RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer"

Transkript

1 ra04s RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer Växjö Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström Granskare 1 (7) Sweco Lineborgsplan 3, Växjö Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Utredningsingenjör, miljö Telefon direkt Mobil \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

2 ra04s INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Syfte och strategi Syfte Strategi och föreliggande undersökning Inmätning Laboratorieanalyser 3 3 Tidigare undersökningar 4 4 Områdes- och verksamhetsförhållanden 4 5 Geologi Geologi 4 6 Föroreningarnas uppträdande och jämförvärden Föroreningarnas uppträdande Jämförvärden 5 7 Resultat Föroreningar i jord Påträffad förorening över KM Kadmium 7 8 Slutord och rekommendationer 7 9 Referenser 7 Bilaga 1: Borrprotokoll Flik 1 Bilaga 2: Textplansch Flik 2 Bilaga 3: Analysprotokoll Flik 3 2 (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

3 ra04s Inledning På uppdrag av Sölvesborgs kommun har Sweco Environment AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Undersökningen har omfattat följande moment: Framtagande av provtagningsplan som har kommunicerats med Sölvesborgs kommun. Markundersökning enligt provtagningsplan genom skruvborrning. Jordlagerföljder dokumenterades. Laboratorieanalys av jordprover enligt provtagningsplan. Sammanställning av resultaten i föreliggande rapport med en översiktlig bedömning av föroreningsbilden. 2 Syfte och strategi 2.1 Syfte Syftet med aktuell undersökningen var att genom jordprovtagning identifiera eventuella föroreningar inom undersökningsområdet inför den planerade utökningen av Nogersunds industriområde. 2.2 Strategi och föreliggande undersökning Markundersökning med provtagning av jord i tio stycken punkter ( ) utfördes Provtagningen utfördes med hjälp av borrbandvagn och borrning skedde ner till ett djup om två meter under markytan. Jordprover togs ut per halvmeter eller där nytt jordlager framträdde. Utvalda jordprov skickades för laboratorieanalys. Proverna som valdes ut för analys var generellt uttagna relativt ytligt där det bedömdes troligast att förorening skulle påträffas alternativt där fältanalys av flyktiga organiska ämnen (VOC) påvisat er. Ett samlingsprov bestående av fem stycken delprov togs dessutom ut för hand i en upplagshög inom området (1511). Borrprotokoll återfinns i bilaga 1. Provtagningspunkternas läge samt upplagshögens ungefärliga läge redovisas i Textplansch under bilaga Inmätning Inmätning av provtagningspunkterna i x och - y-led utfördes med gps. Koordinatsystem Sweref Laboratorieanalyser Laboratorieanalyserna har utförts av Eurofins Environment AB. Utvalda jordprover har analyserats med avseende på organiska ämnen (BTEX, alifater, aromater och PAH) och 3 (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

4 ra04s metaller. Tre jordprover har dessutom analyserats med avseende på pesticider. Analysprotokollen återfinns i bilaga 3. 3 Tidigare undersökningar WSP genomförde 2008 en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom den del av området som har använts som minkfarm. Undersökningen utgjordes av jordprovtagning där området delades in i tre delområden och prover togs ut med ett djup ner till 0,5 meter under markytan (mumy). Resultaten av den undersökningen visade på er av DDT, DDE och DDD inom ett delområde. Halterna var dock under jämförvärdena. Inom ett annat delområde påträffades er av PAH underskridande mindre känslig mark (MKM) men överskridande känslig mark (KM). Inom ett tredje delområde påträffades er av zink underskridande MKM men överskridande KM. Ovan nämnda delområden redovisas i WSPs rapport PM Pälsdjursfarm Nogersund, Sölvesborgs kommun, översiktlig miljöteknisk markundersökning. 4 Områdes- och verksamhetsförhållanden Området ligger ca 6-8 möh och lutar mot havet i sydöstlig riktning. Undersökningsområdet gränsar i nordlig riktning mot Nogersunds samhälle, i östlig riktning mot det befintliga industriområdet och i västlig samt sydlig riktning mot havet. Avståndet till havet är ca 500 m i västlig riktning och ca 1100 m i sydlig riktning. Inom den nordvästra delen av undersökningsområdet har en minkfarm bedrivits. Resterande område är bevuxet och inom området finns en upplagshög bestående av grus och matjord. 5 Geologi 5.1 Geologi Det översta jordlagret utgörs av sandig mull och därunder återfinns generellt sandig siltig morän. Borrprotokoll återfinns i bilaga 1. 6 Föroreningarnas uppträdande och jämförvärden 6.1 Föroreningarnas uppträdande Föroreningar som genom läckage eller spill har kommit ut i omgivningen kan återfinnas i olika faser i mark och grundvatten. I den omättade zonen ovanför grundvattenytan kan föroreningarna förekomma i fyra olika faser: som gas i jordens porer, lösta i vatten, i koncentrerad form i jordens porer samt bundna till jordpartiklar. Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med vatten och föroreningarna kan därför endast förekomma i de tre sistnämnda faserna. Spridning av föroreningar i grundvattenzonen styrs av ämnets löslighet och tryckförhållanden i grundvattenmagasinet. Av avgörande betydelse är även 4 (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

5 ra04s heterogeniteten i grundvattenmagasinet, t ex förekomsten av lågpermeabla och högpermeabla skikt, som begränsar respektive underlättar föroreningars utbredning. Förutom de hydrauliska förhållandena så finns det flera andra faktorer som påverkar föroreningstransporten, så som ph-värde och redoxförhållanden. Fördelningen mellan fast fas och vattenfas av olika föroreningarna överväger oftast mot den fasta. Särskilt påtagligt är detta för kolväten med hög molekylvikt där mer än 99 % av den totala mängden inom ett förorenat område kan vara bundet till jordpartiklar. 6.2 Jämförvärden Vid utvärderingen av föreliggande undersökning har relevanta riktvärden för föroreningar i jord och grundvatten använts. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (2009) är avsedda att användas i samband med förenklad riskbedömning av förorenade områden. Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på människor eller miljö för angiven markanvändning inte bedöms föreligga. Naturvårdsverket har utarbetat riktvärden för två typer av markanvändning: KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas inom området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, t ex kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från området och ytvatten skyddas. Området är planerat för industriändamål och hänförs därför till kategorin mindre känslig markanvändning (MKM). Det saknas generella riktvärden för pesticider i mark. Eftersom svenska riktvärden saknas tillämpas den s.k. Holländska listans (2009) intervention value (åtgärdsvärde), som indikerar när markens funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller hotad. 7 Resultat Resultat från jordprovtagningen redovisas i nedanstående tabeller med kommentarer kring analyssvar. Analysrapporterna återfinns i bilaga 3. 5 (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

6 ra04s Föroreningar i jord Tabell 1. Analysresultat för jordprovtagning med avseende på organiska ämnen och metaller jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Alla er är i mg/kg Ts. Parametrar/provpunkt/djup ,0-0, ,6-1, ,0-0, ,6-1, ,5-1, ,2-0, ,5-2, ,5-0, ,0-1, ,4-1, samlingsprov KM NV Riktvärden MKM Torrsubstans % 73,6 81,9 54, ,1 82,9 92,4 83,5 93, ,2 Fältanalys, VOC, ppm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2,7 0,0 Organiska ämnen Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04 Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3, Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5, Alifater >C5-C16 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < Alifater >C16-C35 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4, Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0, Aromater >C16-C35 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1, Summa PAH L < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0, Summa PAH M < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0, Summa PAH H < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0, Metaller Arsenik As < 2,5 < 2,2 < 3,3 < 2,1 < 2,1 < 2,2 < 2,0 < 2,2 < 2,0 < 2,2 < 1, Barium Ba , Bly Pb 17 4,9 24 6,8 6 8,5 5 4,1 5,9 2, Kadmium Cd < 0,20 < 0,20 0,84 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 15 Kobolt Co < 0,62 0,8 1,8 1,6 1,5 5,7 2,3 1 2,6 < 0, Koppar Cu 3,3 2,6 8,9 3,8 4,4 1, ,6 8, Krom Cr 3,2 5,8 8,8 9, ,2 5, Nickel Ni 1,1 2 4,3 2,7 2,7 2,3 8,3 2,7 9,2 1, Vanadin V 5, ,4 12 2,4 9, Zink Zn , Av tabell 1 framgår att en av kadmium i en provpunkt överskred Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark (KM). Resterande er låg under riktvärdena. Tabell 2. Analysresultat för jordprovtagning med avseende på pesticider jämfört med riktvärden från Holländska listan (i tabellen redovisas endast ämnen som är detekterade). Ämne *Summa DDE Enhet , ,5-1, ,2-0,5 Holländska listan (intervention value) DDE, p,p - Ts 3,4 <0,91 <0, * I ett av tre prover uppmättes låga er av bekämpningsmedel (1503). I resterande två jordprover påvisades ingen förekomst av bekämpningsmedel. Av tabell 2 framgår att uppmätta er av bekämpningsmedel i jord från provpunkt 1503 är betydligt lägre än det holländska intervention value. 6 (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

7 ra04s Påträffad förorening över KM Kadmium Kadmium är ett metalliskt grundämne som förekommer naturligt i jord. Metallen har använts flitigt i industrin för exempelvis galvanisering av stål och förekommer fortfarande i exempelvis färger och batterier. Kadmiumer förekommer i en del importerade elektronikprodukter samt i konstgödsel. Spridningen av kadmium sker främst genom förbränning av felsorterat avfall, metalltillverkning samt vid förbränning av fossila bränslen. Kadmium tas upp av människor via mat varpå metallen ansamlas i njurarna där skador kan uppträda. Metallen har även en negativ inverkan på skelettet där relativt låga er kan ge upphov till benskörhet. Även en viss cancerframkallande effekt har påvisats vid intag av metallen. I miljön utgör kadmium negativa effekter på vattenlevande arter och mikroorganismer. Kadmium bedöms ha en mycket hög farlighet. 8 Slutord och rekommendationer I provpunkt 1503 har er av kadmium överskridande KM påträffats samt låga er av bekämpningsmedel. Provpunkt 1503 är den punkt som är placerad närmast den före detta minkfarmen. Provet är uttaget på en nivå om 0-0,5 mumy. Med hänvisning till de resultat som denna samt WSPs undersökningar visar är vår rekommendation att det inom den nordvästra delen av området dvs. området för den före detta minkfarmen görs en utvidgad undersökning där även djupare markskikt analyseras. Detta bör göras innan åtgärder vidtas inom den delen av området. Detta med anledning av att samtliga prover från WSPs undersökning samt prov 1503 från denna undersökning härrör från ett djup om 0-0,5 mumy. Samlingsprovet i upplagshögen (1511) visade endast på er under jämförvärdena. Rapporten bör kommuniceras med berörd tillsynsmyndighet. Enligt 10 kap 11 miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks på fastigheten och den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat. 9 Referenser Holländska listan 2009 Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden förförorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning, september 2009 Sweco Rapport-Riskbedömning-Karlsvik. Uppdragsnummer: (7) RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\rapport.docx

8 BILAGA 1 1 (1) S w e co Lineborgsplan 3 SE Växjö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

9 memo04.docx BORRPROTOKOLL Nogersunds industriområde Inmätning har utförts med GPS-utrustning av SWECO. Borrprotokoll Beteckning: 1501 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup (mumy) Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar 0,0 0,5 Sandig mull 0,0 0,5 Prov skickat för analys 0,5 2,0 Morän (sandig/siltig) 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 1 (11) S w e co E n vi r o n m e nt AB PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

10 Borrprotokoll Beteckning: 1502 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup (mumy) Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar 0,0 0,6 Sandig mull 0,0 0,6 0,6 1,0 Prov skickat för analys 0,6 2,0 Morän (sandig/siltig) 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 2 (11)

11 memo04.docx Borrprotokoll Beteckning: 1503 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup (mumy) 0,0 0,7 Sandig mull 0,7 2,0 Morän (sandig/siltig) Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar 0,0 0,5 Prov skickat för analys 0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 3 (11) BORRPROTOKOLL PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

12 Borrprotokoll Beteckning: 1504 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup (mumy) Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar 0,0 0,6 Sandig mull 0,0 0,6 0,6 1,0 Prov skickat för analys 0,6 2,0 Morän (sandig/siltig) 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 4 (11)

13 memo04.docx Borrprotokoll Beteckning: 1505 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup (mumy) Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar 0,0 0,3 Sandig mull 0,0 0,3 0,3 2,0 Morän (sandig/siltig) 0,3 0,5 0,5 1,0 Prov skickat för analys 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 5 (11) BORRPROTOKOLL PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

14 Borrprotokoll Beteckning: 1506 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar (mumy) 0,0 0,2 Fyll (sten/grus/sand) 0,0 0,2 0,2 0,5 Sandig mull 0,2 0,5 Prov skickat för analys 0,5 2,0 Morän (sandig/siltig) 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 6 (11)

15 memo04.docx Borrprotokoll Beteckning: 1507 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar (mumy) 0,0 0,6 Sandig mull 0,0 0,6 0,6 2,0 Morän (sandig/siltig) 0,6 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Prov skickat för analys Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 7 (11) BORRPROTOKOLL PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

16 Borrprotokoll Beteckning: 1508 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar (mumy) 0,0 0,5 Sandig mull 0,0 0,5 0,5 0,8 Grusig sand 0,5 0,8 Prov skickat för analys 0,8 2,0 Morän (sandig/siltig) 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 8 (11)

17 memo04.docx Borrprotokoll Beteckning: 1509 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar (mumy) 0,0 0,5 Grusig sand 0,0 0,5 0,5 1,5 Morän (sandig/siltig) 0,5 1,0 1,0 1,5 Prov skickat för analys Stopp mot sten/block eller berg vid 1,5 mumy. Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 9 (11) BORRPROTOKOLL PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

18 Borrprotokoll Beteckning: 1510 Undersökningsmetod (jord): Skruvborrning med borrbandvagn Geotech 607 mumy = meter under markytan Djup Bedömd jordart Prov (mumy) Kommentar (mumy) 0,0 0,4 Sandig mull 0,0 0,4 0,4 1,6 Grovsand 0,4 1,0 Prov skickat för analys 1,0 1,6 1,6 2,0 Morän (sandig/siltig) 1,6 2,0 Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 10 (11)

19 memo04.docx Borrprotokoll Beteckning: Undersökningsmetod (jord): 1511-upplagshög Uttag av delprover för hand Materialet i upplagshögen utgjordes av grus samt matjord. Högen var delvis bevuxen. Datum för fältundersökning: Utförd av: Anders Petersson 11 (11) BORRPROTOKOLL PT \\sevxofs001\projekt\1241\ _miljöundersökning,_nogersund\000\19 original\rapport\bilaga 1_borrprotokoll.docx

20 BILAGA 2 1 (1) S w e co Lineborgsplan 3 SE Växjö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

21 Ä SWECO Environment AB Lineborgsplan 3, Växjö Telefon

22 BILAGA 3 1 (1) S w e co Lineborgsplan 3 SE Växjö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS';Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 73.6 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

24 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS';Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 31 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co < 0.62 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 3.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 1.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 5.7 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 17 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS(DÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,6-1,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 81.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

26 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS(DÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 21 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 0.80 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 2.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 5.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 11 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 14 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS)MÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 54.7 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

28 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS)MÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 65 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 24 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd 0.84 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 1.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 8.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 8.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 4.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 10 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 200 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:02Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 54.7 % 5% SS-EN 12880:2000 b) Aldrin * Aldrin <1.1 Ts Chlordane-alpha * Chlordane-alpha <1.1 Ts Chlordane-gamma * Chlordane-gamma <1.1 Ts Chlordane (total) <1.8 * S:a Klordaner <2.2 Ts DDD, p,p'- * DDD, p,p'- <1.1 Ts DDD-o,p * DDD-o,p <1.1 Ts DDE, p,p * DDE, p,p Ts DDE-o,p * DDE-o,p <1.1 Ts DDT, o,p - * DDT, o,p - <1.1 Ts DDT,p,p'- * DDT,p,p'- <1.1 Ts insända provet. Sida 1 av 3

30 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:02Î DDT (total) <5.4 * DDT (total) <6.6 Ts Dieldrin * Dieldrin <1.1 Ts Endosulfan-alpha * Endosulfan-alpha <1.1 Ts Endosulfan-beta * Endosulfan-beta <1.1 Ts Endosulfan-sulfate * Endrin <1.1 Ts Endosulfan (total) <2.7 * HCH, alpha- <1.1 Ts Endrin * HCH-beta <1.1 Ts HCH, alpha- * HCH-delta <1.1 Ts HCH,gamma- (Lindane) <1.1 Ts HCH-beta * HCH-delta * Heptachlor <1.1 Ts HCH,gamma- (Lindane) * Heptaklorepoxid (cis) <1.1 Ts Heptachlor * Heptachlorepoxide - trans <1.1 Ts Heptaklorepoxid (cis) * Hexaklorobensen <1.1 Ts Heptachlorepoxide - trans * Pentachloraniline <1.1 Ts Hexaklorobensen * Quintozene <1.1 Ts Pentachloraniline * Quintozene * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 2 av 3

31 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:02Î Mari Johansson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

32 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS*VÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,6-1,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

33 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS*VÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 31 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 1.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 3.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 9.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 17 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 22 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

34 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS+_Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5-1,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 87.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

35 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS+_Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 37 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 1.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 4.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 7.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 16 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 15 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

36 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:1;Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5-1,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 87.1 % 5% SS-EN 12880:2000 b) Aldrin * Aldrin <0.91 Ts Chlordane-alpha * Chlordane-alpha <0.91 Ts Chlordane-gamma * Chlordane-gamma <0.91 Ts Chlordane (total) <1.8 * S:a Klordaner <1.9 Ts DDD, p,p'- * DDD, p,p'- <0.91 Ts DDD-o,p * DDD-o,p <0.91 Ts DDE, p,p - * DDE, p,p - <0.91 Ts DDE-o,p * DDE-o,p <0.91 Ts DDT, o,p - * DDT, o,p - <0.91 Ts DDT,p,p'- * DDT,p,p'- <0.91 Ts insända provet. Sida 1 av 3

37 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:1;Î DDT (total) <5.4 * DDT (total) <5.5 Ts Dieldrin * Dieldrin <0.91 Ts Endosulfan-alpha * Endosulfan-alpha <0.91 Ts Endosulfan-beta * Endosulfan-beta <0.91 Ts Endosulfan-sulfate * Endrin <0.91 Ts Endosulfan (total) <2.7 * HCH, alpha- <0.91 Ts Endrin * HCH-beta <0.91 Ts HCH, alpha- * HCH-delta <0.91 Ts HCH,gamma- (Lindane) <0.91 Ts HCH-beta * HCH-delta * Heptachlor <0.91 Ts HCH,gamma- (Lindane) * Heptaklorepoxid (cis) <0.91 Ts Heptachlor * Heptachlorepoxide - trans <0.91 Ts Heptaklorepoxid (cis) * Hexaklorobensen <0.91 Ts Heptachlorepoxide - trans * Pentachloraniline <0.91 Ts Hexaklorobensen * Quintozene <0.91 Ts Pentachloraniline * Quintozene * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 2 av 3

38 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:1;Î Mari Johansson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

39 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS!lÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,2-0,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 82.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

40 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS!lÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 29 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 8.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 1.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 8.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 35 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 44 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

41 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:/)Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,2-0,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 82.9 % 5% SS-EN 12880:2000 b) Aldrin * Aldrin <0.92 Ts Chlordane-alpha * Chlordane-alpha <0.92 Ts Chlordane-gamma * Chlordane-gamma <0.92 Ts Chlordane (total) <1.8 * S:a Klordaner <1.9 Ts DDD, p,p'- * DDD, p,p'- <0.92 Ts DDD-o,p * DDD-o,p <0.92 Ts DDE, p,p - * DDE, p,p - <0.92 Ts DDE-o,p * DDE-o,p <0.92 Ts DDT, o,p - * DDT, o,p - <0.92 Ts DDT,p,p'- * DDT,p,p'- <0.92 Ts insända provet. Sida 1 av 3

42 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:/)Î DDT (total) <5.4 * DDT (total) <5.5 Ts Dieldrin * Dieldrin <0.92 Ts Endosulfan-alpha * Endosulfan-alpha <0.92 Ts Endosulfan-beta * Endosulfan-beta <0.92 Ts Endosulfan-sulfate * Endrin <0.92 Ts Endosulfan (total) <2.7 * HCH, alpha- <0.92 Ts Endrin * HCH-beta <0.92 Ts HCH, alpha- * HCH-delta <0.92 Ts HCH,gamma- (Lindane) <0.92 Ts HCH-beta * HCH-delta * Heptachlor <0.92 Ts HCH,gamma- (Lindane) * Heptaklorepoxid (cis) <0.92 Ts Heptachlor * Heptachlorepoxide - trans <0.92 Ts Heptaklorepoxid (cis) * Hexaklorobensen <0.92 Ts Heptachlorepoxide - trans * Pentachloraniline <0.92 Ts Hexaklorobensen * Quintozene <0.92 Ts Pentachloraniline * Quintozene * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN insända provet. Sida 2 av 3

43 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂl:/)Î Mari Johansson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

44 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS"uÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5-2,0 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.4 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

45 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS"uÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 37 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 24 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 8.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 11 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 22 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

46 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS#~Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,5-0,8 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 83.5 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

47 AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS#~Î Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 29 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 1.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Koppar Cu 4.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 7.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 7.4 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 17 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

48 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sweco Environment AB Lineborgsplan VÄXJÖ AR-15-SL EUSELI Í%R%^ÂÂkS$ÂÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: ,0-1,5 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.3 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter SÄTERBOSTÄDER AB SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter SÄTERBOSTÄDER AB SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ RAPPORT SÄTERBOSTÄDER AB Miljöteknisk markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter UPPDRAGSNUMMER 1521096000 2016-08-12 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ ANNA ÅBERG repo001.docx 2015-10-05 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn 2013-11-19 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, UIricehamn 2013-11-19 Beställare: Ica Fastigheter AB Box 50 08 721 84 Västerås

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

PM miljöteknisk markundersökning

PM miljöteknisk markundersökning Uppdrag 13U23844 PM miljöteknisk markundersökning Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597 Gransäters handelsträdgård www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23844 Sida 1 (6) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Beställare:

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN 110-153 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN ÄVJA/MÄLLBY 1:29 ALMÖSUND TJÖRNS KOMMUN Göteborg 2010-10-06 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG Tel 031-723

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 52897 Uppdrag PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Haren 1 3, Norrtälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr 52897 Sida 2 (7) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Haren 1-3

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer