Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun"

Transkript

1 Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun

2 NIRAS Miljö Djäknegatan Malmö Reg.nr Upplaga: Slutversion Datum: Ylva Sandberg (Uppdragsansvarig, fältprovtagare) Cecilia Jansson (Biträdande uppdragsansvarig) Linn Annerfeldt (Fältprovtagare) Kvalitetskontroll: Nicklas Larsson Projekt nr. och filnamn:

3 SAMMANFATTNING På uppdrag av Laholms kommun har NIRAS Miljö genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av ett område i Lilla Tjärby på grund av ändringar i gällande detaljplan. I området har en kvarn varit belägen fram tills Syftet med undersökningen har varit att undersöka om betningsverksamheten förorenat området. Utifrån föreliggande undersökning gör NIRAS bedömningen att området ej är förorenat av betningsverksamheten som skedde vid kvarnen. Kvicksilverhalterna i jordproverna understeg laboratoriets rapporteringsgräns i samtliga fall. Detta gjorde även kvicksilverhalten i grundvattnet. NIRAS bedömer att fastigheten med nuvarande markanvändning kan användas utan restriktioner.

4 INNEHÅLL 1.UPPDRAG OCH SYFTE Kvalitetssäkring och arbetsmiljö BAKGRUND Historik Områdesbeskrivning UTFÖRD UNDERSÖKNING RESULTAT UTVÄRDERING/RISKBEDÖMNING REKOMMENDATIONER REFERENSER BILAGA 1- Ritning över området BILAGA 2 - Fältprotokoll BILAGA 3 Analysprotokoll BILAGA 4 - Foton 4(12)

5 1.UPPDRAG OCH SYFTE På uppdrag av Laholms kommun har NIRAS Miljö genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av ett område i Lilla Tjärby på grund av ändringar i gällande detaljplan. Under detaljplaneprocessen inkom krav från Länsstyrelsen i Halland om att området skulle undersökas med avseende på föroreningar relaterade till den f d kvarnen som varit belägen i området Kvalitetssäkring och arbetsmiljö NIRAS Miljös verksamhet bedrivs enligt ett ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 (certifikat nr 30875) och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 (certifikat nr ). Ledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB. 2. BAKGRUND 2.1. Historik De föroreningar som identifieras som mest förekommande i föreliggande verksamhet består av kvicksilver och metylkvicksilver på grund av att det användes vid betning av säd. Användningen av kvicksilver för betning förekom i Sverige mellan slutet av 1800-talet och 1960-talet. Oorganiskt kvicksilver användes fram tills medlet Panogen skapades i Sverige. Panogen bestod istället av organiskt kvicksilver (metylkvicksilver). Under 1960-talet förbjöds medlet då man noterat att fröätande fåglar samt rovfåglar påverkats negativt. Användningen av oorganiskt kvicksilver stoppades först Ivar Jönsson som drev kvarnen från 1961 till då den revs 1980 ska ha betat, men i väldigt liten utstäckning. Kvarnen ska ha funnits på platsen innan 1922 och var belägen precis vid Bonnarpsvägen. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Hallands inventering ska det finnas uppgifter avseende en betningsmaskin i kvarnen från Ingrid Persson som bor på fastigheten Lilla Tjärby 34:2 har beskrivit var kvarnen var belägen (fig 1). Den ska ha legat mot fastighetsgränsen av Lilla Tjärby 34:2 och sträckt sig till garageuppfarten på Lilla Tjärby 33:1. Den f d kvarnfastigheten ska ha sträckt sig ner, över Linivägen, ner till slutet av fastighetsgränsen för Lilla Tjärby 34:2. In- och utlastning av säden skedde mot Bonnarpsvägen, vid dagens cykelväg som binder samman Bonnarpsvägen och Linivägen Områdesbeskrivning Området som uppdraget omfattar är fastigheter med både privata och kommunala ägare. Området omges av framför allt bostadshus och grönområden samt vägar. Lilla Tjärby är belägen på sand och 5(12)

6 grus enligt jordartskartan (SGU, 2013). Cirka 500 meter norr om området ligger Lilla-Tjärbysjön och cirka 800 meter söder finns Lagan (VISS, 2013). 3. UTFÖRD UNDERSÖKNING Skruvborrprovtagningen utfördes den 26 augusti 2013 och gjordes i samarbete med Geokompaniet AB. Punkterna placerades ut efter den kunskap som fanns gällande placering av kvarnen samt fysiska hinder så som träd, staket och ledningar. Totalt utfördes skruvborrprovtagning i 9 punkter (benämnda ) (bilaga 1). 4 djupare skruvborrprovtagningar utfördes (> 4 mumy) och 5 stycken ytligare (< 4 mumy). Blandprov togs ut från borrskruven varje halvmeter och stoppades i för ändamålet avsedda plastpåsar, varefter homogenisering av provet genomfördes. Därefter undersöktes porluften ovanför provet med PIDinstrument (MiniRAE 3000), med avseende på VOC (flyktiga kolväten). Denna mätning utfördes på grund av att Panogen var ett oljebaserat betningsmedel. PID-instrumentet kalibreras med Isobutylen (100,0 ppm). Proven undersöktes även med XRF, med avseende på kvicksilver. Jordprov plockades ut och skickades på analys för metaller samt petroleumföroreningar baserat på fältmätningar samt historisk inventering. Jordprov blandades tillsammans baserat på geografisk lokalisering samt geologi för att ge en bredare bild av eventuell föroreningspridning (fig 1, bilaga 3). Jordprov från nivån 0-0,5 mumy blandades samman från punkt 1302 och 1307 för att skapa ett samlingsprov. Även prov från nivån 1-1,5 mumy. Jord från nivå 0-0,7 mumy i punkt 1305 och 1306 blev ett samlingsprov samt jord från 0-0,5 mumy i punkt 1308 och punkt (12)

7 Figur 1. Provpunkternas läge indikeras med röda punkter. Den ljusblå rektangeln visar den ungefärliga placeringen av den f d kvarnen. De orange områdena visar vilka jordprov som skickades in på analys. Orange områden med två provpunkter i indikerar att samlingsprov av punkterna analyserats (bilaga 3). Våt jord påträffades vid skruvborrprovtagningen och fyra 50 mm PEH-plast grundvattenrör installerades (punkt 1301, 1302, 1303 och 1309). 2 meter filter installerades i samtliga grundvattenrör. I punkt 1302 och 1303 var det borrstopp på 4,2 meter under marken, vilket ej var fallet med punkt 1301 och Grundvattennivån bedömdes befinna sig över 4,2 mumy och grundvattenrör installerades. Vid grundvattenprovtagningen som skedde en vecka efter skruvborrprovtagningen var tre av fyra grundvattenrör torra. Grundvattenprovtagningen utfördes med hjälp av en peristaltisk pump och proven filtrerades i fält med 45 µm filter. Provet (1301) skickades därefter till ALS för analys av metaller. Övrig information om jordlagerföljd med mera återfinns i bilaga 2. 7(12)

8 4. RESULTAT Analysresultaten av jordproven påvisade inga kvicksilverhalter som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM), se tabell 1. Fältmätningen med XRF:n uppvisade inga halter över detektionsnivån. Resterande metaller som analyserades understeg också de generella riktvärdena för KM. Tabell 1. Uppmätta metallhalter i jordprover (mg/kg TS) Den gröna färgen indikerar att halterna understiger de generella riktvärden för Känslig Markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). Punkt KM Djup 3-3,7 0-0,7 0-0,5 0-0,5 1-1,5 0-0,5 As <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < Ba Cd <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,5 Co Cr Cu Hg <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,25 Ni Pb V Zn Vid fältmätningen med PID var det endast ett jordprov (punkt ,5 m) som påvisade indikation på flyktiga kolväten (>100 ppm). Syn- och luktintrycket var dock att jordprovet ej innehöll någon petroleumförorening. Provet skickades på analys och resultatet från laboratoriet visade ej på några förhöjda halter av petroleumrelaterade ämnen (tabell 2, bilaga 3). 8(12)

9 Tabell 2. Uppmätta halter av petroleumkolväten i jordprover (mg/kg TS) Den gröna färgen indikerar att halterna understiger de generella riktvärden för Känslig Markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). Punkt 1304 KM Djup 0-0,5 Torrsubstans % 90,1 alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 12 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 20 alifater >C10-C12 mg/kg TS < alifater >C12-C16 mg/kg TS < alifater >C5-C16 mg/kg TS < alifater >C16-C35 mg/kg TS < aromater >C8-C10 mg/kg TS < aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.2 3 aromater >C16-C35 mg/kg TS < bensen mg/kg TS <0.01 0,012 toluen mg/kg TS < etylbensen mg/kg TS < xylener, summa mg/kg TS < PAH, summa L mg/kg TS <0.2 3 PAH, summa M mg/kg TS <0.3 3 PAH, summa H mg/kg TS < (12)

10 Analysresultaten av grundvattenprovet uppvisade halter under laboratoriets rapporteringsgräns med avseende på kvicksilver (tabell 3). Detsamma gällde för krom, molbyden och bly. I tabell 3 jämförs analysvärdena med rikt/gränsvärden från olika källor. Tabell 3. Analysresultat från grundvattenprovet från punkt 1301 (enhet µg/l ). I tabellen finns även gränsvärden från Livsmedelsverket gällande dricksvatten, kanadensiska riktvärden för skydd av akvatiskt liv, riktvärden för grundvatten i Holland samt halter för tillståndsklassning av grundvatten enligt SGUs rapport 2013:01. Ämne As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb V Zn Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,5 0,08 0,3 <0.9 5,7 <0.004 <0.5 1,0 <0.5 1,1 27 Akvatiskt liv , Dricksvatten RIVM , SGU 4 Mycket låg halt <1 <0,1 <0,5 <20 <0,005 <0,5 <0,5 <5 Låg halt 1-2 0,1-0,5 0, ,005-0,01 0,5-2 0, Måttlig halt 2-5 0, ,01-0, Hög halt , Mycket hög halt >10 >5,0 >50 >2000 >1 >20 >10 >100 1 Riktvärden från Canadian Environmental Quality Guidelines för skydd av akvatiskt liv. 2 Gränsvärden för otjänligt dricksvatten enligt Livsmedelsverket. 3 Riktvärden från Holland för grundvatten när det bedöms vara kraftigt förorenat. 4 Värden för tillståndsklassning på grundvatten i Sverige från SGU, Rapport 2013: UTVÄRDERING/RISKBEDÖMNING Genomförda undersökningar inom det f.d. kvarnområdet tyder på att metallhalterna i jord genomgående är låga och understigande svenska Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, d.v.s. mark som används för bostäder, skolor och liknande. Även i grundvatten förmodat nedströms om kvarnområdet är metallhalterna genomgående låga och underskridande tillämpbara jämförvärden. Resultaten går hand i hand med de låga metallhalter som mätts upp i jord och sammanfattningsvis bedöms inte någon betydande metallförorening förekomma inom det undersökta området. 10(12)

11 Det kan också nämnas, att de grundvattenrör som installerats inom den f.d. kvarnens område var torra vid provtagningstillfället. Med hänsyn till att borrning gjorts till förmodat berg, indikerar detta att ett sammanhängande grundvatten saknas inom området. Detta betyder i sådant fall att kontakttiden mellan (eventuellt förorenad) jord och vatten är kort, vilket i grunden är positivt ur ett utlakningsperspektiv. Fältmätning med PID-instrument indikerade förekomst av flyktiga organiska kolväteföreningar i ett ytligt jordprov under asfalt i punkt Utifrån syn- och luktintryck bedömdes inte jorden vara petroleumförorenad, vilket också bekräftades av riktade kemiska laboratorieanalyser. Den förhöjda PID-mätningen kan ha flera förklaringar och möjligen återspeglas en kombination av naturligt förekommande VOC och mycket begränsade mängder av något äldre spill av petroleumprodukt eller t.ex. rester efter biltvättning på platsen då provpunkten är belägen vid en garageuppfart. Med hänsyn till resultaten och att förhöjda PID-mätningar inte gjordes i efterföljande nivå bedöms inte någon betydande mängd petroleumförorening förekomma inom det undersökta området. 6. REKOMMENDATIONER NIRAS bedömer att området med nuvarande markanvändning kan användas utan restriktioner och att inget efterbehandlingsbehov föreligger. NIRAS Miljö Upprättad av: Granskad av: Ylva Sandberg Nicklas Larsson MSc Miljövetenskap MSc Markvetenskap, MSc Land Reclamation & Restoration 11(12)

12 7. REFERENSER Canadian Environmental Ouality Guidelines. (Hämtad: ) Livsmedelverkets författningssamling. Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30 Livsmedelverkets författningssamling. Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 201:30) om dricksvatten. SLVFS 2011:3 Länsstyrelsen Hallands län Inventering av anläggningar för betning av säd Länsstyrelsen i Kronobergs Län Inventering av förorenade områden Kvarnar och gårdar med kvicksilverbetning i Kronobergslän. ISSN: Naturvårdsverket Riktvärden för förorenad mark. Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/ / (Hämtad: ) RIVM Technical evaluation of the Intervention values for Soil/sediment and groundwater. SGU (Hämtad: ) SGU (Hämtad: ) VISS (Hämtad ) 12(12)

13 :1 38 ± 35:1 Barsebäck 38:65 37 PERKOLATIONSMAGASIN ÄLDRE V 150 GJJ UT DRIFT DRÄN. 250 REHAU DRÄN. 250 REHAU :1 2 43:1 S:6 SKYDDSRÖR 500 BTG : : ÄLDRE 150 SEGJÄRN UR DRIFT 24:4 Legend 5:1 24:5 36 Lilla Tjärby 33:1, Lilla Tjärby 1:93 Bonnarpsvägen, Laholm kommun Meter Provpunkter Ungefärlig placering av f d kvarn 35 6:1 24:6 Djäknegatan Malmö 1:93 6 TEL: FAX: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ritad av: Konstruerad av: Granskad av: Datum: Uppdragsnr: Ritningsnr: Y.S. Y.S. N.L /1

14 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 1 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1301 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning 1 0-0,4 m F/mu Sa ,4-2,0 m F/ Sa 4, ,0-3,7 m F/Gr Sa makadam Gv: 3,27 rök 7 5,5 x 4 8 3,7-4,0 m Sa si 5, ,0-4,7 m SaMn 6 PID Skickat till labb Lukt Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

15 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 2 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1302 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,3 m mu Sa <10 x 1 2 0,3-1,0 m Sa <10 3 1,0-2,0 m si Saf si <10 x 2 4 <10 5 2,0-3,0 m Saf < <10 7 3,0-4,2 m Saf si < <10 Borrstopp Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

16 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 3 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1303 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,05 m Asfalt < ,05-0,2 m F/(gr) Sa <10 3 0,2-1,9 m Saf < ,9-2,0 m Si <10 5 2,0-3,1 m Saf < ,1-3,9 m Saf si <10 7 3,1-3,9 m Saf si < ,9-4,2 m SaMn <10 5 Borrstopp Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

17 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 4 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1304 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning Ingen lukt 1 0,0-0,05 m Asfalt 124 x 1 2 0,05-0,3 F/ (gr) Sa ,3-0,6 m mu Sa < ,6-3,0 m Saf <10 5 < <10 PID Skickat till labb Lukt Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

18 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 5 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1305 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,7 m musa <10 x 1 <10 2 0,7-1,4 saf Si sa 2 3 1,4-2,0 m Saf < Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

19 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 6 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1306 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,5 m musa <10 x 1 2 0,5-1,0 m Saf <10 3 1,0-2,0 m sisaf si < < Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

20 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 7 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1307 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,05 m Asfalt <10 x 1 2 0,05-0,2 m F/Saf <10 3 0,2-0,8 m Saf <10 x 2 4 0,8-2,0 m sisaf 11, Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

21 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 8 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1308 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0,0-0,05 m Asfalt 10,8 x 1 2 0,05-0,3 m F/grSa <10 3 0,3-1,8 m Saf < ,8-2,0 m Si < Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

22 BORRJOURNAL Projektnamn: Lilla Tjärby Sida: 9 Projekt nr.: Datum: Borrpunkt: 1309 Provtagare: Ylva Sandberg Projektledare: Ylva Sandberg Kontoll/init.: Anmärkningar Filtersättning GV-nivå (m m.y) Djup (m) Provnr. Jordartsbeskrivning PID Skickat till labb Lukt 1 0-1,0 m musaf <10 x 1 2 <10 3 1,0-2,0 m sisaf si < <10 5 2,0-3,0 m sisaf < <10 3,0-4,2 m SaMn 4 7 < Borrningsnr.: Relativt Ja/nej Topp Botten ø (m) Vn.uk Tillsyn/init.: Filterrör 1 Datum: Filterrör 2 PID instrument: UTM-Y: Filterrör 3 Lampa: LOK-Y: Fogningsrör 1 # Borrmetod: Fogningsrör 2 # Borrentreprenör: Fogningsrör 3 #

23 Rapport Sida 1 (5) T L2FUUJOC Niras Sweden AB Projekt Ylva Sandberg Bestnr Registrerad Djäknegatan 16 Utfärdad Malmö Analys av fast prov Er beteckning ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.1 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR TS_105 C % 2 1 HESE alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 2 1 HESE alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 2 1 HESE alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 1 HESE alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 1 HESE alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 1 HESE alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 1 HESE aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 2 1 HESE aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 2 1 HESE metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 2 1 HESE metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 2 1 HESE aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 2 1 HESE bensen <0.010 mg/kg TS 2 1 HESE toluen <0.050 mg/kg TS 2 1 HESE etylbensen <0.050 mg/kg TS 2 1 HESE m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 HESE o-xylen <0.050 mg/kg TS 2 1 HESE xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 2 1 HESE TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 2 1 HESE naftalen <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE acenaftylen <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE acenaften <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE fluoren <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE fenantren <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE antracen <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE fluoranten <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE pyren <0.100 mg/kg TS 2 1 HESE bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE krysen <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

24 Rapport Sida 2 (5) T L2FUUJOC Er beteckning ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 1 HESE PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 2 1 HESE Er beteckning ,7 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 93.4 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Er beteckning ,7 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 91.0 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

25 Rapport Sida 3 (5) T L2FUUJOC Er beteckning ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 94.2 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Er beteckning ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 91.4 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR Er beteckning ,5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 87.1 % 1 V AKR As <0.5 mg/kg TS 1 H AKR Ba mg/kg TS 1 H AKR Cd <0.1 mg/kg TS 1 H AKR Co mg/kg TS 1 H AKR Cr mg/kg TS 1 H AKR Cu mg/kg TS 1 H AKR Hg <0.2 mg/kg TS 1 H AKR Ni mg/kg TS 1 H AKR Pb mg/kg TS 1 H AKR V mg/kg TS 1 H AKR Zn mg/kg TS 1 H AKR ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

26 Rapport Sida 4 (5) T L2FUUJOC * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Rev AKR HESE Godkännare Anna-Karin Revell Hedvig von Seth H V Utf 1 Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

27 Rapport Sida 5 (5) T L2FUUJOC Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

28 Rapport Sida 1 (2) L R8QO4VJQ Niras Sweden AB Projekt Ylva Sandberg Registrerad Djäknegatan 16 Utfärdad Malmö Denna rapport med nummer L ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare utsänd rapport bör kastas. Ändrade resultat indikeras med skuggade rader. Analys: V3BBAS Er beteckning 1301 Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign As µg/l 1 H ENMU Cd µg/l 1 H ENMU Co µg/l 1 H ENMU Cr <0.9 µg/l 1 H ENMU Cu µg/l 1 H ENMU Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo <0.5 µg/l 1 H ENMU Ni µg/l 1 H ENMU Pb <0.5 µg/l 1 H ENMU V µg/l 1 H ENMU Zn µg/l 1 H ENMU Hg* <0.004 µg/l 1 G TALA ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

29 Rapport Sida 2 (2) L R8QO4VJQ Metod 1 Upplösning och analys av vattenprov, 12 ml prov och 1.2 ml HNO 3 (suprapur) har behandlats i autoklav. Vid analys av Ag har upplösning skett med HCl i autoklav. Vid analys av As och Se i hög upplösning (ICP-SFMS- HRM) har provet uppslutits, 0.2 ml prov och 1 ml HNO3 (suprapur) i mikrovågsugn. För W är provet upplöst med HNO 3 och HF i värmeblock. Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) (ICP-AES) och (ICP-SFMS). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008 ENMU TALA Godkännare Enrico Muth Tanja Larsson F G H Utf 1 AFS AFS ICP-SFMS * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

30 Bilaga 4. Foton från fältprovtagning Lilla Tjärby 1:93. Kvarnen ska ha sträckt sig förbi de högra björkarna. Provtagning på 1:93, tvärs över vägen från kvarnen. Punkt Garageuppfarten på fastigheten 33:1. Kvarnen ska ha sträckt sig fram till uppfarten.

31 Inlastningen ska ha varit belägen vid cykelvägen. Punkt 1307

32 Punkt Punkt 1309

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2015-05-20 Vår referens. Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se SN-2015-741 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-20 Vår referens Lena K Nilsson Sekreterare Lena.k.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SN-2015-741 Sammanfattning Inkomna protokollsutdrag

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer