Rapport Miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

2 Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Miljöteknisk markundersökning Uppdragsgivare TENGBOM Katarinavägen 15 Box Stockholm Vår handläggare TENGBOM Katarinavägen 15 Box Stockholm Datum Bakgrund och syfte har på uppdrag av Tengbom genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Kallhäll 6:175, på Kopparvägen 55A i Järfälla Kommun. På aktuell fastigheten erhölls bygglov Fastigheten har sedan dess använts som förskola tills den brann ner den 14:e juni En ny förskola, med nytt läge, ska nu uppföras på samma fastighet. Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att undersöka eventuell förekomst av föroreningar samt ge rekommendationer om massahantering inför den kommande exploateringen. I undersökningen ingår även en översiktlig klassning av markradon. Parallellt med denna undersökning utför Bjerking även en geoteknisk undersökning, se separat handling. 2 Omfattning Uppdraget omfattar: Störd jordprovtagning i mark med skruvborr monterad på borrbandvagn i 6 st. provpunkter ner till ett maximalt djup på 3,0 meter. Störd jordprovtagning av ytlig mark med handspade i 5 punkter ner till 20 cm djup. Varje prov omfattade ett samlingsprov om 5 stickprov. Provtagning av asfalt i två punkter för undersökning av förekomst av tjärasfalt. Laboratorieanalys av 13 jordprov och 1 asfaltprov. Översiktlig klassning av markradon. Redovisning i PM och Rapport Stockholm Telefon Fax Besök Hornsgatan 174. Org.nr F-skattebevis

3 Uppdrag nr. 13U22509 Sida 3 (5) 3 Genomförande Fältundersökningen utfördes enligt kvalitetsklass B i SGF:s fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (Svenska Geotekniska föreningen, rapport 1:2004). Den miljötekniska markundersökningen och den översiktliga markradonundersökningen genomfördes den 27:e maj 2013 med kompletterande jordprovtagning den 17:e juni Samtliga provpunkter redovisas i en planskiss, N Jord Jordprov uttogs från 6 st borrpunkter av fälttekniker Niklas Christell och miljötekniker,. Provtagningen utfördes med hjälp av en skruvborr monterad på en borrbandvagn. Jordprov uttogs varje halvmeter ner till 0,5 meter i naturlig jord, med ett maximalt djup på 3 meter. I varje provpunkt noterades jordlagerföljd och eventuella lukt eller synintryck. Utöver detta uttogs 1 ytligt jordprov med handspade på ett djup ner till 0,2 meter. Det ytliga jordprovet bestod av 5 delprov vilka homogeniserat till ett samlingsprov. En komplettering av ytterligare 4 st ytliga samlingsprov utfördes den 17:e juni. 3.2 Asfalt Inom den undersökta fastigheten finns rester av asfalterade vägar kvar. Två asfaltprov uttogs därför med hjälp av spett ner till det underliggande bärlagret för undersökning av eventuell förekomst av tjärasfalt. 3.3 Markradon En översiktlig undersökning av markradon utfördes på aktuell fastighet och omfattar mätning av: 3.4 Mät radonhalt i jord i fem mätpunkter (R1-R5), ca 0,7 meter under markytan, med det direktregistrerande mätinstrumentet Markus 10. totala gammastrålning från berg i dagen. Mätningen utfördes ca 1 meter över markytan med en scintillometer, Scintrex BGS-4. Provpunkter som utfördes med skruvborr mättes in med GPS av Benny Näsman, Bjerking AB i koordinatsysten Sweref , höjdsystem RH2000. Provtagningspunkter som utfördes med handgrävning, asfaltprov samt markradonmätningar är inte koordinatsatt men inmätta utifrån befintliga fasta installationer och inmätta borrpunkter. 3.5 Fältanalyser Fältanalys med PID (fotojonisationsdetektor) och XRF (röntgenfluorescensdetektor) utfördes på jordprov uttagna med skruvburr för att översiktligt bedöma förekomst av flyktiga organiska kolväten respektive halter av metaller. Inga fältanalyser har utförts på ytliga jordprov uttagna med handspade. Scanninganalys av asfalt utfördes med UV-lampa av typ UVP, modell UVGL-48, på samtliga uttagna asfaltprov. Metoden ger en indikation på hur mycket polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som finns i asfalten. Resultatet redovisas som hög, måttlig eller låg halt av PAH.

4 Uppdrag nr. 13U22509 Sida 4 (5) 3.6 Laboratorieanalyser Utifrån resultaten från fältanalyser och fältobservationer valdes 13 jordprov ut för analys på externt laboratorium. Analysomfattning redovisas nedan i Tabell 1 Uttagna jord- och grundvattenprov förvarades mörkt och svalt innan transport till det externa laboratoriet Eurofins.. Tabell 1. Sammanställning av utförda analyser på uttagna jord- och asfaltprov inom Kallhäll 6:175 Analys Ingående ämnen Antal Jord Asfalt Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V och Zn 4 - PAH PAH-16; PAH-L, PAH-M, PAH-H 5 1 Oljekolväten Bensen, etylbensen, toluen, xylen, alifater >C5-C8, >C8-C10, >C10- C12, >C12-C16, >C16-C35 och aromater >C8-C10, >C PCB PCB Resultat 4.1 Jord En sammanställning av fältobservationer, fältanalyser och utförda laboratorieanalyser redovisas i Bilaga 1. Fullständiga analysrapporter från ackrediterade laboratorium bifogas i Bilaga Asfalt En sammanställning av fältobservationer, fältanalyser och laboratorieresultat redovisas i Bilaga 2. Fullständiga analysrapporter från ackrediterade laboratorium bifogas i Bilaga Radon Markradon I Tabell 2 redovisas en sammanställning av uppmätta radonhalter i jordluft från fem sonderingspunkter inom undersökningsområdet. Tabell 2. Sammanställning av uppmätta radonhalter i jordluft inom Kallhäll 6:175. Sonderingspunkt Radonhalt Enhet R1 54 kbq/m 3 R2 9 kbq/m 3 R3 6 kbq/m 3 R4 11 kbq/m 3 R5 13 kbq/m Gammastrålning Gammastrålningen på fria bergytor inom fastigheten uppmättes mellan 0,11 0,22 µsv/h.

5 Uppdrag nr. 13U22509 Sida 5 (5) 5 Redovisning Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Sammanställning av fältnoteringar, fältanalyser, samt utförda laboratorieanalyser - jord Sammanställning av fältnoteringar, scanninganalys, samt laboratorieanalys asfalt Analysprotokoll laboratorieanalyser: jord och asfalt Ritningar Ritning Innehåll Skala Datum N Planritning 1:400 (A3) Telefon Örjan Nilsson Granskning

6 Bilaga 1 Rapport Miljöteknisk markundersökning Sida 1 (3) Kopparvägen, Kallhäll Kommentarer: Labanalyser: Järfälla kommun 1. Geoteknisk benämning enligt SGF:s regler M - metaller 2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänding (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). O - oljekolväten 3.Medelvärde av uppmätta metallhalter från XRF-analys i 2 x 60 sek. - under detektionsgränsen 4. Analys av flyktiga kolväten med PID Photovac Kalibrerad mot isobutylen 100ppm. Alla resultat redovisas i ppm isobutulen ekvivalenter. 5. Analysresultat redovisas i separat bilaga P - PAH Data från provtagning, fält- och labanalys Provtagning utförd och KM² 0,25 0, MKM² 2, Punkt Nivå Prel. geoteknisk Anmärkning Fältanalys (XRF)³ Fältanalys (PID)⁴ Labanalyser⁵ [m u my] benämning 1 Hg Cd Cu Zn As Pb (ppm) M O P PCB M1 0-0,1 F/St Kross X 0,1-0,5 F/stgrSa 0,5-1,1 F/Sa x 1,1 Stopp Berg/block eller betong? M2 0-0,5 F/grSa ,5-1,0 F/stgrSa ,0 Stopp Berg/block eller betong? M2A 0-0,1 F/St 0,1-0,2 F/grSa 0,2-0,4 F/Betongrester Lila lättbetong? 0,4 Stopp Berg/block eller betong? X M3 0-0,5 F/saGr ,5-0,9 F/grsasiLet X 0,9-1,0 sasi 1,0-1,5 sasi ,5-1,8 sasilet ,8-2,0 silet 2,0 Stopp Berg/block eller betong? X

7 Bilaga 1 Rapport Miljöteknisk markundersökning Sida 2 (3) Kopparvägen, Kallhäll Kommentarer: Labanalyser: Järfälla kommun 1. Geoteknisk benämning enligt SGF:s regler M - metaller 2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänding (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). O - oljekolväten 3.Medelvärde av uppmätta metallhalter från XRF-analys i 2 x 60 sek. - under detektionsgränsen 4. Analys av flyktiga kolväten med PID Photovac Kalibrerad mot isobutylen 100ppm. Alla resultat redovisas i ppm isobutulen ekvivalenter. 5. Analysresultat redovisas i separat bilaga P - PAH Data från provtagning, fält- och labanalys Provtagning utförd och KM² 0,25 0, MKM² 2, Punkt Nivå Prel. geoteknisk Anmärkning Fältanalys (XRF)³ Fältanalys (PID)⁴ Labanalyser⁵ [m u my] benämning 1 Hg Cd Cu Zn As Pb (ppm) M O P PCB M4 0-0,1 F/St Kross 0,1-0,5 F/grSa 0,2-0,3 m tegelrester X 0,5-1,0 F/grsiletSa 0,5-0,6 m kolrester ,0-1,5 F/grsiletSa Inslag av kolrester (svart) X X 1,5-2,0 F/grsiletSa ,5 samn ,5 Stopp M5 0-0,4 F/Sa Fd. Sandlåda 0,4-0,5 F/siSa Tegelrester och inslag av svarta korn ,5-0,6 F/siSa 0,6-1,0 F/grsiSa Svarta inslag 0,7-0, ,0-1,5 F/siLet ,5-2,0 F/sasiLet Blött vid,7 meter ,0-2,2 F/sasiLet 2,2-2,5 Let si ,5-3,0 Let si X X X M6 0-0,4 F/grmuSa Gräsyta 0,4-0,7 samn 0,7 Stopp Berg/block? X M7 0-0,2 F/muSa Gräsyta X M8 0-0,2 F/mugrSa Gräsyta X M9 0-0,2 F/mugrSa Gräsyta X

8 Bilaga 1 Rapport Miljöteknisk markundersökning Sida 3 (3) Kopparvägen, Kallhäll Kommentarer: Labanalyser: Järfälla kommun 1. Geoteknisk benämning enligt SGF:s regler M - metaller 2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänding (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). O - oljekolväten 3.Medelvärde av uppmätta metallhalter från XRF-analys i 2 x 60 sek. - under detektionsgränsen 4. Analys av flyktiga kolväten med PID Photovac Kalibrerad mot isobutylen 100ppm. Alla resultat redovisas i ppm isobutulen ekvivalenter. 5. Analysresultat redovisas i separat bilaga P - PAH Data från provtagning, fält- och labanalys Provtagning utförd och KM² 0,25 0, MKM² 2, Punkt Nivå Prel. geoteknisk Anmärkning Fältanalys (XRF)³ Fältanalys (PID)⁴ Labanalyser⁵ [m u my] benämning 1 Hg Cd Cu Zn As Pb (ppm) M O P PCB M10 0-0,2 F/stgrSa Under fd. husgrund X M11 0-0,2 musalet Gräskulle X

9 Uppdrag nr. 13U23068 Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Bilaga 2 sid 1(1) Sammanställning av fältobservationer Sammanställning av fältobservationer och laboratorieanalys, asfalt Provtagningsdatum: Provtagare: Punkt Nivå (m u my) Lukt- och synintryck Fältanalys (UV)* Halter summa PAH- 16 (mg/kg)** A1 0-0,03 Ingen lukt, torr yta L - A2 0-0,06 Svag lukt, torr yta L 4 * Fältanalys med UV-lampa som ger indikation på förekomst av PAH. Resultatet anges i L = låg, M = måttlig och H = hög. ** Anger resultat för prover som har analyserats av Eurofins

10 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>ew]Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Asfalt Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: A2 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagningsdatum 0-0, Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 99.6 % 5% SS EN Benso(antracen 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.40 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 1.5 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren 1.1 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen <0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.27 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 2.5 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt <3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.9 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 1.7 mg/kg Ts LidMiljö.0A Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår matris. Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 1 av 2

11 AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>ew]Î Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

12 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3cÇÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M1 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.8 % 5% SS EN Arsenik As 3.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 19 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 20 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 34 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

13 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>5ibÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M1 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0,5-1,1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.1 % 5% SS EN Benso(antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 1 av 2

14 AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>5ibÎ Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

15 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3d%Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M2A Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0-0,4 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 88.0 % 5% SS EN Arsenik As 9.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 56 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 8.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 6.8 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 76 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 45 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

16 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3e.Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M3 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0,5-1,0 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 78.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad Benso(antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A * insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3e.Î Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

18 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>5jkÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M4 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0,5-1,0 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.2 % 5% SS EN Benso(antracen mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.10 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.16 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 0.47 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 0.10 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 0.16 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.10 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 0.54 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.52 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.52 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 0.58 mg/kg Ts LidMiljö.0A Kemisk kommentar Höjda rapporteringsgränser för PAH pga svåra matriseffekter Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 1 av 2

19 AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>5jkÎ Paola Nilsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

20 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3f7Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M4 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 1-1,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 90.4 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 11 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 3.1 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ospec Benso(antracen 2.1 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 1.5 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 2.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.75 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen 0.24 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 8.3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen 0.16 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A * insända provet. Sida 1 av 2

21 AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3f7Î Acenaften 0.19 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren 0.46 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren 3.2 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 1.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 4.7 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 3.1 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen 0.62 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 14 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt 0.37 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 13 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 8.9 mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

22 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M5 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0-0,5 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 89.7 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad Benso(antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A * insända provet. Sida 1 av 2

23 AR-13-SL EUSELI Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Arsenik As 3.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 44 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 31 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.0 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 35 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.11 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 22 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 110 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

24 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>3hIÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M6 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0-0,7 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 85.3 % 5% SS EN Arsenik As 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 72 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 31 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 7.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 33 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 29 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 39 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 110 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ>2iJÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M7 Kopparvägen 55A Djup (m) Provtagare 0-0,2 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 90.5 % 5% SS EN PCB 28 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 52 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 101 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 118 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A S:a PCB (7st) mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

26 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ??3oÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Djup (m) 0-0,2 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M8 Kopparvägen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 84.1 % 5% SS EN PCB 28 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 52 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 101 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 118 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 180 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A S:a PCB (7st) mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ??4xÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Djup (m) 0-0,2 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M9 Kopparvägen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.5 % 5% SS EN PCB 28 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 52 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 101 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 118 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 138 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 180 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A S:a PCB (7st) mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

28 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ??5ÅÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Djup (m) 0-0,2 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M10 Kopparvägen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.7 % 5% SS EN PCB 28 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 52 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 101 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 118 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 153 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 138 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 180 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A S:a PCB (7st) < mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Hornsgatan STOCKHOLM AR-13-SL EUSELI Í%R%^ÂÂ??6#Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. 13U23068 Provnummer: Djup (m) 0-0,2 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: M11 Kopparvägen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 78.4 % 5% SS EN PCB 28 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 52 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 101 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 118 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A PCB 180 < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A S:a PCB (7st) mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige OKTOBER 2015 STENA FASTIGHETER AB NYBERGS TORG, ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se JÄRFÄLLA KOMMUN PM GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

Rappod Miljöteknisk markundersökning

Rappod Miljöteknisk markundersökning I I 1 Arkitekter Ingenjörer ocluio stadsbyggnads kontoret Inkom 2014-09- 0 3 Reg. Dnr: 2014-0 2 ij ;)C-515 Rappod Miljöteknisk markundersökning Blommenbergs bollplan Vinterviken, Stockholms stad www.bjerking.se

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11

MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11 PM MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11 2014-12-17 REV A 2015-01-16 Uppdrag: 258737, Kv. Freden Större 11 Titel på rapport: Miljöprovtagning kv. Freden Större 11 Status: Slutversion Datum: 2014-12-17

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02 Ü 15GS02 15GS04 15GS01 15GS03 Provgrop Samlingsprov äldre asfalt Samlingsprov nyare asfalt Ytlig samlingsprovtagning 0-0,3 m 15GS05 BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus Uppdragsgivare:

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

RAPPORT SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN. Kungsladugård 73:1 GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET

RAPPORT SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN. Kungsladugård 73:1 GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET Kungsladugård 73:1 UPPDRAGSNUMMER 1312003.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2015-03-25 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE

Läs mer

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor Uppdragsnr: 10139020 1 (6) PM Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Undersökningens omfattning 2 3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-04-18 Huge Utsäljeskolan Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsnamn: Huge

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdragsnummer 15U28490 PM Miljöteknisk undersökning Norrbacka 1:32-1:36 Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 15U28490 Sida 1 (7)

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER FALAB Lindesbergsbostäder AB Kristinaskolan Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 2018-10-29 AB TERRAFORMER Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 Kristinaskolan Markteknisk

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-05-05 Huge Utsäljeskolan Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsnamn: Huge Utsäljeskolan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad RAPPORT Handläggare Telefon +4610-505 39 15 Mobil +4670-340 83 34 E-post oskar.karlsson@afconsult.com Mottagare AB Göteborg Hyreshus Vasagatan 5C 411 24 Göteborg Datum 2016-10-14 Projekt-ID 728272 Översiktlig

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Grap 17069 Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Geosigma AB Mars 2017 Grapnummer Uppdragsnummer Version 17069 604679 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr:

Läs mer

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 ADRESS COWI AB Hamntorget 5 252 21 Helsingborg TEL 010 850 28 00 WWW cowi.se MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN,

Läs mer

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB Grap 14123 PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun Etapp 1 och 2 Jenny Korinth Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14123 603545 2.0 Sidan 2 (13) 08.01.03 Rapportmall

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB UPPRÄTTAD: 2016-08-29 Upprättad av Granskad av Godkänd av Fredrik Andersson, Ylva Vård Magnus Palm Fredrik Andersson Markteknisk

Läs mer

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RAPPORT VÄNERSBORGS KOMMUN Planområde Skaven och del av Öxnered UPPDRAGSNUMMER 1312347000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2017-06-28 GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN INGELA FORSSMAN UPPDRAGSLEDARE

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan PM UPPDRAG Briljant- och Smaragdgatan UPPDRAGSNUMMER 2305809000 UPPDRAGSLEDARE Magnus af Petersens UPPRÄTTAD AV Jessica Hansson, Louise Wennberg DATUM 2017-09-22 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM kompletterande miljöteknisk undersökning

PM kompletterande miljöteknisk undersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 3:2 2017-10-24 VADSTENA KOMMUN Vadstena 3:2 Vadstena kommun Samhällsbyggnadsnämnden Diarienr 2017-10-25 PoB 2016-11 Beteckn PM kompletterande miljöteknisk

Läs mer

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A )

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A ) MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM KLOCKELUND PM (REV A. 2016-02-02) 2015-12-08 Uppdrag: 265262, Klockelund, geotekniska och miljögeotekniska undersökningar Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25035-30 PM Miljöteknisk markundersökning Kungsängen 14:5, kvarteret Fjalar, Uppsala Borrpunkt 14BM51 www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25035-30 Sida 2 (9) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN RAPPORT HEMSÖ FASTIGHETS AB Sandbyhov 30, Nrk UPPDRAGSNUMMER 2110064000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN ORIGINAL 2017-05-31 NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER RAPPORT SGS STUDENTBOSTÄDER Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad UPPDRAGSNUMMER 1312232000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 PM Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (7) PM Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Miljöteknisk

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25035-30 PM Miljöteknisk markundersökning Kungsängen 14:5, kvarteret Fjalar, Uppsala www.bjerking.se Borrpunkt 14BM51 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020221, 2014-07-08

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Nymilsgatan UPPDRAGSNUMMER 1312133.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT 148:1 2016-02-01 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE

Läs mer

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Tidigare undersökningar... 4 3 Provtagningsplan... 5 4 Riktvärden...

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Björkhöjdsskolan, Tynnered UPPDRAGSNUMMER 1312027.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL 2015-05-29

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Stockholms stad, Björkhagen Kv. Tjockan

Stockholms stad, Björkhagen Kv. Tjockan 17U33745 Rapport Miljöteknisk markundersökning Stockholms stad, Björkhagen Kv. Tjockan Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U33745

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2017-06-20 2017-06-20 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Anders Lund Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn UPPDRAGSNUMMER 1312028.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETERNA KYRKBYN 38:2 OCH

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 12U21182 PM Miljöteknisk markundersökning Librobäck 13:1 och 13:2, Uppsala www.bjerking.se Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287, 2017-08-22 Verktyg: Miljö PM/Rapport

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25369-01 PM Miljöteknisk markundersökning Brännäset 9 Norrtälje kommun Fd Eriksson och Söner Trävaru AB www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25369-01 Sida 3 (12) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB MMU_Krögaren_1 UPPDRAGSNUMMER 13005542 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 2018-05-15 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MICHELLE KARLSSON UPPDAGSLEDARE repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport Uppdragsnummer: 6877-001 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 3 Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport ESKILSTUNA 2017-09-01 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Larsson, uppdragsledare Upprättad av Moa Stangefelt

Läs mer

Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden

Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden PM KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB UPPDRAGSNUMMER 13006911 2018-11-21 Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden SWECO ENVIRONMENT Upprättad av Malin Ellbrant Granskad av Anna Munktell

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 2016-12-21 UPPDRAG 273781, Miljö- och geoteknisk markundersökning för Stabbläggaren 3 och 23

Läs mer

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson Datum: Projekt / doknr: Sida: 2015-11-05 15169029/ 23 1 av 13 Markundersökning 15169029 Timotejen 17 Beställare SSM Bygg & Fastighets AB Upprättad av, RGS 90 Sverige AB Projektledare, RGS 90 Sverige AB

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros RAPPORT Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad För Tilma Invest AB Jonas Malmros Upprättad: 2017-08-16 Uppdrag: 1217-194 Structor Miljö Väst

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö ra04s 2011-02-17 RAPPORT Alvesta kommun, Planeringsenheten Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken Uppdragsnummer 1292033000 Bildkälla: Eniro Växjö 2015-06-15 Sweco Environment AB Sweco

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING KARLSKRONAHEM AB MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING BARKEN 1, KARLSKRONA 2017-06-09 MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING Barken 1, Karlskrona Karlskronahem AB KONSULT WSP

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun.

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun. PM Handläggare Tel +46 10 505 32 76 Mottagare Toveks förvaltning AB Box 2401 531 02 Lidköping Mobil +46 73 084 02 48 E-post Erik.Otto@afconsult.com Datum 2016-06-17 Projekt-ID 722159 Översiktlig Miljöteknisk

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ KORTEDALA 87:1 OCH DEL AV KORTEDALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ KORTEDALA 87:1 OCH DEL AV KORTEDALA RAPPORT GÖTEBORGS STAD, FASTIGHETSKONTORET Adventsvägen UPPDRAGSNUMMER 1312091.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ KORTEDALA 87:1 OCH DEL AV KORTEDALA 763:131 Bilden är tagen åt väster och

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Utfört av: Charlotte von Mecklenburg, Suez Recycling AB Datum: 2017-11-28 1 Bakgrund Suez Recycling AB har tillsammans

Läs mer

PM BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN VID PLÅTSLAGAREGATAN EFTER KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV YTLIG JORD

PM BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN VID PLÅTSLAGAREGATAN EFTER KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV YTLIG JORD Ort/Datum Uppdrag Göteborg 2015-03-20 332667 Vår referens Helena Holgerson PM BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN VID PLÅTSLAGAREGATAN EFTER KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV YTLIG JORD BAKGRUND Hifab AB har

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN MMU Urd 1 UPPDRAGSNUMMER 1352191000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) 2017-02-13 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ HANS BJÖRKMAN MICHELLE KARLSSON Projektledare Handläggare

Läs mer

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun. PM Provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Sotenäs kommun Grapnummer 17123 Uppdragsledare Utfärdat av Granskat av Eva Selnert Uppdragsnummer Version 1.0 Sidnr 1(2) 2017-05-12 2017-05-15 PM Provtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende Preems drivmedelsanläggning på fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstad kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende Preems drivmedelsanläggning på fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstad kommun RAPPORT Handläggare Tel +46 10 505 07 93 Mobil +46 72 702 38 86 camilla.m.olsson@afconsult.com Datum 2015-11-05 Uppdragsnr: 711638 Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende Preems drivmedelsanläggning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORG STAD Merkuriusgatan UPPDRAGSNUMMER 2300866209 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN RAPPORT

Läs mer

Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM

Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 160916 Datum: 2016-09-16 Granskad av: P. Nilsson Uppdragsnummer: 616-1171 Upprättad av: Fagrabo 1:17, Vårgårda kommun Översiktlig

Läs mer

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun Uppsala 2014-08-25 Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2014-08-25

Läs mer

Översiktlig provgropsgrävning

Översiktlig provgropsgrävning Översiktlig provgropsgrävning Hult 2:26, Hult 2:27 m.fl. Norr om Askimsviken, Göteborgs kommun Göteborg: 2014-09-08 Projekt nr: 141014 Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Upprättad av: Ödegaard

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Mölndalsvägen 83-85, Göteborgs kommun Miljöteknisk undersökningsrapport (MUR/MILJÖ) Göteborg 2016-05-17 Uppdrag nr. 15.063 Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT NORRKÖPINGS KOMMUN Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo UPPDRAGSNUMMER 1181117000 2016-08-22 MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSLEDARE: LOUISE JEMANDER HANDLÄGGARE: TOVE JOMER

Läs mer

FOLKETSPARK SUNDSVALL

FOLKETSPARK SUNDSVALL ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FOLKETSPARK SUNDSVALL RAPPORT 2017-02-22 UPPDRAG 270107, Folkets park Sundsvall - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Titel på rapport: Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Grap 15251 version 2.0 Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Geosigma AB Reviderad 2016-03-23 Grapnummer Uppdragsnummer Version

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN RAPPORT KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB KFAB - Miljöundersökningar UPPDRAGSNUMMER 2181023000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN ORIGINAL 2017-04-27 NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

RAPPORT. Stretered 1:191 MÖLNDALS STAD GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Stretered 1:191 MÖLNDALS STAD GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT MÖLNDALS STAD Stretered 1:191 UPPDRAGSNUMMER 1311959000 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2014-12-04 GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN Sweco Environment repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

16U PM Miljöteknisk markundersökning. Kv Hästen 19 Botkyrka kommun

16U PM Miljöteknisk markundersökning. Kv Hästen 19 Botkyrka kommun 16U31448 PM Miljöteknisk markundersökning Kv Hästen 19 Botkyrka kommun Uppdrags nr. 16U31448 Sida 1 (8) Uppdragsnamn Kv Hästen 19 Botkyrka kommun PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsgivare Bothwidia

Läs mer

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport 170224 Datum: 2017-02-24 Granskad av: J. Ericsson Uppdragsnummer: 616-1300 Upprättad av: Rebecca Friberg Trädgårdsstaden Etapp 3,

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer