Miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: Projekt nr: Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB Exportgatan 38 C, Hisings Backa. Tel , Fax Korta gatan 7, Solna. Tel Org. nr ,

2 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Sammanfattning Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Hedvigsborg 1:2, Borås kommun. Borås kommun har för avsikt att utforma en detaljplan för rubricerat område och behöver få mer information om vilka massor som kan ha använts för utfyllnad av området och vad dessa kan innehålla. Skruvborrning har genomförts i åtta borrhål och jorden bedömts okulärt samt mätts med avseende på VOC i fält. Laboratorieanalyser har genomförts av sju jordprover. Det finns ingenting i fältiakttagelserna eller i resultaten från analyserna som tyder på att det förekommer deponimassor eller någon förorening i jorden inom det undersökta området. Där det ser ut att förekomma fyllningsmassor bedöms dessa vara återfyllda naturliga massor från området. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att med nuvarande kunskap utföra fler undersökningar eller vidta några särskilda åtgärder inför exploatering av området. 2

3 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Sammanfattning 2 1 Inledning och syfte 4 2 Bakgrundsinformation Generell områdesbeskrivning Detaljplan och ägarförhållanden Beskrivning av undersökningsområdet och nuvarande verksamhet Historik och tidigare undersökningar 6 3 Fältarbete Provtagningsplan Jordprovtagning 6 4 Riktvärden Jord Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen 7 5 Analyser Fältanalyser Laboratorieanalyser 7 6 Resultat Fältobservationer Analysresultat Petroleumkolväten Metaller Flyktiga organiska föreningar 13 7 Slutsats och åtgärdsbehov 13 Referenser 14 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Situationsplan med lokalisering av provtagningspunkter Provtagningsprotokoll Analysrapporter 3

4 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Inledning och syfte Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheten Hedvigsborg 1:2, Borås kommun. Borås kommun har för avsikt att utforma en detaljplan för rubricerat område och behöver få mer information om vilka massor som kan ha använts för utfyllnad av området och vad dessa kan innehålla. Fastigheten ägs idag av Borås kommun. Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att: Provta fyllningsmassor med okänt innehåll. Bedöma om en eventuell förorening utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. 2 Bakgrundsinformation Bakgrundsuppgifterna som sammanställts är hämtade från Miljöförvaltningen och Planavdelningen, Borås Stad. 2.1 Generell områdesbeskrivning Den aktuella fastigheten ligger vid Söderleden/Hedvigsborgsvägen drygt 2 km sydost om Borås centrum. Området är relativt plant och begränsas i norr av en järnvägsbank, i väster och söder av vägar och i öster av en trädbevuxen slänt som gränsar till ett bostadsområde. På den västra sidan om Söderleden ligger ett mindre industriområde, figur 1. Figur 1. Lokalisering av den undersökta fastigheten Hedvigsborg 1:2. Undersökningsområdet är inringat med rött (Lantmäteriet 2013). Den allmänna lutningen i området följer Lillåns dalgång mot nordväst där ån ansluter till Viskan. Det finns ingen dränering av markområdet utan nederbörden infiltrerar direkt i marken. 4

5 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Enligt SGU:s Brunnsarkiv finns det energibrunnar uppströms fastigheten (österut) och på andra sidan järnvägsbanken (norrut), figur 2. Figur 2 Utdrag ur SGU:s Brunnsarkiv (SGU 2013). Enligt Länsstyrelsens länskarta ligger fastigheten inte inom något skyddat område, figur 3. Figur 3. Lokalisering av den undersökta fastigheten Hedvigsborg 1:2. Undersökningsområdet är inringat med rött (Länskartor 2013). 5

6 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Detaljplan och ägarförhållanden Fastigheten ägs idag av Borås Stad och det pågår en process med att utarbeta en ny detaljplan som innefattar handel- och kontorsverksamhet. 2.3 Beskrivning av undersökningsområdet och nuvarande verksamhet Området utgörs idag av en idrottsanläggning med två fotbollsplaner samt två mindre klubbstugor. Markytan utgörs av gräs och grusade ytor. 2.4 Historik och tidigare undersökningar Det finns uppgifter om att området skulle utgöras av en kommunal deponi med okänt innehåll. Det finns även farhågor om att förorenade massor från centrala Borås skulle ha körts till området och använts som utfyllnad. Det finns inga uppgifter om någon tidigare undersökning genomförts i området. 3 Fältarbete Innan provtagningstillfället gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele- och VA-ledningar av Borås Stad. Samtliga fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som SGF utarbetat (SGF 2004). Provtagningspunkterna borrades med skruvborr med hjälp av borrvagn Geotech 604 D. Samtliga inmätningsarbeten utfördes med GPS av mätavdelningen hos Borås Stad. Fältarbetena genomfördes av Flemming Hansen och Marie Cedhagen, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB. 3.1 Provtagningsplan Utifrån tillgänglig information från Planavdelningen om tänkt placering av byggnad, parkeringsytor och bensinstation upprättades en provtagningsplan med åtta punkter vilken kommunicerades med beställaren samt Miljökontoret i Borås. Ingen provtagning av grundvatten planerades. 3.2 Jordprovtagning Jordprovtagning utfördes i sammanlagt åtta provtagningspunkter. Jordprover togs ut för varje meter eller efter jordlagerföljd. Provtagningspunkternas lokalisering redovisas i provtagningsplan i bilaga 1. Sammanlagt insamlades 34 jordprover. Jordprover för fältanalys med avseende på flyktiga organiska kolväten och metaller förpackades i diffusionstäta plastpåsar och mättes med PID-instrument (MiniRAE 2000). Jordprover insamlade för laboratorieanalys förpackades i glasburkar med diffusionstäta lock samt förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter. 6

7 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Riktvärden 4.1 Jord Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa såsom intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas De två typerna av markanvändning, KM och MKM, är mycket generella och för att kunna bedöma hur risken av föroreningen påverkas av till exempel jordens genomsläpplighet eller djupet till föroreningen kan platsspecifika riktvärden tas fram. 4.2 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen Områdets planerade användning är kontor och handel samt bensinstation vilket gör att MKM föreslås gälla som jämförvärden. 5 Analyser 5.1 Fältanalyser Okulär jordartsbestämning genomfördes kontinuerligt i varje borrhål. Mätning av porgas (flyktiga kolväten) med PID-instrument (MiniRAE 2000 Pro) genomfördes på samtliga insamlade jordprover. Utvalda jordprover för fält- och laboratorieanalys, se provtagningsprotokoll bilaga Laboratorieanalyser Sju jordprover lämnades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys av petroleumkolväten, PAH; metaller, VOC och TOC. 7

8 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Resultat 6.1 Fältobservationer Enligt fältobservationerna utgörs jorden i det undersökta området av mellanbrun grusig sand som i några punkter sannolikt är återfylld. Under eventuellt återfyllda massor kommer den naturliga mellanbruna finmellansanden med varierande innehåll av silt eller grus. Inga intryck i fältarbetet tyder på deponimassor eller ditkörda schaktmassor, figur 4. Figur 4 Sand från BH5. Samtliga jordprover mättes med PID-instrument för kontroll av flyktiga organiska föreningar. Inga förhöjda halter av flyktiga organiska ämnen uppmättes i någon provtagningspunkt, bilaga 2. Det enda avvikande som noterades var en svart klump i BH1 (1,8-1,9 m under markytan) som skulle kunna vara en gammal asfaltklump. Inget grundvattenrör installerades varför mätning av grundvattennivån inte har utförts. Vid provtagningen noterades dock att jordproverna blev blötare ca 2 m under markytan. I den trädbevuxna slänten öster om fotbollsplanerna ser man det ursprungliga materialet som även innehåller sten och block. Detta material är sannolikt 8

9 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: bortgrävt från området med fotbollsplanerna för att kunna användas t ex i järnvägsbanken norr om anläggningen, figur 5. Nuvarande marknivå Figur 5 Jordskärning i öster som sannolikt visar det naturliga materialet som legat i markytan innan avschaktning. 6.2 Analysresultat Analysprotokoll med uppgift om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga Petroleumkolväten I tabell 1 och 2 visas resultatet av analyserade petroleumämnen i jord tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 9

10 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Tabell 1. Analysresultat av jordprover från BH1-BH4. Torrsubstanshalten TS anges i % och TOC i % av TS, övriga analyser anges i mg/kg TS. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. Beteckning: MKM KM Riktvärde Riktvärde Djup (m): 1,5-2,0 1,0-2,0 0,0-1,0 1,0-2,0 Alifater > C5-C8 80 1,2 12 <5 <5 <5 <5 >C8-C <3 <3 <3 <3 >C10-C <5 <5 <5 <5 >C12-C <5 <5 <5 <5 Summa >C5-C <20 <20 <20 <20 >C16-C <10 <10 <10 Aromater Bensen 0,04 1,2 0,012 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 Toluen 40 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Etylbensen 50 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Xylen 50 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 >C8-C <4 <4 <4 <4 >C10-C <3 <3 <3 <3 >C16-C <1 <1 <1 <1 Summa PAH-L 15 3 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Summa PAH-M 20 3 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Summa PAH-H 10 1 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Övriga BH1 BH2 BH3 BH4 TOC 0,8 0,74 0,34 0,74 Torrsubstanshalt (%) Aktuellt riktvärde enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas 2Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i mark- eller grundvatten. Kompletterande analyser av mark- eller grundvatten rekommenderas. Torrsubstanshalterna (TS) ligger på % vilket är naturfuktigt material. TOC-halten varierar mellan 0,34 och 0,74 % av TS-halten. Den enda detekterade halten av alifatiska eller aromatiska kolväten är i BH1 (1,5-2,0 m u my) där alifater >C16-C35 uppmätts till 40 mg/kg TS vilket dock är lägre än riktvärdet för KM och MKM. 10

11 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Tabell 2. Analysresultat av jordprover från BH5-BH7. Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga analyser anges i mg/kg TS och TOC i % av TS. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil. Beteckning: MKM KM Riktvärde Riktvärde Djup (m): 0,0-0,7 0,0-1,0 1,0-2,0 Alifater > C5-C8 80 1,2 12 <5 <5 <5 >C8-C <3 <3 <3 >C10-C <5 <5 <5 >C12-C <5 <5 <5 Summa >C5-C <20 <20 <20 >C16-C <10 <10 <10 Aromater Bensen 0,04 1,2 0,012 <0,0035 <0,0035 <0,0035 Toluen 40 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 Etylbensen 50 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 Xylen 50 1,2 10 <0,1 <0,1 <0,1 >C8-C <4 <4 <4 >C10-C <3 <3 <3 >C16-C <1 <1 <1 Summa PAH-L 15 3 <0,30 <0,30 <0,30 Summa PAH-M 20 3 <0,30 <0,30 <0,30 Summa PAH-H 10 1 <0,30 <0,30 <0,30 Övriga BH5 BH6 TOC % av TS 0,57 0,51 0,51 Torrsubstanshalt (%) BH7 Aktuellt riktvärde enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft. Kompletterande analyser av markluft och inomhusluft rekommenderas I de analyserade jordproverna från BH5-BH7 finns inga detekterbara halter av petroleumkolväten. TS-halten ligger mellan 87 och 94 % medan TOChalten ligger på drygt 0,5 % av TS-halten Metaller I tabell 3 och 4 visas resultatet av analyserade metaller i jord tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 11

12 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Tabell 3. Analysresultat av jordprover från BH1-BH4. Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga analyser anges i mg/kg TS och TOC i % av TS. Beteckning: MKM KM Riktvärde Riktvärde Djup (m): 1,5-2,0 1,0-2,0 0,0-1,0 1,0-2,0 Antimon (Sb) <2 <2 <2 <2 Arsenik (As) Barium (B Kadmium (Cd) 15 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Kobolt (Co) Krom (Cr) Koppar (Cu) Kvicksilver (Hg) 2,5 0,25 0,014 <0,0097 <0,0097 <0,0100 BH1 BH2 BH3 BH4 Nickel (Ni) Bly (Pb) Zink (Zn) Vanadin (V) TOC beräknat (%) 0,8 0,74 0,34 0,74 Torrsubstans (%) Aktuellt riktvärde enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden Tabell 4. Analysresultat av jordprover från BH5-BH7. Torrsubstanshalten TS anges i %, övriga analyser anges i mg/kg TS och TOC i % av TS. Beteckning: MKM KM Riktvärde Riktvärde BH5 BH6 Djup (m): 0,0-0,7 0,0-1,0 1,0-2,0 Antimon (Sb) <2 <2 <2 Arsenik (As) Barium (B Kadmium (Cd) 15 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 Kobolt (Co) Krom (Cr) Koppar (Cu) Kvicksilver (Hg) 2,5 0,25 <0,0096 0,023 <0,011 Nickel (Ni) Bly (Pb) Zink (Zn) Vanadin (V) TOC beräknat (%) 0,57 0,51 0,51 Torrsubstans (%) Aktuellt riktvärde enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden BH7 Det finns inga uppmätta halter av någon metall i något av proverna som överstiger riktvärdena för KM och därmed inga halter över MKM heller. 12

13 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Flyktiga organiska föreningar I samtliga analyserade jordprover har även analys utförts av flyktiga kolväten (VOC EPA). I denna analys ingår halogenerade och icke halogenerade kolväten (50 föreningar inklusive klorerade lösningsmedel). Det finns inga halter av något ämne som överstiger analysmetodens rapporteringsgräns, bilaga 3. 7 Slutsats och åtgärdsbehov Det finns ingenting i fältiakttagelserna eller i resultaten från analyserna som tyder på att det förekommer deponimassor eller någon förorening i jorden inom det undersökta området. Där det ser ut att förekomma fyllningsmassor bedöms dessa vara återfyllda naturliga massor från området. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att med nuvarande kunskap utföra fler undersökningar eller vidta några särskilda åtgärder inför exploatering av området. Den genomförda undersökningen är översiktlig och alla delområden har inte blivit provtagna varför man vid framtida schaktarbeten bör vara observant på tecken på förorening. Skulle det under arbetenas gång uppträda tecken på förorening skall Miljöskyddskontoret i Borås kommun omedelbart kontaktas för samråd. Granskad av: Marie Cedhagen Helena Thulé 13

14 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Datum: Projektnr: Referenser Lantmäteriet ( Länskartor, 2008: Geografisk information från Sveriges Länsstyrelser i samverkan. ( ) Naturvårdsverket, 1999b: Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, SNV rapport 4918 Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverket. SNV rapport SGF, 2004: Fälthandbok miljötekniska markundersökningar. SGF-rapport 2:2004 SGU, 2009: SGU:s brunnsarkiv. ( ) Borås kommun, Föreläggande om att utföra undersökningar enligt inkommen provtagningsplan inkommen , Miljöförvaltningen,

15 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Bilaga 1 Datum: Projektnr: Provtagningsplan

16

17 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 Datum: Projektnr: Fältprotokoll

18 SANDSTRÖM Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 Miljö & Säkerhetskonsult Datum: Hedvigsborg 1:2 Projektnr: Provtagningsprotokoll Datum: Väderlek : mulet Temperatur: 18 ºC Provtagare: till lab MC/FH Beteckning m.u.my m.u.my m.u.my (ppm) prov Avser Gv-yta Prov PID Jord- Markyta Beskrivning BH1 gräs 0,0-1,8 F/brun, grusig fin-mellansand 0,0-1,0 0 X 1,8-1,9 F/svart grus (asfalt?) 1,0-1,5 0 1,9-2,0 F?/brun grusig fin-mellansand 1,5-2,0 0 X 2,0-4,0 brun grusig Sand 2,0-3,0 0 3,0-4,0 0 X Anmärkn. BH2 gräs 0,0-2,0 F?/brun mellansand, enst grus 0,0-1,0 0 X naturlig? 2,0-2,9 brun mellan-grovsand 1,0-2,0 0 X 2,9-4,0 brungrå finsand 2,0-3,0 0 3,0-4,0 0 BH3 grus 0,0-1,0 F/brun grusig Sand, stenar 0,0-1,0 0 X mkt ramlar av 1,0-2,0 F?/brun (siltig) grusig Sand 1,0-2,0 0 påse 2,0-3,0 brun mellansand 2,0-3,0 0 påse blött 3,0-4,0 ljusbrun finsand 3,0-4,0 0 blött BH4 grus 0,0-0,02 F/grått fingrus 0,0-1,0 0 X 0,02-1,0 F/brun grusig Sand 1,0-2,0 0 X återfylld? 1,0-2,4 F?/brun grusig Sand 2,0-3,0 0 återfylld? 2,4-4,0 mellanbrun fin-mellansand 3,0-4,0 0 BH5 gräs 0,0-0,7 F/brun ngt grusig mellansand 0,0-0,7 0 X återfylld 0,7-1,0 F/ljusbrun finsand 0,7-1,0 0,6 X återfylld 1,0-2,0 bråbrun finsandig Silt 1,0-2,0 0 fuktig 2,0-3,0 brungrå finsandig Silt 2,0-3,0 0 blött 3,0-4,0 brungrå finsandig Silt 3,0-4,0 0 blött BH6 grus 0,0-0,05 F/grått fingrus 0,05-1,5 F/ljusbrun fingrus/brun mu grusig Sand 0,0-1,0 0 X hopblandat 1,5-2,0 brun grusig Sand 1,0-2,0 0 X 2,0-4,0 ljusbrun finsand med grovsandskikt 2,0-3,0 0 3,0-4,0 0 BH7 grus 0,0-0,02 F/grått fingrus 0,02-0,3 F?/brun grusig Sand 0,0-1,0 0 X 0,3-1,0 mellanbrun fin-mellansand 1,0-2,0 0 påse 1,0-2,0 brun grusig Sand (morän?) 2,0-3,0 0 X blött 2,0-4,0 brun grusig Sand 3,0-4,0 0 blött BH8 gräs 0,0-2,0 mellanbrun finsand, enstaka grus 0,0-1,0 0 påse 2,0-4,0 gråbrun ngt siltig finsand 1,0-2,0 0 påse 2,0-3,0 0 påse 3,0-4,0 0 påse Beteckningar enl. SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2

19 SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Miljöteknisk markundersökning Bilaga 3 Datum: Projektnr: Analysprotokoll

20 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[?;Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: BH1 1,5-2m Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.4 % 10% SS EN Glödförlust 1.4 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.80 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 40 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ospec. Restolja * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

21 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[?;Î Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / ICP-MS Arsenik As 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 38 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 10 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 25 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 33 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES 1,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 2 av 3

22 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[?;Î 1,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH2 1-2m Provtagningsplats: Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.9 % 10% SS EN Glödförlust 1.3 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.74 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

24 AR-13-SL Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / ICP-MS Arsenik As 3.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 28 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.0 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 13 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 29 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES 1,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 2 av 3

25 AR-13-SL ,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

26 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[AMÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH3 0-1m Provtagningsplats: Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.9 % 10% SS EN Glödförlust 0.6 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.34 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

27 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[AMÎ Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / ICP-MS Arsenik As 3.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 29 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 5.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 6.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 14 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 24 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES 1,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 2 av 3

28 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[AMÎ 1,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[BVÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH4 1-2m Provtagningsplats: Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 90.6 % 10% SS EN Glödförlust 1.3 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.74 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

30 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[BVÎ Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten mg/kg Ts 25% Pyren mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / ICP-MS Arsenik As 2.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 39 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 13 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 16 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 7.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 8.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 50 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES 1,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 2 av 3

31 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[BVÎ 1,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

32 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[C_Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH5 0-0,7 Provtagningsplats: Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94.1 % 10% SS EN Glödförlust 1.0 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.57 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

33 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[C_Î Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Antimon Sb (Kungsv.) < 2.0 mg/kg Ts 15% ISO 11466/EN13346 mod. / ICP-MS Arsenik As 3.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 27 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 7.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 8.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 29 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES 1,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 2 av 3

34 AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[C_Î 1,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 3 av 3

35 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB Marie Cedhagen Exportgatan 38 C HISINGS BACKA AR-13-SL Í%R%^ÂÂC[DhÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Borås Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: BH6 0-1m Provtagningsplats: Borås Provtagare Provtagningsdatum Marie Cedhagen Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 89.4 % 10% SS EN Glödförlust 0.9 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 0.51 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 <20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 3

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 52897 Uppdrag PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Haren 1 3, Norrtälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr 52897 Sida 2 (7) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Haren 1-3

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun Uppdragsnummer: 102363 kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun 10-07-05 Upprättad av: Granskad av: Emma Gårdelöf Per Axelsson Uppdragsnummer: 103852 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR:

Nacka Kommun. Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad. Närmaste adress: Sickla strand 64, Nacka. Sickla Strandbad PROJEKTNR: Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad Nacka Kommun Närmaste adress: Sickla strand 64, 131 34 Nacka Sickla Strandbad PROJEKTNR: 151316 DATUM: 2015-12-09 Vatten och sedimentprovtagning Sickla Strandbad

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Toftenäs 1:67, 1:91 och 1:92 Industrivägen i Skärhamn, Tjörns Kommun Datum: 11-04-28 Projekt nr: 11102500 Uppdragsgivare: Tourane Invest AB Upprättad av: Granskad av: Markus

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar Handläggare Jenny Book Torring Tel +46 10 505 32 96 Mobil +46 70 376 09 08 Fax +46 10 505 30 09 jenny.book.torring@afconsult.com Datum 2014-06-03 Uppdragsnr 595764 Mölndal Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer