Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: Uppdrag: Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö Göteborg AB Kungsgatan 18 Org nr Göteborg

2 Miljöteknisk markundersökning Sida 2 av Räveskalla 1:25 m fl Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Beskrivning av aktuellt område och potentiella föroreningar Provtagning och analyser Resultat Fältobservationer Analysresultat Metaller Analysresultat PAH Analysresultat PCB och olja Slutsatser och rekommendationer... 9 Bilaga 1. Fältprotokoll Bilaga 2. Analysresultat Structor Miljö Göteborg AB

3 Miljöteknisk markundersökning Sida 3 av Räveskalla 1:25 m fl Bakgrund och syfte Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Sjömarken, fastigheterna Räveskalla 1:25 m fl., se figur 1 nedan. Planen syftar till att möjliggöra en byggnation av bostäder, ca 100 nya lägenheter. Området är 2,3 ha stort och avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i väster, Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse och Missionskyrkan i öster. Structor Miljö Göteborg AB (Structor) har på uppdrag av Borås Stad utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom det aktuella området. Syftet är att bedöma om marken, ur markmiljösynpunkt, är lämplig för byggnation av bostäder samt att bedöma om ev. markföroreningar kan innebära betydande merkostnader i samband med exploateringen. Figur 1. Aktuellt område för detaljplan för del av Sjömarken, fastigheterna Räveskalla 1:25 m fl. 2 Beskrivning av aktuellt område och potentiella föroreningar Structor har genomfört en inventering av tidigare verksamheter inom och i direkt anslutning till det aktuella området (se Provtagningsplan, Rävskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås, ). Ingen bebyggelse finns inom planområdet idag. Det har tidigare funnits en kiosk och en polisstation. Några industrier eller andra miljöstörande verksamheter verkar inte ha funnits inom området. Öster om planområdet har Nordens Pappersindustri haft verksamhet från mitten av 1950-talet och framåt. Verksamheten har bestått av tillverkning av pappersartiklar så som spolar, papptuber mm. Tillverkningen har hanterat olika typer av lim och pappersråvaror, däremot Structor Miljö Göteborg AB

4 Miljöteknisk markundersökning Sida 4 av Räveskalla 1:25 m fl verkar de inte ha haft några omfattande våta processer, avfettning eller liknade. Vissa limmer har dock blandats på plats. Uppvärmningen har varit oljeeldad. Nordisk pappersindustri har gjort tillbyggnader (främst lager) under och 1980-talet vilket krävt utfyllnader för att vinna mark, se även figur 2 nedan. Under 1990-talet flyttade verksamheten till annan plats (Sandared). Inför flytten gjorde Miljöskyddskontoret en inspektion 1999 och gick igenom befintliga lokaler samt tidigare verksamhet. Någon sanering bedömdes inte vara nödvändig. Figur 2. Tillbyggnader för Nordisk Pappersindustri (främst lager) har skett på grannfastigheten i väster, se flygbild från 1974 resp ovan. Utfyllnader för att möjliggöra tillbyggnaden har skett i gränsen mot aktuellt planområde, se gulstreckad linje. Jordlagren inom området består av till stora delar av mycket lösa organiska jordar (torv, dy) som underlagras av morän. I södra och sydöstra delen finns fyllnadsmassor (grus, sand, sprängsten mm) närmast Göteborgsvägen, se figur 3, samt mot fastighetsgränsen Räveskalla 1:499, se figur 2. Potentiella markföroreningar som kan orsaka betydande merkostnader vid en exploatering bedöms vara: Förorenade fyllnadsmassor (rivningsrester från byggnader mm). De föroreningar som ofta förekommer i halter överskridande Naturvårdsverkets riktvärden för bostadsområdet är olja (alifater, aromater), tjärämnen (PAH), tungmetaller (bly, koppar, zink, kvicksilver från färger, byggmaterial etc) samt PCB (mjukfogar mm i byggnader). Ev. tjärasfalt i tillfartsvägen (Moränvägen), möjligen även i asfaltsplanen norr om Missionskyrkan (planen är dock byggd i slutet av 1970-talet, början av 1980-talet varför sannolikheten är mindre). Structor Miljö Göteborg AB

5 Miljöteknisk markundersökning Sida 5 av Räveskalla 1:25 m fl Torven bedöms inte vara förorenad, detta bör dock bekräftas genom provtagning då det är stora volymer som skall schaktas ur och omhändertas. Ev. föroreningar finns sannolikt ytligt (spridning via luft/nedsläpp). Några klorerade föroreningar relaterat till Nordisk Pappersindustri är inte troligt, då de inte haft denna typ av processer. Utöver markföroreningar rekommenderas att utlagd sprängsten kontrolleras så att denna inte avger för höga halter radongas (gammamätning). 3 Provtagning och analyser Provtagningen utfördes och av Johan Cassel (Structor). Fältarbetet omfattade följande: Fyra provgropar grävdes med grävmaskin i befintliga fyllnadsmassor och sprängstensfyllning, se figur 3. Jordproverna mättes med XRF-instrument avseende tungmetaller. För fältprotokoll se bilaga 1. Samlingsprovtagning i torvmark, se figur 3. Totalt konstruerades tre samlingsprover på torvmaterialet med vardera ett 10-tal stickprover. Provtagningen genomfördes från den översta metern av torven. Torv från större djup analyserades i två prover. För fältprotokoll se bilaga 1. Kontroll av befintlig asfaltsyta (Moränvägen) för ev. tjärasfalt. För fältprotokoll se bilaga 2. Mätning m a p gammastrålning på plats med en handhållen gammamätare (SGR) som sakta fördes över den upplagda sprängstenen. Proverna skickades för analys till, som är ackrediterat för aktuella analyser. Totalt analyserades tio prover, se tabell 1 för de olika analyserna. Tabell 1. Analyserade prover. Prov, jordart Metall PAH PCB Olja SP1 Torv X X SP2 Torv X X X SP3 Torv X X PG1 0,4-0,9 F/rivningsmassor X X X X PG2 1-1,5 Torv X X PG3 0-0,3 F/Mu X PG3 0,3-0,7 F/Sa X X PG4 0-0,4 F/Mu X X PG4 0,4-0,7 F/Sa X PG4 1,7-2,2 Torv X X Structor Miljö Göteborg AB

6 Miljöteknisk markundersökning Sida 6 av Räveskalla 1:25 m fl PG2 PG3 A1 A2 PG4 PG1 Figur 3. Provpunkter samt områden för samlingsprover inom planområdet. 4 Resultat 4.1 Fältobservationer Större delen av planområdet var täckt med skog eller tät sly. De enda öppna ytorna var de asfalterade och grusade områdena runt Missionskyrkan samt området bakom den numera rivna kiosken som är täckt med sprängsten, se figur 3. Provgroparna varierade i jordlagerföljd beroende på i vilka områden de grävdes. PG1 grävdes där den gamla polisstationen tidigare var belägen, vilket blev tydligt då större delen av provgropen bestod av rivningsrester (tegel, betong, kabel, plast, asfalt, metallskrot och isolering) ner till 1,4 m under markytan där det blev grävstopp på grund av ett större betongblock, se figur 4. PG2 grävdes strax norr om ytan som är täckt med sprängsten och bestod enbart av torv. För PG3 och PG4 som grävdes inom området som är täckt med sprängsten bestod jordlagerföljden under sprängstenen av ett lager mull följt av ett lager med sten, grus och sand följt av en markduk vilken låg direkt på torv, se figur 5. För fältprotokoll se bilaga 1. Structor Miljö Göteborg AB

7 Miljöteknisk markundersökning Sida 7 av Räveskalla 1:25 m fl Figur 4. PG1 med rivningsrester. Figur 5. PG4 med fyllnadsmassor ovan torv. Det översta jordlagret (0-1 m) inom de tre områden som ingick i samlingsprovtagningen, se figur 3, bestod enbart av torv med varierande innehåll av vatten. Inga indikationer på fyllnadsmassor eller övrigt avvikande jordlager identifierades. I område III fanns rester efter ett mindre träskjul som hade rasat ihop men inget som indikerade några föroreningar. Asfalten på parkeringsplatsen norr om Missionskyrkan, se figur 3, visade inga tecken på att vara s.k. tjärasfalt. Uppbruten asfalt sprejades med asfaltspray men gav inga indikationer på förhöjda PAH-halter. Asfalten på vägen öster om Missionskyrkan var nyare och förmodligen lagd på äldre asfalt. Det var inte möjligt att provta ett eventuellt äldre asfaltslager utan att göra större åverkan på vägen, varför det beslöts att avstå från provtagning längs vägen. Vid screening med avseende på metaller med hjälp av XRF erhölls inga indikationer på halter som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inga indikationer på oljeföroreningar erhölls vid fältarbetet. För fältprotokoll se bilaga 2. Inga indikationer på förhöjd gammastrålning från den upplagda sprängstenen erhölls vid mätningar med handhållen gammamätare (SGR). Totalt analyserades tio prover, tre samlingsprover på torv och sju prover från provgropar (fyllnadsmassor, rivningsrester, torv). De analyserades med avseende på tungmetaller, PAH, PCB och olja, se tabell 1 för fördelning mellan de olika analyserna. 4.2 Analysresultat Metaller I tabell 2 redovisas en sammanställning av uppmätta halter av tungmetaller i de analyserade proverna. Halterna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För fullständiga analysresultat se bilaga 2. Structor Miljö Göteborg AB

8 Miljöteknisk markundersökning Sida 8 av Räveskalla 1:25 m fl Tabell 2. Analysresultat för tungmetaller (mg/kg TS). Ämne SP1 SP2 SP3 PG1 0,4-0,9 PG2 1-1,5 PG3 0-0,3 PG3 0,3-0,7 PG4 0-0,4 PG4 0,4-0,7 PG4 1,7-2 KM 1 MKM 1 Jord Torv, samlingsprov 0-1 m F/riv. Torv F/Mu F/Sa F/Mu F/Sa Torv TS % 12, ,2 88,7 10,5 84,3 88,9 76,7 84,7 8,4 As 1,95 1,89 2,11 2,46 <0,5 1,58 <0,5 3,76 1,89 <0, Ba 24,8 19,6 22, ,85 44,6 28,3 51,3 53,9 10, Cd 0,44 0,48 0,19 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 0,20 <0,1 <0,1 0,5 15 Co 0,52 0,30 1,23 3,98 <0,1 5,49 4,6 3,91 8,8 0, Cr 2,22 1,09 3,4 7,05 0, ,4 10,5 37,5 0, Cu 8,23 13,3 7,9 15,4 0, ,7 14,6 36,3 1, Hg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Ni 2,01 1,25 2,92 7,37 0,32 8,54 9,14 7,79 23,7 0, Pb 49,3 44,5 25,9 13 <1 13,8 4,99 19,1 12 1, V 4,77 2,65 7,68 15,9 0,35 26,3 16,4 24,7 38,4 1, Zn 55,1 39,4 34, ,39 46,3 28,7 66,3 69 5, ) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning. Av tabell 2 framgår att det provet på fyllnadsmassor med rivningsrester mm i PG1 (0,35-0,9) har uppmätts halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) med avseende på zink. Inga halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har uppmätts med avseende på tungmetaller. 4.3 Analysresultat PAH I tabell 3 redovisas en sammanställning av uppmätta halter av PAH i analyserade prover. Halterna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För fullständiga analysresultat se bilaga 2. Tabell 3. Analysresultat för PAH (mg/kg TS). Ämne SP1 SP2 SP3 PG1 PG2 PG3 PG4 PG4 0,4-0,9 1-1,5 0,3-0,7 0-0,4 1,7-2,2 KM 1 MKM 1 Jord Torv, samlingsprov 0-1 m F/riv Torv F/Mu F/Mu Torv TS % 12,3 12,2 26,7 86,3 10, ,4 8,4 PAH-L <0,15 <0,15 <0,15 0,24 <0,15 <0,15 <0,15 <0, PAH-M 0,45 0,1 0,27 2,3 <0,25 <0,25 0,38 <0, PAH-H 1,2 0,65 0,36 3,3 <0,3 <0,25 0,63 <0, ) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, KM = känslig markanvändning, MKM = mindre känslig markanvändning. Av tabell 3 framgår att uppmätta halter av PAH i SP1 och PG1 (0,35-0,9) överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Inga halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har uppmätts med avseende på PAH. Structor Miljö Göteborg AB

9 Miljöteknisk markundersökning Sida 9 av Räveskalla 1:25 m fl Analysresultat PCB och olja Inga detekterbara halter av PCB uppmättes i de bägge analyserade proverna, ett från rivningsresterna i PG1 (0,4-0,9 m) och ett på samlingsprovet av ytlig torv (SP2). Provet på rivningsresterna från PG1 (0,4-0,9) analyserades även med avseende på olja, dock utan att påträffa halter över Naturvårdsverkets riktvärden. För fullständiga analysresultat se bilaga Resultat Gammamätning på upplagd sprängsten Vid mätningarna erhölls värden mellan 0,07 µsv/h och 0,21 µsv/h. Halten gammastrålning kan jämföras med Strålskyddsmyndighetens högsta tillåtna gammastrålning i nya byggnader på 0,3 µsv/h. Den uppmätta gammastrålningen på sprängstenen understiger Strålsäkerhetsmyndighetens uppsatta riktvärde för gammastrålning i nya byggnader och kan därför användas som fyllnadsmassor inom bostadsområdet, under byggnader mm. 5 Slutsatser och rekommendationer Structor Miljö Göteborg AB har på uppdrag av Borås Stad utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av Sjömarken, fastigheterna Räveskalla 1:25 m fl. Sammanfattningsvis visar undersökningen följande: Jordlagren bedöms endast i mindre omfattning vara påverkade av markföroreningar. Rivningsmassor i södra delen av området (fd Polisstationen) har föroreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för bostäder (känslig markanvändning, KM), men underskrider de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Rivningsmassor bör inte finnas ytligt inom blivande bostadsområde, men kan med hänsyn till hälso- och miljörisker återanvändas/kvarlämnas på större djup eller under hårdgjorda parkeringsytor o. dyl. En sådan återanvändning skall förankras med tillsynsmyndigheten. Torven inom planområdet bedöms understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för (KM). Spår av PAH och bly i nivå med KM har påträffats i ytlig torv, men som helhet underskrider torven KM. Vid kvittblivning bedöms torven kunna hanteras som s.k KM-massor (föroreningshalter <KM). Tillförd sprängsten kan användas fritt med avseende på gammastrålning/radon. Planerad användning till bostadsändamål bedöms inte begränsas av markföroreningar. De markföroreningar som påträffats är relaterade till äldre rivningsmassor (betong, tegel mm) inom en begränsad del av planområdet. Structor Miljö Göteborg AB Johan Cassel Fredric Engelke Structor Miljö Göteborg AB

10 Bilaga Miljöteknisk markundersökning Sjömarken Provpunkt Nivå Jordart/mtrl Färg Indikation Provnivå Övrigt As Cu Pb Zn 0-0,35 F/ gr st Mu Brun Asfalt, tegel 0-0, PG1 0,35-1,4 F/ rivningsrester Grå 0,35-0,9 <LOD Tegel, betong, skrot, kabel, plast, asfalt, isolering 0,9-1,4 <LOD <LOD Grävstopp på 1,4 m pga betongblock 0-3 Torv Brun 0-0,5 <LOD <LOD PG2 0,5-1 <LOD <LOD <LOD <LOD 1-1,5 <LOD <LOD <LOD <LOD 1,5-2 <LOD <LOD <LOD <LOD 0-0,3 F/ Mu Brun 0-0,3 På marken ligger sprängstensblock <LOD ,3-0,7 F/ Sa, Gr, St Grå 0,3-0,7 <LOD PG3 0.7 Markduk 0,7-3 Torv Mörkbrun 0,7-1,3 <LOD <LOD <LOD <LOD 1,3-1,8 <LOD <LOD <LOD <LOD 1,8-2,3 <LOD <LOD <LOD <LOD 0-0,4 F/ Mu Mörkbrun 0-0,4 På marken ligger sprängstensblock <LOD <LOD ,4-0,7 F/ Sa, Gr, St Grå 0,4-0,7 <LOD PG4 0.7 Markduk 0,7-3 Torv Brun 0,7-1,2 1 3 <LOD 24 1,2-1,7 <LOD 2 <LOD 26 1,7-2,2 <LOD 2 <LOD 20 A1 0-0,05 Asfalt Svart Bitumen 0-0,05 Ingen indikation på spray 0,05-0,29 F/ gr Sa Brun 0,05-0,29 <LOD A2 0-0,2 Asfalt Svart Bitumen 0-0,2 Ingen indikation på spray, asfaltsslänt, nyare asfalt 0,2-0,4 F/ mu Gr Brun 0,2-0,4 <LOD SP1 0-1 Torv Brun 0-1 <LOD <LOD 4.6 <LOD SP2 0-1 Torv Brun 0-1 <LOD <LOD 2.6 <LOD SP3 0-1 Torv Brun 0-1 <LOD <LOD <LOD <LOD Halt metall redovisas i mg/kg. <LOD, halten understiger instrumentets detektionsgräns.

11 Sida 1(9) T B7ZJLSOGO0 Registrerad :01 Structor Miljö Göteborg AB Utfärdad Johan Cassel Kungsgatan Göteborg Projekt Bestnr Borås Sjömarken Analys av fast prov Er beteckning SP1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 12.3 % 2 O ANMA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren 0.14 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.17 mg/kg TS 3 D MISW pyren 0.14 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen mg/kg TS 3 D MISW krysen 0.17 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten 0.35 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten 0.12 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen 0.18 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren 0.17 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* 1.0 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* 0.63 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.45 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* 1.2 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

12 Sida 2(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning SP2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 12.2 % 2 O ANMA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.10 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen mg/kg TS 3 D MISW krysen mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten 0.22 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen 0.10 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren 0.10 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* 0.55 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* 0.20 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.10 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* 0.65 mg/kg TS 3 N MISW PCB 28 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 52 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 101 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 118 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 153 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 138 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 180 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB, summa 7* <0.007 mg/kg TS 4 N STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

13 Sida 3(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning SP3 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 26.7 % 2 O ANMA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.16 mg/kg TS 3 D MISW pyren 0.12 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten 0.19 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* 0.36 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* 0.27 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.27 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* 0.36 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

14 Sida 4(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning PG1 0,35-0,9 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB PCB 28 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 52 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 101 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 118 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 153 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 138 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB 180 <0.002 mg/kg TS 4 D STGR PCB, summa 7* <0.007 mg/kg TS 4 N STGR TS_105 C 86.3 % 2 O ANMA alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 5 D STGR metylpyrener/metylfluorantener 1.1 mg/kg TS 5 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C16-C mg/kg TS 5 D STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 5 D STGR acenaftylen 0.24 mg/kg TS 5 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 5 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 5 D STGR fenantren 0.39 mg/kg TS 5 D STGR antracen 0.36 mg/kg TS 5 D STGR fluoranten 0.89 mg/kg TS 5 D STGR pyren 0.68 mg/kg TS 5 D STGR bens(a)antracen 0.62 mg/kg TS 5 D STGR krysen 0.58 mg/kg TS 5 D STGR bens(b)fluoranten 0.60 mg/kg TS 5 D STGR bens(k)fluoranten 0.24 mg/kg TS 5 D STGR bens(a)pyren 0.52 mg/kg TS 5 D STGR dibens(ah)antracen mg/kg TS 5 D STGR benso(ghi)perylen 0.34 mg/kg TS 5 D STGR indeno(123cd)pyren 0.33 mg/kg TS 5 D STGR PAH, summa mg/kg TS 5 D STGR PAH, summa cancerogena* 3.0 mg/kg TS 5 N STGR PAH, summa övriga* 2.9 mg/kg TS 5 N STGR PAH, summa L* 0.24 mg/kg TS 5 N STGR PAH, summa M* 2.3 mg/kg TS 5 N STGR PAH, summa H* 3.3 mg/kg TS 5 N STGR Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner E-post: signerat av :43:37

15 Sida 5(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning PG3 0-0,3 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

16 Sida 6(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning PG3 0,3-0,7 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As <0.5 mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 89.0 % 2 O ANMA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

17 Sida 7(9) T B7ZJLSOGO0 Er beteckning PG4 0-0,4 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 76.4 % 2 O ANMA naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.21 mg/kg TS 3 D MISW pyren 0.18 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen 0.11 mg/kg TS 3 D MISW krysen 0.13 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten 0.19 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* 0.63 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* 0.38 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.38 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* 0.63 mg/kg TS 3 N MISW Er beteckning PG4 0,4-0,7 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

18 Sida 8(9) T B7ZJLSOGO0 *efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett påvått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI38. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±28-35% Rev Paket OJ-2A. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7 Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI70. Mätosäkerhet k=2 Enskilda PCB: ±29-33% Rev Paket OJ-21H Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). *summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :43:37

19 Sida 9(9) T B7ZJLSOGO0 Metod Alifatfraktioner: ±30-39% Aromatfraktioner: ±27-31% Enskilda PAH: ±28-45% Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev ANMA MB MISW STGR Godkännare Anna Malmvärn Maria Bigner Miryam Swartling Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar, Box511, som är av detsvenska ackrediteringsorganet SWEDACackrediteratlaboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i"guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges isin helhet, om inte utfärdande laboratorium iförväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner E-post: signerat av :43:37

20 Sida 1(4) T C294Z8MS91 Registrerad :22 Structor Miljö Göteborg AB Utfärdad Johan Cassel Kungsgatan Göteborg Projekt Borås Sjömarken Bestnr Denna rapport med nummer T ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare utsänd rapport bör kastas. Ändrade resultat indikeras med skuggade rader. Analys av fast prov Er beteckning PG 2 1-1,5 Provtagare Johan Cassel Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V CL As <0.5 mg/kg TS 1 H CL Ba mg/kg TS 1 H CL Cd <0.1 mg/kg TS 1 H CL Co <0.1 mg/kg TS 1 H CL Cr mg/kg TS 1 H CL Cu mg/kg TS 1 H CL Hg <0.2 mg/kg TS 1 H CL Ni mg/kg TS 1 H CL Pb <1 mg/kg TS 1 H CL V mg/kg TS 1 H CL Zn mg/kg TS 1 H CL TS_105 C 8.3 % 2 O JEBE naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen <0.25 mg/kg TS 3 1 STGR krysen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa 16 <1.4 mg/kg TS 3 1 STGR PAH, summa cancerogena <0.3 mg/kg TS 3 1 STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N LISO Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner E-post: signerat av :47:47

21 Sida 2(4) T C294Z8MS91 Er beteckning PG 2 1-1,5 Provtagare Johan Cassel Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H <0.3 mg/kg TS 3 1 STGR Er beteckning PG 4 1,7-2,2 Provtagare Johan Cassel Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V CL As <0.5 mg/kg TS 1 H CL Ba mg/kg TS 1 H CL Cd <0.1 mg/kg TS 1 H CL Co mg/kg TS 1 H CL Cr mg/kg TS 1 H CL Cu mg/kg TS 1 H CL Hg <0.2 mg/kg TS 1 H CL Ni mg/kg TS 1 H CL Pb mg/kg TS 1 H CL V mg/kg TS 1 H CL Zn mg/kg TS 1 H CL TS_105 C 10.1 % 2 O JEBE naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO antracen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D LISO pyren <0.1 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)antracen <0.25 mg/kg TS 3 1 STGR krysen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D LISO bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D LISO dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D LISO benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D LISO indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D LISO PAH, summa 16 <1.4 mg/kg TS 3 1 STGR PAH, summa cancerogena <0.3 mg/kg TS 3 1 STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N LISO PAH, summa H <0.3 mg/kg TS 3 1 STGR Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :47:47

22 Sida 3(4) T C294Z8MS91 *efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett påvått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI38. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±28-35% Rev CL JEBE LISO STGR Godkännare Camilla Lundeborg Jenny Belin Linda Söderberg Sture Grägg D H N Utf 1 För mätningen svarar, Box511, som är av detsvenska ackrediteringsorganet SWEDACackrediteratlaboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Maria Bigner E-post: signerat av :47:47

23 Sida 4(4) T C294Z8MS91 Utf 1 O V För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i"guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges isin helhet, om inte utfärdande laboratorium iförväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Webb: E-post: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Maria Bigner :47:47

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR)

Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Uppdragsnummer: 10012395 Stockholm, 2014-01-17 Grontmij

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun

Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer