Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16"

Transkript

1 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson

2 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning BESTÄLLARE Kalmar kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSON Mats Waern Tel: (16)

3 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion INNEHÅLL Inledning 4 Verksamhetshistorik och befintliga förhållanden 4 Utförda undersökningar 4 Fältundersökningar 4 Laboratorieanalyser 6 Kvalitetssäkring 6 Resultat jord 6 Allmänt 6 Mark- och grundvattenförhållanden 7 Riktvärden jord 7 Metaller jord 8 Organiska föroreningar jord 9 Resultat vatten 10 Resultat laktest 12 Sammanfattning av resultat 15 Osäkerheter vid bedömningen 15 Referenser 16 TILLHÖRANDE HANDLINGAR Bilaga 1 Bilaga 2 M1 Laboratorierapporter Fältprotokoll Provtagningsplan 3 (16)

4 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Inledning På uppdrag av Kommunledningskontoret, Kalmar kommun har WSP Sverige AB utfört en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen genomfördes på fastigheten Malmen 2:3 i Kalmar kommun, vid det så kallade Fredriksskansområdet. Syftet med undersökningen är att översiktligt undersöka om området är förorenat. Verksamhetshistorik och befintliga förhållanden Området kring Fredriksskans omfattas till största delen av utfyllnader. Utfyllnaderna tillkom i slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet. På 1930-talet var Fredriksskans omvandlat till en idrottsarena och omgivet av prydliga planteringar och byggnader. Enligt Länsstyrelsens databas om förorenade områden, MIFO, består tippmassorna bland annat av sopor. Figur 1. Undersökningsområdet är markerat med rött i översiktskartan. Utförda undersökningar Fältundersökningar Undersökning och provtagning av mark har utförts med skruvprovtagning i 24 punkter. Placeringen av provtagningspunkter har valts för att få geografisk spridning. Jordprov har tagits ut som samlingsprov för varje jordlager. I samband med skruvborrningen installerades även grundvattenrör (plast) i fyra av provpunkterna. Ett grundvattenrör av metall (benämnd 2008:3 på ritning M1) som installerades 2008 i samband med ett annat projekt har använts som ett referensrör. Detta rör 4 (16)

5 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion är inte installerat i ett utpräglat utfyllnadsområde och filterdelen sitter i sandig morän. Nu utförd översiktlig miljöteknisk markundersökning (MMU) har samordnats med en geoteknisk undersökning. Foto 1. Borrbandvagn och skruv, för jordprovtagning. Fältundersökningarna har utförts under februari, mars och juni 2011 av fältgeoteknikerna Petter Liljegren och Stefan Löfgren. Följande fältmätningar har utförts på jord: - PID-mätningarna utfördes med avseende på lättflyktiga kolväten, Vid analyserna gjordes head-space-mätningar, dvs mätning i luften ovan jord i slutna diffusionstäta påsar. En mätning à 60 sek på varje prov. - XRF-mätningarna utfördes med avseende på vissa metaller. Mätningarna gjordes direkt på provtagningspåsarna, två mätningar à 60 sek på varje prov. Resultatet av dessa mätningar redovisas i bilaga 2. Resultatet av fältmätningarna har legat till grund för urvalet av jordprover som skickats för laboratorieanalys. 5 (16)

6 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Laboratorieanalyser Totalt har 16 stycken jordprover från 13 provpunkter samt grundvattenprover från tre grundvattenrör skickats till laboratorium för analys Omfattning och analysparametrar framgår av tabell 1. Tabell 1. Utförda laboratorieanalyser. Laboratorieanalys Ingående ämnen/föreningar Jord Grundvatten Laktest Metaller As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, 16 st 4 st 2 Mo, Ni, P, Pb, Sr, V och Zn. Alifatiska alifater >C5-C8,alifater >C8-C10, alifater 1 st och aromatiska >C10-C12, alifater >C12-C16, alifater kolvä- >C5-C16, alifater >C16-C35, aromater >C8-C10 (2), aromater >C10-C16, metylpyrener, metylkrysener, aromater ten >C16-C35, bensen, toluen, etylbensen, summa xylener, summa TEX, PAH:er PAH L, PAH M & PAH H PCB PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 och Summa 7 PCB 10 Metallanalyserna av vattenproverna har föregåtts av filtrering. De jordprover som innehöll högst halter har laktestats, två med avseende på metaller och ett med avseende på PAH:er. Typen av laktest som har tillämpats är ett så kallat skakförsök enligt EN , L/S 2 och L/S 10. Samtliga analyser har utförts av, som är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC Kvalitetssäkring Fält- och provtagningsarbeten är utförda i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som redovisas i SGFs Fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar, rapport 1:2004. WSP är certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Resultat jord Allmänt Nedan följer en sammanfattning av resultaten från den miljötekniska provtagningen inom området. För detaljer hänvisas till ritningar och bilagor. 6 (16)

7 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Mark- och grundvattenförhållanden Marken i området består överst av fyllnadsmassor av en varierande mäktighet och som djupast ned till 1,9 meter. Därunder följer ett gyttjigt lager av varierande mäktighet (0-2,3 meter) följt av lera, sand eller morän. Se fältprotokoll. Grundvattnets rörelseriktning antas vara ut mot Malmfjärden, vilket även styrks av de grundvatteninmätningar som har gjorts (se tabell 2). Grundvattennivåerna skiljer relativt lite och på grund av GPS-instrumentets felmarginal går det därför inte att göra en utvärdering av den exakta strömningsriktningen. Tabell 2. Inmätta grundvattennivåer inom området samt två punkter vid Malmfjärdens strandlinje. Mätning utförd den 19 augusti Mätpunkt Vattenyta ö h (+ m) W1112/GV6 0,16 W1114/GV5 0,14 W1119 0,18 W1122/GV14 0,17 Malmfjärden (2 punkter) 0,06 och 0,1 För en utförlig redovisning av markförhållanden hänvisas till WSP: rapport Översiktlig geoteknisk undersökning, daterad Riktvärden jord I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen med generella riktvärden för förorenad mark (NV:s rapport 5976, 2009). Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande: Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter och ytvatten skyddas. I dagsläget nyttjas det undersökta området som idrottsplats. Kommunen har dock planer på att exploatera området. Det är dock oklart vilken typ av markanvändning 7 (16)

8 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion som kommer att bli aktuellt. I denna rapport jämförs därför uppmätta halter i jord med både det generella riktvärdet för KM och det generella riktvärdet för MKM. Metaller jord Av de 16 analyserade jordproverna förekom metaller i halter över Naturvårdsverket generella riktvärden i tolv prover. En sammanställning av resultatet från metallanalyserna redovisas i tabell 3. Koppar var den metall som förekom i högst halter, med som mest 25 ggr mer än riktvärdet för MKM (W1004: 1,0-1,5 m). I sex av 16 proverna var kopparhalten över riktvärdet för MKM. I tolv av de 16 proverna var blyhalten över riktvärdet för KM, och i tre av dessa även över MKM. Det högsta blyvärdet var ca 2,5 ggr riktvärdet för MKM (W1122: 0,7-1,2 m). Zink och barium förekom båda över riktvärdet för KM i sju prover, och i fyra även över MKM. Den högsta zinkhalten var ca 4 ggr riktvärdet för MKM (W1122: 0,7-1,2 m). I sex av de 16 proverna var kvicksilver halten över riktvärdet för KM, och i två av dessa även över MKM. Det högsta kvicksilvervärdet var ca 4 ggr riktvärdet för MKM (W1003: 0,8-1,5 m). Åtta av proverna har analyserats med en metod där rapporteringsgränsen är högre än det generella riktvärdet för KM, se laboratorierapportena. I fyra av de 16 proverna var arsenikhalten över riktvärdet för KM, och i två av dessa även över MKM. Det högsta arsenikvärdet var ca 2 ggr riktvärdet för MKM (W1001: 0-0,5 m och W1122: 0,7-1,2 m). Kadmium förekom över riktvärdet för KM i fem prover, dock inte över MKM i något prov. Kobolt- och nickelhalter över KM uppmättes i ett prov, W1122: 0,7-1,2 m. 8 (16)

9 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Tabell 3. Resultat från analyser m.a.p. metaller i jord, mg/kg TS från provtagning februari, mars och juni Metaller som förekommer i halter >KM markeras med fet stil och gulmarkerat, metaller som förekommer i halter >MKM markeras med fet understruken stil och rödmarkerat. ELEMENT TS As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn KM* , , MKM* , W1001: 0-0,5 88,7 48, ,421 2, <0.2 10, , W1002: 1,4-1,9 48, ,78 5,88 48, ,817 16, ,9 657 W1002: 1,9-2,4 38 3,72 30,6 0,398 4, ,5 <0.2 16,5 15,1 15,4 50,6 W1003: 0,8-1,5 51,9 7, ,42 10,3 68, ,6 28, ,4 984 W1004: 1,0-1,5 65,7 17, ,5 5,53 17, ,764 17, ,8 975 W1006: 0,9-1,5 63 4, ,22 3,61 50,1 73,6 1,61 9, ,4 81,9 W1111: 0-0,4 92,5 <3 57,8 0,182 2,03 6,16 14,2 <1 4,42 33,2 7, W1112: 0-0,4 93,7 <3 66,7 0,171 1,96 6,27 19,2 <1 3,99 39,7 7,96 82,9 W1114: 0,6-0,8 64,5 5,12 59,5 <0.1 2,28 15,8 322 <1 6, ,5 31,2 W1116: 0-0,35 91,5 <3 18,6 <0.1 3,51 10,3 13,6 <1 4,69 8,84 6,46 97,8 W1119: 0,4-1,2 82,2 3,26 62,4 0,231 2,57 11,2 28,4 <1 7,53 50,8 9,78 69,4 W1121: 0-0,4 82,3 < ,257 2,85 14,2 30,2 <1 5,38 71,3 11,7 75,7 W1121: 0,4-1,2 53,2 6, ,14 3,34 49,8 96,9 2,76 9, ,2 W1122: 0,05-0,7 88,6 6, ,752 4,49 9, <1 8, ,8 365 W1122: 0,7-1,2 67,4 45, ,78 24,2 33, ,91 71, , W1123: 0-0,9 84,8 4, ,57 2,73 12,5 89,4 <1 6, ,6 360 *Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976). Organiska föroreningar jord PAH-halter överskridande Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning har uppmätts från proverna W1003 (0,8-1,5 m), W1004 (1,0-1,5 m), W1122 (0,05-1,2 m) och W1123 (0-0,9 m). PAH-halter har även detekterats överskridande Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning från proverna W1002 (1,9-2,4 m), W1006 (0,9-1,5 m), W1112 (0-0,4 m), W1114 (0,6-0,8 m), W1119 (0,4-1,2m), W1121 (0-0,4 m) och W1121 (0,4-1,2m). PCB detekterades enbart i två prover och då i låga halter. 9 (16)

10 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Tabell 4. Resultat från analyser med avseende på PAH:er och PCB i jord. Halter i mg/kg TS. Halter som förekommer i halter >KM markeras med fet stil och gulmarkerat, och förekomst av halter >MKM markeras med fet understruken stil och rödmarkerat. TS_105 C PAH, summa L PAH, summa M PAH, summa H PCB 7 KM* ,2 MKM* ,008 W1001: 0-0,5 88,7 <0.15 0,27 0,34 ej analys W1002: 1,4-1,9 48,9 <0.15 0,1 0,11 ej analys W1002: 1,9-2,4 38 4,2 11 5,6 ej analys W1003: 0,8-1,5 51,9 0, ej analys W1004: 1,0-1,5 65,7 1, ej analys W1006: 0,9-1,5 63 <0.15 2,8 2,9 ej analys W1111: 0-0,4 92,6 <0.15 0,62 0,91 0,0028 W1112: 0-0,4 93,7 <0.15 2,9 3,5 0,0021 W1114: 0,6-0,8 65,8 <0.15 0,9 1,4 <0.004 W1116: 0-0,35 92,1 <0.15 0,13 <0.25 <0.004 W1119: 0,4-1,2 81,1 0,28 6 8,4 <0.004 W1121: 0-0,4 81,2 <0.15 1,2 1,9 <0.004 W1121: 0,4-1,2 51,6 <0.15 1,7 2,5 <0.004 W1122: 0,05-0,7 88,4 5, <0.004 W1122: 0,7-1,2 70 0, <0.004 W1123: 0-0,9 86,3 3, <0.004 *Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976). **PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten med låg molekylvikt ***PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt ****PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt Provet W1002 (1,4-1,9 m) analyserades även med avseende på alifatiska (>C5-C35) och aromatiska kolväten (>C5-C16). Provet innehöll en förhöjning av alifater >C16- C35, med en halt på 40 mg/kg TS (se bilagd laboratorierapport). Detta kan jämföras med Naturvårdsverket generella riktvärde för känslig markanvändning, som är 100 mg/kg. Resultat vatten Vattenprovet från GV 5 innehöll generellt de högsta metallhalterna och för kobolt, krom, koppar, nickel och zink var halterna över det holländska målvärdet, se tabell 5. Inga halter var dock över åtgärdsvärdet. I GV 6 var kadmium- och zinkhalten över målvärdet. I GV 14 var alla metallhalter under målvärdet. 10 (16)

11 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion GV 5 ligger strandnära och det är svårt att avgöra hur mycket detta vatten påverkas av inträngande vatten från Malmfjärden. I relation till de uppmätta metallhalter i referensprovet 2008:3 är generellt metallhalterna högre i vattenproverna från undersökningsområdet, vilket indikerar att viss utlakning sker från fyllnadsmassorna. I provet från GV 5 uppmättes höga aluminiumhalter. Detta tyder på ett mycket lågt ph-värde. Aluminium finns, i princip, bara i lösning när ph-värdet är < 4,5. Tabell 5. Resultat från vattenanalyser med avseende på metaller. För vatten finns det inga för detta ändamål konkreta jämförelsevärden och nedan presenteras Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt som dricksvatten samt *tjänligt med anmärkning, SLVFS 2001:30 (blå kolumn) samt Holländska jämförelsevärden för grundvatten, publ 4 feb 2000 (grön kolumn). Ämne GV5 GV6 GV :3 (ref) Filtrerad ja ja ja ja Mg mg/l 75,7 9,28 15,7 10,8 30* Al µg/l ,2 2,73 <2 100* SLVFS "Målvärde" "Åtgärdsvärde" As µg/l 5,81 <1 <1 < Ba µg/l 64,1 44, Cd µg/l 0,0643 1,1 0,0881 <0.05 0,4 6 Co µg/l 29,2 9,5 1,86 6, Cr µg/l 4,91 <0.5 <0.5 < Cu µg/l 59,1 8,72 15 < Hg µg/l 0,0268 <0.02 <0.02 < ,05 0,3 Mn µg/l * Ni µg/l ,72 4, Pb µg/l 10,7 0,52 0,396 < Zn µg/l ,5 2, Vattenanalyserna visar att några PAH:er förekom i halter över rapporteringsgränsen, vilket indikerar att en viss utlakning sker. Inga PAH-halter uppgår dock till de holländska jämförelsevärdena för kraftig påverkan, se tabell (16)

12 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Tabell 6. Resultat från vattenanalyser med avseende på PAHer. Som jämförelsevärden tilllämpas Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt som dricksvatten, SLVFS 2001:30 (blå kolumn) samt Holländska jämförelsevärden för grundvatten, publ 4 feb 2000 (grön kolumn). Ämne Enhet GV 6 (=W1112) GV 14 (=W1122) dekantering ja ja SLVFS* Kraftig påverkan naftalen µg/l <0.10 < fenantren µg/l <0.030 < antracen µg/l <0.020 < fluoranten µg/l <0.030 < pyren µg/l 0,062 <0.060 bens(a)antracen µg/l < ,022 0,5 krysen µg/l < ,018 0,2 bens(a)pyren µg/l < ,025 0,01 0,05 bens(b)fluoranten^ µg/l < ,026 bens(k)fluoranten^ µg/l < ,012 0,05 benso(ghi)perylen^ µg/l < ,018 0,05 indeno(123cd)pyren^ µg/l < ,016 0,05 Summa^ µg/l < ,072 0,1 PAH, sum cancerogena µg/l < ,12 PAH, summa övriga µg/l 0,062 0,018 Resultat laktest Metaller Efter förslag från tillsynsmyndigheten har laktest med avseende på grundämnen utförts på två jordprover. Laktesten har utförts som tvåstegs skaktest och lakvätska från L/S-kvoterna 2 och 10 har analyserats. Prov från punkterna W1122(0,7-1,2 m u m y) och W1114(0,6-0,8 m u m y) valdes ut för laktesten. Jordprovet från punkten W1122 valdes då detta, jämfört med övriga analyserade prov från området, generellt uppvisar högst metallhalter. Prov från W1114 valdes på grund av höga koppar- och blyhalter samt på grund av provpunktens placering, nära kustlinjen. För att få en uppfattning om hur hårt bundna föroreningarna är till materialet kan K d -värden beräknas utifrån utförda laktest. K d är en jämviktskonstant som beskriver förhållandet mellan halten i fastfas (C s ) och halten i löst fas (C w ). K d beräknas enligt ekvation (16)

13 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion C s K d (l/kg) [1] Cw Utifrån uppmätta totalhalter före laktest, samt analyserade halter i lakvätskan har K d -värden beräknats enligt ekvation 1. Resultaten presenteras i tabell 7. Tabell 7. Sammanställning av beräknade K d -värden vid L/S 2 och L/S för material från provpunkterna W1114 och W1122 samt generella K d -värden från NV Rapport Enhet [l/kg]. Fet stil markerar att beräknat Kd-värde är lägre än det generella Kd-värdet. Kursiv understruken stil visar att antingen totalhalten, halten i lakvätskan eller båda delar varit under rapporteringsgränsen. As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Zn W1114 L/S W1114 L/S W1122 L/S W1122 L/S Generella Kd Resultaten i tabell 7 visar att metallerna i prov från punkten W1122 (provet med högst halter) generellt är hårt bundna till materialet. Jämfört med de generella K d - värdena (hämtade från NV Rapport 5976: Riktvärden för förorenad mark, 2009) är de beräknade K d -värdena upp till 400 gånger högre (vid L/S 2). Halten krom i lakvätskorna från prov W1122 (både vid L/S 2 och L/S 10) har varit lägre än rapporteringsgränsen. Vid beräkningen av K d har därför halva rapporteringsgränsen använts. I prov från punkten W1114 sitter metallerna generellt mindre hårt bundna till materialet än vad som var fallet i provet från punkt W1122. För ett flertal av ämnena är även de beräknade K d -värdena lägre än de generella K d -värdena (vid L/S 2). Halterna kadmium och kvicksilver i jordprov från punkt W1114 har varit lägre än rapporteringsgränsen och vid L/S 2 var även halten kvicksilver och halten molybden i lakvätskan lägre än rapporteringsgränsen. För dessa ämnen har halva rapporteringsgränsen använts vid beräkningen. Laktesten visar att de två proven har väsentligt skiljande lakegenskaper, vilket tyder på att proven utgjorts av olika typer av fyllnadsmaterial. Bland annat skiljer phvärdet väsentligt mellan de två proverna. Ett platsspecifikt K d -värde för massorna inom området är därmed svårt att ta fram. Det finns inte heller någon entydig bild som pekar på att utlakningen kommer att minska med tiden (Kd-värdena vid L/S10 är inte entydigt högre än K d -värdena vid L/S 2). Däremot tycks det som att föroreningarna i fyllnadsmassor med höga halter sitter hårt bundet till materialet. Där- 13 (16)

14 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(123cd)pyren Kd-värde (l/kg) Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion med överskattas sannolikt spridningsrisken när de generella riktvärdena för förorenad mark används som jämförvärde. Organiska ämnen Laktest har även utförts med avseende på PAH på prov från provpunkt W1123. Lakvätska analyserades vid L/S 10. Det finns inga generella K d -värden för organiska ämnen i NV Rapport Utifrån ekvation 2 kan sådana emellertid beräknas. K K f (l/kg) [2] d oc oc Generella värden för K oc och f oc återfinns i rapport Vid jämförelse mellan beräknade Kd-värden utifrån laktestet och beräknade Kdvärden utifrån NV Rapport 5976 (nedan benämnda generella Kd-värden) framgår att de beräknade Kd-värdena för de tyngre PAH:erna är avsevärt mycket lägre än de generella. De beräknade Kd-värdena för de tyngre PAH:erna är dessutom lägre än de beräknade Kd-värdena för de lättare PAH:erna, se figur 2. Detta bedöms inte vara rimligt då tyngre PAH:er generellt är mer partikelreaktiva än de lättare PAH:erna. En tänkbar förklaring är att små partiklar funnits med i lakvätskan som analyserats och att de tyngre PAH:erna inte fullt ut blivit separerade från dessa mindre partiklar. På så sätt överskattas halten i lakvätskan och Kd-värden blir låga. Mot bakgrund av detta bör resultatet av laktestet för PAH tillämpas med stor tillförsikt PAH - W1123 Generella Kd Beräknat Kd Ämne Figur 2. Beräknade och generella Kd-värden för PAH:er. 14 (16)

15 L:\2350\MARK2011\ Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans rapport miljö leverans.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Mats Waern Status: Slutversion Sammanfattning av resultat Undersökningsområdet är beläget inom det så kallade Fredriksskansområdet. Området är utfyllt med fyllnadsmassor ned till ett djup av som mest ca 2 m. Uppgifter och tidigare undersökningar inom närliggande områden visar att avfall har deponerats som fyllnadsmassor i området. Resultaten från undersökningen visar att mar ken runt Fredriksskans är förorenad - framför allt av koppar, bly, zink, arsenik, kvicksilver, barium och PAH:er. Halterna är bitvis höga. Föroreningarna förekommer spritt över undersökningsområdet, se ritning M1. Tabell 8. Sammanställning som redovisar de högst uppmätta halterna i relation till riktvärdet för MKM. Den högra kolumnen visar antalet jordprover där halten översteg riktvärdet för KM samt även MKM (inom parentes). Högsta uppmätta halt i relation till MKM Antal prover över KM och (MKM) Koppar 25 ggr 9 (6) Zink 4 ggr 7 (4) Barium 4 ggr 7 (4) Kvicksilver 4 ggr 6 (2) Bly 2,5 ggr 12 (3) Arsenik 2 ggr 4 (2) Kadmium - 5 (0) PAH 10 ggr 12 (5) Såväl vattenanalyser som laktester visar att en viss utlakning av metaller och PAH:er sker. Utlakningen verkar dock vara relativt liten. Laktesterna indikerar att föroreningarna i fyllnadsmassor med höga halter sitter hårt bundet till materialet. Laktesterna indikerar relativt låg spridningsrisk i relation till ett tillämpande av generella riktvärdena för förorenad mark. Osäkerheter vid bedömningen Fyllnadsmassorna inom Fredriksskansområdet uppvisar en heterogenitet, vilket bland annat speglas i den stora skillnaden i ph mellan W1114 och W1122. Föroreningarna verkar dessutom förekomma spritt inom området. Mot bakgrund av detta bör man vara försiktig med att dra alltför generella slutsatser. Fält- och laboratorieanalyserna speglar enbart halter i och runt respektive provtagningspunkt. Det kan inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter eller områ- 15 (16)

16

17 Sida 1 (8) T Q8C0GQ4900 WSP Projekt Malmen Anna Aleljung Bestnr Fredriksskans Registrerad Box 503 Utfärdad Kalmar Analys av fast prov W ,5 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 88.7 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 89.2 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten 0.15 mg/kg TS 3 D LISO pyren 0.12 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen mg/kg TS 3 D LISO krysen mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa cancerogena* 0.34 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa övriga* 0.27 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* 0.27 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H* 0.34 mg/kg TS 3 N LISO Box Täby E-post: Tel: Fax:

18 Sida 2 (8) T Q8C0GQ4900 W1002 1,4-1,9 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 48.9 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 51.0 % 2 O KABJ alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 4 N STGR alifater >C16-C35 40 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 4 D KALU toluen <0.05 mg/kg TS 4 D KALU etylbensen <0.05 mg/kg TS 4 D KALU m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D KALU o-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D KALU xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 4 N KALU TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 4 N KALU naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren 0.10 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* 0.11 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* 0.10 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* 0.10 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* 0.11 mg/kg TS 4 N STGR Box Täby E-post: Tel: Fax:

19 Sida 3 (8) T Q8C0GQ4900 W1002 1,9-2,4 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 38.0 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 40.7 % 2 O KABJ naftalen 2.7 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen 0.14 mg/kg TS 3 D LISO acenaften 1.3 mg/kg TS 3 D LISO fluoren 0.58 mg/kg TS 3 D LISO fenantren 3.4 mg/kg TS 3 D LISO antracen 0.52 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten 3.6 mg/kg TS 3 D LISO pyren 3.0 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen 0.93 mg/kg TS 3 D LISO krysen 0.96 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten 1.1 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten 0.42 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren 0.88 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen 0.10 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen 0.63 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren 0.60 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa cancerogena* 5.0 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa övriga* 16 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* 4.2 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* 11 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H* 5.6 mg/kg TS 3 N LISO Box Täby E-post: Tel: Fax:

20 Sida 4 (8) T Q8C0GQ4900 W1003 0,8-1,5 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 51.9 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 46.8 % 2 O KABJ naftalen 0.32 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen 0.47 mg/kg TS 3 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoren 0.24 mg/kg TS 3 D LISO fenantren 2.7 mg/kg TS 3 D LISO antracen 0.71 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten 10 mg/kg TS 3 D LISO pyren 7.4 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen 2.8 mg/kg TS 3 D LISO krysen 4.4 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten 5.8 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten 1.8 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren 3.0 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen 0.50 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen 3.0 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren 2.9 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa cancerogena* 21 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa övriga* 25 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* 0.79 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* 21 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H* 24 mg/kg TS 3 N LISO Box Täby E-post: Tel: Fax:

21 Sida 5 (8) T Q8C0GQ4900 W1004 1,0-1,5 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 65.7 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 69.5 % 2 O KABJ naftalen 0.27 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen 0.70 mg/kg TS 3 D LISO acenaften 0.11 mg/kg TS 3 D LISO fluoren 0.43 mg/kg TS 3 D LISO fenantren 9.2 mg/kg TS 3 D LISO antracen 2.7 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten 18 mg/kg TS 3 D LISO pyren 15 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen 7.0 mg/kg TS 3 D LISO krysen 7.0 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten 7.8 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten 2.5 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren 5.9 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen 0.75 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen 3.8 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren 3.8 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa cancerogena* 35 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa övriga* 51 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* 1.1 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* 46 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H* 39 mg/kg TS 3 N LISO Box Täby E-post: Tel: Fax:

22 Sida 6 (8) T Q8C0GQ4900 W1006 0,9-1,5 O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 63.0 % 1 V STGR As mg/kg TS 1 H STGR Ba mg/kg TS 1 H STGR Cd mg/kg TS 1 H STGR Co mg/kg TS 1 H STGR Cr mg/kg TS 1 H STGR Cu mg/kg TS 1 H STGR Hg mg/kg TS 1 H STGR Ni mg/kg TS 1 H STGR Pb mg/kg TS 1 H STGR V mg/kg TS 1 H STGR Zn mg/kg TS 1 H STGR TS_105 C 55.6 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fenantren 0.78 mg/kg TS 3 D LISO antracen 0.11 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten 1.1 mg/kg TS 3 D LISO pyren 0.85 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen 0.38 mg/kg TS 3 D LISO krysen 0.55 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten 0.65 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten 0.20 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren 0.35 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen 0.36 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren 0.37 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa cancerogena* 2.6 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa övriga* 3.2 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* 2.8 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H* 2.9 mg/kg TS 3 N LISO Box Täby E-post: Tel: Fax:

23 Sida 7 (8) T Q8C0GQ4900 * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller, MS-1 inkl. Hg. Upplösning har skett med autoklav eller mikrovågsugn i slutna teflonbehållare. Proven har siktats innan analys. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SMS). 2 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätningen utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±24-58% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-48% Aromatfraktioner: ±29-31% Enskida PAH: ±25-44% Bensen ±29% vid 0,02 mg/kg och ±28% vid 0,1 mg/kg Toluen ±30% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,02 mg/kg och ±27% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±27% vid 0,04 mg/kg och ±24% vid 0,2 mg/kg o-xylen ±30% vid 0,02 mg/kg och ±23% vid 0,1 mg/kg Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Box Täby E-post: Tel: Fax:

24 Sida 8 (8) T Q8C0GQ4900 Metod Rev KABJ KALU LISO STGR Godkännare Karin Björk Karin Lundquist Linda Söderberg Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby E-post: Tel: Fax:

25 Sida 1 (6) L YZP9VH56T WSP Projekt Mats Waern Kalmar Mats Waern Registrerad Box 503 Utfärdad Kalmar Analys: M1C-JM Fredrikskans W ,4 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Be mg/kg TS 2 H SVS Cd mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H SVS Hg <1 mg/kg TS 2 H SVS Mn mg/kg TS 2 H SVS Mo mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS P mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS Sr mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS Provtagningsdatum:juni 2011 Fredrikskans W ,4 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Be mg/kg TS 2 H SVS Cd mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H SVS Hg <1 mg/kg TS 2 H SVS Mn mg/kg TS 2 H SVS Mo mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS P mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS Sr mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

26 Sida 2 (6) L YZP9VH56T Fredrikskans W1114 0,6-0,8 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Be mg/kg TS 2 H SVS Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H SVS Hg <1 mg/kg TS 2 H SVS Mn mg/kg TS 2 H SVS Mo mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS P mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS Sr mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS Fredrikskans W ,35 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Be mg/kg TS 2 H SVS Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H SVS Hg <1 mg/kg TS 2 H SVS Mn mg/kg TS 2 H SVS Mo mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS P mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS Sr mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

27 Sida 3 (6) L YZP9VH56T Fredrikskans W1119 0,4-1,2 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H BLHO Fe mg/kg TS 2 H BLHO Hg <1 mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H BLHO Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H BLHO Fredrikskans W ,4 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H BLHO Fe mg/kg TS 2 H BLHO Hg <1 mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H BLHO Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H BLHO Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

28 Sida 4 (6) L YZP9VH56T Fredrikskans W1121 0,4-1,2 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H BLHO Fe mg/kg TS 2 H BLHO Hg mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H BLHO Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H BLHO Fredrikskans W1122 0,05-0,7 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H BLHO Hg <1 mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H BLHO Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H SVS Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

29 Sida 5 (6) L YZP9VH56T Fredrikskans W1122 0,7-1,2 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H SVS Fe mg/kg TS 2 H SVS Hg mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H SVS Fredrikskans W ,9 U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H BLHO Ba mg/kg TS 2 H BLHO Be mg/kg TS 2 H BLHO Cd mg/kg TS 2 H BLHO Co mg/kg TS 2 H BLHO Cr mg/kg TS 2 H BLHO Cu mg/kg TS 2 H BLHO Fe mg/kg TS 2 H BLHO Hg <1 mg/kg TS 2 H BLHO Mn mg/kg TS 2 H BLHO Mo mg/kg TS 2 H BLHO Ni mg/kg TS 2 H BLHO P mg/kg TS 2 H BLHO Pb mg/kg TS 2 H BLHO Sr mg/kg TS 2 H BLHO V mg/kg TS 2 H BLHO Zn mg/kg TS 2 H SVS Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

30 Sida 6 (6) L YZP9VH56T Metod 1 Analys enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). BLHO SVS SYL Godkännare Britt-Louise Holmqvist Svetlana Senioukh Sylvia Sandlund H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Aurorum Luleå E-post: Tel: Fax:

31 Sida 1 (12) T A89OIZEOVE WSP Projekt Mats Waern Bestnr Fredrikskans Registrerad Box 503 Utfärdad Kalmar Analys av fast prov W ,4 O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PCB 28* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 52* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 101* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 118* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 153* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 138* mg/kg TS 1 D STGR PCB 180* mg/kg TS 1 D STGR PCB, summa 7* mg/kg TS 1 N STGR TS_105 C 92.6 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA fenantren 0.14 mg/kg TS 3 D JOTA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA fluoranten 0.27 mg/kg TS 3 D JOTA pyren 0.21 mg/kg TS 3 D JOTA bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 3 D JOTA krysen 0.15 mg/kg TS 3 D JOTA bens(b)fluoranten 0.22 mg/kg TS 3 D JOTA bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D JOTA bens(a)pyren 0.13 mg/kg TS 3 D JOTA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D JOTA benso(ghi)perylen 0.12 mg/kg TS 3 D JOTA indeno(123cd)pyren 0.11 mg/kg TS 3 D JOTA PAH, summa mg/kg TS 3 D JOTA PAH, summa cancerogena* 0.79 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa övriga* 0.74 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa M* 0.62 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa H* 0.91 mg/kg TS 3 N JOTA Box Täby E-post: Tel: Fax:

32 Sida 2 (12) T A89OIZEOVE W ,4 O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign PCB 28* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 52* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 101* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 118* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 153* <0.001 mg/kg TS 1 D STGR PCB 138* mg/kg TS 1 D STGR PCB 180* mg/kg TS 1 D STGR PCB, summa 7* mg/kg TS 1 N STGR TS_105 C 93.7 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D JOTA fenantren 0.35 mg/kg TS 3 D JOTA antracen 0.12 mg/kg TS 3 D JOTA fluoranten 1.3 mg/kg TS 3 D JOTA pyren 1.1 mg/kg TS 3 D JOTA bens(a)antracen 0.57 mg/kg TS 3 D JOTA krysen 0.63 mg/kg TS 3 D JOTA bens(b)fluoranten 0.76 mg/kg TS 3 D JOTA bens(k)fluoranten 0.25 mg/kg TS 3 D JOTA bens(a)pyren 0.52 mg/kg TS 3 D JOTA dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D JOTA benso(ghi)perylen 0.34 mg/kg TS 3 D JOTA indeno(123cd)pyren 0.33 mg/kg TS 3 D JOTA PAH, summa mg/kg TS 3 D JOTA PAH, summa cancerogena* 3.1 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa övriga* 3.2 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa M* 2.9 mg/kg TS 3 N JOTA PAH, summa H* 3.5 mg/kg TS 3 N JOTA Box Täby E-post: Tel: Fax:

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer