Prover togs ut som samlingsprover för olika jordlager i varje provpunkt, dock minst varje halvmeter. Totalt togs 28 jordprover ut. Utifrån fältiakttagelser och luktkontroller valdes 6 prover ut för analys vid ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia. Dessa 6 prover analyserades avseende organiska föroreningar såsom alifater, aromater, PAH:er samt avseende metaller. Läget för provtagningspunkterna mättes in med avståndsmätare utifrån befintliga byggnader, vägar etc. 4 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

9 repo001.docx Bedömningsgrunder.1 Jord Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för två olika typer av markanvändning, KM = känslig markanvändning och MKM = mindre känslig markanvändning. (Naturvårdsverket, 2010) KM = Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM = Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Baserat på planerad markanvändning, dvs. bostäder har i föreliggande rapport jämförelse gjorts med riktvärden för KM. 6 Analysresultat för jord Resultatet från samtliga analyser i jord redovisas tillsammans med tillämpade riktvärden i Bilaga. Se även samtliga laboratorieanalyser för jord i Bilaga Metaller Undersökningen visade inledningsvis att riktvärdet för KM avseende bly och kadmium överskreds i provpunkt 101, 0-1 m under mark. n ytterligare analys av prov från provpunkten 101 genomfördes för djupen 0-0, m samt 0, -1 m under mark. Resultaten från dessa analyser visar att bly och kadmium överskrider KM i provpunkt 101, 0-0, m under mark, medan halterna av metaller i 101, 0,-1 m under mark underskrider riktvärdet för KM. Övriga analyserade prover underskrider riktvärdet avseende samtliga analyserade metaller. 6.2 Organiska föroreningar Undersökningen visar att riktvärdet för KM avseende organiska ämnen underskrids i samtliga provpunkter. (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

10 repo001.docx Sanering av tomt nr 7 I samband med undersökningen genomförd påträffades i en provpunkt (1409, 0-0,6 m) på tomt nr 7, fastigheten Ludvika :46 en halt av barium som överskred Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM. I detta jordlager påträffades förekomst av slagg, se bild 2 nedan, samt Bilaga 2. Bild 2 Provgrop 1409, 0-0,6 med slagginnehåll. Detta föranledde att det vid nu genomförd undersökning av fastigheten Ludvika :3 även genomfördes en sanering av tomt nr 7 på fastigheten Ludvika :46. Saneringen genomfördes så att all jord som okulärt kunde ses med förekomst av slagg grävdes ur. Totalt schaktades det ur på en yta om ca 12x10x0, meter med en total volym om ca 0 m 3 eller ca 8 ton och massorma transporterades av Maserfrakt AB till deras upplag i Iviken. 6 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

11 repo001.docx Bild 3. Urgrävning av slagg vid tomt nr 7 på fastigheten Ludvika :46. fter avslutad schaktning togs ett slutprov ut från botten, benämnd som 10, 0, m varav provet skickades på analys på laboratorium. Analyser genomfördes avseende organiska föroreningar såsom alifater, aromater, PAH:er samt metaller. Resultatet av analyserat prov 10, 0, m visar att riktvärdet för KM efter saneringen inte överskrids avseende organiska föroreningar eller metaller. 8 Kompletterande provtagning fastigheten Ludvika :3 I och med att föroreningar i form av metallerna bly och kadmium påträffades i provpunkt 101, 0-0, m mark som överskred riktvärdet för KM beslutades i samråd med beställaren att ytterligare prover skulle tas i anslutning till provpunkt 101. Provtagningen genomfördes manuellt med spade med grävning ner till 0, m under mark i totalt 13 provgropar benämnda som 101a-101m, se Bilaga 3 avseende placering av dessa provgropar. Prover togs ut från samtliga provpunkter 0-0, meter under mark. Resultaten av analyser från de kompletterande provpunkterna 101a-101m visar att metallerna barium, kadmium, kvicksilver, bly, och zink överskrider riktvärdet för KM i merparten av provpunkterna, se Bilaga. 7 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

12 repo001.docx Bedömning 9.1 Bedömning av föroreningssituationen För de påträffade föroreningarna av kadmium, bly och kvicksilver som påträffats är intag av växter, intag av jord och inandning av ånga samt exponering av andra källor styrande för riktvärdet. För barium och zink är skydd av markmiljö styrande av riktvärdet. xponering av andra källor innebär att man normalt påverkas av bly och kadmium i vår vardag genom livsmedel, luft och kemikalier i så stor omfattning att denna påverkan i stora drag intecknar en stor del av den exponering som bedöms som tolerabel. Det tillskott som tillförs via förorenade massor som intag av växter och intag av jord begränsas därför hårt genom relativt låga riktvärden. Den högsta uppmätta halten av metaller från provpunkterna 101a-m, 0-0, m överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM) enligt följande: Barium överskrider gällande riktvärde med en faktor 1,4. Kadmium överskrider riktvärdet med en faktor 2,1. Kvicksilver överskrider riktvärdet med en faktor,. Bly överskrider riktvärdet med en faktor 1,6. Zink överskrider riktvärdet med en faktor 2, Bedömning av spridningsförutsättningar Föroreningar av metaller som överskrider KM har påträffats i ett flertal av de kompletterande provpunkterna 101a-m, 0-0, m och det kan inte uteslutas att föroreningar av metaller även kan påträffas runt provpunkterna 102, 103, 104 om ytterligare provtagning skulle genomföras kring dessa. I och med att det inom fastigheten Ludvika :3 planeras det för byggande av bostäder innebär detta att omfattande schaktningsarbeten kommer att utföras vilket skulle kunna sprida påträffade föroreningar. 10 Slutsatser och rekommendationer Undersökningen som nu är genomförd påvisar föroreningar i jord av barium, kadmium, kvicksilver, bly och zink i flertalet av provpunkterna 101 a-m, 0-0, m som överskrider riktvärdet avseende känslig markanvändning (KM). Den påträffade föroreningarna ligger ytligt inom det delområde där schaktningsarbeten för planerade huskroppar kommer att utföras. Om byggnation genomförs rekommenderas att inledande schaktning/sanering genomförs av hela fastigheten Ludvika :3 ner till minst 0, m för att säkerställa att de påträffade metallföroreningarna avlägsnas. 8 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

13 repo001.docx Genom att undvika byggnation på denna fastighet och istället nyttjar den som parkmark bedöms föroreningarna kunna lämnas kvar. Detta då människor ej vistas heltid på området, man har begränsat skydd av markens ekologiska funktion, grundvatten 200 m nedströms området skyddas, vilket gör att riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) blir tillämpbart. Vid jämförelse med riktvärden för MKM underskrider alla metaller förutom zink riktvärdet som precis överskrider riktvärdet i en av de kompletterande provpunkterna. Om fastigheten anläggs som parkmark med de ytliga föroreningar kvar bör man ändå undvika att plantera ätliga växter, buskar med bär etc. som en säkerhetsåtgärd. Vad gäller den sanering som genomförts på tomt nr 7, fastigheten Ludvika :46 där förhöjda halter av barium påträffades ytligt vid tidigare genomförd undersökning (jord med inslag av slagg), har samtliga massor med okulärt synligt slagg schaktats bort. Kontroll med slutprov taget i schaktbotten efter avslutad schaktning visar att marken efter saneringen underskrider riktvärdena för metaller och organiska kolväten. 9 (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

14 repo001.docx Referenser Naturvårdsverket, 2010 Naturvårdsverket, Tabell över generella riktvärden för förorenad mark. SGF Fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar, I: (10) RAPPORT SLUTRAPPORT BISKOPSNÄST, FASTIGHTRNA LUDVIKA :46, :3 LP p:\168\120948_biskopsnäset,_ludvika,_miljöstöd\100_sanering\19 original\rapport pdf\rapport\word\rapport biskopsnäet_ original docx

15 # # # # # # # # # # # # # # # LUDVIKA :33 Andvägen LUDVIKA :32 ALGATA G990 LUDVIKA :38 G1003 G1002 C G12281 u G12284 G1001 C C # # # # # # # # # # # # # u LUDVIKA :34 G1020 G12282 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # C LUDVIKA :88 G1000 G999 G998 G1022 G997 G1023 G996 G1030 1: Meter B LUDVIKA :89 e e LUDVIKA :3 G1228 G12286 LUDVIKA 6:1 G12287 G12288 G970 G12289 G12290 G12291 G12292 G12293 G12294 G1229 G12296 C C C C C # # # Svanvägen G1231 G1232. C C C G12297 G12298 # # # # # C C G12299 Strandskydd G97 Svanvägen LUDVIKA :36 LUDVIKA :3 G976 C LUDVIKA :40 C u LUDVIKA :41 G980

16

17 PROVPUNKTR 101a-101 m BILAGA

18 Bilaga 4 Markundersökning Biskopsnäset Ludvika Fältanteckningar jordprovtagning Provgropsgrävning Hjulgrävare från MaserFrakt, provtagare Sweco Punkterna har mäts in med lasermätare mot befintliga punkter i terrängen, vägkant, tomtgränser. Väder: sol, 10 C Nivå Fältbedömd jordart Anmärkning Provgrop ,* Fyllning: mulljord, inslag av tegel Samlingsprov 0-1 m 0,-1,0* Fyllning: mulljord, inslag av tegel Samlingsprov 0-1 m 1,0-1, Fyllning: Sandig silt med inslag av mindre block 1,-2,0 Fyllning: Sandig silt med inslag av mindre block 2,0-2, Sandig silt med inslag av mindre block 2,-3,0* Sandig silt med inslag av mindre block Grundvattenyta på ca 3 m 3,0-3, Sandig silt med inslag av mindre block Provgrop ,* Fyllning: mulljord, inslag av mindre block Samlingsprov 0-1 m 0,-1,0* Fyllning: mulljord, inslag av mindre block Samlingsprov 0-1 m 1,0-1, Fyllning: Siltig sand med inslag av mindre block 1,-2,0 Fyllning: Siltig sand med inslag av mindre block 2,0-2, Fyllning: Siltig sand med inslag av mindre block 2,-3,0 Siltig sand med inslag av mindre block 3,0-3,* Sandigt grus med inslag av mindre block Grundvattenyta på ca 3, m Provgrop ,* Fyllning: mulljord med inslag av sand Samlingsprov 0-1 m 0,-1,0* Fyllning: sand med inslag av block Samlingsprov 0-1 m 1,0-1, Fyllning: sand med inslag av block 1,-2,0 Fyllning: sand med inslag av block 2,0-2, Fyllning: sand med inslag av block 2,-3,0 Siltig sand med inslag av mindre block 3,0-3, Siltig sand med inslag av mindre block Grundvattenyta på ca 3, m Provgrop ,* Fyllning: mulljord inslag av plast, järnskrot Samlingsprov 0-1 m 0,-1,0* Fyllning: mulljord inslag av plast, järnskrot Samlingsprov 0-1 m 1,0-1, Siltig lera 1,-2,0 Siltig lera 2,0-2, Siltig lera 2,-3,0 Siltig lera Grundvattenyta på ca 3 m 3,0-3, Siltig lera *Prover skickade på analys (1) P:\168\120948_Biskopsnäset,_Ludvika,_miljöstöd\100_Sanering\19 Original\Rapport PDF\Bilaga 4, Fältanteckningar_tabell.xlsx

19 Bilaga a Analyssammanställning: metaller i jord Biskopsnäset Ludvika :3 m fl, Ludvika kommun : Provtagningsdatum: Ämne Provpunkt KM Djup 0-1 m 0-0, m 0,-1 m 2,-3,0 m 0-1 m 3-3, m 0-1 m 0-1 m 0, m TS_10 C % 90,8 91,1 92, , 92 90,1 67,9 78 As mg/kg TS 10 2,7 2,6 1,14 1,02 3,36 4,84 6,17 2,87 1,26 Ba mg/kg TS , 37,8 24,2 27,6 9,4 13,9 29,1 62,9 2,1 Cd mg/kg TS 0, 0,8 0,643 0,309 <0,1 0,14 <0,1 0,111 0,266 <0,1 Co mg/kg TS 1 2,6 2,91 1,98 2,23 4,03 3,28 3,78 2,62 3,04 Cr mg/kg TS 80 6, ,16 3,62 7,29,81 4,43 8,27 4,0 Cu mg/kg TS 80 13,9 19, 8,94 9, ,09 7,92 1,1 1,2 Hg mg/kg TS 0,2 <0,2 <0.2 <0.2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Ni mg/kg TS 40,49 8,3 3,41 2,26 4,77 3,7 4,01 4,22 1,89 Pb mg/kg TS 0 66,2 84,2 30,7 1, 19,3 17,4 21,2 29,2 16,4 V mg/kg TS ,8 1,6 9,47 8,0 12 8,71 1, 14 13,2 Zn mg/kg TS 20 78, ,3 37, ,3 99, KM - känslig markanvändning Naturvårdsverket generella riktvärden publicerade , uppdaterad , Alla halter i mg/kg TS. Röd, fet är halter över KM i jord Tabell metaller,sed, jord 1 (3) P:\168\120948_Biskopsnäset,_Ludvika,_miljöstöd\100_Sanering\19 Original\Rapport PDF\Rapport\Bilaga a, b Ludvika 6_1 mfl.xls

20 Bilaga a Analyssammanställning: organiska ämnen i jord Biskopsnäset Ludvika :3 m fl, Ludvika kommun : Provtagningsdatum: Ämne Provpunkt KM Djup 0-1 m 2,-3,0 m 0-1 m 3-3, m 0-1 m 0-1 m 0, m TS_10 C % 90,2 8, 82,1 91,7 89,7 66,6 76,1 Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 Alifater >C16-C3 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 9 <20 Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 PAH, summa L mg/kg TS 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 PAH, summa M mg/kg TS 3 0,12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 PAH, summa H mg/kg TS 1 <0,3 <0,3 0,082 <0,3 <0,3 0,097 <0,3 KM - känslig markanvändning Naturvårdsverket generella riktvärden publicerade , uppdaterad , Alla halter i mg/kg TS. Röd, fet är halter över KM i jord Tabell organiska ämnen, jord 2 (3) P:\168\120948_Biskopsnäset,_Ludvika,_miljöstöd\100_Sanering\19 Original\Rapport PDF\Rapport\Bilaga a, b Ludvika 6_1 mfl.xls

21 Bilaga b Analyssammanställning: metaller i jord Biskopsnäset Ludvika :3 m fl, Ludvika kommun : Provtagningsdatum: Ämne Provpunkt KM 101a 101b 101c 101d 101e 101f 101g 101h 101i 101j 101k 101l 101m Djup 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m 0-0, m TS_10 C % 7,7 82,3 88 6, , ,3 76,6 8,9 80,2 73,3 79 As mg/kg TS 10 1,4 1,28 1,76 4,3 1,94 0,814 2,44 2,79 6,36 1,9 3,39 2,8 1,67 Ba mg/kg TS ,6 41, , ,9 64, ,9 114 Cd mg/kg TS 0, 0,894 0,326 0,186 0,879 0,441 0,248 0,238 1,0 0,3 0,7 0,272 0,206 0,429 Co mg/kg TS 1 3,02 2,29 2,78 3,94 2,3 2,63 3,82 3,24 2,63 2,76 3,09 2,09 2,67 Cr mg/kg TS 80 7,97 6,1 6,23 20,9,49 6,11 12,2 9,61 7,3 18,1 11,9 4,44 7,41 Cu mg/kg TS 80 42, 14, ,4 12, 19 2,4 2, 16,8 20,1,78 33 Hg mg/kg TS 0,2 0,218 <0,2 <0,2 0,67 <0,2 <0,2 0,34 1,4 0,62 0,196 0,268 <0,2 0,714 Ni mg/kg TS 40,46 3,92 3,6 6,03 3,67 4,17 6,96 6,,0 9,88 3,68 2,7 4,88 Pb mg/kg TS 0 80,8 41,6 2,2 68,3 43,8 28,1 34, 46,1 1,6 1,2 30,2 28,3 34,2 V mg/kg TS , , 11,2 10,4 16,9 20,4 13,7 19,2 18,3 10,7 21,4 Zn mg/kg TS , ,1 91, KM - känslig markanvändning Naturvårdsverket generella riktvärden publicerade , uppdaterad , Alla halter i mg/kg TS. Röd, fet är halter över KM i jord Tabell metaller 101a_m 3 (3) P:\168\120948_Biskopsnäset,_Ludvika,_miljöstöd\100_Sanering\19 Original\Rapport PDF\Rapport\Bilaga a, b Ludvika 6_1 mfl.xls

22 Rapport Sida 1 (10) T10481 QUTHZZF2DU Registrerad :47 SWCO nvironment AB Utfärdad Projekt Bestnr Södra Mariegatan Falun Analys av fast prov r beteckning m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 90.2 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 23 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen 0.12 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 0.12 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 0.12 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 2 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 3 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning 101 2,-3 m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 8. % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd <0.1 mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 4 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 82.1 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning , m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 91.7 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd <0.1 mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 6 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 89.7 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 7 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 66.6 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 9 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn 1 29 mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 8 (10) T10481 QUTHZZF2DU r beteckning 10, bottenprov 0, m Provtagningsdatum O Parameter Resultat Osäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS_10 C 76.1 % 1 O MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C16-C3 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C3 <1 mg/kg TS 2 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0. mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR TS_10 C % 3 V ANN As mg/kg TS 3 H ANN Ba mg/kg TS 3 H ANN Cd <0.1 mg/kg TS 3 H ANN Co mg/kg TS 3 H ANN Cr mg/kg TS 3 H ANN Cu mg/kg TS 3 H ANN Hg <0.2 mg/kg TS 3 H ANN Ni mg/kg TS 3 H ANN Pb mg/kg TS 3 H ANN V mg/kg TS 3 H ANN Zn mg/kg TS 3 H ANN Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Rapport Sida 9 (10) T10481 QUTHZZF2DU * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 10 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21H Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt PA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI4a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). nligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±28-32% nskilda PAH: ±31-41% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 0 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt PA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev ANN MISW STGR Godkännare Anna ngberg Miryam Swartling Sture Grägg D H Utf 1 För mätningen svarar, Box 11, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

31 Rapport Sida 10 (10) T10481 QUTHZZF2DU Utf 1 För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). N O V För mätningen svarar, Box 11, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 11, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "valuation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 9%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Täby Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

32 Rapport Sida 1 (2) L SHNC441DT Registrerad :42 SWCO nvironment AB Utfärdad Projekt Södra Mariegatan Falun Analys: MS1-JM r beteckning 101, 0-0,m Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO r beteckning 101, 0,-1,0m Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO Aurorum Luleå Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av lina ngström :44: Client Service

33 Rapport Sida 2 (2) L SHNC441DT Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Provet har torkats vid 10 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 0 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt PA metoder (modifierade) (ICP-AS ) och (ICP-MS). IDJO KAOS Godkännare Ida Jonsson Karin Österberg H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i valuation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 9%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Aurorum 10 -post: signerat av lina ngström Luleå Tel: Fax: Client Service :44:

34 Rapport Sida 1 (8) L TR7CDQHO6 Registrerad :7 SWCO nvironment AB Utfärdad Projekt Södra Mariegatan Falun Analys: MS1-JM r beteckning 101a Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS 7.7 2% % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H NMU Ba mg/kg TS 2 H NMU Cd mg/kg TS 2 H NMU Co mg/kg TS 2 H NMU Cr mg/kg TS 2 H NMU Cu mg/kg TS 2 H NMU Hg mg/kg TS 2 H NMU Ni mg/kg TS 2 H NMU Pb mg/kg TS 2 H NMU V mg/kg TS 2 H NMU Zn mg/kg TS 2 H NMU Provtyp: Jord r beteckning 101b Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H NMU Ba mg/kg TS 2 H NMU Cd mg/kg TS 2 H NMU Co mg/kg TS 2 H NMU Cr mg/kg TS 2 H NMU Cu mg/kg TS 2 H NMU Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NMU Ni mg/kg TS 2 H NMU Pb mg/kg TS 2 H NMU V mg/kg TS 2 H NMU Zn mg/kg TS 2 H NMU Aurorum Luleå Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :16:22 Client Service

35 Rapport Sida 2 (8) L TR7CDQHO6 r beteckning 101c Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H NMU Ba mg/kg TS 2 H NMU Cd mg/kg TS 2 H NMU Co mg/kg TS 2 H NMU Cr mg/kg TS 2 H NMU Cu mg/kg TS 2 H NMU Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NMU Ni mg/kg TS 2 H NMU Pb mg/kg TS 2 H NMU V mg/kg TS 2 H NMU Zn mg/kg TS 2 H NMU r beteckning 101d Provtagningsdatum U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) nhet Metod Utf Sign TS 6.6 2% % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H NMU Ba mg/kg TS 2 H NMU Cd mg/kg TS 2 H NMU Co mg/kg TS 2 H NMU Cr mg/kg TS 2 H NMU Cu mg/kg TS 2 H NMU Hg mg/kg TS 2 H NMU Ni mg/kg TS 2 H NMU Pb mg/kg TS 2 H NMU V mg/kg TS 2 H NMU Zn mg/kg TS 2 H NMU Aurorum Luleå Webb: -post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Niklas Boden :16:22 Client Service

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer