Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun"

Transkript

1 Grap PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB

2 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Beställare: Ekerö kommun Uppdragsnr: Grap nr: Version: 1.0 Beställares referens: Alexander Fagerlund Antal Sidor: 6 Beställares referensnr: - Titel och eventuell undertitel: Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Antal Bilagor: 2 Författad av: Elin Andersson Granskad av: Datum: Datum: GEOSIGMA AB Bankgiro: PlusGiro: Org.nr: Uppsala Postadress Box 894, Uppsala Besöksadress Vattholmavägen 8, Uppsala Tel: Teknik & Innovation Seminariegatan Uppsala Tel: Göteborg Stora Badhusgatan Göteborg Tel: Stockholm Sankt Eriksgatan Stockholm Tel:

3 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Innehåll 1 Bakgrund Syfte Genomförande Resultat Slutsatser Referenser... 6 BILAGOR Bilaga 1 Fältprotokoll Bilaga 2 Analysprotokoll Sidan 3 (6)

4 Grapnummer Uppdragsnummer Version Bakgrund En miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten har tidigare genomförts av Geosigma AB inom ramen för detaljplanearbetet för Fredrikstrandsvägen, Ekerö. Vid undersökningen påträffades nickelhalter i grundvattnet som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer samt motsvarar SGU:s tillståndsklass mycket hög halt. Med anledning av detta har Geosigma AB på uppdrag av Ekerö kommun utfört kompletterande provtagning av mark och grundvatten i området. 2 Syfte Syftet med undersökningen var att utreda eventuell förekomst av förorening i marken inom området som genererar de höga nickelhalterna i grundvattnet. 3 Genomförande Markprovtagningen utfördes den med hjälp av geoteknisk borrbandvagn och skruvborr. Provtagningen gjordes i sju punkter varav i två av punkterna installerades även grundvattenrör av PEH-plast. Provpunkternas placering redovisas i Figur 1. Samlingsprover togs för varje meter och vid skifte av jordart, ned till ca tre meters djup. Fältprotokoll med jordlagerföljd och observationer redovisas i Bilaga 1. Proverna bedömdes okulärt i fält och sex prover valdes ut för kemisk analys av metaller på Eurofins Environments ackrediterade laboratorium. Figur 1. Provpunkternas lägen redovisas tillsammans med de tidigare provpunkterna. Den röda linjen visar detaljplaneområdet Sidan 4 (6)

5 Grapnummer Uppdragsnummer Version Resultat Analysresultaten från analyserade jordprover finns sammanställda i Tabell 1, tillsammans med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Samtliga prover har halter som understiger riktvärdet för KM avseende metaller, förutom i ett ytligt prov i punkt 15GS03 där blyhalten översteg med liten marginal riktvärdet för KM. Tabell 1. Analysresultat jämförs i tabellen mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Samtliga värden redovisas i mg/kg TS 15GS07 15GS05 15GS03 15GS03 15GS02 15GS01 KM MKM Djup (m) 0,4-1, , , ,3 Arsenik (As) < 2,1 3,5 4,4 4,1 < 2,4 < 2, Barium (B Bly (Pb) 7, Kadmium (Cd) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 15 Kobolt (Co) 5,4 8,2 11 5,3 4,6 4, Koppar (Cu) Krom (Cr) Nickel (Ni) Vanadin (V) Zink (Zn) Metallhalterna i analyserade jordprover, ytliga och djupa, påvisar låga halter av metaller, under naturvårdsverkets generella riktvärden med undantag för ett prov. Installerade grundvattenrör i punkterna 15GS01 och 15GS05 installerades i friktionsjord på 2,5 respektive 3 meters djup. Rören var vid provtagningstillfället torra och inget vatten kunde erhållas. Befintligt grundvattenrör 14GS10 omsattes och ph-värde på 6 uppmättes. Grundvattenytan låg på ca 2 meter under markytan vid provtagningen i 14GS10. I Tabell 2 redovisas tidigare erhållna analysresultat från grundvattenprovtagning i 14GS10 (GGV_Ekerö och ). Grundvattnet har provtagits i samma punkt vid två tillfällen för att bekräfta det först uppmätta värdet. (Geosigma, ) Tabell 2. Analysresultat från tidigare grundvattenprovtagning jämförda med tillgängliga riktoch jämförvärden. Samtliga värden redovisas i mg/l Parameter Enhet GGV_Ekerö GGV_Ekerö Jämförvärde Metaller: Arsenik (As) mg/l <0, ,01 1) Bly (Pb) mg/l , ,01 1) Kadmium (Cd) mg/l , ,005 1) Kobolt (Co) mg/l ,026 0,047 2) Koppar (Cu) mg/l , ) Krom (Cr) mg/l < 0,00040 < 0, ,05 1) Kvicksilver (Hg) mg/l ej analyserat < 0, ,0005 1) Nickel (Ni) mg/l 0,063 0,087 0,02 1) Vanadin (V) mg/l < 0,00040 < 0, ,001 3) Zink (Zn) mg/l ,083 <0,7 4) Halter som överskrider ett jämförvärde markeras med orange och fet stil. 1) LIVSFS (Livsmedelsverket). Gränsvärde för otjänligt som dricksvatten 2) RIVM (Nederländernas nationella institut för folkhälsa och miljön). Integrated value, avser dricksvatten. 3) SGU. Referensvärden på nationell nivå för metaller i grundvattenförekomster i sand och grusavlagringar 4) Naturvårdsverket. Ingen eller liten påverkan av punktkälla Sidan 5 (6)

6 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Analysresultatet har jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten. Grundvattnet inom området kommer dock med största sannolikhet inte att användas som dricksvattenresurs. Enligt SGU (SGU, 2013) är det mindre än 1 % av över 3000 provtagningsplatser för bakgrundshalter i grundvatten, som finns inlagda i deras databaser, där nickelhalten överskrider 0,02 mg/l vilket motsvarar tillståndsklassen Mycket hög halt. 90:e percentilen för den naturliga bakgrundshalten med avseende på nickel i Sverige är angiven till 0,0025 mg/l. 5 Slutsatser Av analyserade jordprover av ytlig och djupare liggande jord samt observationer i fält finns inga tecken på att punktkälla av nickel skulle finnas inom området. Grundvattnet inom undersökt område ligger i eller under ett skyddande lerlager, vattentransporten i leran har dessutom mycket låg hastighet och påverkas därav av ett litet område så det är även inte sannolikt att förorening spridits från en källa på större avstånd. Enligt SGU:s rapport om Mineralmarknaden med tema Nickel redovisas provtagningar i områden väster om Stockholm med högre bakgrundshalter av nickel i jord och sediment än generellt i övriga Sverige. Provtagningen har också visat att grundvattnet står i kontakt med sulfidlera i punkt 14GS10 och sulfidlera bidrar till en sur miljö i marken. Då nickel är mobilt vid sura miljöer kan urlakning av den nickel som finns naturligt i marken då lakas ut till grundvattnet. Där nickel finns naturligt förekommer ofta även halter av koppar och kobolt och har även de liknande egenskaper. (SGU, 2007) På analysresultaten av grundvattnet syns även förhöjda halter av kobolt och koppar. Utförda undersökningar tyder på att de höga nickelhalterna kommer från utlakning av markens innehåll av nickel på grund av den sura miljön i sulfidleran. Utifrån undersökningarna bedöms att det inte finns några särskilda aspekter som måste tas hänsyn till i samband med en eventuell exploatering av undersökt mark. Skulle det bli aktuellt med länshållning av vatten vid exploatering bör länsvattnet provtas med avseende på metaller innan det återinfiltreras eller omhändertas. 6 Referenser Geosigma, Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun. Geosigma, Geoteknisk utredning inför detaljplan för Brygga 1:3 m fl, Ekerö kommun - Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Geosigma, PM - Miljöteknisk provtagning inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun. Reviderad SGU, Mineralmarknaden, Tema: Nickel. Per. publ. 2007:1 SGU, Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning. Rapport Naturvårdsverket förlag Sidan 6 (6)

7 Bilaga 1 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap Fältprotokoll

8 BILAGA 2 1(1) FÄLTPROTOKOLL - JORD Datum: Projekt: Proj.nr. Plats: Detaljplan Fredrikstrandsvägen, Ekerö - MMU kompletterande utredning av nickel Brygga 1:3 m fl, Ekerö Kund: Ekerö kommun Förkortning jordarter enligt SGFBGS 2001:2 Jordlagerföljd Provtagning Provpunkt Djup (m) Jordart Anmärkning 15GS01 0-0,3 musa Enstaka tegelrester Labb 0,3-1,5 sasi 1,5-2 Le Blågrå lera 2-2,5 sisa 2,5 Stopp mot block/berg/morän 15GS02 0-0,4 mulesa 0,4-1 sisa 1-2 sisale 2-2,7 Le 2,7-3 Le En glasbit Rostutfällningar Rostutfällningar Grå fast lera/torrskorpelera Blågrå lös lera Labb 0-1 m 15GS03 0-0,4 mulesa 0,4-1,7 sale 1,7-2,5 Let 2,5-3 SuLe Enstaka tegelrester Rostutfällningar Rostutfällningar Labb Labb 15GS04 0-0,4 mulesa 0,4-1,7 sale 1,7-2,4 Let 2,4-3 SuLe Rostutfällningar 15GS05 0-0,4 sasile 0,4-1,8 sile 1,8-2,8 sasile 2,8-3 Mn Labb 0-1 m 15GS06 0-0,5 sale 0,5-0,9 Let 0,9-1,8 Fsa 1,8 Rostutfällningar Finsand Stopp mot block/berg 15GS07 0-0,4 sale 0,4-1,4 Sa 1,4-1,8 sile 1,8 Grå färg Mer siltigt längst ned Stopp mot block/berg Labb GEOSIGMA AB

9 Bilaga 2 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap Analysrapporter

10 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ O-Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS01 0-0,3m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 82.5 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 40 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 10.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 28 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 57 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

11 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ P6Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS02 0-1m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 77.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As < 2.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 47 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 30 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 30 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 35 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 52 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

12 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ Q?Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS03 0-0,4m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 77.5 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As 4.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 80 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 66 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 46 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 28 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 36 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 100 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

13 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ RHÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS03 2,5-3m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 63.3 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As 4.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 11 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 31 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 39 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 26 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 47 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 83 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

14 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ SQÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS05 0-1m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 80.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As 3.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 90 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 8.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 26 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 34 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 19 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 39 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 77 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

15 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Västgötagatna Södertälje AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ_ TZÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 15GS07 0,4-1,4m Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Elin Andersson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 23 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 7.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.4 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 5.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 27 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 32 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 46 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Elin Andersson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v37 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 1

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ

FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ December 2008 Peter Lindvall FASTLÄGGNING AV DAGVATTENFÖRORENINGAR I TVÅ ÖVERSILNINGSYTOR I MALMÖ Vattenförsörjnings- och avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet. ABSTRACT To reduce

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 22 Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 23-5 - 22 Ulf Ericsson Iréne Sundberg Recipientkontrollen i Nissan 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 UNDERSÖKNINGARNAS

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer