1 (11) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se"

Transkript

1 RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson Handläggare Marie Ståhl Uppdragsledare Leo Mille Kvalitetsgranskning 1 (11) ra04s Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Marie Ståhl Tekn dr Kemiteknik Telefon direkt Mobil

2 Sammanfattning På uppdrag av KF Fastigheter har Sweco Environment utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Brogårds tegelbruk i Upplands-Bro kommun. Området är en del av programområdet Tegelhagen där ett tusental bostäder planeras. Huvuddelen av Tegelhagen har tidigare varit åker- eller betesmark, vilket innebär att risken för att markföroreningar i dessa områden bedöms som mycket liten. Området kring tegelbruket har dock identifierats som potentiellt förorenat av den tidigare verksamheten. På området har tillverkning av tegel pågått fram till mitten på 1960-talet. Under 90-talet tillverkades kattsand i lokalerna. Idag används de för uppställning av husbilar och husvagnar. Marken omkring tegelbrukets torklada har fyllts ut med fyllnadsmassor av okänt ursprung. Fyllnadsmassorna består av grus och sten med inslag av tegelrester och i vissa fall metallskrot och bentonitlera från kattsandstillverkningen. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts med syfte att främst undersöka eventuellt föroreningsinnehåll i den utfyllda marken omkring tegelbrukets torklada. Provtagning av jord utfördes genom provgropsgrävning i sex punkter omkring torkladan. De högar av bentonitlera som finns upplagda i närheten av torkladan provtogs i två punkter. Sju jordprov har valts ut och analyserats på laboratorium med avseende på metaller och PAH. Kompletterande metallanalyser utfördes på ytterligare tre jordprov från provpunkt 4 efter att de ursprungliga resultaten erhållits. Vid undersökningen har föroreningshalter som överskrider riktvärdet för KM påträffats i punkterna 2, 4 och 6. I punkt 2 och 6 har PAH-H påvisats i halter överskridande KM. I punkt 4 har föroreningar av arsenik påvisats på djupet 0-0,5 mumy, arsenik och PAH-H på djupet 0,5-1,2 mumy samt arsenik och barium på djupet 1,2-1,8 mumy. För att bättre motsvara den exponering som aktuell markanvändning innebär har de påvisade halterna även jämförts med storstadsspecifika riktvärden för scenariot Park och grönytor (Sweco, 2009). Påvisade halter av PAH-H och barium underskrider det storstadsspecifika riktvärdet. Dessa halter bör därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vare sig vid den aktuella markanvändningen eller om området omvandlas till park. Om området omvandlas till bostäder bör dessa föroreningars utbredning utredas vidare och behovet av åtgärder utvärderas på nytt. I provpunkt 4 överskrids det storstadsspecifika riktvärdet för arsenik på tre djup. Halten i den ytliga jorden är lägre och ligger strax över KM. Därmed torde föroreningen inte utgöra någon omedelbar risk vid den aktuella markanvändningen. Området används idag för uppställning av fordon i den fd torkladan. Området är öppet och det finns boende i de närliggande husen på tegelbruksområdet, men det lockar knappast till några längre vistelser. Vid omvandling av området till parkområde eller bostäder bedömer Sweco att de förorenade massorna bör åtgärdas, till exempel genom bortgrävning och deponering på godkänd mottagningsanläggning. En avgränsning av arsenikföroreningens utbredning horisontellt bör göras innan saneringen. 2 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS p:\1175\ _brogårds_tegelbruk_m\000_brogårds_tegelbruk_m\19 original\slutleverans\rapport brogårds tegelbruk slutversion.docx

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 4 2 Bakgrund Planområdet Tegelhagen Historik Geologi och skyddsvärden 5 3 Utförd provtagning 6 4 Bedömningsgrunder 7 5 Resultat 7 6 Slutsatser och rekommendationer 10 7 Referenser 11 Bilagor: 1. Fältanteckningar 2. Analysprotokoll 3 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS p:\1175\ _brogårds_tegelbruk_m\000_brogårds_tegelbruk_m\19 original\slutleverans\rapport brogårds tegelbruk slutversion.docx

4 1 Syfte Sweco har på uppdrag av KF Fastigheter AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Brogårds tegelbruk i Upplands-Bro kommun. Det undersökta området är en del av fastigheten Bro Gård 1:84. Undersökningens syfte är att identifiera eventuella föroreningar i marken i de utfyllnader som gjorts kring den sk torkladan (se figur 1) samt utreda om åtgärder behöver vidtas vid en eventuell exploatering av området. 2 Bakgrund 2.1 Planområdet Tegelhagen Den undersökta fastigheten är en del av planområdet Tegelhagen där det planeras uppföras ett tusental bostäder. Planområdet är ca 85 hektar stort och sträcker sig från centrala Bro ned mot Mälaren och består idag huvudsakligen av skogsmark. Huvuddelen av Tegelhagen har tidigare varit åker- eller betesmark, vilket innebär att risken för att markföroreningar i dessa områden bedöms som mycket liten. Vid Mälarens strand i den södra delen av planområdet ligger Brogårds tegelbruk (se figur 1). På bruket tillverkades tegel i industriell skala fram till mitten på 1960-talet. Utfyllnader av marken ned mot Mälaren har gjorts. Erfarenhetsmässigt är fyllnadsmassor på äldre industritomter ofta förorenade. Krav har därför ställts på att en översiktlig miljöteknisk markundersökning görs på det fd tegelbruket innan arbetet med detaljplan för området fortsätter. Figur 1. Bro gårds tegelbruk. Den röda rutan anger undersökningsområdet. 4 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

5 2.2 Historik Brogårds tegelbruk anlades i mitten på 1800-talet. I början på 1900-talet omvandlades det lilla gårdstegelbruket till ett modernt tegelbruk där tegel tillverkades i industriell skala. Verksamheten fortsatte fram till 1966, tegelelement tillverkades fram till Lera togs från ett flertal grunda täkter i åker- och skogsområdet nordväst om tegelbruket. Efter 1970 användes byggnaderna som lager av KF. Under åren tillverkades kattsand i lokalerna. Av vad som framkommit i de undersökningar som gjorts tidigare har murtegel framställts vid Bro gårds tegelbruk. Inga uppgifter har framkommit om att glasyrer ska ha använts vid bruket. Tillverkning av kattsand skedde under några år på 1990-talet. Inga detaljer om hur tillverkningen utfördes framkommit under inventeringen. Kattsand kan tillverkas av bentonitlera eller träspån. Enligt uppgifter från återförsäljare av kattsand används inga tillsatser vid tillverkningen förutom doftmedel. Söder om torkladan samt väster om densamma ligger stora mängder bentonitlera upplagt i högar. Enligt uppgift kördes leran ut från torkladan några år innan denna miljöundersökning utfördes. Idag används torkladan för uppställning av husvagnar och husbilar. Övriga byggnader i närområdet är idag en visningslokal samt bostäder. Vid Mälaren planeras badplats och småbåtshamn. Området omkring torkladan har begränsad stabilitet och kommer enligt uppgift från KF Fastigheter troligen bli park eller strandpromenad. I Länsstyrelsens prioritering av misstänkt förorenade områden återfinns tegelbruk i branschklass 4, vilket innebär lägst prioritet för inventering och undersökning. Risken för markföroreningar från själva tegelbruksverksamheten anses med andra ord vara liten. En potentiell källa för föroreningar kan vara att lertäkter fyllts igen med förorenade avfallsmassor. Enligt den inventering som gjorts var täkterna omkring Brogårds tegelbruk relativt grunda och inga uppgifter har framkommit om att dessa ska ha fyllts igen. Den stora torkladan är placerad på utfylld mark. Utfyllnader på äldre industritomter gjordes ofta med avfallsmassor eller olika biprodukter och kan därmed vara en källa för föroreningar. Typiska föroreningar i fyllnadsmassor är metaller och PAH. Vid den naturinventering som utförts noterades en högre andel av föroreningståliga organismer i vattnet utanför tegelbruket jämfört med andra delar av stranden, vilket kan tyda på en föroreningspåverkan från tegelbruket. 2.3 Geologi och skyddsvärden Omkring torkladan består marken av fyllning ned till 1-1,5 meters djup. Fyllningen består av grus och sten blandat med tegelrester och ibland metallskrot. Lager av bentonitlera från kattsandstillverkningen har också påträffats vid undersökningen. Svarta jordlager som föreföll vara brända har påträffats i några punkter. På den östra sidan av torkladan sträcker sig fyllningen ned till berg. Längre västerut underlagras fyllningen av naturlig lera. Öster om torkladan sluttar marken ned mot torkladan och Mälaren. Naturliga jordarter i detta område består enligt den geotekniska utredningen av lera, morän och berg i dagen. 5 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

6 Det undersökta området gränsar direkt till Mälaren. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Förväntad riktning för grundvattnets strömning i undersökningsområdet är västlig riktning, mot Mälaren. 3 Utförd provtagning Provtagningen genomfördes i augusti 2011 av Eleonora Karlsson, Sweco. Med grävmaskin grävdes sex provgropar omkring torkladan. Provgroparnas placering ses på kartan i figur 2, punkt 1-6. Samlingsprov togs från varje halvmeter av jordprofilen. Prov togs även från de högar som finns upplagda på torkladans södra sida (punkt 7 och 8). Tre ytliga delprov togs från varje hög och blandades till ett samlingsprov. Anteckningar om jordarter och observationer återfinns i fältanteckningarna i bilaga 1. Figur 2. Karta över provtagningspunkter. Sifforna 1-6 är punkter där provgropar grävts. I punkt 7 och 8 har upplagda högar provtagits genom att tre ytliga gropar grävts i varje hög. Jordproverna har förvarats i diffusionstäta påsar. Under provtagning och transport förvarades proverna i kylväska. Kvarvarande markprover som ej sändes för analys förvaras i kylrum på Swecos kontor i Marieberg i minst 3 månader efter provtagningstillfället. Ett urval av jordproven analyserades med avseende på tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Samtliga analyser genomfördes av vilka är 6 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

7 ackrediterat för valda analyser. Efter att föroreningar av arsenik påvisats i punkt 4 skickades tre kompletterande prov från punkt 4 för att avgränsa föroreningen i djupled. 4 Bedömningsgrunder Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord är avsedda att användas i samband med riskbedömningar av förorenade markområden. Värdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på människor eller miljö inte bedöms föreligga vid angiven markanvändning. Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009): KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Bostäder planeras att anläggas inom planområdet. Planerad markanvändning för det undersökta området omkring torkladan är inte fastställt. Det är inte heller klart om torkladan kommer att rivas. Enligt de geotekniska utredningar som gjorts har det utfyllda området omkring torkladan otillfredsställande stabilitet. Föreslagna användningar för det undersökta området inkluderar strandpromenad och småbåtshamn. Den planerade markanvändningen överensstämmer bättre med känslig markanvändning än mindre känslig markanvändning. I vissa hänseenden kommer dock den planerade markanvändningen innebära en lägre grad av exponering för föroreningar än de antaganden som gjorts när riktvärden för KM beräknats. Därför har de påvisade halterna även jämförts med de storstadsspecifika riktvärden som tagits fram åt Stockholm stad för scenariot Park och grönytor (Sweco, 2009). Dessa riktvärden tar också hänsyn till skillnader mellan fyllningsjord och naturlig jord gällande tex genomsläpplighet och skyddsbehov för markmiljön. 5 Resultat Analysresultat för jord med avseende på metaller och PAH presenteras i tabell 1. Fullständiga analysprotokoll återfinns i bilaga 2. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM samt storstadsspecifika riktvärden för Park och grönytor. 7 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

8 Tabell 1. Analysresultat för jord med avseende på metaller och PAH. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halterna jämförs med det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM) och storstadsspecifika riktvärden för scenariot Park och grönytor. Färgmarkerade halter överskrider riktvärdet. Djup anges i meter under markytan (mumy). Provpunkt Djup (mumy) 1 0-0,4 2 0,6-1, ,5m 4 0-0,5 4 0,5-1,2 4 1,2-1,8 4 1,8-2, ,5m 6 0,7-0,75m 7 KM Park Fyllning TS_105 C 92,2 80,9 71, , , ,1 - - As <3 3,56 4,21 11,9 20,3 21 5,0 5,17 7,48 < Ba 26,7 71,5 65, ,9 59, Cd <0.1 0,136 0,114 <0,1 <0.1 <0,1 0,22 0,122 0,346 0,118 0,5 4 Co 5,66 12,5 7,12 5, ,96 7,38 8, Cr 20,8 38,6 9, , ,7 26,1 22, Cu 6,69 27,6 21, , , , Ni 8,34 25,9 7,84 7,8 20, ,9 15,8 12, Pb 8,39 23,9 13, , ,6 25,1 14, Zn 49,2 97,1 50, , ,6 84,5 64, Hg <1 <1 <1 <0,2 <1 <0,3 <0,2 <1 <1 <1 0,25 2 PAH, summa L <0.15 0,15 < < <0.15 0,21 < PAH, summa M < ,26-1, ,1 1,4 < PAH, summa H <0.25 2,9 0,27-1, ,21 1,6 0, (11) RAPPORT TEGELHAGEN

9 Analyserade halter av arsenik överskrider såväl riktvärdet för känslig markanvändning som det storstadsspecifika riktvärdet i punkt 4. PAH-H har påvisats i halter över riktvärdet för KM i punkt 2, 4 och 6. Barium har påvisats i halter över KM i punkt 4 (1,2-1,8 mumy). Halterna av barium och PAH-H ligger i samtliga fall under det storstadsspecifika riktvärdet. Maximalt erhållna haltnivåer inom undersökningen motsvarar 3 ggr KM för tunga PAH, 1 ggr KM för medeltunga PAH:er samt 2 ggr KM för arsenik. (Figur 3). Figur 3. Karta över provtagna punkter samt föroreningshalter angivet i förhållande till naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 9 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

10 6 Slutsatser och rekommendationer Vid undersökningen har föroreningshalter som överskrider riktvärdet för KM påträffats i punkterna 2, 4 och 6. I punkt 2 och 6 har PAH-H påvisats i halter överskridande KM. I punkt 4 har föroreningar av arsenik påvisats på djupet 0-0,5 mumy, arsenik och PAH-H på djupet 0,5-1,2 mumy samt arsenik och barium på djupet 1,2-1,8 mumy. Vid jämförelse med storstadsspecifika riktvärden för fyllningsjord vid scenariot Park och grönytor så är det enbart halterna av arsenik som överskrider riktvärdet. Tabell 2 Jämförelse av påvisade föroreningshalter över riktvärdet för känslig markanvändning med storstadsspecifika riktvärdet för fyllningsjord i park och grönytor (Sweco, 2009). Enbart de halter som överskrider riktvärdet för KM redovisas. Färgmarkerade halter överskrider det storstadsspecifika riktvärdet. Provpunkt Djup (m) 2 0,6-1, ,5 4 0,5-1,2 4 1,2-1,8 4 1,8-2,0 6 0,7-0,75 KM Storstad Park As - 11,9 20, Ba PAH-H 2,9-1, ,6 1 6 Påvisade halter av PAH-H och barium underskrider det storstadsspecifika riktvärdet för parker. Dessa halter bör därmed inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön vare sig vid den aktuella markanvändningen eller om området omvandlas till park. Om området omvandlas till bostäder bör dessa föroreningar utbredning utredas vidare och behovet av åtgärder utvärderas på nytt. För arsenik överensstämmer det storstadsspecifika riktvärdet med riktvärdet för KM. Styrande för arseniks riktvärde är den nationella bakgrundshalten (Naturvårdsverket, 2009). I provpunkt 4 överskrids riktvärdet för arsenik på tre djup. Halten i den ytliga jorden är lägre och ligger strax över KM. Därmed torde föroreningen inte utgöra någon omedelbar risk vid den aktuella markanvändningen. Området används idag främst för uppställning av fordon i den fd torkladan. Området är öppet och det finns boende i de närliggande husen på tegelbruksområdet, men lockar knappast till några längre vistelser. Vid omvandling av området till parkområde eller bostäder bedömer Sweco att de förorenade massorna bör åtgärdas, till exempel genom bortgrävning och deponering på godkänd mottagningsanläggning. En avgränsning av arsenikföroreningens utbredning horisontellt bör göras innan saneringen. I enlighet med gällande miljölagstiftning ska fastighetsägaren meddela kommunen om innehållet i denna rapport 10 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

11 7 Referenser Naturvatten, Naturinventering vid Tegelhagen. Naturvärden och konsekvenser av programförslag. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Rapport Sweco, Storstadsspecifika riktvärden för Malmö. Göteborgs och Stockholms stad. Upplands-Bro kommun, Tegelhagen. Utbyggnad av nya bostäder i södra Bro. Planprogram. Viak, Kaj vid tegelbruket samt industritomt vid Skällsta. Översiktlig geoteknisk undersökning. 11 (11) ra04s RAPPORT TEGELHAGEN Uppdrag ; MS

12 Bilaga 1. Fältanteckningar Bro gård Datum: Utförd av: Eleonora Karlsson, EAKA Grävmaskinist: Mats Kilsgård Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,4 F Gr sa st 0,4-1 Nat. Le 1-1,2 Si/Le Noteringar: Stopp mot berg Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F gr tegel st Både rött och gult tegel 0,5-0,6 F gr svart Bränt lager? 0,6-1,1 Le nat? Grå/brunt 1,1-1,4 Le nat Brunt 1,4-1,7 Le si Grå/blå Noteringar: Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 Le Grå/beige Trolig bentonit 0,5-1 Le sa Röd/svart Bentonit uppblandat med metallskrot 1-1,5 Le sa Röd/svart -II- 1,8-2 tegel Noteringar: Mycket mjukt, vattensjukt, prov taget ur skopan då marken var sank. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F tegel st gr 0,5-1,2 F tegel st sa Rött/svart 1,2-1,8 F tegel st sa Rött/svart 1,8-2 Le nat 1 (2) Sweco Envi ro nment AB

13 Noteringar: Mestadels större tegelrester uppblandat med fyllning Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,5 F sa gr Brunt rött 0,5-1 F tegel sa gr rött Svarta inslag, många små tunna skikt varierande rött/svart/beige 1-1,5 F tegel sa gr 1,5-2 F tegel sa gr Noteringar: Vid ca 0,7 m bränt lager. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning 0-0,4 F gr st 0,4-0,7 F tegel gr 0,7-0,75 F gr Svart bränt lager? 0,75-0,9 Nat. Le Noteringar: Stopp mot berg Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning bentonit grå samlingsprov Noteringar: samlingsprov från tre punkter i en hög av bentonit. Varje hål i högen var ca ca 0,3m djup. Provtagningspunkt Datum Sign EAKA Djup (m u my) Jordart Färg Lukt Anmärkning bentonit grå samlingsprov Noteringar: samlingsprov från tre punkter i en hög av bentonit. Varje hål i högen var ca ca 0,3m djup. 2 (2) Sweco Environment AB

14 Rapport Sida 1 (3) L HJBMJ86YQB SWECO Environment AB Projekt Marie Ståhl Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys: MS1-JM Er beteckning 4:0-0,5 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Er beteckning 4:1,2-1,8 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.3 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

15 Rapport Sida 2 (3) L HJBMJ86YQB Er beteckning 4:1,8-2 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As mg/kg TS 2 H NEBO Ba mg/kg TS 2 H NEBO Cd mg/kg TS 2 H NEBO Co mg/kg TS 2 H NEBO Cr mg/kg TS 2 H NEBO Cu mg/kg TS 2 H NEBO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H NEBO Ni mg/kg TS 2 H NEBO Pb mg/kg TS 2 H NEBO V mg/kg TS 2 H NEBO Zn mg/kg TS 2 H NEBO Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

16 Rapport Sida 3 (3) L HJBMJ86YQB Metod 1 Analys enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). NEBO SYL Godkännare Nils-Erik Boberg Sylvia Sandlund H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Lena Wiklund :01:45 Client Service

17 Rapport Sida 1 (9) T EH1S29H9NM SWECO Environment AB Projekt Eleonora Karlsson Bestnr Registrerad Box Utfärdad Stockholm Analys av fast prov Er beteckning 1/0-0,4 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.2 % 1 V AKR As <3 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 92.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA krysen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

18 Rapport Sida 2 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 2/0,6-1,1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 80.9 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 80.7 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen 0.15 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.56 mg/kg TS 3 D ANMA antracen 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 1.4 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.98 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.34 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.63 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.71 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.23 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.36 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.28 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.30 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 2.6 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 3.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* 0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 3.0 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 2.9 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

19 Rapport Sida 3 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 3/1-1,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 71.8 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 69.7 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.12 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen mg/kg TS 3 D ANMA krysen mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.27 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 0.26 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 0.26 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.27 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

20 Rapport Sida 4 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 4/0,5-1,2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 83.4 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 83.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.32 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.72 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.50 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.19 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.31 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.37 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.18 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.12 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.14 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 1.3 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 1.7 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 1.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 1.5 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

21 Rapport Sida 5 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 5/0-0,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.4 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 92.3 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen mg/kg TS 3 D ANMA krysen mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

22 Rapport Sida 6 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 6/0,7-0,75 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.0 % 1 V AKR As mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 89.9 % 2 O EMPA naftalen 0.21 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren 0.44 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten 0.50 mg/kg TS 3 D ANMA pyren 0.45 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen 0.29 mg/kg TS 3 D ANMA krysen 0.28 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten 0.42 mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren 0.19 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen 0.17 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren 0.15 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 1.4 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* 1.8 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* 0.21 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* 1.4 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 1.6 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

23 Rapport Sida 7 (9) T EH1S29H9NM Er beteckning 7:1/hög Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 95.1 % 1 V AKR As <3 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Be mg/kg TS 1 H AKR Cd mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Fe mg/kg TS 1 H AKR Mn mg/kg TS 1 H AKR Mo <0.4 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR P mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR Sr mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Hg <1 mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C 94.5 % 2 O EMPA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA antracen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA pyren <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA krysen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D ANMA bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D ANMA indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D ANMA PAH, summa cancerogena* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N ANMA PAH, summa H* 0.10 mg/kg TS 3 N ANMA Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

24 Rapport Sida 8 (9) T EH1S29H9NM * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller. Provet har torkats vid 105 C enligt SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett med autoklav eller mikrovågsugn i slutna teflonbehållare. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-MS). 2 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätningen utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±24-58% Rev AKR ANMA EMPA Godkännare Anna-Karin Revell Anna Malmvärn Emma Palmqvist D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

25 Rapport Sida 9 (9) T EH1S29H9NM Utf 1 För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :23:49 Client Service

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139 1 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 10 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 19 ( ) 23 ( ) 25 ( ) 26 30 ( ) 30 ( ) 46 50 ( ) 50 ( ) 52 1 ( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) 94 98 ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( )

Läs mer

用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹

Läs mer

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Läs mer

YYHX.mps

YYHX.mps 第 七 章 配 位 化 合 物 和 生 物 元 素 自 然 界 有 一 类 组 成 较 为 复 杂, 在 理 论 上 和 应 用 上 都 十 分 重 要 的 化 合 物, 这 类 化 合 物 的 核 心 部 分 是 以 配 位 键 相 连, 故 称 为 配 位 化 合 物, 简 称 配 合 物 近 几 十 年 来, 随 着 科 学 的 发 展 近 代 物 理 仪 器 的 涌 现 和 实 验 技 术

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63> 天 锰 新 材 料 生 产 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 主 持 编 制 机 构 : 重 庆 市 环 境 保 护 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 编 制 主 持 人 职 ( 执 ) 业 资 登 记 ( 注 册 证 ) 姓 名 专 业 类 别 格 证 书 编 号 编 号 肖 骏 0008882 B31060080400 化 工 石 化 医 药 类 本 人

Läs mer

CHTW.indd

CHTW.indd 720/730 ICP-OES 720/730 ICP-OES 2010 AA ICP-OES 7700 ICP-MS ICP-OES 720/730 ICP-OES CCD 720/730 ICP-OES ICP-OES (720/730) (725/735) 720/730 ICP-OES CCD ICP-OES 2 1938 1965 1976 HP 5992A GC/MS 1983 HP 5890A

Läs mer

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE 1 2 1 V Pro 2 3 1 Pro 2 Fe2+ Fe3+ 3 Vc 4 Vc 5 1-12% 45-64% 4 1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg 3 1-2 11-14% 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

Läs mer

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Läs mer

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Läs mer

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 规 模 化 猪 场 种 公 猪 健 康 养 殖 及 人 工 授 精 技 术 安 徽 科 技 学 院 闻 爱 友 重 要 性 认 识!! 种 猪 是 猪 场 生 产 的 命 脉 母 猪 好 好 一 窝, 公 猪 好 好 一 坡 重 要 性 认 识!! 种 公 猪 质 量 直 接 关 系 到 猪 场 生 产 效 益 种 猪 的 健 康 是 猪 群 健 康 的 源 头 加 强 种 公 猪 饲 养 管 理,

Läs mer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

Läs mer

建设项目基本情况

建设项目基本情况 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受 上 海 新 鸿 基 威 亿 房 地 产 有 限 公 司 委 托, 完 成 了 对 徐 家 汇 街 道 57-1-A 地 块 ( 徐 家 汇 中 心 华 山 路 地 块 ) 项 目 的 环 境 影 响 评 价 工 作 现 根 据 国 家 及 本 市 规 定, 在 向 具 审 批 权 的 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 报 批 前 公 开 环 评 文

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63> 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 标 准 HJ 777-2015 空 气 和 废 气 颗 粒 物 中 金 属 元 素 的 测 定 电 感 耦 合 等 离 子 体 发 射 光 谱 法 Ambient air and waste gas from stationary sources emission -Determination of metal elements in ambient

Läs mer

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 马 钢 股 份 公 司 冷 轧 总 厂 新 增 电 解 脱 脂 机 组 工 程 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 : 二 0 一 五 年 八 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影

Läs mer

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Läs mer

目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据... 3 1.2.1 法 律 法 规... 3 1.2.2 部 门 规 章... 4 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范... 5 1.2.4 有 关 规 划 及

目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据... 3 1.2.1 法 律 法 规... 3 1.2.2 部 门 规 章... 4 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范... 5 1.2.4 有 关 规 划 及 国 环 评 证 甲 字 第 1909 号 南 京 石 臼 湖 固 城 湖 堤 防 防 洪 能 力 提 升 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 南 京 水 利 局 编 制 单 位 : 河 海 大 学 二 〇 一 四 年 六 月 目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据...

Läs mer

1、总 论

1、总    论 浙 江 华 川 实 业 集 团 有 限 公 司 热 电 厂 锅 炉 房 技 改 及 义 南 工 业 园 区 集 中 供 热 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 二 〇 一 四 年 七 月 1 环 境 影 响 评 价 资 格 证 书 ( 彩 色 原 件 缩 印 1/3) 编 制 单 位 : 项 目 名 称 : 浙 江 华 川 实 业 集 团 有 限 公 司 热 电 厂 锅 炉 房

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5CAD6A6BBA8BBFAB3A1CBF9C2B7C1ACBDD3CFDFCFEEC4BFCBCDC9F3B8E5312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5CAD6A6BBA8BBFAB3A1CBF9C2B7C1ACBDD3CFDFCFEEC4BFCBCDC9F3B8E5312E646F63> 鱼 塘 ~ 机 场 路 连 接 线 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 攀 枝 花 市 交 通 运 输 局 环 评 单 位 : 成 都 科 技 大 学 环 保 科 技 研 究 所 二 〇 一 四 年 二 月 目 录 前 言...1 第 1 章 总 论...3 1.1 项 目 背 景...3 1.2 评 价 目 的 与 原 则...3 1.3 评 价 依 据...4

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63> 第 八 章 葉 面 施 肥 要 領 植 物 葉 片 兩 面 有 很 多 氣 孔, 可 以 吸 收 噴 在 葉 片 上 溶 液 狀 態 的 肥 料, 也 可 直 接 透 過 葉 片 角 質 層 細 胞 壁 和 原 形 質 膜 而 進 入 細 胞 內 部, 這 就 是 葉 面 施 肥 葉 面 施 肥 為 土 壤 施 肥 以 外, 補 充 養 分 的 一 個 經 濟 有 效 的 辦 法 葉 面 肥 料 一

Läs mer

3 2010 9 20 25 ...1..4.... 4.... 5... 7 9.. 41.. 42.... 42 2008 2010 9 20 25 Cu-Ni-Pt-Pd-Cr-Ti-V 22 130 630 300 IAGOD 1 973 l. ( ) 2 3 2. ( ) 3. E-mail kchhy2010@gmail.com 13910520152 13578875758 13154370506

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63> 第 六 章 灰 分 及 几 种 重 要 矿 物 元 素 含 量 的 测 定 第 一 节 灰 分 的 测 定 一 概 述 食 品 的 组 成 十 分 复 杂, 除 含 有 大 量 有 机 物 质 外, 还 含 有 丰 富 的 无 机 成 分, 这 些 无 机 成 分 包 括 人 体 必 须 的 无 机 盐 ( 或 称 矿 物 质 ), 其 中 含 量 较 多 的 有 Ca Mg K Na S P C1

Läs mer

+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]

Läs mer

Microsoft Word - Component天河报批表2007.12.9.doc

Microsoft Word - Component天河报批表2007.12.9.doc 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 报 批 稿 ) 项 目 名 称 : 利 用 世 界 银 行 贷 款 蚌 埠 综 合 环 境 整 治 项 目 ---- 天 河 防 洪 排 涝 项 目 环 境 影 响 报 告 表 建 设 单 位 : 蚌 埠 市 水 利 局 编 制 日 期 :2007 年 12 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 前 言 蚌 埠 市 位 于 安 徽 省 东 北 部,

Läs mer

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817 2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE 15 2 : 1006 2 446X (2008) 02 2 00152 17. (, 201800) :,, ;, : ; ; ; ; : R 15313 : A, () () ( ) () () () [ 1 ],, 1,, ( ) 1996 1997, 4 ( ), 12 42 [ 2 ], (1) 1, 36, 17

Läs mer

蔬菜有機栽培

蔬菜有機栽培 1 2 (1) (2) (3) (4) (ph ) ph 5.5~7.0 (ph 6.0 ) (ph 7.5 ) 8.0 a. ( ) b. ( ) c. 3 (

Läs mer

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100 40,,, (CIP) /.:,2004. 4 ISBN 7-116 - 04049-8.... P641.5 CIP ( 2004) 015147 KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100083 : ( 010 ) 82324508 ( ) : http:/ / www.gph. com.

Läs mer

福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 适 用 于 生 态 型 建 设 项 目 ) 项 目 名 称 宁 宝 公 园 配 套 工 程 建 设 单 位 厦 门 市 集 美 区 建 设 局 ( 盖 章 ) 法 人 代 表 邹 荣 生 ( 盖 章 或 签 字 ) 联 系 人 邓 工 联 系 电 话 0592-6106390 邮 政 编 码 361021 环 保 部 门 填 写 收 到 报

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE> 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 驱 龙 铜 多 金 属 矿 10 万 t/d 采 选 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 建 设 单 位 : 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 二 一 二 年 十 一 月 目 录 1 建 设 项 目 概 况...1 1.1 建 设 地 点 及 相 关 背 景...1 1.2 项 目 概 况...2 1.2.1 生 产 规 模 及 产 品 方 案...

Läs mer

第一章 总论

第一章   总论 陕 西 盛 华 冶 化 有 限 公 司 30000 吨 金 属 钙 ( 一 期 15000 吨 金 属 钙 生 产 线 ) 建 设 项 目 前 言 前 言 一 项 目 由 来 金 属 钙 是 一 种 活 泼 的 轻 有 色 金 属, 在 工 业 领 域 中 的 应 用 广 泛, 随 着 现 代 科 学 技 术 的 不 断 发 展, 其 应 用 范 围 与 应 用 领 域 在 不 断 拓 展, 国 际

Läs mer

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评 国 电 九 江 发 电 有 限 公 司 灰 场 综 合 整 治 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 江 西 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 JIANGXI ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 国 环 评 证 甲 字 第 2303 号 二 一 五 年 十 一 月 南 昌 目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1

Läs mer

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Läs mer

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63>

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63> 钟 山 县 宏 源 矿 业 有 限 公 司 金 盘 地 铅 锌 银 矿 环 境 影 响 报 告 书 公 示 稿 中 国 有 色 桂 林 矿 产 地 质 研 究 院 有 限 公 司 二 零 一 五 年 八 月 目 录 前 言...1 1 建 设 项 目 的 特 点... 1 2 环 境 影 响 评 价 的 工 作 过 程... 1 3 关 注 的 主 要 环 境 问 题... 2 4 环 境 影 响

Läs mer

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8)

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8) 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 三 十 一 期 ) (2010.08.02~2010.08.08) 中 国 房 产 信 息 集 团 大 连 机 构 目 录 上 周 回 顾 本 周 导 读 数 字 市 场 重 点 城 市 成 交 指 数 环 比 下 跌, 住 建 部 开 展 打 击 施 工 违 法 行 为 行 动 落 实 保 障 房 用 地 要 靠 问 责 制 市 场 政 策 央 行 重 申 差 别

Läs mer

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Läs mer

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64-

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- -63- (antagonism) Berger(1962) 21 11 3 9 ph 0.1% 0.1% 0.1mg/kg ( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- ( 1.5) 3. CO 2 +K + Ca 2+ + N 4 1.3 H+ K + Ca 2+ NH 4+ +4 H 2 O CO 2 +HCO - 3 K + K + HCO -

Läs mer

3 3 3 1.01 105 74 100 100 = 10 100 90 = 11.1 50 98 x 245 20 100 100 1 1 = = -12 1/ 12 = = 12 1/ 12-26 2.65710 = 11.6610-27 -12 6 6 2N 100% = 2 14 100% CO( NH ) 60 2 2

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , : 1. ( ),, 1015, 40,3, 1525 2., 6080, 100, 50, 3 25,, 3., 5058, 3040 ; 7885, 87100,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,, 12, 4., 67.6, 43, 70,,,,,,,, 5., 70, 30,,, :,?, ;,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 2 ,,, (,,,,,,, 1520, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Läs mer

鸭鹅兔养殖与疾病防治(一)

鸭鹅兔养殖与疾病防治(一) ...1...2...6...8...10...14...20...22...26...32...36...40...48....50...50...52...54...57...62 I ...64...65...66...67...71...73...74...76...77...79...90...95...98... 101... 102... 103... 104... 105... 106...

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 9 9 9 ( ) 063,, :,,,,,,,,,, ( CIP ) /. - :, 1999. 2 ISBN7 113 03209 5.... N 0 CIP ( 98) 198 : : : ( 100054, 8 ) : : : : 787 1092 1/ 16 : 11. 25 : 280 : 1999 3 1 1999 3 1 : 1 5000 : ISBN 7 113 03209 5/

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0C2CDD0C1A2B7F2CFEEC4BFB1A8B8E6CAE9A3A8B1A8C5FAB8E5322E3230A1AAA1AAB4F2D3A1A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0C2CDD0C1A2B7F2CFEEC4BFB1A8B8E6CAE9A3A8B1A8C5FAB8E5322E3230A1AAA1AAB4F2D3A1A3A9> 奥 托 立 夫 ( 中 国 ) 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 年 产 1800 万 只 安 全 气 袋 720 万 米 安 全 气 袋 用 特 种 纺 织 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 全 本 公 示 稿 ) 建 设 单 位 : 奥 托 立 夫 ( 中 国 ) 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 评 价 单 位 : 南 京 大 学 环 境 规 划 设 计 研 究 院 有

Läs mer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Läs mer

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 10 11 3 1 1.1 30% 20% 20% 45-50% 30% 15% 10000 50 5000 2.5 3 100 100 m 2 600 4 5 3000 4 38% 10% 24% 10 0.82t/m

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf CO SO N H H O N H SO N H SO SO H O N H H SO CO ppm CO ppm NO NO ppm NO ppm NO NO N O ppm NO m I O SO T PMCO N OO I O I O g m a lppm PPm PPm PPm nl l a a l ll lmg ph p H p H ph p H mv ph p H p H p H p

Läs mer

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Läs mer

上汽通用汽车有限公司金桥北厂别克品牌Delta平台EREV轿车及其变型车项目环境影响报告书

上汽通用汽车有限公司金桥北厂别克品牌Delta平台EREV轿车及其变型车项目环境影响报告书 上 汽 通 用 汽 车 有 限 公 司 金 桥 北 厂 别 克 品 牌 Delta 平 台 EREV 轿 车 及 其 变 型 车 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 编 制 主 持 人 姓 名 职 ( 执 ) 业 资 格 证 书 编 号 登 记 ( 注 册 证 ) 编 号 专 业 类 别 蔡 莹 00000350 B18040010500 冶 金 机 电 类 本 人 签

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 113-0022 3-36-11

Läs mer

《新工具》

《新工具》 ! " ! """"""""""""""""""""""! """"""""""""""""""""" #$ &!!!! " # " $ " " % ! "! #! #!! # " # " #! # # $ $ $ " % &! %! " "! "! "! " # "! " $ "! (! " " # $ % " " & " & " " & & " & " & )!! " # $! " "!! "%

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Läs mer

TEL & FAX

TEL & FAX 2606 338 430072 TEL & FAX 027-87873445 E-mail whlsb@hbepb.gov.cn / A26060091000 A26060043 A26060056 A26060010500 * 1...1 1.1...1 1.2...2 1.3...2 1.4...4 1.5...6 1.6...7 1.7...7 1.8...7 2...9 2.1...9 2.2...9

Läs mer

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Läs mer

Microsoft Word - 每日资讯2011.8.23.doc

Microsoft Word - 每日资讯2011.8.23.doc - 1 - 每 日 资 讯 今 日 要 闻 2 三 部 委 联 合 发 文 促 珠 三 角 加 工 贸 易 转 型 升 级 财 经 新 闻 2 财 政 部 将 代 理 发 行 236 亿 元 地 方 债 A 股 市 场 4 1246 家 上 市 公 司 中 期 存 货 升 至 1.42 万 亿 元 港 股 市 场 6 周 一 恒 指 升 0.45% 公 用 事 业 类 股 走 强 其 他 市 场 6

Läs mer

3 3 4 4 3 3 3 1 6 ( n) 85 U 0 9 85 1 90 1 U + n + Kr + 3 n 9 36 0 =1 sp sp 3 sp 14. H + 1 O = H O( ) + 68 NH + 3 O = 3 1 N + 3H O( ) +18 N + 3 H = NH 3 CO( ) + 1 O ( ) = CO ( ) + 67. 6 (1) () (3) (4)

Läs mer

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A8C5FAB8E5A3A8B9ABCABEB0E6A3A932303134303832362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A8C5FAB8E5A3A8B9ABCABEB0E6A3A932303134303832362E646F63> 张 家 港 南 光 包 装 容 器 再 生 利 用 有 限 公 司 80 万 只 / 年 废 包 装 桶 再 生 利 用 项 目 ( 报 批 稿 公 示 版 ) 张 家 港 南 光 包 装 容 器 再 生 利 用 有 限 公 司 2014 年 8 月 本 环 评 报 告 全 本 ( 公 示 版 ) 内 容 由 北 京 中 咨 华 宇 环 保 技 术 有 限 公 司 编 制, 并 经 张 家 港 南

Läs mer

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页 发 布, 使

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页  发 布, 使 指 南 编 号 /Guideline No.W-02(201510) W-02 轧 制 不 锈 钢 钢 板 生 效 日 期 /Issued date:2015 年 10 月 20 日 中 国 船 级 社 China Classification Society 前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技

Läs mer

,,,,,

,,,,, ,,,,, ( ) ;, ;, ;, ;, ;, WTO,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ; ; ;, 2004 5 ,,,,,,,,, ;,,, ; ;, ;, ( ), ( ),,,, 2004 5 1 1 10 15 22 22 25 33 41 55 61 61 68 71 82 82 ( ) 89 ( ) 99 ( ) 108 118 127 136 136 142 2 e 书 联

Läs mer

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相 內 容 由 蔡 明 倫 老 師 和 李 雅 婷 老 師 編 纂 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 第 1 章 物 質 的 組 成 班 級 : 拉 瓦 節 和 其 使 用 的 實 驗 儀 器 座 號 : 姓 名 : 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1

Läs mer

浙江南都电源动力股份有限公司

浙江南都电源动力股份有限公司 杭 州 西 湖 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 年 产 3000 台 新 能 源 专 用 车 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 浙 江 省 工 业 环 保 设 计 研 究 院 有 限 公 司 Zhejiang Industrial Environmental ProtectionDesign & Research Institute Co.,Ltd. 国 环 评

Läs mer

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Läs mer

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A960A6CCA5CDA7DEAB4FB0B7A4B6B2D02DC2B2B3F82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A960A6CCA5CDA7DEAB4FB0B7A4B6B2D02DC2B2B3F82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 創 辦 人 智 慧 感 言 新 芳 奈 米 科 技 宇 宙 的 誕 生 創 造 了 萬 物 奈 米 科 學 以 實 踐 真 理 為 目 的 不 是 以 利 益 為 權 利 讓 自 己 盲 然 又 可 憐 盡 善 盡 美 永 遠 是 發 明 人 的 夢 想 創 造 人 生 智 慧 的 附 加 價 值 恆 河 世 界 亦 如 微 塵 知 無 常 覺 究 竟 即 所 創 造 元 始 自 然 無 為 發 明

Läs mer

- BImSchG 26 22 BImSchG 28.1 15 16 2 26 2, µg/m 3 BImSchG 29 (1), 26 28 BImSchG 29 (2) 22 26 ( - BImSchV 5.) ( 1 6) ( 7 10) ( 11 12) 1 5 (46 ). 2 : 1. 53/54 BImSchG ). 2. 55 58 BImSchG. 12 ( ) 12. BImSchV

Läs mer

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Läs mer

Page 2 of 47 目录 1. AFM 概述... 5 AFM 产品规格...6 不同等级的 AFM 的化学成分(以百份比计算)...7 2.AFM 产品使用介绍...8 过滤器设计...8 水的种类...8 使用 AFM 过滤器前的准备工作...8 反压力...8 反沖洗...8 过滤床深度

Page 2 of 47 目录 1. AFM 概述... 5 AFM 产品规格...6 不同等级的 AFM 的化学成分(以百份比计算)...7 2.AFM 产品使用介绍...8 过滤器设计...8 水的种类...8 使用 AFM 过滤器前的准备工作...8 反压力...8 反沖洗...8 过滤床深度 Page 1 of 47 AFM 活 性 过 滤 介 质 AFM 水 处 理 使 用 手 册 IFU Title 标 题 AFM 活 性 过 滤 介 质 发 行 日 期 2016 年 1 月 发 行 号 码 12 可 应 用 地 方 所 有 来 源 的 饮 用 水 ; 地 面 水 和 地 下 水 淡 水 和 海 水 过 滤 膜 的 事 前 处 理 私 人 及 公 众 用 的 游 泳 池 水 水 产

Läs mer

黄骅港(煤炭港区)四期工程

黄骅港(煤炭港区)四期工程 宁 波 - 舟 山 港 梅 山 ( 保 税 ) 港 区 6#~10# 集 装 箱 码 头 工 程 海 洋 环 境 影 响 报 告 书 简 本 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 七 月 一 建 设 项 目 概 况 拟 建 宁 波 - 舟 山 港 梅 山 ( 保 税 ) 港 区 6#~10# 集 装 箱 码 头 工 程 位 于 梅 山 岛 的 东 南 侧, 地 理 坐 标 122

Läs mer

中華民國第 54 屆中小學科學展覽會

中華民國第 54 屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 化 學 科 組 別 : 高 中 組 作 品 名 稱 : 吸 金 大 法 膠 體 溶 液 對 重 金 屬 離 子 的 探 討 關 鍵 詞 : 膠 體 溶 液 重 金 屬 離 子 編 號 : 摘 要 本 實 驗 的 目 標 : 比 較 不 同 種 類 及 不 同 的 膠 體 溶 液 與 重 金 屬 離 子 混

Läs mer

保 健 價 值 頗 高 寧 夏 枸 杞 子 是 唯 一 被 載 入 新 中 國 藥 典 的 品 種, 亦 是 傳 統 名 貴 中 藥 材 富 含 必 需 脂 肪 酸 的 枸 杞 必 需 脂 肪 酸, 是 指 那 些 體 內 無 法 製 造, 非 得 由 食 物 提 供 的 脂 肪 酸, 英 文 稱

保 健 價 值 頗 高 寧 夏 枸 杞 子 是 唯 一 被 載 入 新 中 國 藥 典 的 品 種, 亦 是 傳 統 名 貴 中 藥 材 富 含 必 需 脂 肪 酸 的 枸 杞 必 需 脂 肪 酸, 是 指 那 些 體 內 無 法 製 造, 非 得 由 食 物 提 供 的 脂 肪 酸, 英 文 稱 神 奇 的 枸 杞 一 認 識 枸 杞 枸 杞 的 特 色 1. 枸 杞 是 100% 寧 夏 之 中 寧 枸 杞 鮮 果 ( 純 天 然 ) 萃 取 而 製 成 的 2. 枸 杞 是 唯 一 採 用 超 臨 界 二 氧 化 碳 萃 取 的 保 健 食 品, 其 常 溫 萃 取 的 特 性 可 確 保 營 養 物 質 的 活 性 成 份 飽 和 脂 肪 酸 不 飽 和 脂 肪 酸 植 物 油 名 月

Läs mer

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Läs mer

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Läs mer

1 总 论

1  总  论 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 目 录 前 言...1 1 总 论...4 1.1 评 价 目 的 及 评 价 原 则...4 1.1.1 评 价 目 的...4 1.1.2 评 价 原 则...4 1.2 编 制 依 据...5 1.2.1 国 家 法 律 法 规...5 1.2.2 地 方 性 法 规 规 章...6 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范...7 1.2.3 相

Läs mer

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Läs mer

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

Läs mer

DIN EN ISO 4042

DIN EN ISO 4042 1 DIN EN ISO 4042 ISO 4042: 1999 1999 10 EN ISO 4042 1999 DIN CEN/TC 185 ISO 4042 DIN EN ISO 3269 DIN EN ISO 15330*) ISO 3269 ISO 15330 EN 2 1999 10 99 DIN ISO 4042 1992-06 DIN EN ISO 4042 1999-10 NA 1

Läs mer

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Läs mer

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T NO. Engine Description Full Set Head Set Cyl.Head 601230 MD974193 611230 MD974191 62123 MD302900 1 4A30T 601530 MD976493 611530 62153 MD325217 2 4A31 601060 MD976637 611060 MD976636 62106 MD333226 3 6A12

Läs mer

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : / ( 50474050) ( 20040533011) 1 ( CIP) /,. :, 2005. 12 ISBN 7-81105-260-1............. X753 CIP ( 2005 ) 151885 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 880 1230 1 /32 11. 25 277 2006 3 1 2006 3 1 ISBN 7-81105-260-1

Läs mer

藝人否認吸毒 採毛髮驗真相 剪髮磨碎萃取 一年內都可驗 出 刻意剪髮燙髮無用 七天 揭曉 演藝圈爆發疑似買毒 吸毒的案件 七位已經交保的藝人雖然全部否認 涉案 不過他們都已經被強制採驗 毛髮 透過調查局的檢驗 任何人 在一年之內 只要使用過藥物 都 會被驗出 即使刻意剪短頭髮 或 者是燙頭髮 也都無

藝人否認吸毒 採毛髮驗真相 剪髮磨碎萃取 一年內都可驗 出 刻意剪髮燙髮無用 七天 揭曉 演藝圈爆發疑似買毒 吸毒的案件 七位已經交保的藝人雖然全部否認 涉案 不過他們都已經被強制採驗 毛髮 透過調查局的檢驗 任何人 在一年之內 只要使用過藥物 都 會被驗出 即使刻意剪短頭髮 或 者是燙頭髮 也都無 儀器分析 Instrumental Analysis 成績計算 平時成績出席率 (30% 一次不到扣5%) 期中考- 30% 期末考-40% 具備之已修學科:基礎化 學 分析化學 有機化 學 建議想唸研究所 唸研究所或對科 科 學研究有興趣者選修 學研究 蔡永祥 國立高雄海洋科技大 學水產食品科學系 華格那企業 2008年出版 2008年出版 1 本課程的主要內容 作 者 林志城 梁哲豪 者 林志城

Läs mer

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

Läs mer

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc

化学实验基本操作-加热、干燥和冷却.doc 1 [ ] [ ] 1 2 1 2 3 4 5 6 [ ] 7 2 [ ] [ ] 8 9 10 [ ] 3 [ ] [ ] 1 2-2 11 12 13 14 15 16 17 [ ] g) = 100% 5.0g 18 19 4 [ ] [ ] 20 21 [ ] 22 23 24 25 5 [ ] [ ] 26 27 [ ] - 28 6 [ ] [ ] 29 30 31 32 33 34 2-31

Läs mer

1 总 则

1 总  则 伯 j 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 信 息 公 开 承 诺 书 鹤 山 市 环 境 保 护 局 : 根 据 环 境 影 响 评 价 法 环 境 信 息 公 开 办 法 ( 试 行 ) 以 及 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 政 府 信 息 公 开 指 南 ( 试 行 ) 的 有 关 规 定 我 单 位 郑 重 承 诺 : 我 们 对 提 交 的 鹤 山 市 鹤 城 镇 莹 丰

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3B7C9BD36237E313023BCAFD7B0CFE4C2EBCDB7BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9BCF2B1BEA3A8D0C2A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3B7C9BD36237E313023BCAFD7B0CFE4C2EBCDB7BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9BCF2B1BEA3A8D0C2A3A92E646F63> 宁 波 - 舟 山 港 梅 山 ( 保 税 ) 港 区 6#~10# 集 装 箱 码 头 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 宁 波 港 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 月 目 录 ( 一 ) 建 设 项 目 概 况...1 1. 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 ;...1 2. 建 设 项 目 主 要 建 设 内 容 生 产 工 艺 生 产 规 模 建 设

Läs mer

序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品

序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品 序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品 8. 食 品 9. 食 品 10. 食 品 11. 食 品 ( 粮 食 )/ 转 基 因 玉 米 菌

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7E2C3E65FB4F8CFC3B4F3BBD5B1EA5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7E2C3E65FB4F8CFC3B4F3BBD5B1EA5F2E646F63> 漳 浦 宏 国 皮 革 有 限 公 司 30 万 张 / 年 皮 革 和 毛 皮 清 洁 化 技 术 加 工 建 设 项 目 变 更 环 境 影 响 报 告 书 ( 供 环 保 部 门 信 息 公 开 使 用 ) ( 持 国 环 评 证 甲 字 第 2203 号 ) 二 一 六 年 八 月 目 录 1 目 录 前 言 1 总 则 1.1 评 价 目 的 与 原 则...4 1.2 编 制 依 据...4

Läs mer

<432DBCF6AAEE2DA443AED5A15DC2E C0C9A5CEAABAA15E2E696E6464>

<432DBCF6AAEE2DA443AED5A15DC2E C0C9A5CEAABAA15E2E696E6464> ,,, 1 1. 2 2. 3 3. ( ) 5 4. 7 5. 1 6. 11 7. 34 8. 35 9. 36 1. 39 11. 4 12. 41 13. () 6 12 / 65% 35% 1 1. 71 6 3 / CSC ACR-TENCSC 5BV3CSC HC185 CSC HC 15B22 ISO 91JIS MARKISO/TS16949 IECQ QC8 2. 3. 2 JFS

Läs mer

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Läs mer

第四章 自然环境及社会经济概况

第四章 自然环境及社会经济概况 证 书 编 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2904 号 崇 左 红 狮 水 泥 窑 协 同 处 置 10 万 吨 / 年 工 业 废 物 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 稿 ) 建 设 单 位 : 崇 左 红 狮 环 保 科 技 有 限 公 司 编 制 单 位 : 广 西 宇 宏 环 保 咨 询 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 五 年 十 一 月 前 言 项

Läs mer

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF

HE-10551L †yD,K-S,K,G†z‹ó“üŁ¨‡Ì.PDF HE-10551L(1/29)... (D). (K-S). (K). (G)... HE-10551L(2/29) 0 HE-10551L(3/29) HE-10551L(4/29) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) HE-10551L(5/29) (D) (20) (19) (22) (21) (20) (19) (01) (02)

Läs mer

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 重 载 荷 静 液 传 动 装 置 系 列 1 变 量 柱 塞 泵 (ACA) 和 马 达 (ACE) 定 量 马 达 (HHD) 峰 值 压 力 480 bar (7000 psi) 排 量 64-125 cm 3 /r(3.9-7.6 in 3 /r) 2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 目 录 重 载 荷 静 液 传 动 ACA:

Läs mer

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

Läs mer

环境空气废气监测产品手册

环境空气废气监测产品手册 环 境 空 气 废 气 监 测 产 品 手 册 Whatman 品 牌 全 球 环 境 监 测 值 得 信 赖 的 伙 伴 本 手 册 介 绍 如 何 正 确 选 择 Whatman 环 境 空 气 监 测 产 品 典 型 实 例 和 使 用 方 法, 并 针 对 常 见 技 术 问 题 做 简 要 的 解 答 [Pick the date] 前 言 通 用 电 气 (GE) 医 疗 集 团 生 命

Läs mer

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

Läs mer

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Läs mer

出口食品接触金属制品安全质量手册

出口食品接触金属制品安全质量手册 食 品 接 触 金 属 制 品 出 口 质 量 安 全 手 册 Guide of Safety & Control to Export-oriented Food Contact Metal Products 商 务 部 对 外 贸 易 司 MOFCOM 中 国 轻 工 工 艺 品 进 出 口 商 会 CCCLA 1 前 言 从 广 义 上 说, 自 从 人 类 学 会 使 用 工 具 获 取 赖

Läs mer

表17-DDF 版 服務項目-範圍通過TAF認證一覽…

表17-DDF 版 服務項目-範圍通過TAF認證一覽… / TAF 1 101 06 05 1TAF Taiwan Accreditation Foundation 2 TAF ISO/IEC 1702517020Guide 65 3 / ( / ( http://www.bsmi.gov.tw 3 TAF TAF-CNLA 1 0918 98 06 26 101 06 25 92 01 01 L0918-110509 100 05 09 / 1-1 0918

Läs mer

学 而 思 老 师 们 の 嘱 托 集 数 学 詹 昊 凯 老 师 の 嘱 托 丨 从 近 年 高 考 命 题 看 解 析 几 何 复 习 方 向...2 问 老 师 の 嘱 托 丨 一 点 高 等 数 学 知 识 就 能 够 秒 杀 函 数 导 数 题?!...5 杨 老 师 の 嘱 托 丨 1

学 而 思 老 师 们 の 嘱 托 集 数 学 詹 昊 凯 老 师 の 嘱 托 丨 从 近 年 高 考 命 题 看 解 析 几 何 复 习 方 向...2 问 老 师 の 嘱 托 丨 一 点 高 等 数 学 知 识 就 能 够 秒 杀 函 数 导 数 题?!...5 杨 老 师 の 嘱 托 丨 1 咨 询 电 话 1010899 2016 高 考 命 题 方 向 预 测 大 型 讲 座 在 考 后 填 报 志 愿 的 今 天, 每 1 分 都 变 得 更 加 珍 贵 知 己 知 彼 方 能 百 战 不 殆, 对 高 考 的 熟 悉 程 度 将 在 一 定 程 度 上 影 响 你 的 实 力 发 挥, 而 近 年 高 考 和 一 模 二 模 都 会 潜 移 默 化 的 影 响 着 今 年 高 考,

Läs mer

R.M. 18751926 20 1 2 17881824 C.R. 19 17761837 18411910 19011910 20 10 3 19071930 4 5 6 7 20 8 14 9 18191875 1863 24 10 11 12 F.D 18051972 18381848 13 T.D. 18881935 18731938 18121889 H.G. 18661946 18631920

Läs mer

1 10mg/kg 20mg/kg -91-

1 10mg/kg 20mg/kg -91- 1 10mg/kg 20mg/kg -91- 1 120-92- 0.01mg L 1,1,2-0.006mg L 0.03mg L 0.01mg L 0.01mg L 0.05mg L 1,3-0.002mg L 0.01mg L 0.006mg L 0.0005mg L 0.003mg L 0.02mg L 0.01mg L 0.02mg L 0.01mg L 0.002mg L 10mg L

Läs mer

附录八:验收监测表格式

附录八:验收监测表格式 建 设 项 目 环 保 设 施 竣 工 验 收 监 测 表 验 字 (2015) 第 031 号 项 目 名 称 : 臻 顺 ( 潮 安 ) 化 工 食 品 设 备 有 限 公 司 不 锈 钢 制 品 生 产 项 目 委 托 单 位 : 臻 顺 ( 潮 安 ) 化 工 食 品 设 备 有 限 公 司 潮 州 市 环 境 保 护 监 测 站 二 O 一 五 年 三 月 承 担 单 位 : 潮 州 市

Läs mer