Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm"

Transkript

1 Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011

2 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr: Grap nr: Version: 1.0 Antal Sidor: Antal Bilagor: Beställare: Explotaeringskontoret Beställares referens: Teresia Skönström Beställares referensnr: NC Titel och eventuell undertitel: Översiktlig miljöteknisk markundersökning skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Författad av: Datum: Granskad av: Datum: Fredrik Stenemo Godkänd av: Datum: GEOSIGMA AB Bankgiro: PlusGiro: Org.nr: Huvudkontor Uppsala Postadr: Box 894, Uppsala Besöksadr: Vattholmav. 8, Uppsala Tel: Verkstad Uppsala Seminarieg Uppsala Tel: Göteborg Stora Badhusgatan Göteborg Tel: Stockholm Vegagatan Stockholm Tel: Sidan 2 (10)

3 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Sammanfattning Geosigma AB har på uppdrag av exploateringskontoret utfört en miljöteknisk undersökning inom Skogsstjärnan i Hässelby Stockholm. Området används och har använts som upplagsområde bl.a. av kommunen och Gillis ställningar AB. Syftet med undersökningen var att se om tidigare och nuvarande verksamhet gett upphov till föroreningar i marken. Området planeras att exploateras med flerbostadshus och ett parkeringsgarage med källare. Undersökning av området genomfördes den 4:e april 2011 genom skruvborrning med borrbandvagn. Totalt placerades 10 provtagningspunkter ut över området. Samtliga jordprover kontrollerades med avseende på flyktiga organiska kolväten med ett PIDinstrument (photo ionisation instrument). PID-resultaten och en okulär besiktning låg till grund för valet av prover som skickades till laboratorieanalys. Framförallt har prover i den övre fyllningen valts ut då det främst är där som eventuella föroreningar misstänks. Ett prov per provtagningspunkt har analyserats på laboratorium med avseende på PAH (polycykliska aromatiska kolväten), tungmetaller, alifatiska kolväten, BTEX och aromatiska kolväten. Resultaten från jordanalyserna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning (MKM). Halter har även jämförts med storstadsspecifika riktvärden för markscenario 4, flerbostadshus. Resultatet visar på att fyllnadsjorden inom området är relativt opåverkad av tidigare och nuvarande verksamhet. Inga metaller har påträffats och endast i tre punkter av tio påträffas förhöjda halter av organiska föroreningar jämfört med bedömningsgrunderna. I flera punkter detekteras låga halter av tyngre alifater som troligen härör från mindre läckage av motorolja. I punkt GJ09 påträffas förhöjda halter av PAH-H samt PAH-M i fyllnadsjorden jämfört med storstadsspecifika riktvärden. Utbredningen av föroreningen är osäker vilket också gör bedömningen av eventuell risk med föroreningen vid framtida exploatering osäker. Troligen är dock föroreningen begränsad eftersom förhöjda PAH halter endast förekommer i denna punkt av de tio fördelade punkterna inom området. Vid exploatering av området kommer massor delvis att schaktas från området, då det bl.a. planeras för parkeringsgarage för flerbostadshus. Geosigma rekommenderar att några enstaka samlingsprover tas ut på fyllnadsmassor som ska schaktas ur, för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Innan exploatering bör även föroreningen kring punkt GJ09 avgränsas för att kunna bedöma om föroreningen kan lämnas kvar i området. Sidan 3 (10)

4 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Innehåll 1 Inledning och syfte Historik Undersökningsområde Geologi och hydrologi Spridningsvägar Genomförande Laboratorieanalyser Bedömningsgrunder Föroreningssituationen Fältanalyser Metaller i jord Organiska föroreningar i jord Bedömning av föroreningssituationen Slutsatser och rekommendationer Bilaga 1: Situationsplan med provtagningspunkter Bilaga 2: Fältanteckningar Bilaga 3: Fotodokumentation Bilaga 4: Analysprotokoll Sidan 4 (10)

5 Grapnummer Uppdragsnummer Version Inledning och syfte Geosigma AB har på uppdrag av exploateringskontoret utfört en miljöteknisk undersökning inom Skogsstjärnan i Hässelby Stockholm. Syftet med undersökningen var att se om tidigare verksamhet gett upphov till föroreningar i marken. Området planeras att exploateras med flerbostadshus och ett parkeringsgarage med källare. Föreliggande rapport redovisar resultat och bedömningar av den miljötekniska undersökningen. 1.1 Historik Området används idag som upplag av Gillis ställningar AB samt i en liten del som upplag av ett företag som sysslar med sopning och sandning av gator. Området har tidigare använts som maskinpark och upplagsområde utav kommunen. Det har bland annat stått några cisterner ovan mark på fastigheten. 2 Undersökningsområde Undersökningsområdet ligger intill Lövstavägen i Hässelby, Stockholm stad. Mittemot finns bensinstation. I övrigt omgärdas området av skog. Aktuellt provtagningsområde är markerat i figuren 3. Figur 1; Karta över undersökningsområdet Sidan 5 (10)

6 Grapnummer Uppdragsnummer Version Geologi och hydrologi Delar av området är asfalterat medan upplagsområdet längst i öster enbart består av grus. Marken är uppfylld med 0,3 1meter grusig sandig fyllning underlagrat av lera. 2.2 Spridningsvägar Närmaste vattendrag är Mälaren som ligger ca meter sydväst om området. Inget grundvatten påträffades i samband med provtagningen. Enligt Stockholms stads grundvattenkarta sker grundvattenströmning i östlig riktning. Området består av en mäktig lera som ger skydd för underliggande grundvatten. 3 Genomförande Undersökningarna genomfördes den 4:e april Totalt placerades 10 provtagningspunkter ut över området. En situationsplan med provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Provtagning genomfördes ner till naturligt lagrad jord. Samlingsprover togs ut varje halvmeter eller i signifikanta avvikande jordskikt. Samtliga jordprover kontrollerades med avseende på flyktiga organiska kolväten med ett PID-instrument (photo ionisation instrument). Jordart och mätresultat redovisas i fältanteckningar i bilaga Laboratorieanalyser PID-resultaten och en okulär besiktning har legat till grund för val av prover som skickats på laboratorieanalys. Framförallt har prover i den övre fyllningen valts ut då det främst är där som eventuella föroreningar misstänks. Ett prov per provtagningspunkt har analyserats på laboratorium med avseende på PAH (polycykliska aromatiska kolväten), tungmetaller, alifatiska kolväten, BTEX och aromatiska kolväten. Samtliga prover analyserades av Eurofins AB som är ackrediterade för valda analyser. 4 Bedömningsgrunder Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), rapport För bostadsområden gäller riktvärden för känslig markanvändning. Halterna jämförs även med storstadsspecifika riktvärden. Malmö, Göteborg och Stockholm stad har i ett gemensamt projekt tagit fram storstadsriktvärden för ett antal olika markanvändningar. De storstadsspecifika riktvärdena utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden men är justerade efter rådande förhållande för ett visst antal markanvändningsscenarier. Aktuellt område kommer efter exploatering att kunna liknas vid markanvändningsscenario 4 som är flerbostadshus utan terrassförsedda lägenheter i markplan. Riktvärden i scenario 4 är beräknade dels för naturliga jordarter (normaltäta) samt fyllnadsmassor (genomsläppliga). Mestadels har prover från fyllnadsjorden inom området skickats in för analys. Jämförelse görs därför med dessa riktvärden. Riktvärdena från markscenario 4 redovisas i figur 2 nedan. Sidan 6 (10)

7 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Figur 2: Storstadsspecifika riktvärden för markanvändningsscenario 4, flerbostadshus 5 Föroreningssituationen 5.1 Fältanalyser Fyllningen i området bestod av stenigt grusigt sandigt material med delvis inslag av organiskt material. Inga speciella färgförändringar eller lukter kunde detekteras i fält. Fältmätningar av flyktiga organiska kolväten indikerade inte någon förekomst av flyktiga föroreningar. Fältanteckningar från provtagningen redovisas i bilaga Metaller i jord I tabellen 5:2:1 redovisas metallhalten i jorden inom området. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM och MKM samt storstadsspecifika riktvärden för markscenario 4 för fyllnadsjord. Samtliga analysprotokoll redovisas i bilaga 4. Sidan 7 (10)

8 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Tabell 5.2.1: Koncentrationer av metaller(mg/kg TS), halter överskridande KM är markerade med gult och halter överskridande MKM är markerade med orange. Kadmium Cd Kvicksilver Hg Arsenik Barium Bly Kobolt Koppar Krom Nickel Zink Vanadin Provpkt Djup As Ba Pb Co Cu Cr Ni Zn V KM , , MKM , Markscenario , GJ01 0-1m <2, ,2 <0,20 3,8 9,3 18 <0,0097 7, GJ02 0-0,4m <1,9 69 7,2 <0,19 5, <0, GJ03 0-0,75m <2,0 53 6,9 <0,20 4, <0, GJ04 0-0,4m <1,9 48 8,5 <0,19 5 8,6 23 <0,0095 8, GJ05 0-0,7m <2,0 53 9,9 <0,20 5, <0, GJ06 0-0,6m <2, <0, <0, GJ07 0,5-1,0m 3, <0,23 9, , GJ08 0,5-1,0m <2, ,47 4, , GJ09 0-0,9m <2,0 20 4,8 <0,20 4, <0, GJ10 0,5-1,0m <0, <0, Inga metallhalter överskrids i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM eller jämfört med storstadsspecifika riktvärden för markanvändningsscenario Organiska föroreningar i jord I tabell redovisas analysresultat för organiska halter i jord inom området. Halterna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM och MKM samt storstadsspecifika riktvärden för markscenario 4 för fyllnadsjord. Utöver de ämnen som redovisas i tabellen har även BTEX analyserats. Analyserade halter av BTEX understeg detektionsgränsen för ämnet. Samtliga analysprotokoll redovisas i bilaga 4.. Sidan 8 (10)

9 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 Tabell 5.3.1: Koncentrationer av organiska halter (mg/kg TS), halter överskridande KM är markerade med gult och halter överskridande MKM är markerade med orange Alifater: Aromater: Provpkt Djup PAH- H PAH- L PAH- M C5-C8 C8- C10 C10- C12 C12- C16 C16- C35 C8- C10 C10- C16 C16- C35 KM MKM Markscenario GJ01 0-1m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 23 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ02 0-0,4m 0,34 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 180 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ03 0-0,75m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 14 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ04 0-0,4m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ05 0-0,7m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 240 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ06 0-0,6m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 25 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ07 GJ08 0,5-1,0m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 5,0 < 3,0 < 1,0 0,5-1,0m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 30 < 5,0 < 3,0 < 1,0 GJ09 0-0,9m 27 1,9 36 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 21 < 5,0 6,1 12 GJ10 0,5-1,0m < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 5,0 < 3,0 < 1,0 Storstadsspecifika riktvärden samt riktvärdet för MKM överskrids i punkt GJ09 inom området med avseende på PAH:er I punkt GJ02 samt GJ05 påträffades något förhöjda halter av tyngre alifater, strax över riktvärdet för KM men under Storstadsspecifikt riktvärde för markscenario 4. 6 Bedömning av föroreningssituationen Fyllnadsjorden inom området bedöms vara relativt opåverkad av tidigare och nuvarande verksamhet. Inga metaller har påträffats och endast i tre punkter av tio påträffas förhöjda halter av organiska föroreningar jämfört med bedömningsgrunderna. I flera punkter detekteras låga halter av tyngre alifater som troligen härör från mindre läckage av motorolja. I två punkter GJ02 samt GJ05 är halten av tyngre alifater också något förhöjd jämfört med riktvärdet för känslig markanvändning. Halterna är dock betydligt lägre än storstadsspecifika riktvärden och bedöms inte utgöra någon risk där de ligger idag eller vid framtida exploatering. I punkt GJ09 påträffas förhöjda halter av PAH-H samt PAH-M i fyllnadsjorden jämfört med storstadsspecifika riktvärden samt Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. PAH:er är vanligt förekommande i storstäder bl.a. p.g.a. att man använt sig av ett bindemedel i asfalt (stenkolstjära) som innehåller PAH. Högmolekylära och Sidan 9 (10)

10 Grapnummer Uppdragsnummer Version 1.0 medelmolekylära PAH:er betraktas som cancerframkallande. Utbredningen av föroreningen är osäker vilket också gör bedömningen av eventuell risk med föroreningen vid framtida exploatering osäker. Troligen är dock föroreningen begränsad eftersom förhöjda PAH halter endast förekommer i denna punkt av de tio fördelade punkterna inom området. 7 Slutsatser och rekommendationer Vid exploatering av området kommer massor delvis att schaktas från området, då det bl.a. planeras för parkeringsgarage för flerbostadshus. Geosigma rekommenderar att några enstaka samlingsprover tas ut på fyllnadsmassor som ska schaktas ur, för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Är halterna från samlingsproverna under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning; så kan massorna hanteras fritt: Innan exploatering bör PAH-föroreningen i pkt. 9 avgränsas, om dessa massor planeras att lämnas kvar inom området. Detta för att kunna bedöma om det föreligger någon risk med att lämna kvar föroreningen inom området. Då området vid provtagningstillfälle var väldigt belamrat med grejer kan det hända att man upptäcker missfärgningar eller föroreningar som inte upptäckts i samband med denna provtagning. Framförallt kan oljeföroreningar misstänkas. Man bör därför i samband med exploatering vara uppmärksam på missfärgningar och lukter i fyllnadsjorden och göra kompletterande provtagningar om något påträffas. Sidan 10 (10)

11 Provtagningspunkter Objekt Skogsstjärnan 4 6 Beskrivning Provtagningskarta översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsgivare Exploateringskontoret Stockholm stad Meter Upprättad av Granskad av Godkänd av.. Uppdragsnr Datum Version

12 1(2) FÄLTANALYSPROTOKOLL - JORD Datum: Uppdrag: miljöteknisk undersökning Projekt: Skogsstjärnan Instrument: Phocheck 1000ex Proj.nr Kalibreringsgas:Iso-Butylene (ic4h8) 100 ppm Plats: Hässelby, Stockholm Ackrediterat Laboratorium: Eurofins Kund: Exploateringskontoret Förkortning jordarter enligt SGFBGS 2001:2 Datum: Provmärkning Djup (m) Jordart Lab PPM VOC Kommentar GJ F (stgrsa) x <5 1 Berg, block? Stopp GJ02 0-0,4 F (stgrsa) x <5 0,4 Berg, block? GJ03 0-0,75 F (stgrsa) x <5 litet lager av mörkare mtrl vid 0,7m, sopsand? 0,75-1,0 silet <5 blött vid 0,6m, ytligt gv 1,0-1,5 Le <5 naturlig 1,5-2,0 Le <5 brun GJ04 0-0,4 F (stgrsa) x <5 0,4-1,0 Let <5 lite tegel, påverkad av övre lager 1,0-1,5 Le <5 naturlig 1,5-2,0 Le < GJ05 0-0,7 F (stgrsa) x <5 0,7-1,0 MuLet <5 rötter, organiskt 1,0-2,0 Le < GJ06 0-0,6 F (stgrsa) x <5 0,6-1,0 Let <5 organiskt inslag 1,0-2,0 Le < GJ07 0-0,4 F (stgrsa) <5 0,4-0,5 Let <5 fiberduk emellan 0,5-1,0 Le x <5 1,0-2,0 Le <5 blött, markvatten GJ08 0-0,5 F (stgrsa) <5 0,5-0,9 Let <5 0,9-1,0 torv x <5 1,0-2,0 Le < GJ09 0-0,9 F (stgrsa) x <5 0,9-1,0 Let <5 1,0-2,0 Le < GJ10 0-0,5 F (stgrsa) <5 0,5-1,0 Let x <5 1,0-2,0 Le <5 sa=sand F= Fyllning Le=Lera Let= torrskorpelera gr= grus st=sten si=silt Mn=morän Mu=mulljord (mylla, matjord)

13 Översiktsbild-platsbesök Översiktsbild-platsbesök Översiktsbild-platsbesök Översiktsbild-platsbesök Översiktsbild-platsbesök Pkt 1 Översiktsbild- provtagning Pkt 2

14 Översiktsbild- provtagning Översiktsbild- provtagning Lera Pkt 5 fyllning ovan lera Vid pkt 7 Pkt 9

15 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Â_1Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ01 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 23 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Motorolja Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

16 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Â_1Î Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <2.0 SS / ICP-AES Barium Ba 100 SS / ICP-AES Bly Pb 4.2 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.20 SS / ICP-AES Kobolt Co 3.8 SS / ICP-AES Koppar Cu 9.3 SS / ICP-AES Krom Cr 18 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 7.2 SS / ICP-AES Vanadin V 26 35% SS / ICP-AES Zink Zn 37 SS / ICP-AES Torrsubstans 93.4 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

17 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Â`:Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ02 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener 1.0 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Ospec Benso(a)antracen Krysen 0.15 Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

18 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Â`:Î Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt 0.34 Arsenik As <1.9 SS / ICP-AES Barium Ba 69 SS / ICP-AES Bly Pb 7.2 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.19 SS / ICP-AES Kobolt Co 5.2 SS / ICP-AES Koppar Cu 13 SS / ICP-AES Krom Cr 41 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 13 SS / ICP-AES Vanadin V 35 35% SS / ICP-AES Zink Zn 38 SS / ICP-AES Torrsubstans 97.3 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

19 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂaCÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ03 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 14 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Motorolja Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

20 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂaCÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <2.0 SS / ICP-AES Barium Ba 53 SS / ICP-AES Bly Pb 6.9 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.20 SS / ICP-AES Kobolt Co 4.1 SS / ICP-AES Koppar Cu 14 SS / ICP-AES Krom Cr 30 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 13 SS / ICP-AES Vanadin V 27 35% SS / ICP-AES Zink Zn 36 SS / ICP-AES Torrsubstans 92.0 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

21 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂbLÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ04 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Ej påvisad Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

22 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂbLÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <1.9 SS / ICP-AES Barium Ba 48 SS / ICP-AES Bly Pb 8.5 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.19 SS / ICP-AES Kobolt Co 5.0 SS / ICP-AES Koppar Cu 8.6 SS / ICP-AES Krom Cr 23 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 8.8 SS / ICP-AES Vanadin V 22 35% SS / ICP-AES Zink Zn 44 SS / ICP-AES Torrsubstans 94.8 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

23 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂcUÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ05 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Motorolja Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

24 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂcUÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <2.0 SS / ICP-AES Barium Ba 53 SS / ICP-AES Bly Pb 9.9 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.20 SS / ICP-AES Kobolt Co 5.4 SS / ICP-AES Koppar Cu 19 SS / ICP-AES Krom Cr 37 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 17 SS / ICP-AES Vanadin V 32 35% SS / ICP-AES Zink Zn 57 SS / ICP-AES Torrsubstans 92.7 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Âd^Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ06 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 25 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Motorolja Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

26 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!Âd^Î Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <2.0 SS / ICP-AES Barium Ba 72 SS / ICP-AES Bly Pb 12 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.20 SS / ICP-AES Kobolt Co 7.0 SS / ICP-AES Koppar Cu 62 SS / ICP-AES Krom Cr 33 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 13 SS / ICP-AES Vanadin V 26 35% SS / ICP-AES Zink Zn 190 SS / ICP-AES Torrsubstans 92.2 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

27 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂegÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ07 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Ej påvisad Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

28 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂegÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As 3.6 SS / ICP-AES Barium Ba 84 SS / ICP-AES Bly Pb 21 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.23 SS / ICP-AES Kobolt Co 9.6 SS / ICP-AES Koppar Cu 24 SS / ICP-AES Krom Cr 38 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg % SS / ICP-AES Nickel Ni 21 SS / ICP-AES Vanadin V 46 35% SS / ICP-AES Zink Zn 84 SS / ICP-AES Torrsubstans 78.5 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

29 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂfpÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ08 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 30 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Ospec Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

30 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂfpÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As <2.2 SS / ICP-AES Barium Ba 83 SS / ICP-AES Bly Pb 14 SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.47 SS / ICP-AES Kobolt Co 4.1 SS / ICP-AES Koppar Cu 36 SS / ICP-AES Krom Cr 33 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg % SS / ICP-AES Nickel Ni 10 SS / ICP-AES Vanadin V 27 35% SS / ICP-AES Zink Zn 92 SS / ICP-AES Torrsubstans 84.4 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

31 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂgyÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ09 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0-0, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 21 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C % Metylkrysener/benzo(a)antracener 5.9 Metylpyren/fluorantener 8.0 Aromater >C16-C35 12 * Oljetyp Ospec Benso(a)antracen 5.1 Krysen 4.4 Benso(b,k)fluoranten 7.5 Benso(a)pyren 4.1 Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.8 Dibenso(a,h)antracen 0.74 Summa cancerogena PAH 25 Naftalen 0.61 Acenaftylen 0.34 Fluoren 2.0 Acenaften 0.87 Fenantren 11. Sida 1 av 2

32 Antracen 2.8 AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂgyÎ Fluoranten 11 Pyren 8.8 Benzo(g,h,i)perylen 2.1 Summa övriga PAH 40 Summa PAH med låg molekylvikt 1.9 Summa PAH med medelhög molekylvikt 36 Summa PAH med hög molekylvikt 27 Arsenik As <2.0 SS / ICP-AES Barium Ba 20 SS / ICP-AES Bly Pb 4.8 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.20 SS / ICP-AES Kobolt Co 4.4 SS / ICP-AES Koppar Cu 14 SS / ICP-AES Krom Cr 19 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 14 SS / ICP-AES Vanadin V 20 35% SS / ICP-AES Zink Zn 30 SS / ICP-AES Torrsubstans 92.3 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

33 Eurofins Environment Sweden AB Lidköping Box 737 Sjöhagsgatan 3, port 1 SE Lidköping Tlf: Fax: Geosigma AB Box UPPSALA AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂhÆÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Skogsstjärnan Provnummer: Provbeskrivning: Provtagningsplats: Matris: Provet ankom: Analys påbörjad Skogsstjärnan Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: GJ10 Djup (m) Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 0,5-1, Bensen < Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen Summa TEX < 0.20 Alifater >C5-C8 Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C16 < 3.0 Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0.50 Metylpyren/fluorantener < 0.50 Aromater >C16-C35 < 1.0 * Oljetyp Ej påvisad Benso(a)antracen Krysen Benso(b,k)fluoranten Benso(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenso(a,h)antracen Summa cancerogena PAH < 0.30 Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren. Sida 1 av 2

34 Antracen AR-11-SL Í%R%^ÂÂ!ÂhÆÎ Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH < 0.30 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 Arsenik As 4.0 SS / ICP-AES Barium Ba 88 SS / ICP-AES Bly Pb 17 SS / ICP-AES Kadmium Cd <0.24 SS / ICP-AES Kobolt Co 12 SS / ICP-AES Koppar Cu 22 SS / ICP-AES Krom Cr 44 SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < % SS / ICP-AES Nickel Ni 22 SS / ICP-AES Vanadin V 53 35% SS / ICP-AES Zink Zn 77 SS / ICP-AES Torrsubstans 75.1 % 5% SS EN Caroline Karlsson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad.. Sida 2 av 2

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer