PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18"

Transkript

1 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall

2 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Version 1 ERIKSSON MARTIN Uppdragsledare/granskare REYNOLDS BENJAMIN Handläggare Ramböll Sverige AB Box 454, Norra Kajen Sundsvall Telefon Fax Unr Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och syfte Områdesbeskrivning Utförda undersökningar Provtagning Laboratorieanalyser Inmätning och Kartering Undersökningsresultat Analysresultat Karteringsresultat Slutsatser Bilagor 1. Situationsplan 2. Kopior på analysrapporter jord o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr i

4 PM Kompletterande riskkartering Lövudden 1. Uppdrag och syfte Ramböll har på uppdrag av Härnösands kommun utfört kompletterande miljötekniska undersökningar och inventering under maj 2013 på området Lövudden i Härnösand. Undersökning redovisas i denna PM som syftar till att kartera och utreda risksituationen samt förtydliga föroreningssituationen på fastigheten. 2. Områdesbeskrivning På den aktuella fastigheten låg tidigare ett sågverk och idag används området som parkmark. Stora delar av fastigheten är tätbevuxen med skog och sly. Byggnadsrester och fundament från tidigare verksamheten finns spridda över området. Markanvändningen bedöms vara någonstans mellan känslig och mindre känslig markanvändning då fastigheten används som parkmark. 3. Utförda undersökningar 3.1 Provtagning Fältarbetet utfördes den 7 maj 2013 av personal från Ramböll i Sundsvall. Fältundersökningen omfattade provtagning i tre provytor på en tipp på fastigheten där det misstänktes förorening av bland annat sexvärt krom. Ca 15 stickprover togs med geokäpp på 0-20 cm djup i varje provyta och slogs samman till tre samlingsprover. Proverna skickades för analys till ALS Scandianvia AB i Täby. Se bilaga 1 för provytornas placering. o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr Samtliga prover från jordprovtagningen har förvarats kallt till dess att de levererats till ackrediterade laboratoriet. 3.2 Laboratorieanalyser Jordproverna analyserades för metaller och ett prov från provyta Kromtunna 1 valdes för även analys av sexvärt krom. Följande ackrediterade analyser har utförts: Analys Paket Antal Jord MS1-JM 3 1 av 12

5 3.3 Inmätning och Kartering Fältarbetet utfördes den 7 och 8 maj 2013 av personal från Ramböll i Sundsvall och Härnösands kommun. Inmätning av byggrester och fundament utfördes med GPS och totalstation eftersom området var för tätbevuxen för användning av enbart GPS. Varje fundament inmättes och bilder togs av varje fundamentgrupp. Byggresternas storlek, bedömd funktion, och risk för förorening eller fysiska risker antecknades i fält. Byggnadsrester och fundament redovisas i plan i bilaga Undersökningsresultat 4.1 Analysresultat Analysresultaten från jordprovtagningen har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden (rapport 5976) för både känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Se tabell 1 nedan. Tabell 1: Analysresultat KM MKM Kromtunna Provyta Provyta TS_105 C % 34,7 53,2 48,4 As mg/kg TS ,9 10,4 Ba mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,5 15 1,58 1,51 1,56 Co mg/kg TS ,47 8,22 8,7 Cr mg/kg TS ,9 Cu mg/kg TS ,9 82,3 257 Hg mg/kg TS 0,25 2,5 0,266 0,217 0,311 Ni mg/kg TS , Pb mg/kg TS V mg/kg TS Zn mg/kg TS Cr 6 + mg/kg TS , o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr Följande uppmätta halter låg över riktvärdena för KM: Cd och Pb i alla provytor As, Ba, Ni oc V i provytor 2 och 3 Cr i provyta 3 Hg i provyta 3 och Kromtunna 1 Cu i provyta 2 Följande uppmätta halter låg över riktvärdena för MKM: As och Ba i provyta Kromtunna 1 2 av 12

6 Cr i provyta 2 och Kromtunna 1 Cu i provyta 3 Zn i alla provytor Provyta Kromtunna 1 analyserades även för sexvärt krom (Cr 6 +). Resultaten visar en halt på 3,84 mg/kg vilket ligger över riktvärdet för känslig markanvändning. Alla provytorna visar höga halter metaller vilket tyder på att hela större tippen vilken är belägen vid provytorna är förorenad. Det är inte osannolikt att andra delar av fastigheten som användes som deponi med rivningsavfall o. dyl. också är fläckvis förorenad men detta är inte verifierat med provtagning. Kopior på analysrapporter redovisas i bilaga 2. Halter över riktvärdet för MKM redovisas även på planritningen i bilaga Karteringsresultat Byggnadsrester och fundament har delats upp i grupper och beskrivits, se tabell 2 och figur 1-10 nedan. Se bilaga 1 för placering av byggnadsrester. o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr Tabell 2: Beskrivning av byggnadsrester Beskrivning Benämning Inmätt av Startpunkt vid strand Start Ramböll Betongfundament nära vindskydd, stranden F 1, F2 Ramböll Provyta Kromtunna 1, runt krom tunna Provyta 1 Provyta 2, strax öster yta 1 Provyta 2 Provyta 3, strax nordost yta 2 Provyta 3 Större tipp, innehållande bl.a. tunnor Större soptipp Deponi med rivningsavfall och dylikt Grupp med ett 30-tal lägre (<0,75 m) betongfundament Deponi med rivningsavfall o. dyl. Grupp med ett 30- tal lägre betongfundament Taket Taket Grupp med ett 60-tal lägre betongfundament Fundament grupp 1 Lägre betongfundament överväxt i sly/riset Fundament grupp 2 0,5-1,5 m höga betongfundament, asfalt takspån Grupp med ett 70-tal lägre betongfundament med mycket armeringsjärn Fundament grupp 3 Fundament grupp 4 21st lägre betongfundament till ett hus Fundament grupp 5 3 av 12

7 Rad av lägre betongfundament Fundament grupp 6 Grupp med fyra 3-3,5m höga betongpelare och ett lägre betongfundament med armeringsjärn Fundament grupp 7 Grupp med sex 3-3,5m höga betongpelare Fundament grupp 8 Grupp med 13 lägre betongfundament Fundament grupp 9 Grupp med ett 20-tal stenmurad- och betongfundament, vissa med armeringsjärn Dike av betong med armeringsjärn, 1m djupt 1,5m bred Fundament grupp 10 Diket Grop/dike av betong, ungefär 1,5m djup Grop Grop inhängt av 0,5m högt tegelvägg, lösa tegelsten Grop med tegel o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr av 12

8 Fundament grupp 9 innehåller ett par medelhöga fundament (ca 1 meter) vilka ligger nära gropar/våtmark och lutar kraftigt. Risken här är att fundament gruppen ligger nära motionsstigen och vissa fundament är fallfärdiga. De är inte särskilt höga men ligger intill vattenpölar och gropar vilket kan vara farligt i kombination. Riskområden för fysiska risker och förorening redovisas i plan i bilaga Slutsatser Utförd undersökningen visar att det finns förorening på norra sidan av området Lövudden och mycket fysiska risker från byggnadsrester i söder. Eftersom markanvändningen ligger någonstans mellan känslig och mindre känslig markanvändning bör platsspecifika riktvärden tas fram. Behov av sanering kan därefter utvärderas. Fysiska risker förekommer till största delen på södra sidan av området Lövudden och ligger övervägande inom tätbevuxen skogsmark. De områden som ligger närmast motionsstigen kan enklast åtgärdas genom bortplockning/avkapning av farliga metalldelar. Byggrester som medför rasrisk som Taket och högre fundament bör rivas och plockas bort och dikena/timmerrännorna bör rivas/täckas. Rivning/täckning av byggrester kan innebära skogsröjning. Skogsröjning kan också minska risken för skador eftersom det i nuläget ligger mycket metallskrot på marken som kan vara svårt att se bland träd o sly. De fundamentgrupper som inte medför någon risk kan lämnas kvar som fornminne. De grupper som ligger närmast stigen som Fundament grupp 1 och 5 visar tydligt att det fanns tidigare en verksamhet i området och medför ingen fysisk risk för människor. o:\mark\2012\ \3_teknik\m\inmätning \pm o bilagor\pm - lövudden.doc PM Kompletterande riskkartering Lövudden Lövudden Unr av 12

9 FÖRKLARINGAR Fundament Armeringsjärn "Större" Soptipp Cu, Zn Provyta 3 Rasrisk Tunna med sexvärt krom As, Ba, Cr, Zn, Cr 6+ Provyta 1 Cr, Zn Provyta 2 Riskområde "Grupp med ett 30-tal lägre betongfundament" Cu, Zn Halter metaller över MKM Fundamentgrupp 1 DFU 27DFU 28 DFU 25DFU 26 DFU 21 DFU 22 DFU 24 DFU 23 Fundamentgrupp 3 Fundamentgrupp 2 "Taket" 1:95 Fundamentgrupp 4 Fundamentgrupp 6 Fundamentgrupp 7 Ramböll Sverige AB "Diket" Fundamentgrupp 5 metallskrot utspridda lägre fundament Grop med tegel Grop Fundamentgrupp 8 utspridda lägre fundament betong trä, betong, metall tegel grillplats låg vägg Fundamentgrupp 9 F2 Fundamentgrupp 10 F1 staplad fundament Start

10 FÖRKLARINGAR Fundament Fundamentgrupp 4 "Taket" Armeringsjärn Rasrisk Riskområde Cu, Zn Halter metaller över MKM Fundamentgrupp 6 Fundamentgrupp 7 "Diket" Fundamentgrupp 5 utspridda lägre fundament metallskrot Fundamentgrupp 8 Grop med tegel Grop utspridda lägre fundament betong trä, betong, metall Ramböll Sverige AB tegel låg vägg grillplats Fundamentgrupp 9 Fundamentgrupp 10 F2 F1 staplad fundament Start

11 FÖRKLARINGAR Fundamentgrupp 1 DFU 27DFU 28 DFU 25DFU 26 DFU 21 DFU 22 DFU 24 DFU 23 Fundamentgrupp 3 Fundament Armeringsjärn Rasrisk Riskområde Cu, Zn Halter metaller över MKM Fundamentgrupp 2 Ramböll Sverige AB Fundamentgrupp 4 "Taket"

12 FÖRKLARINGAR Fundament Armeringsjärn Rasrisk Riskområde Cu, Zn Halter metaller över MKM "Större" Soptipp Cu, Zn Provyta 3 Tunna med sexvärt krom As, Ba, Cr, Zn, Cr6+ Provyta 1 Cr, Zn Provyta 2 "Grupp med ett 30-tal lägre betongfundament" Ramböll Sverige AB Fundamentgrupp 1 DFU 27DFU 28 DFU 25DFU 26 DFU 21 DFU 22 DFU 24 DFU 23 Fundamentgrupp 3

13 FÖRKLARINGAR "Deponi" med rivningsavfall o.dyl Fundament Armeringsjärn Rasrisk Cu, Zn Riskområde Halter metaller över MKM Ramböll Sverige AB "Större" Soptipp Cu, Zn Provyta 3 Tunna med sexvärt krom As, Ba, Cr, Zn, Cr6+ Provyta 1 Cr, Zn Provyta 2

14 Rapport Sida 1 (3) L VQUSG7GSTY Ramböll Sverige AB Projekt , Martin Eriksson Registrerad Box 454 Utfärdad Sundsvall Sweden Analys: MS1-JM Er beteckning Kromtunna Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Cd mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Hg mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS Cr 6+* 3.84 mg/kg TS 3 S ENMU Provtagare: Kristina Tajani Er beteckning Provyta Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H ENMU Ba mg/kg TS 2 H ENMU Cd mg/kg TS 2 H ENMU Co mg/kg TS 2 H ENMU Cr mg/kg TS 2 H ENMU Cu mg/kg TS 2 H ENMU Hg mg/kg TS 2 H ENMU Ni mg/kg TS 2 H ENMU Pb mg/kg TS 2 H ENMU V mg/kg TS 2 H ENMU Zn mg/kg TS 2 H ENMU ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

15 Rapport Sida 2 (3) L VQUSG7GSTY Er beteckning Provyta Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V KAOS As mg/kg TS 2 H SVS Ba mg/kg TS 2 H SVS Cd mg/kg TS 2 H SVS Co mg/kg TS 2 H SVS Cr mg/kg TS 2 H SVS Cu mg/kg TS 2 H SVS Hg mg/kg TS 2 H SVS Ni mg/kg TS 2 H SVS Pb mg/kg TS 2 H SVS V mg/kg TS 2 H SVS Zn mg/kg TS 2 H SVS ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

16 Rapport Sida 3 (3) L VQUSG7GSTY Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). 3 Analys enligt Selektiv alkalisk lakning. ENMU KAOS SVS Godkännare Enrico Muth Karin Österberg Svetlana Senioukh H S V Utf 1 ICP-SFMS ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Rapport Nr 2010 06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm Agata Banach Thomas Larm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING

FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Handbok FRÅN SKOGSBRÄNSLEUTTAG TILL ASKÅTERFÖRING Producerad av RecAsh - ett demonstrationsprojekt inom Life-Miljö www.recash.info Handbok Från skogsbränsleuttag till askåterföring Producerad av: RecAsh

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Innehåll Innan du börjar 4 Viktigt om din brunn 4 Har du svar på dessa frågor 4 Brunnsvatten är grundvatten 5 Vattnets rörelse genom marken 5 Jordarter 6 Berggrund

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer