Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Uppdragsnummer: Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, Eskilstuna Tel: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, Örebro Tel: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

2 2 Innehåll 1 Inledning Organisation 3 2 Objektbeskrivning Allmänt Geologi Hydrologi Byggnader Förväntad föroreningssituation 5 3 Jordprovtagning Syfte och omfattning Utförande Resultat 7 4 Sammanställning av resultat 1 5 Slutsats 11 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Provtagningsplan Fältmätningar Analysresultat Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

3 3 1 Inledning På fastigheten Nordstjärnan 13 planeras det att uppföras flerbostadshus. På fastigheten har det tidigare varit en tankstation och däckverkstad, byggnaden är idag riven. Inför omställning av fastigheten till känslig markanvändning har marken tidigare undersökts med avseende på markföroreningar utanför den byggnad som nu är riven. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna Kommunfastighet AB, Mikael Johansson, utfört undersökning av marken på fastigheten Nordstjärnan 13 under den rivna byggnaden som enstaka kompletterande prover utanför byggnaden. Uppdragets syfte är att översiktligt undersöka marken samt rivningsresterna bestående av betong avseende förekomst av eventuella markföroreningar. I uppdraget ingår inte undersökning av grundvatten. Denna rapport är en resultatrapport och avser endast presentera utförda undersökningar och resultatet av dessa. Syftet med en separat resultatrapport är att det ska vara lättare att i eventuella framtida utredningar använda ett ovärderat resultat. Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 1.1 Organisation I uppdraget har följande företag och personer medverkat: Namn Företag Ansvar och uppgifter Ulrika Martell Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning Henrik Kjellin Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, provtagning, rapportskrivning Glömsta Gård AB Grävmaskinist Laboratorieanalyser Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

4 4 2 Objektbeskrivning 2.1 Allmänt Fastigheten Nordstjärnan 13 är belägen i centrala Eskilstuna, se blåmarkerat område i figur 2.1. Fastigheten har tidigare varit en industritomt men nu planeras det att uppföra flerbostadshus på fastigheten. Figur 2.1. Fastigheten Nordstjärnan 13 inom blåmarkerat område. Byggnaden inom det blåmarkerade området är idag riven Historik På fastigheten har det tidigare funnits en tankanläggning som var en del av Volvos verksamhet. Tankanläggningen var placerad på vid fastighetsgräns mellan Nordstjärnan 9 och 13. I byggnaden på fastigheten som idag är riven har det tidigare varit en däckverkstad. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

5 Utförda undersökningar Det finns ingen kännedom om tidigare utförda undersökningar på platsen där byggnaden har stått. Utanför byggnaden och angränsande fastighet, Nordstjärnan 9 har undersökts vid flertalet tillfällen där det har konstaterats metall och olje- och bensinföroreningar. 2.2 Geologi Markundersökningen visade att det på fastigheten förekommer en fyllning med en varierad mäktighet på,3-,5 m som följs av en torrskorplera med en mäktighet om ca,5 m och därefter följer en tät lera med en okänd mäktighet innan berg. En geotekniks undersökning pågår på fastigheten. 2.3 Hydrologi Grundvattnets strömningsriktning är inte klarlagd på platsen. Det övre markvattnet antas dock ha en huvudsaklig spridningsriktning mot Eskilstunaån som ligger på ca 2 meters avstånd. 2.4 Byggnader Byggnaden är riven. Provtagning av betong har utförts för avfallsklassificering. 2.5 Förväntad föroreningssituation Föroreningar som kan förväntas på fastigheten är metaller, PAH, bensen och olja. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

6 6 3 Jordprovtagning 3.1 Syfte och omfattning Fastigheten Nordstjärnan 13 är ca 73 m 2 och är belägen i centrala Eskilstuna. På fastigheten har det tidigare bedrivits industri i form av bland annat tankstation och däckverkstad. Byggnaden där däckverkstaden var belägen är nu riven och det planeras för att uppföras flerbostadshus på fastigheten. Innan man påbörjar byggnation behövs marken utredas på eventuell förekomst av markföroreningar. 3.2 Utförande Provtagningen genomfördes samt Vid provtagningarna var det sol och ca 1 grader varmt. Provtagningen genomfördes som provgropsgrävning med grävmaskin i 11 punkter, se bifogad provtagningsplan i bilaga 1. Provgroparna grävdes ned till ca 2 meters djup eller till bedömd naturlig mark. Provgroparna visade på en sandig/grusig fyllning med en mäktighet om ca,3-,5 m. Därefter följde en torrskorplera omblandad med grus och sand med en mäktighet om ca,3-,5 m innan tät lera tog vid, i vissa provgropar kom den täta leran redan på,8 m djup. Utöver provgroparna provtogs en hög med schaktmassor innehållande svart finkornigt material samt slagg, i resultattabell benämnd slagghög. Massorna som uppstått vid rivning uppskattades till ca 2-3m 3. Prover togs ut som samlingsprover om ca fem-tio stickprover per halvmeter, dock inte över jordartsgränser. Prover togs ut med engångshandskar till diffusionstät påse. Samtliga prover fältanalyserades med XRF avseende metaller och PID avseende flyktiga organiska ämnen. Utifrån resultaten från fältanalysen tillsammans med okulärt intryck vid provtagningen gjordes ett urval av prover som sändes in för laboratorieanalys. Samlingsprover togs även ut på den betong som uppstod efter rivningen av byggnaden. Tre samlingsprov togs ut. Samlingsproverna sändes in till för analys. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

7 7 3.3 Resultat Fältanalyser Oorganiska ämnen För att säkerställa XRF-instrumentets precision och tillförlitlighet jämförs de prover som skickats till laboratorieanalys med motsvarande prov för fältanalys med XRF. Resultaten från analyserna redovisas i. Tabell 3.1. Tabell 3.1 Jämförelser XRF-analyser och laboratorieanalyser.* Pb As Hg Zn Cu Ni Co Cr Cd SM2:2 XRF < LOD < LOD SM2:2 LAB ,1 <,2* ,6 21,7 97 <,1* SM21:2 XRF 99 1 < LOD < LOD < LOD SM21:2 LAB 59,2 4,74 <,2* ,1 12,5 4,9 <,1* SM23:1 XRF < LOD < LOD < LOD 57 < LOD SM23:1 LAB ,8 <,2* ,9 32,9 <,1* SM25:3 XRF 2 4 < LOD < LOD SM25:3 LAB 21,7 5,47 <,2* 87,2 37,5 31,5 15,9 47,7 <,1* SM26:1 XRF < LOD < LOD < LOD 51 < LOD SM26:1 LAB 15 14,5 <,2* ,5 14,7 31,6 <,1* SM27:2 XRF 46 7 < LOD < LOD < LOD 63 < LOD SM27:2 LAB 36 4,85 <,2* ,4 17,9 11,4 36,7 <,1* Vid slagghög XRF 81 8 < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD Vid slagghög LAB 78,8 1,2 <,2* ,3 14,8 17,5 <,1* SM29:3 XRF < LOD < LOD SM29:3 LAB 22,4 8,33 <,2* 99,8 42,6 32,6 2 49,6 <,1* * Med < menas att analysens detektionsgräns ej är tillräckligt låg för att kunna analysera lägre än angiven siffra i tabellen. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

8 8 Korrelation mellan laboratorie- och XRF-analyser baseras på analysresultat från prover där metallanalys på laboratorium genomförts. Tabell 3.2 Sammanställning korrelationsbedömning. Bra korrelation (R 2 =1-,7) OK korrelation (R 2 =,7-,5) Dålig korrelation (R 2 <,5) Ingen bedömning <LOD Över- resp. Underskattning Bly X Under Arsenik X - Kvicksilver x - Zink x - Koppar X Under Nickel x - Kobolt x - Krom x Över Kadmium x - Erfarenhetsmässigt har instrumentet visat sig ha god överensstämmelse med laboratorieanalyser inom ett intervall omkring det generella riktvärdet för MKM. Ofta erhålls god korrelation för metallerna bly, koppar, zink och arsenik. För arsenik kan dock överskattning ske med XRF instrumentet, på grund av höga halter av andra metaller som bly. För kadmium, kvicksilver är det låga halter så det är svårt att göra någon bedömning, men det är sannolikt överskattade halter om XRF instrumentet indikerar på förhöjda halter då samtliga laboratorieanalyser visar på inga - låga halter. XRF mätningarna visar generellt på höga barium-halter. Barium ingår inte i alla metallanalyser utförda på laboratorium. Sannolikt är XRF-analyser för barium överskattade jämfört med laboratorieanalyser. Med vetskap om resultatet från korrelationsbedömningen ovan bedöms XRF-instrumentet kunna användas för att klassa jorden på området vid en sanering Organiska ämnen Inga förhöjda halter kunde påvisas med PID-instrument och analyser utförda med PID har därför inte jämförts direkt med prover analyserade på laboratorium. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

9 Laboratorieanalyser I tabell 3.3 går det att utläsa resultaten från laboratorieanalyserna. Halter som överstiger riktvärden för känslig markanvändning har markerats med fet stil. Analysprotokoll bifogas i bilaga 3. Tabell 3.3 Resultat från laboratorieanalyser i mark. Samtliga resultat är angivna i enheten mg/kg TS. Ämne SM2:2 SM21:2 SM23:1 SM25:3 SM26:1 SM27:2 Slagghög SM29:3 KM Djup [m],2-,7,5-1 -,5,8-1,3 -,5,4-,9-1-1,5 Jordart prel F st,gr,le Let sa F st,sa,gr Le F let,gr Let Let PAH L,37 <. 15,43 <. 15,42,14,9 < PAH M 12,11,88 < ,59 1,1 < PAH H 13,15 1,1 <. 4 11,45 2,3 <. 4 1 Oljeindex > C1-<C4 169 <5 76 <5 56 <5 146 <5 Arsenik 17,1 4,74 17,8 5,47 14,5 4,85 1,2 8,33 1 Bly , , ,8 22,4 5 Kadmium <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1 <.1,5 Kobolt 21,7 12,5 14,1 15,9 14,7 11,4 14, Koppar , , ,6 8 Kvicksilver <.2 <.2 <.2 <.2 <.2 <.2 <.2 <.2,25 Krom tot 97 4,9 32,9 47,7 31,6 36,7 17,5 49,6 8 Nickel 25,6 18, ,5 25,5 17,9 27,3 32,6 4 Zink , ,8 25 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

10 1 4 Sammanställning av resultat Sammanställning av samtliga uttagna prover, profiler, djup och utförda analyser redovisas i tabell 4.1. Tabell 4.1 Sammanställning över samtliga uttagna prover och analyser. Prov Jordart Djup XRFmätnr PID Labanalyser* Anm SM2:1 SM2:2 SM2:3 F gr st sa F st gr let St let -,5, , ,4 4 2,4 Soilpack 2 EK* Tegel, slagg Svårt att komma ned pga stora stenar, kom inte ned djupare än 1,2 m SM21:1 SM21:2 SM21:3 F sa gr Let sa Le -,5, , Soilpack 2 EK* Tegel, lite svart SM22:1 SM22:2 SM22:3 Slagghög F let sa Let Le -,4, , Soilpack 2 EK* Tegel, lite svart Extraprov togs ut på uppgrävda massor innehållande svart material och slagg. SM23:1 SM23:2 SM23:3 F st sa gr let Le Le ,5 1, ,3,3 Soilpack 2 EK* Tegel, lite svart SM24:1 SM24:2 SM24:3 F sa gr F sa let Le -,5, Tegel, svart Tränger in vatten SM25:1 SM25:2 SM25:3 SM25:4 F sa gr st Let sa Le Le -,4,4-,8,8-1,3 1,3 1, ,8 Soilpack 2 EK* Slagg, tegel, svart SM26:1 SM26:2 SM26:3 F let gr sa Le Le -,5, , Soilpack 2 EK* Svart, tegel Tränger in mycket vatten SM27:1 SM27:2 SM27:3 F sa gr let Let Le -,4,4-,9,9-1, Soilpack 2 EK* Tegel Rör på 1 m, tränger in vatten på 1 m SM28:1 SM28:2 SM28:3 SM28:4 F sa gr Let sa Le Le -,3,3-,8 1-1,5 1, Svart SM29:1 SM29:2 SM29:3 SM29:4 F sa gr Let sa Let Le -,5,5-,8 1-1,5 1, ,4 4, Soilpack 2 EK* Slagg, tegel SM3:1 SM3:2 SM3:3 SM3:4 F sa gr Let sa Le Le -,3,4-,7,8-1,3 1,6-1, ,5 1,4 4,7 Slagg, tegel * Omfattningen av analyspaketen finns redovisade på Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

11 11 5 Slutsats Analyserna visar att den översta metern består av en blandad fyllning vilken ställvis är förorenad av metaller i halter som varierar mellan nivån för mindre känslig markanvändning till att överskrida nivån för farligt avfall avseende koppar. Halterna för PAH överskrider också nivån för känslig markanvändning. Slutsatsen från denna markundersökning är att fyllningen som har en mäktighet om,7-1 m är i behov av efterbehandlingsåtgärd innan byggnation sker. Den underlagrande leran bedöms inte vara förorenad och bedöms således inte vara i behov av någon åtgärd. En efterbehandlingsåtgärd måste föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

12 Bilaga 1 Bil 1 Provtagningsplan Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

13 Legend Nya provtagningspunkter Gamla luftprov Gamla provpunkter Undersökning betong Undersökningsområde / 2,5 5 Nordstjärnan 9 och 13, Eskilstuna STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Eskilstuna: Bruksgatan 8B Telefon : Västerås: Norra Källgatan 17 Telefon : Örebro: Bettorpsgatan 1 Telefon : Ritningen avser: Provtagningsplan Uppdragsgivare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Fastighetsbeteckning: 1 15 Nordstjärnan 9 och Meters Uppdrags nr: Uppdragstyp: Kompletterande provtagning under riven byggnad Uppdragsledare: Ritad av: Datum: Koordinatsystem: Ulrika Martell Ulrika Martell SWEREF 163

14 Bilaga 2 Bil 2 Fältmätningar Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

15 Prov Material Reading NoTime Type Duration Units As As Error Ba Ba Error Cd Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Fe Fe Error Hg Hg Error Mo Mo Error Ni Ni Error Pb Pb Error Sb Sb Error V V Error Zn Zn Error FA MKM , KM 1 2, , E1:1,1 19 ######## Soil 12 ppm < LOD 1 < LOD < LOD < LOD < LOD E1:1,2 2 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E1:1,3 21 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E1:1,4 22 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E1:1,sam 23 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E1:2,1 24 ######## Soil 12 ppm < LOD 1 < LOD < LOD < LOD E1:2,2 25 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E1:2,3 26 ######## Soil 12 ppm 5 3 < LOD 83 < LOD < LOD < LOD E1:2,4 27 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD 4 < LOD < LOD E1:3,1 28 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E1:3,2 29 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E1:3,3 3 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E1:3,4 31 ######## Soil 12 ppm < LOD 4 < LOD 77 < LOD < LOD < LOD 33 < LOD 5 < LOD E1:3,sam 75 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD E1:4,1 32 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD E1:4,2 33 ######## Soil 12 ppm < LOD 9 < LOD < LOD < LOD E1:4,3 34 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD E1:4,4 35 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD 4 < LOD < LOD E1:4 sam 36 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD E2:1,1 37 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:1,2 38 ######## Soil 12 ppm < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:1,3 39 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E2:1,4 4 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 4 < LOD 2 < LOD 17 < LOD 4 < LOD E2:1,sam 41 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD 5 < LOD 2 < LOD < LOD E2:2,1 42 ######## Soil 12 ppm < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:2,2 43 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:2,3 44 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E2:2,sam 45 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E2:3,1 46 ######## Soil 12 ppm < LOD 1 < LOD < LOD 6 < LOD < LOD E2:3,2 47 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 6 < LOD < LOD E2:3,3 48 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E2:3,4 49 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:3,sam 5 ######## Soil 12 ppm < LOD 1 < LOD < LOD < LOD E2:4,1 51 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E2:4,2 52 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E2:4,3 53 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E2:4,4 54 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 4 < LOD < LOD E2:4,sam 55 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD E3:1,1 11 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD 2 < LOD < LOD E3:1,2 12 ######## Soil 12 ppm < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E3:1,3 13 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD E3:1,4 14 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E3:1,sam 15 ######## Soil 12 ppm < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E3:2,1 16 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD 46 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E3:2,2 17 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD 45 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E3:2,3 18 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD 3 < LOD < LOD E3:2,4 19 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 4 < LOD < LOD 4 < LOD E3:2,sam 11 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:1,1 132 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 1 < LOD < LOD < LOD E4:1,2 133 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E4:1,3 134 ######## Soil 12 ppm < LOD 8 < LOD < LOD < LOD < LOD E4:1,4 135 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E4:2,1 136 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:2,2 137 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD < LOD E4:2,3 138 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E4:2,4 139 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD E4:2,sam 14 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 1 < LOD < LOD 5 < LOD E4:3,1 141 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD 47 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:3,2 142 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD E4:3,3 143 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E4:3,4 144 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:4,1 145 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:4,2 146 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 9 < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:4,3 147 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:4,4 148 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 4 < LOD 2 < LOD 17 < LOD 4 < LOD E4:5,1 149 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 8 < LOD < LOD < LOD E4:5,2 15 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD E4:5,3 151 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD 5 < LOD < LOD E4:5,4 152 ######## Soil 12 ppm < LOD < LOD < LOD < LOD

16 Bilaga 3 Bil 3 Analysresultat Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB

17 Rapport Sida 1 (3) T NH7C1NXWK Registrerad :22 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Henrik Kjellin Projekt Nordstjärnan Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Analys av material Er beteckning Mot väg, betong. Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign krossning* ja 1 1 INRO malning* ja 1 1 INRO As <.5 mg/kg 2 1 INRO Ba mg/kg 2 1 INRO Cd <.1 mg/kg 2 1 INRO Co mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 2 1 INRO Cu mg/kg 2 1 INRO Hg <.2 mg/kg 2 1 INRO Ni <5. mg/kg 2 1 INRO Pb mg/kg 2 1 INRO V mg/kg 2 1 INRO Zn mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 3 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C1-C12 <2. mg/kg 4 1 INRO fraktion >C12-C16 <3. mg/kg 4 1 INRO fraktion >C16-C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C35-<C mg/kg 4 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Rapport Sida 2 (3) T NH7C1NXWK Er beteckning Mitt, betong. Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign krossning* ja 1 1 INRO malning* ja 1 1 INRO As mg/kg 2 1 INRO Ba mg/kg 2 1 INRO Cd <.1 mg/kg 2 1 INRO Co mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 2 1 INRO Cu mg/kg 2 1 INRO Hg <.2 mg/kg 2 1 INRO Ni mg/kg 2 1 INRO Pb mg/kg 2 1 INRO V mg/kg 2 1 INRO Zn mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 3 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C1-C12 <2. mg/kg 4 1 INRO fraktion >C12-C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C16-C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C35-<C mg/kg 4 1 INRO Er beteckning Mot garage, betong. Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign krossning* ja 1 1 INRO malning* ja 1 1 INRO As <.5 mg/kg 2 1 INRO Ba mg/kg 2 1 INRO Cd <.1 mg/kg 2 1 INRO Co mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 2 1 INRO Cu mg/kg 2 1 INRO Hg <.2 mg/kg 2 1 INRO Ni <5. mg/kg 2 1 INRO Pb mg/kg 2 1 INRO V mg/kg 2 1 INRO Zn mg/kg 2 1 INRO Cr mg/kg 3 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C1-C12 <2. mg/kg 4 1 INRO fraktion >C12-C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C16-C mg/kg 4 1 INRO fraktion >C35-<C mg/kg 4 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 3 (3) T NH7C1NXWK * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Provberedning: krossning/malning. 2 Paket IS-1. Bestämning av metaller efter uppslutning med HNO3 enligt metod baserad på US EPA 2.7 och ISO Mätning utförs med ICP-AES. Rev Bestämning av Cr6+ i byggnadsmaterial efter alkalisk lakning. Mäning utförs med jonkromatografi. Rev Paket Bygg-OJ-2C. Bestämning av oljeindex, oljefraktioner >C1-C12, >C12-C16, >C16-C35, samt >C35-C4 enligt CSN EN Mätning utförs med GC-FID. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 19, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, 19, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 47 3 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 96, 53 2 Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 1:28 Corrected version 21) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Rapport Sida 1 (7) T NIDI918BX Registrerad :17 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Henrik Kjellin Projekt Nordstjärnan Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Analys av fast prov Er beteckning SM21:2 Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O16973 Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren.2.6 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen.19.6 mg/kg TS 1 1 INRO krysen.21.6 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten.13.4 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren.21.6 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen.2.6 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren.18.5 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16*.26 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena*.13 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga*.13 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <.15 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M*.11 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H*.15 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C4 <5 mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 2 (7) T NIDI918BX Er beteckning SM23:1 Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen.29.9 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen.14.4 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten.1.3 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen.24.7 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 2.1 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* 1. mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* 1.1 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L*.43 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M*.88 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* 1.1 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 3 (7) T NIDI918BX Er beteckning SM25:3 Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 INRO pyren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO krysen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* <.8 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* <.35 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* <.45 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L* <.15 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* <.25 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* <.4 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C4 <5 mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 4 (7) T NIDI918BX Er beteckning SM26:1 Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen mg/kg TS 1 1 INRO acenaften.35.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren.7.21 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 22 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* 9.7 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* 12 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L*.42 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* 11 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* 11 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 5 (7) T NIDI918BX Er beteckning SM27:2 Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen.14.4 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen.13.4 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten.4.12 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 1.1 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena*.39 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga*.67 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L*.14 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M*.59 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H*.45 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C4 <5 mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 6 (7) T NIDI918BX Er beteckning Vid slagg Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 INRO naftalen.65.2 mg/kg TS 1 1 INRO acenaftylen.25.8 mg/kg TS 1 1 INRO acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 INRO fenantren mg/kg TS 1 1 INRO antracen.34.1 mg/kg TS 1 1 INRO fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO pyren mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 INRO krysen mg/kg TS 1 1 INRO bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 INRO bens(k)fluoranten.2.6 mg/kg TS 1 1 INRO bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 INRO dibens(ah)antracen.7.21 mg/kg TS 1 1 INRO benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 INRO indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa 16* 3.5 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa cancerogena* 2. mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa övriga* 1.5 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa L*.9 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa M* 1.1 mg/kg TS 1 1 INRO PAH, summa H* 2.3 mg/kg TS 1 1 INRO oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 INRO As mg/kg TS 1 1 INRO Cd <.1 mg/kg TS 1 1 INRO Co mg/kg TS 1 1 INRO Cr mg/kg TS 1 1 INRO Cu mg/kg TS 1 1 INRO Hg <.2 mg/kg TS 1 1 INRO Ni mg/kg TS 1 1 INRO Pb mg/kg TS 1 1 INRO V mg/kg TS 1 1 INRO Zn mg/kg TS 1 1 INRO Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 7 (7) T NIDI918BX * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket Soilpack-2EK Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 827 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 28. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 1439 och TNRCC metod 16. Mätning utförs med GC-FID. Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA 2.7 och ISO Mätning utförs med ICP- AES. Provet torkas och siktas före analys. Rev INRO Godkännare Ingalill Rosén Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 19, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, 19, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 47 3 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 96, 53 2 Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 1:28 Corrected version 21) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 1 (3) T IN6AA7F7H Registrerad :35 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Henrik Kjellin Projekt Nötknäpparen Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Analys av fast prov Er beteckning SM1 Massor Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 STGR naftalen mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen mg/kg TS 1 1 STGR acenaften mg/kg TS 1 1 STGR fluoren mg/kg TS 1 1 STGR fenantren mg/kg TS 1 1 STGR antracen mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR pyren mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 STGR krysen mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* 21 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* 8.1 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* 12 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L*.29 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* 11 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* 9.2 mg/kg TS 1 1 STGR oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 STGR As mg/kg TS 1 1 STGR Cd <.1 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <.2 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 2 (3) T IN6AA7F7H Er beteckning SM2 Massor Provtagare Henrik Kjellin Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 STGR naftalen mg/kg TS 1 1 STGR acenaftylen mg/kg TS 1 1 STGR acenaften mg/kg TS 1 1 STGR fluoren mg/kg TS 1 1 STGR fenantren mg/kg TS 1 1 STGR antracen mg/kg TS 1 1 STGR fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR pyren mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 STGR krysen mg/kg TS 1 1 STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 STGR bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 STGR dibens(ah)antracen mg/kg TS 1 1 STGR benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 STGR indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa 16* 76 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa cancerogena* 35 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa övriga* 4 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa L*.96 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa M* 36 mg/kg TS 1 1 STGR PAH, summa H* 39 mg/kg TS 1 1 STGR oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 STGR As mg/kg TS 1 1 STGR Cd.28.6 mg/kg TS 1 1 STGR Co mg/kg TS 1 1 STGR Cr mg/kg TS 1 1 STGR Cu mg/kg TS 1 1 STGR Hg <.2 mg/kg TS 1 1 STGR Ni mg/kg TS 1 1 STGR Pb mg/kg TS 1 1 STGR V mg/kg TS 1 1 STGR Zn mg/kg TS 1 1 STGR Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 3 (3) T IN6AA7F7H * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket Soilpack-2EK Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 827 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 28. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 1439 och TNRCC metod 16. Mätning utförs med GC-FID. Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA 2.7 och ISO Mätning utförs med ICP- AES. Provet torkas och siktas före analys. Rev STGR Godkännare Sture Grägg Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 19, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, 19, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 47 3 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 96, 53 2 Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 1:28 Corrected version 21) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Rapport Sida 1 (3) T CP2HRJDZ Registrerad :15 Structor Miljöteknik AB Utfärdad Henrik Kjellin Projekt Nordstjärnan Bestnr Bruksgatan 8B Eskilstuna Analys av fast prov Er beteckning SM2:2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 FREN naftalen mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen mg/kg TS 1 1 FREN acenaften mg/kg TS 1 1 FREN fluoren mg/kg TS 1 1 FREN fenantren mg/kg TS 1 1 FREN antracen mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN pyren mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 1 1 FREN krysen mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* 26 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* 11 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* 14 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L*.37 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* 12 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* 13 mg/kg TS 1 1 FREN oljeindex >C1-<C mg/kg TS 1 1 FREN As mg/kg TS 1 1 FREN Cd <.1 mg/kg TS 1 1 FREN Co mg/kg TS 1 1 FREN Cr mg/kg TS 1 1 FREN Cu mg/kg TS 1 1 FREN Hg <.2 mg/kg TS 1 1 FREN Ni mg/kg TS 1 1 FREN Pb mg/kg TS 1 1 FREN V mg/kg TS 1 1 FREN Zn mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

31 Rapport Sida 2 (3) T CP2HRJDZ Er beteckning SM29:3 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_15 C % 1 1 FREN naftalen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <.1 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <.1 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <.1 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <.1 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <.1 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <.1 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <.1 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <.1 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <.8 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <.35 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <.45 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <.4 mg/kg TS 1 1 FREN oljeindex >C1-<C4 <5 mg/kg TS 1 1 FREN As mg/kg TS 1 1 FREN Cd <.1 mg/kg TS 1 1 FREN Co mg/kg TS 1 1 FREN Cr mg/kg TS 1 1 FREN Cu mg/kg TS 1 1 FREN Hg <.2 mg/kg TS 1 1 FREN Ni mg/kg TS 1 1 FREN Pb mg/kg TS 1 1 FREN V mg/kg TS 1 1 FREN Zn mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

32 Rapport Sida 3 (3) T CP2HRJDZ * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket Soilpack-2EK Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 827 och ISO Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 28. Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 1439 och TNRCC metod 16. Mätning utförs med GC-FID. Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA 2.7 och ISO Mätning utförs med ICP- AES. Provet torkas och siktas före analys. Rev FREN Godkännare Fredrik Enzell Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 19, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, 19, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 47 3 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 96, 53 2 Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 1:28 Corrected version 21) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Danderyd Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering

Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering Uppdragsnummer: 6017-161 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Provtagning av byggnadsmaterial och porluft samt byggnadsinventering ESKILSTUNA 2015-11-12 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial

Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Uppdragsnr: 10201528 1 (8) PM Gunnesbo Gård-PAH i byggnadsmaterial Resultat från undersökning av byggnadsmaterial med misstänkt PAHinnehåll Som en del i utredningsarbetet med att finna källa till de förhöjda

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM:

Kemisk provtagning vid strandbad. Nacka Kommun. Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: DATUM: Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet PROJEKTNR: 161196 DATUM: 2016-09-27 Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommun Alfredsro-, Älgö och Lännerstabadet Fisksätra

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer