PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02"

Transkript

1 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm

2 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Undersökningsrapport Jonas Thern Linnéa Sörenby Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box , Krukmakargatan Stockholm T elefon Fax e Unr Organisationsnummer

3 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdrag och syfte Befintliga förhållanden Miljöundersökningens genomförande Gamla badplatsen Nya badplatsen Analyser Bedömningsgrunder Svenska Naturvårdsverkets riktvärden för metaller och PAH Norska och Finska riktvärden för tennorganiska föreningar och irgarol Resultat Slutsats... 5 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Planritning M01 Sammanställning av analysresultat Analysrapporter i PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

4 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx Tyresö Strand 1. Inledning Tyresö kommun avser att utveckla strandområdet Tyresö strand med en ny badplats och strandpromenad. Som ett led i projektet kommer den nuvarande badplatsen (i föreliggande rapport omtalad som den gamla badplatsen ) att avvecklas till förmån för småbåtshamnen. En ny badplats planeras i stället söder om den nuvarande badplatsen. 2. Uppdrag och syfte Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Tyresö kommun utfört en miljöundersökning av marken på Tyresö strand. Syftet med undersökningen är att utreda möjligheten att återanvända sanden från den gamla badplatsen till den nya badplatsen med hänsyn till eventuella föroreningar. I undersökningen ingår även att marken inom den nya badsplatsen och sjöbottensediment utanför denna ska bedömas ur föroreningssynpunkt. Miljöundersökningen kommer att utgöra en del av underlaget till ansökan om anläggningar i vattenområden. 3. Befintliga förhållanden Tyresö strand är beläget öster om Tyresö centrum vid Erstaviken. Badplatsen och en småbåtshamn ligger mellan Prästholmen och Badholmen. Både norr och söder om badplatsen skyddas strandängarna av kraftiga vassbälten. Markområdet är flackt mellan de uppstickande bergpartierna. Den gamla badplatsen är långgrund och botten utgörs av sand överlagrande sediment och lera. Området för den planerade badplatsen är sankt och bevuxet med vass. I en geoteknisk undersökning utförd av Ramböll Sverige AB (PM Geoteknik, ) beskrivs marken vid den planerade badplatsen som långgrunt. Jorden består av lösa sediment, huvudsakligen lera, ned till ca 5 m djup. Under leran påträffas friktionsjord. 1 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

5 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx 4. Miljöundersökningens genomförande Provatagning utfördes den 11:e maj Provpunkt och provmärkning redovisas i Tabell 1. Provpunkternas placering redovisas på planritning i Bilaga 1. Proverna analyserades av Eurofins Environment som är ett ackrediterat laboratorium. Samtliga analysprotokoll redovisas i Bilaga Gamla badplatsen Ett samlingsprov på sanden på den gamla badplatsen togs ut utifrån totalt 8 gropar som grävdes med spade till ca 0,5 m. Prov på sanden på botten uttogs med ryssborr från sammanlagt 5 provpunkter och sammanslogs till 2 samlingsprover. Sandlagret på botten var ca 0,1 m tjockt och underlagrades av varvig lera. 4.2 Nya badplatsen Sedimentprov i vattnet utanför den nya badplatsen uttogs med ryssborr i sammanlagt tre punkter ner till 0,5 m djup. Översta ca 0,1 m av sedimenten bestod av organiskt material, som underlagrades av ca 0,1 m sand och 0,3 m varvig lera. Marken vid planerade nya badplatsen provtogs med ryssborr till 0,5 m djup i sex punkter som sammanslogs till tre samlingsprover. Provpunkterna vid den nya badplatsen mättes in med handhållen GPS. Tabell 1 Tabellen visar provpunkt och provmärkning samt placering Provpunkt Provmärkning Placering Nya badplatsen 13RM01 bottensediment 13RM02 13RM03 13RM04_1 och 13M04_2 13RM05_1 och 13M05_2 13RM06_01 och 13M06_2 bottensediment bottensediment Markprover i två punkter som slogs ihop till samlingsprov Markprover i två punkter som slogs ihop till samlingsprov Markprover i två punkter som slogs ihop till samlingsprov Gamla badplatsen 13RM07 Bottensand 13RM08 13RM09 Bottensand Strandsand 2 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

6 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx 5. Analyser Strandsanden på den gamla badplatsen analyserades med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, V och Sn) samt PAH16. Sanden från botten utanför den gamla badplatsen analyserades med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, V och Sn) och PAH16 samt den numera sedan 2008 förbjudna algiciden irgarol. Irgarol är en organisk kopparförening som tidigare använts i båtbottenfärger för sin algdödande effekt. Jord och sediment från den nya badplatsen analyserades med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, V och Sn) samt tennorganiska föreningar. Tennorganiska föreningar har tidigare varit tillåtna i båtbottenfärger för sin algicida och biocida effekt. 6. Bedömningsgrunder 6.1 Svenska Naturvårdsverkets riktvärden för metaller och PAH Som bedömningsgrunder av föroreningsgraden av sanden på den gamla badplatsen och marken på planerade nya badplatsen används Naturvårdsverkets (NV) generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976, 2009). Dessa finns i två klasser beroende på markanvändning: KM Känslig markanvändning Markkvaliteten begränsar inte valet av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM Mindre känslig markanvändning Markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från området och ytvatten skyddas Metall- och PAH-halter i sanden från den gamla badplatsen och metallhalterna i marken samt sjöbottensedimenten vid den nya badplatsen bedöms mot avvikelse från jämförvärde för förorenade havssediment (NV Rapport 4918, 1999). Jämförelse mot dessa riktvärden görs eftersom viss schaktning och anläggningsarbete kommer att ske i och nära vatten. 3 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

7 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx 6.2 Norska och Finska riktvärden för tennorganiska föreningar och irgarol I Sverige saknas generella riktvärden för tennorganiska föreningar och irgarol i mark och sediment. I stället används aktuella jämförelsevärden från närliggande länder vars förhållanden liknar de svenska. Gränsvärden för tributyltenn (TBT) och irgarol har hämtats från Norska gränsvärden för föroreningar i sediment. Dessa redovisas i rapporten Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter (SFT, rapport 2229, 2007). I Finska Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehov (214/2007) redovisas riktvärden för tennorganiska föreningar i mark. Riktvärdena avser summan av halterna av tributyltenn och trifenyltenn (TBT och TPhT). För ämnena har två riktvärden tagits fram, ett högre och ett lägre. Det högre är anpassat för att användas för industri-, lager-, trafikområden och liknande medan det lägre är avsett att tillämpas på andra typer av områden än de uppräknade. Om riktvärdet överskrids anses området i allmänhet vara förorenat. Dessa värden bedöms i denna rapport kunna motsvara de Svenska generella riktvärdena för KM och MKM. I föreliggande rapport så jämförs både TBT och TPhT med det Finska riktvärdet. Detta eftersom både TBT och TphT har rapporterats i halter under detektionsgränsen (<0,1) och därmed understiger summa TBT + TPhT riktvärdet. 7. Resultat En sammanställning av analysresultaten redovisas i Bilaga 2. Resultaten visade på förekomst av metaller i marken och sedimenten vid den nya badplatsen samt i strandsanden och bottensanden vid den gamla badplatsen. Inga metaller påvisades dock i halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (NV rapport 5976, 2009). En bedömning av metallhalterna mot jämförelsevärden för förorenade havssediment visade på ingen eller liten påverkan från punktkälla (NV rapport 4918, 1999). I samlingsprovet (13M09) på strandsanden från den gamla badplatsen rapporterades inga polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i halter över detektionsgränsen. Inga PAH:er detekterades därmed i halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM eller MKM. En bedömning av summa PAH11 i de två samlingsprover som togs på bottensanden (13M07 och 13M08) utanför den gamla badplatsen, mot jämförelsevärden för förorenade havssediment, visade på ingen eller liten påverkan från punktkälla (NV rapport 4918, 1999). 4 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

8 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx För sandbottenproven från den gamla badplatsen rapporteras irgarol i halter som understiger detektionsgränsen (<0,1 µg/kg). Bedömningsgrunder för irgarol har hämtats från Norska riktvärden (SFT 2229, 2007) som anger 4 nivåer av föroreningsgrad, från Inga toxiska effekter till och med omfattande akuttoxiska effekter. Eftersom irgarol är ett antropogent ämne finns inga bakgrundshalter att jämföra med. Inga tennorganiska föreningar rapporterades i halter över detektionsgränsen i de mark- sedimentprover som togs vid den nya badplatsen. I jämförelse med Finska riktvärden bedöms halterna som understigande KM (Finska Statsrådets förordning 214:2007). I en bedömning mot Norska gränsvärden för föroreningar i sediment så är halterna att jämföra med ingen eller liten föroreningsnivå (SFT, rapport 2229, 2007). 8. Slutsats Utifrån undersökningsresultatet bedöms strandsanden från den gamla badplatsen som icke förorenad med avseende på metaller och PAH. Metallhalterna rapporteras som understigande KM (NV rapport 5976, 2009). Inga PAH:er rapporteras över detektionsgränsen och halterna understiger därmed också haltgränsen för KM (NV rapport 5976, 2009). I en jämförelse med gränsvärden för förorenade havssediment så är metall- och PAH-halterna för låga (d.v.s. uppvisar ingen eller liten påverkan från punktkäll för att orsaka en förorening där de läggs i vattenområdet (NV Rapport 4918, 1999). Sanden bör därmed kunna återanvändas på den nya badplatsen. Bottensanden utanför den gamla badplatsen bedöms utifrån Naturvårdsverkets gränsvärden som icke förorenad med avseende på metaller eller PAH. Metallhalterna rapporteras som understigande KM (NV rapport 5976, 2009) och har liten eller ingen påverkan från punktkälla (NV Rapport 4918, 1999). Summahalten för PAH11 understiger gränsvärdet för förorenade havssediment (NV Rapport 4918, 1999). Vid en jämförelse av irgarolhalten (som rapporteras understigande detektionsgränsens nivå <0,1 µg/kg) med de Norska riktvärdena (SFT 2229, 2007) bedöms det som troligt att irgarolhalterna i bottensandproverna understiger, eller tangerar, det gränsvärde som anger inga toxiska effekter (<0,08 µg/kg). För nästa föroreningsnivå, kroniska effekter vid långtidsexponering är haltgränserna 0,08 0,5 µg/kg. Bottensanden bedöms därmed inte vara förorenad med avseende på irgarol. Eventuell bortschaktning av bottensand bör ske innanför djupgående länsar för att inte orsaka grumling. I marken och sedimenten vid den nya badplatsen påvisas metallhalter som är understiger KM (NV rapport 5976, 2009) och som har liten eller ingen påverkan från punktkälla (NV Rapport 4918, 1999). Inga tennorganiska föreningar har påträffats i halter överstigande detektionsgränsen i något utav mark- eller sedimentproverna vid den nya badplatsen. Därmed understiger halterna de 5 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

9 i:\15gmo\1513\ , tyresö strand\3_teknik\dokume nt\r appo rt\ pm miljö tyresö strand.docx Norska (SFT 2229, 2007) och Finska riktvärden (Finska Statsrådets förordning 214:2007) som tagits fram för TBT, och för de Finska riktvärdena, även TphT. I en jämförelse med de Finska riktvärdena är halterna av TBT och TphT på den nya badplatsen motsvarande KM. Ur föroreningssynpunkt kan det aktuella området därmed bedömas som lämpligt för anläggning av en ny badplats med avseende på metaller och tennorganiska föreningar. Inget har framkommit i undersökningen som ger anledning att misstänka att andra typer av föroreningar, t.ex. olja, kan komma att påträffas i området under anläggningsarbetet. 6 av 6 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö Strand Unr

10 Ramböll Sverige AB

11 Bilaga 2 Sammanställning analysresultat - jord Tabell 1. Sammanställning av analysresultat avseende metaller för jordprover samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige, Rapport 2007:1). 3. Avvikelse från jämförvärde för förorenade havssediment (NV Rapport 4918, 1999). Halter överstigande KM Halter överstigande MKM XXX Halter överstigande farligt avfall Prov ID Nivå (m) As Co Cd Cr tot Cu Ba Ni Pb V Zn Sn 13M01 0-0,5 6,1 14 0, ,1 13M02 0-0,5 5,8 15 0, ,80 13M03 0-0,5 4,6 12 0, ,75 13M04 0-0,5 9,1 14 0, ,97 13M05 0-0,5 5,1 12 0, ,93 13M06 0-0,5 6,6 15 0, ,1 13M07 0-0,5 0,59 2,9 <0, ,2 14 5,7 3, <0,23 13M08 0-0,5 0,67 3,2 <0, ,0 17 6,7 3, ,29 13M09 0-0,5 <2,0 2,6 <0, ,9 10 6,4 4, <0,24 Jämförvärde punktkälla 3. Stor påverkan från punktkälla 3. Mycket stor påverkan av punktkälla - = inget riktvärde redovisas för detta ämne KM , MKM FA Ingen eller liten påverkan från punktkälla <45 <60 <3 <70 <80 <700 <100 <110 <180 <360 <14 3. Trolig påverkan från >1200 >1500 >75 >2000 >2000 >18000 >2500 >3000 >4500 >9000 >

12 Bilaga 2 Sammanställning analysresultat - jord Tabell 2. Sammanställning av analysresultat avseende organiska ämnen (PAH) för sandprover från gamla badstranden samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Generella riktvärden för förorenad mark (Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, Naturvårdsverket, 2009). 2. Rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige, Rapport 2007:1). Halter överstigande KM Halter överstigande MKM XXX Halter överstigande farligt avfall Prov id PAH L PAH M PAH H PAH cancerogena PAH övriga 13M09 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Jämförvärde 1. KM MKM FA Tabell 3. Sammanställning av analysresultat avseende organiska ämnen (PAH11) för bottenprover utanför gamla badstranden samt jämförelsevärden, [mg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Avvikelse från jämförvärde för förorenade havssediment (NV Rapport 4918, 1999). Prov id Summa PAH11* 13M07 0,017 13M08 0,018 Jämförvärde 1. Ingen eller liten påverkan från punktkälla <2,5 1. Trolig påverkan från punktkälla 2, Stor påverkan från punktkälla Mycket stor påverkan av punktkälla >60 * = summa av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bens(antracen, chrysen, bens(flouranten, bens(k)flouranten, bens(pyren, bens(gih)perylen, indeno(cd)pyren 2

13 Bilaga 2 Sammanställning analysresultat - jord Tabell 4. Sammanställning av analysresultat avseende irgarol för bottenprover utanför gamla badstranden samt jämförelsevärden, [µg/kg]. Jämförelsevärden: 1. Norska gränsvärden för föroreningar i sediment (Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter, Statens forurensningstilsyn, rapport 2229, 2007) Prov id Irgarol 13M07 <0,1 13M08 <0,1 Jämförvärde 1. Nivå I, bakgrund - 1. Nivå II, Inga toxiska effekter <0,08 1. Nivå III, Kroniska effekter vid <0,08-0,5 långtidsexponering 1. Nivå IV, Akuta toxiska effekter 0,5-2,5 vid korttidsexponering 1. Nivå V, Omfattande akuttoxiska >2,5 effekter 3

14 Bilaga 2 Sammanställning analysresultat - jord Tabell 5. Sammanställning av analysresultat avseende tennorganiska föreningar för mark- och sedimentprover vid den nya badplatsen samt jämförelsevärden, [µg/kg TS]. Jämförelsevärden: 1. Finska riktvärden för TBT + TphT [µg/kg TS] motsvarande KM och MKM ur Finska Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehov (214/2007). 2. Norska gränsvärden [µg/kg TS] för föroreningar i sediment (Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter, Statens forurensningstilsyn, rapport 2229, 2007). Prov ID MBT MphT MOT DBT DphT DOT TTBT TBT TCHT TphT 13M01 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 13M02 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 13M03 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 13M04 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 13M05 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 13M06 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 Jämförvärde 1. Finskt riktvärde motsvarande KM 1. Finskt riktvärde motsvarande MKM Nivå I, ingen eller <1 - - liten förorening 2. Nivå II, god Nivå III, moderat Nivå IV, dåligt Nivå V, mycket dåligt > = inget riktvärde redovisas för detta ämne. 4

15 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?ar~Î STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM01 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 59.8 % 10% SS EN Arsenik As 6.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 93 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 21 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.19 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 14 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 27 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 48 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 30 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 1.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 60 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

16 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?ar~Î Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

17 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?asÂÎ STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM02 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 63.5 % 10% SS EN Arsenik As 5.8 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 88 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 20 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.19 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 15 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 27 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 48 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 31 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 0.80 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 60 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

18 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?asÂÎ Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

19 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?at)Î STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM03 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 58.4 % 10% SS EN Arsenik As 4.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 80 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 16 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.16 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 12 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 23 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 42 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 26 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 0.75 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 50 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 84 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

20 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?at)Î Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

21 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?au2Î STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM04 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 54.4 % 10% SS EN Arsenik As 9.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 130 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 19 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.21 mg/kg Ts 15% SS / ICP-MS Kobolt Co 14 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 35 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 51 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 33 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 0.97 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 60 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

22 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?au2Î Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?av;Î STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM05 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 49.5 % 10% SS EN Arsenik As 5.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 110 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 17 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.14 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 12 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 26 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 49 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 30 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 0.93 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 52 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 110 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

24 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?av;Î Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?awDÎ STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM06 Nya Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 56.8 % 10% SS EN Arsenik As 6.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 97 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 21 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd 0.18 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 15 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 27 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 49 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 32 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 1.1 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 60 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 120 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Dibutyltenn (DBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Difenyltenn (DPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Dioktyltenn (DOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monobutyltenn (MBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monofenyltenn (MPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Monooktyltenn (MOT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tetrabutyltenn (TTBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tributyltenn (TBT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Tricyklohexyltenn (TCHT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN Trifenyltenn (TPhT) <1.0 µg/kg Ts 10% DIN * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN GALAB Laboratories GmbH, GERMANY insända provet. Sida 1 av 2

26 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?awDÎ Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?axMÎ STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM07 Gamla Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.4 % 10% SS EN Arsenik As 0.59 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 14 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 3.4 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd < mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 2.9 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 5.2 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 30 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 5.7 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn < 0.23 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 14 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 24 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Naftalen 3.82 µg/kg Ts Acenaftylen <0.975 µg/kg Ts Acenaften 1.62 µg/kg Ts Fluoren 1.19 µg/kg Ts Fenantren 4.27 µg/kg Ts Antracen <0.975 µg/kg Ts Fluoranten 2.34 µg/kg Ts Pyren 2.78 µg/kg Ts Benz(antracen <0.975 µg/kg Ts Krysen <0.975 µg/kg Ts Benzo(b,j)fluoranten <0.975 µg/kg Ts Benzo(k)fluoranten <0.975 µg/kg Ts Benzo(pyren <0.975 µg/kg Ts Dibenz(a,h)antracen <0.975 µg/kg Ts Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.975 µg/kg Ts * * insända provet. Sida 1 av 2

28 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?axMÎ Benzo(g,h,i)perylen <0.975 µg/kg Ts Total 16 EPA-PAH exkl LOQ 16 µg/kg Ts Total 16 EPA-PAH inkl LOQ 25.8 µg/kg Ts Irgarol Irgarol <0.1 <0.11 µg/kg µg/kg Ts In house metod (210) Beräknad från analyserad halt * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?ayVÎ STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Sediment Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM08 Gamla Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 81.7 % 10% SS EN Arsenik As 0.67 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Barium Ba 17 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 3.9 mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kadmium Cd < mg/kg Ts 25% SS / ICP-MS Kobolt Co 3.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 6.0 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Krom Cr 37 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.7 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Tenn Sn 0.29 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS Vanadin V 16 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Zink Zn 30 mg/kg Ts 15% SS / ICP-AES Naftalen 4.52 µg/kg Ts Acenaftylen <0.968 µg/kg Ts Acenaften 1.85 µg/kg Ts Fluoren 1.34 µg/kg Ts Fenantren 5.96 µg/kg Ts Antracen <0.968 µg/kg Ts Fluoranten 2.27 µg/kg Ts Pyren 1.88 µg/kg Ts Benz(antracen <0.968 µg/kg Ts Krysen <0.968 µg/kg Ts Benzo(b,j)fluoranten <0.968 µg/kg Ts Benzo(k)fluoranten <0.968 µg/kg Ts Benzo(pyren <0.968 µg/kg Ts Dibenz(a,h)antracen <0.968 µg/kg Ts Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.968 µg/kg Ts * * insända provet. Sida 1 av 2

30 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?ayVÎ Benzo(g,h,i)perylen <0.968 µg/kg Ts Total 16 EPA-PAH exkl LOQ 17.6 µg/kg Ts Total 16 EPA-PAH inkl LOQ 27.2 µg/kg Ts Irgarol Irgarol <0.1 <0.11 µg/kg µg/kg Ts In house metod (210) Beräknad från analyserad halt * * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

31 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB AR-13-SL Box Í%R%^ÂÂ?az_Î STOCKHOLM Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: 13RM09 Gamla Badstranden Analysrapport Provtagare Provtagningsdatum Uppdragsmärkn , Tyresö Strand Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.1 % 5% SS EN Benso(antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts LidMiljö.0A Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 10 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 6.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

32 AR-13-SL Í%R%^ÂÂ?az_Î Krom Cr 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Tenn Sn < 0.24 mg/kg Ts 20% SS / ICP-MS * Vanadin V 12 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 26 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Bo Olsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning

Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning 2013-02-07, rev 2014-02-05 Detaljplan Tubberöd 1:201 m.fl., Tjörns kommun Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Miljökontroll och efterbehandling

Miljökontroll och efterbehandling Miljökontroll och efterbehandling Nacka Erstavik 26:608 Brantvägen 5-9, Nacka Nacka kommun Stockholm: 2013-09-13 Projekt nr: 213 048 00 Uppdragsgivare: Nacka Kommun Upprättad av: Tommi Soveri Granskad

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen Projektnamn Västlänken Dokumenttyp Ärendenummer PM TRV2014/88940 Skapad av Filnamn S.Sjölander E04-04-025-0500-0004 Godkänt av Godkänt datum Version M.Risell 2016-06-02 _ Prefix, Produktsammanställning/entreprenad

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer