1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen"

Transkript

1 memo0.docx PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars 0 utförde Sweco på uppdrag av allentuna kommun en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Bällsta :8, varvid mark och grundvatten provtogs. Analysresultaten visade på uppmätta förhöjda metallhalter i jord i en punkt (s0) samt förhöjda metallhalter i grundvatten i en punkt (s05). I resultatrapporten rekommenderas att påträffad förorening i mark avgränsas inför kommande exploatering samt att uppmätta metallhalter i grundvattnet vidare undersöks. Sweco har utfört kompletterande undersökningar av mark och grundvatten i syfte att avgränsa påträffad markförorening samt vidare undersöka grundvattenföroreningar. id tidigare provtagningstillfälle exkluderades en planerad provpunkt, då läget (inom planerad parkmark) var svåråtkomlig med borrbandvagn. Kompletterande provtagningen av jord har även inkluderat denna punkt. I följande PM beskrivs genomförda kompletterande undersökningar, samt resultat av dessa. Genomförande Kompletterande provtagning genomfördes den 4 juni 0. I nedanstående avsnitt beskrivs provtagningsförfarandet för jord respektive grundvatten. I bilaga finns tidigare och kompletterande provpunkter markerade i en provtagningskarta.. Avgränsning av förorening i punkten s0 Förorening i punkten s0 påträffades i ytjorden (0-0,4 meter under markytan) i ett tydligt avvikande jordlager. Avgränsning av föroreningen genomfördes genom att handgrävda provgropar togs upp i en cirkel runt punkten s0. Radien på cirkeln utökades succesivt till dess att det avvikande lagret ej påträffades i upptagna provgropar. Iakttagelser i fält finns redovisade i fältanteckningar, bilaga. et avvikande jordlagret visade sig bestå av ett ca 5 cm tjockt lager med inslag av aska och kolbitar. I en punkt, ca m norr om s0 påträffades ytterligare ett avvikande lager med fyllnadsmassor som skiljde sig från lagret med kolbitar. Jord från samtliga provgropar undersöktes i fält med instrumentet XRF (röntgenfluroescens), vilket används till att mäta totalhalter av metaller i fast material. Sammanlagt uttogs jordprov i sex punkter (sog0-spg06), varav spg06 syftade till att undersöka de avvikande fyllnadsmassorna som påträffades norr om s0. Jordprov uttagna i de punkter som syftar till att avgränsa föroreningen analyserades med avseende på metaller. et jordprov som uttogs i syfte att undersöka avvikande fyllnadsmaterial analyserades även med avseende på oljekolväten och PA (polyaromatiska kolväten). (6) S w e co Gjörwellsgatan Box 4044 SE-00 6 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm J o ha nn a Å ber g Miljökonsult Förorenade områden och kemikalier Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

2 memo0.docx Provtagning inom planerad parkmark Inom den planerade parkmarken uttogs jordprov i tre punkter (spg07-spg09) i syfte att undersöka förekomst av fyllnadsmassor och eventuella föroreningar. Provgropar grävdes ner till ett djup på minst 0,5 meter under markytan. Jorden i respektive provgrop undersöktes okulärt samt med XRF. å samtliga jordlager i alla provgropar bedömdes utgöras av naturliga massor, slogs jord från respektive grop ihop till ett samlingsprov för parkytan. Samlingsprovet (ssppark) analyserades med avseende på metaller samt oljekolväten och PA.. Kompletterande provtagning av grundvatten I grundvattenröret s05 påträffades vid tidigare provtagningstillfälle halter av ett flertal metaller vilka indikerar stark till mycket stark påverkan från punktkälla. et uppmättes även detekterbara halter av alifatiska kolväten samt PA. Kompletterande provtagning av grundvatten i aktuellt rör syftar till att undersöka om de förhöjda halterna kvarstår. Inför provtagningen av grundvatten mättes grundvattennivån i röret in med ljudlod och därefter omsattes grundvattnet med ca en rörvolym. Provet uttogs med peristaltisk pump. Uttaget vattenprov analyserades med avseende på metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PA. attenprovet dekanterades innan analys..4 Bedömningsgrunder aturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord är avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden. Riktvärden är utarbetade för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning och Mindre Känslig markanvändning (KM respektive MKM). ärdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på människor eller miljö inte bedöms föreligga vid angiven markanvändning (aturvårdsverket, 009). Undersökningsområdet kommer att styckas upp i ett antal fastigheter ämnade för enfamiljsbostäder, vilket är att betrakta som en känslig markanvändning. ärmed kommer uppmätta halter i jord att jämföras mot aturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. För grundvattenprov som analyserats med avseende på oljekolväten och PA används riktvärden enligt Svenska Petroleum Institutet (SPI, 0) för oljekolväten. e uppmätta metallhalterna i grundvattnet jämförs med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. Bedömningsgrunderna är framtagna i syfte att ge ett verktyg för enhetliga tolkningar och värderingar av insamlad data för grundvatten över hela landet. SGUs bedömningsgrunder är indelade i fem klasser, från Mycket låg halt till Mycket hög halt, varvid Mycket hög halt motsvarar livsmedelsverkets och Socialstyrelsens gräns- och riktvärden (SGU, 0). En närmare beskrivning av bedömningsgrunderna återfinns i tidigare resultatrapport (Sweco, 0) Uppmätta metallhalter i grundvattnet jämfördes även mot Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (Socialstyrelsen, 005). (6) PM 0-0 JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

3 memo0.docx Resultat. Jord I nedanstående avsnitt sammanställs analysresultat för jord respektive grundvatten. Uppmätta halter jämförs mot ovan beskrivna riktvärden. I tabellerna anges endast ämnen som har uppmätts i detekterbara halter i minst ett prov. Resultat och detektionsgränser för samtliga analyserade ämnen redovisas i analysprotokoll, bilaga. Jordprov uttogs i nio punkter, varav tre punkter inom parkytan slogs samman till ett samlingsprov. Samtliga jordprov analyserades med avseende på metaller. Samlingsprovet samt spg06 analyserades även med avseende på PA samt alifatiska och aromatiska kolväten. Jordproven analyserades i fält med hjälp av fältinstrumentet XRF i syfte att underlätta avgränsning av tidigare påträffad metallförorening. Mätningar med XRF i fält gav ingen indikation på förorening över riktvärden för KM. I tabell jämförs laboratorieresultat mot aturvårdsverkets riktvärden för KM. Samtliga uppmätta halter underskred riktvärdena med god marginal. Tabell. Uppmätta halter i jord jämförs mot aturvårdsverkets generella riktvärden för KM. e gråmarkerade värdena motsvarar detektionsgränser för respektive parameter. Samtliga halter anges i. Provgrop spg0 spg0 spg0 spg04 spg05 spg06 ssppark KM Ämne 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,6 Arsenik,4,,6,9,,0,7 0 Barium Kadmium <0. <0. <0. 0, <0. <0. <0. 0,5 Kobolt 5, 5,8 6,6 9,4 7, 6,5 4,8 5 Krom Koppar ickel 7, , 40 Bly 9, ,9 8, 50 anadin 9, Zink 8, Alifater >C6-C5 8 <0 00 PA L 0, <0.5 PA M 0, <0.5 (6) PM 0-0 JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

4 memo0.docx Grundvatten Ett grundvattenprov uttogs i grundvattenröret S05G. Provet analyserades med avseende på metaller, PA samt aromatiska och alifatiska kolväten. I tabell jämförs de ämnen som uppmätts i detekterbara halter mot SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. Bedömningsgrunder för stark respektive mycket stark påverkan anges ej, då uppmätta halter ej överskrider den övre nivån i intervallet för påtaglig påverkan. Tabell. Uppmätta halter i grundvatten jämförs mot SGUs bedömningsgrunder för dricksvatten samt Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten. Samtliga halter anges i. Ingen/ Ämne s05g obetydlig påverkan Måttlig påverkan Påtaglig påverkan SOSFS 005:0 Arsenik, < Koppar,08 < ickel 4,8 <0,5 0, Zink 6, < Endast arsenik, koppar, nickel och zink uppmättes i detekterbara halter. ickel uppmättes i en halt som indikerar en påtaglig påverkan. Arsenik och zink uppmättes i halter som indikerar måttlig påverkan. en uppmätta kopparhalten indikerar ingen eller obetydlig påverkan. Samtliga halter är dock inom ramarna för tjänligt dricksvatten enligt Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten. 4 Bedömning och rekommendationer 4. Jord I efterföljande avsnitt görs en förenklad riskbedömning av uppmätta föroreningshalter. I bedömningen tas även hänsyn till halter som uppmättes vid den miljötekniska markundersökningen som genomfördes i mars 0. Rekommendationer för fortsatt arbete har baserats på den förenklade riskbedömningen. Arsenik och barium i halter strax över riktvärden för KM uppmättes i punkten s0 vid den tidigare markundersökningen. Föroreningarna påträffades i ytjorden (0-04 meter under markytan), i ett jordlager som föreföll bestå av fyllnadsmassor. id den kompletterande provtagningen påträffades ett tunt lager med kolliknade rester runt punkten s0, ca 0, meter under markytan. I provpunkterna spg-spg5, som provtogs i syfte att avgränsa föroreningen, uppmättes inga halter över riktvärden för KM. ärmed bedöms föroreningen vara avgränsad. aturvårdsverkets riktvärden är framtagna med avseende på människors hälsa och miljön. Separata riktvärden har tagits fram med avseende på ett antal olika aspekter (människors hälsa, markmiljö, ytvatten och grundvatten), och den aspekt vars riktvärde är lägst, styr det generella riktvärdet. I den tidigare undersökningen uppmättes halter av arsenik och barium som 4 (6) PM 0-0 JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

5 memo0.docx överskred riktvärden för KM. Med avseende på arsenik är människors hälsa den styrande aspekten, och det är inte uteslutet att arsenikföroreningen kan medföra negativa effekter på människors hälsa vid kontakt med föroreningen. Styrande exponeringsvägar för det hälsoriskbaserade riktvärdet är intag av växter och jord. å den framtida markanvändningen är planerad till villatomter är det möjligt att det kommer förekomma hushållsodlingar, vilket innebär att intag av växter är en relevant exponeringsväg. Även intag av jord bedöms vara relevant då lekande barn samt arbete i trädgårdar kan medföra ett visst intag av jord. Riktvärdet för barium styrs av risker för markmiljön, och det är inte uteslutet att markmiljön inom det förorenade ytan påverkas negativt av bariumföroreningen. å inga föroreningshalter över riktvärden för KM har påträffats i resterande provpunkter bedöms dock en eventuell påverkan vara begränsad till den avgränsade ytan kring punkten s0. e kolliknade resterna påträffades inom en yta av ca 5 m. å det inte kan uteslutas att uppmätta föroreningshalter medför negativ påverkan på människors hälsa samt miljön bör den övre halvmetern inom den avgränsade ytan schaktas ur i samband med markarbeten. Schaktade massor ska omhändertas av en deponi med erforderligt tillstånd. Inom den förorenade ytan påträffades även ett annat avvikande jordlager i punkten spg6. Jordlagret utgjordes av ett vit/grått material med inslag av kolbitar. Metaller, tunga alifater samt lätta PA och medeltunga PA detekterades i jordprovet, dock uppmättes inga halter över KM. Inom den framtida parkytan analyserades ett samlingsprov uttaget från tre provgropar. id fältprovtagningen bedömdes de provtagna jordlagren utgöras av naturligt material, och det fanns inga synliga eller luktmässiga indikationer på föroreningar vid fältprovtagningen. Uppmätta halter i samlingsprovet underskred med god marginal riktvärden för KM. 4. Grundvatten I mars 0 uppmättes ett flera metallhalter i grundvattnet som indikerar stark till mycket stark påverkan, och vidare provtagning rekommenderades. I det grundvattenprov som uttogs i juni 0 är uppmätta metallhalter betydligt lägre. Endast arsenik, koppar, nickel och zink uppmättes i halter över analysmetodens detektionsgräns, varav nickel påträffades i en halt som indikerar påtaglig påverkan. Arsenik och zink uppmättes i halter som indikerar måttlig påverkan. Samtliga halter underskrider med god marginal Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten. e metaller som påträffats kan i höga halter ha en negativ effekt på vattenlevande organismer. Med hänsyn till de låga halter som har uppmätts och den utspädning som sker mellan grundoch ytvatten, bedöms uppmätta halter dock inte medföra en betydande risk för recipienten allentunasjön. En möjlig orsak till skillnaden i halter mellan de två provtagningsomgångarna är skillnader i analysmetoder. i det första provtagningstillfället användes screeningpaketet Envipack, varvid analys görs på ett uppslutet vattenprov. et innebär att resultatet anger en totalhalt för grundvatten och både lösta metalljoner ur komplexföreningar samt partiklar i vattnet. id det andra provtagningstillfället dekanterades provet innan analys, vilket innebär att partiklar ej medtas i analysen. 5 (6) PM 0-0 JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

6 memo0.docx Sweco Environment AB Stockholm Förorenade områden & kemikalier Johanna Åberg Uppdragsledare Oscar Fogelberg Kvalitetsgranskning Referenser aturvårdsverket, 009. Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning SGU, 0. Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 0:0. Socialstyrelsen, 005. Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 00:7. SPI, 0. SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Sweco, 0. Manhemsvägen MMU. Uppdragsnummer , daterad (6) PM 0-0 JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\ kompletterande undersökningar_00705_seosfo.docx

7

8 Bilaga - Fältanteckningar Uppdrag Provtagning av jord Koordinater Provpunkt jup Jordart Anmärkning East orth spg0 0-0,4 Matjord Inga tecken på fyllnadsmassor spg0 0-0,4 Matjord Inga tecken på fyllnadsmassor spg0 0-0,4 Matjord Inga tecken på fyllnadsmassor spg04 0-0,4 Matjord Inga tecken på fyllnadsmassor spg05 0-0,4 Matjord Inga tecken på fyllnadsmassor Avvikande material, inom avgränsningen. it/grå färg, kolbitar. Ej avgränsat på djupet, hårt material som medförde att spg06 0-0,4 F/grSa det ej gicka att gräva djupare ssppark 0-0,6 Matjord Uppdragsledare Manhemsvägen MMU Johanna Åberg Uppdragsnummer Upprättad av Johanna Åberg Provtagningsförhållanden Provtagningsmetod ca 5 C, uppehåll Provgropsgrävning Anmärkning: Ett flertal gropar grävdes mellan punkten s0 och de provpunkter spg0- spg06 som beskrivs nedan. I groparna påträffades motsvarande mörka lager på ca 0,5 m under markytan som påträffades i punkten s0 och därmed uttogs inget prov i de extra Installation av grundvattenrör samt provtagning av grundvatten G-rör Rök-my Rök-gvy rök-gvb Anmärkning s05,4, 4,97 Samlingsprov från tre punkter (s07-s09). Inga tecken på fyllnadsmassor eller förorening. atum Omsatts med ca l (ca rörvolym), provtagning genomfördes med peristaltisk pump. Klart vatten () P:\75\55908_Manhemsvägen_MMU\000\0 Arbetsmtrl_dok\Komplettering\ fältanteckningar_kompletteringar

9 memo04.docx BILAGA Analysprotokoll () S w e co E n vi r o n m e nt AB JÅ p:\75\55908_manhemsvägen_mmu\000\0 arbetsmtrl_dok\komplettering\bilaga framsifa.docx

10 T08678 Sida (6) Projekt Bestnr Registrerad ärdad Y0RBROQ7J SWECO Environment AB Johanna Åberg Box Stockholm Analys av fast prov Er beteckning spg00-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O Resultat < < Er beteckning spg0/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O Resultat < < Osäkerhet (±) Osäkerhet (±) Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

11 T08678 Sida (6) Y0RBROQ7J Er beteckning spg0/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O05906 Resultat < < Er beteckning spg04/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O05906 Resultat < Er beteckning spg05/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O05906 Resultat < < Osäkerhet (±) Osäkerhet (±) Osäkerhet (±) Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

12 T08678 Sida (6) Y0RBROQ7J Er beteckning spg06/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O Resultat < < Osäkerhet (±) Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 7.8 <0 <0 <0 8 < < < < < % O LISO naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6 PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * 0. <0. <0. <0. 0. <0. <0. <0. <. < <0. Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

13 T08678 Sida 4 (6) Y0RBROQ7J Er beteckning ssppark/0-0, Labnummer Parameter TS_05 C As Ba Cd Co Cr Cu g i Pb Zn O Resultat < < Osäkerhet (±) Enhet % Sign ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE TS_05 C alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C <0 <0 <0 <0 < < < < < % O LISO naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6 PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0. <0. <0. <0. <0. <0. <0. <0. <. <0. <0.5 <0.5 <0.5 <0. Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

14 T08678 Sida 5 (6) Y0RBROQ7J * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Bestämning av metaller enligt MS-. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. id expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) 00.8 (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS 08/ Provet torkas vid 05 C. Mätosäkerhet (k=): ±6% Rev Paket OJ- Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PA (6 föreningar enligt EPA). * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PA cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från aturvårdsverket oktober 008. Mätosäkerhet (k=): Alifatfraktioner: Aromatfraktioner: Enskilda PA: ±5-49% ±9-4% ±4-5% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev ESE Godkännare edvig von Seth LISO Linda Söderberg Sture Grägg För mätningen svarar, Box 5, 8 5 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 0, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet örande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

15 T08678 Sida 6 (6) Y0RBROQ7J SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). För mätningen svarar, Box 5, 8 5 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). O För mätningen svarar, Box 5, 8 5 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). åtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 0, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 99) beräknad med täckningsfaktor lika med vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor. För ytterligare information kontakta laboratoriet. enna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats en digitalt signerade PF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt edvig von Seth :5:

16 T0864 Sida (4) Projekt Bestnr Registrerad ärdad Y6LFJBBSF SWECO Environment AB Johanna Åberg Box Stockholm Analys av grundvatten Er beteckning s05g Labnummer O Parameter alifater >C8-C0 alifater >C0-C alifater >C-C6 alifater >C6-C5 aromater >C8-C0 aromater >C0-C6 metylpyrener/metylfluorantener metylkrysener/metylbens(a)antracener aromater >C6-C5 Resultat <0 <0 <0 <0 <0.0 <0.775 <.0 <.0 <.0 naftalen acenaftylen acenaften fluoren fenantren antracen fluoranten pyren bens(a)antracen krysen bens(b)fluoranten bens(k)fluoranten bens(a)pyren dibenso(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(cd)pyren PA, summa 6* PA, summa cancerogena* PA, summa övriga* PA, summa L* PA, summa M* PA, summa * <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 < <0.05 <0.045 <0.05 <0.05 <0.040 Ca Fe K Mg a Al As Ba Cd Co Cr Cu < < Osäkerhet (±) Enhet Sign JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l R R R R R R Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt Johan ilsson ::46

17 T0864 Sida (4) Y6LFJBBSF Er beteckning s05g Labnummer Parameter g Mn i Pb Zn Mo O Resultat < < Osäkerhet (±) Enhet F R Sign Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt Johan ilsson ::46

18 T0864 Sida (4) Y6LFJBBSF * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Paket O-. Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C0, >C0-C6 och >C6-C5*. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PA, cancerogena och övriga. * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. PA cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(cd)pyren. Summa PA L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PA M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PA : benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(,,-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Mätning utförs med GC-MS : en är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 009/00 ur spimfabs kvalitets manual. Rev Paket -A. Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. Provet har surgjorts med ml salpetersyra (Suprapur) per 00 ml. etta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 00.7 (ICP-AES) och 00.8 (ICP-SFMS). Analys av g med AFS har skett enligt SS-E ISO 785:008. Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: id analys av W får provet inte surgöras. id analys av Se har provet uppslutits med Cl i autoklav (0 C) i 0 minuter. id analys av Ag har provet konserverats med Cl. id analys av S har provet först stabiliserats med O. Rev Godkännare Anna-Karin Revell JO Johan ilsson F Mätningen utförd med AFS För mätningen svarar, Aurorum 0, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 0, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). R Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar, Aurorum 0, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 00). För mätningen svarar ALS Laboratory Group, a arfê 9/6, 90 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 6). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA örande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt Johan ilsson ::46

19 T0864 Sida 4 (4) Y6LFJBBSF som SWEAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, a arfê 9/6, 90 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 687/7, Ceska Lipa, Pardubice, Raji 906, 50 0 Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 99) beräknad med täckningsfaktor lika med vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor. För ytterligare information kontakta laboratoriet. enna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats en digitalt signerade PF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Täby Tel: Fax: okumentet är godkänt och digitalt Johan ilsson ::46

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer