Miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ Skövde ˑ

2 Horn 3:88, Mariestads Kommun PM Miljöteknisk markundersökning INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND MARKANVÄNDNING FÄLTUNDERSÖKNING OCH RESULTAT PROVTAGNING JORDARTER OCH MARKFÖRHÅLLANDEN HALTER OCH UTBREDNING KOMMENTAR (5)

3 Horn 3:88, Mariestads Kommun PM Miljöteknisk markundersökning 1 INLEDNING BG&M Konsult AB (BGM) har på uppdrag av Mariestads kommun utfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Horn 3:88, Mariestad kommun. För jämförelse av markprover tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (rapport 5976). Då fastigheten gränsar till bostadsbebyggelse och för närvarande utgörs av parkmark tillämpas riktvärden för känslig markanvändning (KM). 2 BAKGRUND Syftet med undersökningen var att klargöra om rester av föroreningar fanns kvar i jord med anledning av ett gjuteri/ mekanisk verkstad som tidigare varit verksamt på fastigheten. Området omfattar en cirka 1800 kvm stor fastighet som i dag nyttjas som parkmark, en del av fastigheten nyttjas som infartsväg till angränsande fastighet. Området gränsar i öster och norr mot en trottoar, i väster mot en infartsväg samt i söder mot en stödmur. 3 MARKANVÄNDNING Den markanvändning som beskrivs i föregående avsnitt innebär exponering för föroreningar under återkommande tillfällen. För projektet som helhet föreslås följande övergripande åtgärdsmål: Människor (barn och vuxn ska kunna vistas på området utan risk för oacceptabla effekter på hälsan. Människor (barn och vuxn ska kunna äta grödor som odlas på området utan hälsomässig risk. Spridning av förorening ska inte långsiktigt försämra kvaliteten på grundvattnet som naturresurs. 4 FÄLTUNDERSÖKNING OCH RESULTAT 4.1 Provtagning BGM genomförde det första fältarbetet den 20 Augusti Jordprov uttogs på olika djup och lades i glasburkar för analys av olja (BTEX, alifater, aromater och PAH er) samt tungmetaller inkl. kvicksilver. PIDanalys utfördes även på samtliga prover vid provtagningstillfället. Under arbetets gång fördes anteckningar där bland annat lukt- och synintryck noterades. Totalt utfördes 5 st provpunkter, dessa benämns P101 P105. I detta skede analyserades totalt 7 st jordprover. Lägen för provpunkterna framgår av ritning M1 som redovisas i bilaga 1. 3 (5)

4 Horn 3:88, Mariestads Kommun PM Miljöteknisk markundersökning Då höga halter av tungmetaller såsom arsenik, bly, koppar och zink samt måttligt förhöjda halter av kadmium, krom, nickel, vanadin påvisades gjordes ett kompletterade fältarbete på platsen den 26 Augusti 2014 med syfte att rama in utbredningen av föroreningarna. Dessa kompletterade prover togs med spadborr i markens ytligare skikt, då det var på detta djup de påvisade föroreningarna påfunnits. Vid detta tillfälle togs 5 prover. Lägen för de kompletterande provpunkterna benämns P107-P109 och framgår av ritning M1 som redovisas i bilaga 1. För miljöanalyser har Eurofins Sverige, som är ackrediterat laboratorium med avseende på aktuella analyser, anlitats. 4.2 Jordarter och markförhållanden Marken utgörs av en före detta industrifastighet som tidigare varit bebyggd med en byggnad med tillhörande förrådsbyggnader som har tillhört Leksbergs Gjuteri och Mekaniska verkstad. Byggnaden revs i början av 1990-talet. Vy från hörnet av Leksbergsvägen - Radbyvägen Vy från Radbyvägen Idag utgörs marken av en gräsyta/ parkmark. Jorden utgörs i det övre skiktet av fyllning bestående av mulljord, sten, silt, grus och sand. I fyllningen 4 (5)

5 Horn 3:88, Mariestads Kommun PM Miljöteknisk markundersökning påträffades även slagg-, tegel- o. järnrester. Underliggande friktionsjord utgörs av sandmorän. Något grundvatten har ej påträffats i provtagningspunkterna. 4.3 Halter och utbredning I de flesta av provpunkterna har föroreningar av framför allt tungmetaller påträffats över gällande riktvärden för känslig markanvändning KM. I två punkter har även föroreningar av PAH:er påträffats. Generellt kan nämnas att föroreningarna påträffats i de övre jordlagren (i fyllningen). Det är framför allt under och strax söder och öster om det ursprungliga byggnadsläget som föroreningarna påträffats. Analysresultaten redovisas i bilaga 2 och 3. En bedömd utbredning av föroreningen framgår av bifogad ritning G1. Någon provtagning i trottoar i öster har ej utförts. 5 KOMMENTAR Med avseende på de höga halterna av tungmetaller är vår bedömning att en sanering av berörda delar av fastigheten är nödvändig. En grov bedömning av den totala saneringsbehovet är cirka 150 kbm, ner till ett saneringsdjup mellan 0,3 0,6 m djup. BGM, BG&M Konsult AB Skövde Peter Nilsson Johan Ericsson Bilagor 1. Ritning M1 provtagningsplan. 2. Analysrapport ; Analysresultat jord. 4. Provtabell. 5. Fältprotokoll inkl. PID-resultat. 5 (5)

6 Bygg, Geo, Vatten och Miljö -

7 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^IdÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 101/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 0-0,7 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.9 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

8 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^IdÎ Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten mg/kg Ts 25% Pyren mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 77 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 5.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 21 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 48 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

9 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^JmÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 102-1/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 0,3-1,0 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.2 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen 0.24 mg/kg Ts 25% Krysen 0.26 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.46 mg/kg Ts 25% Benso(pyren 0.26 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.20 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 1.5 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

10 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^JmÎ Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren 0.16 mg/kg Ts 25% Antracen mg/kg Ts 25% Fluoranten 0.47 mg/kg Ts 25% Pyren 0.38 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen 0.19 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 1.3 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 1.1 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.7 mg/kg Ts Arsenik As 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 92 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 41 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 74 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 190 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

11 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^KvÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 102-2/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 1,5-2,0 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.3 % 5% SS EN Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 59 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 3.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.9 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 4.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 17 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 30 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

12 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^LÃÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 103/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 0,3-0,7 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 88.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.13 mg/kg Ts 25% Benso(pyren mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 0.40 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

13 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^LÃÎ Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten 0.17 mg/kg Ts 25% Pyren 0.14 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 0.53 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.43 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.46 mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 50 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 21 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 3.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 18 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 37 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

14 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^M!Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 104/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 0-0,6 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 89.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

15 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^M!Î Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 76 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 230 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.37 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 11 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 6900 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 46 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 37 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 82 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 820 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

16 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^N*Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 105-1/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 0-0,5 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.6 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 13 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 0.88 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen 0.90 mg/kg Ts 25% Krysen 0.72 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 1.1 mg/kg Ts 25% Benso(pyren 0.66 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.38 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen 0.11 mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 3.9 mg/kg Ts Naftalen mg/kg Ts 25% Acenaftylen mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

17 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^N*Î Acenaften mg/kg Ts 25% Fluoren mg/kg Ts 25% Fenantren 0.97 mg/kg Ts 25% Antracen 0.25 mg/kg Ts 25% Fluoranten 1.6 mg/kg Ts 25% Pyren 1.3 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen 0.35 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 4.7 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 4.1 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 4.2 mg/kg Ts Arsenik As 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 130 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 2100 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 11 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 34 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 52 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 48 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 1400 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

18 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Andreas Odh Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂV^O3Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 105-2/HORN 3:88 Analysrapport Djup (m) Provtagare 1,0-1,5 Andreas Odh Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.9 % 5% SS EN Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 49 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 5.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 3.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 13 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 27 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Marcus Dovberg, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

19 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Emil Svahn Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂW&rÇÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Pg Provtagningsplats: Horn 3:88, Mariestad Analysrapport Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0,2-0,4 Peter Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 85.1 % 5% SS EN Arsenik As 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 580 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.62 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 8.0 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 3000 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 55 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 600 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

20 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Emil Svahn Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂW$s Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Pg Provtagningsplats: Horn 3:88, Mariestad Analysrapport Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0,4-0,6 Peter Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.6 % 5% SS EN Arsenik As 3.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 48 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 79 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.8 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 540 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 7.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 22 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 160 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

21 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Emil Svahn Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂW$tÉÎ Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Pg Provtagningsplats: Horn 3:88, Mariestad Analysrapport Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0,1-0,3 Peter Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.3 % 5% SS EN Arsenik As 28 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 150 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 14 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 310 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 95 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.14 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 50 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 110 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 240 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

22 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Emil Svahn Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂW$u'Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Pg Provtagningsplats: Horn 3:88, Mariestad Analysrapport Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0,3-0,5 Peter Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.4 % 5% SS EN Arsenik As 2.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 75 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 26 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.22 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 87 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 5.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 18 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 140 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: BG&M Konsult AB Emil Svahn Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂW$v0Î Kundnummer: SL Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Pg 109 Provtagningsplats: Horn 3:88, Mariestad Analysrapport Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum 0-0,4 Peter Nilsson Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.8 % 5% SS EN Arsenik As 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 150 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 600 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 1.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 9.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 1400 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 61 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 44 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 64 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 1100 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 1 av 1

24 Datering: Horn 3:88, Mariestad Tabell 1 Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH'er samt metaller på jordprover tagna samt på fastigheten Horn 3:88 i Mariestad. Redovisning av halter och jmf med riktvärden, mg/kg TS. Parameter Torrsubstans 86,9 93,2 91, ,6 93,9 85,1 86,6 91,3 86,4 92,8 BTEX Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04 Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, Summa TEX < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 Alifater och aromater, oljetyp Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3, Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C5-C16 < 20 < 20 < 20 < 20 < Alifater >C16-C35 < 10 < 10 < 10 < Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4, Aromater >C10-C16 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3, Metylkrysener/benzo(antracener < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,88 Metylpyren/fluorantener < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,3 Aromater >C16-C35 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 2, Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad PAH Prov 101 Djup: 0-0, Djup: 0,3-1, Djup: 1,5-2,0 103 Djup: 0,3-0,7 104 Djup: 0-0, Djup: 0-0,5 Benzo(antracen < 0,030 0,24 0,053 < 0,030 0,9 Krysen < 0,030 0,26 0,071 < 0,030 0,72 Benzo(b,k)fluoranten 0,043 0,46 0,13 0,036 1,1 Benzo(pyren < 0,030 0,26 0,071 < 0,030 0,66 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 0,2 0,065 < 0,030 0,38 Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 0,046 < 0,030 < 0,030 0,11 Summa cancerogena PAH < 0,30 1,5 0,4 < 0,30 3, Djup: 1,0-1,5 PG Djup: 0,2-0,4 PG Djup: 0,4-0,6 PG Djup: 0,1-0,3 PG Djup: 0,3-0,5 PG 109 Djup: 0-0,4 Riktvärde* 1 KM mg/kg TS MKM mg/kg TS 1 bgm.nu

25 Parameter Prov 101 Djup: 0-0, Djup: 0,3-1, Djup: 1,5-2,0 103 Djup: 0,3-0,7 104 Djup: 0-0, Djup: 0-0, Djup: 1,0-1,5 PG Djup: 0,2-0,4 PG Djup: 0,4-0,6 PG Djup: 0,1-0,3 PG Djup: 0,3-0,5 PG 109 Djup: 0-0,4 Riktvärde* 1 KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Naftalen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,058 Acenaftylen < 0,030 0,052 < 0,030 < 0,030 0,052 Acenaften < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,075 Flouren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,075 Fenantren < 0,030 0,16 0,094 < 0,030 0,97 Antracen < 0,030 0,052 < 0,030 < 0,030 0,25 Fluoranten 0,043 0,47 0,17 < 0,030 1,6 Pyren 0,037 0,38 0,14 < 0,030 1,3 Benzo(g,h,i)perylen < 0,030 0,19 0,059 < 0,030 0,35 Summa övriga PAH < 0,30 1,3 0,53 < 0,30 4,7 Summa PAH med låg molekylvikt < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0, Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0,30 1,1 0,43 < 0,30 4, Summa PAH med hög molekylvikt < 0,30 1,7 0,46 < 0,30 4, Metaller Arsenik (As) < 2,1 2,1 < 2,0 < 2, < 2,0 13 3,9 28 2, Barium (B Bly (Pb) Kadmium (Cd) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,37 2 < 0,20 0,62 < 0,20 < 0,20 0,22 1,1 0,5 15 Kobolt (Co) 4,2 4,3 3,9 3, ,7 8 3,8 14 3,3 9, Koppar (Cu) Krom (Cr) ,6 6, ,9 20 7,4 95 6, Kvicksilver (Hg) 0,042 0,028 < 0,010 0,02 0,04 0,07 < 0,010 0,046 0,031 0,14 0,052 0,069 0,25 2,5 Nickel (Ni) 5,6 7,9 4,2 3, ,1 22 6,9 50 5, Vanadin (V) Zink (Zn) Noter för tabell 1: *1 Riktvärden enligt Naturvårdsverket riktlinjer , generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). < Innebär halter under laboratoriets detetektionsgräns. Rödmarkerad innebär att aktuellt riktvärde för MKM överskrids. Gulmarkerad innebär att aktuellt riktvärde för KM överskrids. 2 bgm.nu

26 Rådmansgatan Skövde Fältundersökning / 2X M.G & A.O Uppdrag Laboratorieundersökning Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Horn 3:88 Mariestad Kommun Godkänd den Sektion/borrhål Djup/nivå Benämning P ,7 Brun FYLLNING /grus, sand, mulljord, silt/ 0,7-1,2 Brun SANDMORÄN Vattenkvot w % Tjälfarl klass Mtrltyp enl. tab. CB/1 AMA- 13 Anm Innehåller tegel P ,3 Mörkbrun FYLLNING /grus, sand, mulljord, silt/ -1,0 Brun FYLLNING /sten, grus, silt sand/ Inneh. tegel, rötter -1,5 Brun SANDMORÄN -2,0 Brun SANDMORÄN P ,3 Mörkbrun FYLLNING /grus, mulljord, sand, silt/ -0,7 Brun FYLLNING /sten, grus, silt, sand/ Innehåller rötter -1,2 Brun SANDMORÄN P ,6 Mörkbrun FYLLNING /mulljord, sten, grus, silt, sand/ Innnehåller tegel -1,0 Brun SANDMORÄN -1,6 Brun siltig SANDMORÄN P ,5 Mörkbrun FYLLNING /sten, mulljord, grus, silt, sand/ Innehåller slipskivor -1,0 Brun siltig SANDMORÄN -1,5 Brun SANDMORÄN P ,2 Mörkbrun FYLLNING /sand, mulljord, silt/ -0,4 Brun FYLLNING /silt, mulljord, sand/ Järnslagg -0,6 Brun SANDMORÄN P ,1 Mörkbrun FYLLNING /sand, mulljord, silt/ -0,3 Brun FYLLNING /mulljord, sand/ Järnslagg -0,5 Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND P ,4 Mörkbrun FYLLNING /mulljord, silt, grus, sand/ Rikligt med järnslagg -0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord, silt, grus, sand/ Innehåller tegel

27 Fältprotokoll, jordprovtagning Projektnummer: Projektbenämning: Horn 3.88 Provtagningsdatum: Metodik: x Skruvborr Provgrop Annan metod: Provpunkt Prov nr Djup Jordart* 1 Kommentar* 2 PID-utslag* 3 P ,7 Brun FYLLNING /grus, sand, mulljord, silt/ Innehåller tegel 0 P ,7-1,2 Brun SANDMORÄN 0 P ,3 Mörkbrun FYLLNING /grus, sand, mulljord, silt/ P ,3-1,0 Brun FYLLNING /sten, grus, silt sand/ Innehåller tegel och rötter 0 0 P ,0-1,5 Brun SANDMORÄN 0,3 P ,5-2,0 Brun SANDMORÄN 0 P ,3 Mörkbrun FYLLNING /grus, mulljord, sand, silt/ P ,3-0,7 Brun FYLLNING /sten, grus, silt, sand/ Innehåller rötter 0 0 * 1 Översiktlig okulär bedömning i fält. * 2 Till exempel lukt, syn, färg, vattenpåverkat. * 3 PID-mätning genomfördes i utomhus miljö på uttagna jordprover i plastpåsar.

28 Fältprotokoll, jordprovtagning Projektnummer: Projektbenämning: Horn 3.88 Provtagningsdatum: Metodik: x Skruvborr Provgrop Annan metod: Provpunkt Prov nr Djup Jordart* 1 Kommentar* 2 PID-utslag* 3 P ,7-1,2 Brun SANDMORÄN 0 P ,6 Mörkbrun FYLLNING /mulljord, sten, grus, silt, sand/ Innehåller tegel 2,0 P ,6-1,0 Brun SANDMORÄN 0 P ,0-1,6 Brun siltig SANDMORÄN 0 P ,5 Mörkbrun FYLLNING /sten, mulljord, grus, silt, sand/ Innehåller slipskivor 0 P ,5-1,0 Brun siltig SANDMORÄN 0 P ,0-1,5 Brun SANDMORÄN 0 * 1 Översiktlig okulär bedömning i fält. * 2 Till exempel lukt, syn, färg, vattenpåverkat. * 3 PID-mätning genomfördes i utomhus miljö på uttagna jordprover i plastpåsar.

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun Datum: 2014-11-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-751 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn 2013-11-19 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, UIricehamn 2013-11-19 Beställare: Ica Fastigheter AB Box 50 08 721 84 Västerås

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1

vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 Dag Dagvattenhantering vattenhantering vid Fornvägen, Järfälla Skälby 46:1 2011 2011-06-07 Bestä Uppdragsnummer: 229486 Johan Ekvall Uppdrag: 229486 Dagvatten - Fornvägen, beräkningsbilaga 20110607

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Beställare:

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer