TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson"

Transkript

1 TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

2 KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box Karlskrona Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Anna Nilsson, WSP Tel: E-post: Magnus Runesson, WSP Tel: E-post: 2 (11)

3 INNEHÅLL BAKGRUND OCH SYFTE 4 OMRÅDESBESKRIVNING 4 GENOMFÖRD UNDERSÖKNING 4 Jord 5 RESULTAT 6 Geologi och markförhållanden 8 Deponins utbredning 8 Föroreningar i jord 9 Jämförvärden jord 9 Föroreningar i jord 10 SLUTSATS OCH BEDÖMNING 10 ÖVRIGT 10 REFERENSER 11 Ritning 1. Bilaga 1. Bilaga 2. Provtagningspunkternas placering Sammanställning av analysresultat Originalprotokoll från laboratoriet 3 (11)

4 BAKGRUND OCH SYFTE WSP har på uppdrag av Bysnickaren FV AB utfört en översiktlig provtagning och avgränsning av en påträffad f.d. deponi på fastigheten Torstäva 9:43 i Karlskrona kommun. Syftet med undersökningen är att utreda deponins utbredning och att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i mark till följd av deponin, som kan medföra negativa effekter på människors hälsa eller miljön. OMRÅDESBESKRIVNING Det aktuella området ligger ca 7 km öster om Karlskrona i Torsnäs, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Marken är gräsbevuxen och området används idag som parkeringsplats. Området kommer enligt detaljplanen fortsättningsvis att användas som parkeringsplats, men då området avses exploateras planeras bostäder i direkt anslutning till det aktuella området. Figur 1. Placeringen av aktuell del av Torstäva 9:43 är markerad med röd cirkel. GENOMFÖRD UNDERSÖKNING WSP utförde platsbesök på den aktuella platsen den 16 februari På platsen hade en grop, ca 4 m djup, grävts för att undersöka deponins utbredning på djupet. För att undersöka deponins utbredning i sidled hade även tre ytliga schakter grävts i linjer ut från deponin, se figur 2. 4 (11)

5 Figur 2. Provgropens samt schakternas placering vid platsbesöket. Provgropen markeras med blå cirkel, schakterna med ljusblå linjer. Även kommunens VA-ledningar, som utgör avgränsning österut finns inlagda. WSP:s undersökning bestod i att kontrollera ytjorden i de längsgående schakterna, för att om möjligt avgöra var fyllnadsmassor tillhörande deponin slutade och orörd mark började. Provtagning utfördes på jord från deponin, som var upplagt i en hög vid provtagningstillfället. Provtagning utfördes även av jord från närmaste skikt under deponin samt av ytlig fyllnadsjord i en av avgränsningsschakten. Samtliga laboratorieanalyser har utförts av Alcontrol Laboratories som är ett ackrediterat laboratorium. Jord Jordprovtagning utfördes av Anna Nilsson, WSP. Provtagning av jord från deponin utfördes som samlingsprov från uppschaktade massor, från 0 - ca 4 m djup. I de uppschaktade massorna påträffades bl.a. plast, metall och tygrester. Ingenting som bedömdes som direkt miljöfarligt påträffades. Provtagning utfördes även av jord från skiktet närmast under deponin på ca 4 m djup. Detta skikt bestod av sand. Ytlig jord, från ca 0,5 m djup, provtogs från den nordvästra avgränsningsschakten. Totalt har 3 jordprover valts ut för analys av metaller, PAH, alifater, aromater och BTEX. 5 (11)

6 RESULTAT Provpunkternas lokalisering samt bedömd utbredning av deponin redovisas i ritning 1 samt figur 4. Sammanställning av analysresultat redovisas i bilaga 1. Originalprotokoll från laboratoriet redovisas i bilaga 2. Fotografier från provtagningstillfället visas i figur 3 a-d. Figur 3a. Bild på deponirester. Figur 3b. Den södra avgränsningsschakten. 6 (11)

7 Figur 3c. Den västra avgränsningsschakten. Figur 3d. Den norra avgränsningsschakten. 7 (11)

8 Geologi och markförhållanden Markytan inom fastigheten är plan och gräsbevuxen. Inom deponiområdet består marken av fyllnadsmaterial som överlagrar sand. Naturlig sand påträffades på ca 4 m djup. Fyllningen består av morän, med inslag av skrot, plast och tygrester. Inget grundvatten påträffades vid provgropsgrävningen. Deponins utbredning Deponin avgränsades genom tre längsgående schakter, om ca 0,5 m djup, från den ursprungliga provgropen i deponin. Gränsen mellan omblandad fyllnadsjord och orörd jord bedömdes utgöra gränsen för deponins utbredning. Den bedömda utbredningen av deponin ses i figur 4. I den västliga avgränsningsschakten påträffades rester av vad som troligtvis är en infiltrationsbädd. Ingen avgränsning gjordes österut, då marken där sedan tidigare kontrollerats i samband med att kommunen grävde ner kommunalt vatten och avlopp på platsen. Deponins utbredning österut har därför endast antagits. Figur 4. Bedömd utbredning av deponin visas med lila polygon. Gröna provpunkter visar orörd jord påträffad i avgränsningsschakter. Lila provpunkter visar omblandad jord påträffad i avgränsningsschakter. 8 (11)

9 För att bedöms deponins utbredning har jämförelse även gjorts mot historiska kartor från Lantmäteriet. I figur 5 visas deponins bedömda utbredning tillsammans med utbredningen av en grus/sandgrop från en historisk karta från Figur 5. Bedömd utbredning av deponin visas med ljuslila polygon. Mörklila markering visar utbredningen av en grus/sandgrop från en historisk karta från Deponins bedömda utbredning bedöms väl motsvara utbredningen av grus/sandgropen. Föroreningar i jord Jämförvärden jord Resultaten från laboratorieanalyserna av jordprov jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009). Resultaten jämförs även med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007), samt Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk, MRR (NV 2010). Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är uppdelade i två typer av markanvändning. 9 (11)

10 Känslig markanvändning, KM, innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, odling etc. Grundvattnet inom området kan användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas. Mindre känslig markanvändning, MKM, innebär att markkvalitetet begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas till kontor, industri eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas inom området tillfället. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbelägna ytvatten skyddas. Med förutsättningen att området kommer att användas för bostadsändamål bedöms Naturvårdsverkets riktvärden för KM vara tillämpliga som jämförvärden som utgångsläge. Föroreningar i jord I prov 1, Avgränsning norr, finns bly, kadmium och zink i halter över KM och MRR. I prov 2, Deponihög, finns bly i en halt över KM och MRR. I det tredje provet som togs på sanden under deponin påträffas inga halter över använda jämförvärden. SLUTSATS OCH BEDÖMNING Genom ytlig kontroll av jorden i området bedöms deponins utbredning vara utredd. Föroreningshalter påträffades i två av de tre proverna. Eftersom föroreningar påträffades så ytligt som 0,5 m under markytan kan det vara fyllnadsmassornas ursprung som är anledningen till att förhöjda föroreningshalter påträffats, och att dessa inte härstammar från deponin. Eftersom syftet med undersökningen har varit att avgränsa deponins utbredning och att översiktligt kontrollera eventuell förekomst av föroreningar i mark har någon riskbedömning inte utförts. Underlaget, baserat på utförda analyser, bedöms som för litet för att utföra en riskbedömning om eventuell risk för negativa effekter på människors hälsa eller miljön. ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har analyserats. Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat eller inte, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna PM delges tillsynsmyndigheten. 10 (11)

11 REFERENSER Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:1 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976 Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 11 (11)

12 ± Genomförd undersökning #* Provpunkter Ingen deponi Trolig deponi #* 1. Avgränsning Norr #* #* 3. Grop 2. Deponi Hög Koordinatsystem Koordinater i SWEREF 99 TM BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Torstäva 9:43 WSP Environmental Avdelningen Mark och Vatten Box Karlskrona Tel: Fax: UPPDRAG NR DATUM RITAD/KONSTRUERAD AV ANSVARIG AN HANDLÄGGARE AN Meter Ritning 1. provpunkternas placering 1:500

13 Bilaga 1. Sammanställning av analysresultat Torstäva 9:43 Resultat Mindre än ringa risk* KM** MKM** FA*** Provfakta Ankomstdatum Provtagningsdag Provtagare Anna Nilsson Anna Nilsson Anna Nilsson Provets märkning 1. Avgränsning Norr 2. Deponi Hög 3. Grop Provtagningsdjup 0, Fysikaliska/kemiska egenskaper Torrsubstans 84 87,8 90, Metaller i fast material bestämda med ICP/AES Antimon, Sb 2,2 1,1 < Arsenik, As 7,9 3,3 <2, Barium, Ba Bly, Pb , Kadmium, Cd 0,58 <0,2 <0,2 0,2 0, Kobolt, Co 5,6 4, Koppar, Cu , Krom, Cr , Molybden, Mo 2,9 0,58 <0, Nickel, Ni 12 7,5 3, Vanadin, V , Zink, Zn Övriga metallanalyser Kvicksilver, Hg 0,099 0,03 <0,01 0,1 0,25 2, Organiska miljöanalyser - BTEX Bensen <0,003 <0,003 <0,003-0,012 0,04 - Toluen <0,1 <0,1 <0, Etylbensen <0,1 <0,1 <0, Xylener <0,1 <0,1 <0, TEX, Summa <0,15 <0,15 <0, Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja Alifater >C5-C8 <1,2 <1,2 <1, Alifater >C8-C10 <2 <2 < Alifater >C10-C12 <10 <10 < Alifater >C12-C16 <10 <10 < Alifater >C16-C35 14 <10 < Alifater summa >C5-C16 <10 <10 < Aromater >C8-C10 <1 <1 < Aromater >C10-C16 <1 <1 < Aromater >C16-C35 <1 <1 < Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar PAH-L,summa <0,03 <0,03 <0,03 0, PAH-M,summa <0,05 <0,05 <0, PAH-H,summa <0,08 <0,08 <0,08 0, PAH,summa cancerogena <0,2 <0,2 <0, PAH,summa övriga <0,3 <0,3 <0, Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet ) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01

14 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 1.Avgränsning Norr Provtagningsdjup : 0.5 m Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 84.0 ±8.40 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 14 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

15 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 1.Avgränsning Norr Provtagningsdjup : 0.5 m Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 7.9 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 100 ±20 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 190 ±38 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.58 ±0.12 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.6 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 36 ±7.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 440 ±110 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb 2.2 ±0.44 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 2.9 ±0.58 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.025 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

16 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2.Deponi Hög Provtagningsdjup : - Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 87.8 ±8.78 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

17 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2.Deponi Hög Provtagningsdjup : - Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.3 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 36 ±7.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 53 ±11 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.2 ±0.84 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 18 ±3.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.5 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 17 ±3.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 65 ±16 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb 1.1 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo 0.58 ±0.12 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.008 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

18 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3.Grop Provtagningsdjup : 4 m Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 90.2 ±9.02 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

19 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Anna Nilsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3.Grop Provtagningsdjup : 4 m Provtagare : Anna Nilsson Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 2020 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 5.2 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.0 ±0.40 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 5.4 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 3.5 ±0.70 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 19 ±4.8 SS-EN ISO :2009 Antimon, Sb <1 ±0.30 SS-EN ISO :2009 Molybden, Mo <0.4 ±0.12 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Molybden och/eller antimon är uppslutet med kungsvatten. Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Kopia sänds till Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun 2016-09-27 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun KUND Utklippan Fastigheter i Blekinge

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN Rapport 2015-08-28 Upprättad av: Annie Jönsson och Magnus Runesson Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 10216847 Daterad: 2015-08-28 Reviderad:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Enstaberga 1:2, Nyköping

Enstaberga 1:2, Nyköping Janssons Bygg i Bettna AB Linköping 2017-09-07 Datum 2017-09-07 Uppdragsnummer 1320028637 Lina Sultan Sara Söderlund Lina Sultan Uppdragsledare Handläggare Granskare 582 16 Linköping Telefon 010-615 60

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÄLTET 4, KARLSKRONA KOMMUN 2018-02-19 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fältet 4, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Hanna Olsson,

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN 2018-04-04 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Karlskrona 6:16, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Ola Robertsson, Mark-

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Stadsbyggnadsförvaltningen PM Datum: 2015-05-18 DNR: 233/15 Handläggare Ludvig Landen ludvig.landen@helsingborg.se PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Helsingborgs

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INGENJÖREN 13, KARLSKRONA KOMMUN 2018-05-22 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Ingenjören 13, Karlskrona kommun KUND Bo Klok Housing AB

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun 2014-10-17 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Uppdragsnr: 10200931 Daterad: 2014-10-17 Reviderad:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SVARVEN 1, RONNEBY KOMMUN 2018-11-01 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Svarven 1, Ronneby kommun Kund AB Ronneby Industrifastigheter

Läs mer

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2018-02-12 AXEL 6 RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ronneby Veterinärklinik KONSULT Sverige Box 503 391

Läs mer

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning 20170403 ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning KUND Hazelavellana AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad

Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad Prøve-stasjon Stasjonsnr Type prøve Dyp Type Beskrivelse Organismer H₂S Lukt Merknad G=grabb, K=kjerne, V=vann (grabhugg: ant, inntakt, full? kjerne:lengde?) (farge,konsistens, homogen, lagdeling, kornstr,

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 2016-06-02 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp KUND VFF Östgöta AB Östgötagatan 32 582 32 Linköping KONSULT Sverige

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN UTÖKAD UNDERSÖKNING AV MARKFÖRORENING SAMT RISKBEDÖMNING 2018-01-24 LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Utökad undersökning av

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2 PM UPPDRAG Sandtorp, kompletterande miljöundersökning UPPDRAGSNUMMER 13004897 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Stiglund UPPRÄTTAD AV Ingrid Franzen, Hilda Björn DATUM 2018-03-21 GRANSKAD AV Anna Munktell Flarup Kompletterande

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning

ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-05-09 Upprättad av: Per Sander, Anna Nilsson Granskad av: Jerry Forsberg Godkänd av: Anna Nilsson ver 1.0 Uppdragsnr: 10221648 Daterad:

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT TROSSÖFASTIGHETER AB KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT GÄDDAN 3, SILLEN 2 & 3 SALTÖ, KARLSKRONA 2018-05-25 KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT Gäddan

Läs mer

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN. Översiktlig miljöteknisk markundersökning LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning 20170619 LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Karlskrona

Läs mer

Laggkärlet 7, Linköping

Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport HSB Produktion i Östergötland HB Laggkärlet 7, Linköping Linköping 2016-12-01 Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport Datum 2016-12-01 Uppdragsnummer 1320022592 Märta Lidén Emma Backteman Martin

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun

Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun PM UPPDRAG Bräcke 1:95, Miljö UPPDRAGSNUMMER 12702576-002 UPPDRAGSLEDARE Filip Granström UPPRÄTTAD AV DATUM 2017-11-09 Miljöteknisk markundersökning Åresågen, Åre kommun Bakgrund Sweco har fått i uppdrag

Läs mer

Provtagning och analys av matjord inom åkermark

Provtagning och analys av matjord inom åkermark memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2015-06-05 Provtagning och analys av matjord inom åkermark På uppdrag av Helsingborgs stad har Sweco Environment AB (Sweco) utfört provtagning av matjord inom fastigheterna

Läs mer

ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning

ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-03-13 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Hanna Hällstrand Godkänd av: Jerry Forsberg Uppdragsnr:

Läs mer

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö PM 2016-09-12 Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö KUND

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM

PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM memo01.docx 2012-03-28-14 PM MARKMILJÖUNDERSÖKNING - SANDHEM UPPDRAG Sandhem Nässjö UPPDRAGSNUMMER 12800873 UPPDRAGSLEDARE Patrick Lindström UPPRÄTTAD AV Jacob Nordlund DATUM 2018-10-22 GRANSKAD AV Martin

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Kvarnagården Östra, Varberg För: Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2017-08-14 Uppdrag: 1217-186 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181

Läs mer

ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence

ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence Kund: GE Real Estate (Nordic Region) Version: Granskningsversion Datum: 14 februari 2012 Utgiven av: Jenny Forsberg Projekt ref. 10162870 Miljö Due Diligence

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122: U

DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122: U DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122:3 2016-10-05 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: Sara Blomstrand

Läs mer

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor Uppdragsnr: 10139020 1 (6) PM Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Undersökningens omfattning 2 3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK MILJÖGEOTEKNISKT PM PROJEKTALLIANS AB RIPANS FÖRSKOLA 12703255 2017-12-19 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: LARS O WALTERSSON HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: MÄRTA LIDÉN repo002.docx

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

Nacka, Nya Gatan. PM / Miljö. Nacka Kommun. 30 oktober Atkins Ltd except where stated otherwise.

Nacka, Nya Gatan. PM / Miljö. Nacka Kommun. 30 oktober Atkins Ltd except where stated otherwise. Nacka, Nya Gatan PM / Miljö Nacka Kommun 30 oktober 2016 Atkins Ltd except where stated otherwise. The Atkins logo, Carbon Critical Design and the strapline Plan Design Enable are trademarks of Atkins

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB. Rapport. Uppdragsnr:

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB. Rapport. Uppdragsnr: ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, 13-15 VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB Rapport Uppdragsnr:10247467 2017-04-21 Upprättad av: Glenn Johansson Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr:

Läs mer

Årby Norra komplettering

Årby Norra komplettering PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Eskilstuna Kommun Årby Norra komplettering Norrköping 2018-03-07 Årby Norra komplettering Datum 2018-03-07 Uppdragsnummer 1320030260 Utgåva/Status 2 Malin Pilvinge

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING

Miljörapport 2014. Gärstad väst. Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport 2014 Gärstad väst Kallerstad EcoCenter LINKÖPING Miljörapport Gärstad väst (Kallerstad EcoCenter) 2014 Kallerstad EcoCenter från norr i okt 2014 Kallerstad EcoCenter från väster i okt 2014

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret 2016-05-31 Upprättad av: Lina Johansson Granskad av: David Sultan L:\3500\10228355 - Milöteknisk

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam

Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun Slutversion. Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Magnus Dalenstam PM Miljöteknisk markundersökning Lektionen 33, Sollentuna kommun 2013-09-25 Slutversion Upprättad av Granskad av: Magnus Dalenstam \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3656\10186131 - MMU Lektionen 33

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LOMMA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1, Bjärred 14:9 samt Bjärred 20:2, Bjärred centrum, Lomma kommun 2017-05-19 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Orrefors Kosta Boda AB, Kosta Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Datum: 2018-03-14 Uppdragsnr: 413358 Dokumentnr: 9025-18 DGE Mark och Miljö RAPPORT

Läs mer

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-04-18 Huge Utsäljeskolan Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsnamn: Huge

Läs mer

Tranås kommun Kv. Norra Missionen

Tranås kommun Kv. Norra Missionen Tranås kommun Kv. Norra Missionen Kompletterande miljöteknisk markundersökning Rapport 180108 Datum: 2018-01-08 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 8100021 Upprättad av: Johan Ericsson, John Norman Tranås kommun

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan 2016-12-05 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan KUND Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Läs mer

Förbigångsspår Falköping

Förbigångsspår Falköping Underlagsrapport Miljöteknisk markundersökning Västra stambanan, Göteborg-Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Falköping Falköpings kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan 2017-03-13

Läs mer

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING

PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING PM ÖVERSIKTLIGT MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WIKOWIA VSO NORRKÖPING AB Kvarteret Skeppet 13, Norrköping UPPDRAGSNUMMER 2180772 PROJEKTERINGSUNDERLAG NORRKÖPING 2013-05-24 SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING

Läs mer

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM Prel PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKPROVTAGNING Planeringsunderlag Stockholm, 2006-01-24 Avd. Mark och Vatten Uppdragsnummer: 10072089 Uppdragsansvarig: Per Johansson Granskad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län Vägplan, 2017-11-06 GRANSKNINGSHANDLING nummer: 152644 SGSHANDLINGObjektnumme52 6 Innehåll 1 Objekt... 3 1.1 Blivande

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

HOBY 1:26 M FL, RONNEBY. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

HOBY 1:26 M FL, RONNEBY. Översiktlig miljöteknisk markundersökning HOBY 1:26 M FL, RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2017-04-21 HOBY 1:26 M FL, RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Ronneby kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Arabygatan

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer