MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund"

Transkript

1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

2 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, Kv Hammaren, Torsby KUND AB Torsby Bostäder KONSULT WSP Samhällsbyggnad Bergmästaregatan Falun Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Per Hagström, WSP Lars O Johansson, WSP (14)

3 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström INNEHÅLL 1 ORIENTERING Förutsättningar Omfattning 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING 4 3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 5 4 GENOMFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR Bedömningsgrunder Resultat Fältobservationer i jord Laboratorieanalyser av jord 8 5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 12 6 REKOMMENDATIONER 12 7 REFERENSER 13 BILAGOR 1. Fältprotokoll provtagning 2. Provtagningskarta 3. Laboratorieanalys protokoll 4. Analysprotokoll radonmätning 3 (14)

4 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström 1 ORIENTERING 1.1 Förutsättningar I samband med att ett förslag till samrådshandling för detaljplan upprättats av miljö- och byggkontoret har också en behovsbedömning upprättats. En miljöbedömning krävs för att avgöra om planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Uppförandet av detaljplanen bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan och således behövs inte någon MKB, Miljökonsekvensbedömning upprättas. Inom ramen för detaljplanen beslutades att det ändå finns behov av enklare konsekvensbedömningar och utredningar, däribland miljöteknisk markundersökning. Torsby kommun har därav efterfrågat en översiktlig markundersökning samt en radonundersökning i syfte att avgöra eventuell föroreningssituation samt radonförekomst inom planområdet. Provtagningsplanen för undersökningen har kommunicerats med Miljökontoret i Torsby kommun. 1.1 Omfattning Provtagning och analys av jordprover och radon på Torsby 4:44 samt Städet 2 i Torsby, Torsby kommun, i syfte att avgöra föroreningssituationen inför eventuellt uppförande av bostäder i området inom ramen för en ny detaljplan. Vid denna undersökning har provtagning av jordmassor kartlagts med avseende innehåll av metaller, PAH, BTEX, aromater och alifater, ph samt TOC utförts. Uppdraget har utförts av WSP med följande organisation: Lars O Johansson Per Hagström, Markus Rönnegård Lina Westerlund Fältarbeten med hjälp av borrvagn utfördes av WSP. 2 OMRÅDESBESKRIVNING uppdragsansvarig handläggare, fälthandläggare kvalitetsgranskning Aktuella fastigheter, Torsby 4:44 samt Städet 2 i kvarteret Hammaren, ligger i Torsby i Torsby kommun (se figur 1). Fastigheterna angränsar till Östmarksvägen samt Bruksallén och ligger strax sydväst om Torsby centrum. 4 (14)

5 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Figur 1. Utredningsområdet (inringat) strax sydväst om Torsby centrum. Karta från Metria. 3 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR Geoteknik En geoteknisk undersökning genomfördes av WSP 2007 då en undersökning av rådande markförhållanden gjordes i syfte att utreda möjligheterna för uppförande av bostadshus inom kv Hammaren i Torsby kommun. Vid undersökningen framkom att marken består av ett övre skikt, med varierande mäktighet bestående av sand, silt och/eller torrskorpelera som överlagras av mull. Utförda sonderingar stoppades mot sten, block eller berg m under markytan. Inget grundvatten påträffades vid provtagningen. Vid den geotekniska undersökningen noterades ej någon misstanke om förekomst av markföroreningar. Markradonhalterna inom området mättes ej inom ramen för den geotekniska undersökningen. Undersökningen resulterade i att förekommande jord bedömdes som stabil vid markuppfyllnad upp till 2.5 m. Vid större markuppfyllnader bör detta planeras i samråd med geotekniker. Den förekommande jorden bedömdes dock ej som skredbenägen. 5 (14)

6 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Miljö Inga föroreningar ska tidigare ha påträffats på den aktuella fastigheten. I närheten har det dock förekommit verksamheter som kan förorsaka risk för föroreningsspridning. Läget för provtagningen har kommunicerats med Torsby kommun samt Länsstyrelsen, vartefter bedömningen gjorts att dessa närliggande verksamheter ej troligtvis påverkat föroreningssituationen inom dessa fastigheter. Detta på grund av att dessa ej ligger i direkt anslutning till de aktuella fastigheterna. Provtagningsplanen har således inte anpassats efter dessa. Söder om Gräsmarksvägen på fastigheterna Torsby 4:33, 1:51, 1:328 samt ev. ytterligare intilliggande fastighet har det under åren drivits ett stångjärnsbruk och manufakturverk. Fastigheterna ligger i nära anslutning till älven. Här tillverkas bl.a. stångjärn, spik och annan manufaktur. Bruket anlades 1693 och lades ned Torsby har övertagit verksamhet från Välsforsen år 1823 och Oleby år År 1843 fanns följande anläggningar vid Torsby bruk: Torsby gamla stångjärnssmedja, Nya stångjärnssmedjan (benämnt Oleby) och Manufaktursmedjan (benämnt Välsfors). Den gamla stångjärnsmedjan låg vid övre forsen, medan övriga anläggningar låg vid nedre forsen. Enligt uppgift har det efter att järnbruket lagts ned funnits ett mindre träsliperi på platsen (Länsstyrelsen). Från verksamheten har det bildats restprodukter i form av slagg. Av föroreningar i marken förväntas framför allt metaller, men även t ex PAH:er kan förekomma. Sammantaget bedöms objektet enligt Mifo tillhöra riskklass 2. Öster om Östmarksvägen har det på fastigheten Köpmannen 14 legat ett tryckeri samt en bensinstation. Troligtvis var tryckeriet i bruk från 1940-talet till och med Bensinstationen ska ha etablerats någon gång under 1930-talet och lagts ned under 1960-talet. Oklarheter finns när det gäller använda kemikalier och hanteringen av dessa. Verksamheten var relativt liten och byggnaden är riven. Idag finns nya byggnader på platsen och omgivande ytor är asfalterade. Eventuell exponeringssituation bedöms således som små. Sammantaget bedöms området enligt Mifo tillhöra riskklass 4 (Länsstyrelsen). En kemtvätt ska ha förekommit på fastighet Emigranten 11 längs Norra Industrigatan 4 norr om aktuellt undersökningsområde. Denna ska ha varit i bruk omkring 1950 till och med mitten av 1970-talet. I tvättprocessen användes trikloretylen samt ev. varnolen och perkloretylen. Kemtvätten var belägen i en byggnad som nu är riven. På platsen finns idag en större byggnad med hyreslägenheter. Spridningsförutsättningarna till och från byggnaden är svårbedömda men antas kunna vara måttliga med tanke på att huset där kemtvätten höll till har rivits och en ny byggnad har uppförts på platsen. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten har bedömts kunna vara stora med tanke på att terrängen lutar och jordarten sannolikt är ganska genomsläpplig. I den sammantagna bedömningen enligt Mifo har objektet placerats i riskklass 2 (Länsstyrelsen). 4 GENOMFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 2015 Provtagning har genomförts i 7 provpunkter som positionerats ut för att i största möjliga mån täcka in alla delar av berörda fastigheter. Provtagning av jord har utförts med hjälp av borrbandvagn i samband med en geoteknisk undersökning i syfte att undersöka eventuell föroreningssituation inom berörda fastigheter. Prover har tagits ut för varje halvmeter, ner till ca 2-3 meter, förutom vid jordartsförändring, lukt eller synintryck då provtagningen anpassats. Fältprotokoll över samtliga provpunkter från provtagningen redovisas i Bilaga 1. Borrpunkter har benämnts 15W01-15W03 samt MP1-MP5. Miljöprovtagning har skett i punkt 15W01, 15W03 samt MP1-MP5 för att täcka in berörda områden på vardera sidan om Bruksallén på ett lämpligt sätt. Provpunkterna framgår av Bilaga 2. 6 (14)

7 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Radonprovtagning har genomförts i provpunkt 15W01 samt MP5. Tre radonprovtagare planerades i ett första skede. Endast två av tre radonprovtagare placerades dock ut p.g.a. vatteninträngning och mycket lera under fältarbetet, vilket resulterade i svårigheten att installera den tredje radonprovtagaren. Av jordproven skickades 7 prover in till laboratorium för analys. Proven valdes ut för att få en spridning i djupled och för att få med skikt med avvikande färg, lukt etc. Minst ett prov analyserades från varje provtagningspunkt. Proven analyserade m.a.p. metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater. För att kontrollera att Naturvårdsverkets generella riktvärden är tillämpbara analyserades även ph och TOC (beräknad från glödgningsrest) i tre av jordproverna. 4.1 Bedömningsgrunder Naturvårdsverkets generella riktvärden Naturvårdsverket har i sin rapport 5976 publicerat bedömningsgrunder (generella riktvärden) för olika typer av markanvändning. Eftersom området planeras bli objekt för bostadsfastigheter görs bedömningen att riktvärdena för känslig markanvändning (KM) är applicerbara i bedömning av risker utifrån aktuell föroreningssituation inom fastigheten. Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Rekommenderade haltgränser för farligt avfall Riktvärdena för farligt avfall finns i Avfall Sveriges rapport Bedömningsgrunder för förorenade massor Rapport 2007:01 (Avfall Sverige, 2007). Haltgränserna bestäms av ämnets klassificering enligt kemikalielagstiftningen. Radon Klassificeringen av radonhalt i jordluft har gjorts utifrån Statens Planverk Rapport 59:1982, Rekommenderat radonskydd för nybyggnad. 4.2 Resultat Fältobservationer i jord I provpunkt MP1 samt MP2 har samlingsprov från 0,5-1 m respektive 0-0,2 m tagits ut då det var svårt att få med tillräcklig mängd jordmaterial upp från skruvborren i dessa punkter. Jordlagren inom aktuellt område består av mestadels av silt och sand med underliggande, bitvis varvig lera. Fyllnadsmaterial förekommer i de övre jordlagren. Tegelrester påträffades i provpunkt MP3 samt MP4. Lera har påträffats i de undre jordlagren varvid det ej ansetts motiverat att borra djupare då föroreningar sällsynt förekommer vid dessa lagerförhållanden. Ingen tydlig grundvattennivå observerades vid undersökningen. Enstaka lager av blöt karaktär kunde dock observeras i provpunkt 15W01 samt MP4 vid 2,3 meter respektive 1,0 1,5 meter. I enlighet med den geotekniska undersökningen från 2007 så består hela området av lermaterial, vilket betyder att området är relativt homogent med få tillförda massor. 7 (14)

8 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Laboratorieanalyser av jord Laboratorieanalyser har genomförts enligt följande omfattning. Se Tabell 1. Tabell 1. Analysomfattning Parameter jord Antal analyser Metaller 8 PAH, BTEX, aromater och alifater 6 ph 3 TOC 3 Radon 2 Proverna har analyserats vid ackrediterat laboratorium, ALS. Uttagna prov har hanterats enligt laboratoriets anvisningar. Analyssvaren ligger till grund för en bedömning av föroreningssituationen utifrån jämförelse med befintliga jämför-, gräns- och riktvärden för bostadsändamål (KM). Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Utifrån beräkningarna av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell sammanställs data för 16 enskilda föreningar till en summa (se Tabell 2). Generella riktvärden finns för tre grupper PAH där varje grupp består av summan av ingående föreningar enligt följande: PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten med låg molekylvikt: naftalen, acenaften och acenaftylen. PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. Analysresultaten från de berörda provpunkterna redovisas i Tabell 2 nedan. Laboratoriets protokoll från analysen återfinns i Bilaga 3. 8 (14)

9 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Tabell 2. Analysresultat avseende metaller, alifater, aromater, BTEX samt PAH i jämförelse mot framtagna riktvärden. Halt under KM Halt över KM Halt över MKM Halt över gräns för farligt avfall Parameter Riktvärde KM (mg/kg TS) Riktvärde MKM (mg/kg TS) Gräns för farligt avfall, Avfall Sverige 2007 (mg/kg TS) Enhet 15W01 0,2-1,0m 15W03 0-0,2m MP1 0,2-0,5m MP1 0,5-1m MP2 0-0,2m MP3 0-0,2m MP4 0-0,2m As mg/kg TS 1,02 0,865 1,17 0,692 1,09 1,53 1,92 1,16 Ba mg/kg TS 98,8 53,4 74,1 58, ,9 Cd 0, mg/kg TS 0,124 <0.1 0,158 <0.1 0,219 0,21 0,351 <0.1 Co mg/kg TS 4,57 3,65 4,19 4,79 3,56 4,36 5,29 4,99 Cr mg/kg TS 10,4 8,17 10,4 15,8 7, ,2 9,66 Cu mg/kg TS 14,7 11, ,2 14,4 19,5 23,5 8,75 Hg 0,25 2, mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 Ni mg/kg TS 7,89 5,54 6,78 8,52 5,66 7,86 7,47 7,93 Pb mg/kg TS 19,4 11,1 14,1 9,99 32, ,41 V mg/kg TS 22,4 19,4 22,1 23, ,4 25,6 24,2 Zn mg/kg TS 68,1 39,1 78,7 55,6 98,9 88, ,4 alifater >C5-C mg/kg TS <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 alifater >C8-C mg/kg TS <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 alifater >C10-C mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 alifater >C12-C mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 alifater >C5-C mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 alifater >C16-C mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 aromater >C8-C mg/kg TS <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 <0.480 aromater >C10-C mg/kg TS <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24 aromater >C16-C mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 bensen 0,012 0,04 mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 xylen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 BTEX, summa 1000 mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 PAH, summa 16 mg/kg TS <0.72 <0.72 <0.72 0,43 1,8 <0.72 PAH, summa 100 mg/kg TS cancerogena <0.28 <0.28 <0.28 0,17 0,99 <0.28 PAH, summa övriga 1000 mg/kg TS <0.44 <0.44 <0.44 0,27 0,85 <0.44 PAH, summa L 3 15 mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 PAH, summa M 3 20 mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 0,27 0,73 <0.25 PAH, summa H 1 10 mg/kg TS <0.32 <0.32 <0.32 0,17 1,1 <0.32 MP5 0,6-1m 9 (14)

10 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström De genomförda analysresultaten från markundersökningarna över Torsby 4:44 samt Städet 2 sammanfattas enligt följande: Metaller Inga metaller överstiger riktvärden för KM. PAH, BTEX, Aromater och Alifater PAH Analysresultat visar att halten PAH inte överstiger riktvärdena för KM i någon provpunkt förutom i MP4 där riktvärdet för KM överstigs med 0,1 mg/kg TS. BTEX Inget av de analyserade proverna innehåller halter över detektionsgränsen. Riktvärde för KM överskrids således ej. Aromater och Alifater Inget av de analyserade proverna innehåller halter över detektionsgränsen. Riktvärde för KM överskrids således ej. ph, TOC För att bedöma om Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är tillämpbara inom aktuellt undersökningsområde bör markförhållandena inom undersökningsområdet jämföras mot de generella antagandena. Halten organiskt kol (TOC) har betydelse för bl.a. fastläggning och spridning avseende organiska föroreningar och metaller. Utifrån Naturvårdsverkets riktvärdesmodell antas att minst 2 viktprocent organiskt kol finns i jorden. Beräkningarna av Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har gjorts för att täcka in ett intervall mellan ph 5 och 7. Totalhalten organiskt kol (TOC) samt ph har analyserats i 3 provpunkter, 15W03, MP1 samt MP5. Andelen organiskt kol i proven uppmättes till mellan 0,95 och 2,5 %, vilket innebär att halterna understiger den TOC-halt som Naturvårdsverket utgått från vid beräkningen av de generella riktvärdena i 2 provpunkter. Uppmätt ph-värde varierar mellan 6 och 6,5 vilket ligger inom det intervall som Naturvårdsverket utgår ifrån. Avvikelserna gällande riktvärdesmodellen för beräkningen av TOC bedöms inte vara av avgörande betydelse, varvid de generella riktvärdena bör kunna tillämpas som en vägledning avseende föroreningshalter i det aktuella området. Uppmätta värden för TOC samt ph framgår av Tabell 3. Tabell 3. Analysresultat avseende TOC samt ph. Enhet 15W03 0-0,2m MP1 0,2-0,5m MP5 0,6-1m TOC 2,5 1,4 0,95 ph 6 6,5 6,4 10 (14)

11 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Radon Analysresultat från radonmätningen visar att radonhalten i provpunkt 15W01 samt MP5 uppmäts till 5 kbq/m 3 (kilobecquerel/kubikmeter). Radonklassning samt rekommenderat radonskydd redovisas i Tabell 4 och 5. Marken klassas som lågradonmark. Klassning görs i enlighet med rapport BFR R85:1988. Tabell 4. Radonklassning. < 10kBq/m 3 lågradonmark 10-50kBq/m 3 normalradonmark > 50kBq/m 3 högradonmark Rekommenderat radonskydd för nybyggnad i enlighet med STATENS PLANVERK rapport 59:1982. Tabell 5. Rekommenderat radonskydd. lågradonmark Inga normalradonmark radonskyddande högradonmark radonsäkert Analysprotokoll från radonmätning bifogas i Bilaga (14)

12 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström 5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Det kan också finnas högre halter än nu uppmätta maxhalterna. Föroreningar från tidigare omkringliggande verksamheter, exempelvis stångjärnsbruket och den tidigare kemtvätten bedöms ej ha påverkat området för de undersökta fastigheterna. Om det eventuellt använts och placerats fyllnadsmassor från hyttområdet på området för provtagningen så borde indikationer från detta ha framkommit under fältarbetet samt från laboratorieanalysen. Sammanfattningsvis visar genomförd undersökning att inga förhöjda halter av metaller, alifater, aromater eller BTEX påträffats i någon provpunkt som överstiger tillämpade riktvärden. Undersökningen visar att halten PAH H överstiger riktvärde för KM i de ytliga fyllningsmassorna i provpunkt MP4 på 0-0,2 m under markytan. Radonhalten i utsatta provpunkter understiger 10kBq/m 3 varvid inget radonskydd anses behövas. 6 REKOMMENDATIONER Utifrån den utförda undersökningen rekommenderas följande: Provtagningen visar att området kan sammanfattas som rent. I provpunkt MP4 kan ytterligare provtagning dock anses rekommenderat för att utreda eventuellt större spridningsförekomst av PAH i en djupare nivå. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna rapport delges miljöförvaltningen i Torsby kommun. 12 (14)

13 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström 7 REFERENSER Avfall Sverige Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01. Avfall Sverige Utveckling. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport September (14)

14 Uppdragsnr: Rapport Daterad: Reviderad: Handläggare: Per Hagström Bilagor 1. Fältprotokoll provtagning 2. Provtagningskarta 3. Laboratorieanalys protokoll 4. Analysprotokoll radonmätning 14 (14)

15 Bilaga 1. Protokoll Jordlagerföljd punkt m u my fältbenämning fältobservationer 15W01 0-0,2 Skr Fyll vx, Mu (Sa, Si) 15W01 0,2-1,0 Skr Siltig sand 15W01 1,0-1,6 Skr Silt 15W01 1,6-2,0 Skr Silt m Lera vatten på 2,3 m 15W01 Radonprov M7125, inget berg under 15W03 0-0,2 Skr Fyll vx, MU något sandig 15W03 0,2-1,0 Skr Si, i slutet torrskorpelera 15W03 1,0-1,5 Skr Si, Le Varvig 15W03 1,5-2,0 Skr Si, Le Varvig MP1 0-0,2 Skr Fyll, vx, MU lite blöt MP1 0,2-0,5 Skr Fyll, si/sa MP1 0,5-1,0 Skr Grusigt Större fyllnadsmtrl, Större stenar, svårt att provta MP1 1,0-1,5 Skr Fyll, Siltigt grus SP 1.0-1,5, väldigt lite i prov MP1 1,5-2,0 Skr Silt SP1,5-2,0 (SP: samlingsprov) MP2 0-0,2 Skr Sa/Mu vx MP2 0,2-0,5 Skr Fin sa/silt MP2 0,5-1,0 Skr fin sa mer siltig MP2 1,0-2,0 Skr Lera SP 1-2, ingen ide att provta djupare pga lera. Inget vatten MP4 0-0,2 FyVX, MU, SA tegelrester (lite) MP4 0,2-0,6 Fin sa Si MP4 0,6-1,0 Fin sa Si/le MP4 1,0-1,5 Le vatten ovanför leran MP4 1,5-2,0 SI Le varvig MP3 0-0,2 Fy vx Mu sa tegelrester MP3 0,2-0,5 sandig silt tegelrester MP3 0,5-1,0 Lera gräns till torrskorpelera Ingen ide att gå djupare MP5 0-0,2 fy vx, sa, mu, si MP5 0,2-0,6 siltig sand MP5 0,6-1,0 mer sandigt lite silt MP5 1,0-1,4 siltig lera MP5 1,4-2,0 siltig lera Varvig bara lera kommer inte hitta annat under MP5 Radonprov M7124

16

17 Rapport Sida 1 (14) T XXDHWM1OOK Registrerad :19 WSP Utfärdad Per Hagström Samhällsbyggnad Bergmästaregatan Falun Sweden Projekt Torsby 4:44 Bestnr Analys av fast prov Er beteckning 15W01 0,2-1,0m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Rapport Sida 2 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning 15W01 0,2-1,0m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 3 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning 15W03 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

20 Rapport Sida 4 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning 15W03 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 FREN glödförlust % av TS 3 1 FREN TOC* 2.5 % av TS 3 1 FREN ph FREN Er beteckning MP1 0,5-1m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

21 Rapport Sida 5 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP1 0,2-0,5m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

22 Rapport Sida 6 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP1 0,2-0,5m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 FREN glödförlust % av TS 3 1 FREN TOC* 1.4 % av TS 3 1 FREN ph FREN Er beteckning MP2 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

23 Rapport Sida 7 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP3 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN pyren mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN krysen mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* 0.43 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* 0.17 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* 0.27 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* 0.27 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 8 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP3 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* 0.17 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 9 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP4 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN pyren mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen mg/kg TS 2 1 FREN krysen mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* 1.8 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* 0.99 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* 0.85 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* 0.73 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 10 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP4 0-0,2m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* 1.1 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 11 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP5 0,6-1m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V ANEN As mg/kg TS 1 H ANEN Ba mg/kg TS 1 H ANEN Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ANEN Co mg/kg TS 1 H ANEN Cr mg/kg TS 1 H ANEN Cu mg/kg TS 1 H ANEN Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ANEN Ni mg/kg TS 1 H ANEN Pb mg/kg TS 1 H ANEN V mg/kg TS 1 H ANEN Zn mg/kg TS 1 H ANEN TS_105 C % 2 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 12 (14) T XXDHWM1OOK Er beteckning MP5 0,6-1m Provtagare Markus Rönnegård Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 FREN glödförlust % av TS 3 1 FREN TOC* 0.95 % av TS 3 1 FREN ph FREN ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 13 (14) T XXDHWM1OOK * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på Van Bemmel faktorn. Glödförlustbestämning, ackrediterad, metod baserad på CSN EN 12879, CSN och CSN Rev Bestämning av ph enligt metod CSN ISO 10390, CSN EN Rev ANEN FREN Godkännare Anna Engberg Fredrik Enzell H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Rapport Sida 14 (14) T XXDHWM1OOK Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

31 Certifierat kvalitetsoch miljöledningssystem RAPPORT 5316 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD PER HAGSTRÖM BERGMÄSTAREGATAN FALUN MARKRADONMÄTNING Mätområde: TORSBY 4:44 Den uppmätta registrerade radonhalten anges i enheten kbq/m3. De angivna mätvärdena grundar sig på kalibrering i Statens Strålskyddsinstituts kalibreringsanläggning för markradondetektorer. Burk Borrhål Rn-halt Utsättn.- Upptagn.- id kbq/m3 datum datum Kommentar Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kbq/m3 (kilobecquerel/kubikmeter). Mätrapporten upprättad av MRM Konsult AB JOHAN SVENSSON

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer