1 (11) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se"

Transkript

1 RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson Handläggare Marie Ståhl Uppdragsledare Leo Mille Kvalitetsgranskning 1 (11) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Marie Ståhl Tekn dr Kemiteknik Telefon direkt Mobil

2 Sammanfattning På uppdrag av KF Fastigheter har Sweco Environment utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Brogårds tegelbruk i Upplands-Bro kommun. Området är en del av programområdet Tegelhagen där ett tusental bostäder planeras. Huvuddelen av Tegelhagen har tidigare varit åker- eller betesmark, vilket innebär att risken för att markföroreningar i dessa områden bedöms som mycket liten. Området kring tegelbruket har dock identifierats som potentiellt förorenat av den tidigare verksamheten. På området har tillverkning av tegel pågått fram till mitten på 1960-talet. Under 90-talet tillverkades kattsand i lokalerna. Idag används de för uppställning av husbilar och husvagnar. Marken omkring tegelbrukets torklada har fyllts ut med fyllnadsmassor av okänt ursprung. Fyllnadsmassorna består av grus och sten med inslag av tegelrester och i vissa fall metallskrot och bentonitlera från kattsandstillverkningen. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts med syfte att främst undersöka eventuellt föroreningsinnehåll i den utfyllda marken omkring tegelbrukets torklada. Provtagning av jord utfördes genom provgropsgrävning i sex punkter omkring torkladan. De högar av bentonitlera som finns upplagda i närheten av torkladan provtogs i två punkter. Sju jordprov har valts ut och analyserats på laboratorium med avseende på metaller och PAH. Kompletterande metallanalyser utfördes på ytterligare tre jordprov från provpunkt 4 efter att de ursprungliga resultaten erhållits. Vid undersökningen har föroreningshalter som överskrider riktvärdet för KM påträffats i punkterna 2, 4 och 6. I punkt 2 och 6 har PAH-H påvisats i halter överskridande KM. I punkt 4 har föroreningar av arsenik påvisats på djupet 0-0,5 mumy, arsenik och PAH-H på djupet 0,5-1,2 mumy samt arsenik och barium på djupet 1,2-1,8 mumy. För att bättre motsvara den exponering som aktuell markanvändning innebär har de påvisade halterna även jämförts med storstadsspecifika riktvärden för scenariot Park och grönytor (Sweco, 2009). Påvisade halter av PAH-H och barium underskrider det storstadsspecifika riktvärdet. Dessa halter bör därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vare sig vid den aktuella markanvändningen eller om området omvandlas till park. Om området omvandlas till bostäder bör dessa föroreningars utbredning utredas vidare och behovet av åtgärder utvärderas på nytt. I provpunkt 4 överskrids det storstadsspecifika riktvärdet för arsenik på tre djup. Halten i den ytliga jorden är lägre och ligger strax över KM. Därmed torde föroreningen inte utgöra någon omedelbar risk vid den aktuella markanvändningen. Området används idag för uppställning av fordon i den fd torkladan. Området är öppet och det finns boende i de närliggande husen på tegelbruksområdet, men det lockar knappast till några längre vistelser. Vid omvandling av området till parkområde eller bostäder bedömer Sweco att de förorenade massorna bör åtgärdas, till exempel genom bortgrävning och deponering på godkänd mottagningsanläggning. En avgränsning av arsenikföroreningens utbredning horisontellt bör göras innan saneringen. 2 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS p:\1175\ _brogårds_tegelbruk_m\000_brogårds_tegelbruk_m\19 original\slutleverans\rapport brogårds tegelbruk slutversion.docx

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 4 2 Bakgrund Planområdet Tegelhagen Historik Geologi och skyddsvärden 5 3 Utförd provtagning 6 4 Bedömningsgrunder 7 5 Resultat 7 6 Slutsatser och rekommendationer 10 7 Referenser 11 Bilagor: 1. Fältanteckningar 2. Analysprotokoll 3 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS p:\1175\ _brogårds_tegelbruk_m\000_brogårds_tegelbruk_m\19 original\slutleverans\rapport brogårds tegelbruk slutversion.docx

4 1 Syfte Sweco har på uppdrag av KF Fastigheter AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Brogårds tegelbruk i Upplands-Bro kommun. Det undersökta området är en del av fastigheten Bro Gård 1:84. Undersökningens syfte är att identifiera eventuella föroreningar i marken i de utfyllnader som gjorts kring den sk torkladan (se figur 1) samt utreda om åtgärder behöver vidtas vid en eventuell exploatering av området. 2 Bakgrund 2.1 Planområdet Tegelhagen Den undersökta fastigheten är en del av planområdet Tegelhagen där det planeras uppföras ett tusental bostäder. Planområdet är ca 85 hektar stort och sträcker sig från centrala Bro ned mot Mälaren och består idag huvudsakligen av skogsmark. Huvuddelen av Tegelhagen har tidigare varit åker- eller betesmark, vilket innebär att risken för att markföroreningar i dessa områden bedöms som mycket liten. Vid Mälarens strand i den södra delen av planområdet ligger Brogårds tegelbruk (se figur 1). På bruket tillverkades tegel i industriell skala fram till mitten på 1960-talet. Utfyllnader av marken ned mot Mälaren har gjorts. Erfarenhetsmässigt är fyllnadsmassor på äldre industritomter ofta förorenade. Krav har därför ställts på att en översiktlig miljöteknisk markundersökning görs på det fd tegelbruket innan arbetet med detaljplan för området fortsätter. Figur 1. Bro gårds tegelbruk. Den röda rutan anger undersökningsområdet. 4 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

5 2.2 Historik Brogårds tegelbruk anlades i mitten på 1800-talet. I början på 1900-talet omvandlades det lilla gårdstegelbruket till ett modernt tegelbruk där tegel tillverkades i industriell skala. Verksamheten fortsatte fram till 1966, tegelelement tillverkades fram till Lera togs från ett flertal grunda täkter i åker- och skogsområdet nordväst om tegelbruket. Efter 1970 användes byggnaderna som lager av KF. Under åren tillverkades kattsand i lokalerna. Av vad som framkommit i de undersökningar som gjorts tidigare har murtegel framställts vid Bro gårds tegelbruk. Inga uppgifter har framkommit om att glasyrer ska ha använts vid bruket. Tillverkning av kattsand skedde under några år på 1990-talet. Inga detaljer om hur tillverkningen utfördes framkommit under inventeringen. Kattsand kan tillverkas av bentonitlera eller träspån. Enligt uppgifter från återförsäljare av kattsand används inga tillsatser vid tillverkningen förutom doftmedel. Söder om torkladan samt väster om densamma ligger stora mängder bentonitlera upplagt i högar. Enligt uppgift kördes leran ut från torkladan några år innan denna miljöundersökning utfördes. Idag används torkladan för uppställning av husvagnar och husbilar. Övriga byggnader i närområdet är idag en visningslokal samt bostäder. Vid Mälaren planeras badplats och småbåtshamn. Området omkring torkladan har begränsad stabilitet och kommer enligt uppgift från KF Fastigheter troligen bli park eller strandpromenad. I Länsstyrelsens prioritering av misstänkt förorenade områden återfinns tegelbruk i branschklass 4, vilket innebär lägst prioritet för inventering och undersökning. Risken för markföroreningar från själva tegelbruksverksamheten anses med andra ord vara liten. En potentiell källa för föroreningar kan vara att lertäkter fyllts igen med förorenade avfallsmassor. Enligt den inventering som gjorts var täkterna omkring Brogårds tegelbruk relativt grunda och inga uppgifter har framkommit om att dessa ska ha fyllts igen. Den stora torkladan är placerad på utfylld mark. Utfyllnader på äldre industritomter gjordes ofta med avfallsmassor eller olika biprodukter och kan därmed vara en källa för föroreningar. Typiska föroreningar i fyllnadsmassor är metaller och PAH. Vid den naturinventering som utförts noterades en högre andel av föroreningståliga organismer i vattnet utanför tegelbruket jämfört med andra delar av stranden, vilket kan tyda på en föroreningspåverkan från tegelbruket. 2.3 Geologi och skyddsvärden Omkring torkladan består marken av fyllning ned till 1-1,5 meters djup. Fyllningen består av grus och sten blandat med tegelrester och ibland metallskrot. Lager av bentonitlera från kattsandstillverkningen har också påträffats vid undersökningen. Svarta jordlager som föreföll vara brända har påträffats i några punkter. På den östra sidan av torkladan sträcker sig fyllningen ned till berg. Längre västerut underlagras fyllningen av naturlig lera. Öster om torkladan sluttar marken ned mot torkladan och Mälaren. Naturliga jordarter i detta område består enligt den geotekniska utredningen av lera, morän och berg i dagen. 5 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

6 Det undersökta området gränsar direkt till Mälaren. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Förväntad riktning för grundvattnets strömning i undersökningsområdet är västlig riktning, mot Mälaren. 3 Utförd provtagning Provtagningen genomfördes i augusti 2011 av Eleonora Karlsson, Sweco. Med grävmaskin grävdes sex provgropar omkring torkladan. Provgroparnas placering ses på kartan i figur 2, punkt 1-6. Samlingsprov togs från varje halvmeter av jordprofilen. Prov togs även från de högar som finns upplagda på torkladans södra sida (punkt 7 och 8). Tre ytliga delprov togs från varje hög och blandades till ett samlingsprov. Anteckningar om jordarter och observationer återfinns i fältanteckningarna i bilaga 1. Figur 2. Karta över provtagningspunkter. Sifforna 1-6 är punkter där provgropar grävts. I punkt 7 och 8 har upplagda högar provtagits genom att tre ytliga gropar grävts i varje hög. Jordproverna har förvarats i diffusionstäta påsar. Under provtagning och transport förvarades proverna i kylväska. Kvarvarande markprover som ej sändes för analys förvaras i kylrum på Swecos kontor i Marieberg i minst 3 månader efter provtagningstillfället. Ett urval av jordproven analyserades med avseende på tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Samtliga analyser genomfördes av vilka är 6 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

7 ackrediterat för valda analyser. Efter att föroreningar av arsenik påvisats i punkt 4 skickades tre kompletterande prov från punkt 4 för att avgränsa föroreningen i djupled. 4 Bedömningsgrunder Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord är avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden. Värdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på människor eller miljö inte bedöms föreligga vid angiven markanvändning. Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009): KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Bostäder planeras att anläggas inom planområdet. Planerad markanvändning för det undersökta området omkring torkladan är inte fastställt. Det är inte heller klart om torkladan kommer att rivas. Enligt de geotekniska utredningar som gjorts har det utfyllda området omkring torkladan otillfredsställande stabilitet. Föreslagna användningar för det undersökta området inkluderar strandpromenad och småbåtshamn. Den planerade markanvändningen överensstämmer bättre med känslig markanvändning än mindre känslig markanvändning. I vissa hänseenden kommer dock den planerade markanvändningen innebära en lägre grad av exponering för föroreningar än de antaganden som gjorts när riktvärden för KM beräknats. Därför har de påvisade halterna även jämförts med de storstadsspecifika riktvärden som tagits fram åt Stockholm stad för scenariot Park och grönytor (Sweco, 2009). Dessa riktvärden tar också hänsyn till skillnader mellan fyllningsjord och naturlig jord gällande tex genomsläpplighet och skyddsbehov för markmiljön. 5 Resultat Analysresultat för jord med avseende på metaller och PAH presenteras i tabell 1. Fullständiga analysprotokoll återfinns i bilaga 2. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM samt storstadsspecifika riktvärden för Park och grönytor. 7 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

8 Tabell 1. Analysresultat för jord med avseende på metaller och PAH. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halterna jämförs med det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM) och storstadsspecifika riktvärden för scenariot Park och grönytor. Färgmarkerade halter överskrider riktvärdet. Djup anges i meter under markytan (mumy). Provpunkt Djup (mumy) 1 0-0,4 2 0,6-1, ,5m 4 0-0,5 4 0,5-1,2 4 1,2-1,8 4 1,8-2, ,5m 6 0,7-0,75m 7 KM Park Fyllning TS_105 C 92,2 80,9 71, , , ,1 - - As <3 3,56 4,21 11,9 20,3 21 5,0 5,17 7,48 < Ba 26,7 71,5 65, ,9 59, Cd <0.1 0,136 0,114 <0,1 <0.1 <0,1 0,22 0,122 0,346 0,118 0,5 4 Co 5,66 12,5 7,12 5, ,96 7,38 8, Cr 20,8 38,6 9, , ,7 26,1 22, Cu 6,69 27,6 21, , , , Ni 8,34 25,9 7,84 7,8 20, ,9 15,8 12, Pb 8,39 23,9 13, , ,6 25,1 14, Zn 49,2 97,1 50, , ,6 84,5 64, Hg <1 <1 <1 <0,2 <1 <0,3 <0,2 <1 <1 <1 0,25 2 PAH, summa L <0.15 0,15 < < <0.15 0,21 < PAH, summa M < ,26-1, ,1 1,4 < PAH, summa H <0.25 2,9 0,27-1, ,21 1,6 0, (11) RAPPORT TEGELHAGEN

9 Analyserade halter av arsenik överskrider såväl riktvärdet för känslig markanvändning som det storstadsspecifika riktvärdet i punkt 4. PAH-H har påvisats i halter över riktvärdet för KM i punkt 2, 4 och 6. Barium har påvisats i halter över KM i punkt 4 (1,2-1,8 mumy). Halterna av barium och PAH-H ligger i samtliga fall under det storstadsspecifika riktvärdet. Maximalt erhållna haltnivåer inom undersökningen motsvarar 3 ggr KM för tunga PAH, 1 ggr KM för medeltunga PAH:er samt 2 ggr KM för arsenik. (Figur 3). Figur 3. Karta över provtagna punkter samt föroreningshalter angivet i förhållande till naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 9 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

10 6 Slutsatser och rekommendationer Vid undersökningen har föroreningshalter som överskrider riktvärdet för KM påträffats i punkterna 2, 4 och 6. I punkt 2 och 6 har PAH-H påvisats i halter överskridande KM. I punkt 4 har föroreningar av arsenik påvisats på djupet 0-0,5 mumy, arsenik och PAH-H på djupet 0,5-1,2 mumy samt arsenik och barium på djupet 1,2-1,8 mumy. Vid jämförelse med storstadsspecifika riktvärden för fyllningsjord vid scenariot Park och grönytor så är det enbart halterna av arsenik som överskrider riktvärdet. Tabell 2 Jämförelse av påvisade föroreningshalter över riktvärdet för känslig markanvändning med storstadsspecifika riktvärdet för fyllningsjord i park och grönytor (Sweco, 2009). Enbart de halter som överskrider riktvärdet för KM redovisas. Färgmarkerade halter överskrider det storstadsspecifika riktvärdet. Provpunkt Djup (m) 2 0,6-1, ,5 4 0,5-1,2 4 1,2-1,8 4 1,8-2,0 6 0,7-0,75 KM Storstad Park As - 11,9 20, Ba PAH-H 2,9-1, ,6 1 6 Påvisade halter av PAH-H och barium underskrider det storstadsspecifika riktvärdet för parker. Dessa halter bör därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vare sig vid den aktuella markanvändningen eller om området omvandlas till park. Om området omvandlas till bostäder bör dessa föroreningar utbredning utredas vidare och behovet av åtgärder utvärderas på nytt. För arsenik överensstämmer det storstadsspecifika riktvärdet med riktvärdet för KM. Styrande för arseniks riktvärde är den nationella bakgrundshalten (Naturvårdsverket, 2009). I provpunkt 4 överskrids riktvärdet för arsenik på tre djup. Halten i den ytliga jorden är lägre och ligger strax över KM. Därmed torde föroreningen inte utgöra någon omedelbar risk vid den aktuella markanvändningen. Området används idag främst för uppställning av fordon i den fd torkladan. Området är öppet och det finns boende i de närliggande husen på tegelbruksområdet, men lockar knappast till några längre vistelser. Vid omvandling av området till parkområde eller bostäder bedömer Sweco att de förorenade massorna bör åtgärdas, till exempel genom bortgrävning och deponering på godkänd mottagningsanläggning. En avgränsning av arsenikföroreningens utbredning horisontellt bör göras innan saneringen. I enlighet med gällande miljölagstiftning ska fastighetsägaren meddela kommunen om innehållet i denna rapport 10 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

11 7 Referenser Naturvatten, Naturinventering vid Tegelhagen. Naturvärden och konsekvenser av programförslag. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Rapport Sweco, Storstadsspecifika riktvärden för Malmö. Göteborgs och Stockholms stad. Upplands-Bro kommun, Tegelhagen. Utbyggnad av nya bostäder i södra Bro. Planprogram. Viak, Kaj vid tegelbruket samt industritomt vid Skällsta. Översiktlig geoteknisk undersökning. 11 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

12 Bilaga 1. Fältanteckningar Bro gård Datum: Utförd av: Eleonora Karlsson, EAKA Grävmaskinist: Mats Kilsgård Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,4 F Gr sa st 0,4-1 Nat. Le 1-1,2 Si/Le Noteringar: Stopp mot berg Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F gr tegel st Både rött och gult tegel 0,5-0,6 F gr svart Bränt lager? 0,6-1,1 Le nat? Grå/brunt 1,1-1,4 Le nat Brunt 1,4-1,7 Le si Grå/blå Noteringar: Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 Le Grå/beige Trolig bentonit 0,5-1 Le sa Röd/svart Bentonit uppblandat med metallskrot 1-1,5 Le sa Röd/svart -II- 1,8-2 tegel Noteringar: Mycket mjukt, vattensjukt, prov taget ur skopan då marken var sank. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F tegel st gr 0,5-1,2 F tegel st sa Rött/svart 1,2-1,8 F tegel st sa Rött/svart 1,8-2 Le nat 1 (2) Sweco Envi ro nment AB

13 Noteringar: Mestadels större tegelrester uppblandat med fyllning Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F sa gr Brunt rött 0,5-1 F tegel sa gr rött Svarta inslag, många små tunna skikt varierande rött/svart/beige 1-1,5 F tegel sa gr 1,5-2 F tegel sa gr Noteringar: Vid ca 0,7 m bränt lager. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,4 F gr st 0,4-0,7 F tegel gr 0,7-0,75 F gr Svart bränt lager? 0,75-0,9 Nat. Le Noteringar: Stopp mot berg Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning bentonit grå samlingsprov Noteringar: samlingsprov från tre punkter i en hög av bentonit. Varje hål i högen var ca ca 0,3m djup. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning bentonit grå samlingsprov Noteringar: samlingsprov från tre punkter i en hög av bentonit. Varje hål i högen var ca ca 0,3m djup. 2 (2) Sweco Environment AB

14 Rapport Sida 1 (3) L HJBMJ86YQB SWECO Environment AB Projekt Marie Ståhl Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys: MS1-JM Er beteckning 4:0-0,5 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Er beteckning 4:1,2-1,8 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.3 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

15 Rapport Sida 2 (3) L HJBMJ86YQB Er beteckning 4:1,8-2 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

16 Rapport Sida 3 (3) L HJBMJ86YQB Metod 1 Analys enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). NEBO SYL Godkännare Nils-Erik Boberg Sylvia Sandlund H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

17 Rapport Sida 1 (9) T EH1S29H9NM SWECO Environment AB Projekt Eleonora Karlsson Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning 1/0-0,4 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.2 % 1 V AKR As <3 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 92.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA krysen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

18 Rapport Sida 2 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 2/0,6-1,1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 80.9 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 80.7 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen 0.15 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.56 mg/kg TS 3 D ANMA antracen 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 1.4 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.98 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.34 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.63 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.71 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.23 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.36 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.28 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.30 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 2.6 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 3.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* 0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 3.0 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 2.9 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

19 Rapport Sida 3 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 3/1-1,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 71.8 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 69.7 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.12 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen mg/kg TS 3 D ANMA krysen mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.27 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 0.26 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 0.26 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.27 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

20 Rapport Sida 4 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 4/0,5-1,2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 83.4 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 83.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.32 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.72 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.50 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.19 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.31 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.37 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.18 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.12 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 1.3 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 1.7 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 1.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 1.5 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

21 Rapport Sida 5 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 5/0-0,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.4 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 92.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen mg/kg TS 3 D ANMA krysen mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

22 Rapport Sida 6 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 6/0,7-0,75 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.0 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 89.9 % 2 O EMPA naftalen 0.21 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.44 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.50 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.45 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.29 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.28 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.42 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.19 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.17 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.15 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 1.4 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 1.8 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 1.4 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 1.6 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

23 Rapport Sida 7 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 7:1/hög Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 95.1 % 1 V AKR As <3 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 94.5 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA krysen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

24 Rapport Sida 8 (9) T EH1S29H9NM * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller. Provet har torkats vid 105 C enligt SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett med autoklav eller mikrovågsugn i slutna teflonbehållare. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-MS). 2 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätningen utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±24-58% Rev AKR ANMA EMPA Godkännare Anna-Karin Revell Anna Malmvärn Emma Palmqvist D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

25 Rapport Sida 9 (9) T EH1S29H9NM Utf 1 För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13

Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer 535-2860-13 YTTRANDE 03-04- KALIX KOMMUN Länsstyrelsen i Norrbottens län Miljöskyddsenheten 97 86 Luleå Yttrande avseende begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun. Diarienummer

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer