Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge"

Transkript

1 DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby Uppdragsnr: Dokumentnr: Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén Sofia Lindblom Tel: E-post: DGE Mark och Miljö Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Kalmar Norra Långgatan 1 Box 258, Kalmar Tel: +46 (0) Göteborg Fürstenbergsgatan Göteborg Tel: +46 (0) Malmö Citadellsvägen Malmö Tel: +46 (0) DGE Mark och Miljö is a member of DGE Group and Inogen Environmental Alliance

2 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Sammanfattning DGE mark och Miljö AB har på uppdrag av Mjölby kommun genomfört en miljöteknisk markundersökning inklusive en översiktlig riskbedömning på fastigheten Konstruktören 1, Skänninge. Syftet med undersökningen var att få en god bild av historiska verksamheter på fastigheten, samt vilka föroreningar dessa kan ha orsakat och att vidare genom fältundersökningen klargöra om och i stora drag var eventuella föroreningar förekommer inom fastigheten. Den historiska inventeringen resulterade i att potentiella föroreningskällor identifierades på fastigheten i form av blästrings- lackerings- och tvättverksamhet samt ett flertal cisterner. Provtagning av jord utfördes genom skruvborrning med hjälp av borrbandvagn i tio stycken punkter. Jordprover analyserades med avseende på metaller och oljekolväten (alifater, aromater, btex och PAH). Provtagning av porluft genomfördes i sex stycken provpunkter med aktiv kolrörsprovtagning. Porluftsproverna analyserades med avseende på klorerade alifater. Inga halter av metaller eller oljekolväten överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning påträffades vid analys av jordprover från fastigheten. Inga halter av klorerade lösningsmedel detekterades i porluftsproverna. Mot bakgrund av undersökningsresultaten bedöms inga risker för miljö- eller människors hälsa relaterade till markföroreningar föreligga. Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget som nödvändiga. DGE Mark och Miljö Malmö Upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén Sofia Lindblom

3 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Områdesbeskrivning Riktvärden Genomförandebeskrivning Historisk inventering Provtagning Jord Porluft Resultat Historisk inventering Laboratorieresultat Jord Porluft Slutsatser... 5 Referenser... 7 Bilagor 1. Situationsplan historisk inventering 2. Provtagningsplan 3. Fältprotokoll 4. Sammanställning analysresultat 5. Originalrapporter ALS Scandinavia Versionsförteckning Nr Datum Kommentar

4 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Inledning DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Mjölby kommun genomfört en miljöteknisk markundersökning inklusive en översiktlig riskbedömning på fastigheten Konstruktören 1, Skänninge. 2 Bakgrund och syfte Mjölby kommun arbetar med en detaljplan för kvarteret Konstruktören 1 i Skänninge. Syftet med aktuell detaljplan är att planlägga för verksamheter och centrumändamål. Idag finns blandad användning på fastigheten, med kontor, gym, lager och viss tillverkning. Tidigare verksamhet inom fastigheten har bland annat varit verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel vilket föranlett att fastigheten placerats i preliminär riskklass 2 enligt Naturvårdsverkets branschklassning. Inom fastigheten finns en påbörjad riskklassning enligt MIFO fas 1 av ett objekt utförd av länsstyrelsen. Dock finns ingen riskklassning enligt MIFO. Syftet med undersökningen var att få en god bild av historiska verksamheter samt vilka föroreningar dessa kan ha orsakat och att vidare genom en fältundersökning klargöra om och i stora drag var eventuella föroreningar förekommer inom fastigheten. Skulle förorening påträffas skulle aktuellföroreningsnivå ska kopplats till en översiktlig riskbedömning motsvarande MIFO fas 2. 3 Områdesbeskrivning Den aktuella fastigheten är lokaliserad i Lövingsborg i södra Skänninge, se figur 1. Lantmäteriet Medgivande R _ Figur 1. Karta över Skänninge. Aktuell fastighet, Konstruktören 1 är inringad i rött. 1 (7)

5 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Fastigheten avgränsas i norr av Idrottsvägen, i öst av Borgmästaregatan. I sydlig och västlig riktning angränsar fastigheten till industrifastigheterna Konstruktören 3 och Konstruktören 4. Den generella jordarten i området är postglacial finsand som sträcker sig ned till ca meters djup och har en underliggande sur intrusiv bergart (SGU, 2015a). Närmsta bostadshus är beläget 30 meter nordväst om fastigheten på motsatt sida Idrottsvägen. Inga dricksvattenbrunnar finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv inom en radie på 500 meter från fastigheten (SGU, 2015b). Närmsta naturskyddsområde är Örbackens kalkkärr naturreservat som ligger 2,5 kilometer sydöst om undersökningsområdet (Länsstyrelsen, 2015). Närmsta ytvatten är Skeenaån 750 meter i nordvästlig riktning (VISS, 2015). Fastigheten ligger inom huvudavrinningsområde Motala ström (VISS, 2015). 4 Riktvärden I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen med Naturvårdsverkets nya generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2008). Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande enligt nedan. Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel utnyttjas för bostäder, daghem, odling och så vidare. De exponerade grupperna antas vara barn och vuxna som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske på ett visst avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Aktuellt undersökningsområde används för närvarande som industrifastighet och kommunen utreder möjlighet till detaljplanering för centrumändamål. Detta innebär tillfällig vistelse på fastigheten vilket motiverar att resultaten jämförs med riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). 5 Genomförandebeskrivning 5.1 Historisk inventering För att kartlägga vilka verksamheter som bedrivits och vilka ämnen som hanterats inom fastigheten har en historisk inventering genomförts som ett första steg. Inom ramen för 2 (7)

6 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: inventeringen har följande förvaltningar/organisationer kontaktats och samtlig information som kan vara av vikt för markmiljön beträffande aktuell fastighet har begärts ut: - Mjölby kommun centralarkiv - Mjölby kommun miljöförvaltning - Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader - Mjölby hembygdsförening Specifikt har frågan ställts vilken typ av verksamhet som har bedrivits på fastigheten och kartor/ritningar över verksamheternas lokalisering har efterfrågats. 5.2 Provtagning Jord Jordprovtagning utfördes genom skruvborrning med hjälp av borrbandvagn i tio provtagningspunkter. Provpunkterna placerades utifrån den information vilken framkom vid den historiska inventeringen. Samlingsprov togs ut för varje 0,5 m i djupled, om inte geologin eller misstanke om förorening föranledde annat. Borrning utfördes vid de flesta punkter ner till en halv meter under grundvattenytan, ca 3,0 meter under markytan. Samtliga uttagna jordprover analyserades med avseende på flyktiga organiska kolväten (VOC) med PID-instrument. Jordprov för fältmätning togs med provtagningsspade/kniv eller engångshandske och fördes över i diffusionstät påse. Jordprover för laboratorieanalys fördes över till av laboratoriet angivna behållare och hanterades samt transporterades enligt laboratoriets rekommendationer. Fältanteckningar från jordprovtagningen presenteras i bilaga 3 Fältprotokoll Porluft Provtagning av porluft utfördes i sex punkter. Provtagningen utfördes genom att en porluftsspets installeras i respektive provpunkt. De valda porluftsspetsarna, lättmetallspetsar för engångsbruk som var perforerade i nedre delen, drevs ner med hjälp av slagborrmaskin och/eller slagdon till ett djup av ca 60 cm under markytan. Markytan runt porluftspetsen tätades med bentonitlera för att minimera inträngning av atmosfärsluft. Samtliga porluftsspetsar omsättningspumpdes i ca 5 minuter, varpå aktiv provtagning med pump utfördes till absorbentrör (kolrör) under 50 minuter. Pumpning utfördes med pumpar av modell Aircheck Pumparna kalibrerades vid provtagningen till att pumpa 0,2 l/min, vilket medförde en provtagningsvolym om ca 10 liter. Samtliga kolrör skickades till laboratoriet för analys med avseende på klorerade kolväten. Fältanteckningar från porluftsprovtagningen presenteras i bilaga 3 Fältprotokoll. 3 (7)

7 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Resultat 6.1 Historisk inventering Genom den historiska inventeringen identifierades ett flertal områden inom fastigheten Konstruktören 1där potentiella föroreningskällor kunde förekomma, se bilaga 1 Situationsplan historisk inventering. Potentiella föroreningskällor identifierades i form av blästrings- lackerings- och tvättverksamhet samt cisterner enligt bifogad situationsplan. Cisternernas placering har hittats i en situationsplan daterad , information saknas huruvida de varit placerade ovan eller under jord. Cisternerna är numrerade i bifogad situationsplan. 1. Eldningsolja 3 m 3 2. Spillolja 3 m 3 3. Hydraulolja 5 m 3 4. Eldningsolja 8 m 3 5. Eldningsolja 3 m 3 6. Eldningsolja 3 m 3 Information om cisternernas fyllts, förslutits eller avlägsnats saknas. Information om två cisterner efter 1974 finns. Varav det ena är ett tillstånd om brandfarlig vara angående avlägsnande av en 3 m 3 cistern med eldningsolja daterad , cisternens lokalisering är okänd. I arkivet påträffades även ett tillstånd för en 20 m 3 cistern innehållandes eldningsolja lokaliserad ovan jord, placering på fastigheten okänd. Tillståndet är daterat Lackeringsverksamhet har påträffats i tre stycken lokaliseringar och blästring i två, betecknade med romerska siffror i bifogad situationsplan. I. Lackeringsverksamhet Byggnad E, situationsplan daterad II. Lackeringsverksamhet Byggnad B, situationsplan daterad III. Lackeringsverksamhet Byggnad G, situationsplan daterad , , IV. Blästringsverksamhet Byggnad G, situationsplan daterad , , V. Blästringsverksamhet Byggnad I situationsplan daterad Tillstånd om förvaring av brandfarlig vara (300 liter förtunning, 250 liter färg och 5 liter primer) daterat till har hittats. Förvaring har skett i särskilt färgrum. Tillståndet anger inte vilket rum det avser, dock går färgförråd att finna på situationsplan i daterad kring samma datum i byggnad G. 4 (7)

8 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Laboratorieresultat Jord Provtagning utfördes med hjälp av borrbandvagn den 27 maj i tio stycken provpunkter. Slutgiltig provtagningsplan presenteras i bilaga 2 Provtagningsplan. Tio stycken prov uttogs för analys med avseende på metaller och sex stycken prov uttogs för analys med avseende på oljekolväten. En sammanställning av resultaten från laboratorieanalyser med avseende på metaller och oljekolväten presenteras tillsammans med tillämpade riktvärden i bilaga 4 Sammanställning analysresultat. Vid en jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning framgår att inga detekterade halter överskrider riktvärden (NV, 2009). Laboratoriets originalrapporter bifogas i bilaga 5 Originalrapporter ALS Scandinavia. 6.3 Porluft Provtagning av porluft utfördes den 27 maj i sex stycken punkter. Punkternas lokalisering korrigerades i fält på grund av aktuell verksamheten i lokalerna. Slutgiltig provtagningsplan presenteras i bilaga 2. En sammanställning av resultaten från laboratorieanalyser med avseende på klorerade lösningsmedel presenteras i bilaga 4 Sammanställning analysresultat.. Inga halter av klorerade lösningsmedel har detekterats i porluftsproverna uttagna på Konstruktören 1. Laboratoriets originalrapporter bifogas i bilaga 5 Originalrapporter ALS Scandinavia. 7 Slutsatser Inga halter av metaller eller oljekolväten överstigandes Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning påträffades vid analys av jordprover från fastigheten. Inga halter av klorerade lösningsmedel har detekterats i porluftsproverna uttagna på fastigheten. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på redovisad information om fastighetens historia och nuvarande verksamhet, erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan det dock inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Mot bakgrund av undersökningsresultaten bedöms dock inga risker för miljö- eller människors hälsa relaterade till markföroreningar föreligga. Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget som nödvändiga. 5 (7)

9 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Enligt miljöbalken 10 kap 9 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6 (7)

10 Mjölby kommun, Mjölby Datum: Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Uppdragsnr: Dokumentnr: Referenser Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport September SGU, 2015a. Digitala karttjänsterna Jordartskarta SGU, 2015b. Digitala karttjänsterna Jorddjupskarta SGU, 2015c. Digitala karttjänsterna Bergrundskartan SGU, 2015d. Digitala karttjänsten Brunnsarkivet VISS, Vattenkartan Länsstyrelsens webbgis (7)

11 GARVAREN 3 Lr LAGMANNEN 6 96 à kervã gen SNICKAREN 97 Lr SKà NNINGE 3:2 98 Idrottsvà gen A H E 1 5 B 6 II F 2 3 III Lr 4 G Borgmà staregatan IV Mà LAREN KONSTRUKTà REN C V 1 97 I D Mjà lbygatan Lr 4 Förslag provtagningpunkt jord porluft Färglackeringsverksamhet, potentiell använding av tri Blästring, potentiell metallförorening Lokalisering av cisterner från ritning daterad 1974 (information om nuvarande cisterner saknas)

12 KON1 KON2 KON11 KON12 KON3 KON4 KON6 KON5 KON13 KON15 KON14 KON16 KON7 KON8 KON9 KON10 Teckenförklaring Provpunkt jordprovtagning med borrbandvagn Inga föroreningar av metaller eller oljekolväten detekterade Provpunkt porluft Inga föroreningar av klorerade kolväten detekterade

13 Bilaga 3 Fältnoteringar Metod: borrbandvagn : Rebecka Olsén, Sofia Lindblom Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: Prov-ID (m u my) Fältnoteringar Jordart VOC 1 (ppm) KON 1 (0-0,06) < 5 asfalt KON 1 (0,06-0,5) F/ grsa < 5 KON 1 (0,5-1,0) Sa < 5 KON 1 (1,0-1,5) Sa < 5 KON 1 (1,5-2,0) sasi < 5 KON 2 (0-0,5) F/ jord/ grsa < 5 KON 2 (0,5-1,0) F/ jord/ grsa < 5 KON 2 (1,0-1,5) sasi < 5 KON 2 (1,5-2,0) sasi < 5 KON 2 (2,0-2,5) Si < 5 KON 2 (2,5-3,0) Si < 5 GV 2,8 m KON 3 0-0,5) F/ jord/ grsa < 5 KON 3 (0,5-1,0) F/ jord/ grsa < 5 KON 3 (1,0-1,5) sasi < 5 KON 3 (1,5-2,0) sasi < 5 KON 3 (2,0-2,5) Si < 5 KON 3 (2,5-3,0) Si < 5 GV 2,8 m KON 4 (0-0,5) F/ grsa < 5 KON 4 (0,5-1,0) F/ grsa < 5 KON 4 (1,0-1,5) Sa < 5 KON 3 (1,5-2,0) Sa < 5 KON 4 (2,0-2,5) Sa < 5 KON 4 (2,5-3,0) Sa < 5 GV 2,7 m KON 5 (0-0,06) asfalt < 5 KON 5 (0,06-0,7) F/ Sa < 5 KON 5 (0,5-1,0) F7 Sa < 5 KON 5 (1,0-1,5) grsa < 5 KON 5 (1,5-2,0) grsa < 5 KON 6 (0-0,5) F/ jord/ grsa KON 6 (0,5-1,0) F/ jord/ grsa inslag av tegel KON 6 (1,0-1,5) sasi KON 6 (1,5-2,0) sasi KON 6 (2,0-2,5) Si GV 2,5 m KON 6 (2,5-3,0) Si Övrigt Analys 2 1 (2)

14 Bilaga 3 Fältnoteringar Metod: borrbandvagn : Rebecka Olsén, Sofia Lindblom Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: Prov-ID (m u my) Fältnoteringar Jordart VOC 1 (ppm) KON 7 (0-0,5) F/ grsa < 5 asfalt de översta 6 cm KON 7 (0,5-1,0) F/ grsa < 5 KON 7 (1,0-1,5) Sa < 5 KON 7 (1,5-2,0) Sa < 5 KON 7 (2,0-2,5) Sa < 5 KON 7 (2,5-3,0) Sa < 5 GV 2,7 m KON 8 (0-0,5) F/ grsa < 5 KON 8 (0,5-1,0) F/ grsa < 5 KON 8 (1,0-1,5) Sa < 5 KON 8 (1,5-2,0) Sa < 5 KON 8 (2,0-2,5) Sa < 5 KON 8 (2,5-3,0) Sa < 5 KON 9 (0-0,5) F/ grsa < 5 stenar KON 9 (0,5-1,0) F/ grsa < 5 stenar KON 9 (1,0-1,5) grsa < 5 KON 9 (1,5-2,0) grsa < 5 KON 9 (2,0-2,5) grsa < 5 KON 9 (2,5-3,0) grsa < 5 GV 2,5 m KON 10 (0-0,5) F/ grsa < 5 asfalt de översta 6 cm KON 10 (0,5-1,0) F/ grsa < 5 stenar KON 10 (1,0-1,5) sisa < 5 KON 10 (1,5-2,0) sisa < 5 KON 10 (2,0-2,5) sisa < 5 KON 10 (2,5-3,0) sisa < 5 GV 2,7 m Övrigt 2 Analys 3 2 (2)

15 Bilaga 3 Fältnoteringar Metod: porluftspets med luftpump, handborr : Rebecka Olsén, Sofia Lindblom Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: Prov-ID Fältnoteringar Volym (l) KON KON KON KON KON KON Analyser¹ Meny A1 inkl vinylklorid Meny A1 inkl vinylklorid Meny A1 inkl vinylklorid Meny A1 inkl vinylklorid Meny A1 inkl vinylklorid Meny A1 inkl vinylklorid 3 (2)

16 Bilaga 4 Sammanställning av analysresultat Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: I tabell 1 presenteras en sammanställning av resultaten från analyser med avseende på metaller. Tabell 1. Resultat från metallanalyser av jordprover uttagna vid skruvborrning med hjälp av borrbandvagn på fastigheten Konstruktören 1, Resultaten presenteras tillsammans med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Provpunkt Djup (m) As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn NVs G-RV MKM , KON2 (0-0,5) 3,01 36,2 0,136 2,6 5 15,2 <0.2 4,65 18,3 8,65 28,3 KON4 (0,5-1,0) 3,6 30,5 0,134 2,7 8,09 13,7 <0.2 5,58 20,7 9,95 32 KON6 (0,5-1,0) 4, ,198 3,45 7,55 24,4 <0.2 6,26 24,6 12,6 37,5 KON8 (0,5-1,0) 4,09 21,1 0,139 3,75 6,43 10,4 <0.2 8,6 7,1 9,51 23,1 KON9 (0,5-1,0) 3,52 23,8 0,202 3,69 7,61 12,7 <0.2 8,43 15,1 11,9 36 KON10 (0-0,5) 4,92 22,4 0,14 3,9 5,48 9,96 <0.2 9,05 7,21 10,1 23,6 Resultaten som presenteras i tabell 1 visar att inga halter överskridande riktvärden för MKM har detekterats i jordprov från Konstruktören 1. I tabell 2 och 3 presenteras en sammanställning av resultat från analyser med avseende på aromater, alifater respektive btex och PAH. 1(4)

17 Bilaga 4 Sammanställning av analysresultat Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 2. Resultat från analyser av alifater och aromater i jordprover uttagna vid skruvborrning med hjälp av borrbandvagn på fastigheten Konstruktören 1, Resultaten presenteras tillsammans med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Alifater Aromater Provpunkt djup >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C5-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35 NVs G-RV MKM KON2 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON3 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON4 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON5 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON6 (2,0-2,5) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON7 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON8 (3,0-3,5) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 KON9 (2,5-3,0) <10,0 <10,0 <20 <20 <30 <20 <0,480 <1,24 <1,0 2(4)

18 Bilaga 4 Sammanställning av analysresultat Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 3. Resultat från analyser av BTEX och PAH i jordprover uttagna vid skruvborrning med hjälp av borrbandvagn på fastigheten Konstruktören 1, Resultaten presenteras tillsammans med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Samtliga halter anges i mg/kg TS. Provpunkt djup bensen toluen etylbensen xylener, summa PAH, summa L PAH, summa M PAH, summa H NVs G-RV MKM 0, KON2 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON3 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON4 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON5 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON6 (2,0-2,5) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON7 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON8 (3,0-3,5) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 KON9 (2,5-3,0) <0,010 <0,050 <0,050 <0,050 <0,15 <0,25 <0,32 Resultaten som presenteras i tabell 2 och 3 visar att en halt har inga halter av organiska kolväten detekterats i analyserade jordprov från Konstruktören 1. 3(4)

19 Bilaga 4 Sammanställning av analysresultat Datum: Uppdragsnr: Dokumentnr: I tabell 4 presenteras en sammanställning av analysresultaten från porluftsprover analyserade med avseende på klorerade alifater inklusive vinylklorid. Tabell 4. Resultat från analyser av trädprover uttagna på fastigheterna Skänninge 3:2 och Tivoli 1, Halter anges i mg-h/kg. Parameter KON11 KON12 KON13 KON14 KON15 KON16 Volym (liter) ,1-dikloreten <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 diklormetan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 trans-1,2-dikloreten <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 cis-1,2-dikloreten <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 triklormetan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,2-dikloretan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,1,1-trikloretan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 tetraklormetan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 trikloreten <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 tetrakloreten <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,2-diklorpropan <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 vinylklorid <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Resultaten som presenteras i tabell 4 visar att inga halter av analyserade klorerade kolväten detekterats i porluftsprov uttagna på fastigheten Konstruktören 1. 4(4)

20 Rapport Sida 1 (4) T XUNW3HNKAW Registrerad :12 DGE Mark & Miljö AB Utfärdad Rebecka Olsén Projekt Bestnr Furstenbergsgatan Göteborg SWEDEN Denna rapport med nummer T ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare utsänd rapport bör kastas. Analys av luft Er beteckning KON11 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Er beteckning KON12 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :02:38 Client Service

21 Rapport Sida 2 (4) T XUNW3HNKAW Er beteckning KON13 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Er beteckning KON14 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :02:38 Client Service

22 Rapport Sida 3 (4) T XUNW3HNKAW Er beteckning KON15 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Er beteckning KON16 ( ) O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign volym 10 liter 1 1 MT 1,1-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB diklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trans-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB cis-1,2-dikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB triklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-dikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,1,1-trikloretan <0.02 mg/m3 1 1 MB tetraklormetan <0.02 mg/m3 1 1 MB trikloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB tetrakloreten <0.02 mg/m3 1 1 MB 1,2-diklorpropan <0.02 mg/m3 1 1 MB vinylklorid <0.02 mg/m3 1 1 MB Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Anna-Karin Revell :02:38 Client Service

23 Rapport Sida 4 (4) T XUNW3HNKAW * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket Meny A1+vinylklorid. Bestämning av klorerade alifater i luftprover. Provtagning med kolrör. Mätning utförs med GC-MS Rev MB MT Godkännare Maria Bigner Mirtha Tamayo Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Täby för ytterligare information. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 700 E-post: signerat av Anna-Karin Revell Danderyd Sweden Tel: Fax: Client Service :02:38

24 Rapport Sida 1 (4) L WWTQTZNOCH Registrerad :37 DGE Mark & Miljö AB Utfärdad Rebecka Olsén Projekt Furstenbergsgatan Göteborg SWEDEN Analys: MS1-JM Er beteckning KON8 (0,5-1,0) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO Er beteckning KON9 (0,5-1,0) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Oscar Landstrom :46:15 Client Service

25 Rapport Sida 2 (4) L WWTQTZNOCH Er beteckning KON10 (0-0,5) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO Er beteckning KON2 (0-0,5) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H IDJO Ba mg/kg TS 2 H IDJO Cd mg/kg TS 2 H IDJO Co mg/kg TS 2 H IDJO Cr mg/kg TS 2 H IDJO Cu mg/kg TS 2 H IDJO Hg <0.2 mg/kg TS 2 H IDJO Ni mg/kg TS 2 H IDJO Pb mg/kg TS 2 H IDJO V mg/kg TS 2 H IDJO Zn mg/kg TS 2 H IDJO Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Oscar Landstrom :46:15 Client Service

26 Rapport Sida 3 (4) L WWTQTZNOCH Er beteckning KON4 (0,5-1,0) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H ENMU Ba mg/kg TS 2 H ENMU Cd mg/kg TS 2 H ENMU Co mg/kg TS 2 H ENMU Cr mg/kg TS 2 H ENMU Cu mg/kg TS 2 H ENMU Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU Ni mg/kg TS 2 H ENMU Pb mg/kg TS 2 H ENMU V mg/kg TS 2 H ENMU Zn mg/kg TS 2 H ENMU Er beteckning KON6 (0,5-1,0) U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V TJ As mg/kg TS 2 H ENMU Ba mg/kg TS 2 H ENMU Cd mg/kg TS 2 H ENMU Co mg/kg TS 2 H ENMU Cr mg/kg TS 2 H ENMU Cu mg/kg TS 2 H ENMU Hg <0.2 mg/kg TS 2 H ENMU Ni mg/kg TS 2 H ENMU Pb mg/kg TS 2 H ENMU V mg/kg TS 2 H ENMU Zn mg/kg TS 2 H ENMU Aurorum Luleå Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Oscar Landstrom :46:15 Client Service

27 Rapport Sida 4 (4) L WWTQTZNOCH Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO (mod) samt EPA-metod (mod). Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även om provmängden är begränsad. ENMU IDJO TJ Godkännare Enrico Muth Ida Jonsson Thea Johansson H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Aurorum 10 E-post: signerat av Oscar Landstrom Luleå Sweden Tel: Fax: Client Service :46:15

28 Rapport Sida 1 (9) T WWSHJG6V44 Registrerad :14 DGE Mark & Miljö AB Utfärdad Rebecka Olsén Projekt Bestnr Furstenbergsgatan Göteborg SWEDEN Analys av fast prov Er beteckning KON2 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

29 Rapport Sida 2 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON2 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Er beteckning KON3 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

30 Rapport Sida 3 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON4 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

31 Rapport Sida 4 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON5 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

32 Rapport Sida 5 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON6 (2,0-2,5) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

33 Rapport Sida 6 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON7 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

34 Rapport Sida 7 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON8 (3,0-3,5) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

35 Rapport Sida 8 (9) T WWSHJG6V44 Er beteckning KON9 (2,5-3,0) O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 1 FREN alifater >C5-C8 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C8-C10 <10.0 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 1 1 FREN alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg TS 1 1 FREN metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg TS 1 1 FREN bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 FREN toluen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN etylbensen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN m,p-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN o-xylen <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN xylener, summa* <0.050 mg/kg TS 1 1 FREN TEX, summa* <0.10 mg/kg TS 1 1 FREN naftalen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaftylen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN acenaften <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fenantren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN antracen <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN fluoranten <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN pyren <0.100 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN krysen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(b)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(k)fluoranten <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN bens(a)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN dibens(ah)antracen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN benso(ghi)perylen <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN indeno(123cd)pyren <0.080 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa 16* <0.72 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa cancerogena* <0.28 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa övriga* <0.44 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 1 1 FREN PAH, summa H* <0.32 mg/kg TS 1 1 FREN Box Danderyd Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Fredrik Enzell :28:13 Client Service

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--": ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten

BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten BILAGA 1 Karta över provpunkter för jord och grundvatten SW02 SW01 SW12 SW11 SW08 SW07 SW06 SW03 SW04 SW04-GW SW05 SW09 SW10 Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: O:\Personliga\Rasmus\Brandsnäs

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun

Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Grap 6084 Kompletterande miljöteknisk undersökning av HSB bostadsrättsföreningen Mustad, fastigheten Mustad 6, Mölndals kommun Geosigma AB 206-06-2 6084 60398.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer