PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11"

Transkript

1 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Bedömningsgrunder Utvärdering av analysresultat Slutsatser och rekommendationer Bakgrund och syfte Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Peab Sverige AB och Fabege AB utfört en miljöteknisk markundersökning av Kv Lagern i Solna kommun. Planarbete pågår för att riva Råsunda stadion som dominerar fastigheten och bygga nya bostäder och i mindre omfattning kontor. Den utförda miljötekniska markundersökningen redovisas i Rapport Miljö, med bilagor och ritningar. I detta PM görs en bedömning av resultaten och rekommendationer ges för fortsatt hantering. 2. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder för utvärdering används Naturvårdsverkets generella riktvärden samt en jämförelse med storstadsspecifika riktvärden beräknade av Malmö, Göteborg och Stockholms stad. Naturvårdsverkets generella riktvärden presenteras i rapporten Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning Rapport 5976, Naturvårdsverket, De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två typerna av markanvändning är: - Känslig markanvändning (KM) - Mindre känslig markanvändning (MKM) För KM gäller att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. För MKM gäller att markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken kan exempelvis utnyttjas för kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar 1 av 4

4 till markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett visst avstånd samt ytvatten skyddas. De generella riktvärdena är utarbetade för att gälla för ett stort antal objekt över hela landet. Vid framtagandet av generella, och platsspecifika, riktvärden tas hänsyn till ämnenas hälso- och miljöeffekter. Riktvärdena grundar sig på: - ett hälsoriskbaserat riktvärde, som skyddar personer som vistas i området - ett riktvärde för skydd av markmiljön som skyddar växter och djur inom området - ett riktvärde för skydd mot spridning till grundvatten respektive ytvatten Det hälsoriskbaserade riktvärdet bygger på referensvärden för sex olika exponeringsvägar: - Intag av jord - Hudkontakt - Inandning av damm - Inandning av ångor - Intag av växter - Intag av grundvatten I samband med exploatering av mark i storstäder är det vanligt att man påträffar något förhöjda halter av föroreningar. Det är då vanligt att man utför en fördjupad riskbedömning och beräknar platsspecifika riktvärden för det aktuella området. I en fördjupad riskbedömning kan riskerna med hänsyn till de exponeringsvägar, exponeringstider och förutsättningar för spridning till miljön beaktas för de specifika förutsättningarna på platsen. I syfte att generalisera typiska förutsättningar för exploatering i storstadsmiljö har Malmö, Göteborg och Stockholms stad tillsammans låtit beräkna storstadsspecifika riktvärden. Arbetet redovisas i rapporten Storstadsspecifika riktvärden för Malmö, Göteborg och Stockholm stad, Sweco Environment , och finns att hämta hos bland annat Stockholm stad, se webadressen: Beräkningarna följder modellen som används för Naturvårdsverkets generella riktvärden men med ingångsvärden anpassade efter ett antal markanvändningsscenarion, benämnda: 1.Bostadshus med stor tomt 2.Bostadshus med liten tomt 3.Bostadshus utan odlingsmöjligheter 4. Flerbostadshus 5. Verksamhetsområde 6. Torg, parkeringsplatser och gator 7. Parker och grönytor 8.Djupt liggande jord 2 av 4

5 Det är rimligt att jämföra den tänkta exploateringen med scenariot Bostadshus utan odlingsmöjligheter. Riktvärdena är även delade i halter i fyllnadsjord respektive naturlig mark. Det ska poängteras att de storstadsspecifika riktvärden inte har samma tyngd som de generella riktvärdena, men de är lämpliga som jämförvärden. 3. Utvärdering av analysresultat Analysresultaten från den utförda undersökningen, generella riktvärden för KM och MKM samt storstadsspecifika riktvärden redovisas i bilaga 2 till Rapport Miljö. Nuvarande markanvändning inom området klassas som MKM enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inga analysresultat överstiger halterna för MKM, marken ska därför inte betraktas som förorenad med nuvarande markanvändning. Den planerade omvandlingen av området medför att nya bostäder och i mindre omfattning nya kontor uppförs. Markanvändningen inom de ytor som bebyggs med bostäder kommer då att klassas som KM. Samtliga analyserade jordprov uppvisar halter över KM. Det finns en förhöjd halt av kadmium, 12 av 13 jordprov uppvisar halter över riktvärdet för KM. Uppmätta halter av kadmium är dock långt under riktvärdet för MKM, se diagram nedan. Halterna av kadmium i fyllningen överstiger inte de storstadsspecifika riktvärdena. Figur 1. Kadmium i analyserade jordprov samt riktvärden för KM och MKM. 3 av 4

6 Kvicksilver uppmäts i halter över KM i 2 av 13 analyser. För kvicksilver är det storstadsspecifika riktvärdet i markanvändningsscenariot Bostadshus utan odlingsmöjligheter detsamma som det generella riktvärdet för KM. Koppar uppmäts i en förhöjd halt i ett prov som även har förhöjd halt av kadmium och kvicksilver. PAH med hög molekylvikt (PAH-H) uppmäts i halter något över KM i 5 av 13 analyser. Förhöjda halter av PAH verkar inte korrelera med förhöjda halter av metaller. Uppmätta halter av PAH överskrider inte de storstadsspecifika riktvärdena. Olja i form av tunga alifatiska kolväten (C16-C35) uppmäts i halter över KM i 3 av 4 analyser. Urvalet av prover som analyserades med avseende på olja styrdes av att de var svart missfärgade. Förekomst av olja är lätt att identifiera i fält och de uppmätta halterna bedöms vara de högsta i utförda provtagningspunkter. Det storstadsspecifika riktvärdet för tunga alifatiska kolväten i fyllning i det nämnda markanvändningsscenariot överskrids inte. Samtliga analyserade prover är av fyllning, den naturliga torven och leran bedömdes vara opåverkade av föroreningar i samband med provtagningen. 4. Slutsatser och rekommendationer Fyllningen i området är påverkad av kadmium och i viss mån av PAH och olja. Uppmätta halter understiger generella riktvärdet för MKM vilket medför att området inte ska betraktas som förorenat med nuvarande markanvändning. Vid förändring av markanvändningen till bostäder skärps dock kraven. Undersökningen visar halter av föroreningar över generella riktvärdet för KM i samtliga prov. De påträffade föroreningarna är inget hinder för fortsatt planering och exploatering av området men de behöver beaktas i den fortsatta processen. I första hand rekommenderar vi att ni tidigt i processen verkar för att få acceptans för att använda de storstadsspecifika riktvärdena för att bedöma påträffade föroreningar. I andra hand rekommenderar vi att ni låter utföra en fördjupad riskbedömning och beräknar platsspecifika riktvärden för området. Platsspecifika riktvärden tar hänsyn till de exponeringsvägar, exponeringstider och förutsättningar för spridning till miljön som gäller specifikt för området och den tänkta exploateringen. De platsspecifika riktvärdena kan utgöra bedömningsgrund för att avgöra vilken hänsyn som behöver tas till de påträffade föroreningarna, samt utgöra grund för hantering av jordmassor i kommande anläggningsarbeten. 4 av 4

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl. KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD PM Översiktlig Miljöteknisk Antal sidor: 8 (inkl. denna) PM Översiktlig miljöteknisk Ör förskola, Sundbybergs stad 1 (4) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Verksamheter vid Rosersberg C

Verksamheter vid Rosersberg C KILENKRYSSET Stockholm 2012-12-19 Datum 2012-12-19 Uppdragsnummer 61261254727 Utgåva/Status Utredning Annika Lundkvist Filip Kumlin/Sarah Graaf Anders Westin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning SHH Bostadsproduktion AB Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Linköping 2016-06-20 Skogsflyet kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Svanå 2:58, Skultuna - Riskbedömning avseende förhöjda kobolthalter i mark

Svanå 2:58, Skultuna - Riskbedömning avseende förhöjda kobolthalter i mark -14 UPPDRAG Svanå 2:58 FO UPPDRAGSNUMMER 11000685-700 UPPDRAGSLEDARE Per Crona UPPRÄTTAD AV Ingela Forssman DATUM Svanå 2:58, Skultuna - Riskbedömning avseende förhöjda kobolthalter i mark Bakgrund och

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Riskbedömning, kv Enen

Riskbedömning, kv Enen Inledning och syfte Inom kvarteret Enen i centrala Perstorp planeras för ändrad bebyggelse med större byggrätter (bl.a. flerbostadshus). I samband med detaljplanearbetet för kv Enen behöver föroreningssituationen

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande provtagning och riskbedömning Fastighets AB Sökvabäck Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Stockholm 2014-05-14 Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun Sida 1 (9) Nyköping 170315 Uppdrag: 8662 Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell,

Läs mer

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM Prel PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKPROVTAGNING Planeringsunderlag Stockholm, 2006-01-24 Avd. Mark och Vatten Uppdragsnummer: 10072089 Uppdragsansvarig: Per Johansson Granskad

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

MARK- OCH GRUNDVATTEN- UNDERSÖKNING

MARK- OCH GRUNDVATTEN- UNDERSÖKNING AUGUSTI 2013 VOPAK HOLDING BV OCH SWEDEGAS AB MARK- OCH GRUNDVATTEN- UNDERSÖKNING GO4LNG - LNG-TERMINAL GÖTEBORGS HAMN BILAGA B9 GÖTEBORG, VÄSTRA GÖTALAND ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål

PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål Lysekil Slätten 1:34 Landsvägsgatan 21, Lysekil PROJEKTNR: 161244 Datum: 2017-03-24 Orbicon AB Telefon Internet

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden

Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden 2017-02-27, kl. 17:02 Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1 Eget scenario: Bostäder Blankaholm Beskrivning Modifierat scenario

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Sida 1 (11) Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun

PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun Grapnummer Uppdragsnummer 820 Uppdragsledare Sara Lydmark Utfärdat av Sara Lydmark Granskat av Anders Högström Sidor 6 Datum 208-06-2

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2009-07-02 Upprättad av: Ingegerd Ask Granskad av: Jenny Forsberg WSP uppdrag: 10124144 RAPPORT Haninge

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk marku. Karlshamn. kommun

Miljöteknisk marku. Karlshamn. kommun Miljötekniskk markundersökning i Matvikshamn Miljöteknisk marku ndersökning i Matvikshamn 20121009 Figur 1. Markundersökning och provtagning av jord med borrbandvagn. Beställare: Karlshamn kommun Beställarens

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Naturvårdsverkets generella riktvärden

Naturvårdsverkets generella riktvärden Naturvårdsverkets generella riktvärden Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 Vad ska jag prata om nu? - Vilka begränsningar finns? - Riktvärdesmodellens uppbyggnad - Grundläggande antaganden

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNIK, GRANSKNINGSVERSION

RAPPORT MILJÖTEKNIK, GRANSKNINGSVERSION RAPPORT MILJÖTEKNIK, WILLHEM AB Glasberget 23_Willhem UPPDRAGSNUMMER 13004195 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERÖSKNING, GLASBERGET 23 KARLSTAD MILJÖ Sweco Environment AB Cecilia Millner] Ändringsförteckning

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM Markföroreningar inom Forsåker

PM Markföroreningar inom Forsåker PM Markföroreningar inom Forsåker Göteborg 6-- Bakgrund Mölndala Fastighets AB har gett i uppdrag att sammanfatta föroreningssituationen i mark inom Forsåker, bedöma vilka risker som föreligger och principerna

Läs mer

PM - Brandvakten 7, Kalmar

PM - Brandvakten 7, Kalmar PM - Brandvakten 7, Kalmar Sammanfattning av utförda undersökningar samt åtgärdsförslag Författare Mattias Karlsson Beställare: Kalmar kommun Structor Miljö Öst AB Kalmar Uppdragsgivare: Uppdragsbeteckning:

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation PM Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation Inledning Gullkajen 5 AB planerar en utbyggnad inom fastigheten Axel 1 i Karlskrona. Fastigheten har historiskt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Krukmakargatan/Västra gatans bakgårdar, Kungälv

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Krukmakargatan/Västra gatans bakgårdar, Kungälv Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Kungälvs kommun Planering, Samhällsbyggnad 442 81 Kungälv Beställarens representant: Mikaela Ranweg Konsult: Teknikansvarig Handläggare Norconsult

Läs mer

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö PM 2016-09-12 Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö KUND

Läs mer

10 25 200 300 50 400 0,50 15 15 35 80 200 80 150 0,25 2,5 250 500 8,0 50 30 150 20 120 100 500 100 500 100 1 000 10 50 3,0 15 10 30 3,0 15 3,0 20 1,0 10 0,00002 0,00018 Envägskoncentrationer (mg/kg) Ojusterat

Läs mer

Sammanställning över erhållna resultat från pågående grundvattensanering inom fastigheten Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Sammanställning över erhållna resultat från pågående grundvattensanering inom fastigheten Svarvaren 14, Karlstad kommun. PM (5) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 55 32 25 Mobil +46 7 995 2 54 Fax +46 55 3 9 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 24-8-29 Karlstad Kommun Miljöförvaltningen Jan Andersson Uppdragsnr

Läs mer

Bedömning av markfunktion Capability och Condition

Bedömning av markfunktion Capability och Condition Bedömning av markfunktion Capability och Condition Mark Elert Kemakta Konsult AB Soil Security Lund, 5 december 2017 Varför bry sig om markmiljön? Vilken hänsyn tas till föroreningssituationen kontra jordens

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen RAPPORT Karlstads kommun SEDIMENTPROVTAGNING, GRUNDVIKEN UPPDRAGSNUMMER 1331177100 Miljöteknisk markprovtagning av sediment i Grundviken KARLSTAD 2010-06-16 Sweco Infrastructure AB Sara Häller 1 (11) ra04s

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Markföroreningar inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun

Markföroreningar inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun PM Markföroreningar inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun Sanerat område 2011-2012 För Skanska Fastigheter AB Att: Niklas Grimslätt Upprättad: 2014-05-05 Reviderad 2015-05-08 Uppdrag: 914-041

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling

Skydd av Markmiljö. Pär-Erik Back. Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober På säker grund för hållbar utveckling Skydd av Markmiljö Renare Marks seminarium i Visby, 9 oktober 2014 Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Innehåll Problemställning Befintlig vägledning Vanliga frågor

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Formbetong Anläggning AB Miljöteknisk markundersökning Nyköping 2016-07-15 Datum 2016-07-15 Uppdragsnummer 13200170 Utgåva/Status Claes Becker Sara Söderlund Åsa Fritioff Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 2014-08-15 Sågtorp 3 PM Geoteknik och Markmiljö Datum 2014-08-15 Uppdragsnummer 1320008662 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Eskilshem 4:7 och 4:8

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Eskilshem 4:7 och 4:8 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Eskilshem 4:7 och 4:8 2014-10-30 2014-10-30 Beställare: Eskilstuna Kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Hans Ollman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD:

BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD: BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Ylva Vård Per-Håkan Sandström

Läs mer

Förslag på översiktlig miljöteknisk markundersökning, MIFO-objekt, Börjetulls planområde

Förslag på översiktlig miljöteknisk markundersökning, MIFO-objekt, Börjetulls planområde Programförslag Förslag på översiktlig miljöteknisk markundersökning, MIFO-objekt, Börjetulls planområde 2018-03-19 1. Inledning I arbetet med detaljplan för Börjetulls planområde ska en MKB arbetas fram.

Läs mer

PM/ MILJÖTEKNIK Uppdrags nr: Datum: ANALYS AV ASFALTSPROVER FYRKLÖVERSGATAN, GÖTEBORGS STAD

PM/ MILJÖTEKNIK Uppdrags nr: Datum: ANALYS AV ASFALTSPROVER FYRKLÖVERSGATAN, GÖTEBORGS STAD PM/ MILJÖTEKNIK Uppdrags nr: 115-179 Datum: 2016-01-14 ANALYS AV ASFALTSPROVER FYRKLÖVERSGATAN, GÖTEBORGS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Cecilia Ahl Tel.031-723

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Miljö inventering markkabella ggning Hö gdalen - Snö sa tra

Miljö inventering markkabella ggning Hö gdalen - Snö sa tra 5474703008 5 Miljö inventering markkabella ggning Hö gdalen - Snö sa tra Inledning Svenska Kraftnät projekterar markläggningen av en 400 kv kabel mellan den befintliga elstationen Högdalen och den nya

Läs mer

PM KOMPLETERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID F.D. FLYGFLOTTILJEN F8

PM KOMPLETERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID F.D. FLYGFLOTTILJEN F8 PM KOMPLETERANDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID F.D. FLYGFLOTTILJEN F8 Uppdrag och syfte WSP Sverige AB har på uppdrag av Järfälla kommun utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning i anslutning

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom kv. Brödet 1, Karlstads kommun. Lantmännen Novare AB. Sweco Environment AB. Örebro.

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom kv. Brödet 1, Karlstads kommun. Lantmännen Novare AB. Sweco Environment AB. Örebro. Lantmännen Novare AB Miljöteknisk markundersökning inom kv. Brödet 1, Karlstads kommun Uppdragsnummer 1553740 Örebro 2011-06-27 Sweco Environment AB Örebro Charlotte Larsson Hanna Dahlström 1 (13) Sweco

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning ALBY TORGHUS

PM Miljöteknisk markundersökning ALBY TORGHUS PM Miljöteknisk markundersökning ALBY TORGHUS 2016-12-22 UPPDRAG 269343, Nybyggnation Alby Centrum Titel på rapport: PM Miljöteknisk markundersökning Alby Torghus Status: Slutlig version Datum: 2016-12-22

Läs mer

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Uppdragsnr: 0083240, Bilaga. (5) Bilaga.. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Generella riktvärden. Hälsobaserade riktvärden De hälsobaserade generella riktvärdena beräknas genom en sammanvägning

Läs mer

Rambergsvallen - Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Rambergsvallen - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rambergsvallen - Översiktlig miljöteknisk markundersökning SLUTRAPPORT 2013-07-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 1 1.3 GENOMFÖRANDE... 2 1.4 HISTORIA...

Läs mer

Fd varvsområde, Norrtälje Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och Tälje S 30, Norrtälje

Fd varvsområde, Norrtälje Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och Tälje S 30, Norrtälje PM Miljöteknisk utredning - Fördjupad riskbedömning Kommunstyrelsekontoret, Planering och utveckling, Norrtälje kommun Fd varvsområde, Norrtälje Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och Tälje S 30, Norrtälje Uppsala

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Sida 1 (10) Miljöteknisk markundersökning vid Ramdalshamnen i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND repo001.docx 2015-10-05 UPPDRAGSNUMMER 2112132000 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND REV 2018-08-28 UPPRÄTTAD AV: SIRI AXELSON GRANSKAD AV: ANNA AHLGREN MÅRTENSSON SWECO ENVIRONMENT AB Innehållsförteckning

Läs mer

Analys av rensmassor vid Knästorp 2016

Analys av rensmassor vid Knästorp 2016 Rapporten är upprättad av: Jan Pröjts. Granskning: Karl Holmström och Johan Krook. Uppdragsgivare: Höjeå vattenråd. Landskrona 2017-02-06 EKOLOGGRUPPEN ADRESS: Järnvägsgatan 19B, 261 32 Landskrona TELEFON:

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Rapport miljöteknisk markundersökning. Lebela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö

Rapport miljöteknisk markundersökning. Lebela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö Rapport miljöteknisk markundersökning Lebela Förvaltnings AB Phylatterion 31 Malmö 20091214 Phylatterion 31 Rapport miljöteknisk markundersökning Datum 20091214 Uppdragsnummer 61670936043000 Elisabet Hammarlund

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Arsenik vid Vällnora bruk riskvärdering och kommunikation. Celia Jones, Ida Lindén, Johan Eriksson.

Arsenik vid Vällnora bruk riskvärdering och kommunikation. Celia Jones, Ida Lindén, Johan Eriksson. Arsenik vid Vällnora bruk riskvärdering och kommunikation Celia Jones, Ida Lindén, Johan Eriksson. Arsenik i jord, maxhalt i provpunkt mg/kg TS Medel 67,8 Median 28,5 95% percentil 265,6 Max 955,0 KM 10

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

1. Allmänt om generella och platsspecifika riktvärden

1. Allmänt om generella och platsspecifika riktvärden Kalmar 2017-10-05 PSRV Oxhagen, 17075 Structor Miljö Öst AB Postgatan 2, 39233 Kalmar Kalmar kommun Kommunledningskontoret, Projekt- och exploateringsenheten Platsspecifikt riktvärde för bly, del av fastigheten

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete

Återvinning av avfall i anläggningsarbete Peter Flyhammar Återvinning av avfall i anläggningsarbete Hälsingborg 2010-10-03 Sluttäckningar av deponier Vegetationsskikt Skyddsskikt Dränering Tätskikt Gasdränering Utjämningsskikt 1 Användning av

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Miljöutredning - Hus 22 - Gasverket Hjorthagen Stockholm

Miljöutredning - Hus 22 - Gasverket Hjorthagen Stockholm 2017-10-18, s 1 (5) Expl.kont Stockholm Stad PM Miljöutredning - Hus 22 - Gasverket Hjorthagen Stockholm 1 Bakgrund Structor Miljöbyrån har på uppdrag av Exploateringskontoret genomfört en översiktlig

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman UPPDRAG Centrala Älvstaden, kartläggning av förorenad mark UPPDRAGSNUMMER 1311521000 UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV Ingela Forssman DATUM Lilla Bommen Allmänt Lilla Bommen ligger på södra älvstranden

Läs mer

Tumba, augusti Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba

Tumba, augusti Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba Tumba, augusti 2017 Behovsbedömning av detaljplan för Hästen 19, Tumba Behovsbedömningen av detaljplan för Hästen 19 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer