RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun"

Transkript

1 RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Kund Startsidan i Strömstad AB c/o Företagstjänst Klockaregatan STRÖMSTAD Konsult WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Kontaktpersoner Kenneth Myrvold, Startsidan i Strömstad, tfn Linda Danielsson, WSP Environmental AB, , 2 (10)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte 4 2 Områdesbeskrivning 4 3 Riktvärden och markanvändning Naturvårdsverktes riktvärden för jord Banverkets generella avgränsningsvärden för förorenade jordmassor 6 4 Genomförande av undersökningen 7 5 Resultat Fältanalyser och fältobservationer Laboratorieanalyser 8 6 Slutsatser och rekommendationer 9 7 Referenser 10 Bilagor Bilaga 1 Karta med provtagningspunkter Bilaga 2 Fältprotokoll Bilaga 3 Sammanställning av analysresultat, jord Bilaga 4 Analysrapporter, jord L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (10)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för järnvägen förbi Myrens industriområde har genomförts. I förstudien föreslås att underfarten för bilvägen intill Myrens industriområde, breddas och höjs. Det innebär att schaktning behöver utföras på båda sidor om järnvägsbron. Schakten föreslås bli ca 8 m från det nordvästra brostödet och ca 14 m från det sydvästra. När vägunderfarten breddas behöver järnvägen på båda sidor om bron höjas, vilket föreslås ske genom att material läggs på befintlig banvall. WSP Environmental har fått i uppdrag av Startsidan i Strömstad AB att utföra en miljöteknisk undersökning vid området kring brostöden. 1.2 Syfte Syftet med denna undersökning har varit att i jordmassorna kring befintliga brostöd, där schaktning ska ske, undersöka eventuell förekomst av föroreningar, som kan relateras till järnvägen, samt att bedöma hur massorna ska hanteras vid schaktning. 2 Områdesbeskrivning Den aktuella järnvägsbron ligger i den södra delen av Strömstad. Väster om järnvägsbron ligger havet och Myrens småbåtshamn. Öster om järnvägsbron ligger Myrens industriområde. I Figur 1 syns ett flygfoto med befintlig järnvägsbro markerad. På den jordartsgeologiska kartan (skala 1: ) är närområdet markerat som huvudsakligen berg i dagen, men det förekommer även lera/silt och fyllnadsmassor. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga dricksvattenbrunnar i närområdet. L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (10)

5 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: Figur 1 Flygbild över järnvägen förbi Myrens industriområde, Strömstad (Eniro, 2009). Järnvägsbron är markerad med en röd ring. Till vänster i bild syns havet och Myrens småbåtshamn och till höger Myrens industriområde. L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver Riktvärden för jord I föreliggande rapport utvärderas erhållna analysresultat mot riktvärden i Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad jord, rapport 5976 (2009). I Naturvårdsverkets rapport finns inga generella riktvärden framtagna för diuron och värdena jämförs istället med Banverkets handbok BVH Hantering av förorenade jordmassor ur avfalls- och föroreningssynspunkt (2002). 3.1 Naturvårdsverktes riktvärden för jord I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen med generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009). Riktvärdena är uppdelade på två olika typer av markutnyttjande: Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM). De typer av exponering som beaktas vid de olika markanvändningsalternativen sammanställs i Tabell 1. 5 (10)

6 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t ex kunna utnyttjas för bostäder, daghem, odling etc. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t ex användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske på ett visst avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Tabell 1 Exponeringsvägar som beaktas vid de olika markanvändningsalternativen (Naturvårdsverket, 2009). Exponeringsväg KM MKM Människor Intag av jord (oralt) x x Hudkontakt x x Inandning av damm x x Inandning av ångor x x Intag av grundvatten Intag av växter x x Miljö L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Effekter inom området x x Effekter i ytvattenrecipient x x Undersökningsområdet ligger inom banvallsområdet vilket motiverar att undersökningsresultaten jämförs med riktvärdena för MKM. Vid eventuell förändrad markanvändning inom undersökningsområdet bör en förnyad bedömning göras. 3.2 Banverkets generella avgränsningsvärden för förorenade jordmassor Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad jord omfattar inte bekämpningsmedel. Istället har analyserade halter av bekämpningsmedel jämförts med Banverkets generella avgränsningsvärden som redovisas i BVH Hantering av jordmassor ur avfalls- och föroreningssynpunkt (Banverket, 2002). 6 (10)

7 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: Banverkets avgränsningsvärden är avsedda att användas för bedömning av massor i samband med återanvändning inom Banverkets fastigheter. Utifrån avgränsningsvärdena kan Banverkets förslag med fem användningsklasser användas. Här har jämförelse gjorts med nivå 1, som är den klass som ställer högst krav och innebär fri användning inom Banverkets fastigheter, t ex för utfyllnad vid bostäder och daghem, fri vistelse för barn och vuxna (vid normalt levnadssätt), odling, djurhållning och uttag av grundvatten. Klassen innebär att flesta typer av mark- och vattenekosystem skyddas. För uppläggning av massorna anges inga restriktioner och att det är goda förutsättningar för etablering av växter och djur. 4 Genomförande av undersökningen Provgropsgrävning utfördes den 9 juni 2010 med spade. Provpunkternas placering framgår av kartan i Bilaga 1 och fältprotokoll återfinns i Bilaga 2. Provpunkt 1 och 4 är placerade ca 6 m från befintliga brostöd. Provpunkt 2 och 3 är placerade ca 1 m från befintliga brostöd. Provgroparna grävdes till 0,65-0,7 m under markytan i fem punkter. Jordproverna har uttagits som samlingsprov. Uttag av jordprover har anpassats till eventuella förändringar i jordart, färg, lukt eller dylikt. Samtliga jordprover har scannats med PID (fotojonisationsdetektor) med avseende på förekomst av flyktiga kolväten. Jordproverna har analyserats med avseende på metaller, PAH och bekämpningsmedel, se Tabell 1. Tabell 1 Laboratorieanalyser Ämne/parameter Metaller (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, P, Sr, V, Zn, Hg) Antal analyser Jord 8 L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 PAH 6 Bekämpningsmedel (imazapyr, glyfosat, AMPA, diuron, dimetylerad diuron) Samtliga laboratorieanalyser har utförts av ALS Laboratory Group. 5 Resultat 5.1 Fältanalyser och fältobservationer I samband med provgropsgrävningen konstaterades att banvallen består av sand, åtminstone de översta ca 0,7 m. Slipers av trä ligger ned till ca 0,1 m under markytan. 2 7 (10)

8 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: Uttagna jordprover analyseras med hjälp av en PID (fotojonisationsdetektor) för att undersöka förekomst av flyktiga organiska ämnen (VOC) i marken. Resultaten av PID-analyserna redovisas i Bilaga 2 och visar inte på förekomst av flyktiga organiska ämnen. 5.2 Laboratorieanalyser En sammanställning av analysresultaten framgår av Bilaga 3 och i Bilaga 4 återfinns analysrapporterna. PAH Jordprov från ca 0-0,3/0,35 m under markytan har analyserats med avseende på PAH från fyra av provpunkterna och för djupare nivåer har jordprov analyserats från två provpunkter. Analysresultaten visar på halter under Naturvårdsverkets riktvärde för KM för alla provpunkter utom provpunkt 4. I provpunkt 4 är analyserade halter över riktvärdet för KM ned till 0,65 m. Halterna av PAH i provpunkt 4 understiger dock riktvärdet för MKM. Metaller Jordprov från ca 0-0,3 m under markytan har analyserats med avseende på metaller från samtliga provpunkter och för djupare nivåer har jordprov analyserats från tre provpunkter. Analysresultaten visar på halter under Naturvårdsverkets riktvärden för KM för alla ämnen utom arsenik. Analyserade halter av arsenik överstiger riktvärdet för MKM i provpunkt 1 och 2 för nivån ca 0-0,3/0,35 m under markytan. I provpunkt 3 och 4 överstiger analyserade halter av arsenik riktvärdet för KM för nivån ca 0-0,3 m under markytan. I prov från nivån ca 0,3/0,35-0,55/0,7 m var analyserade halter av arsenik under riktvärdet för KM i de tre analyserade proverna. L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Bekämpningsmedel Jordprov från två nivåer i provpunkt 3 har analyserats med avseende på bekämpningsmedel. Analyserade halter av glyfosat, AMPA, imazapyr samt dimetylerad diuron var under laboratoriets rapporteringsgräns. Analyserade halter av diuron i prov 0,3-0,65 m under markytan ligger strax över Banverkets avgränsningsvärde för nivå 1 där dricksvattenbrunnar eller dricksvattenresurser kan påverkas. Det ligger dock under avgränsningsvärdet för nivå 1, om drickvattenbrunnar eller dricksvattenresurser inte kan påverkas. 8 (10)

9 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: 6 Förenklad riskbedömning Resultaten av undersökningen visar att det enbart är arsenikhalten i provpunkt 1 och 2 som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Påvisade halter av arsenik i ytliga prover i provpunkt 1 och 2 (nivå 0-0,3/0,35 m under markytan) översteg Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Uppmätta halter av arsenik innebär risk för negativ påverkan på människors hälsa i samband med intag av jord. Det bedöms också att det finns risk för negativ påverkan på markmiljön och för spridning till grundvatten. För övriga metaller och PAH är analyserade halter under riktvärdet för MKM. Påvisade halter av diuron överstiger enbart marginellt Banverkets avgränsningsvärde för nivå 1, när dricksvattenbrunnar eller dricksvattenresurser kan påverkan. I närområdet finns inga dricksvattenbrunnar eller dricksvattenresurser. Halterna underskrider avgränsningsvärdet för nivå 1, när inga drickvattenbrunnar eller dricksvattenresurser kan påverkas. 7 Slutsatser och rekommendationer Hantering av massor i samband med schaktning Provpunkt 1 och 2 (väster om brostöd) Halter av arsenik över riktvärdet för MKM på nivån 0-0,35 m under markytan innebär att jordmassorna behöver avskiljas och omhändertas separat i samband med schaktning. Massorna klassas som över riktvärdet för MKM och lämnas till mottagare som har tillstånd att ta emot sådana massor. Provpunkt 3 och 4 (öster om brostöd) Påvisade halter av arsenik är över riktvärdet för KM i prover från nivån ca 0-0,3 m under markytan. Påvisade halter av PAH är i provpunkt 4 över riktvärdet för KM i prover från nivån 0-0,65 m under markytan. L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 För djupare liggande jordmassor, dvs > 0,6 m under markytan, finns inga analyser. Någon avgränsning av föroreningen nedåt har inte gjorts. I samband med schaktning bör massorna från 0-0,6 m under markytan omhändertas separat och klassas som mellan riktvärdet för KM och MKM. Massorna därunder behöver provtas och klassas innan de körs iväg. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter som inte har undersökts eller föroreningar som inte har analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Innan schaktarbeten påbörjas skall en anmälan enligt miljöbalken inges till tillsynsmyndigheten, eftersom föroreningar har påträffats. 9 (10)

10 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Linda Danielsson Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun Status: 8 Referenser Banverket, BVH Hantering av förorenade jordmassor ur avfalls- och föroeningssynpunkt. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad jord. Rapport Sveriges Geologiska Undersökning, Brunnsarkivet på Internet: Sveriges Geologiska Undersökning, Jordartskarta skala 1: över Strömstad L:\3501\Startsidan i Strömstad AB\ MMU Myren förstudie järnväg\3_dokument\37_rapport\miljöteknisk undersökning\miljöteknisk markundersökning järnväg doc Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver (10)

11 Uppdragsnr: BILAGA 1 Karta med provpunkter WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

12 Bilaga 1 Provtagningspunkter, järnväg förbi Myrens industriområde, Strömstad N

13 Uppdragsnr: BILAGA 2 Fältprotokoll WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

14 FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnummer: Uppdragsnamn: Miljöteknisk provtagning, järnväg förbi Myrens industriområde Provtagningsdatum: Metod: Provgropar Punkt nr ,3 Nivå Jordart Anmärkningar Saml. prov Sa Träslipers 0-0,1 m u my Gräsrötter 0-0,1 m u my PID Lab.analys 1 <5 Metaller och PAH 0,3-0,7 Ljust skikt 0,3 m u my 2 <5 Metaller 2 0-0,35 Sa Träslipers 0-0,1 m u my Gräsrötter 0-0,1 m u my 1 <5 Metaller 0,35-0,55 Ljust skikt 2 <5 Metaller och PAH 0,55-0,75 3 < ,3 Sa Träslipers 0-0,1 m u my Gräsrötter 0-0,1 m u my 0,3-0,65 Litet skikt m ljus färg kring 0,4 m u my 1 <5 Metaller och PAH 2 <5 Träslipers 0-0,1 m u my 1 <5 Metaller och PAH 4 0-0,3 Sa 0,3-0,65 2 < ,3 Sa Träslipers 0-0,1 m u my Gräsrötter 0-0,1 m u my Litet skikt m ljus färg kring 0,25 m u my 1 <5 Metaller och PAH 0,3-0,7 2 <5 1 (3)

15 FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnummer: Uppdragsnamn: Provtagningsdatum: Metod: Miljöteknisk provtagning, järnväg förbi Myrens industriområde Provgropar PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 2 (3)

16 FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnummer: Uppdragsnamn: Miljöteknisk provtagning, järnväg förbi Myrens industriområde Provtagningsdatum: Metod: Provgropar PG 5 3 (3)

17 Uppdragsnr: BILAGA 3 Sammanställning av analysresultat WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

18 Järnväg förbi Myrens industriområde, Strömstad Uppdragsnr: Parameter Naturvårdverkets riktvärden 1) Banverket 2) Enhet Provpunkter KM MKM Avgränsningsvärde för nivå 1 Dricksvattenbrunnar/ dricksvattenresurs kan påverkas Dricksvattenbrunnar/ dricksvattenresurs kan EJ påverkas Djup m u my 0-0,3 0,3-0,7 0-0,35 0,35-0,55 0-0,3 0,3-0,65 0-0,3 0,3-0,65 0-0,3 TS % PAH naftalen mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 acenaftylen mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 0,26 <0.1 <0.1 acenaften mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 fluoren mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 fenantren mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 0,1 <0.1 <0.1 antracen mg/kg TS <0.1 <0.1 0,15 0,62 0,22 0,12 fluoranten mg/kg TS 0,15 0,11 0,17 0,43 0,58 0,16 pyren mg/kg TS 0,11 <0.1 0,13 0,34 0,51 0,16 bens(a)antracen mg/kg TS <0.05 <0.05 0,09 0,31 0,3 0,07 krysen mg/kg TS <0.05 <0.05 0,12 0,39 0,41 0,12 bens(b)fluoranten mg/kg TS 0,14 0,06 0,12 0,67 0,48 0,15 bens(k)fluoranten mg/kg TS 0,06 <0.05 0,06 0,29 0,18 0,05 bens(a)pyren mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 0,21 0,16 0,05 dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 0,06 <0.05 <0.05 benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 0,15 0,1 <0.1 indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.05 <0.05 <0.05 0,21 0,12 <0.05 PAH, summa 16 mg/kg TS <1.3 <1.3 < ,1 <1.3 PAH, summa cancerogena mg/kg TS 0,2 0,06 0,39 2,1 1,7 0,44 PAH, summa övriga mg/kg TS 0,26 0,11 0,45 1,9 1,4 0,44 PAH, summa L 3 15 mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 0,26 <0.15 <0.15 PAH, summa M 3 20 mg/kg TS 0,26 0,11 0,45 1,5 1,3 0,44 PAH, summa H 1 10 mg/kg TS 0,2 0,06 0,39 2,3 1,8 0,44 Metaller As mg/kg TS 74,7 5,94 58,3 <3 22,3 18,8 9,39 5,01 Ba mg/kg TS 15,4 9,15 11, , ,5 16,1 Be mg/kg TS 0,193 0,129 0,137 0,166 0,225 0,204 0,129 0,254 Cd 0,5 15 mg/kg TS <0.1 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1 0,181 <0,1 <0.1 Co mg/kg TS 2,63 1,99 2,29 1,59 2,64 2,91 2,48 2,54 Cr mg/kg TS 10,3 3,06 7,78 3,74 5,98 7,16 6,05 3,84 Cu mg/kg TS 31,3 4,2 18,6 6, ,2 Fe mg/kg TS Li mg/kg TS 3,07 3,05 2,69 3,16 3,77 3,59 3,28 4,02 Mn mg/kg TS , Mo mg/kg TS <0.4 <0,4 <0,4 <0.4 <0.4 <0.4 <0,4 <0.4 Ni mg/kg TS 4,75 2,32 4,08 2,68 5,28 4,49 4,17 4,2 P mg/kg TS Pb mg/kg TS 16,3 4,01 11,8 4,49 10,7 10,9 9,52 8,77 Sr mg/kg TS 3,4 3,94 2,11 3,92 3,99 3,42 2,74 4,22 V mg/kg TS 9,16 7,04 7,04 7,52 10,5 10,4 8,62 9,05 Zn mg/kg TS 47,4 14,1 35,7 12,6 33,2 70,1 86,9 22 Hg 0,25 2,5 mg/kg TS 0,0506 <1 <1 <0.04 <0.04 <0.04 <1 <0.04 Bekämpningsmedel imazapyr 0,01 1 mg/kg TS <0.100 <0.100 glyfosat mg/kg TS < < ,6 10 AMPA mg/kg TS < < diuron mg/kg TS 0,0319 0,0542 0,05 0,1 demetylerad diuron I mg/kg TS <0.010 < ) Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. 2) Banverket, BVH Hantering av jordmassor ur avfalls- och föroreningssynpunkt. Kursiv stil = ej jämförbart med Naturvårdverkets riktvärden eller Banverkets avgränsningsvärde pga för hög rapporteringsgräns. Fet stil = över Naturvårdsverkets riktvärde för KM Fet stil och grått = över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM Fet stil kursiv = över Banverkets avgränsningsvärde för nivå 1 nära dricksvattenbrunnar/ dricksvattenresurs Svart kant runt, fet kursiv stil = över Banverkets avgränsningsvärde för nivå 1 EJ nära dricksvattenbrunnar/ dricksvattenresurs Bilaga 3 Sammanställning av analysresultat

19 Uppdragsnr: BILAGA 4 Analysrapporter WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

20 Rapport Sida 1 (7) T LZDF0V3YA WSP Environmental Projekt Linda Danielsson Bestnr Registrerad Rullaregatan 4 Utfärdad Göteborg Analys av fast prov Er beteckning 1 (0-0,3m) Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 96.9 % 1 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.15 mg/kg TS 2 D MISW pyren 0.11 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten 0.14 mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena 0.20 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa övriga 0.26 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa L <0.15 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa M 0.26 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa H 0.20 mg/kg TS 2 D MISW TS_105 C 96.5 % 3 V STGR As mg/kg TS 3 E STGR Ba mg/kg TS 3 E STGR Be mg/kg TS 3 E STGR Cd <0.1 mg/kg TS 3 E STGR Co mg/kg TS 3 E STGR Cr mg/kg TS 3 E STGR Cu mg/kg TS 3 E STGR Fe mg/kg TS 3 E STGR Li mg/kg TS 3 E STGR Mn mg/kg TS 3 E STGR Mo <0.4 mg/kg TS 3 E STGR Ni mg/kg TS 3 E STGR P mg/kg TS 3 E STGR Pb mg/kg TS 3 E STGR Sr mg/kg TS 3 E STGR V mg/kg TS 3 E STGR Zn mg/kg TS 3 E STGR Hg mg/kg TS 3 H STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 2 (7) T LZDF0V3YA Er beteckning 2 (0,35-0,55m) Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 95.0 % 1 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.11 mg/kg TS 2 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa övriga 0.11 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa L <0.15 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa M 0.11 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa H mg/kg TS 2 D MISW TS_105 C 95.5 % 3 V STGR As <3 mg/kg TS 3 E STGR Ba mg/kg TS 3 E STGR Be mg/kg TS 3 E STGR Cd <0.1 mg/kg TS 3 E STGR Co mg/kg TS 3 E STGR Cr mg/kg TS 3 E STGR Cu mg/kg TS 3 E STGR Fe mg/kg TS 3 E STGR Li mg/kg TS 3 E STGR Mn mg/kg TS 3 E STGR Mo <0.4 mg/kg TS 3 E STGR Ni mg/kg TS 3 E STGR P mg/kg TS 3 E STGR Pb mg/kg TS 3 E STGR Sr mg/kg TS 3 E STGR V mg/kg TS 3 E STGR Zn mg/kg TS 3 E STGR Hg <0.04 mg/kg TS 3 H STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 3 (7) T LZDF0V3YA Er beteckning 3 (0-0,3m) Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 96.4 % 1 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW antracen 0.15 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.17 mg/kg TS 2 D MISW pyren 0.13 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen mg/kg TS 2 D MISW krysen 0.12 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten 0.12 mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena 0.39 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa övriga 0.45 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa L <0.15 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa M 0.45 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa H 0.39 mg/kg TS 2 D MISW TS_105 C 96.7 % 3 V STGR As mg/kg TS 3 E STGR Ba mg/kg TS 3 E STGR Be mg/kg TS 3 E STGR Cd <0.1 mg/kg TS 3 E STGR Co mg/kg TS 3 E STGR Cr mg/kg TS 3 E STGR Cu mg/kg TS 3 E STGR Fe mg/kg TS 3 E STGR Li mg/kg TS 3 E STGR Mn mg/kg TS 3 E STGR Mo <0.4 mg/kg TS 3 E STGR Ni mg/kg TS 3 E STGR P mg/kg TS 3 E STGR Pb mg/kg TS 3 E STGR Sr mg/kg TS 3 E STGR V mg/kg TS 3 E STGR Zn mg/kg TS 3 E STGR Hg <0.04 mg/kg TS 3 H STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 4 (7) T LZDF0V3YA Er beteckning 4 (0-0,3m) Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 96.8 % 1 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen 0.26 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren 0.10 mg/kg TS 2 D MISW antracen 0.62 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.43 mg/kg TS 2 D MISW pyren 0.34 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen 0.31 mg/kg TS 2 D MISW krysen 0.39 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten 0.67 mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten 0.29 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren 0.21 mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen 0.15 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren 0.21 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena 2.1 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa övriga 1.9 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa L 0.26 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa M 1.5 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa H 2.3 mg/kg TS 2 D MISW TS_105 C 96.8 % 3 V STGR As mg/kg TS 3 E STGR Ba mg/kg TS 3 E STGR Be mg/kg TS 3 E STGR Cd mg/kg TS 3 E STGR Co mg/kg TS 3 E STGR Cr mg/kg TS 3 E STGR Cu mg/kg TS 3 E STGR Fe mg/kg TS 3 E STGR Li mg/kg TS 3 E STGR Mn mg/kg TS 3 E STGR Mo <0.4 mg/kg TS 3 E STGR Ni mg/kg TS 3 E STGR P mg/kg TS 3 E STGR Pb mg/kg TS 3 E STGR Sr mg/kg TS 3 E STGR V mg/kg TS 3 E STGR Zn mg/kg TS 3 E STGR Hg <0.04 mg/kg TS 3 H STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 5 (7) T LZDF0V3YA Er beteckning 5 (0-0,3m) Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 95.9 % 1 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW antracen 0.12 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.16 mg/kg TS 2 D MISW pyren 0.16 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen mg/kg TS 2 D MISW krysen 0.12 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena 0.44 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa övriga 0.44 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa L <0.15 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa M 0.44 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa H 0.44 mg/kg TS 2 D MISW TS_105 C 95.7 % 3 V STGR As mg/kg TS 3 E STGR Ba mg/kg TS 3 E STGR Be mg/kg TS 3 E STGR Cd <0.1 mg/kg TS 3 E STGR Co mg/kg TS 3 E STGR Cr mg/kg TS 3 E STGR Cu mg/kg TS 3 E STGR Fe mg/kg TS 3 E STGR Li mg/kg TS 3 E STGR Mn mg/kg TS 3 E STGR Mo <0.4 mg/kg TS 3 E STGR Ni mg/kg TS 3 E STGR P mg/kg TS 3 E STGR Pb mg/kg TS 3 E STGR Sr mg/kg TS 3 E STGR V mg/kg TS 3 E STGR Zn mg/kg TS 3 E STGR Hg <0.04 mg/kg TS 3 H STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 6 (7) T LZDF0V3YA * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% 2 Paket OJ-1 Provet extraheras med aceton/hexan. Analys sker med GC/MS PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Summa 16 PAH: ±23% vid 30,4 mg/kg 3 Bestämning av metaller inklusive Hg med låg LOQ. Provet har torkats vid 105 C enligt SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett med autoklav eller mikrovågsugn i slutna teflonbehållare. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AFS) och (ICP-MS). LISO MISW STGR Godkännare Linda Söderberg, Kemist Miryam Swartling, Kemist Sture Grägg, Kemist D E H O V Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätningen utförd med ICP-AES För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Våtkemisk analys 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 7 (7) T LZDF0V3YA För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1087). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 1 (3) L LSXWKBF36 WSP Environmental Projekt Linda Danielsson Registrerad Rullaregatan 4 Utfärdad Göteborg Analys: PM1C-JM Er beteckning 1(0,3-0,7m) Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V ANER As mg/kg TS 2 E ANEN Ba mg/kg TS 2 E ANEN Be mg/kg TS 2 E ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 2 E ANEN Co mg/kg TS 2 E ANEN Cr mg/kg TS 2 E ANEN Cu mg/kg TS 2 E ANEN Fe mg/kg TS 2 E ANEN Hg <1 mg/kg TS 2 E ANEN Li mg/kg TS 2 E ANEN Mn mg/kg TS 2 E ANEN Mo <0.4 mg/kg TS 2 E ANEN Ni mg/kg TS 2 E ANEN P mg/kg TS 2 E ANEN Pb mg/kg TS 2 E ANEN Sr mg/kg TS 2 E ANEN V mg/kg TS 2 E ANEN Zn mg/kg TS 2 E ANEN Er beteckning 2(0-0,35m) Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V ANER As mg/kg TS 2 E ANEN Ba mg/kg TS 2 E ANEN Be mg/kg TS 2 E ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 2 E ANEN Co mg/kg TS 2 E ANEN Cr mg/kg TS 2 E ANEN Cu mg/kg TS 2 E ANEN Fe mg/kg TS 2 E ANEN Hg <1 mg/kg TS 2 E ANEN Li mg/kg TS 2 E ANEN Mn mg/kg TS 2 E ANEN Mo <0.4 mg/kg TS 2 E ANEN Ni mg/kg TS 2 E ANEN P mg/kg TS 2 E ANEN Pb mg/kg TS 2 E ANEN Sr mg/kg TS 2 E ANEN V mg/kg TS 2 E ANEN Zn mg/kg TS 2 E ANEN ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 2 (3) L LSXWKBF36 Er beteckning 4(0,3-0,65m) Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V ANER As mg/kg TS 2 E ANEN Ba mg/kg TS 2 E ANEN Be mg/kg TS 2 E ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 2 E ANEN Co mg/kg TS 2 E ANEN Cr mg/kg TS 2 E ANEN Cu mg/kg TS 2 E ANEN Fe mg/kg TS 2 E ANEN Hg <1 mg/kg TS 2 E ANEN Li mg/kg TS 2 E ANEN Mn mg/kg TS 2 E ANEN Mo <0.4 mg/kg TS 2 E ANEN Ni mg/kg TS 2 E ANEN P mg/kg TS 2 E ANEN Pb mg/kg TS 2 E ANEN Sr mg/kg TS 2 E ANEN V mg/kg TS 2 E ANEN Zn mg/kg TS 2 E ANEN ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 3 (3) L LSXWKBF36 Metod 1 Analys enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). ANEN ANER Godkännare Anna Engberg, Kemist Anna Varg, Våtkemi E V Utf 1 ICP-AES Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Rapport Sida 1 (2) T LRUCL4YXM WSP Environmental Projekt Linda Danielsson Bestnr Registrerad Rullaregatan 4 Utfärdad Göteborg Analys av fast prov Er beteckning 4 (0,3-0,65m) Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 96.5 % 1 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D MISW antracen 0.22 mg/kg TS 2 D MISW fluoranten 0.58 mg/kg TS 2 D MISW pyren 0.51 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)antracen 0.30 mg/kg TS 2 D MISW krysen 0.41 mg/kg TS 2 D MISW bens(b)fluoranten 0.48 mg/kg TS 2 D MISW bens(k)fluoranten 0.18 mg/kg TS 2 D MISW bens(a)pyren 0.16 mg/kg TS 2 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 D MISW benso(ghi)perylen 0.10 mg/kg TS 2 D MISW indeno(123cd)pyren 0.12 mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa mg/kg TS 2 D MISW PAH, summa cancerogena* 1.7 mg/kg TS 2 N MISW PAH, summa övriga* 1.4 mg/kg TS 2 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N MISW PAH, summa M* 1.3 mg/kg TS 2 N MISW PAH, summa H* 1.8 mg/kg TS 2 N MISW ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

31 Rapport Sida 2 (2) T LRUCL4YXM * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% 2 Paket OJ-1 Provet extraheras med aceton/hexan. Analys sker med GC/MS PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Summa 16 PAH: ±23% vid 30,4 mg/kg KABJ MISW Godkännare Karin Björk, Kemist Miryam Swartling, Kemist D N O Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

32 Rapport Sida 1 (2) T JGMEXFD3E WSP Environmental Projekt Linda Danielsson Bestnr Registrerad Rullaregatan 4 Utfärdad Göteborg Analys av fast prov Er beteckning 3 (0-0,3m) Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 97.3 % 1 1 CL imazapyr <0.100 mg/kg TS 1 1 CL glyfosat < mg/kg TS 1 1 CL AMPA* < mg/kg TS 1 1 CL diuron mg/kg TS 1 1 CL demetylerad diuron I <0.010 mg/kg TS 1 1 CL Er beteckning 3 (0,3-0,65m) Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 95.9 % 1 1 CL imazapyr <0.100 mg/kg TS 1 1 CL glyfosat < mg/kg TS 1 1 CL AMPA* < mg/kg TS 1 1 CL diuron mg/kg TS 1 1 CL demetylerad diuron I <0.010 mg/kg TS 1 1 CL ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

33 Rapport Sida 2 (2) T JGMEXFD3E * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 1 Metod Bestämning av Herbicider, paket 1. CL Godkännare Camilla Lundeborg, Kemist Utf 1 1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska ackrediteringsorganet DAR ackrediterat laboratorium (Reg.nr. DAC-P ). DAR är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: Flensburger Straße 15, Pinneberg, Daimlerring 37, Hildesheim, Brekelbaumstraße1, Hameln, Wiedehopfstraße 30, Gelsenkirchen, Meißner Ring 3, Freiberg, Goldtschmidtstraße 5, Hamburg. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment

Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Kontrollprogram, Badplats, Fisksätra Holme ytvatten och sediment Erstavik 26:1 Fisksätra Holme, Nacka Kommun Datum: 2014-11-04 Projekt nr: 141145 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Marcus Roos

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå

Bullerutredning kv. Hägern, Luleå Uppdrag Kv. Hägern, Luleå Beställare HHL Arkitekter Att: Samuel Lundberg Rapport nr: 612910431:1 Handläggare: Erik Dedering Datum 2010-12-09 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN

Lena Holm Anna Wilhelmsson. Bilagor. Sammanställning analysresultat Analysrapporter från ALS 1. INTRODUKTION 2. RIKTVÄRDEN PM Titel Projekt Datum 2011-08-26 Upprättad av Granskad av Utvärdering av analysresultat avseende sedimentkemi och kornstorleksfördelning vid Modifierad SSV Vinga och Utredningsområde 1, maj 2011. Göteborgs

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer